Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014."

Transkript

1 Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august Disse overordnede værdier og pejlemærker er grundlaget for skolernes arbejde med implementering af den nye folkeskolereform. Værdierne er styrende for de beslutninger, der skal gøre det muligt, at medarbejdernes kompetencer, viden og ressourcer bringes bedst muligt i spil og understøtter elevernes læring, trivsel og udvikling. Formålet er, at der sættes fokus på: At skabe de bedste rammer for folkeskolens udvikling til gavn for eleverne. At sikre ledelser og medarbejdere bedre mulighed for fleksibilitet i planlægning af skolens samlede opgave. At understøtte folkeskolen som en attraktiv arbejdsplads med udvikling, samarbejde, dialog, tillid og arbejdsglæde. At sikre at ændringer i skolens dagligdag bygger på viden fra forskningen om det, der gavner undervisningen og elevernes læring. Elevernes læring og trivsel er styrende for de valg, der foretages vedrørende organisering og tilrettelæggelse af skolens samlede opgave både i skole- og fritidsdelen. De bedste forudsætninger for elevernes læring og udvikling skabes på en skole med en høj social kapital, der fremmer gode relationer mellem ledere, medarbejdere og elever. Der er fokus på et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem medarbejderne indbyrdes og mellem medarbejdere og ledelse. Samarbejdet er præget af åbne processer i respekt for faglighed og fordrer medarbejdernes og ledelsens aktive medvirken og engagement i de formelle og uformelle fællesskaber herunder de team, der etableres omkring opgaveløsningen. Samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere bygger på en gensidig anerkendelse af roller og kompetencer og på en tillid til, at alle udfører deres opgaver kompetent og professionelt. Partssamarbejdet følger og drøfter løbende skolernes implementering af værdigrundlaget. Attraktiv arbejdsplads fokus på arbejdsmiljø og arbejdsglæde. Skolens kerneydelse er elevernes læring, hvor undervisning har en fremtrædende rolle og trivsel er en forudsætning. Skolen skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor grundværdierne fra MED-aftale for Hjørring Kommune: Tillid, dialog og arbejdsglæde er bærende for samarbejdet og kendetegner hele arbejdspladsen, kerneydelsen og den daglige drift. 1

2 Grundværdierne ses i sammenhæng med begrebet social kapital, hvor hovedfokus er at udnytte de stærke relationer til i fællesskab at løse kerneopgaven effektivt, innovativt og med høj kvalitet. Høj social kapital er karakteriseret ved høj grad af indbyrdes tillid, en oplevelse af retfærdighed samt en evne til at samarbejde om kerneopgaven. Dialogen er et vigtigt redskab til at understøtte og udvikle folkeskolen, så alle har indflydelse på eget arbejde og medansvar for at udvikle en god arbejdsplads. Et udbytterigt samarbejde om kerneopgaven er præget af gode relationer og hyppig, problemløsende kommunikation. Arbejdet skal planlægges og gennemføres så det understøtter MED-aftalens værdier om tillid og dialog, så arbejdsglæde bliver omdrejningspunkt og mål for arbejdsmiljøarbejdet. I forbindelse med opgave- og fagfordelingen skal det sikres, et godt arbejdsmiljø og arbejdsglæde underbygges gennem en systematisk afvejning af krav og ressourcer herunder en vurdering af, om den enkelte medarbejder har de faglige, personlige og pædagogiske ressourcer til at matche kravene i den pågældende opgave. I tilfælde, hvor leder og medarbejder ikke oplever, at der er den rette balance mellem krav og ressourcer, drøfter medarbejder og ledelse prioriteringen og eventuelle konsekvenser. Arbejdspladser De fysiske rammer skal understøtte medarbejdernes arbejdsmiljø og elevernes undervisningsmiljø. Der forventes med folkeskolereformens gennemførelse en højere grad af tilstedeværelse og højere grad af samarbejde. Desuden får teamsamarbejdet en central betydning i arbejdet med planlægning og gennemførelse af undervisnings- og læringsaktiviteter samt opfølgning og dialog om aktiviteternes effekt og elevernes læring og trivsel. Derfor indretter skolerne arbejdspladser herunder team- og mødefaciliteter, så der er ordentlige forhold at udføre arbejdet under. I skolernes arbejde med at indrette arbejdspladser tages der udgangspunkt i flg. forudsætninger: Medarbejderne løser i dagligdagen en mængde forskelligartede opgaver. I langt den største del af arbejdstiden udføres arbejdet sammen med eller i relation til andre: elever, kollegaer, ledelse, forældre, eksterne resurser mv. Her ud over arbejdes der med individuelle aktiviteter så som dokumentation, fordybelse, detailplanlægning, skriftligt arbejde, læsning mv. Mange af de opgaver, der skal løses, knytter naturligt an til elevernes læringsmiljøer eller kan med fordel løses i nærheden af disse områder: Afdeling, klasseområder, pædagogiske værksteder, teamets mødelokaler, samtalerum mv. Der skal på skolerne etableres arbejdspladser, der giver mulighed for fordybelse, faciliteter herunder it til individuellet arbejde, fysiske rammer for teamsamarbejde, der tilgodeser skolens samarbejdsstruktur, mødefaciliteter og samtalerum mv. 2

3 Ledelsesrollen Skolens ledelse har den overordnede pædagogiske, administrative og personalemæssige ledelse af skolen og er ansvarlig for skolens virksomhed over for skolebestyrelsen og kommunalbestyrelsen. Det er skolens ledelse, der leder og fordeler arbejdet. Skolens ledelse foretager de nødvendige prioriteringer i dialog med medarbejderne. Skolens ledelse fremmer et godt arbejdsmiljø, hvor der er stort fokus på medarbejdernes forskellige professionelle virke til gavn for elevernes læring, trivsel og udvikling. Skolens ledelse er synlig og nærværende overfor skolens medarbejdere og giver retning ved at formulere mål og følge op på såvel de overordnede kommunale mål som på de lokale mål på skolen. Skoleledelsen vælger på den baggrund gennem dialog med det pædagogiske personale, elever, ledelsesteam og skolebestyrelse skolens indsatsområder, så de passer til skolens behov. Det er således ledelsens opgave at skabe mening lokalt. Skolens ledelse skal indgå i en tæt dialog med medarbejderne om, hvordan organiseringen af skolens undervisning og andre læringsaktiviteter kan fremme et godt undervisnings- og læringsmiljø og give gode resultater. Ledelsen er således både ansvarlig for at tage initiativ til ovenstående dialog, og for at der træffes beslutninger. Ledelsen skal sammen med medarbejderne løbende vurdere resultater og indsatser i forhold til elevers og klassers læringsudbytte og dermed følge op på og prioritere den samlede arbejdsopgave. Skolens ledelse er ansvarlig for, at skolens samlede arbejdstid organiseres på en måde, som giver medarbejderne tid til individuelt og kollektivt at løse forberedelsesopgaven og andre nødvendige opgaver i tilknytning til undervisningen. Det pædagogiske personales rolle Det pædagogiske personale skal bl.a. ud fra pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser kunne begrunde valg af metode og prioritering i forhold til skolens samlede opgaveløsning. Den enkelte medarbejder bidrager aktivt til en levende evalueringskultur på skolen, hvor målsætning, indsats og opfølgning på effekten er faste elementer. Evalueringen sker inden for de politisk fastsatte mål og rammer, hvor skolen selv identificerer relevante indsatsområder. Elevinddragelse er i den sammenhæng både et dannelsesideal og et middel til at kvalificere elevernes udbytte af undervisningen. Medarbejderne har indenfor de rammer, der er fastlagt af ledelsen ansvaret for at tilrettelægge undervisning og andre læringsaktiviteter, der tager afsæt i den enkelte elevs og klasses forudsætninger. 3

4 Den enkelte medarbejder bidrager til at videreudvikle samarbejdet mellem alle faggrupper med det formål, at kvalificere og udvikle udførelsen af den samlede opgave. Endvidere indgår medarbejderne enkeltvis, i team eller grupper naturligt i dialog med skolens ledelse om opgaveløsningen. I denne forbindelse er det en vigtig prioritet for medarbejderen, at tage medansvar for at være fagligt ajour for professionelt og med kvalitet at kunne udføre det daglige arbejde. Hjørring Kommunes ledelsessystematik Leadership Pipeline (LP), definerer lederes og medarbejderes færdigheder, prioriteter og arbejdsværdier i forhold til positionerne: Medarbejdere, leder af medarbejdere og leder af ledere. Beskrivelserne er indsat som en del af dokument på side 5 og 6. Et tæt samarbejde Skolens samlede opgaveløsning forudsætter et tæt samarbejde, hvor ledere og medarbejdere aktivt og i fællesskab tager ansvar for opgaveløsningen. Den enkelte medarbejder bidrager til at videreudvikle et meningsfuldt samarbejde mellem alle faggrupper, som kvalificerer og udvikler den samlede opgaves udførelse. Endvidere indgår medarbejderen naturligt i dialog med skolens ledelse om den samlede opgaveløsning. Tillid og dialog er kernebegreber for samarbejdet. Teamsamarbejdet skal organiseres og sammensættes, så de nødvendige kompetencer er til rådighed for løsning af de stillede opgaver. Teamsamarbejdet skal organiseres og have et indholdsmæssigt fokus, så det bliver en aflastning og ikke en belastning for den enkelte medarbejders opgavevaretagelse. Kernen i teamenes arbejde er at forberede, planlægge, gennemføre og evaluere undervisningen. Det er i teamet, at koordineringen omkring den enkelte elevs læringsmål finder sted. Koordineringen sker i spændingsfeltet imellem lærerens ansvar for den faglige målsætning for elevens læring og teamets ansvar og blik for elevens samlede udfordring herunder elevens alsidige udvikling. Det er ikke alle opgaver, der egner sig til en fælles opgaveløsning. Derfor skal teamsamarbejdet give mening, og der skal være rum og tid til den enkelte medarbejders forberedelse og efterbehandling af undervisning og andre læringsaktiviteter. På den enkelte skole sættes der fokus på udviklingen af teamsamarbejdet, med afsæt i nuværende erfaringer. Skolens ledelse sikrer således i en dialog med medarbejderne en fortsat og fremadskridende udvikling af teamsamarbejdet. Skolens ledelse sikrer en fælles forventningsafstemning gennem beskrivelse af tydelig mål og rammer for teamsamarbejdet og foretager løbende en forventningsafstemning i forhold til mål og rammen gennem deltagelse i teamsamtaler. Tillidsrepræsentanterne (TR), arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR) og MED-udvalgene er centrale samarbejdsparter i de fælles bestræbelser for at fremme og vedligeholde et godt samarbejde og 4

5 gode arbejdsforhold på arbejdspladsen. Uddybende omkring TR s rolle henvises der til MEDaftale for Hjørring Kommune og Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Opfølgning Især i implementeringen af folkeskolereformen kræves der en aktiv og ihærdig indsats fra ledere, TR, AMR og arbejdspladsens MED-udvalg omkring opfølgning på implementering af værdierne i denne aftale. Ud over dette aftaler partssamarbejdet, at følge med i implementeringen af folkeskolereformen i det første år. Sigtet er at udvikle og følge op på implementeringen af værdierne i aftalen. Der indkaldes til opfølgningsmøder i partssamarbejdet ca. hver måned, første gang i oktober Denne aftale offentliggøres i MED-systemet og i et informationsbrev den 7. marts Der indkaldes til et opfølgende møde i partssamarbejdet midt i maj måned Hjørring Kommunes ledelsessystematik Leadership Pipeline LP definerer jf. afsnittene: Ledelsesrollen s. 2 og Det pædagogiske personales rolle s. 3. lederes og medarbejderes færdigheder, prioriteter og arbejdsværdier. Medarbejdere Færdigheder Styrker personlige og faglige kompetencer med nysgerrighed for andres fagområder. Kan planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle sin arbejdsindsats på et højt fagligt niveau. Har samarbejdsevner og kommunikative kompetencer med en anerkendende tilgang. Kan håndtere og styre tværgående, tværfaglige processer med fokus på både proces og resultat. Har omstillingsevne. Prioriteter Har ansvarlighed i det daglige arbejde og har fokus på egen udvikling og uddannelse. Skaber gode samarbejdsrelationer mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og børn, unge,forældre og borgere generelt. Kan se formål i arbejdet og skabe mening for andre og den samlede organisation. Tager medansvar for den tværfaglige opgaveløsning. Bidrager til at skabe ledelsesrum for nærmeste leder gennem medledelse og selvledelse. Arbejdsværdier Tillid, dialog og arbejdsglæde ergrundlæggende værdier. Har grundlæggende en tro på, at alle mennesker kan udvikle sig og lære. Er loyal over for organisationens mål og værdier og er rollemodel. Bidrager med faglige synspunkter i organisationens udvikling. Skaber resultater med kvalitet gennem personlig faglig indsats samt gennem bredt samarbejde 5

6 Færdigheder Kan tolke, analysere og oversætte strategi og praksis til forståelige mål for egen del af organisationen og herefter støtte medarbejderne i at lykkes. Har fagfaglig indsigt og kan facilitere og udvikle faglighed hos medarbejderne og understøtte deres selvledelse. Har en anerkendende tilgang i kommunikationen opad, nedad og sidelæns i organisationen. Er teamplayer. Giver feedback, vurderer indsats og evaluerer på medarbejdernes arbejdsindsats med henblik på kvalitetsudvikling. Kan håndtere og styre tværgående, tværfaglige processer med fokus på proces, delegering og resultat. Færdigheder Kan lede og udvikle lederteams. Kan coache ledere af medarbejdere som team og individuelt, støtte dem i deres udvikling og vurdere dem på denne. Arbejder med strategiudvikling i samspil med sideordnede og underordnede ledere samt agere strategisk sparringspartner for overordnede chefer. Leder af medarbejdere Prioriteter Målsætter, organiserer og styrer drift og udvikling på kort og lang sigt. Sikrer optimal løsning af kerneydelser. Arbejder i ledelsesteam og sikrer velfungerende medarbejderteam. Giver feedback og sparring på opgaver og udvikling i strukturelle og uformelle dialoger - både på leders og medarbejders initiativ. Indgår i tværgående ledelsesopgaver inden for strategisk afgrænsede områder. Prioriteter Leder af ledere Skaber helhed og sammenhæng både i egen organisation og i Børne- og Undervisningsområdet som helhed. Sætter retning for lederne af medarbejdere ved at skabe, tolke og omsætte strategier til overordnede mål og rammer. Bruger tid på at vurdere og understøtte organisationen gennem ledere af medarbejderes indsatser og resultater. Arbejdsværdier Værdsætter at skabe faglige og tværfaglige resultater gennem medarbejderne. Promoverer organisationens værdier gennem kommunikation og handlinger og ved synlig integritet. Har en ledelsesmæssig modenhed og ydmyghed i forhold til kompleksiteten i funktionen. Målretter indsatser, der styrker arbejdsglæden herunder at værdsætte medarbejderens indsats samt organisationens succeser. Værdsætter nytænkning og innovation. Arbejdsværdier Fremmer/udlever organisationens værdier gennem egne handlinger og gennem ledelse af ledere. Værdsætter ledere af medarbejderes ledelsesarbejde og indsats og lykkes i eget ledelsesarbejde gennem dette. Værdsætter den samlede afdelings-, sektor- og områdets succeser. 6

7 Mestrer klar og tydelig kommunikation i forhold til ledere, medarbejdere og omverdenen. Er proces- og indsatsorienteret med et organisatorisk, holistisk, systemperspektiv. Hjørring den 3. marts 2014 Rammesætter, prioritere og skabe rum for udviklingen af det tværgående samarbejde. Bidrager til at finde svar på strategiske spørgsmål samt implementering af dem. Understøtter ledere i at rekruttere og udvikle fagligt dygtige medarbejdere. Har ledelsesmæssig modenhed og ydmyghed i forhold til kompleksiteten i jobbet. Kan lede uden for egen fagfaglighed. For Danmarks Lærerforening, Lærerkreds NORD Lars Busk Hansen, kredsformand For BUPL Nordjylland Linda Irene Bisgård, faglig sekretær For FOA Hjørring Jane Sommergren, sektorformand For Hjørring Kommune Karsten Poulsen, skole- og dagtilbudschef 7

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

Ledelse af den nye folkeskole

Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til skoleledelser og forvaltninger Ledelse af den nye folkeskole 1 2 Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Skoleledelse - en profession i sig selv. Lederforeningens ledelsesforståelse og syn på god skoleledelse

Skoleledelse - en profession i sig selv. Lederforeningens ledelsesforståelse og syn på god skoleledelse Skoleledelse - en profession i sig selv Lederforeningens ledelsesforståelse og syn på god skoleledelse Forord Lederforeningens hovedbestyrelse har efter længere tids debat blandt foreningens medlemmer

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

Ledere sammen og hver for sig

Ledere sammen og hver for sig Ledere sammen og hver for sig Få mere ud af områdeledelse lederweb.dk 2 Kolofon Ledere sammen og hver for sig Væksthus for Ledelse 2015 Projektledelse Sanne Brønserud Larsen, KL Susanne Hyldborg Jensen,

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Skriftlighed. Hvad er god evalueringskultur? 6. virkemidler og gode eksempler

Skriftlighed. Hvad er god evalueringskultur? 6. virkemidler og gode eksempler Evalueringspraksis Vester Mariendal skole v. skoleleder Grethe Andersen Vi gennemfører årligt trivselsundersøgelser (termometeret) og følger op med klassekonferencer. Nationale test anvendes som pædagogisk

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær 1 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Jane Marianne Ravn, RLTN Sanne Nikolajsen, OAO Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Skoleudviklingsplan 2012

Skoleudviklingsplan 2012 Fjerritslev Skole Skoleudviklingsplan 2012 Februar 2012 Elo Nielsen Skoleleder 1 Indholdsfortegnelse: Fjerritslev skole - faktuelt s.3 Indledning - Det formelle grundlag for arbejdet. s. 4 Baggrund for

Læs mere