Indledning. Tværprofessionelt samarbejde hvad er det?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning. Tværprofessionelt samarbejde hvad er det?"

Transkript

1 Indhold Indledning... 9 Tværprofessionelt samarbejde hvad er det?... 9 Bogens videnssyn De tværprofessionelle udfordringer på mange felter Tværprofessionelt samarbejde og grunduddannelserne Om bogens opbygning Den tværprofessionelle faglighed Socialt udsatte børn og unge Progression og bredde i den tværprofessionelle praksis Progressionsperspektivet Breddeperspektivet...26 Den tværprofessionelle praktikers relationer til andre praktikere Professionel-professionel-perspektivet Professionel-målgruppe-perspektivet Tværsektionelt samarbejde...34 Tværprofessionelt eller tværfagligt samarbejde? På vej mod en ny kontrakt mellem aktører omkring målgruppen...39 Vilje til samarbejde om hele målgruppen Udviklingskompasset...42 Hvorfor en firedeling et udviklingskompas? Afrunding Det sociologiske og kulturanalytiske udviklingsfelt En tværprofessionel indsats baseret på sociologisk indsigt Det professionaliserede børne- og ungdomsliv...53 Barndom og ungdom som en overgangsfase Barndom og ungdom som konstruktioner De sociale arenaers betydning Et bauman sk blik på børne-/ungdomslivet Socialisering og social integration...68 Blikket for den brede socialiserings betydning... 69

2 Social integration Den sort-hvide ungdom En tværprofessionel indsats baseret på kulturanalyse Barndom og ungdom som kulturelle processer...80 Det komplekse kontra det beskrivende kulturbegreb Et konkret eksempel på behovet for kulturanalyse...84 Det sociale og det individuelle hænger sammen...86 Børn og trivsel hvordan har de det? Den svære negative sociale arv...88 Den svære definition på socialt udsat...90 Afrunding Det pædagogiske udviklingsfelt...95 Analyser i det pædagogiske udviklingsfelt for at skabe overblik...96 Det specifikke ansvar i dialog med andre Det specifikke ansvar på samfundets vegne...98 De mange meningers felt den professionelle som dialogpartner...99 Visioner og vilje en del af pædagogikken? Kravet om tværprofessionelt samarbejde en del af en naturlig udvikling Revurdering af indholdet af den pædagogiske praksis Behovet for en ny måde at tænke professionalitet på Modsvaret til mistilliden Den faglige specialisering i et kulturteoretisk perspektiv Hvilken betydning har faglighed i tværprofessionelt samarbejde? Lærer- og pædagoguddannelsen forskelle og ligheder Faglighed som professionsstrategi Professionernes kamp i et feltperspektiv Kampen om autonomi kontra tværprofessionalitet DLF s og BUPL s rolle Det kommunale perspektiv Fra professionsuddannelse til erhvervsuddannelse? Kan uddannelse til tværprofessionelt samarbejde nytte? et eksempel Afrunding

3 4 Det organisatoriske udviklingsfelt Et organisatorisk blik på tværprofessionelt samarbejde Pædagogiske organisationer som løsning på problemer Pædagogiske organisationer forandring under pres Organisationernes formelle rum Den kontrolfikserede managementtænkning At vende blikket i organisationer Organisationen som et netværk af relationer Anerkendende organisationer Forandringer nedefra Læring i pædagogiske organisationer Et komplekst adaptivt system Det nødvendige fokus på kommunikationen Tværfaglige team Den selvledende medarbejder The challenge is to get out of boxes and create bridges Tværfaglige pædagogiske ledelsesteam i skoledistriktet et lokalt eksempel Fælles børn fælles ansvar De tværfaglige pædagogiske ledelsesteam Forankring af ledelsesteamene Konkret arbejde i et tværfagligt pædagogisk ledelsesteam Afrunding Det didaktiske udviklingsfelt Udvidelsen af den didaktiske grundforståelse Udvidelsen af det didaktiske genstandsfelt En ny relationstænkning Kommunikationen i centrum for et (endnu) bredere didaktikbegreb Kommunikationens didaktiske potentiale Samarbejde er som juleaften Fem grundforståelser af samarbejde Samarbejde som en kollektiv enhed Samarbejde som et hold Samarbejde som et løst netværk...192

4 Samarbejde som et fleksibelt team Samarbejde som en overlevering Metaforer styrker fokus Børnelinealen Børnelinealen et tværprofessionelt redskab Det konkrete materiale Børn og unge i optimal udvikling Børnelinealen som effektevalueringsmetode Truede børn og unge Afrunding En offensiv professionel Mod Vilje Litteratur REGISTER

5 Indledning Tværprofessionelt samarbejde er ofte en forstyrrelse af den pædagogiske praksis. Det skyldes, at det tværprofessionelle perspektiv på den pædagogiske praksis for mange er noget nyt. Tværprofessionelt samarbejde er en ny måde at tænke sin professionelle praksis på et nyt fokus på den professionelle faglighed. Denne bogs hovedbudskab er, at den professionelle for begive sig ud i at deltage i tværprofessionelt samarbejde skal være klædt godt på. At være klædt godt på vil sige, at man er bekendt med de overordnede perspektiver på og centrale udfordringer i det tværprofessionelle regi. Ellers risikerer man, at det tværprofessionelle samarbejde frem for at være en kilde til inspiration og merviden bliver en frustration for alle. Tværprofessionelt samarbejde er kommet til som et krav i socialpolitikken, og det er ligeledes blevet indført som et krav i uddannelsespolitikken. Grundlæggende er det vigtigt at huske på, at tværprofessionelt samarbejde er en nødvendighed, når det gælder varetagelsen af en social forbyggende indsats for udsatte børn, unge og familier. Vi begiver os altså ikke ud i et tværprofessionelt samarbejde for sjov vi gør det for at gøre en forskel for målgruppen i praksis. Tværprofessionelt samarbejde hvad er det? Pædagoger og lærere skal ikke overtage hinandens jobfunktioner, men samarbejde indbyrdes og koordinere deres indsats for at skabe bedst mulige vilkår for børns liv og udvikling. Med det perspektiv er der god mening i at tale om at skabe en bedre sammenhæng mellem lærer- og pædagoguddannelsen. Det forstærkes yderligere af, at lærere og pædagoger gennem de seneste år er blevet stillet over for stadigt stigende krav og forventninger om samarbejde, et faktum som de respektive uddannelser må afspejle. INDLEDNING 9

6 Sådan skrev Danmarks Lærerforening (DLF) og Forbundet for pædagoger og klubfolk (BUPL) i deres fælles udspil Sammenhæng mellem lærer- og pædagoguddannelsen den 16. august DLF og BUPL repræsenterer hhv. landets lærere og pædagoger, og skal ordlyden i deres udspil tages for gode varer, vil pædagogerne og lærerne gerne det tværprofessionelle samarbejde med hinanden. Af gode grunde for som DLF og BUPL skriver: Det gode tværprofessionelle samarbejde mellem pædagoger og lærere er en forudsætning for at sikre de bedst mulige vilkår for børns liv og udvikling (notatet i sin helhed kan ses på under bogens titel). Mange erfaringer fra den pædagogiske praksis viser imidlertid også, at tværprofessionelt samarbejde i praksis ikke er noget, man bare lige gør. Tværprofessionelt samarbejde kan være svært, anstrengende, ja, til tider ligefrem ubegribeligt, hvilket nedenstående citat fra et interview med folkeskolelæreren Mette vidner om: Jeg synes, samarbejdet med pædagogerne er svært. Man skal i hvert fald overskride nogle barrierer, og det sjove er, at jeg ved faktisk ikke helt, hvad det er for nogle. Men de er der, ingen tvivl om det! Det er det, denne bog handler om det tværprofessionelle samarbejde i det pædagogiske praksisfelt med fokus på de professionelles opgave med at varetage en social forebyggende indsats. Ambitionen med bogen er at medvirke til at sikre, at alle børn, unge og familier får bedst mulige vilkår for at udvikle sig. Det kræver koordination, samarbejde og dialog mellem de professionelle i det pædagogiske praksisfelt. Med anbringelsesreformen er der for alvor kommet fokus på netop den socialt forebyggende indsats for børn og unge i kommunerne. Anbringelsesreformen består af en række initiativer, blandt andet en ny Lov om social service, som trådte i kraft den 1. januar Et af hovedbudskaberne med reformen var samlet set, at man fra politisk side ønskede at arbejde for en ændring blandt professionelle i deres syn på udsatte børn og unge. Reformen tager med andre ord udgangspunkt i, at forskning, evalueringer og undersøgelser viser, at kvaliteten i indsatsen over for udsatte børn er for dårlig. I Håndbog om anbringelsesreformen kan man blandt andet læse følgende: 10 DEN TVÆRPROFESSIONELLE PRAKTIKER

7 Anbringelsesreformen lægger op til en holdningsændring i synet på udsatte børn og unge hos sagsbehandlere, pædagoger, lærere og andre, der arbejder professionelt med børn og unge. Børn og unge skal i fremtiden systematisk inddrages i deres egen sag sammen med familie og netværk, og der skal i højere grad være fokus på ressourcer frem for problemer. Lokale løsninger og en bredspektret indsats er omdrejningspunktet i reformen (Servicestyrelsen 2007). De socialpolitiske målsætninger er en væsentlig begrundelse for en øget prioritering af det tværprofessionelle arbejde i kommunerne, men det er ikke den eneste begrundelse, hvilket jeg vil komme mere ind på undervejs i bogen. Tværprofessionalitet er mere end en teknokratisk løsning af de udfordringer, som socialpolitikken skitserer. Denne bog giver mit bud på, hvordan man kan opfatte det tværprofessionelle arbejdsfelt. Den er et forsøg på at give et fagligt input og bidrag til kvalificering af udviklingen af den tværprofessionelle praksis. Bogens videnssyn Jeg trækker i denne bog dels på teori, dels på forskellige undersøgelser, der perspektiveres ved, at de nye krav til de pædagogisk professionelle trækkes frem. Desuden inddrages interview og eksempler fra praksisfeltet, som er gennemført, indsamlet og bearbejdet i forbindelse med et toårigt udviklingsprojekt på Frederiksberg Seminarium, Professionshøjskolen Metropol. Interviewene og eksemplerne fra udviklingsprojektet tjener primært til eksemplificering og anskueliggørelse af bogens mere teoretiske argumentationer. Mange praktikere, politikere og embedsmænd har gennem interview og samtaler velvilligt stillet deres viden til rådighed. Jeg har set det som min efterfølgende opgave at sende elevatoren tilbage igen at formidle nogle af alle erfaringerne fra det tværprofessionelle samarbejde i praksisfeltet videre i mere systematisk form og med teoretiske perspektiveringer. Forhåbentlig kan dette arbejde inspirere, advare, anvise og motivere læseren til et konstruktivt arbejde med undervisning og praktisk varetagelse af det tværprofessionelle samarbejde. Bogen bygger med andre ord ikke blot på ny forskning, men også på systematiseret praksisviden. Man kunne også kalde den viden, der præsenteres i bogen, for udviklingsviden. Dens INDLEDNING 11

8 kendetegn er, at den kan vejlede praktikere i at intervenere i praksis, og forhåbentlig kan denne bog vejlede dig som kommende eller nuværende praktiker i udviklingen af gode tværprofessionelle samarbejdsrelationer til gavn for målgruppen. Hensigten er, at den afspejler viden, der virker, og samtidig også indeholder viden, der udfordrer. Udfordrer ved at sætte spørgsmålstegn ved tidligere praksisser og forståelser i det pædagogiske praksisfelt med henblik på at skabe grundlag for udvikling af nye praksisser og ny viden. Det overordnede mål er at bidrage med redskaber og indsigter, der gør, at fremtidens professionelle bliver bedre til at pejle efter nye muligheder og udviklingsrum i den tværprofessionelle praksis med målgruppens bedste for øje. Erfaringerne fra praksis viser, at tværprofessionelt samarbejde kan lade sig gøre, og det kan betyde en mere kvalificeret samlet indsats for målgruppen. Men det kræver, at man som praktiker løfter blikket, orienterer sig i landskabet og beslutter at begive sig ud i det tværprofessionelle samarbejde med den målsætning, at det skal lykkes, og at det skal gøres godt! De tværprofessionelle udfordringer på mange felter At denne bog i det hele taget er blevet til, skyldes, at der her ved indgangen til 2000-tallet sker rigtig meget på mange niveauer inden for det tværprofessionelle felt: På det uddannelsespolitiske felt foregår der i grunduddannelserne grundlæggende diskussioner om, hvor meget og hvordan man skal prioritere undervisningen og uddannelsen i at samarbejde med andre relevante professioner, sådan som også det indledningsvise citat fra DLF og BUPL vidner om. På ledelsesfeltet kæmper såvel kommuner som arbejdsgivere med deres ansvar for at sikre organiseringen og de overordnede rammer for det tværprofessionelle samarbejde på det pædagogiske område. Pædagogisk ledelse af det tværprofessionelle teamarbejde er blevet et stort og væsentligt indsatsområde. I praksisfeltet kæmper professionelle faggrupper med at få det konkrete samarbejde mellem professionelle til at fungere på en konstruktiv måde til gavn for målgruppen. 12 DEN TVÆRPROFESSIONELLE PRAKTIKER

9 På brugerniveau kæmper børn og unge dagligt med at navigere i et barndoms- og ungdomsliv præget af hyppige skift mellem forskellige pædagogiske organisationer og forskellige møder med mange grupper af professionelle fagfolk, der alle hver især vil dem det bedste. Tværprofessionelt samarbejde og grunduddannelserne Siden det fælles udspil fra DLF og BUPL i 2004 er der især sket meget på det uddannelsespolitiske felt. Der er blevet lyttet til de pædagogiske professioners interesseorganisationer, og i de nyeste bekendtgørelser vedrørende uddannelsen til hhv. pædagog og lærer har man fået indføjet krav om, at uddannelserne skal indeholde et tværprofessionelt element, som skal arrangeres i samarbejde med mindst en af de samarbejdspartnere, der er relevante for den pågældende faggruppe. Opgaven med at løfte den uddannelsesmæssige dimension af undervisningen i det tværprofessionelle element ligger nu hos professionernes grunduddannelser. På den måde er fremtidens pædagoger og lærere blevet sidestillet med sygeplejerskerne, jordemødrene, ergoterapeuterne, afspændingspædagogerne og socialrådgiverne, hvis uddannelser indeholder kravet om et tværprofessionelt element i uddannelsen, svarende til mindst 8 ECTS-point (1½ ECTS-point svarer til cirka en uges fuldtidsstudie). Hensigten med de nye lovgivninger for professionsuddannelserne er, at de kommende professionelle, der har samme målgruppe for deres praksis, skal lære at samarbejde og drage konstruktiv nytte af hinanden til målgruppens bedste. INDLEDNING 13

Skab samarbejde = skab inklusion?

Skab samarbejde = skab inklusion? Skab samarbejde = skab inklusion? Samarbejde Af Andy Højholdt, lektor Forleden kom min kone, som er underviser på en pædagoguddannelse begejstret ind ad døren. Hun havde netop været på praktikbesøg i en

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS

BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS Implementeringsprocesser i pædagogisk praksis Om konkretisering af ideer i en udviklingsproces med HPA-projektet som eksempel

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER Anbefalinger til Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser fra Danske Professionshøjskoler

Læs mere

Uden for. Brugerinddragelse i rehabilitering - i krydsfeltet mellem ideal og virkelighed. 26rehabilitering. - flertydighed og grænseflader

Uden for. Brugerinddragelse i rehabilitering - i krydsfeltet mellem ideal og virkelighed. 26rehabilitering. - flertydighed og grænseflader Uden for nummer På vej mod en rehabiliterende beskæftigelsesindsats? Om rehabilitering og tværprofessionelt arbejde i de nye reformer på beskæftigelsesområdet. Brugerinddragelse i rehabilitering - i krydsfeltet

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Fokus på socialrådgiverfagligheden

Fokus på socialrådgiverfagligheden Fokus på socialrådgiverfagligheden - en interviewundersøgelse blandt ledere, klienter og kolleger fra andre faggrupper 19. marts 2008 Dansk Socialrådgiverforening Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Hvad vil vi med professionsuddannelser? www.dm.dk

Hvad vil vi med professionsuddannelser? www.dm.dk Hvad vil vi med professionsuddannelser? www.dm.dk DM Dansk Magisterforening Hvad vil vi med professionsuddannelser? DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter

Læs mere

Pædagogers kompetenceprofil

Pædagogers kompetenceprofil Pædagogers kompetenceprofil Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet bestående af repræsentanter fra: Amtsrådsforeningen, Børne- og kulturchefforeningen, BUPL, Daginstitutionernes

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere