Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium"

Transkript

1 Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

2 Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen cand.musicae (musiker). På engelsk: Master of Music (MMus) (performance). Hertil kommer en uddannelseslinje; for eksempel cand.musicae (musiker, kirkemusik) svarende til MMus (performance, church music). 2. Uddannelsens normering Uddannelsen er samlet normeret til 120 ECTS-point. 3. Uddannelsens adgangskrav Se beskrivelse under den enkelte uddannelseslinje. 4. Uddannelsens samlede mål for læringsudbytte En musikerkandidatstuderende ved DJM gennemgår en videregående toårig kunstnerisk uddannelse, som på særlige områder er forskningsbaseret. Uddannelsen er funderet i et globaliseret studiemiljø med internationale studieelementer. Kandidaten udbygger i forhold til bacheloren sin viden, færdigheder og kompetencer således at kandidaten selvstændigt kan initiere og gennemføre musikalske projekter. Kandidaten kan på baggrund af uddannelsen varetage højt kvalificerede funktioner på arbejdsmarkedet. Kandidatuddannelsen giver endvidere grundlag for videre studier på solist- eller forskeruddannelsen. Uddannelsen afsluttes med et selvstændigt kandidatprojekt. Efter gennemført kandidatuddannelse har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Viden og forståelse - Skal have musikfaglig viden, som på udvalgte områder er baseret på internationalt anerkendt kunstnerisk praksis, udviklingsvirksomhed og førende forskning inden for relevante fagområder - Skal kunne forstå og reflektere over musikfaglig viden samt kunne identificere kunstneriske udfordringer og problemstillinger Færdigheder - Skal mestre musikfaglige metoder, redskaber og udtryksformer samt beherske generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for musiklivet - Skal kunne vurdere og vælge blandt musikfaglige metoder og redskaber samt opstille relevante løsningsmodeller og træffe kvalificerede og reflekterede kunstneriske valg - Skal kunne varetage musikfaglig formidlingsvirksomhed og diskutere musikfaglige og professionelle problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister Kompetencer - Skal kunne styre komplekse og uforudsigelige, kreative udfordringer i udviklingen og udfoldelsen af et musikerskab i en globaliseret verden - Skal selvstændigt kunne igangsætte og lede musikalsk interaktion og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar - Skal selvstændigt kunne tage ansvar for egne læringsbehov, specialiseringsmuligheder og kreative udviklingspotentialer samt strukturere tid og arbejdsindsats

3 5. Uddannelsens opbygning og læringsmål: Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) omfatter en række uddannelseslinjer, som hver især er beskrevet i studieplaner og kendetegnet ved en særlig kombination af fag fordelt på flg. tre overordnede fagområder: Hovedområdet, læringsmål (81 ECTS): At den studerende efter afslutning af hovedområdets fag: - Besidder specialiseret viden om internationalt anerkendt kunstnerisk og teknisk praksis, repertoire, metoder og teori - Kan forstå og reflektere over praksis og metodevalg i relation til egen kunstnerisk videreudvikling - Mestrer kunstneriske og tekniske færdigheder og udtryksformer - Behersker kritiske og analytiske tilgange til musik og musikalsk praksis - Kan vurdere og vælge blandt kunstneriske udtryksformer samt opstille relevante løsningsmodeller og træffe kvalificerede og reflekterede kunstneriske valg - Kan varetage kunstnerisk formidlingsvirksomhed og diskutere musikfaglige og professionelle problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister - Kan styre komplekse og uforudsigelige, kreative udfordringer i udviklingen og udfoldelsen af et musikerskab i en globaliseret verden - Kan selvstændigt igangsætte og lede musikalsk sammenspil og tværfagligt samarbejde i rollen som musiker og formidler - Kan agere professionelt ift. ansvar og etik - Kan selvstændigt tage ansvar for egne læringsbehov, specialiseringsmuligheder og kreative udviklingspotentialer samt strukturere tid og arbejdsindsats Entreprenørskab, læringsmål (9 ECTS): At den studerende efter afslutning af fagene i relation til fagområdet entreprenørskab: - Besidder specialiseret viden om musikbranchen og kulturlivet i en international sammenhæng - Kan forstå og reflektere over professionel praksis og komplekse relationer mellem musikbranchens aktører - Behersker programlægning og kommunikation med henblik på beskæftigelse inden for musiklivet - Kan vurdere udfordringer og problemstillinger i relation til egen karriere samt opstille relevante løsningsmodeller og træffe kvalificerede og reflekterede karrierevalg - Kan varetage formidling af egen profil samt diskussion af professionelle problemstillinger i forhold til fagfæller, publikum og medieaktører - Kan styre komplekse og kreative udfordringer i relation til musikbranchen og kulturlivet i en globaliseret verden - Kan selvstændigt igangsætte og lede forskellige professionelle sammenhænge samt tværfagligt samarbejde - Kan selvstændigt tage ansvar for egne kreative udviklingspotentialer i professionel karrieresammenhæng Kandidatprojekt, læringsmål (30 ECTS): At den studerende efter afslutning af kandidatprojektet: - Besidder specialiseret viden om praksis, metoder og teori inden for det valgte projektområde - Kan forstå og reflektere over egen praksis og specialiseret metodevalg i relation til projektet - Mestrer relevante metoder, redskaber og udtryksformer i skabende, udøvende og/eller pædagogisk virksomhed - Kan selvstændigt og kritisk identificere projektrelevant viden samt vurdere, opstille og vælge blandt projektrelaterede løsningsmodeller - Kan over for fagfæller og ikke-specialister varetage formidling og diskussion af projektidé og opnåede resultater både mundtligt og skriftligt - Kan styre komplekse og kreative udfordringer i relation til projektarbejde - Kan selvstændigt opsøge relevante samarbejdspartnere og indgå kritisk og professionelt i faglige og/eller tværfaglige samarbejder - Kan selvstændigt tage ansvar for egne læringsbehov og udviklingspotentialer i relation projektarbejde samt opstille og disponere en realistisk tidsplan ECTS-fordelingen mellem de tre fagområder er fælles for alle uddannelseslinjer, men der kan på de enkelte uddannelseslinjer forekomme variationer i ECTS-fordelingen mellem fagområderne på de enkelte semestre. I skemaet nedenfor kan man se, hvilke ECTS-portioner der er bundne og dermed fælles for alle uddannelseslinjer. Muligheden for variation er til for at sikre, at den faglige progression er tilrettelagt mest hensigtsmæssigt for hver enkelt uddannelseslinje.

4 KANDIDATUDDANNELSEN cand.musicae (musiker) ECTS-fordeling 1. sem. 2. sem. 3. sem. 4. sem. I alt Hovedområde 81 Entreprenørskab Kandidatprojekt 30 I alt Indholdet og tilrettelæggelsen af hver uddannelseslinje er beskrevet i en særlig studieplan, som rummer læringsmål for de enkelte fag, undervisnings- og arbejdsformer, eksamensbestemmelser mv. Oversigt over uddannelseslinjerne findes i bilag A. Det er studienævnets opgave til enhver tid at sikre, at de gældende studieplaner er i overensstemmelse med nærværende studieordning. 6. Bestemmelser vedrørende merit, praktik, overgangsordning og dispensation Merit: Der kan efter konkret ansøgning gives merit for studieelementer, fag eller fagområder, opnået på andre uddannelsesinstitutioner. Ved meritgodkendelse af beståede uddannelseselementer fra andre uddannelsesinstitutioner overføres bedømmelsen som bestået uden angivelse af karakter. Ansøgning indgives til studieleder. I øvrigt henvises til konservatoriernes meritaftale af 3. november Praktik Elementer af en bachelor- eller kandidatuddannelse kan efter ansøgning erstattes med gennemførelse af praktik. Ansøgning indgives til studieleder. Der kan på en samlet konservatorieuddannelse bestående af en bachelor- og kandidatuddannelse (300 ECTS point) maksimalt erstattes uddannelseselementer svarende til 30 ECTS-point. Overgangsordning: Som udgangspunkt færdiggør den studerende sit bachelor- eller kandidatstudium i henhold til den studieordning, den studerende er optaget på se nedenstående oversigt. Den studerende kan ansøge om dispensation til at overgå til ny studieordning på et tidligere tidspunkt i studieforløbet. Årgang 2011/ / /14 Bachelor, 1. år Ny Ny Ny Bachelor, 2. år Gammel Ny Ny Bachelor, 3. år Gammel Gammel Ny Kandidat, 1. år Ny Ny Ny Kandidat, 2. år Gammel Ny Ny Dispensation Konservatoriet kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af konservatoriet selv.

5 Bilag A: Uddannelseslinjer, kandidatuddannelsen, musiker: Klassisk orkester Klassisk klaver Klassisk guitar Kirkemusik Rytmisk musik

6 Bilag B: Læringsmål for de enkelte fagområder og deres sammenhæng med uddannelsens samlede mål for læringsudbytte Uddannelsens samlede mål for læringsudbytte Cand.musicae (musiker) Hovedområdet, læringsmål Entreprenørskab, læringsmål MMus-projekt, læringsmål Viden og forståelse Færdigheder Vidensfeltet Forståelses- og refleksionsniveau Typen af færdigheder Vurdering og beslutning Formidling Skal have musikfaglig viden, som på udvalgte områder er baseret på internationalt anerkendt kunstnerisk praksis, udviklingsvirksomhed og førende forskning inden for relevante fagområder Skal kunne forstå og reflektere over musikfaglig viden samt kunne identificere kunstneriske udfordringer og problemstillinger Skal mestre musikfaglige metoder, redskaber og udtryksformer samt beherske generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for musiklivet Skal kunne vurdere og vælge blandt musikfaglige metoder og redskaber samt opstille relevante løsningsmodeller og træffe kvalificerede og reflekterede kunstneriske valg Skal kunne varetage musikfaglig formidlingsvirksomhed og diskutere musikfaglige og professionelle problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister Besidder specialiseret viden om internationalt anerkendt kunstnerisk og teknisk praksis, repertoire, metoder og teori Kan forstå og reflektere over praksis og metodevalg i relation til egen kunstnerisk videreudvikling Mestrer kunstneriske og tekniske færdigheder og udtryksformer Behersker kritiske og analytiske tilgange til musik og musikalsk praksis Kan vurdere og vælge blandt kunstneriske udtryksformer samt opstille relevante løsningsmodeller og træffe kvalificerede og reflekterede kunstneriske valg Kan varetage kunstnerisk formidlingsvirksomhed og diskutere musikfaglige og professionelle problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister Besidder specialiseret viden om musikbranchen og kulturlivet i en international sammenhæng Kan forstå og reflektere over professionel praksis og komplekse relationer mellem musikbranchens aktører Behersker programlægning og kommunikation med henblik på beskæftigelse inden for musiklivet Kan vurdere udfordringer og problemstillinger i relation til egen karriere samt opstille relevante løsningsmodeller og træffe kvalificerede og reflekterede karrierevalg Kan varetage formidling af egen profil samt diskussion af professionelle problemstillinger i forhold til fagfæller, publikum og medieaktører Besidder specialiseret viden om praksis, metoder og teori inden for det valgte projektområde Kan forstå og reflektere over egen praksis og specialiseret metodevalg i relation til projektet Mestrer relevante metoder, redskaber og udtryksformer i skabende, udøvende og/eller pædagogisk virksomhed Kan selvstændigt og kritisk identificere projektrelevant viden samt vurdere, opstille og vælge blandt projektrelaterede løsningsmodeller Kan over for fagfæller og ikkespecialister varetage formidling og diskussion af projektidé og opnåede resultater både mundtligt og skriftligt

7 Handlingsrummet Skal kunne styre komplekse og uforudsigelige, kreative udfordringer i udviklingen og udfoldelsen af et musikerskab i en globaliseret verden Kan styre komplekse og uforudsigelige, kreative udfordringer i udviklingen og udfoldelsen af et musikerskab i en globaliseret verden Kan styre komplekse og kreative udfordringer i relation til musikbranchen og kulturlivet i en globaliseret verden Kan styre komplekse og kreative udfordringer i relation til projektarbejde Kompetencer Formalia Samarbejde og ansvar Læring Skal selvstændigt kunne igangsætte og lede musikalsk interaktion og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar Skal selvstændigt kunne tage ansvar for egne læringsbehov, specialiseringsmuligheder og kreative udviklingspotentialer samt strukturere tid og arbejdsindsats Kan selvstændigt igangsætte og lede musikalsk sammenspil og tværfagligt samarbejde i rollen som musiker og formidler Kan agere professionelt ift. ansvar og etik Kan selvstændigt tage ansvar for egne læringsbehov, specialiseringsmuligheder og kreative udviklingspotentialer samt strukturere tid og arbejdsindsats Kan selvstændigt igangsætte og lede forskellige professionelle sammenhænge samt tværfagligt samarbejde Kan selvstændigt tage ansvar for egne kreative udviklingspotentialer i professionel karrieresammenhæng Kan selvstændigt opsøge relevante samarbejdspartnere og indgå kritisk og professionelt i faglige og/eller tværfaglige samarbejder Kan selvstændigt tage ansvar for egne læringsbehov og udviklingspotentialer i relation projektarbejde samt opstille og disponere en realistisk tidsplan ECTS-normering 120 ECTS 81 ECTS 9 ECTS 30 ECTS Adgangskrav Adgangsgivende bacheloreksamen/niveau - i visse tilfælde suppleret med optagelsesprøve Videreuddannelse Ph.d.-, solist- og masteruddannelser Institutions-type Musikkonservatorium (kunstnerisk uddannelsesinstitution med bachelor- og kandidatstruktur) Videngrundlag Uddannelsen er baseret på: - viden fra faglig praksis - kunstnerisk/pædagogisk udviklingsvirksomhed - forskning på relevante områder

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management Studieordning for bacheloruddannelsen i music management BA (music management) Rytmisk Musikkonservatorium 22. august 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indholdsfortegnelse Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 4 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 4 1

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2014 1 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

Moderne Kultur og Kulturformidling

Moderne Kultur og Kulturformidling D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Moderne Kultur og Kulturformidling 2015-ordningen Institut

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014 for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion Revideret 01.01.2014 Studieordningen er gældende fra 01. jan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

Ny dansk kvalifikationsramme. Referencegruppen om en ny dansk kvalifikationsramme. for videregående uddannelser

Ny dansk kvalifikationsramme. Referencegruppen om en ny dansk kvalifikationsramme. for videregående uddannelser Ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelse Referencegruppen om en ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelser Maj 2007 Indhold 1. Hvad er en kvalifikationsramme? 2. Hvem har

Læs mere

Studieordning. HD 2. Del

Studieordning. HD 2. Del Studieordning HD 2. Del Denne studieordning for HD 2.del er fastsat af studielederen for HD-uddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse. Det væsentligste

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Danmarks Biblioteksskole. September 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål... 4 Adgangskrav og optagelse til masteruddannelsen...

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen Rettet 2015 Saxo-Instituttet Det

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Den militære diplomuddannelse, Forsvarsakademiet Side 2 Den militære diplomuddannelse Forsvarsakademiet 14/017062

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Dette notat afdækker udfordringer ved akkreditering af masteruddannelser. Fokus er især på to forhold:

Dette notat afdækker udfordringer ved akkreditering af masteruddannelser. Fokus er især på to forhold: Notat Modtager(e): Akkrediteringsrådet ACE Notat om masteruddannelser: niveau og vurdering i forbindelse med akkreditering Dette notat afdækker udfordringer ved akkreditering af masteruddannelser. Fokus

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 3 3. UDDANNELSES VARIGHED... 3 4. UDDANNELSENS

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen Revideret 15.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5.

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og 01-07-2013 for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed...

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere