Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration"

Transkript

1 Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Ledelsesprocesser Kvalitetsstyringssystemet - beskrivelse Godkendt af: BHM Dato: Sagsnr.: L6 version 8 Dok nr.: Generelt Odder kommune har vedtaget et kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med lov om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet med tilhørende bekendtgørelse. Der fastsættes i loven en række krav til kommunernes kvalitetsstyringssystem og efterlevelsen af kravene sikres gennem en række procedurer vedrørende kommunens sagsbehandling inden for natur- og miljøområdet såvel som en række tværgående administrative forhold.. Et vigtigt element i systemet er overvågning med henblik på løbende forbedringer. Effektiviteten af overvågningen bekræftes ved ekstern audit, hvilket betyder, at kommunens kvalitetsstyringssystem overvåges af udefra kommende, neutrale eksperter (auditorer fra et akkrediteret certificeringsorgan). Der er krav til offentliggørelse af præstationer (indsats og resultater), hvilket skal skabe åbenhed om i varetagelsen af opgaverne indenfor natur- og miljøområdet.. Systemet skal sikre, at borgere og virksomheder oplever, at kommunens opgavevaretagelse på natur- og miljøområdet gennemføres og dokumenteres på en måde, som er kendetegnet ved høj målopfyldelse, faglig kvalitet, effektivitet og ensartethed, at lovgivningens krav og almindelig god forvaltningsskik følges, at kvalitetsstyringssystemet som led i den øvrige planlægning og udvikling regelmæssigt evalueres og tilpasses med henblik på at sikre systemets fortsatte effektivitet og egnethed til at nå den fastsatte kvalitetspolitik og eventuelle kvalitetsmål. Kvalitetsstyringssystemet beskriver foruden kommunens kvalitetspolitik og -mål på natur- og miljøområdet de procedurer, som er nødvendige for at dokumentere, at kommunen opfylder kravene i kvalitetsstyringsloven. 2 Processernes samspil Kvalitetsstyringssystemet skal opfylde de overordnede mål, som fremgår af kvalitetsstyringsloven samt lokale mål for opgavevaretagelsen. De overordnede mål drejer sig om sikring af den faglige bæredygtighed og om sikring af borgeres og virksomheders tillid til og tilfredshed med sagsbehandlingen på området gennem en høj grad af gennemsigtighed i administrationen. 3 Kvalitetsstyringssystemets beskrivelse 3.1 Dækningsområde Kvalitetsstyringssystemet gælder for de medarbejdere og ressourcer, som skal gøre det muligt at

2 realisere kommunens kvalitetspolitik og -mål for natur- og miljøområdet, herunder at efterleve kravene i medfør af kvalitetsstyringsloven og -bekendtgørelsen. 3.2 Dokumentationskrav Kvalitetshåndbogens og dens indhold Kvalitetshåndbogen beskriver hvad der berører kvalitetsstyringssystemet og består af en overordnet beskrivelse af styringssystemet, en dokument oversigt over systemdokumenter samt dokumenter/procedurer i forbindelse med sagsbehandling Håndbogens form og anvendelse Kvalitetshåndbogen findes kun på elektronisk form. I forbindelse med indgåelse af aftaler og kontrakter med underleverandører og løst tilknyttet personale informeres de pågældende om kvalitetskravene, og de modtager den fornødne instruktion Styring af dokumenter Den systemansvarlige forestår vedligeholdelse og distributionen af systemets dokumenter til de relevante medarbejdere. Ikke gyldige dokumenter arkiveres, så forveksling med gældende dokumenter ikke kan ske Styring af registreringer Registreringer er dokumenter, som knytter sig til sagsbehandlingen, eller som kommunen har tilvejebragt som dokumentation for overholdelse af kvalitetsstyringssystemets krav. Registreringer gennemføres, styres og arkiveres efter retningslinierne i systemet 4 Kommunens ansvar 4.1 Kommunalbestyrelsens forpligtelse Kommunalbestyrelsen har bistået af den forvaltningsmæssige ledelse det overordnede ansvar for: at organisationens opgavevaretagelse, processer og aktiviteter lever op til kvalitetspolitikken og de tilknyttede mål, og at certificering etableres og opretholdes i henhold til kvalitetsstyringsloven. Kommunalbestyrelsens ansvar omfatter også kvalitetsstyringssystemet. Det betyder, at kommunalbestyrelsen har ansvaret for at politik, mål og procedurer bliver udmeldt, gennemført og vedligeholdt på relevante niveauer i organisationen, og at der afsættes ressourcer til formålet mm. Den forvaltningsmæssige ledelses ansvar indbefatter: at politik og mål for kvalitetssikring, -styring og -udvikling efterleves og opfyldes fagligt tilfredsstillende, at sikre, at medarbejderne er informerede og bevidste om kvalitetsstyringssystemets krav og retningslinier i relation til aktuelle opgaver, at sikre, at der sker den nødvendige ansvarsdelegering, og at alle processer og sagsforløb hvor det relevant og påkrævet forestås og overvåges af kompetent personale med fornøden

3 uddannelse, erfaring og indsigt, 4.2 Sikring af brugernes tillid og tilfredshed Det er vigtigt, at medarbejderne er bevidste om, at kommunens overordnede mål med etableringen af kvalitetsstyringsordningen er at sikre den faglige kvalitet og arbejde mod stadig større tilfredshed hos borgere og virksomheder, samt at kvalitetsstyringssystemet i forfølgelsen af disse mål hele tiden undergår løbende forbedringer. Målsætningen om sikring af borgernes og virksomhedernes tillid til og tilfredshed med sagsbehandlingen indebærer komplekse forhold, fordi der let kan være modstridende interesser blandt myndigheder og brugerne af natur- og miljøadministrationernes ydelser, da natur- og miljølovgivningen eksempelvis skal medvirke til at værne natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Derfor kan brugertilfredshed ikke knyttes snævert sammen med brugeres oplevelse af det konkrete udfald af enkeltydelser i forhold til en lovgivning, hvis hensigt er at virke restriktiv på visse punkter. Måling af brugertilfredshed er derfor relateret til oplevelsen af sagsbehandlingsprocesserne ved opgavevaretagelsen opfattet som en høj grad af gennemsigtighed i processerne fx vedrørende analyser og undersøgelser, planlægning, de konkrete afgørelser, information og kommunikation. Afgørende brugertilfredshedsparametre vil være effektivitet (fx svar på det rette grundlag inden for gældende eller aftalt svarfrist) og lighed (lige behandling af alle på et ensartet grundlag) snarere end enkeltsagers udfald. 4.3 Kvalitetspolitik Odder Kommunes kvalitetspolitik er at sikre, at: myndighedskrav, almindelig god forvaltningsskik og fastsatte procedurer overholdes, at brugere, medarbejdere og eventuelle samarbejdspartnere skal informeres hurtigt og effektivt om omfang og indhold af indgåede aftaler og aftaleændringer samt om retningslinjer og anvisninger, der har betydning for en hensigtsmæssig sagsbehandling, der anvendes personale og efter behov eksterne eksperter med anerkendt faguddannelse og dokumenteret erfaring, herunder den nødvendige indsigt og kompetence inden for kommunens natur- og miljøadministrations anvendte principper, metoder, teknikker og procedurer, således at pålagte opgaver kan varetages professionelt, der kun benyttes eksterne eksperter og specialister, som kan sandsynliggøre at leve op til kvalitetskrav svarende til dem, der gælder for kommunens natur- og miljøadministration, at ledelsen skal bidrage aktivt til at sikre den medarbejderudvikling og -uddannelse (administrativt og fagligt), som er nødvendig for at opfylde gældende politik og mål, medarbejderne har en ensartet forståelse for opgaveløsning og dokumentation af kvalitet, der planlægges hensigtsmæssigt, navnlig i relation til sammenhængende sagsforløb med henblik på at tilgodese brugernes behov og forventninger i størst muligt omfang og inden for krav, der følger af lovgivningen, der gennemføres periodiske interessent- eller brugertilfredshedsundersøgelser (fx spørgeskemaer og/eller interview) med henblik på at afdække, om kommunens opgavevaretagelse er af tilfredsstillende kvalitet og tilstrækkeligt ensartet, og at intern audit af kvalitetsstyringssystemets effektivitet samt myndighedens evaluering af dets fortsatte egnethed og effektivitet skal gennemføres løbende og efter faste procedurer.

4 4.4 Kvalitetsmål Der er fastsat kvalitetsmål som skal understøtte kvalitetspolitikken og fungere som pejlemærker for, om den efterleves. Overordnede mål: Sikring af faglig kvalitet, effektivitet og ensartethed i kommunens sagsbehandling, Sikring af brugernes tillid til og tilfredshed med sagsbehandlingen, Kvalitetsmål: De udmeldte tilsynsfrekvenser for landbrug, virksomheder og vandforsyning overholdes De udmeldte sagsbehandlingstider for godkendelser i henhold til husdyrloven som er fastsat i forbindelse med husdyraftalen skal overholdes Alle henvendelser besvares så hurtigt som muligt og senest indenfor 10 arbejdsdage. Der gives et foreløbigt svar, hvis administrationen ikke kan besvare en henvendelse indenfor de 10 arbejdsdage. Alle afgørelser formuleres forståeligt og med korrekt hjemmelhenvisning, begrundelse og klagevejledning. Sagsbehandlingstid for opfølgning på tilsyn er: Ordinære forhold: 1 måned Væsentlige forhold: 1 uge Akutte forhold: 1 døgn Ledelsen evaluerer en gang om året og systemet fungerer efter hensigten og at der sker målopfyldelse. 4.5 Ansvar, beføjelser og kommunikation Ansvar og beføjelser Byrådet har det formelle ansvar for, at kvalitetsstyringssystemets integritet opretholdes, når ændringer af kvalitetsstyringssystemet planlægges og gennemføres for eksempel i forbindelse indgåelse af forpligtende samarbejder og organisationsændringer samarbejder og organisationsændringer.den systemansvarlige Til varetagelse af det daglige ansvar vedr. kvalitetsstyringssystemet har ledelsen udpeget en systemansvarlig som har ansvar for at: iværksætte interne audit og analysere resultaterne heraf, analysere resultater fra eksterne audit, iværksætte brugertilfredshedsundersøgelser og analysere resultaterne heraf, undersøge, om kvalitetsstyringssystemet fungerer og bidrager til at sikre lovens formål og kommunens fastsatte kvalitetspolitik og mål, følge status for korrigerende og forebyggende handlinger,

5 holde sig orienteret om væsentlige ændringer af organisatorisk, lovgivningsmæssig eller teknisk art, der vil kunne få betydning for kvalitetsstyringssystemet, overveje eventuelle behov for forbedringer af kvalitetsstyringssystemet, foranledige opfølgning på ledelsens beslutninger om forbedring og ændring af kvalitetsstyringssystemet, sikre, at kvalitetsstyringssystemet er kendt af myndighedens medarbejdere, og rapportere oplysninger samt undersøgelses- og analyseresultater til ledelsen. Den systemansvarlige har en særlig uddannelse til at kunne varetage de ovennævnte opgaver og ansvar Intern kommunikation Medarbejderne har til hver en tid har adgang til at fremføre kvalitetsrelaterede spørgsmål, forslag og ideer. Forslag til forebyggende handlinger behandles i henhold til fastsatte procedurer. 4.6 Intern evaluering af kvalitetsstyringssystemet Der gennemføres hvert år en evaluering af kvalitetsstyringssystemet for at sikre, at det fortsat er egnet, fyldestgørende og effektivt. Evalueringen omfatter en vurdering af muligheder for forbedring og af behovet for ændringer af systemet, herunder mål og politik. 5 Styring af ressourcer 5.1 Tilvejebringelse af ressourcer Der er tilvejebragt de ressourcer, der er nødvendige for at indføre og vedligeholde kvalitetsstyringssystemet og løbende forbedre dets effektivitet, styrke brugertilfredsheden, og sikre optimal opgavevaretagelse. 5.2 Menneskelige ressourcer Generelt Medarbejderne er kommunens vigtigste ressource. Den enkeltes kvalitetsbevidsthed og rettidige omhu er den mest afgørende faktor for tilfredsstillende sagsbehandling Kompetence, bevidsthed og uddannelse/træning For at opnå den tilstræbte kvalitet vedrørende kommunens natur- og miljøsagsbehandling gennemføres relevant medarbejderuddannelse og -udvikling af såvel faglig som generel art. Behovet for efteruddannelse og medarbejderudvikling fastlægges bl.a. gennem periodiske medarbejderudviklingssamtaler med den enkelte medarbejder. 6 Arbejdets udførelse 6.1 Planlægning af opgavevaretagelsen Odder kommune sikrer, at den råder over de nødvendige procedurer der er nødvendige for at sikre effektiv planlægning,

6 funktion og styring af sagsbehandlingen, disse dokumenter er til rådighed for medarbejderne og eventuelle tilkøbte ressourcepersoner på en sådan måde, at de kan anvende dokumenterne i praksis. 6.2 Køb af tjenesteydelser Købsprocessen Odder kommune sikrer, at der indhentes sagkyndig viden fra eksterne leverandører, i det omfang de nødvendige kompetencer ikke fuldt ud er til stede i kommunen at der foregår en stillingtagen til leverandørers tilstrækkelige kompetenceniveau, inden de benyttes, at der foretages vurdering og kvalitetskontrol af modtagne ydelser og leverancer, at der gennemføres nødvendig opfølgning i forbindelse med fejl og mangler, og at der jævnligt fx i forbindelse med myndighedens evaluering tages stilling til anvendte leverandørers fortsatte tilstrækkelighed Tværkommunal koordination Kommunen lægger vægt på et smidigt og gnidningsfrit samarbejde med nabokommunerne om forskellige opgaveløsninger. Det skal derfor sikres, at der tages stilling til, om der i et foreliggende tilfælde (som ikke er omfattet af lovmæssig koordination) er tale om et kommunegrænseoverskridende spørgsmål, for hvilket afgørelse i den pågældende kommune kan have konsekvenser for forhold af betydning for en eller flere regionale, statslige eller andre kommunale myndigheder, at der tages stilling til, om der er behov for et samarbejde mellem de berørte myndigheder, at det overvejes om det vil være hensigtsmæssigt ad hoc eller permanent at nedsætte udvalg til drøftelse af sager, som nævnt ovenfor. 6.3 Gennemførelse af sagsbehandlingen Arbejdet gennemføres i henhold til gældende procedurer, og i varetagelsen af komplekse sager skal det fornødne samarbejde etableres. Hver sagsbehandler har selvstændigt sagsansvar og foretager en kontrolgennemgang af eget arbejde, inden en konkret ydelse afsluttes. 7 Måling, analyse og forbedring 7.1 Generelt Der gennemføres med passende mellemrum måling/overvågning af brugertilfredshed. 7.2 Måling Brugertilfredshed Odder Kommune gennemfører målinger af brugertilfredshed, som kan omfatte: udsendelse/behandling af spørgeskemaer til borgere og virksomheder, eller analyse af brugertilbagemeldinger, herunder rosende omtale og eventuelle klager eller tilkendegivelser af utilfredshed eller tilfældige hændelser, som omtales i dagspressen eller medierne. kontakter til interesseorganisationer mv. gennem kommunens netværk

7 7.2.2 Intern audit Der gennemføres hvert år en intern audit for kontrol eller måling af, om kvalitetsstyringssystemet fungerer og anvendes. Der lægges ved intern audit vægt på at undersøge, om processer og aktiviteter med betydning for faglig kvalitet udføres som planlagt og i overensstemmelse med systemet og de vedtagne mål og politikker.. Interne audit afsluttes med afrapportering med registrering af eventuelle afvigelser samt udpegning af forbedringsområder. Det sikres, at der uden unødig forsinkelse iværksættes handlinger for at fjerne konstaterede afvigelser og årsagerne dertil. Opfølgningsaktiviteterne omfatter verifikation af de iværksatte handlinger og rapportering af verifikationsresultater. De tværgående systemprocedurer auditeres hvert år, mens sagsbehandlingsprocedurerne auditeres på en måde som sikrer, at de bliver gennemgået over en fireårig periode. Intern audit kan have karakter af en systematisk gennemgang af procedurer, instruktioner og tilknyttede dokumenter eller af systematisk gennemgang af enkeltsager. Der kan også være tale om en kombination af de to former for audit. Intern audit vil normalt omfatte emner vedrørende kvalitetsstyringssystemets effektivitet eller faglige kvalitet af udførte processer, organisationens brugerbetjening, serviceniveau, kommunikation med og vejledning af brugere osv. Hele systemet vil være genstand for intern audit inden for en fireårig periode Kvalitetssikring af processer De processer og aktiviteter, som indgår i konkrete opgaver, kvalitetssikres. Efter behov kan der medvirke en særskilt udpeget kvalitetssikrer og/eller en eller flere vejledere. Relevante registreringer vedrørende kvalitetssikring af processer kan indføjes i sagsmappen. 7.3 Styring af afvigelser En vigtig del af kvalitetsstyringssystemet er at skabe vidensdeling og intern læring, som er grundlaget for organisationens forbedringskultur. Der arbejdes systematisk med observerede afvigelser i form af fejl, mangler, utilsigtede hændelser eller tilsvarende kvalitetsproblemer Analyse og offentliggørelse af informationer om kvalitetsstyringssystemets præstationer Analyse Forud for offentliggørelse og ledelsens evaluering og afrapportering gennemføres den fornødne bearbejdning af foreliggende informationer om kvalitetsstyringssystemets præstationer. Analysen bygger på viden og indhøstede erfaringer, observationer, resultater eller tilsvarende fra fx interne audit, brugertilfredshedsundersøgelser, ledelsens og medarbejdernes forslag, behandlede klager etc Offentliggørelse Kommunen offentliggør på hjemmesiden hvert år oplysninger om kvalitetsstyringssystemets præstationer på sin hjemmeside. Offentliggørelsen sker i overensstemmelse med kravene herom i kvalitetsstyringsloven og den tilhørende bekendtgørelse. Offentliggørelse er normalt et led i processen omkring evaluering af kvalitetsstyringssystemet og årsrapportering.

8 7.5 Forbedring Løbende forbedring Kvalitetsstyringssystemets effektivitet forbedres løbende, ved at anvende kvalitetspolitikken, kvalitetsmålene, resultater af audit, analysen af data, de korrigerende og forebyggende handlinger og ledelsesevalueringerne. Kvalitetsstyringssystemets løbende forbedring indgår i drøftelserne af ledelsesmæssige forhold i øvrigt Afhjælpende handlinger og korrigerende handlinger Hvis der konstateres fejl, mangler eller afvigelser af væsentlig art iværksættes de nødvendige afhjælpende handlinger og/eller korrigerende handlinger. Afhjælpende handlinger/korrigerende handlinger registreres og gennemgås bagefter som et led i den løbende forbedring for at konstatere deres tilstrækkelighed og effektivitet Forebyggende handlinger Nødvendige forebyggende handlinger, som fjerner årsagen til en potentiel afvigelse, potentiel fejl eller anden uønsket potentiel situation iværksættes. Forebyggende handlinger registreres og gennemgås efterfølgende fx i forbindelse med evalueringen af systemet for at konstatere systemets tilstrækkelighed og effektivitet. 7.6 Ekstern audit og certificering Odder kommunes kvalitetsstyringssystem er certificeret ved et akkrediteret certificeringsorgans - og der gennemføres eksterne audits. De eksterne audits har form af en uvildig tredjeparts bekræftelse og attestation af, at: kvalitetsstyringssystemet er færdigudviklet, er effektivt indført i organisationen i praksis og dermed efterleves i det daglige systemet er genstand for interne audits myndighedens årlige evaluering gennemføres og dokumenteres, således at den løbende forbedring af systemet dermed sikres til gavn for borgere og virksomheder Disse audits gennemføres i form af et certificeringsaudit, første gang gennemført i 2009, der gentages som recertificeringsaudit med 4 års mellemrum. I hver 4-årsperiode gennemføres tillige et antal eksterne opfølgningsaudit, hvor en nærmere defineret del af det samlede system gennemgås ved omfattende stikprøver. Hovedreglen er, at der ikke må gå over 12 måneder mellem hvert af de eksterne besøg. Stikprøverne kan foruden interview af ledelse og medarbejdere fx bestå i, at gennemførte sager udtages til nærmere granskning med henblik på konstatering af, om de er gennemført i overensstemmelse med det planlagte i form af reguleringens bestemmelser og de fastlagte sagsbehandlingsprocedurer. Certificeringsorganets bedømmelse dokumenteres gennem rapporter og udstedte certifikater, som dokumentation på at kvalitetshåndbogen er i overensstemmelse med kvalitetsstyringslovens bestemmelser.

Overordnet beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet samt kvalitetspolitik og mål Redaktør: Dokumentansvarlig: Dokumentnummer: Ref. Version: 3.

Overordnet beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet samt kvalitetspolitik og mål Redaktør: Dokumentansvarlig: Dokumentnummer: Ref. Version: 3. Dokumentbrugere: Byplan, M&T Øvrige: Interessenter: Emne:Styret dokument Overordnet beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet samt kvalitetspolitik og mål Redaktør: Dokumentansvarlig: Dokumentnummer: Ref.

Læs mere

Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010

Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010 Sagsnr.: 2007/02235 Dato: Februar 2010 Sag: Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010 Sagsbehandler: Mette Vestergaard Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem

Læs mere

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, Februar 2011

Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, Februar 2011 Sagsnr.: 2007/02235 Dato: Februar 2011 Sag: Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, Februar 2011 Sagsbehandler: Mette Vestergaard Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem

Læs mere

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet i 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Kvalitetspolitik 2. Kvalitetsmål 3. Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

Indsats og resultater som følge af Lejre Kommunes kvalitetsstyringssystem indenfor sagsbehandling på natur- og miljøområdet

Indsats og resultater som følge af Lejre Kommunes kvalitetsstyringssystem indenfor sagsbehandling på natur- og miljøområdet REDEGØRELSE Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie Geert Kristensen Natur og Miljø D 46464952 E ankr@lejre.dk Dato: 17-01-2012 Indsats og resultater

Læs mere

Internt notatark. Emne: Overordnet beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet. Version: 2 Godkendt af: Bent Jensen Mouboe

Internt notatark. Emne: Overordnet beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet. Version: 2 Godkendt af: Bent Jensen Mouboe Internt notatark By- og Udviklingsforvaltningen Natur og miljøområdet Dato 13. september 2012 Sags Id/dok nr. G/drev: kvalitetsstyring miljø Sagsbehandler Gitte Just Pedersen E-mail gijp@kolding.dk Emne:

Læs mere

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen - 2008 1. Indledning Dette er Furesø Kommunes ledelsesevaluering af kvalitetsstyringssystemet jf. kvalitetsstyringsloven.

Læs mere

Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for naturog miljøadministration. Overordnet beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet O-3

Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for naturog miljøadministration. Overordnet beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet O-3 Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for naturog miljøadministration 29. maj 2007 1. udgave Overordnet beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet O-3 1 Generelt Norddjurs Kommune, Natur og Miljø har

Læs mere

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen i 2009

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen i 2009 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen i 2009 1. Indledning Dette er Furesø Kommunes anden ledelsesevaluering af kvalitetsstyringssystemet jf. kvalitetsstyringsloven.

Læs mere

Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet

Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie G. Kristensen Natur & Miljø D 4646 4952 E ankr@lejre.dk Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Torvegade 74. 6700 Esbjerg April 2012 Sags id 2012-694 Analyserapport nr. 5 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering for året 2011 Udarbejdet af Inken F. Nielsen Telefon

Læs mere

Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen

Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen Indeholder Analyserapport nr. 2 Udarbejdet af: Hanne Bruun 07/2452 Ledelsens evaluering

Læs mere

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2011

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2011 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2011 Styregruppens kommentarer: Nærværende analyserapport er første udgave af Faxe Kommunes rapport vedr. ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet.

Læs mere

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune Screening af systemdokumentationen 11/8 2009 Skanderborg Kommune Auditteam: Ledende auditor Kim Hammersholt Hansen Underskrift: Formål: Vurdering af overensstemmelse og implementering af systemet i forhold

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Afvigelser, Afhjælpende, korrigerende og T6 03.09.07 Formål Formålet med proceduren er At konstaterede afvigelser, fejl og uklarheder i procedurerne bliver rettet ved at der iværksættes afhjælpende eller

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Screening af systemdokumentationen. 23. juni Thisted Kommune

Screening af systemdokumentationen. 23. juni Thisted Kommune Screening af systemdokumentationen 23. juni 2009 Thisted Kommune Ansvarlig: Jan Støttrup Andersen Underskrift: Formål: Vurdering af overensstemmelse og implementering af systemet i forhold til Lov nr.

Læs mere

Ledelsens Evaluering 2009

Ledelsens Evaluering 2009 Greve Kommune har fra 1. januar 2007 indført et kvalitetsikringssystem i den kommunale natur- og miljøadministration. Det lovmæssige grundlag for systemet er lov nr. 506 af 7. juni 2006, Lov om et kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

Ledelsens evaluering 2012

Ledelsens evaluering 2012 Opfølgning på sidste års ledelsesevalueringsrapport og fremtidige fokuspunkter I 2012 har fokus drejet sig om forenkling af kvalitetsstyringssystemet både antallet af procedurer som skal vedligeholdes,

Læs mere

LEDELSENS EVALUERING AF KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET 2011

LEDELSENS EVALUERING AF KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET 2011 LEDELSENS EVALUERING AF KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET 2011 Evalueringen er godkendt af ledelsen i Center for By, Miljø og Erhverv. Side 1 af 10 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og

Læs mere

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet.

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. 1 20.02.15 Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. Beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet Jammerbugt kommune har et kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet. Helt overordnet skal

Læs mere

Auditrapport Kvalitetsstyringsloven

Auditrapport Kvalitetsstyringsloven Kvalitetsstyringsloven Opfølgningsaudit 2013 DS Certificering A/S Kollegievej 6 2920 Charlottenlund /Runetoften 14, 1 8210 Aarhus V Tlf.: +45 72 24 59 00 Fax: +45 72 24 59 02 Bemærkninger I henhold til

Læs mere

Styregruppen har ved et møde den 22. januar 2013 drøftet den systemansvarliges rapportudkast. Der var følgende kommentarer:

Styregruppen har ved et møde den 22. januar 2013 drøftet den systemansvarliges rapportudkast. Der var følgende kommentarer: Dato: 27-02-2013 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2012 Styregruppens kommentarer: Styregruppen har ved et møde den 22. januar 2013 drøftet den systemansvarliges rapportudkast. Der

Læs mere

Analyserapport. Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013

Analyserapport. Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013 Analyserapport Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013 Analyserapportens baggrund og proces Denne rapport er de systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringen i Teknik og Miljø. Rapporten danner

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet Ledelsesevaluering 2009 Analyserapport.

Kvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet Ledelsesevaluering 2009 Analyserapport. Kvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet Ledelsesevaluering 2009 Analyserapport. 1. Baggrunden for ledelsesevalueringen: Vordingborg Kommune er omfattet af lov om et kvalitetssystem for den

Læs mere

Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet

Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. Svendborg Kommune Centrumpladsen 7, 2. 5700 Svendborg Tlf. 62 21 19 04 Fax. xxxxxxxx www.svendborg.dk 2. maj 2012 Analyserapport for

Læs mere

Kvalitetsmål og handleplan

Kvalitetsmål og handleplan Kvalitetsmål og handleplan 2009-10 Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning Vi skal lave faglig kvalitet effektivitet ensartethed for at sikre borgernes og virksomhedernes tillid og tilfredshed Lov nr. 506

Læs mere

Vurdering af kvalitetsstyringssystemets målopfyldelse for 2012 BV/JHS, den , rev Acadresag nr

Vurdering af kvalitetsstyringssystemets målopfyldelse for 2012 BV/JHS, den , rev Acadresag nr Vurdering af kvalitetsstyringssystemets målopfyldelse for 2012 BV/JHS, den 14.03.2013, rev. 21.03.2013. Acadresag nr. 13-1896 Bilag 2 til O-1 Svendborg Kommunes overordnende kvalitetspolitik og mål for

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Ledelsens evaluering 2010

Ledelsens evaluering 2010 Direktionen godkender den udarbejdede analyserapport for 2010. Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøadministratioennen er certificeret og i drift. Der er udfordringer med at få procedurerne ajourført,

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen.

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen. Analyserapport 2007. Denne rapport udarbejdes efter standardprocedure T-3 i Startpakken for at efterkomme kvalitetsstyringssystemets bestemmelse om offentliggørelse af status for kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

Frederiksberg Kommune har vedtaget følgende generelle kvalitetsmål for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet:

Frederiksberg Kommune har vedtaget følgende generelle kvalitetsmål for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet: Udarbejdet jf. kravene i: 5 i lov nr. 506 af 07/06 2006 Kvalitetsmål I det følgende er Frederiksberg Kommunes kvalitetsmål opstillet. Først præsenteres 5 generelle kvalitetsmål, hvorefter 4 udviklingsmål,

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Natur og Miljø Ledelsens Evaluering Sep. 2010 Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 00.15.12-P35-4-09 Ref.: Rikke Stilling

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Torvegade 74. 6700 Esbjerg Marts 2011 Sags id 2011-743 Analyserapport nr. 4 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering for året 2010 Udarbejdet af Inken F. Nielsen Telefon

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Analyserapport. inden sommerferien

Analyserapport. inden sommerferien 1/6 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringssystemet i Teknik og Miljø i Sønderborg Kommune. Rapporten danner grundlag for ledelsens evaluering. I 2012

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato Kvalitetsstyringshåndbog for Natur og Miljøområdet Titel Nr. Udgave dato Skabelon til analyserapport til T-3 ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet og forebyggende handlinger til sikring af

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet tur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet tur- og miljøområdet Torvegade 74. 6700 Esbjerg Marts 2010 Sags id 2010-253 Analyserapport apport nr. 3 Kvalitetsstyringssystemet for na- tur- og miljøområdet Ledelsens evaluering for året 2009 Udarbejdet af Inken F. Nielsen

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

Analyserapport 2012 De systemansvarliges årsrapport over kvalitetsstyring på natur- og miljøområdet Frederikssund Kommune

Analyserapport 2012 De systemansvarliges årsrapport over kvalitetsstyring på natur- og miljøområdet Frederikssund Kommune Analyserapport 2012 De systemansvarliges årsrapport over kvalitetsstyring på natur- og miljøområdet Frederikssund Kommune ANALYSERAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Formål/Indledning...3

Læs mere

Tolkningsnotat om kvalitetscertificering af miljø- og natursagsbehandling:

Tolkningsnotat om kvalitetscertificering af miljø- og natursagsbehandling: Tolkningsnotat om kvalitetscertificering af miljø- og natursagsbehandling: Rev. 02 (14.12.2008) Det Norske Veritas (DNV) side 1 af 20 Kontaktperson Kontraktperson; DET NORSKE VERITAS, DANMARK A/S Industry

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet 2009. Frederikshavn Kommunes natur- og miljøadministration

Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet 2009. Frederikshavn Kommunes natur- og miljøadministration Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet 2009 Frederikshavn Kommunes natur- og miljøadministration 1 Indhold Baggrund for analyserapporten... 2 Resultater fra interne og eksterne audit... 2 Certificering...

Læs mere

Ledelses evaluering 2010 Ledelsesevaluering nr. 3

Ledelses evaluering 2010 Ledelsesevaluering nr. 3 Ledelses evaluering 2010 Ledelsesevaluering nr. 3 Kvalitetsstyringssystemet for Natur og Miljøadministrationen Indeholder analyserapport nr. 3 Udarbejdet af: Christina Petersen maj 2011 07/2452 1/12 Ledelsesevaluering

Læs mere

Opfølgningsaudits, miljø og arbejdsmiljø oktober Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Århus Brandvæsen

Opfølgningsaudits, miljø og arbejdsmiljø oktober Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Århus Brandvæsen Opfølgningsaudits, miljø og arbejdsmiljø 27. + 28. oktober 2011 Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Århus Brandvæsen Auditteam: Asger Højland Lorentzen (AHL), Ledende auditor arbejdsmiljø Karin Birgitte Hils

Læs mere

Ledelsens evaluering 2010

Ledelsens evaluering 2010 Ledelsens evaluering 2010 1. Indledning Ishøj Kommune har siden Kvalitetsstyringsloven med tilhørende bekendtgørelse (Lov nr. 506 af 7. juni 2006 og bek. nr. 661 af 14. juni 2006) ikrafttræden i 2006,

Læs mere

UDDRAG AF: KVALITETSHÅNDBOG

UDDRAG AF: KVALITETSHÅNDBOG UDDRAG AF: KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008. 1. Ledelseserklæring. Denne håndbog beskriver kvalitetsledelsessystemet hos Industriglødning A/S og har følgende formål: - At fastlægge ansvar og kompetence

Læs mere

Tids- og handleplan Indførsel af Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning

Tids- og handleplan Indførsel af Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning Tids- og handleplan Indførsel af Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning Miljøafdelingen og Planafdelingen 1. februar 2008 Vi skal lave faglig kvalitet effektivitet ensartethed for at sikre borgernes og

Læs mere

Audit rapport HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 INI 738381. Afdelingsadresser. Andre dokumenter. Auditorer.

Audit rapport HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 INI 738381. Afdelingsadresser. Andre dokumenter. Auditorer. Jørgen Fibigersgade 20, 9850 Hirtshals Afdelingsadresser Besøg udført i h.t. (standard navn) Kvalitetsstyringsloven 506 af 07.06.2006 Behrndt, Klaus (Lead auditor) Auditorer Andre dokumenter Gyldighedsområde

Læs mere

Referat Der henvises til analyserapporten,dateret den 6. september 2007, som er udgangspunkt for ledelsesevalueringsmødet.

Referat Der henvises til analyserapporten,dateret den 6. september 2007, som er udgangspunkt for ledelsesevalueringsmødet. Mødereferat Svendborg Kommune Centrumpladsen 7, 2. 5700 Svendborg Tlf. 62 21 19 04 Fax. xxxxxxxx 2. maj 2012 Ledelsesevaluering den 10. september 2007 - referat Deltagere: Kjeld Bussborg Johansen (KBJ)

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12. Ledelsessystemcertificering Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.2011 Audit 22. oktober 2014 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Sagsbehandling på

Læs mere

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017 Skanderborg Kommune ISMS-regler Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO 27001:2017 02-04-2018 Indholdsfortegnelse 4 Organisationens kontekst 1 4.1 Forståelse af organisationen og dens kontekst

Læs mere

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Tækkearbejde af bygninger D&J-TL/BK /SVC/2016 Rev 03 07.09. 2016 01 Formål/mål 2 02 Krav til certificeringsorganet

Læs mere

August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse

August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse Maj 2014 august 2015 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet

Læs mere

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2015-apr-28 til 2015-apr-29 Certificeringens dækningsområde Hidtidigt gyldighedsområde: Sagsbehandling på natur- og miljøområdet Nyt gyldighedsområde: Administration og sagsbehandling

Læs mere

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Kravspecifikation Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Diamantboring og -skæring samt slibning i tunge bygningsmaterialer som fx beton, granit og asfalt DEB/BK/SVC/2016 Rev. 01

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM INTERN AUDIT 2013

SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM INTERN AUDIT 2013 SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM INTERN AUDIT 2013 Skanderborg Kommune den 18. december 2013 Side 1 af 5 RAPPORT - intern audit uge 48-49, 2013 Intern audit 2013 på sagsbehandling på natur

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

Udkast til. Kapitel 1. Kvalitetsledelsessystemet

Udkast til. Kapitel 1. Kvalitetsledelsessystemet Udkast til Bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet I medfør af 20,

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

KVALITETSKONTRAKTER SVENDBORG KOMMUNE MILJØ OG TEKNIK SEPTEMBER 2012

KVALITETSKONTRAKTER SVENDBORG KOMMUNE MILJØ OG TEKNIK SEPTEMBER 2012 KVALITETSKONTRAKTER SVENDBORG KOMMUNE MILJØ OG TEKNIK SEPTEMBER 2012 1 Serviceområde: Det tekniske område Fokusområde: Responstid på udrykninger Ifølge Byrådets beslutning om den risikobaserede dimensionering

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS Side: 1 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Kvalitetshåndbog for Forum Smede & VVS ApS Side: 2 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Indholdsfortegnelse 1. Forord 2 2. Administrative informationer 2 2.1 Oplysninger

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Uregistreret kopi - udskrevet den

Uregistreret kopi - udskrevet den Uregistreret kopi - udskrevet den Side 1 af 5 U R E G I S T R E R E T K O P I 1. Kvalitetspolitik og -mål Kvalitetsmål LP 1.2 Kvalitetsmål Kvalitetsmål for fagområdet Natur og Miljø Procedure Version:

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet De fleste danske virksomheder har mødt kravet

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Information om DANAK-akkreditering til

Information om DANAK-akkreditering til Information om DANAK-akkreditering til Prøvning Kalibrering Medicinsk undersøgelse Certificering af referencematerialer Præstationsprøvning Akkrediteringsforløbet trin for trin December 2010 DANAK Dyregårdsvej

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK Kvalitetshåndbog for SMEMEK Side 1 af 8 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

DANAKs strategi 2010-2014

DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs mission DANAK sikrer troværdig dokumentation gennem akkreditering. DANAKs vision DANAK vil udbrede markedets kendskab til akkreditering, og være en troværdig samarbejdspartner.

Læs mere

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG, Kl. 08:00 Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang Medlemmer Henrik Boesen Jacob Preil Andersen Katrine Yde Thomsen Fraværende Side 183 Indholdsfortegnelse 120. Gennemgang

Læs mere

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Onsdag den 23. maj 2012 Certificeringsprocessen fra A-Å v./business developer Lars Vestergaard Jensen Certificering

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Onsdag, den 9. marts 2016 17.38 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 10.05 Kl. 10.05 11.15 Kl. 11.15 12.00 Kl. 12.00 13.00 Kl. 13.00 13.45 Kl. 13.45 14.15

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed. Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation. Lektion 1 2

Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed. Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation. Lektion 1 2 Lektion 1 1 Grundlæggende begreber for ledelse Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation Lektion 1 2 De 8 grundprincipper Interessent

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Onsdag, den 25. september 2013 15:26 1 Kl. 10.05 11.00 Bordet rundt Kl. 11.00 12.00 Den gode audit DS/EN ISO 19 011 Kl. 12.00 12.45 Frokost & networking Kl. 12.45

Læs mere

CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING

CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING DS/OHSAS 18001:2008 og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 87 af 31. januar 2005 Nr. Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal have

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

DCE S KVALITETSSIKRINGS- PROCEDURER

DCE S KVALITETSSIKRINGS- PROCEDURER DCE S KVALITETSSIKRINGS- PROCEDURER Susanne Boutrup Chefkonsulent 6. FEBRUAR 2017 KRAV TIL DEN FAGLIGE RÅDGIVNING Høj faglig kvalitet Rettidighed Intern koordinering Synlighed af resultater Dialog med

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Tirsdag den 20. september 2016 16.43 1 met ser således ud: 16.43 2 www.lasseahm.dk COPYRIGHT 1 IADK SJ-1 20. september 2016 met ser således ud: www.lasseahm.dk Kl.

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01 Certificering af virksomheder der udfører termografiinspektioner 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187.

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7a til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinje

Læs mere

BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016

BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00005 Senere ændringer

Læs mere

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit en CeRTIfICeRInG GøR DIn virksomhed I stand TIl AT dokumentere, AT DeT, I siger, er DeT, I GøR. Målet med en certificering

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 17. juni 2008 Vejledning om procedureretningslinie for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinie

Læs mere

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Information om Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Certificering af indbrudshæmmende produkter beregnet til indbygning som skalsikring af bygninger. Dancert-sekretariat:

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere