Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. (Førstehjælp)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. (Førstehjælp)"

Transkript

1 Lovtidende A Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog (Førstehjælp) 1 I bekendtgørelse nr. 211 af 6. marts 2014 om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog foretages følgende ændringer efter bemyndigelse: 1. I 8, stk. 3, 3. punktum, ændres»i forbindelse med tredje praktik«til»i begyndelsen af anden praktik«. 3. Bilag 3, affattes som bilag 2 til denne bekendtgørelse. 4. Bilag 4, affattes som bilag 3 til denne bekendtgørelse 2 Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juni Bilag 2, affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse. Underskriftssted UNDERSKRIVER 1 / Underskriver 2 Journalnummer DokumentId

2 2 Bilag 1»Bilag 2 Kompetencemål for specialiseringsdelen: Dagtilbudspædagogik Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at arbejde inden for den del af det pædagogiske arbejdsområde, der retter sig mod 0 5-årige. De vil i særlig grad have kompetencer til at skabe og udvikle pædagogiske miljøer og aktiviteter, hvor der på et pædagogisk fagligt grundlag skabes optimale betingelser for et stimulerende og trygt børneliv. Områder: 1)Barndom, kultur og læring. 2)Profession og organisation. 3)Relation og kommunikation 2. praktikperiode. 4)Samarbejde og udvikling 3. praktikperiode. Område 1: Barndom, kultur og læring. Området retter sig mod inddragelsen af kultur, natur og æstetiske udtryksformer i pædagogiske aktiviteter, der understøtter børns udvikling, trivsel, dannelse og læring. Kompetencemål: Den studerende kan anvende natur samt kulturelle medier og udtryksformer til at skabe udviklings- og læreprocesser for 0-5 årige børn samt inddrage børns perspektiv, deres kreativitet og leg i pædagogiske aktiviteter. pædagogiske læreplaner, herunder pædagogiske og didaktiske overvejelser knyttet til børns grund heraf tilrettelægge, gennemføre og evalu- udarbejde pædagogiske læreplaner og på bag- leg, udvikling og læring, ere pædagogiske aktiviteter, barndom, historiske forandringer i synet på børn og på inddragelse af barnets perspektiv i pædagogisk praksis, det 0-5 årige barns trivsel, dannelse, leg, læring og udvikling, undersøge og inddrage børns perspektiver i organiseringen og tilrettelæggelsen af pædagogisk arbejde, anvende viden om børns udvikling og forudsætninger i pædagogisk praksis i dagtilbud, børns forskellige opvækstvilkår og livsbetingelserlation til børns forskellige livbetingelser, identificere pædagogiske problemstillinger i re- børns sproglige udvikling og om sprogstimulering, herunder skriftsprogets betydning, sproglige kompetenceudvikling, understøtte børns almene kommunikative og etnicitet, to-sprogethed og kulturforståelse, etablere, analysere og vurdere kulturmøder, natur, matematisk opmærksomhed og teknik udvikle, gennemføre og evaluere pædagogiske samt pædagogiske aktiviteter inden for dette aktiviteter inden for natur, matematisk opmærksomhed og teknik, herunder inddrage barnets område målrettet 0-5 årige børn, perspektiv og relevant pædagogisk viden, krop og bevægelse, samt pædagogiske aktiviteter inden for dette område målrettet 0-5 årige aktiviteter inden for krop og bevægelse, herun- udvikle, gennemføre og evaluere pædagogiske børn og der inddrage barnets perspektiv og relevant pædagogisk viden og

3 3 kulturelle, musiske og æstetiske udtryks- og læringsformer samt pædagogiske aktiviteter inden for dette område målrettet 0-5 årige børn. inddrage litterære, musikalske, dramatiske og visuelle udtryks- og læringsformer samt barnets perspektiv og relevant pædagogisk viden i sin pædagogiske praksis. Område 2: Profession og organisation. Området retter sig mod de organisatoriske rammer for professionel pædagogisk praksis, herunder samarbejdet med forældre, frivillige og andre professioner. Kompetencemål: Den studerende kan reflektere, vurdere, begrunde og kvalificere pædagogisk arbejde på baggrund af de organisatoriske og professionelle rammer. historiske forandringer i pædagogisk arbejde forholde sig vurderende til opgaver og udfordringer inden for pædagogisk arbejde med 0-5 med 0-5 årige samt professionens aktuelle opgaver og udfordringer, årige samt kvalificere pædagogisk praksis på den baggrund, dagtilbuddenes organisation og ledelse, herunder viden om organisationskultur, professionsetik og etiske dilemmaer i pædagogisk praksis for 0-5 årige, børn i udsatte positioner, social- og specialpædagogiske indsatser og inkluderende praksis, tværprofessionelt samarbejde, herunder samarbejde om børns overgange mellem forskellige institutionstyper, forældresamarbejde og inddragelse af forældre i forhold til børns udvikling, analysere og vurdere organisations- og ledelsesmæssige forhold af betydning for pædagogisk praksis for 0-5-årige, analysere og vurdere etiske problemstillinger på en måde, så det bidrager til kvalificering af pædagogisk praksis, understøtte det enkelte barns udvikling gennem tidlig opsporing og tilrettelæggelse af pædagogiske aktiviteter, der inkluderer og fremmer forpligtende fællesskaber, samarbejde med fagpersoner på tværs af professioner og kompetenceområder, herunder samarbejde om børns overgange mellem forskellige institutionstyper, tilrettelægge forældresamarbejde med udgangspunkt i det enkelte barn og børnegruppens trivsel, læring og udvikling, pædagogens rolle og opgaver i forhold til samarbejdet med frivillige og civilsamfund, gisk praksis, inddrage frivillige og civilsamfund i pædago- gældende retsgrundlag og relevante internationale konventioner og grundlag og varetage skriftlig kommunikation agere professionelt inden for gældende rets- med relevante samarbejdspartnere og videnskabelige teorier og metoder i relation til analysere og vurdere videngrundlaget for pædagogisk praksis, herunder anvende videnskabeli- pædagogisk praksis, herunder evidensbaserede metoder. ge metoder til undersøgelse og udvikling af pædagogisk praksis. Område 3: Relation og kommunikation 2. praktikperiode. Området retter sig mod relationer, samspil og kommunikation i pædagogisk praksis med 0-5-årige børn, herunder betydningen af børns forskellige livsbetingelser for trivsel, relationer og kommunikation.

4 4 Kompetencemål: Den studerende kan skabe relationer til det enkelte barn og børnegruppen, støtte børnene i at indgå i relationer til hinanden, støtte udviklingen af børns kommunikative kompetencer, beherske professionel kommunikation samt reflektere over sine egne evner til at kommunikere og indgå i relationer. det 0-5 årige barns forudsætninger og udviklingsmuligheder, herunder børn med særlige behov, samspil og interaktion samt relationernes betydning for det 0-5 årige barns leg, læring, socialisering, trivsel og udvikling, dialog og professionel kommunikation, leg, legeteorier og legekulturer, kropslig, kreativ, musisk og æstetisk læring og udfoldelse i pædagogisk praksis, tilrettelægge differentierede pædagogiske aktiviteter gennem analyse af børns forudsætninger, interaktion og kommunikation, skabe nærværende relationer og understøtte det enkelte barns udfoldelses- og deltagelsesmuligheder i fællesskabet, kommunikere nuanceret, præcist og forståeligt med børn, familier og kolleger, rammesætte børns leg, målsætte, tilrettelægge og evaluere pædagogiske aktiviteter og generelt motivere og understøtte børns leg og æstetiske, musiske og kropslige udfoldelse, omsorg, sundhedsfremmende og forebyggende tilrettelægge, gennemføre og evaluere indsatser arbejde og for omsorg, sundhed og forebyggelse og førstehjælp. udføre grundlæggende førstehjælp. Område 4: Samarbejde og udvikling 3. praktikperiode. Området retter sig mod systematisk og videnbaseret refleksion over og bidrag til udvikling og innovation i pædagogisk praksis. Kompetencemål: Den studerende skal målrettet kunne tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere aktiviteter og læreprocesser, der støtter barnets trivsel, læring, dannelse og udvikling. I den forbindelse skal den studerende på et fagligt grundlag kunne udfordre eksisterende praksis, afsøge og vurdere alternative muligheder og bidrage til udvikling af pædagogisk praksis. samfundsmæssige og institutionelle problemstillinger forbundet med pædagogisk arbejde i dagtilbud, identificere, analysere og vurdere samfundsmæssige rammer og institutionskulturens betydning for samarbejde, pædagogisk udvikling og kvalitet, leg, bevægelse, natur- og kulturoplevelser, digitale medier samt skabende aktiviteters betydske børnemiljø, udvikle det fysiske, psykiske, sociale og æstetining for 0-5 åriges dannelse, trivsel, læring og udvikling, forandringsprocesser og innovation, bidrage til udvikling af pædagogisk praksis gennem innovative og eksperimenterende tiltag, inddragelse af børn og forældres perspektiv i udviklings- og forandringsprocesser og didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder dokumentation og evaluering. inddrage børn og forældres ideer og kreativitet som en del af pædagogiske udviklings- og forandringsprocesser og sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle viden gennem delta-

5 5 gelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion over pædagogisk praksis. «

6 6 Bilag 2»Bilag 3 Kompetencemål for specialiseringsdelen: Skole- og fritidspædagogik Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at arbejde inden for den del af det pædagogiske arbejdsområde, der retter sig mod børn og unge i 6-18 års alderen. De har i særlig grad viden om børns og unges udvikling, læring samt didaktik og dannelse. Pædagogen har kompetencer til at indgå i skolens samlede aktivitetsområde, herunder i undervisningen samt i det fritidspædagogiske område. Områder: 1)Barndom, ungdom, didaktik og dannelse. 2)Identitet og fællesskab. 3)Udviklings- og læringsrum 2. praktik. 4)Samarbejde og udvikling 3. praktik. Område 1: Barndom, ungdom, didaktik og dannelse. Området retter sig mod børn og unges læring, dannelse, fællesskaber og udvikling, herunder inddragelse af børn og unges perspektiv i pædagogisk praksis. Kompetencemål: Den studerende kan med inddragelse af pædagogiske og didaktiske teorier tilrettelægge, gennemføre og analysere pædagogiske aktiviteter, inkluderende læringsmiljøer, lærings- og undervisningsforløb med henblik på, at børn og unges trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes åriges kognitive, emotionelle, fysiske, anvende viden om børn og unges udvikling og motoriske og sansemæssige forudsætninger og forudsætninger i pædagogisk praksis i skole og udvikling, fritidstilbud, hvordan pædagogisk praksis kan understøtte undervisning, udvikling og læring i skole og fritidstilbud, læring, læringsmål og motivation, børns og unges kropslige, kulturelle og musisk-kreative udvikling og om aktivitetsmuligheder inden for bevægelse og æstetiske udtryksformer, natur, matematisk opmærksomhed, teknik og udeliv samt pædagogiske aktiviteter inden for dette område målrettet børn og unge, tilrettelægge, gennemføre og evaluere aktiviteter, der understøtter undervisning og læring i skole og fritidstilbud, herunder varetage den understøttende undervisning i skolen, basere pædagogisk arbejde på indsigt i forskellige teorier om læring og motivation, herunder de forskellige teoriers potentialer, begrænsninger og menneskesyn, tilrettelægge, gennemføre og evaluere aktiviteter, der fremmer børns og unges nysgerrighed, interesse og aktive deltagelse inden for de kropslige, kreative og musiske områder, udvikle, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter inden for natur, matematisk opmærksomhed, teknik og udeliv, herunder inddrage børn og unges perspektiv samt relevant pædagogisk viden,

7 7 børn og unges mediebrug og mediekultur, om udviklingen af børns it- og mediekompetencer og mediedannelse samt om it og mediernes forskellige udtryksformer, professionsetik og etiske dilemmaer i pædagogisk praksis for børn og unge og pædagogiske og didaktiske teorier og metoder, der retter sig mod såvel fritids- som skoleområdet. Område 2: Identitet og fællesskab. vurdere og anvende forskellige it, medier og mediekritiske tilgange i pædagogisk praksis - både analoge og digitale, analysere og vurdere etiske problemstillinger på en måde, så det bidrager til kvalificering af pædagogisk praksis, og vurdere og anvende pædagogisk og didaktisk teori i pædagogisk praksis. Området retter sig mod børn og unges identitetsdannelse, relationer, inklusion og fællesskaber. Kompetencemål: Den studerende kan varetage og analysere pædagogisk arbejde, der støtter og faciliterer børn og unges læring, udvikling, inklusion, trivsel og perspektiver. børn og unges socialisering og identitetsdannelse, herunder krop og seksualitet, tetsdannelse og perspektiver, understøtte børns og unges socialisering, identi- grupperelationer, gruppeprocesser og gruppeledelseteraktion, udvikling og normdannelse og frem- understøtte børne- og ungegruppers trivsel, inme deres muligheder for deltagelse og udfoldelse i inkluderende fællesskaber, sprog, sproglige udtryksformer og sprogtilegnelse, leg, legeteorier og legekulturer i historisk og aktuel belysning, etnicitet, kulturforståelse, kulturelle fællesskaber, to-sprogethed og integrationsprocesser, forældresamarbejde og inddragelse af forældre i forhold til børn og unges udvikling, gældende lovgivning på skole- og fritidsområdet, herunder internationale konventioner, social mobilitet samt social- og specialpædagogiske metoder i en pædagogisk sammenhæng og motivere og understøtte børns udvikling af et nuanceret og varieret sprog i alle typer af aktiviteter, etablere inkluderende læringsmiljøer gennem motivering og understøttelse af legende processer, identificere integrationsmuligheder blandt børn og unge og understøtte udviklingen af kulturelle fællesskaber, tilrettelægge forældresamarbejde med udgangspunkt i det enkelte barn eller unges trivsel, læring og udvikling, agere professionelt inden for det gældende retsgrundlag og varetage skriftlig kommunikation med offentlige myndigheder, anvende differentierede metoder med henblik på understøttelse af børn og unges sociale mobilitet og chancelighed og videnskabelige teorier og metoder i relation til analysere og vurdere videngrundlaget for pædagogisk praksis, herunder anvende videnskabeli- pædagogisk praksis, herunder evidensbaserede metoder. ge metoder til undersøgelse og udvikling af pædagogisk praksis. Område 3: Udviklings- og læringsrum 2. praktik.

8 8 Området retter sig mod pædagogisk arbejde i forskellige udviklings- og læringsrum dvs. skole- og fritidsinstitutioner, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af og kommunikation om pædagogiske aktiviteter i pædagogisk praksis. Kompetencemål: Den studerende kan skabe sammenhænge mellem forskellige udviklings- og læringsrum og varetage pædagogiske og didaktiske opgaver i fritidstilbud og skole samt indgå i professionel kommunikation herom. professionsfaglig kommunikation, argumentation og samarbejde, ledelse af udviklings- og læringsrum, herunder om klasserumsledelse, didaktik og metodik knyttet til læring, bevægelsesmæssige, musiske, æstetiske og kreative processers betydning for trivsel, læring og udvikling, omsorg, sundhedsfremmende og forebyggende arbejde, 6-18 åriges forudsætninger og udviklingsmuligheder, herunder børn med særlig behov, og førstehjælp. Område 4: Samarbejde og udvikling 3. praktik. kommunikere og samarbejde professionelt med forældre, kolleger, lærere og andre relevante aktører, motivere, lede og samle børn og unge om konkret læring, redegøre for sammenhængen mellem metodiske og didaktiske overvejelser og egen pædagogiske praksis, tilrettelægge, gennemføre og evaluere differentierede læreprocesser inden for udvalgte områder, herunder inddrage børn og unges perspektiv, tilrettelægge, gennemføre og evaluere indsatser, der styrker forebyggelse samt børn og unges omsorg og sundhed, tilrettelægge differentierede pædagogiske aktiviteter gennem analyse af børn og unges forudsætninger og udviklingsmuligheder og udføre grundlæggende førstehjælp. Området retter sig mod tværprofessionelt samarbejde og det lovgivningsmæssige og organisatoriske grundlag for pædagogens ansvar og opgaver. Kompetencemål: Den studerende kan arbejde tværprofessionelt med udvikling af skole- og fritidspædagogik, så børn og unges trivsel, udvikling og læring fremmes. institutionelle og organisatoriske rammer for agere professionelt inden for de givne institutionelle og organisatoriske rammer for området, det skole- og fritidspædagogiske arbejde, tværprofessionelt samarbejde med lærere og analysere, vurdere og agere på faglige udfordringer i samarbejdet med lærere og andre fag- andre faggrupper, herunder teamsamarbejde og kollaborative fællesskaber, grupper, praktikstedets organisation i forhold til tværprofessionelt samarbejde, dets tværprofessionelle samarbejdspraksis, indgå i samt analysere og vurdere praktikste- forandringsprocesser og innovation og deltage i udviklingen af den pædagogiske praksis gennem innovative og eksperimenterende tiltag og

9 9 didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder dokumentation og evaluering. sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion over pædagogisk praksis. «

10 10 Bilag 3»Bilag 4 Kompetencemål for specialiseringsdelen: Social- og specialpædagogik Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at indgå i social- og specialpædagogisk arbejde med mennesker i forhold til tre overordnede målgrupper: A. Børn og unge med særlige behov. B. Mennesker med sociale vanskeligheder. C. Mennesker med psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser. Områder: 1)Mennesker i udsatte positioner. 2)Identitet og fællesskab. 3)Relation og kommunikation 2. praktikperiode. 4)Samarbejde og udvikling 3. praktikperiode. Område 1: Mennesker i udsatte positioner. Området retter sig mod de tre målgruppers forudsætninger og udviklingsmuligheder samt de social- og specialpædagogiske lærings-, udviklings- og omsorgsopgaver, der knytter sig hertil. Kompetencemål: Den studerende kan med udgangspunkt i de tre målgruppers forudsætninger og perspektiver identificere og varetage pædagogiske opgaver i relation hertil. Den studerende har indsigt i social- og specialpædagogiske paradigmer, videnformer og metoder. socialvidenskabelige og psykologiske teorier, der belyser vilkår og forudsætninger hos mennesker i almindelighed og mennesker i udsatte positioner i særdeleshed, identificere og understøtte muligheder i det social- og specialpædagogiske arbejde med en specifik målgruppe, forandringer i synet på mennesker i udsatte positioner og på de social- og specialpædagogideringer af aktuelle paradigmer i det social- og basere pædagogisk praksis på analyser og vurske opgaver over tid, specialpædagogiske arbejde og i samfundet, normer, værdier, konventioners funktioner og identificere og forholde sig kritisk til egne og udbredelse og om normalitetsbegrebers relativitetmalitetsbegreber om en given målgruppe, andres normer, værdier, konventioner og nor- marginaliserings- og stigmatiseringsprocesser, bidrage til at modvirke marginalisering og stigmatisering af mennesker i udsatte positioner, etiske og institutionelle dilemmaer vedrørende understøtte autonomi og mestring af eget liv for det udsatte menneskes autonomi og mestring afmennesker i udsatte positioner, eget liv, overordnede mål og værdier i social- og specialpædagogiske indsatser, anvende begreber som trivsel, udvikling, livskvalitet og deltagelse på en måde, der kvalificerer praksis,

11 11 udvikling, læring og livsbetingelser hos mennesker inden for de tre målgrupper, sundhedsfremmende og forebyggende arbejde, herunder kost, motion og seksualitet, og socialpsykiatri, psykiatriske behandlingsformer, fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, diagnoser og medicinsk behandling. Område 2: Identitet og fællesskab. basere en differentieret pædagogisk indsats på det enkelte menneskes situation, perspektiv og forudsætninger, tilrettelægge, gennemføre og evaluere sundhedspædagogiske og forebyggende indsatser og aktiviteter og basere social- og specialpædagogiske indsatser og aktiviteter på indsigt i menneskers forudsætninger og deres perspektiver på egne udviklingsmuligheder. Området retter sig mod den enkelte og fællesskabet, herunder relations- og netværksdannelse, social interaktion og inklusion. Kompetencemål: Den studerende kan tilrettelægge, gennemføre og evaluere social- og specialpædagogiske indsatser og aktiviteter, der sigter mod at fremme trivsel og livskvalitet, og som understøtter de tre målgruppers udvikling, læreprocesser og deltagelse i fællesskaber. forskellige kropslige, emotionelle, kognitive, sociale og kommunikative udviklingsmønstre hos mennesker inden for de tre målgrupper, forholdet mellem individ og fællesskab og om deltagelsesfremmende social-og specialpædagogiske indsatser, inklusions- og eksklusionsmekanismer, herunder om grupperelationer, gruppeprocesser og gruppeledelse, rehabiliterende indsatser og centrale individuelle og sociale aspekter af menneskers mestringsprocesser, krop, bevægelse, natur, kultur og æstetiske udtryks- og læringsformer, forskellige rammebetingelser, herunder bo- og institutionsformer, hjælpemidler og teknologi og digitale medier, etnicitet, kulturforståelse, kulturelle fællesskaber, to-sprogethed og integrationsprocesser, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske indsatser og processer, som fremmer trivsel, udvikling, livskvalitet og deltagelse, identificere potentialer og udfordringer i forholdet mellem individ og fællesskab og understøtte udviklingen af det enkelte menneskes identitet og aktive deltagelse i fællesskaber, herunder inddrage lokalsamfund, fritidsliv og skole/ arbejde, identificere og fremme inkluderende processer i konkrete fællesskaber, iværksætte rehabiliterende indsatser, der understøtter det enkelte menneskes mestringsprocesser, inddrage udvalgte dele af kropslige, bevægelsesmæssige, musikalske, dramatiske, naturmæssige og æstetiske udtryksformer i pædagogisk praksis, analysere og vurdere forskellige institutionelle rammers og hjælpemidlers betydning for menneskers udvikling og for det social- og specialpædagogiske arbejde, identificere integrationsmuligheder blandt børn og unge og understøtte udviklingen i kulturelle fællesskaber,

12 12 det socialpolitiske og retslige grundlag for udø-agervelsen af social- og specialpædagogik samt om grundlag og varetage skriftlig kommunikation professionelt inden for gældende rets- gældende internationale konventioner og med relevante samarbejdspartnere, herunder i forhold til udredning, og teorier og metoder i relation til pædagogisk praksis, herunder evidensbaserede metoder. Område 3: Relation og kommunikation 2. praktikperiode. vurdere videngrundlaget for pædagogisk praksis, herunder anvende videnskabelige metoder til undersøgelse og udvikling af pædagogisk praksis. Området retter sig mod pædagogens relationer, professionelle kommunikation og pædagogiske aktiviteter og midler i pædagogisk praksis. Kompetencemål: Den studerende kan kommunikere professionelt i relation til målgruppen og kolleger og kan på den baggrund gennemføre pædagogiske aktiviteter på et etisk forsvarligt grundlag. kommunikationsformer og relationsdannelse, kommunikere professionelt, etablere og indgå i herunder om den professionelle samtale, professionelle relationer til mennesker i udsatte positioner, professionsetik og pædagogiske værdier, analysere og vurdere etik, magt og ligeværd i sin egen og andres tilgang til det enkelte menneske og til fællesskaber, konflikt- og voldsforebyggelse, konfliktnedtrapning og udadreagerende adfærd, bevægelsesmæssige, musiske, æstetiske og kreative processers betydning i den socialpædagogiske praksis, hjælpemidler og professionsteknologier i et lærings- og udviklingsperspektiv og førstehjælp. Område 4: Samarbejde og udvikling 3. praktikperiode. vurdere konflikter, forebygge og håndtere konflikter samt evaluere indgreb i konflikt- og voldsepisoder, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter inden for udvalgte områder, herunder inddrage børn, unge og voksnes kreativitet og perspektiv, vurdere og anvende hjælpemidler og professionsteknologier i samarbejde med mennesker med særlige behov med henblik på at understøtte udvikling og læring og udføre grundlæggende førstehjælp. Området retter sig mod samarbejdsrelationer i og udvikling af social- og specialpædagogisk praksis i samspil med målgrupperne. Kompetencemål: Den studerende kan gennem udvikling af pædagogisk praksis understøtte de tre målgruppers lærings-, udviklings- og omsorgsbehov og perspektiver i samarbejde med relevante aktører. institutionelle, organisatorske og ledelsesmæssige rammer for social- og specialpædagogiske tionelle, organisatoriske og ledelsesmæssige agere professionelt inden for de givne institu- indsatser, rammer,

13 13 forskellige social- og specialpædagogiske tilgange og metoder, tilgrænsende fagligheder og rammerne for tværprofessionelt samarbejde, opgave- og ansvarsfordeling mellem målgrupperne, professionelle, frivillige og pårørende, forandringsprocesser og innovation og didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder dokumentation og evaluering. foretage en faglig vurdering af de metoder, som anvendes på praktikstedet, indgå i tværprofessionelt samarbejde om løsningen af konkrete opgaver og/eller problemstillinger, redegøre for egen faglighed, opgaver og ansvar i et mangefacetteret samarbejde, deltage i udviklingen af den pædagogiske praksis gennem innovative og eksperimenterende tiltag og sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion over pædagogisk praksis. «

PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Side! 1 af! 25 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn:

Læs mere

Forord... 3 1. Indledning... 4 1.2. Læsevejledning... 5 1.3. Metoder til søgning... 5

Forord... 3 1. Indledning... 4 1.2. Læsevejledning... 5 1.3. Metoder til søgning... 5 Oversigt over forsknings- og udviklingsbaseret viden inden for pædagoguddannelsens specialisering Skole og fritidspædagogik det nationale modul Professionsviden og forskning i relation til skole- og fritidspædagogik.

Læs mere

Studieordning 2010. De pædagogiske fag

Studieordning 2010. De pædagogiske fag De pædagogiske fag De pædagogiske fag beskæftiger sig med lærerens arbejde, med undervisning, opdragelse og læring i skolen. Der anlægges såvel et analytisk som et handlingsrettet blik på pædagogisk virksomhed.

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

Pædagogers kompetenceprofil

Pædagogers kompetenceprofil Pædagogers kompetenceprofil Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet bestående af repræsentanter fra: Amtsrådsforeningen, Børne- og kulturchefforeningen, BUPL, Daginstitutionernes

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Bilag 5: Frivillige kurser

Bilag 5: Frivillige kurser Bilag 5: Frivillige kurser Kursusbeskrivelse Skrivning og retorik... 2 Kursusbeskrivelse Færdselslære, inklusive førstehjælp... 4 Kursusbeskrivelse Sundheds- og seksualundervisning... 6 Kursusbeskrivelse

Læs mere

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Side: Side 1 af 20 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og Læring (ca. 1 uge/7 dage) Der gives introduktion til: Arbejdsområdet / faget som Social- og Sundhedsassistent

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Ledelse af den nye folkeskole

Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til skoleledelser og forvaltninger Ledelse af den nye folkeskole 1 2 Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring 1 Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år Trivsel Inklusion - Læring 2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Projektorganisation og proces 4 Tre gennemgående aspekter 6 Trivsel, inklusion og læring 6

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Nye tider nye pædagoger. Anbefalinger fra Tænketank om Fremtidens Pædagoguddannelse

Nye tider nye pædagoger. Anbefalinger fra Tænketank om Fremtidens Pædagoguddannelse Nye tider nye pædagoger Anbefalinger fra Tænketank om Fremtidens Pædagoguddannelse Uddannelse der forpligter Den pædagogiske profession er rygraden i den danske velfærdsmodel. Pædagoger repræsenterer viden,

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

KOMPETENCE UDVIKLING SOSU ASSISTENTER

KOMPETENCE UDVIKLING SOSU ASSISTENTER KOMPETENCE UDVIKLING SOSU ASSISTENTER AMU baseret efteruddannelse for social og sundhedsassistenter BILAG 2 Dokumentation og data TUP projekt 2006 2008 Uddannelsesstruktur for sosu assistenter Social og

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere