PEFC Danmarks. Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift. PEFC Danmark standard PEFC DK 003-4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PEFC Danmarks. Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift. PEFC Danmark standard PEFC DK 003-4"

Transkript

1 PEFC Danmark standard PEFC DK PEFC Danmarks Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift Udkast til revideret standard marts 2012, med tilføjelser oktober 2012 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875 Frederiksberg C Tel: Web:

2 UDKAST til revideret standard marts 2012 Copyright notice PEFC Danmark 2011 Dette PEFC Danmark dokument er copyright beskyttet af PEFC Danmark. Dokumentet er frit tilgængeligt på PEFC Danmarks hjemmeside eller ved henvendelse til PEFC Danmark. Det er ikke tilladt at tilføje ændringer eller tilføjelser til dette dokument, ligesom at det ikke er tilladt at optrykke eller kopierer dokumentet med kommerciel udnyttelse for øje uden tilladelses fra PEFC Danmark. Den officielle version af dokumentet er Dansk, men er oversat til engelsk. I tvivlstilfælde er det den danske version som er gældende. Dokumentets titel: PEFC Danmarks krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift Dokument nummer: PEFC DK 003-4: Godkendt af: PEFC Danmark Dato: , tilføjelser Godkendt af: PEFC Council Dato:

3 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING ANVENDELSESOMRÅDE REFERENCER DEFINITIONER KRAV TIL GRUPPELEDEREN FORMELLE KRAV TIL GRUPPELEDEREN MINIMUMSKRAV TIL LEDELSESSYSTEM GRUPPELEDERENS VIRKSOMHED AFTALE OM DELTAGELSE I GRUPPECERTIFICERING ORGANISATION ANSVAR OG BEFØJELSER DOKUMENTSTYRING INTERN AUDIT LEDELSENS KONTROL OPSIGELSE AF AFTALE OM DELTAGELSE I GRUPPECERTIFCERING SUSPENDERING OG TILBAGETRÆKNING AF AFTALE OM DELTAGELSE I GRUPPECERTIFCERING OG SKOVBRUGSBEVIS KRAV TIL GRUPPEMEDLEMMER SOM INDGÅR I EN GRUPPECERTIFICERING OPSIGELSE AF AFTALE PRØVNING AF SUSPENDERING OG TILBAGETRÆKNING AF AFTALE... 6 BILAG 1 VEJLEDNING I HÅNDTERING AF OBSERVATIONER OG AFVIGELSER FRA PEFC DANMARKS SKOVSTANDARD... 7 BILAG 2 - EKSEMPEL PÅ ARKIVERINGSREGLER... 9

4 1. Indledning Dette dokument er en del af det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift (i det følgende benævnt den danske ordning ). Kravene er normative for gruppeledere, som administrerer gruppecertificering af skovejere i Danmark under den danske ordning. Baggrunden for gruppecertificering er at fordele omkostningerne ved certificering til en gruppe af skovejere, for hvilke omkostningerne til individuel certificering ikke kan stå mål med udbyttet af certificeringen. Forudsætningen for reduktion af omkostningerne er, at kun en vis procentdel af skovarealet under gruppecertificeringen behøver at blive auditeret af certificeringsfirmaet hvert år. Endvidere har gruppelederen mulighed for at yde rådgivning samt i øvrigt sikre kravopfyldelse, hvilket gør gruppecertificering attraktiv for mindre ejendomme uden selvstændig skovadministration. Administration, politik og planlægning som er relevant for hele gruppen kan organiseres af gruppelederen. Dokumentet erstatter PEFC Danmarks retningslinier for certificering af paraplyorganisationer PEFC DK Anvendelsesområde Dette dokument definerer krav til gruppeledere, samt de skovejendomme som deltager i en gruppecertificering efter den danske ordning. 3. Referencer PEFC Danmarks skovstandard PEFC DK Ordliste og definitioner PEFC DK Definitioner Til brug for denne standard anvendes definitioner givet i Ordliste og definitioner PEFC DK Her fremhæves dog: Gruppeleder: er en organisation som organiserer og administrerer gruppecertificering af skovejendomme under den danske PEFC ordning. Gruppelederen repræsenterer alle gruppemedlemmerne i gruppen i forhold til certificeringsfirmaet og er ansvarlig for at sikre overholdelse af PEFC Danmarks krav. Gruppemedlemmer: Skovejendomme som har tegnet en aftale med en gruppeleder om deltagelse i en gruppecertificering og som er indstillet på at efterleve kravene i den danske PEFC ordning. 5. Krav til gruppelederen 5.1 FORMELLE KRAV TIL GRUPPELEDEREN For at en virksomhed kan agere som gruppeleder skal denne: - være registreret som en juridisk enhed - have en daglig ledelse Gruppelederen skal sikre at beslutning om optagelse af gruppemedlemmer i gruppen og udførelse af den interne audit udføres af en skovbrugskyndig person med professionel ekspertise inden for skovbrug og skovbrugets miljømæssige påvirkning og 2 års praktisk erfaring med dansk skovdrift. Note: Professionel ekspertise inden for skovbrug og skovbrugets miljømæssige påvirkning kan dokumenteres ved personel som har en relevant uddannelse og professionel erfaring inden for skovbruget i forhold til skovdrift. Relevante uddannelser kan være Forstkandidat, Skov- og landskabsingeniør, Biolog, Skovteknikker eller lign

5 5.2 MINIMUMSKRAV TIL LEDELSESSYSTEM Ved PEFC certificering af gruppeledere stilles krav om anvendelse af et ledelsessystem. Systemet skal som minimum kunne håndtere og styre de krav til rutiner og dokumentation, der stilles til gruppelederen i dette dokument. Det skal demonstreres, at virksomheden har etableret et ledelsessystem i overensstemmelse med denne standard (afsnit ), og at alle gruppemedlemmerne lever op til kravene i PEFC Danmarks skovstandard PEFC DK Virksomheden skal være i stand til at demonstrere dens evne til at samle og analysere data fra alle gruppemedlemmerne, inklusiv virksomhedens beføjelser og evne til at igangsætte ændringer hos de enkelte gruppemedlemmer, hvis det er nødvendigt. 5.3 GRUPPELEDERENS VIRKSOMHED Gruppeledere organiserer og administrerer gruppecertificering af skovejendomme og skal i den forbindelse varetage følgende funktioner: Behandle og godkende anmodninger fra skovejere som ønsker at indgå i en PEFC gruppecertificering. Sørge for at alle ansøgerne får den information og vejledning som er nødvendig for at opfylde kravene i PEFC Danmarks skovstandard. Løbende orientere gruppemedlemmer om ændringer i PEFC Danmarks skovstandard. Gennem en kontraktlig forpligtigelse og kontrol sikre at driften i gruppemedlemmernes skove opfylder kravene til i PEFC Danmarks skovstandard. Udarbejde og iværksætte et program for årlig intern auditering af gruppemedlemmerne, samt gruppelederens egen centrale administrative funktion forud for certificeringsorganets vurdering. Baseret på resultaterne af de interne og eksterne audits at iværksætte korrigerende og forebyggende handlinger i tilfælde af identificerede afvigelser i hhv. de tilknyttede skove samt gruppeledelsens administrative system. Effektiviteten af de korrigerende og forebyggende handlinger evalueres efterfølgende. Opsamle indkomne bemærkninger fra eksterne parter, som videreformidles ucensureret til certificeringsorganet ved eksterne audits. Ved forespørgsel udlevere et sammendrag af den enkelte skovejendoms plan jf. PEFC Danmarks skovstandard PEFC DK 001-xx, afsnit 7.4 indeholdende minimum driftsformålet defineret i afsnit i Skovstandarden. I sammendraget kan fortrolige forretnings og personoplysninger udelades. Ligeledes kan udelades andre oplysninger for at beskytte kulturelle værdier eller følsomme naturtyper. Udstede skovbrugsbevis med reference til et gyldigt gruppecertifikat udstedt til gruppelederen. Løbende skriftligt informere certificeringsorganet og PEFC Danmark om udstedte, opsagte, suspenderede og tilbagetrukne skovbrugsbeviser. Føre et register over de certificerede skovejendomme indeholdende følgende oplysninger for hvert enkelt gruppemedlem: Skovejendommens navn Navn og adresse på skovejeren Navn på kontaktperson Telefonnummer (kontaktperson) (Kontaktperson) - 2 -

6 Dato for udstedelse af skovbrugsbevis Dato for udløb af skovbrugsbevis Skovbrugsbevisnummer Certificeret areal Såfremt det accepteres af de enkelte gruppemedlemmer er det muligt for gruppelederen at fastsætte politik og målsætning for skovdriften som krævet under afsnit 7.4 i PEFC Danmarks Skovstandard gældende generelt for gruppemedlemmerne i en gruppe. 5.4 AFTALE OM DELTAGELSE I GRUPPECERTIFICERING Der skal for hvert enkelt gruppemedlem foreligge en skriftlig aftale om deltagelse i gruppecertificering mellem skovejeren (eller en bemyndiget repræsentant for denne) og gruppelederen, som sikrer en organisatorisk eller kontraktlig forpligtigelse til at opfylde PEFC Danmarks skovstandard. Der skal iagttages følgende punkter i forbindelse med aftalen: 1. Aftalen underskrives af skovejeren eller en bemyndiget repræsentant for denne. 2. Gruppemedlemmet er i besiddelse af informationsmateriale, som fortæller hvad certificeringen indebærer. 3. Gruppemedlemmet forpligter sig til at følge dansk lovgivning med betydning for skovdriften, PEFC Danmarks skovstandard, samt følge gruppelederens øvrige anvisninger for at opretholde medlemskab af gruppen. 4. Aftalen skal gælde i mindst 1 år og kan maksimalt tegnes for en treårig periode. Herefter skal aftalen fornyes. 5. Aftalen skal beskrive rettigheder for gruppelederen til at ekskludere gruppemedlemmet fra deltagelse i gruppecertificeringen i tilfælde af gentagne større afvigelser fra PEFC Danmarks Skovstandard. 6. Gruppelederen kan udstede et skovbrugsbevis, når skovdriften hos det enkelte gruppemedlem opfylder PEFC Danmarks skovstandard. 7. Gruppelederen skal med passende mellemrum indhente oplysninger hos gruppemedlemmet om forhold, der vedrører driften af skoven. Oplysningerne skal som minimum indhentes inden aftalen fornyes. 8. Gruppemedlemmet skal acceptere 3. parts inspektion. 9. Aftalen laves i 2 eksemplarer, én til gruppemedlemmet og én til gruppelederen. Gruppelederen kan stille yderligere krav for deltagelse i gruppen end fastsat i denne standard og i PEFC Danmarks skovstandard. 5.5 ORGANISATION ANSVAR OG BEFØJELSER Gruppelederen skal have beskrevet sin organisationsstruktur i forhold til sin virksomhed som gruppeadministrator, fx i form af et organisationsdiagram. Gruppelederen skal definere og kommunikere roller, procedurer, rettigheder og pligter i arbejdet som gruppeleder. Ledelsen sørger for tilstrækkelige ressourcer til arbejdets gennemførelse. 5.6 DOKUMENTSTYRING Gruppelederen skal iværksætte og vedligeholde procedurer til at styre alle dokumenter og registreringer som kræves efter denne standard, således at: a) de kan genfindes; b) de periodevis bliver gennemgået og om nødvendigt opdateret af en dertil udpeget medarbejder - 3 -

7 c) den gyldige udgave af relevante dokumenter er tilgængelig på alle de steder hvor der udføres handlinger som er væsentlige for systemets funktion d) forældede dokumenter straks fjernes fra alle udstedelsessteder og brugssteder og i øvrigt er beskyttet mod utilsigtet brug Dokumenterne skal være let læselige, daterede (med opdateringsdatoer) og let genkendelige. Procedurer og ansvar skal fastsættes og vedligeholdes med hensyntagen til oprettelse og ændring af forskellige dokumenter. Følgende procedurer/rutiner skal som minimum beskrives: - Indgåelse af aftaler om deltagelse i gruppecertificeringen - Udstedelse af skovbrugsbeviser - Retningslinier for indhentning af gruppemedlemmernes dokumentation krævet i PEFC Danmarks skovstandard afsnit Procedure i forbindelse med overdragelse af skovejendomme eller dele af skovejendomme - Opsigelse af aftale om deltagelse i gruppen - Opsamling af indkomne bemærkninger fra eksterne parter - Planlægning og gennemførelse af interne audits - Håndtering af afvigelser og korrigerende handlinger (bilag 1) - Dokumenthåndtering og arkivering, herunder register over udstedte skovbrugsbeviser som kræves under punkt 5.3, løbende rapportering over nye aftaler til PEFC Danmark og arkivering af dokumenter der har eller kan få betydning for certificeringens gennemførelse (se eksempel i bilag 2) - Andre rutiner med betydning for administration af gruppecertificeringen 5.7 INTERN AUDIT Af ledelsessystemet: Gruppelederen skal udføre intern audit af eget ledelsessystem mindst en gang årligt, som dækker alle krav i disse retningslinier, samt udføre korrigerende og forbyggende handlinger hvis det er påkrævet. Af gruppemedlemmerne: Gruppelederen skal gennemføre intern audit af gruppemedlemmerne mindst en gang om året, således at det kan sandsynliggøres at de enkelte gruppemedlemmer lever op til kravene i PEFC Danmarks skovstandard. Den interne audit kan baseres på en stikprøve blandt gruppemedlemmerne. Gruppelederen skal fastlægge en samplingsstrategi således at minimum kvadratroden af antallet af gruppemedlemmer indgår ved hver intern audit. Ved planlægningen af de interne audits og udvælgelsen af gruppemedlemmer i den forbindelse skal der tages hensyn til følgende: - resultat fra tidligere interne audits - indkomne bemærkninger - variationen i størrelsen af skovejendommene - geografisk fordeling - sæsonvariationer - skovens tilknytning til gruppen i øvrigt Note: Med skovens tilknytning til gruppen i øvrigt menes at hvis skoven er tilknyttet gruppen på anden vis for eksempel at gruppelederen har den daglige administration af skovejendommen, vil dette normalt betyde en lavere intensitet ved udvælgelse til intern audit end hvis skovejendommens eneste tilknytning til gruppen er certificeringen. Rapporterne fra de interne audits skal årligt gennemgås af virksomhedens øverste ledelse

8 5.8 LEDELSENS KONTROL Virksomhedens ledelse skal mindst en gang om året gennemgå, at gældende krav fra PEFC Danmark overholdes. 5.9 OPSIGELSE AF AFTALE OM DELTAGELSE I GRUPPECERTIFCERING Gruppelederen kan til hver en tid skriftligt opsige aftalen om deltagelse i gruppen i gyldighedsperioden. Opsigelsen har effekt fra det tidspunkt der fremgår af den skriftlige aftale, dog tidligst fra det tidspunkt skovejeren modtager den skriftlige opsigelse. Gruppelederen skal oplyse certificeringsorganet og PEFC Danmark om opsagte aftaler SUSPENDERING OG TILBAGETRÆKNING AF AFTALE OM DELTAGELSE I GRUPPECERTIFCERING OG SKOVBRUGSBEVIS Gruppelederen kan suspendere eller tilbagetrække aftalen om deltagelse i gruppecertificering, hvis der er bestyrket mistanke om at skovbrugsbeviset misbruges eller hvis der konstateres større afvigelser fra PEFC Danmarks skovstandard som ikke følges op. Gruppelederen skal fastsætte procedurer for suspendering og tilbagetrækning af aftaler. Vejledning i håndtering af afvigelse er givet i bilag 1. Suspensionen eller tilbagetrækning af aftalen meddeles gruppemedlemmet skriftligt med begæring om returnering af det udstedte skovbrugsbevis. Gruppelederen skal omgående oplyse certificeringsorganet og PEFC Danmark om suspenderede og tilbagetrukne skovbrugsbeviser. Gruppelederen skal føre et register over suspenderede og tilbagetrukne skovbrugsbeviser. 6. Krav til gruppemedlemmer som indgår i en gruppecertificering Alle ejere af skovejendomme kan søge om deltagelse i gruppecertificering under en gruppe, såfremt de opfylder gruppelederens krav til at deltage i gruppen. Der skal indgås en skriftlig aftale om deltagelse i gruppecertificering. Som udgangspunkt skal hele det certificerbare areal på en skovejendom indgå i aftalen Gruppemedlemmet forpligter sig ved aftalen med gruppelederen til som minimum at acceptere og overholde følgende: 1) PEFC Danmarks skovstandard. 2) Relevante love og bestemmelser som regulerer skovdriften i Danmark. 3) Kontrol gennem intern audit fra gruppelederen og eventuelt tredjepartsaudit fra et certificeringsorgan. 4) Reagere effektivt på alle anmodninger om relevante data, dokumenter eller anden information fra gruppelederen eller certificeringsorganet hvad enten det er i forbindelse med formelle audits eller gennemgange eller på anden vis. 5) Sørge for fuldt samarbejde og assistance med henblik på en tilfredsstillende fuldførelse af interne audits, gennemgange, relevante rutine spørgsmål eller korrigerende handlinger. 6) Implementering af relevante korrigerende og forbyggende handlinger etableret af gruppelederen. 7) Gruppelederen udleverer ved forespørgsler fra interessenter et sammendrag af skovejendommens plan jf. PEFC Danmarks skovstandard PEFC DK 001-3, afsnit 7.4 indeholdende minimum driftsformålet defineret i afsnit i Skovstandarden. 8) Ved deltagelse i flere PEFC grupper eller opretholdelse af individuelt PEFC certifikat at informere samtlige gruppeledere/certificeringsfirmaer hvor skoven er certificeret om dette forhold. 9) Ved deltagelse i flere grupper eller ved opretholdelse af individuelt PEFC certifikat, skal alle afvigelser som identificeres ved intern/ekstern audit meddeles til de øvrige gruppeledere/certificeringsfirmaer, hvor skoven er certificeret

9 6.1 OPSIGELSE AF AFTALE Ejeren kan til hver en tid skriftligt opsige aftalen om deltagelse i gruppen i gyldighedsperioden. Opsigelsen har effekt fra det tidspunkt gruppelederen modtager den skriftlige opsigelse. 6.2 PRØVNING AF SUSPENDERING OG TILBAGETRÆKNING AF AFTALE Skovejere, som har fået deres aftale suspenderet eller tilbagetrukket, kan klage til certificeringsorganet med begæring om at få opsigelsen prøvet

10 Bilag 1 Vejledning i håndtering af observationer og afvigelser fra PEFC Danmarks skovstandard Hensigten med vejledningen er at klarlægge hvilke korrigerende handlinger som kan iværksættes overfor gruppecertificerede skovejere ved afvigelser fra PEFC Danmarks skovstandard. Forudsætninger: Observation og afvigelser fra PEFC Danmarks skovstandard for certificerede skovejere under en gruppecertificering skal noteres både ved intern og ekstern audit i gruppen. Der kan ikke kræves korrigerende handlinger for afvigelser, der skyldes omstændigheder, som skovejeren ikke selv er herre over, f.eks. handlinger fra gruppelederen, følger af ekspropriationer eller militærøvelser m.m.. Vejledning Generelt er det nødvendigt for gruppelederen at holde sig for øje, at skovene er biologiske systemer, der udvikler sig langsomt, og at der er tale om et produktionsapparat, der kun udskiftes med intervaller på år. Desuden, at de konkrete jordbunds- og klimaforhold samt de konkrete bevoksningsforhold spiller en helt afgørende rolle for, hvad der er rimelige tiltag i skovdriften. Skovdriften skal vurderes på baggrund af følgende: De generelle retningslinier for skovdriften - PEFC Danmarks Skovstandard (afsnit 6) De konkrete kriterier og indikatorer for bæredygtig skovdrift -, PEFC Danmarks Skovstandard (afsnit 7) De særskilte mål, som er beskrevet på den enkelte ejendom I de tilfælde, hvor en skovejendom udvikler sig i forkert retning på et eller flere områder, skal det i den udfærdigede auditrapport vurderes, hvorvidt denne udvikling er forklarlig og acceptabel i forhold til den konkrete situation på ejendommen. Observationer og afvigelser skal defineres og håndteres således: 1. Observationer Observationer er forhold, der registreres på ejendommen, som ikke er i overensstemmelse med skovstandarden, men som ikke afviger i betydende grad eller ikke medfører betydende risiko for negative miljøeffekter. Det vurderes, hvorvidt det observerede er rimeligt begrundet i særlige forhold på ejendommen. Hvis observationen ikke kan begrundes som anført, påtales denne skriftligt overfor ejeren og skal fremgå af auditrapporten. Observationer kan udvikle sig til afvigelser. 2. Mindre afvigelse. En mindre afvigelse er en afvigelse som betyder, at en indikator udvikler sig i decideret negativ retning eller at der findes forhold i driften, der er problematiske i forhold til skovstandarden generelt eller hvor der ikke er taget tilstrækkelig hånd om tidligere observationer. Det vurderes, hvorvidt afvigelsen er rimeligt begrundet i særlige forhold på ejendommen. Afvigelser skal fremgå af auditrapporten. Hvis afvigelsen ikke kan begrundes som anført, påtales denne skriftligt overfor ejeren, og denne får et skriftligt påbud om en korrigerende handling. Afhængig af afvigelsens art kan gruppelederen give en frist for den korrigerende handling som senest kan være ved næste opfølgende audit - dog tidsmæssigt maksimalt 1 år. Hvis der ikke følges op med korrigerende handlinger for en mindre afvigelse inden for den fastsatte tidsfrist vil den mindre afvigelse blive opgraderet til en større afvigelse

11 3. Større afvigelse En større afvigelse er hvor gruppelederen konstaterer en drift af skoven, som på væsentlige punkter bryder med fundamentet for og indholdet i PEFC Danmarks skovstandard eller, hvor der ikke er fulgt op på tidligere skriftlige påbud. Gruppelederen kan ikke udstede et skovbrugsbevis hvis der konstateres en større afvigelse i forbindelse med optagelse i gruppen og forholdet ikke er rimeligt begrundet. Afvigelser skal fremgå af auditrapporten. Konstateres afvigelsen efter skovbrugsbeviset er udstedt giver gruppelederen gruppemedlemmet et skriftlig påbud om en korrigerende handling med en frist på maksimalt 3 måneder. Ved gentagende afvigelser skal gruppelederen suspendere skovbrugsbeviset til den korrigerende handling er udført. Hvis de korrigerende handlinger ikke udføres eller afvigelsen vurderes at være i direkte modstrid med PEFC Danmarks skovstandard, er der basis for at tilbagetrække aftalen om certificering. Gruppemedlemmet meddeles skriftligt om, at forudsætningen for at tilbagetrække aftalen om deltagelse i gruppen er til stede, og skovejeren anmodes om en forklaring på de kritisable forhold inden to måneder. Findes forklaringen ikke rimelig, tilbagetrækkes certificeringsaftalen ved en skriftlig meddelelse til gruppemedlemmet

12 Bilag 2 - Eksempel på arkiveringsregler Arkiveringsregler findes for samtlige dokumenter der har betydning for certificeringens gennemførsel, intern kontrol, håndtering af afvigelser samt opsigelse af certifikater. Arkivmetoden skal opfylde rimelige sikkerhedskrav. Dokument: Arkiveringstid: Vedtægter 1 år efter ændring Register over gruppemedlemmer i gruppen Løbende ajourføring Kopi af aftaler om PEFC certificering 2 år efter aftalens ophør Vejledende dokumenter for overvågning og kontrol. 2 år Rutiner for naturværdiregistreringer mv. Rapporter over afvigelser og korrigerende handlinger 2 år Opsigelse af skovbrugsbeviser 5 år Revisionsplaner, interne og eksterne revisioner. 2 år - 9 -

PEFC Danmarks. krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift. PEFC Danmark standard PEFC DK 003-X

PEFC Danmarks. krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift. PEFC Danmark standard PEFC DK 003-X PEFC Danmark standard PEFC DK 003-X PEFC Danmarks krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift Arbejdsgruppens udkast til revideret standard august 2011 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875 Frederiksberg

Læs mere

PEFC Danmarks. Krav til certificerings- og akkrediteringsprocedurer PEFC DK PEFC Danmark standard

PEFC Danmarks. Krav til certificerings- og akkrediteringsprocedurer PEFC DK PEFC Danmark standard PEFC Danmark standard PEFC DK 005-3 PEFC Danmarks Krav til certificerings- og akkrediteringsprocedurer Revideret standard marts 2012, med tilføjelser oktober 2012 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875 Frederiksberg

Læs mere

Procedure for udvikling og revision af det danske PEFC certificeringssystem

Procedure for udvikling og revision af det danske PEFC certificeringssystem PEFC Danmark standard PEFC DK 008-02 Procedure for udvikling og revision af det danske PEFC certificeringssystem Revideret standard oktober 2012 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875 Frederiksberg C Tel: +45

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

Det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift

Det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift Det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift Udkast til revideret dokument marts 2011 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875 Frederiksberg C Tel: +45 33 24 42 66 E-mail: info@pefc.dk Web: www.pefc.dk

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Information om Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Certificering af indbrudshæmmende produkter beregnet til indbygning som skalsikring af bygninger. Dancert-sekretariat:

Læs mere

Vejledning A: Gruppeledere

Vejledning A: Gruppeledere Vejledning A: Gruppeledere I Introduktion II Opstart af en gruppeordning III Optagelse af nye medlemmer IV Gruppeledelse I Introduktion Denne vejledning støtter kommende gruppeledere i at etablere og lede

Læs mere

Information om DANAK-akkreditering til

Information om DANAK-akkreditering til Information om DANAK-akkreditering til Prøvning Kalibrering Medicinsk undersøgelse Certificering af referencematerialer Præstationsprøvning Akkrediteringsforløbet trin for trin December 2010 DANAK Dyregårdsvej

Læs mere

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2015-apr-28 til 2015-apr-29 Certificeringens dækningsområde Hidtidigt gyldighedsområde: Sagsbehandling på natur- og miljøområdet Nyt gyldighedsområde: Administration og sagsbehandling

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

FSC-certificering af skove i Danmark. Indhold

FSC-certificering af skove i Danmark. Indhold FSC-certificering af skove i Danmark Indhold Certificering af skove... 1 Hvad er fordelene ved certificering?... 2 FSC's principper og kriterier for ansvarlige skovforvaltning... 3 FSC's 10 grundprincipper...

Læs mere

FSC Toolkit. Guide til Gruppecertificering af Private Skovejere - Introduktion

FSC Toolkit. Guide til Gruppecertificering af Private Skovejere - Introduktion FSC Toolkit Guide til Gruppecertificering af Private Skovejere - Introduktion Photo: Martin Schwenninger Introduktion Guide til FSC Gruppecertificering Denne guide er en hjælp til ejere og driftsledere

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12. Ledelsessystemcertificering Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.2011 Audit 22. oktober 2014 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Sagsbehandling på

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01 Certificering af virksomheder der udfører termografiinspektioner 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187.

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

(1) SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION LIMITED med registeret adresse på South Plaza Marlborough St, Bristol, BS1 3NX, United Kingdom

(1) SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION LIMITED med registeret adresse på South Plaza Marlborough St, Bristol, BS1 3NX, United Kingdom SA Reference: MA DENNE AFTALE er indgået den XX. Måned 2015 MELLEM (1) SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION LIMITED med registeret adresse på South Plaza Marlborough St, Bristol, BS1 3NX, United Kingdom ( Kontraktindehaver")

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Baggrund om projektet Certificering af skoventreprenører en genvej til certificering af mindre skovejendomme

Baggrund om projektet Certificering af skoventreprenører en genvej til certificering af mindre skovejendomme Baggrund Mens FSC og PEFC skovcertificering er blevet stadigt mere udbredt blandt større statslige, andre offentlige og private skov ejere verden over, er det samme ikke tilfældet for små og mindre ejendomme

Læs mere

Almindelige Bestemmelser for certificering af Produkter, ABP

Almindelige Bestemmelser for certificering af Produkter, ABP DS-Certificering DS/ABP Almindelige Bestemmelser for certificering af Produkter, ABP General Rules for DS Product Certification (ABP) DS Certificering A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Tlf: +45

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Legepladscertificeringen

Legepladscertificeringen Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Legepladscertificeringens formål og grundlag... 2 1.1. Formål.... 2 1.2. Organisation... 2 1.3. Certificeringsgrundlag og kontrolomfang... 2 1.4. Vilkår og ansvarsforhold...

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

Information om akkreditering til

Information om akkreditering til Information om akkreditering til Certificering af produkter personer og ledelsessystemer Inspektion Miljøverifikation (EMAS) CO 2 -verifikation Akkrediteringsforløbet trin for trin XX 2016 DANAK Dyregårdsvej

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor Pr. 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tiltrædelse som revisor 3 1.1. Indledning 3 1.2. Opgaver og ansvar 3 1.2.1. Ledelsen 3 1.2.2.

Læs mere

Retningslinjer for Kammeradvokatens Videnportal for staten

Retningslinjer for Kammeradvokatens Videnportal for staten Retningslinjer 20. oktober 2015 SIK/ATAGH Retningslinjer for Kammeradvokatens Videnportal for staten 1. Indledning Følgende retningslinjer har til formål at regulere brug af Kammeradvokatens Videnportal

Læs mere

Ny bekendtgørelse om krav til sikkerhedsledelsessystemer for virksomheder, der skal opnå sikkerhedscertifikat eller sikkerhedsgodkendelse

Ny bekendtgørelse om krav til sikkerhedsledelsessystemer for virksomheder, der skal opnå sikkerhedscertifikat eller sikkerhedsgodkendelse Jernbanesession 10 Ny bekendtgørelse om krav til sikkerhedsledelsessystemer for virksomheder, der skal opnå sikkerhedscertifikat eller sikkerhedsgodkendelse Trafik- og Byggestyrelsens Sikkerhedskonference

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 6 1. INTRODUKTION 2 IDENTIFIKATION AF OG GENEREL OPLYSNING OM POTENTIELLE INTERESSEKONFLIKTER

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Bilag K Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune [Forvaltning] [Center] CVR.nr.: 64 94 22 12 [Adresse] (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.] [Adresse] [Postnummer

Læs mere

Guide til outsourcing af FSC produktion

Guide til outsourcing af FSC produktion Guide til outsourcing af FSC produktion 1 NEPCon Guide til outsourcing af FSC produktion August 2012 NEPCon 29 juli 2012 1. Introduktion Outsourcing af produktionsprocesser er i fremvækst som følge af

Læs mere

Certificering og Naturhensyn

Certificering og Naturhensyn Certificering og Naturhensyn Karina Seeberg Kitnæs Certificeringsleder Orbicon A/S I samarbejde med DNV Certification og Soil Association Woodmark Workshop om skovenes biodiversitet Eigtved Pakhus, d.

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Generelle krav SCP DK.1.1

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Generelle krav SCP DK.1.1 SCP.00.00.DK.1.1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 1.1 Spillemyndighedens certificeringsprogram... 3 1.2 Definitioner... 3 1.3 Lovmæssigt grundlag for certificeringsprogrammet... 4 1.4 Version...

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice CVR.nr.: 64 94 22 12 Borups Allé 177 2400 København NV (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.:

Læs mere

En styrket arbejdsmiljøcertificering

En styrket arbejdsmiljøcertificering Bilag til aftale om En styrket arbejdsmiljøcertificering November 2016 Initiativ 1: Indsamling af viden om certificeringsorganernes tilsyn med virksomhedernes arbejdsmiljø Virksomheder, der har et anerkendt

Læs mere

E-MÆRKETS RETNINGSLINJER

E-MÆRKETS RETNINGSLINJER Formål og anvendelsesområde Enhver e-mærket webshop er forpligtet til at overholde e-mærkets retningslinjer samt gældende ret. e-mærket påser, at retningslinjerne samt intentionerne bag mærket overholdes

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Lasse Ahm Consult Tirsdag, den 1. december 2015 20:33 1 Program Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne og nye grupper Kl. 10.05

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget. Danske Bank A/S CVR-nr

Kommissorium for Revisionsudvalget. Danske Bank A/S CVR-nr Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Onsdag, den 25. september 2013 15:26 1 Kl. 10.05 11.00 Bordet rundt Kl. 11.00 12.00 Den gode audit DS/EN ISO 19 011 Kl. 12.00 12.45 Frokost & networking Kl. 12.45

Læs mere

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017 Skanderborg Kommune ISMS-regler Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO 27001:2017 02-04-2018 Indholdsfortegnelse 4 Organisationens kontekst 1 4.1 Forståelse af organisationen og dens kontekst

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK SAXO BANK S POLICY FOR MANAGING CONFLICTS OF INTEREST POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK SPECIALISTEN I HANDEL OG INVESTERING Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af

Læs mere

Databehandleraftale Leverandør

Databehandleraftale Leverandør , Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bilag L - 1 Leverandør Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem: Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CVR.nr.: 64 94 22

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

Særlige krav. Outsourcing / Multisite

Særlige krav. Outsourcing / Multisite Særlige krav Outsourcing / Multisite - Outsourcing - Certificering af flere sites (multisite) 2 of 14 Outsourcingkrav Den certificerede virksomhed skal opretholde juridisk ejerskab til varerne Der skal

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen?

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen? Rød: Udgår af 17020 Gul: Ændringer og tilføjelser i 17020:2012 ISO 17020:2005, ISO 17020:2012 3 Administrative krav 5 Krav til opbygning 5.1 Administrative krav 3.1 Juridisk identificerbar afd. 5.1.1 Juridisk

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Tækkearbejde af bygninger D&J-TL/BK /SVC/2016 Rev 03 07.09. 2016 01 Formål/mål 2 02 Krav til certificeringsorganet

Læs mere

Anerkendelse af statikere

Anerkendelse af statikere Bilag 3 Anerkendelse af statikere A. Anerkendelse af statikere Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) bemyndiges af Trafik- og Byggestyrelsen til at anerkende statikere inden for følgende rammer: 1 Gyldighed

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Ledelsens evaluering 2010

Ledelsens evaluering 2010 Ledelsens evaluering 2010 1. Indledning Ishøj Kommune har siden Kvalitetsstyringsloven med tilhørende bekendtgørelse (Lov nr. 506 af 7. juni 2006 og bek. nr. 661 af 14. juni 2006) ikrafttræden i 2006,

Læs mere

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU Kære Josefine Thrane Sletten Det er med fornøjelse, jeg sender vores rammeaftale vedr. certificering /

Læs mere

Forretningsorden for Danske IT-advokaters certificeringsudvalg

Forretningsorden for Danske IT-advokaters certificeringsudvalg Forretningsorden for Danske IT-advokaters certificeringsudvalg 1. Udvalgets mandat... 1 2. Grundlaget for certificeringen... 1 3. Ansøgninger... 2 4. Sagsbehandling og stikprøvekontrol... 2 5. Udvalgets

Læs mere

Skole- og institutionsaftale Vedr. brug af DKF s instruktør- og roeruddannelse (EPP) i Danmark

Skole- og institutionsaftale Vedr. brug af DKF s instruktør- og roeruddannelse (EPP) i Danmark Skole- og institutionsaftale Vedr. brug af DKF s instruktør- og roeruddannelse (EPP) i Danmark Side 1 af 5 Mellem (Omtales herefter institutionen) og Dansk Kano & Kajak Forbund (Omtales herefter DKF )

Læs mere

CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING

CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING DS/OHSAS 18001:2008 og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 87 af 31. januar 2005 Nr. Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal have

Læs mere

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling EIOPA-BoS-12/069 DA Retningslinjer for forsikringsselskabernes klagebehandling 1/7 1. Retningslinjer Indledning 1. Retningslinjerne er fastlagt i henhold til artikel 16 i forordningen om EIOPA 1 (Den Europæiske

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

Kloakmestrenes TV-Inspektion

Kloakmestrenes TV-Inspektion Kravspecifikationer Rev.12 / 16. september - 2013 Certificeringsordningen Kloakmestrenes TV-Inspektion Til brug for certificering af virksomheder, der udfører TV inspektion af kloakledninger, indenfor

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Kravspecifikation Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Diamantboring og -skæring samt slibning i tunge bygningsmaterialer som fx beton, granit og asfalt DEB/BK/SVC/2016 Rev. 01

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet De fleste danske virksomheder har mødt kravet

Læs mere

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale Kontraktbilag 7: Databehandleraftale DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Region Syddanmark Damhaven 12 CVR.nr.: 29190909 (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Leverandør

Læs mere

Leverandørkrav. Januar 2014. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune

Leverandørkrav. Januar 2014. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune Januar 2014 Leverandørkrav Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1 Indholdsfortegnelse Leverandørkrav til personlig

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet 2 VELKOMMEN Opsamling på resultaterne v/greenet Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet Hvordan kommer vi videre? Matchmaking: Parring

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og danner rammen om parternes

Læs mere

Aftale om registrering af certifikater

Aftale om registrering af certifikater Aftale om registrering af certifikater Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia herefter benævnt Energinet.dk og Aftalepartner Adresse herefter benævnt Brugeren har indgået følgende: 1. Baggrund

Læs mere

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.xx.yy Udkast til revision af AB 2, juni 2015 Side : 1/9

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.xx.yy Udkast til revision af AB 2, juni 2015 Side : 1/9 Udkast til revision af AB 2, juni 2015 Side : 1/9 1. Anvendelsesområde 1.1 Akkrediteringsbestemmelsen finder anvendelse på akkrediterede laboratorier, udbydere af præstationsprøvning, laboratorier akkrediteret

Læs mere

UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG

UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med Bilag:

Læs mere

Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet

Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie G. Kristensen Natur & Miljø D 4646 4952 E ankr@lejre.dk Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen

Læs mere

Forretningsorden for ApS

Forretningsorden for ApS Forretningsorden for ApS Denne forretningsorden gælder for bestyrelsen i CVR nr.. 1.0 Konstituering 1.1 Bestyrelsen træder sammen for at konstituere sig umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

GMP+ A1 Generelle regler

GMP+ A1 Generelle regler A GMP+ A1 Generelle regler 1 DN B.V. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i denne publikation må læses på skærmen, downloades og printes, så længe dette gøres til egen, ikkekommercielle brug. Ønskes

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Dansk Telemedicin A/S Robert Jacobsens Vej 68 2300 København S CVR.nr.:

Læs mere

Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter

Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter Dansk standard DS 3999 1. udgave 2010-10-12 Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter Requirements for security of cash centers, transit stations

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) TH. LANGS HF & VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) TH. LANGS HF & VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende administrative vejledning danner

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Henrik Tofteng A/S Divello A/S

Henrik Tofteng A/S Divello A/S A/S Divello A/S For audit d. 02.-08.08.2013 vedr. DS Certificering A/S Kollegievej 6 2920 Charlottenlund /Runetoften 14, 1 8210 Aarhus V Tlf.: +45 72 24 59 00 Fax: +45 72 24 59 02 Auditoplysninger Audittype...

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere