Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse"

Transkript

1 Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 163 af 07/03/2008 uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Sundhed, omsorg og pædagogik. 1. Uddannelsens formål og opdeling 1.1. Den pædagogiske grunduddannelse har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: 1) Udviklende, forebyggende, rådgivende og støttende pædagogiske opgaver i dagplejen, daginstitutioner, skoler, bo- og dagtilbud for borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse samt i borgerens eget hjem. 2) Igangsættende, aktiverende og koordinerende opgaver i dagplejen, daginstitutioner, skoler, boog dagtilbud for borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse samt i borgerens eget hjem. 3) Sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter i dagplejen, daginstitutioner, skoler, bo- og dagtilbud for borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse samt i borgerens eget hjem. 4) Omsorgsrelaterede opgaver i dagplejen, daginstitutioner, skoler, bo- og dagtilbud for borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse samt i borgerens eget hjem. 5) Dokumentations- og evalueringsopgaver i dagplejen, daginstitutioner, skoler, bo- og dagtilbud for borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse samt i borgerens eget hjem Eleverne skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for uddannelsens speciale Uddannelsen afsluttes med specialet: Den pædagogiske grunduddannelse. 2. Uddannelsens varighed og struktur m.v Uddannelsen varer 2 år og 1 måned, inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbet varer 50 uger.

2 2.2. Skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles i mindst 3 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder. Den lokale skole-praktikplan fremgår af den lokale undervisningsplan. Den lokale skole-praktikplan udarbejdes under hensyntagen til tilrettelæggelsen af skoleundervisningen og praktikuddannelsen. Fordelingen mellem skole og praktik kan se således ud (eksklusiv ferie): Grundforløb Skole 20 uger Skole 12 uger Praktik 12 uger Hovedforløb Skole 24 uger Praktik 13 uger Skole 14 uger jf. bekendtgørelsens bilag 1 3. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet 4. Kompetencemål for hovedforløbet Kompetencer 4.1 I tilrettelæggelsen af uddannelsen og undervisningen skal de faglige og personlige kompetencer udgøre en helhed og tilsammen lede frem til en afsluttende erhvervsfaglig kompetence. Den samlede erhvervsfaglige kompetence nås gennem undervisning i og elevens aktive tilegnelse af områdefag, grundfag, valgfrie specialefag og valgfag samt gennem undervisning og læring i praktikuddannelsen. I tilrettelæggelsen af skoleundervisningen og praktikuddannelsen skal eleverne udvikle personlige kompetencer, som er relevante for udførelsen af erhvervsfunktionen. Eleven skal gennem undervisningen og praktikuddannelsen udvikle følgende personlige kompetencer: 1. Initiativ, selvstændighed, ansvarlighed og empati, for på den baggrund at møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde og kunne se egen andel i udviklingen af mellemmenneskelige relationer. 2. Evnen til at yde omsorg for sig selv og andre på en nærværende og professionel måde. 3. Forståelse af kommunikationens betydning for at forstå, indgå i og udvikle en professionel praksis. 4. Evnen til ud fra egne fysiske, psykiske, sociale og kulturelle ressourcer at indgå aktivt i samarbejdsrelationer og opgaveløsning. 5. Indsigt i læreprocesser og egne lærings- og motivationsmæssige styrker og udviklingspotentialer, 6. Sin nysgerrighed, kreativitet og åbenhed og dermed lyst til kontinuerligt at lære og til at indgå i forandringsprocesser samt at håndtere og agere i en social og kulturel mangfoldighed. 7. Færdigheder i at være aktivt søgende, spørgende og kritisk, samt til at kunne handle hensigtsmæssigt i uforudsete situationer.

3 8. Evnen til at anvende evaluering og selvevaluering som et redskab i egen lærings- og udviklingsproces. 9. Formidle beslutninger, der er af betydning for borgeren og dennes pårørende samt yde den nødvendige støtte og vejledning på baggrund heraf, 10. Alene og i samarbejde med andre tilrettelægge, udføre, reflekterer over og udvikle arbejde med udgangspunkt i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i forhold til gældende regler og lovgivning på området, 11. Anvende it-systemer til informationssøgning, kommunikation, samarbejde, arbejdstilrettelæggelse, faglig formidling og dokumentation af eget arbejde. I vurderingen af personlige kompetencer tages der højde for elevens motivation og vilje til at udvikle disse gennem hele uddannelsen. 4.2 Skoleundervisningen består af grundfag, områdefag, valgfrie specialefag og valgfag. Områdefagene og de valgfrie specialefag er særlige for den Pædagogiske grunduddannelse og er centrale for elevens erhvervsfaglige kompetenceudvikling. Grundfagene er almene og understøttende i forhold til uddannelsens faglige kompetencer. Valgfag og de valgfri specialefag bidrager til udvikling af elevens faglige kompetencer. Praktikuddannelse 4.3 Praktikuddannelsen skal give eleverne mulighed for at tilegne sig erhvervsfaglig kompetence i et fagligt funderet praksisfællesskab gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver inden for området. Det fremgår af de følgende oversigtsskemaer, hvilke undervisningsfag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder hvilket eller hvilke kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål findes sidst i denne uddannelsesordning. Vedr. grundfagene, der indgår i uddannelsen, jf. Bekendtgørelse om grundfag. Tabel 1 Fagenes bidrag til kompetencemålene - skoledelen af hovedforløbet Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål: Præstationsniveau for faget Vejledende tid (uger) Pædagogiske Grunduddannelse Grundfag 14 5, 6, 7, 9 Dansk C niveau 6 X 7, 8 Samfundsfag C niveau 6 X Engelsk E- niveau 2 X

4 Områdefag 30 1, 2, 5, 6, 7 Pædagogik m. 10 X psykologi 1, 2, 3, 5, 6 Kultur og aktivitet 10 X 4, 6, 8 Sundhedsfag 5 X 5, 6, 7, 9 Kommunikation og 5 X it Valgfri specialefag 2 1, 6 Socialpædagogik 1 X 1, 6 Specialpædagogik 1 X 3, 4 Folkesundhed og 1 X sundhedsfremme 3, 4, Kost og bevægelse 1 X 2 Børn og natur 1 X 2, 5 Æstetiske udtryksformer 1 X Valgfag 2 Følgende af fagene/niveauerne i fagene i skemaet har alene videreuddannelsesperspektiv og er ikke centrale for opnåelse af uddannelsens kernekompetencer. Ét af disse kan derfor udskiftes af eleven, jf. hovedbekendtgørelsens 4, stk. 3: Engelsk på E niveau Engelsk: Eleven kan erstatte engelsk med et andet fag fra fagrækken eller et andet niveau end det angivne normal niveau. Institutionen vejleder eleven om valg af engelsk i forhold til videreuddannelsesperspektivet. Institutionen vejleder eleverne i valg af grundfagsniveauer og valg af valgfrie specialefag eller valgfag. I vejledningen indgår betydningen af at tage grundfag på uddannelsens normale niveauer med henblik på muligheden for fortsat uddannelse. Tabel 2 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål Praktikmål Trin 1 Pædagogisk grunduddannelse

5 1 9 Praktik inden for det kommunale eller private pædagogiske tilbud til børn. 1 9 Praktik inden for det kommunale, regionale eller private tilbud til børn, unge og voksne med særlige behov for pædagogisk støtte eller hjælp. X X 5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Skoleundervisning En del af skoleundervisningen organiseres i temaer, hvor fagene understøtter hinanden. Den tematiske undervisning tager udgangspunkt i praktiske situationer og problemstillinger fra elevens kommende arbejdsområde. Undervisningen organiseres, så den styrker elevernes forståelse af tværfaglige sammenhænge og helheder samt bidrager til udviklingen af personlige kompetencer I tilrettelæggelsen af undervisningens fag og temaer integreres informationsteknologien, dels som redskab for den enkelte elevs læring, dels som kundskabsområde. Praktikuddannelse Praktikuddannelsen består af forløb, der skal give eleven forskellige og varierede erfaringer med brugere inden for dag- eller døgninstitution, dagpleje, inden for skoleområdet eller andre pædagogiske tilbud Den ansættende myndighed planlægger praktikuddannelsen i overensstemmelse med uddannelsesordningen, den lokale undervisningsplan og ud fra de lokale muligheder således, at eleven får forskellige og varierede erfaringer inden for det pædagogiske arbejdsområde Praktikuddannelsen og vejledningen i tilknytningen hertil tilrettelægges, så den understøtter elevens tilegnelse af færdigheder, viden og holdninger inden for den pædagogiske assistentuddannelses områder I tilrettelæggelsen af praktikuddannelsen og vejledningen i tilknytning hertil integreres informationsteknologien som kommunikations- og dokumentationsredskab. Sammenhæng mellem skoleundervisning og praktikuddannelse 5.4 For at styrke helheden og sammenhængen i elevens uddannelsesforløb formulerer eleven i forbindelse med hvert skole- og praktikforløb sammen med henholdsvis skole og praktiksted elevens personlige og faglige læringsmål for den efterfølgende periode. 5.5 Uddannelsesbogen og uddannelsesplanen skal sikre, at eleven har overblik over hele sit uddannelsesforløb, og skal fungere som et samarbejdsredskab mellem elev, lærer og praktikvejleder. 6. og beviser mv.

6 6.1. Gennemførelsen af prøver i grundfag, områdefag, valgfri specialefag og afsluttende prøve fremgår af skolens bedømmelsesplan Prøverne i de udtrukne fag er mundtlige. De øvrige område- og grundfag afsluttes med standpunktsbedømmelse af mål i praktik foregår som foreskrevet i bekendtgørelsen bilag 1, kapitel 6.3 og 6.4. Se endvidere bekendtgørelsens bilag 1.

7 Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles for alle elever i hovedforløbet, gennemgår eleverne følgende skolefag og praktikmål: Pædagogik m psykologi 10 uger. Eleven: opnår indsigt i menneskets normale psykosociale udvikling for at kunne vurdere, evaluere og reflektere over den enkeltes behov, forudsætninger og udviklingsmuligheder ud fra et helhedsorienteret menneskesyn opnår viden om den professionelles særlige ansvar for at etablere anerkendende relationer i det pædagogiske arbejde opnår viden om den professionelles særlige ansvar for udvikling af den pædagogiske praksis for at kunne bidrage til dialogen inden for fagområdet og udvikle sin rolle som fagperson opnår kendskab til observationsmetoder for at kunne beskrive, forstå og kommunikere om barnet, den unge eller voksnes udvikling og trivsel i form af fx pædagogiske lære- og handleplaner, opnår viden om baggrunden for og brugen af pædagogiske lære- og handleplaner, samt kan medvirke til i samarbejde med skole, dag- og døgntilbudets øvrige personale at udforme planer, der kan anvendes i det pædagogiske arbejde. opnår viden om normalitet, afvigelse og personlig integritet for i hverdagen at kunne støtte og arbejde respektfuldt med gruppen af udviklingshæmmede indenfor dag- og døgntilbudet samt i specialskoler, opnår viden om områdets gældende lovgivning og retningslinjer for tavshedspligt, oplysningspligt og magtanvendelse, opnår kendskab til hvordan dagplejehjemmets aktiviteter, en fast voksenkontakt og en lille børnegruppe kan fremme pædagogiske mål i en aldersdifferentieret børnegruppe, under hensyntagen til det enkelte barns behov, forudsætninger og udviklingsmuligheder, og opnår kendskab til hvordan dagplejeren eller andre der arbejder alene får faglig sparring og vejledning omkring de særlige betingelser og rammer, der kan være for vanskelige situationer i alene-arbejdet. Prøve eller standpunktsbedømmelse efter 7-trinsskalaen

8 Kultur og aktivitet Mål 10 uger. Eleven: opnår indsigt i og færdigheder i at tilrettelægge æstetiske, musiske og praktiske forløb. kan selvstændigt arbejde med at skabe rammer for leg, oplevelser og aktivitet, som udfordrer barnet, den unge og den voksnes fantasi, kreativitet og alsidige udvikling. kan selvstændigt og i samarbejde med andre arbejde målrettet med aktiviteter, som fremmer medbestemmelse, medansvar, selvstændighed samt evne til at indgå i forpligtende fællesskaber. opnår viden om og forudsætninger for ud fra de pædagogiske lære- og handleplaner at tilrettelægge aktiviteter og andre pædagogiske tiltag, der med vægt på den enkeltes potentialer, kulturelle baggrund og udtryksformer fremmer den enkeltes udvikling opnå kendskab til fælles kulturarv og andre kulturer end dansk for i det pædagogiske arbejde at kunne indgå i og reflektere over hverdagssituationer og aktiviteter, der understøtter kulturel mangfoldighed opnår kendskab til naturfaglige og biologiske problemstillinger for at kunne tilrettelægge aktiviteter for børn, unge og voksne på en måde, der skaber interesse for og lyst til at arbejde med naturfaglige emner. opnår viden om sammenhængen mellem naturen, økologi og bæredygtighed og dennes betydning for vores hverdag for at kunne tilrettelægge forløb, hvor naturoplevelser og studier af naturen indgår. opnår viden om digitale mediers betydning for børn, unge og voksnes hverdagsliv og forståelse af verden samt færdigheder i at vurdere mediernes i det pædagogiske arbejde. Prøve eller standpunktsbedømmelse efter 7-trinsskalaen

9 Sundhedsfag 5 uger. Eleven: opnår viden om børns fysiske og motoriske udvikling og anvende denne viden i det pædagogiske arbejde. opnår viden om og forståelse for arbejdsmiljøets indflydelse på psykisk og fysisk sundhed, herunder udvikling af egen kropsbevidsthed og færdighed i at anvende rette bevægemønstre opnår viden om mikroorganismers betydning for sundhed og sygdom ved tilberedning og håndtering af fødevarer for at kunne forebygge infektioner herunder institutionsinfektioner. opnår viden om maden og måltidets betydning for såvel børns, unges og voksnes velvære og sundhed og opnår færdighed i ud fra dag- og døgntilbudets sundhedspolitik at tilrettelægge og tilberede et sundt måltid. opnår kendskab til og handleberedskab i forhold til de almindeligst forekommende sygdomme hos børn. opnår kendskab til de nationale sundhedspolitiske indsatsområder og anvendte sundhedsbegreber, herunder kendskab til arbejdspladsens sundhedspolitik for i overensstemmelse med denne at kunne arbejde sundhedsfremmende og forebyggende. opnår teoretiske og praktiske færdigheder på niveau med grundfaget førstehjælp og brandbekæmpelse for at være i stand til at yde førstehjælp ved ulykker og pludselig sygdomme. Prøve eller standpunktsbedømmelse efter 7-trinsskalaen

10 Kommunikation og it 5 uger. Eleven: opnår viden om normalitet, afvigelse og personlig integritet for at kunne arbejde respektfuldt og anerkendende ud fra den enkeltes behov. opnår viden om og færdigheder i at anvende konflikthåndteringsstrategier for at kunne yde støtte, vejledning og rådgivning på en værdig og respektfuld måde samt fastholde udviklingspotentialet i anerkendende relationer. opnår viden om samarbejdsrelationer og gruppeprocesser samt indsigt i egen rolle i disse for her ud fra at indgå i det daglige pædagogiske arbejde herunder samarbejde med forældre, pårørende, kollegaer og øvrige faggrupper. opnår viden om muligheden for at udfordre børn og voksnes til sproglig kreativitet, til at udtrykke sig på mange forskellige måder og ved hjælp af forskellige kommunikationsmidler. opnår viden om og færdighed i anvendelsen af kommunikationsformer, samt bliver i stand til at kunne vurdere og redegøre for hensigter, budskaber og virkning af kommunikationen. opnår kendskab til og færdighed i at anvende digitale medier som en naturlig del af den kulturelle formidling i børn, unge og voksnes hverdag. opnår kendskab til massemediernes påvirkning i et viden- og informationssamfund samt øvelse i at være kritisk bruger. Prøve eller standpunktsbedømmelse efter 7-trinsskalaen

11 Valgfri specialefag For at opnå kompetencemålene for Pædagogisk grunduddannelse gennemgår eleverne følgende yderligere skolefag, praktikmål og prøver, herunder 2 ugers valgfri specialefag. De valgfri specialefag vælges i samråd mellem eleven, praktikstedet og skolen. Der kan vælges mellem følgende valgfri specialefag: Socialpædagogik Mål 1 uge Eleven: Kan i arbejdet med borgeren se den enkelte som et produkt af mellemmenneskelige relationer, sociale sammenhænge og vilkår. Kan i sin professionelle praksis arbejde etisk reflekteret ud fra en forståelse af begreberne integritet og værdighed og disses betydning for det enkelte individ. Kan inddrage den enkeltes potentialer, ressourcer og netværk i arbejdet med vedkommendes forsatte fysiske og mentale udvikling. Kan i sin professionelle praksis arbejde reflekteret ud fra en bevidsthed om relationers betydning samt egen andel i relationer. Specialpædagogik Mål Eleven standpunktsbedømmes med Bestået/Ikke bestået 1 uger. Eleven kan på baggrund af viden om normalitet observere afvigelser og reflektere over den enkeltes udviklingsmuligheder. Eleven kan i sin professionelle praksis arbejde respektfuldt med børn, unge og voksne med særlige behov med udgangspunkt i den enkeltes potentialer, ønsker og behov. Eleven kan arbejde reflekteret på baggrund af omfattende viden om samfundets social- og sundhedspolitiske indsats over for borgere med særlige behov. Eleven standpunktsbedømmes med Bestået/Ikke bestået

12 Folkesundhed og sundhedsfremme 1 uge Kan i sin professionelle praksis arbejde reflekteret ud fra en forståelse af sundhedsbegrebers årsag og betydning for eget såvel som borgerens liv. Kan på baggrund af viden om sundhedspolititiske strategier, herunder gerne internationale, reflektere over og begrunde en alternativ sundhedspolitisk vision i relation til et valgt emne. Eleven kan i sin professionelle praksis arbejde med sundhedsfremmende opgaver herunder udvikle nye handlemuligheder og strategier med udgangspunkt i den enkeltes potentialer ønsker og behov. Kost og bevægelse Mål Eleven standpunktsbedømmes med Bestået/Ikke bestået 1 uge. Eleven kan medtænke sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse i børn, unge og voksnes hverdagsliv. Eleven kan på baggrund af viden om kropslig udfoldelse medvirke aktivt til igangsættelse af fysiske aktiviteter. Eleven kan med baggrund i egen kropsbevidsthed udvikle færdigheder i at anvende rette bevægemønstre. Børn og natur Mål Eleven standpunktsbedømmes med Bestået/Ikke bestået 1 uge. Eleven kan formidle viden om naturen, herunder dyr, planter, økologi, naturens kredsløb m. m. til børn på forskellige alderstrin. Eleven kan planlægge og i samarbejde med børn etablere forskellige naturaktiviteter, som skærper børnenes nysgerrighed og Eleven kan giver børn oplevelser, der kan medvirke til at give børnene en forståelse af den verden, der omgiver dem. Eleven standpunktsbedømmes med Bestået/Ikke bestået

13 Æstetiske udtryksformer 1 uge. Mål Eleven kan udvikle kompetencer indenfor æstetiske fag og optræde som kulturformidler og kulturskaber i mangeartede kulturelle begivenheder i samværet med børn, unge og voksne. Eleven kan udvikle billedsproglige færdigheder for at kunne begå sig visuelt mellem indtryk og udtryk i samværet med børn, unge og voksne. Eleven standpunktsbedømmes med Bestået/Ikke bestået Praktikmål Formålet med praktikuddannelsen er, at eleven under vejledning afprøver, reflekterer over og udvikler sine faglige og personlige kompetencer. Formålet er ligeledes, at eleven i praktikuddannelsen udvikler forståelse for sin særlige rolle som fagperson inden for det pædagogiske område. Ved den samlede praktikuddannelses afslutning er det målet, at eleven på avanceret niveau kan: Mål Planlægge, fagligt begrunde, gennemføre samt formidle praktisk pædagogisk arbejde indenfor den pædagogiske assistents kompetenceområde., Planlægge, sætte rammer for og afvikle aktiviteter, som udfordrer barnet, den unge og den voksnes alsidige fysiske, psykiske, sproglige og sociale udvikling, Arbejde målrettet med aktiviteter som fremmer medbestemmelse, medansvar, selvstændighed samt evne til at indgå i forpligtende fællesskaber, Deltage i og bidrage til dialogen om det enkelte barns, unges eller voksnes udvikling, såvel som tilbudets pædagogiske udvikling generelt, Indgå i samarbejdet med forældre, pårørende, kollegaer og andre professionelle, samt færdighed i at formidle pædagogiske overvejelser til samme målgrupper, Arbejde forebyggende og sundhedsfremmende i udøvelsen af det pædagogiske arbejde, Anvende elektroniske kommunikationssystemer og digtale medier til informationssøgning, formidling, samarbejde og dokumentation og som en naturlig del af den kulturelle formidling til børn og voksne Forstå og forholde sig til praktikstedets opgaver og funktioner i samfundet,

14 Planlægge og gennemføre aktiviteter og andre pædagogiske tiltag med udgangspunkt i de pædagogiske lære- og handleplaner, samt færdighed i at observere, evaluere effekten af aktiviteterne til brug for evt. revision af planerne, Planlægge, gennemføre og evaluere aktiviteter der motiverer fysisk aktivtet Kan anvende konflikthåndteringsstrategier for at yde støtte, vejledning og rådgivning på en respektfuld og anerkende måde Arbejde ud fra gældende lovgivning og retningslinjer for tavsheds-, oplysningspligt og magtanvendelse, samt tage udgangspunkt i borgerens oplevede behov for hjælp, støtte, vejledning og rådgivning og yde denne på en værdig og respektfuld måde. Godkendt eller Ikke godkendt

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Side: Side 1 af 20 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og Læring (ca. 1 uge/7 dage) Der gives introduktion til: Arbejdsområdet / faget som Social- og Sundhedsassistent

Læs mere

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG Formål med den afsluttende prøve At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever LOKAL UNDERVISNINGPLAN for SSH-elever Indholdsfortegnelse Formål med uddannelsen s.1 1.0 Praktikken s.2 1.1 Formål med uddannelsen s.2 1.2 Praktikstedets syn på læring 1.3 Praktikstedets pædagogiske overvejelser

Læs mere

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder Omsorgsmedhjælper Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at få efteruddannelse I overenskomsten er det aftalt, at du skal have en skriftlig udviklingsplan, og den kan fint

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Side! 1 af! 25 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn:

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn Praktikuddannelsen for Social-og sundhedsassistentelever i Ballerup Kommune Elevens navn Uddannelseskonsulent Vivi Abben, januar 2012 Indholdsfortegnelse Generelt om praktikuddannelsen side 3 Introduktion

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Pædagogers kompetenceprofil

Pædagogers kompetenceprofil Pædagogers kompetenceprofil Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet bestående af repræsentanter fra: Amtsrådsforeningen, Børne- og kulturchefforeningen, BUPL, Daginstitutionernes

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere