TELEKOMMUNIKATIONSINDUSTRIEN I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TELEKOMMUNIKATIONSINDUSTRIEN I"

Transkript

1 Vedtægter for Brancheforeningen TELEKOMMUNIKATIONSINDUSTRIEN I DANMARK Vedtaget på stiftende generalforsamling den 26. september 1996 Ændret på ordinær generalforsamling den 23. maj 1997 Ændret på ordinær generalforsamling den 28. maj 1998 Ændret på ordinær generalforsamling den 26. maj 2000 Ændret på ordinær generalforsamling den 8. juni 2001 Ændret på ordinær generalforsamling den 28. maj 2004 Ændret på ordinær generalforsamling den 11. juni 2009 Ændret på ordinær generalforsamling 3. juni 2014

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel A: NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn og hjemsted Formål... 2 Kapitel B: FORENINGENS MEDLEMMER Medlemskab Udmeldelse Slettelse af medlemskab og eksklusion... 4 Slettelse... 4 Eksklusion Afvikling af medlemskab... 5 Kapitel C: LEDELSE Generalforsamlingen Ordinære generalforsamlinger Ekstraordinære generalforsamlinger Møde- og stemmeret Afstemningsregler Bestyrelsen Repræsentation i andre foreningers ledelse Direktion... 8 Kapitel D: ØKONOMI Indskud Kontingent Ekstraordinært kontingent Kontingentets opkrævning Indtægternes anvendelse Godtgørelse af udgifter mm Regnskab og revision Tegning...9 Kapitel E: ANDRE REGLER Passive medlemmer og æresmedlemmer Kapitel F: FORENINGENS OPLØSNING Opløsning Voldgift Kapitel G: VEDTÆGTERNES IKRAFTTRÆDEN Ikrafttrædelsestidspunkt

3 Kapitel A: NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Telekommunikationsindustrien i Danmark". Der kan desuden benyttes navnet "Telekommunikationsindustrien", Teleindustrien og "Brancheforeningen for Teleoperatører i Danmark". Foreningens engelske navn er "Telecommunications Industry Association in Denmark". Foreningens hjemsted er København, Danmark. 2 Formål Foreningens formål er at samle Dansk Telekommunikationsindustri med henblik på - at varetage medlemmernes fælles erhvervspolitiske interesser - nationalt og internationalt - særlig over for lovgivningsmagten og myndighederne - at oprette og vedligeholde forbindelsen med beslægtede danske og udenlandske organisationer, herunder tilsvarende foreninger i Europa - at formidle et kollegialt samarbejde blandt foreningens medlemmer, eksempelvis ved udførelsen af statistikker samt formulering og gennemførelse af projekter af fælles interesse m.v. samt - at vedligeholde og videreformidle fastlagte krav til medlemmernes professionelle standard og etik under udøvelse af telekommunikationsvirksomhed i Danmark - at etablere kontakt med udenlandske telekommunikationsvirksomheder med henblik på industrielt samarbejde - at informere om branchens forhold. Kapitel B: FORENINGENS MEDLEMMER 3 Medlemskab Som medlem af foreningen kan optages erhvervsdrivende, som udbyder telekommunikationsydelser og/eller hertil beslægtet virksomhed. Ønske om at blive medlem af foreningen fremsættes over for bestyrelsen. Medlemsskabet regnes fra begyndelsen af det kalenderkvartal, hvori optagelsen er godkendt, med mindre bestyrelsen beslutter andet. 2

4 Bestyrelsen beslutter optagelsen af et medlem i form af A- eller B-medlemskab. B-medlemmer kan være observatører på generalforsamlingen og får adgang til arbejdsgrupper i foreningen mod et fast aftalt kontingent. B-medlemmer får desuden adgang til at vælge indtil to repræsentanter til bestyrelsen, jf. 8, anmærkning til pkt. 4. Ethvert A- og B-medlem af TI er forpligtet til også at være tilsluttet Teleankenævnet, så deres kunder kan anke tvister til Teleankenævnet. Både A- og B-medlemmer er forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende regler for god forretningsskik for foreningens medlemmer: Ved offentlig omtale af andre medlemmer er både A- og B-medlemmer forpligtet til at lade en sådan være neutral og således ikke diskriminerende og/eller nedsættende. Medlemmer skal omtales som medlemmer af Telekommunikationsindustrien eller lignende. Både A- og B-medlemmer skal udvise god kollegial adfærd overfor de øvrige medlemmer af foreningen. Finder foreningen eller et medlem, at et andet medlem har handlet i strid med foreningens vedtægter eller regler om god forretningsskik, skal det henlede medlemmets opmærksom herpå. Opstår der kollegial uenighed mellem A- og B-medlemmer, skal de pågældende i videst muligt omfang søge denne bilagt i mindelighed. Er dette ikke muligt, kan et medlem, der vil klage over et andet medlems adfærd, først henvende sig til foreningens direktør for drøftelse af sagen og direktøren vil eventuelt aktivt søge at mægle med henblik på en løsning. Sagen kan alternativt forelægges for foreningens bestyrelse for drøftelse og mægling direkte, hvis ikke sagen løses ved direktørens mægling. Løses sagen ikke ved forelæggelse for foreningens bestyrelse, kan den afgøres ved voldgift, jf. 24, medmindre de pågældende medlemmer aftaler andet. Samarbejde med og henvendelse til andre erhverv, myndigheder og øvrige trediemænd skal ske samvittighedsfuldt, redeligt og i overensstemmelse med hvad berettigede hensyn til de øvrige medlemmers tarv tilsiger. Markedsføring af medlemmernes produkter og ydelser skal være i overensstemmelse med god markedsføringsskik. Medlemmerne må i deres markedsføring anføre, at de er medlem af foreningen og anvende foreningens logo. Medlemmerne må ikke på anden måde, end fastlagt i markedsføringsloven, anvende andre medlemmers navne, varemærker, eller omtale andre medlemmers forhold. Medlemmerne har tavshedspligt med hensyn til oplysninger af fortrolig karakter, der er meddelt af et andet medlem eller modtaget om et andet medlem, medmindre forholdet tilsiger, at tavshedspligten brydes. Et medlem skal pålægge sit personale, og enhver som i øvrigt er antaget af medlemmet, samme tavshedspligt. Information om et andet medlems forhold, som er modtaget i forbindelse med virke i foreningen, må ikke anvendes utilbørligt i anden sammenhæng. Tavshedspligten gælder uden tidsbegrænsning. 3

5 4 Udmeldelse Udmeldelse af foreningen, der skal foretages skriftligt, kan kun ske til en 1. juli og med mindst seks måneders varsel. Samme varsel skal iagttages, såfremt en virksomhed ønsker at overgå fra A- til B- medlemskab af foreningen. Såfremt en virksomhed afhændes eller ophører, kan udmeldelse af foreningen kun finde sted med virkning fra udgangen af det kalenderkvartal, i hvilket afhændelsen eller ophøret sker. 5 Slettelse af medlemskab og eksklusion Slettelse Et medlemskab slettes: a) når betingelser for at blive optaget som medlem af foreningen, jf. 3, ikke længere er til stede, b) når medlemmet har pådraget sig restance med kontigentbetaling for to kvartaler eller derover. Slettes et medlemskab i henhold til pkt. a på grund af betalingsstandsning, konkurs, tvangsakkord eller når et dødsbo er taget under behandling som gældsfragåelsesbo, ophører medlemskabet fra henholdsvis den dag, betalingsstandsning anmeldes, konkursdekret afsiges, forhandling om tvangsakkord åbnes, eller et dødsbo tages under behandling som gældsfragåelsesbo, medmindre boet inden 3 uger herefter erklærer, at det vil indtræde i medlemsforholdet. Eksklusion Et medlemskab kan ophøre ved eksklusion, såfremt medlemsvirksomheden ikke efterlever landets love og dermed skader branchens omdømme. Bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne skal i givet fald foreslå det på en generalforsamling, hvor det for at få gyldighed skal vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. En sådan generalforsamling skal indkaldes med mindst 8 dages varsel, og det her nævnte punkt på dagsordenen skal meddeles samtidig med indkaldelsen. 6 Afvikling af medlemskab Et medlemskabs ophør frigør ikke den pågældende virksomhed for forpligtelsen til at betale kontingent for hele den tid, som medlemskabet har varet, indtil udløbet af den lovlige udmeldelsesfrist. Et medlemskabs ophør giver ikke det udtrædende medlem krav på udbetaling af nogen del af foreningens formue. 4

6 Kapitel C: LEDELSE 7 Generalforsamlingen Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle foreningens anliggender. Kun den kan vedtage, ændre eller ophæve vedtægtsbestemmelser vedrørende foreningen. Foreningen afholder en årlig ordinær generalforsamling og kan afholde ekstraordinære generalforsamlinger. Generalforsamlingen ledes af en uden for bestyrelsen valgt dirigent. Bestyrelsen træffer beslutning om stedet for generalforsamlingens afholdelse. 8 Ordinære generalforsamlinger Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i perioden fra 1. marts til 30. juni. Dagsordenen for denne skal indeholde følgende punkter: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 3) Forelæggelse af regnskab 4) Valg af bestyrelsesmedlemmer (se anmærkning)* 5) Valg af revisor og revisorsuppleant 6) Forslag fra medlemmer eller bestyrelsen 7) Eventuelt Anmærkning til pkt. 4: Sålænge antallet af A-medlemmer er 15 eller derunder, udgøres bestyrelsen af 1 person udpeget af hvert A-medlem. Overstiger antallet af A-medlemmer 15, foretages der valg af 15 bestyrelsesmedlemmer blandt de på generalforsamlingen repræsenterede A-medlemmer. Derudover har B-medlemmerne ret til at udpege indtil to repræsentanter til foreningens bestyrelse. Repræsentanterne vælges af B-medlemmerne forud for foreningens ordinære generalforsamling. Ved valgene har hvert B-medlem én stemme. Navnene på de valgte repræsentanter meddeles på den ordinære generalforsamling, første gang på den ordinære generalforsamling 2001, forudsat at generalforsamlingen vedtager de nødvendige vedtægtsændringer. Valget af B-medlemmers repræsentanter gælder for et år. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. Dagsordenen for generalforsamlingen tilstilles medlemmerne mindst 8 dage før denne. 5

7 På generalforsamlingen kan der kun tages beslutning i de på dagsordenen opførte sager. Forslag fra medlemmerne må for at blive optaget på dagsordenen være indleveret til foreningens kontor mindst 10 dage før generalforsamlingen. 9 Ekstraordinære generalforsamlinger Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af foreningens A-medlemmer skriftligt begærer det og ledsager begæringen med angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet. I sidstnævnte tilfælde kan den ekstraordinære generalforsamling forlanges afholdt senest 3 uger efter, at den skriftlige begæring er kommet foreningen i hænde. De ekstraordinære generalforsamlinger indvarsles så hurtigt det er muligt, men så vidt muligt med et varsel, der ikke er mindre end 24 timer. Tilsigelserne skal i alle tilfælde ledsages af dagsorden for generalforsamlingen, og der kan kun tages beslutning i de på denne dagsorden opførte sager. 10 Møde- og stemmeret Mødeberettiget på generalforsamlingerne er indehavere, ledere eller i øvrigt beslutningsdygtige repræsentanter af de foreningen tilsluttede virksomheder. Stemmeret kan kun udøves af een mødeberettiget for hvert stemmeberettiget A-medlem. Hvert A- medlem har én stemme. Det er de stemmeberettigede medlemsvirksomheders pligt at lade sig repræsentere på generalforsamlingen, dog er det tilladt gennem skriftlig fuldmagt at lade sig repræsentere ved et mødeberettiget A-medlem, der foruden sin egen stemme kun kan afgive stemme for ét medlem ifølge fuldmagt. 11 Afstemningsregler Til vedtagelse af forslag om vedtægtsændringer kræves, at de tiltrædes af 2/3 af de afgivne stemmer. Til vedtagelse af forslag om foreningens opløsning kræves, at de tiltrædes af 3/4 af de afgivne stemmer. Til vedtagelse af ekstraordinært kontingent, jf. 17, kræves enstemmighed af de afgivne stemmer. Alle andre forslag afgøres ved simpel stemmeflerhed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig over for forslag, der kræver simpel stemmeflerhed, når halvdelen af foreningens A-medlemmer er til stede eller repræsenteret. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig over for forslag, der kræver 2/3 stemmeflerhed, når 2/3 af foreningens A- medlemmer er til stede eller repræsenteret. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig over for forslag, der kræver 3/4 stemmeflerhed, når 3/4 af foreningens A-medlemmer er til stede eller repræsenteret. 6

8 Såfremt en generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, sammenkaldes en ekstraordinær generalforsamling, som kan tage beslutning uafhængig af antallet af tilstedeværende og repræsenterede A-medlemmer. 12 Bestyrelse Bestyrelsen består af indtil 15 medlemmer, som repræsenterer A-medlemsvirksomheder. Derudover har B-medlemmerne ret til at udpege indtil to repræsentanter til bestyrelsen. Der gennemføres kun valg til bestyrelsen, hvis antallet af A-medlemmer overstiger antallet af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens A-medlemsrepræsentanter vælges for to år således, at der hvert år afgår det halve antal A-medlemmer efter tur. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand, der tillige er foreningens formand og næstformand, og fordeler i øvrigt forretningerne imellem sig. Ved et bestyrelsesmedlems afgang i årets løb har bestyrelsen ret til at supplere sig indtil førstkommende ordinære generalforsamling. Den, der på den ordinære generalforsamling indvælges i bestyrelsen som stedfortræder for et medlem, der er udtrådt før udløbet af sin valgperiode, får sæde i bestyrelsen indtil udløbet af forgængerens valgperiode. Formanden eller i hans forfald næstformanden lader indkalde til bestyrelsens møder. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Den træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i hans forfald næstformandens stemme udslagsgivende. Såfremt et medlem af bestyrelsen er forhindret i at give møde på et bestyrelsesmøde eller en sag, der kræver særlig teknisk eller juridisk indsigt, er optaget på dagsordenen for et bestyrelsesmøde, kan et bestyrelsesmedlem lade sig repræsentere af en anden befuldmægtiget person fra virksomhedens ledelse eller lade sig ledsage af en person, der besidder den relevante indsigt. Stemmeret kan kun udøves af det ordinære bestyrelsesmedlem eller den befuldmægtigede person. 13 Repræsentation i andre foreningers ledelse Bestyrelsen udpeger medlemmer til råd, nævn, kommissioner og deslige. 14 Direktion Til at forestå foreningens daglige drift kan bestyrelsen ansætte en direktør. Direktøren ansætter efter aftale med foreningens formand og næstformand det personale, der er nødvendigt for foreningens forsvarlige drift. 7

9 Kapitel D: ØKONOMI 15 Indskud Ved optagelsen betaler virksomheden et indskud på kr Bestyrelsen kan beslutte at lade indskuddet helt eller delvis bortfalde, når omstændighederne taler derfor. 16 Kontingent Medlemmerne betaler et kontingent efter regler, der fastsættes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen. Der kan af generalforsamlingen fastsættes særlige kontingenter for koncerner og tilknyttede virksomheder i særlige koncernmedlemskaber. Koncernmedlemskaber er i øvrigt at sidestille med A-medlemskaber. Nyoptagne medlemmer, der indtræder i foreningen i løbet af en kontingentperiode, betaler for denne periode et kontingent, der forudgående fastsættes af bestyrelsen. 17 Ekstraordinært kontingent Udover det i 15 omtalte kontingent kan der i løbet af en kontingentperiode til opfyldelsen af foreningens formål, af generalforsamlingen fastsættes et ekstraordinært kontingent for A- medlemmer. 18 Kontingentets opkrævning Medlemmernes indskud og samlede kontingent opkræves af DI i henhold til de gældende regler herom. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde og for højst et regnskabsår ad gangen bevilge kontingentfrihed til medlemmer, der indsender en begrundet anmodning herom. Alle inkassoomkostninger - herunder ved retlig inkasso - påhviler restanten. 19 Indtægternes anvendelse Foreningens kontingent - og andre indtægter - anvendes til dækning af udgifterne i forbindelse med varetagelsen af de formål, der er angivet i vedtægternes 2. Foreningens formue skal ved DI's foranstaltning anbringes i solide pengeinstitutter eller i obligationer eller i DI's porteføljemanagementordning (PM-ordningen). 8

10 Ved foretagelse af særlige dispositioner, herunder køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, optagelse og ydelse af lån eller anbringelse af foreningens formue på anden måde, fordres bestyrelsens enstemmige godkendelse. Såfremt foreningen køber, sælger eller pantsætter fast ejendom, skal generalforsamlingen godkende dette. 20 Godtgørelse af udgifter mm. Bestyrelsens medlemmer og andre personer eller virksomheder inden for foreningen, som efter bestyrelsens opfordring påtager sig arbejde for foreningen, kan få de herved medgåede udgifter dækket efter regning. Bestyrelsen fastsætter regler herom. Foreningen betaler til DI for serviceydelser efter DI's satser. 21 Regnskab og revision Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens regnskabsførelse varetages af DI, og regnskabet revideres af DI's statsautoriserede revisorer. Herudover vælger generalforsamlingen en revisor og en suppleant for denne. Deres opgave er en kritisk gennemgang af bestyrelsens økonomiske dispositioner. Revisor og suppleant vælges af den ordinære generalforsamling for to år ad gangen. Valg eller genvalg til revisor eller revisorsuppleant kan finde sted. 22 Tegning Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. Ved salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse. Kapitel E: ANDRE REGLER 23 Passive medlemmer og æresmedlemmer 9

11 Såfremt foreningen vælger fysiske personer som passive medlemmer eller æresmedlemmer, har disse ikke stemmeret, ligesom de ikke kan indvælges i bestyrelsen. Kapitel F: FORENINGENS OPLØSNING 24 Opløsning I tilfælde af, at forslag om foreningens opløsning kommer til at foreligge, skal generalforsamlingen - før gyldig vedtagelse af forslaget, jf. 11, kan finde sted - have vedtaget en fuldstændig plan for opfyldelsen eller afviklingen af alle økonomiske forpligtelser, der påhviler foreningen samt have tilvejebragt fornøden sikkerhed for, at planen kan gennemføres, ligesom generalforsamlingen skal have taget beslutning om anvendelsen af foreningens formue. Såfremt foreningens gæld er større end formuen på opløsningstidspunktet, hæfter medlemskredsen indbyrdes pro rata og udadtil solidarisk for gælden. 25 Voldgift Stridigheder om anvendelsen af denne vedtægt afgøres ved voldgift. Voldgiftsretten skal bestå af 2 voldgiftsmænd, hvoraf hver af stridens parter vælger én, samt en af disse i fællesskab valgt opmand. Skulle voldgiftsmændene ikke kunne enes om valget af opmand, udpeges han af dommeren i den retskreds, hvori foreningen ligger. I øvrigt henvises til lov nr. 181 af 24. maj 1972 om voldgift. Kapitel G: VEDTÆGTERNES IKRAFTTRÆDEN 26 Ikrafttrædelsestidspunkt Disse vedtægter er vedtaget ved den stiftende generalforsamling den 26. september 1996 og trådte i kraft den 1. oktober Vedtægterne er ændret på den ordinære generalforsamling den 23. maj 1997 med øjeblikkelig ikrafttræden samt ændret på den ordinære generalforsamling den 28. maj 1998 med øjeblikkelig ikrafttræden. Vedtægterne er ændret på ordinær generalforsamling den 26. maj Vedtægterne er ændret på ordinær generalforsamling den 8. juni Vedtægterne er ændret på ordinær generalforsamling den 28. maj Vedtægterne er ændret på ordinær generalforsamling den 11. juni Vedtægterne er ændret på ordinær generalforsamling den 3. juni 2014 med øjeblikkelig ikrafttræden. 10

VEDTÆGTER. for. Danish Offshore Industry

VEDTÆGTER. for. Danish Offshore Industry VEDTÆGTER for Danish Offshore Industry 2003 (Revideret 07.06.2007) INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL A: NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL... 2 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 2 2 FORMÅL... 2 KAPITEL B: FORENINGENS

Læs mere

Bech-Bruun Dragsted V E D T Æ G T E R. for. IT-foreningen Alexandra. Maj 2004

Bech-Bruun Dragsted V E D T Æ G T E R. for. IT-foreningen Alexandra. Maj 2004 Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C Tlf. 89 31 00 00 Fax 89 31 01 01 J.nr. 021577-0010 jbs/spe/jn V E D T Æ G T E R for IT-foreningen Alexandra Maj 2004 standardbreve1 K A P

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Vask og Tekstiludlejning

Vedtægter for Brancheforeningen for Vask og Tekstiludlejning Vedtægter for Brancheforeningen for Vask og Tekstiludlejning 1. Kapitel A Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brancheforeningen for Vask og Tekstiludlejning (BVT). Dens hjemsted

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PLASTINDUSTRIEN

VEDTÆGTER FOR PLASTINDUSTRIEN VEDTÆGTER FOR PLASTINDUSTRIEN 11. MAJ 2005 VEDTÆGTER FOR PLASTINDUSTRIEN I DANMARK 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Plastindustrien i Danmark. Som forkortelse anvendes navnet Plastindustrien. Foreningens

Læs mere

1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Dansk Vask-, Kosmetik- og Husholdningsindustri. Foreningens navn forkortes VKH.

1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Dansk Vask-, Kosmetik- og Husholdningsindustri. Foreningens navn forkortes VKH. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Dansk Vask-, Kosmetik- og Husholdningsindustri. Foreningens navn forkortes VKH. Foreningens hjemsted er København. 2. Formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ARBEJDSGIVERFORENINGEN FOR DANSKE VASKERIER

VEDTÆGTER FOR ARBEJDSGIVERFORENINGEN FOR DANSKE VASKERIER VEDTÆGTER FOR ARBEJDSGIVERFORENINGEN FOR DANSKE VASKERIER Kapitel A Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Arbejdsgiverforeningen for Danske Vaskerier, kaldet ADV. Dens hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen Sektionens navn er DANSK BYGGERI, NEDBRYDNINGSSEKTIONEN. Dens hjemsted er Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1015 København K. 1. 2. Sektionens

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjydsk Arbejdsgiverforening. For Handel og Servicefag

Vedtægter. for. Sydvestjydsk Arbejdsgiverforening. For Handel og Servicefag Vedtægter for Sydvestjydsk Arbejdsgiverforening For Handel og Servicefag Sydvestjydsk Arbejdsgiverforening for handel og servicefag Indholdsfortegnelse Afsnit A Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma.

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Foreningen Vestas Shareholders". Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK 1. NAVN Foreningens navn er Make-A-Wish Ønskefonden Danmark. 2. HJEMSTED Foreningens hjemsted er i Danmark. 3. FORMÅL 3.1 Foreningen har til formål at opfylde

Læs mere

Vedtægter for. Side 1 af 8

Vedtægter for. Side 1 af 8 Vedtægter for Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Vagt- og SikkerhedsIndustrien. Foreningens hjemsted er København. 2. Formål Foreningen har til formål at samle virksomheder inden for vagt-

Læs mere

Vedtægter for Vindmølleindustrien 2013

Vedtægter for Vindmølleindustrien 2013 Vedtægter for Vindmølleindustrien 2013 Dato: 19-03-2013 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vindmølleindustrien. Stk. 2. Foreningens bestyrelse kan registrere yderligere navne, såfremt dette findes

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

Dansk Solvarme Forening (DSF)

Dansk Solvarme Forening (DSF) 14. januar 2014 VEDTÆGTER FOR Dansk Solvarme Forening (DSF) NAVN OG HJEMSTED Stk. 2: 1. Foreningens navn er: Dansk Solvarme Forening - (DSF) Foreningen har hjemsted på Foreningens sekretariats adresse

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

Vedtægter. for. Kranbranchen

Vedtægter. for. Kranbranchen Vedtægter for Kranbranchen Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 og 9. april 2010 vedtagne ændringer. Seneste vedtagne ændringer på generalforsamling den

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Vedtægter for Foreningen WSPA Danmark / World Animal Protection Danmark. Vedtaget på foreningens generalforsamling den 30.

Vedtægter for Foreningen WSPA Danmark / World Animal Protection Danmark. Vedtaget på foreningens generalforsamling den 30. Vedtægter for Foreningen WSPA Danmark / World Animal Protection Danmark Vedtaget på foreningens generalforsamling den 30. april 2014 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er WSPA Danmark. Med virkning

Læs mere

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R

V E D T Æ G T E R F O R VEDTÆGTER FOR Vedtægter for BYG Morsø Mesterforening 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er BYG Morsø Mesterforening. 2 - Formål Foreningens formål er at samle virksomheder, der udøver byggefaglig virksomhed,

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark VEDTÆGTER for Grakom ØSTdanmark I Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er Grakom ØSTdanmark 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SOLCELLE FORENING

VEDTÆGTER FOR DANSK SOLCELLE FORENING VEDTÆGTER FOR DANSK SOLCELLE FORENING 2011-06-17 Side 1 af 9 NAVN OG HJEMSTED 1 Stk. 1: Foreningens navn er: Dansk Solcelle Forening - (DSF). På engelsk: Danish PV association. Stk. 2: Foreningen har hjemsted

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet 23.04.2008 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er De Frie Producenter stiftet 23.04.2008. Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORENINGENS

Læs mere

!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister

!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister Fastsat på den stiftende generalforsamling den 3. september 1975 med ændringer, vedtaget på generalforsamlinger af 5. maj 1976, 8. maj 1980,

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Doc.nr.: Vedtægter

Doc.nr.: Vedtægter B Ø R S M Æ G L E R F O R E N I N G E N Doc.nr.: 263289 Vedtægter Side 2 I Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Den danske Børsmæglerforening" Foreningen benytter også navnet: "Børsmæglerforeningen"

Læs mere

Brancheforeningen for Husstandsvindmøller VEDTÆGTER BRANCHEFORENINGEN FOR HUSSTANDSVINDMØLLER

Brancheforeningen for Husstandsvindmøller VEDTÆGTER BRANCHEFORENINGEN FOR HUSSTANDSVINDMØLLER VEDTÆGTER BRANCHEFORENINGEN FOR HUSSTANDSVINDMØLLER 1 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Foreningens navn er Brancheforeningen for Husstandsvindmøller og foreningen er stiftet den 3. juni 2009. Stk. 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn. Haandværkerforeningens hjemsted er København. Formål 2 Haandværkerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

REPAMOTOR. Vedtægter

REPAMOTOR. Vedtægter REPAMOTOR Vedtægter 15. juni 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. KAPITEL 2. KAPITEL 3. KAPITEL 4. KAPITEL 5. KAPITEL 6. KAPITEL 7. ORGANISATION 1. Navn og hjemsted... 3 2. Formål og opgaver... 3 OPTAGELSE

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for Sønderjysk pigekor

Vedtægter for Sønderjysk pigekor Vedtægter for Sønderjysk pigekor 1 Foreningen. 1.1 Foreningens navn er Sønderjysk Pigekor. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune. Foreningens formål er at fremme korsang for piger i alderen 6-20 år..

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI).

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). 1. Foreningens navn og hjemsted: 1.1: Foreningens navn er Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Hjemsted er Brancheforeningens

Læs mere

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune.

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Foreningens formål er at virke for at Nordskov Mølle restaureres

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune.

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune. Undertegnede grundejere i Bredbjerg vest, hvis ejendomme omfattes af lokalplan nr. 30 for et boligområde i Bredbjerg, deklarerer herved for os og efterfølgende ejere af ejendommene: matr.nr. beliggende

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

J.nr.: Vedtægter. Odense Glasværks Støtteforening

J.nr.: Vedtægter. Odense Glasværks Støtteforening J.nr.: 05-63398 Vedtægter Odense Glasværks Støtteforening 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Odense Glasværks Støtteforening. 1.2. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav 1 Navn om område Foreningens navn er grundejerforeningen Åsum Stengrav. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. Dens område omfatter udstykning af matr. Nr.

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER 1. Navn og formål: Foreningens navn er FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER. Foreningen har til formål at virke for en høj faglig og etisk standard

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen for Entertainment- og Medieret

VEDTÆGTER for Foreningen for Entertainment- og Medieret Side 1 af 6 VEDTÆGTER for Foreningen for Entertainment- og Medieret Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen for Entertainment- og Medieret. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening 131 VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening I Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Den danske Fondsmæglerforening" Foreningen benytter også navnet: "Fondsmæglerforeningen". På engelsk benytter

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Vask og Tekstiludlejning

Vedtægter for Brancheforeningen for Vask og Tekstiludlejning Vedtægter for Brancheforeningen for Vask og Tekstiludlejning Vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 4. oktober 2004. Revideret på foreningens ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

02.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund, hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.

02.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund, hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter. VEDTÆGTER for SÆBY OG OMEGNS JAGTFORENING (stiftet den 24. april 1933) Under DANMARKS JÆGERFORBUND 01.0 Foreningens navn er Sæby og Omegns Jagtforening med hjemsted i Frederikshavn og Sæby gammel Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Kemi & Life Science

Vedtægter. for. Kemi & Life Science Vedtægter for Kemi & Life Science VEDTÆGTER for KEMI & LIFE SCIENCE Foreningens navn er Kemi & Life Science. Foreningens hjemsted er København. 1 2 Foreningens formål Foreningen har som formål at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a.

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. NAVN, FORMÅL OG MEDLEMSFORHOLD 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen AP Pension f.m.b.a. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for F.C Hjallese

Vedtægter for F.C Hjallese Vedtægter for F.C Hjallese 1 Navn og hjemsted Forenings navn er F.C Hjallese 2003. Foreningen er stiftet den 18-12 2002. Foreningens hjemsted er i Hjallese sogn, Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter for Finanssektorens Uddannelsescenter FOR FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER APRIL 2015. 1. Navn og hjemsted. 2.

VEDTÆGTER. Vedtægter for Finanssektorens Uddannelsescenter FOR FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER APRIL 2015. 1. Navn og hjemsted. 2. Vedtægter for Finanssektorens Uddannelsescenter 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Hensigtserklæring 4. Optagelse 5. Udtrædelse 6. Eksklusion 7. Kontingent, licens og hæftelse 8. Generalforsamling 9. Bestyrelsen

Læs mere

for Atletikforeningen Fremad Holbæk

for Atletikforeningen Fremad Holbæk atletikforeningen Fremad Holbæk Vedtægter for Atletikforeningen Fremad Holbæk Stiftet den 21. marts 1930 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Atletikforeningen Fremad Holbæk. Dens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid VEDTÆGTER for Danish Muslim Aid Med hjemmel i Kongeriget Danmarks Grundlov, 67 1, og med respekt for det land vi lever i og dets love, skal de nedenfor gældende regler gælde indenfor vor forening: 1. Navn,

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 Vedtægter Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er NIBE Elforsynings Fond og juridisk er den en

Læs mere

Velkommen til første arbejdsmøde. 2. oktober 2013 kl. 19:00 Café Sarajevo, Axeltorv, Nakskov

Velkommen til første arbejdsmøde. 2. oktober 2013 kl. 19:00 Café Sarajevo, Axeltorv, Nakskov Velkommen til første arbejdsmøde 2. oktober 2013 kl. 19:00 Café Sarajevo, Axeltorv, Nakskov Aftenens program Stiftelse af en forening Forslag til vedtægter Gennemgang af samarbejdsplatform (Højgaard IT)

Læs mere

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Revideret: 3. november 2010 1 Foreningen Foreningen Student Association at the Department of Information

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen har til formål at indkøbe samt varetage drift og vedligeholdelse af en [evt. flere] målestation[er] i vandløbet.

Vedtægter for. Foreningen har til formål at indkøbe samt varetage drift og vedligeholdelse af en [evt. flere] målestation[er] i vandløbet. Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i kommune. 2 Formål/Opgaver Foreningen har til formål at indkøbe samt varetage drift og vedligeholdelse af en [evt. flere]

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for B NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMMER

Vedtægter for B NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMMER Vedtægter for B1950 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Boldklubben af 1950 og hjemsted er Ryparkens Idrætsanlæg, Lyngbyvej 110, 2100 København Ø. Klubben er stiftet d. 19. januar 1950 på Nørrebro. Boldklubben

Læs mere

Vedtægter for PRIMO DANMARK

Vedtægter for PRIMO DANMARK Vedtægter for PRIMO DANMARK Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor som vedtaget den 27. maj 2005. Ændret på den ordinære generalforsamling den 6. december 2006. Ændret på den ordinære

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Navn Hjemsted Formål... 3 AKT S ORGANISATORISKE TILHØRSFORHOLD DI og DA...

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Navn Hjemsted Formål... 3 AKT S ORGANISATORISKE TILHØRSFORHOLD DI og DA... 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL... 3 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 AKT S ORGANISATORISKE TILHØRSFORHOLD... 4 4. DI og DA... 4 5. DIs hjælpefonde... 4 MEDLEMSKAB... 4 6. Medlemskab... 4 7. Beregningsgrundlag

Læs mere

Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug.

Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug. GI Vedtægter 1. Navn Organisationens navn er: "GenvindingsIndustrien". 2. Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug. 2.2 Organisationens

Læs mere

Vedtægter for interessegruppen Låse- og sikringsteknikere under Dansk Byggeri.

Vedtægter for interessegruppen Låse- og sikringsteknikere under Dansk Byggeri. Foreningens vedtægter Vedtægter for interessegruppen Låse- og sikringsteknikere under Dansk Byggeri. 1: Navn og hjemsted Interessegruppens navn er: Låse- og sikringsteknikere Interessegruppens hjemsted

Læs mere

4 - Udmeldelse Udmeldelse sker ved henvendelse til foreningen via eller brev. Udmeldelse sker til udgangen af en kontingentperiode.

4 - Udmeldelse Udmeldelse sker ved henvendelse til foreningen via  eller brev. Udmeldelse sker til udgangen af en kontingentperiode. DINNødhjælp Vedtægter 1 Navn, Stiftelse, hjemsted Den humanitære forening DINNødhjælp er stiftet den 12. december 2012 og har hjemsted i Århus kommune. 2 - Værdier/mission og formål/vision Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF)

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF) Vedtægter for Kranfabrikantforeningen (KFAF) Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 vedtagne ændringer. Sekretariat: Metal- og Maskinindustrien- H.C. Andersens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING 1 Foreningens navn er Tingsted Skytteforening. Stiftet d.9/4-1893. Hjemsted er Guldborgsund Kommune, region Sjælland. 2 Foreningens Formål er ved skydning som idræt

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker. 2 Formål Foreningens formål er at sikre, at

Læs mere

Love for DANSKE KLOAKMESTRE

Love for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

landsdelen, at udpege medlemmer til Nakskov Handel & Erhvervs Understøttelsesfond og Lolland Handelsskoles uddannelses- og udviklingsfond.

landsdelen, at udpege medlemmer til Nakskov Handel & Erhvervs Understøttelsesfond og Lolland Handelsskoles uddannelses- og udviklingsfond. Navn og formål 1. Foreningens navn er Foreningen Nakskov Handel og Erhverv. Den er stiftet den 23. november 1877 i Nakskov. Foreningens hjemsted er Lolland Kommune. 2. Foreningens formål er: a. at varetage

Læs mere

Vedtægter for. Vorbasse Grundejerforening cvr.nr. 86815915.

Vedtægter for. Vorbasse Grundejerforening cvr.nr. 86815915. BILLUND Hedemarken 23 DK 7200 Grindsted Tlf. +45 76 10 00 88 Fax +45 75 32 06 16 billund@advodan.dk CVR-nr. 25 57 52 88 Sag nr. 660-47268-TRH Vedtægter for Vorbasse Grundejerforening cvr.nr. 86815915.

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere