Pædagoguddannelsen VIA University College

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagoguddannelsen VIA University College"

Transkript

1 PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kontaktperson for praktik i pædagoguddannelsen: (Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) Rosenholm Rosenholmvej Herning Mona Herskind Helle Kidde Smedegaard x Kommunal: Privat: Regional: Institutionstype/ foranstaltning a) Antal børn/unge /voksne b) Aldersgruppe c) Antal stuer / afdelinger d) Åbningstid a) 38 Voksne b) år c) 38 lejligheder fordelt på tre afdelinger: Team Åbo, Søbo og Skovbo d) Åbnet alle 365 dage om året/døgntilbud Institutionens formål jf. lovgrundlag. Servicelovens 108: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Side 1 af 19

2 har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Karakteristik af brugergruppen: Beskrivelse af den / de aktuelle børne- / bruger/borgergruppe. Personer med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionshæmning, Down syndrom, autistiske træk, demens, angst, spastisitet, kørestolsbrugere, sjældne handicaps. Flere uden verbalt sprog her anvendes Tegn til Tale (på forskelligt niveau), Bliss system (som er et symbolsprog), pictogrammer. Arbejdsmetoder: Kort beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis og teoretiske og metodiske grundlag (Uddybes senere i relation til uddannelsesplanens videns- og færdighedsmål) Anerkendende pædagogik Anerkendende pædagogik - Den anerkendende tilgang handler om at se på det, som virker og lade sig inspirere af det. Anerkendelse bidrager til at skabe en kultur, hvor vi har fokus på individuelle styrker, ressourcer og kvaliteter. Dvs. det er i orden at være, som man er. Det betyder ikke, at alt automatisk bliver anerkendt. Der må være grænser for, hvad der kan anerkendes, for at ægte anerkendelse bliver muligt. Men man får et positivt medspil. Neuropædagogik På Rosenholm benytter vi neuropædagogikken og iaggttagelser til at afdække borgerens stærke og svage sider, samt den enkeltes udviklingspotentiale på områder som opmærksomhed, kommunikation, hukommelse, orienteringsevne og social funktion. I dagligdagen anvendes denne viden til at give borgeren mulighed for at udvikle og trække på sine stærke sider, mens der kompenseres på de svage. Dette for at opnå så høj en grad af selvhjulpenhed og indflydelse i eget liv, som muligt, og en god oplevelse af, at ting lykkes - at blive anerkendt. Tegn til tale: Kommunikation er udgangspunktet for fælles samspil. Vi mener alle har ret til at blive hørt og forstået på deres "sprog". Derfor vægter vi kommunikation højt. Da borgerne har forskellige udtryksformer, benytter vi flere metoder for at give og styrke den enkeltes "sprog". Metoden kan således være anvendelse af "Det talte sprog" - kropssprog - mimik - Tegn til Tale - billeder - pictogrammer - Bliss systemet mm. På Rosenholm har vi også taget hul på at anvende IT teknologien i form af talemaskiner, computere og ipads for herigennem at højne borgernes muligheder for at kommunikere. Vi anvender fortrinsvis programmer som Skype og Programsnedkeren. Side 2 af 19

3 Ansatte (pædagogiske faggrupper, andre faggrupper) Pædagoger, Sosu assistenter, Ergoterapeuter, omsorgsmedhjælpere Praktikvejlederens kvalifikationer: Pædagogisk grunduddannelse: x PD modul i praktikvejledning: x Diplomuddannelse x Andet/ andre uddannelser: Navne: Team Søbo: Heidi Lodahl, Henriette Karlsson, Line Hansen, Helle Kidde Smedegaard Team Åbo: Gitte, Annie, Hanne Team Skovbo: Anette Kirkeby, Mette Leth, Lærke Rabjerg, Birgit Iversen, Gurli Porsmose, Annika, Mie Jensen, Eva Storm, Bente Jørgensen Tværprofessionelt samarbejde in- og eksternt: Rosenholm har et tæt samarbejde med beboernes dagtilbud: Kridthuset og TreBirke i Herning og Multihuset i Holstebro. Derudover samarbejder vi med: læger, tandlæger, fysiologer, specialtandlæger, psykiatri, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sexologer, fodterapeuter, massører, kommunal sagsbehandlere (Herning, Lemvig, Ikast), center for kommunikation, Oligofreniteam (eksperter der udreder og behandler patienter, der er psykisk udviklingshæmmede og desuden har psykiske og/eller adfærdsmæssige problemer), VISO (Videns- og Specialrådgivningsorganisation), ridefysiologer og psykologer. Særlige forhold omkring den studerendes ansættelse: Den studerende har altid 2 vejledere. Side 3 af 19

4 Den studerende har skiftende arbejdstider. Der skiftes imellem vagter morgen, aften, hverdag og weekend, samt i helligdage. Den studerende arbejder fast hver 2. weekend. Den studerende har et flertal af aftenvagter, for at være mest muligt sammen med beboerne. Den studerende arbejder ikke om natten. Arbejdsforhold Forventes den studerende at arbejde alene? Ved bekræftelse: hvor meget og hvordan? Den studerende starter med 3 følvagter hvor han/hun, bedst muligt, følger vejlederene. Den studerende vil aldrig stå alene med alt ansvar, men der vil forekomme situationer længere inde i praktikken, hvor den studerende kan være alene i det enkelte team, dog altid med andre kollgaer i resten af huset. Øvrige oplysninger Den studerende behøver ikke at medbringe madpakke. Der kan betales et symbolsk beløb til forplejning, som trækkes via lønnen, hvis den studerende ønsker det. Side 4 af 19

5 Uddannelsesplan Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen 9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage studerende. Planen skal udarbejdes i overensstemmelse med kompetencemålene for de relevante praktikperioder med angivelse af relevant litteratur, organisering af praktikvejledning og af kontakt til professionshøjskolen. Uddannelsesplanen udarbejdes i samarbejde med professionshøjskolen. Specialiseringsmuligheder: Hvilke specialiseringsmuligheder kan praktikstedet tilbyde? (Sæt X - Nogle praktiksteder, kan tilbyde flere specialiseringsmuligheder. Vi opfordrer til, at praktikstedet angiver primær og evt. sekundær specialiseringsmulighed. Den primære specialiserings kompetenceområder for 2. og 3. praktik skal præsenteres i uddannelsesplanen. Praktikstedet kan præsentere det sekundære specialiseringsområde på samme måde) Primær: Sekundær: Dagtilbudspædagogik Skole- og fritidspædagogik Social- og specialpædagogik x Valgfagsområder: Følgende emneområder er valgfag for de studerende i løbet af uddannelsen. Hvilke af disse emneområder kan ses i det daglige arbejde i institutionen? 1) Kreative udtryksformer. 2) Natur og udeliv. 3) Sundhedsfremme og bevægelse. 4) Medier og digital kultur. x x x x 5) Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri. 6) Social innovation og entreprenørskab. 7) Kulturmøde og interkulturalitet. Side 5 af 19

6 Side 6 af 19

7 Uddannelsesplan 1. Praktik (Grundfagligheden) Kompetencemål: De studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis. Vidensmål: Den studerende har viden om Færdighedsmål: Den studerende kan Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen? (fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmuligheder tilbyder praktikstedet den studerene? Og hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?) praktikstedets målgrupper samt praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgaver, anvende viden om praktikstedets samfundsmæssige opgaver i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde, Den studerende skal skabe relationer til beboerne. Den studerende skal tilegne sig kendskab til beboernes handicap og evt. diagnoser. Den studerende skal have en begyndende forståelse for pædagogens rolle i pædagog/beboer relationen. Den studerende skal selvstændigt planlægge og gennemføre et mindre pædagogisk forløb/aktivitet. Den studerende skal reflektere skriftlig over aktiviteten og evaluere i samarbejde med vejlederne.det forventes at formålet med processerne/aktiviterne aftales i samarbejde med vejleder. målsætning, tilrettelæggelse og organisering af pædagogisk praksis, herunder om pædagogiske metoders effekter, målsætte, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogisk praksis med inddragelse af viden om effekten af forskellige pædagogiske metoder, Den studerende skal deltage i de daglige pædagogiske og praktiske opgaver. Den studerende skal deltage aktivt, være iagttagende, spørgende og undrende, med henblik på at kunne forstå og handle pædagogisk og hensigtsmæssigt i forhold til mennesker med varigt fysisk/psykisk nedsat funktionsevne. Side 7 af 19

8 Den studerende skal opsamle viden og reflektere over egne erfaringer i forhold til pædagogisk praksis. Den studerende skal være kritisk reflekterende over stedets praksis og pædagogik, men også være loyal overfor trufne beslutninger. evaluerings-, undersøgelses- og dokumentationsformer og såvel den sundhedsmæssige som den dannelsesmæssige betydning af sunde madvaner, måltidskultur, hygiejne og indeklima. dokumentere og evaluere egen deltagelse i pædagogisk praksis, herunder reflektere over kvaliteten i egne læreprocesser, og anvende viden om sundhed og sundhedsfremme i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde. Den studerende skal løbende dokunmentere observationer fra praksis, Gennem arbejdsportfolio EKJ vejledning Den studerende skal have en begyndende forståelse for egen pædagogisk praksis og forholde sig etisk og kritisk. Den studerende skal forholde sig til betydningen af at arbejde sundhedsfremmende. Den studerende skal være aktiv medvirkende til at beboerne tilbydes og motiveres til fysiske aktiviteter på det niveau, som de kan være med til. Angivelse af relevant litteratur: Mona Burgdorf Herskind: Udviklingshæmning og brugerinddragelse Dorte Birkmose: Når gode mennesker handler ondt Per Lorenzen: Fra tilskuer til deltager Evaluering. Her formuleres hvordan den studerendes læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperioden Praktikvejlederen udarbejder en udtalelse om hvordan den studerende kan opfylde videns- og færdighedsmål samt kompetencemål fra praktikperioden. Den studerende indarbejder noterne fra mødet samt praktikvejlederens udtalelse i sin arbejdsportfolie. (praktikhæfte side 20) Organisering af vejledning: a) Den studerende har fast 2 praktikvejledere. Den studerende er hovedansvarlig for at udarbejde dagsorden til vejledning, evt. anvendes vejledningsplan. Side 8 af 19

9 a) Hvordan tilrettelægges uddannelsesforløbet for den enkelte studerende?: b) Hvordan og hvornår afholdes vejledning? c) Hvordan inddrages den studerendes portfolio i vejledningsprocessen? b) Den studerende har i gennemsnit 1 times vejledning i ugen. Derudover kommer vejledning/kursus i: Tegn til tale, brugen af EKJ (elektronisk klientjournal), forflytningsteknikker v. Ergoterapeut og medicinhåndtering v. medicinansvarlig. c) Den studerende giver vejlederene adgang til arbejdsportfolien via onedrive.dk Arbejdsportfolien er et offentligt dokument. I perioder mailes refleksioner/obersavationer og lign. til vejlederne før vejleding. Den studerendes arbejdsplan: Den studerende har skiftende arbejdstider i tidsrummet 7-15/15-22, alle ugens dage inkl. hver anden weekend. For studerende i første praktikperiode laves arbejdsplanen individuelt, så man i bedst mulig omfang følger sine vejledere. Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution (herunder en kort beskrivelse af hvordan institutionen forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet) Såfremt der opstår bekymring/problemer i praktikforløbet, er det vigtigt at vejlederne og den studerende snakker det igennem så tidligt som muligt. Den studerende har mulighed for selv at henvende sig til den på Rosenholm praktikansvarlige, Helle Kidde Smedegaard. I samarbejde udarbejdes en plan for at komme bekymringerne/problemerne til livs. Hvis dette ikke har den ønskedes effekt, inddrages ledelsen på Rosenholm samt Viauc. Side 9 af 19

10 Uddannelsesplan 2. praktik - Social- og specialpædagogik Område 3: Relation og kommunikation 2. praktikperiode. Området retter sig mod pædagogens relationer, professionelle kommunikation og pædagogiske aktiviteter og midler i pædagogisk praksis. Kompetencemål: Den studerende kan kommunikere professionelt i relation til målgruppen og kolleger og kan på den baggrund gennemføre pædagogiske aktiviteter på et etisk forsvarligt grundlag. Vidensmål: Den studerende har viden om Færdighedsmål: Den studerende kan Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen? (fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmuligheder tilbyder praktikstedet den studerene? Og hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?) kommunikationsformer og relationsdannelse, herunder om den professionelle samtale, kommunikere professionelt, etablere og indgå i professionelle relationer til mennesker i udsatte positioner, Den studerende skal kunne danne relationer med beboerne. Dette gøres ved at have indsigt i den enkeltes handicap (via handleplaner/journaler/funktionsbeskrivelser), ressourcer og muligheder og gennem det daglige pædagogiske arbejde. professionsetik og pædagogiske værdier, analysere og vurdere etik, magt og ligeværd i sin egen og andres tilgang til det Den studerende skal have en forståelse for vigtigheden i, at beboerne kan kommunikere (både verbalt og nonverbalt) og skal derfor tilegne sig viden og færdigheder i forskellige kommunikationsformer på Rosenhom, herunder Tegn til tale, kropssprog og billedetavler samt evt. bliss systemet (taleplader) og pictogrammer. Den studerende skal have undervisning/kursus i Tegn til tale. Den studerende deltager i planlægning og udførsel af det pædagogiske og praktiske arbejde. Det forventes, at den studerende skal begrunde og forholde sig etisk og kritisk Side 10 af 19

11 enkelte menneske og til fællesskaber, reflekterende til egen og Rosenholms praksis. konflikt- og voldsforebyggelse, konfliktnedtrapning og udadreagerende adfærd, vurdere konflikter, forebygge og håndtere konflikter samt evaluere indgreb i konfliktog voldsepisoder, Den studerende skal orintere sig i Rosenholms pædagogiske værdigrundlag. Den studerende skal være bevidst om pædagogens rolle i forhold til konflikthåndtering. Dette gøres igennem observation og reflektion samt vejledning og kendskab til hvad der kan udløse en konflikt hos den enkelte beboer. Den studerende skal inddrages- og vejledes i måder at hjælpe beboere med udadreagerende adfærd. bevægelsesmæssige, musiske, æstetiske og kreative processers betydning i den socialpædagogiske praksis og tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter inden for udvalgte områder, herunder inddrage børn, unge og voksnes kreativitet og perspektiv og Den studerende skal have vejledning i Magtanvendelse samt fysisk og psykisk vold. Den studerende skal planlægge, udføre, reflektere, evaluere og dokumentere en pædagogisk aktivitet med beboer/e på baggrund af dennes/deres funktionsniveau og interesse. Det forventes, at formålet med aktiviteten diskuteres med vejlederne samt fremlægges på team møde. hjælpemidler og professionsteknologier i et lærings- og udviklingsperspektiv. vurdere og anvende hjælpemidler og professionsteknologier i samarbejde med mennesker med særlige behov med henblik på at understøtte udvikling og læring. Den studerende skal tilegne sig viden og færdigheder i brugen af hjælpemidler der er relevante for den enkelte beboer, samt have forståelse for hjælpemidlernes betydning i det pædagogiske arbejde. Den studerende skal have vejledning i Forflytningsteknikker v. Ergoterapeut på Rosenholm. Angivelse af relevant litteratur: Mona Burgdorf Herskind: Udviklingshæmning og brugerinddragelse Dorte Birkmose: Når gode mennesker handler ondt Per Lorenzen: Fra tilskuer til deltager Evaluering. Her formuleres hvordan den Praktikvejlederen udarbejder en udtalelse om hvordan den studerende kan opfylde videns- og færdighedsmål samt kompetencemål Side 11 af 19

12 studerendes læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperioden fra praktikperioden. Den studerende indarbejder noterne fra mødet samt praktikvejlederens udtalelse i sin arbejdsportfolie. (praktikhæfte side 20) Organisering af vejledning: a) Hvordan tilrettelægges uddannelsesforløbet for den enkelte studerende?: b) Hvordan og hvornår afholdes vejledning? c) Hvordan inddrages den studerendes portfolio i vejledningsprocessen? a) Den studerende har fast 2 praktikvejledere. Den studerende er hovedansvarlig for at udarbejde dagsorden til vejledning, evt. anvendes vejledningsplan. b) Den studerende har i gennemsnit 1 times vejledning i ugen. Derudover kommer vejledning/kursus i: Tegn til tale, brugen af EKJ (elektronisk klientjournal), magtanvendelse samt fysisk og psykisk vold, seksualundervisning, forflytningsteknikker v. ergoterapeut, medicinhåndtering v. medicinansvarlig, Organisation og ledelse v. Centerleder Mona Herskind, Brand og beredskabsplan v. sikkerhedsrepræsentant. c) Den studerende giver vejlederne adgang til arbejdsportfolien via onedrive.dk Arbejdsportfolien er et offentligt dokument. I perioder mailes refleksioner/obersavationer og lign. til vejlederene før vejleding. Institutionen som praktiksted: Er der særlige forventninger til den studerendes forudsætninger? På Rosenholm forventes det, at den studerende arbejder med at: - være nysgerrig, iagttagende, spørgende og reflekterende - blive bevidst om stærke og svage sider - være opmærksom på sin dobbeltrolle som studerende og ansat - tage medansvar for det pædagogiske arbejde - udvikle faglig kompetence, være opsøgende og selv tilegne sig viden, bl.a. ved fordybelse i konkrete områder - reflektere over forløb med henblik på afklaring af egne holdninger - give og modtage konstruktiv kritik Den studerendes arbejdsplan: Den studerende har skiftende arbejdstider i tidsrummet 7-15/15-22, alle ugens dage inkl. hver anden weekend. For studerende i første praktikperiode laves arbejdsplanen individuelt, så man i bedst mulig omfang følger sine vejledere. Side 12 af 19

13 Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution (herunder en kort beskrivelse af hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet) Såfremt der opstår bekymring/problemer i praktikforløbet, er det vigtigt at vejlederne og den studerende snakker det igennem så tidligt som muligt. Den studerende har mulighed for selv at henvende sig til den på Rosenholm praktikansvarlige, Helle Kidde Smedegaard. I samarbejde udarbejdes en plan for at komme bekymringerne/problemerne til livs. Hvis dette ikke har den ønskedes effekt, inddrages ledelsen på Rosenholm samt Viauc. Side 13 af 19

14 Uddannelsesplan 3. praktik - Social- og specialpædagogik Område 4: Samarbejde og udvikling 3. praktikperiode. Området retter sig mod samarbejdsrelationer i og udvikling af social- og specialpædagogisk praksis i samspil med målgrupperne. Kompetencemål: Den studerende kan gennem udvikling af pædagogisk praksis understøtte de tre målgruppers lærings-, udviklings- og omsorgsbehov og perspektiver i samarbejde med relevante aktører. Vidensmål: studerende har viden om Færdighedsmål: Den studerende kan Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen? (fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmuligheder tilbyder praktikstedet den studerene? Og hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?) Den institutionelle, organisatorske og ledelsesmæssige rammer for socialog specialpædagogiske indsatser forskellige social- og specialpædagogiske tilgange og metoder, tilgrænsende fagligheder og rammerne for tværprofessionelt samarbejde, agere professionelt inden for de givne institutionelle, organisatoriske og ledelsesmæssige rammer, foretage en faglig vurdering af de metoder, som anvendes på praktikstedet, indgå i tværprofessionelt samarbejde om løsningen af konkrete opgaver og/eller problemstillinger, Den studerende skal opnå viden og kunne redegøre for muligheder og begrænsniger indenfor de givne organisatoriske rammer og værdier. Dette udfra flere perspektiver: ledelses-, kollegial og pårørendes perpektiv. Den studerende skal have undervisning i Organisation og ledelse v. Centerleder Mona Herskind. Den studerende skal opnå færdigheder i forhold til de metoder der anvendes på Rosenholm, specielt arbejdet med mennesker udfra et neuropædagogisk synspunkt. Den studerende skal kunne reflektere og spørge undrende i forhold til dette. Den studerende skal indgå aktivt i personalegruppen ved at tage del i såvel pædagogiske som praktiske arbejdsopgaver. Den studerende skal bidrage til tværfagligt samarbejde. Dette ved at deltage i eks. besøg i dagstilbud og kommunikation med andre eksterne samarbejdspartnere. Side 14 af 19

15 opgave- og ansvarsfordeling mellem målgrupperne, professionelle, frivillige og pårørende, redegøre for egen faglighed, opgaver og ansvar i et mangefacetteret samarbejde, Den studerende skal i samspil med kollegaer og vejledere kunne reflektere over egen og andres praksis. Den studerende skal kunne tage kontakt til pårørende. forandringsprocesser og innovation, didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder dokumentation og evaluering, og deltage i udviklingen af den pædagogiske praksis gennem innovative og eksperimenterende tiltag, sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion over pædagogisk praksis og Det forventes, at den studerende kan skabe sig et overblik over hverdagens gøremål og fordeling af opgaver. Den studerende skal kunne reflektere over Rosenholms praksis og turde eksperimentere og tænke innovativt, udfra et fagligt pædagogisk perspektiv. Den studerende skal gennem refleksion og i samarbejde med personalegruppen, være med til at finde løsningsforslag og nye ideer til problemstillinger og andre tiltag. Den studerende skal selvstændigt planlægge, udføre og evaluere pædagogiske aktiviteter, samt reflektere og analysere aktiviteten såvel skriftligt som mundtligt. I forbindelse med aktiviteten skal den studerende redgøre for egne handlinger og værdier, samt beskrive forandringsprocessen. førstehjælp. udføre grundlæggende førstehjælp. I forbindelse med tredje praktik gennemføres et uddannelsesforløb på 2 dage med førstehjælp varetaget af en formelt anerkendt førstehjælpsinstruktør på professionshøjskolen (Bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor, 8 stk. 3) Angivelse af relevant litteratur: Mona Burgdorf Herskind: Udviklingshæmning og brugerinddragelse Dorte Birkmose: Når gode mennesker handler ondt Per Lorenzen: Fra tilskuer til deltager Evaluering. Her formuleres hvordan Praktikvejlederen udarbejder en udtalelse om hvordan den studerende kan opfylde videns- og færdighedsmål samt kompetencemål fra Side 15 af 19

16 den studerendes læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperioden praktikperioden. Den studerende indarbejder noterne fra mødet samt praktikvejlederens udtalelse i sin arbejdsportfolie. (praktikhæfte side 20) Organisering af vejledning: a) Hvordan tilrettelægges uddannelsesforløbet for den enkelte studerende?: b) Hvordan og hvornår afholdes vejledning? c) Hvordan inddrages den studerendes portfolio i vejledningsprocessen? a) Den studerende har fast 2 praktikvejledere. Den studerende er hovedansvarlig for at udarbejde dagsorden til vejledning, evt. anvendes vejledningsplan. b) Den studerende har i gennemsnit 1 times vejledning i ugen. Derudover kommer vejledning/kursus i: Tegn til tale, brugen af EKJ (elektronisk klientjournal), magtanvendelse samt fysisk og psykisk vold, seksualundervisning, forflytningsteknikker v. ergoterapeut, medicinhåndtering v. medicinansvarlig, Organisation og ledelse v. Centerleder Mona Herskind, Brand og beredskabsplan v. sikkerhedsrepræsentant. c) Den studerende giver vejlederne adgang til arbejdsportfolien via onedrive.dk Arbejdsportfolien er et offentligt dokument. I perioder mailes refleksioner/obersavationer og lign. til vejlederene før vejleding. Institutionen som praktiksted: Er der særlige forventninger til den studerendes forudsætninger? På Rosenholm forventes det, at den studerende arbejder med at: - være nysgerrig, iagttagende, spørgende og reflekterende - blive bevidst om stærke og svage sider - være opmærksom på sin dobbeltrolle som studerende og ansat - tage medansvar for det pædagogiske arbejde - udvikle faglig kompetence, være opsøgende og selv tilegne sig viden, bl.a. ved fordybelse i konkrete områder - reflektere over forløb med henblik på afklaring af egne holdninger give og modtage konstruktiv kritik Fra Rosenholms praktikpjece på hjemmesiden Den studerendes arbejdsplan: Den studerende har skiftende arbejdstider i tidsrummet 7-15/15-22, alle ugens dage inkl. hver anden weekend. For studerende i første praktikperiode laves arbejdsplanen individuelt, så man i bedst mulig omfang følger sine vejledere. Side 16 af 19

17 Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution (herunder en kort beskrivelse af hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet) Såfremt der opstår bekymring/problemer i praktikforløbet, er det vigtigt at vejlederne og den studerende snakker det igennem så tidligt som muligt. Den studerende har mulighed for selv at henvende sig til den på Rosenholm praktikansvarlige, Helle Kidde Smedegaard. I samarbejde udarbejdes en plan for at komme bekymringerne/problemerne til livs. Hvis dette ikke har den ønskedes effekt, inddrages ledelsen på Rosenholm samt Viauc. Side 17 af 19

18 Uddannelsesplan 4. praktik - Bachelorprojektet Område: Bachelorprojektet, herunder 4. praktikperiode. Bachelorprojektet udspringer af den studerendes specialiseringsområde. Bachelorprojektet og den tilhørende bachelorpraktik tager udgangspunkt i en professionsrelevant problemstilling. Bachelorprojektets problemformulering danner grundlag for en empirisk og teoretisk analyse, identifikation af udviklingsmuligheder og perspektivering af praksis. Kompetencemål: Den studerende kan identificere, undersøge, udvikle og perspektivere pædagogfaglige problemstillinger. Vidensmål: Den studerende har viden om Færdighedsmål: Den studerende kan virkefelter for den pædagogiske profession, identificere, afgrænse og undersøge en relevant professionsfaglig problemstilling af både teoretisk og praktisk karakter, pædagogfaglig udvikling og innovation, identificere og fagligt vurdere muligheder for udvikling og kvalificering af pædagogisk praksis, pædagogens professionsfaglighed og professionsetik, formidle etiske og handleorienterede overvejelser, der kvalificerer pædagogisk samspil, og demonstrere professionsfaglig dømmekraft, følgende forholds indflydelse på den valgte problemstilling: -Kulturelle og sociale. -Institutionelle og organisatoriske. -Historiske, samfundsmæssige og internationale, inddrage organisatoriske og samfundsmæssige forhold i perspektiveringen af den valgte problemstilling, nationale og internationale forsknings- og udviklingsresultater af relevans for den valgte problemstilling, inddrage viden og forskning i en faglig argumentation, empiriske undersøgelsesmetoder samt deres muligheder og begrænsninger og vurdere og begrunde valget af metoder til indsamling af empiri og Side 18 af 19

19 opgaveskrivning og faglig formidling. formidle analyse- og undersøgelsesresultater mundtligt og skriftligt. Institutionens udviklings- og innovationsfelter: (Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) Institutionens rammer for empiriindsamling: (Herunder tilladelser til f.eks. fotografering, videooptagelse mv.) Beboerne/værge/pårørende skal give tilladelse til at der anvendes videooptagelser og billeder m.m. Kontaktperson for den studerende Kontaktpersonen på Rosenholm vælges ud fra kompetenceområder i forhold til hvad den studerende vil arbejde med. Side 19 af 19

PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Side! 1 af! 25 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn:

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Pædagogers kompetenceprofil

Pædagogers kompetenceprofil Pædagogers kompetenceprofil Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet bestående af repræsentanter fra: Amtsrådsforeningen, Børne- og kulturchefforeningen, BUPL, Daginstitutionernes

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn Praktikuddannelsen for Social-og sundhedsassistentelever i Ballerup Kommune Elevens navn Uddannelseskonsulent Vivi Abben, januar 2012 Indholdsfortegnelse Generelt om praktikuddannelsen side 3 Introduktion

Læs mere

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder Omsorgsmedhjælper Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at få efteruddannelse I overenskomsten er det aftalt, at du skal have en skriftlig udviklingsplan, og den kan fint

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG Formål med den afsluttende prøve At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever LOKAL UNDERVISNINGPLAN for SSH-elever Indholdsfortegnelse Formål med uddannelsen s.1 1.0 Praktikken s.2 1.1 Formål med uddannelsen s.2 1.2 Praktikstedets syn på læring 1.3 Praktikstedets pædagogiske overvejelser

Læs mere

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS PRAKTIKSKOLENS PRAKTIKHÅNDBOG OM 4. STUDIEÅR ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 (LU07-lovgivningen) LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS Indhold Indledning... 3 Fakta om skoleperioden... 4 Det særlige ved skoleperioden...

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Nye tider nye pædagoger. Anbefalinger fra Tænketank om Fremtidens Pædagoguddannelse

Nye tider nye pædagoger. Anbefalinger fra Tænketank om Fremtidens Pædagoguddannelse Nye tider nye pædagoger Anbefalinger fra Tænketank om Fremtidens Pædagoguddannelse Uddannelse der forpligter Den pædagogiske profession er rygraden i den danske velfærdsmodel. Pædagoger repræsenterer viden,

Læs mere

KOMPETENCE UDVIKLING SOSU ASSISTENTER

KOMPETENCE UDVIKLING SOSU ASSISTENTER KOMPETENCE UDVIKLING SOSU ASSISTENTER AMU baseret efteruddannelse for social og sundhedsassistenter BILAG 2 Dokumentation og data TUP projekt 2006 2008 Uddannelsesstruktur for sosu assistenter Social og

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

PRAKTIKSTEDDSBESKRIVELSE FOR PA STUDERENDE

PRAKTIKSTEDDSBESKRIVELSE FOR PA STUDERENDE PRAKTIKSTEDDSBESKRIVELSE FOR PA STUDERENDE Hvem er vi? Den integrerede institution Klokkeskoven er en 0-6 års institution under Århus Kommune. Vi er centralt placeret i Stavtrup tæt på busstoppested og

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde

Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde Professionsgrundlag for ergoterapi en dokumentsamling om Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde Ergoterapeutforeningen 2008 Professionsgrundlag for ergoterapi 1 professionsgrundlag for ergoterapi

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere