ZBC Strategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ZBC Strategi 2012 2014"

Transkript

1 ZBC Strategi ZBC strategi side 1-13 ZBC strategiske mål side Strategi Side 1

2 ZBC Strategi ZBC har, som én skole med 3 veletablerede uddannelsessteder i Ringsted, Næstved og Vordingborg, et stort potentiale og gode strategiske muligheder de kommende år. ZBC vil både lokalt og regionalt kunne komme endnu tættere på realisering af skolens vision Uddannelse i udvikling tættest på erhvervslivet med skolens mission lyst til at lære, som det bærende og altafgørende rationale. ZBC strategi har derfor sat sig ambitiøse og dog opnåelige strategiske mål - med fokus på samtidig at virkeliggøre ambitionen om én skole med 3 stærke uddannelsessteder. De strategiske mål for vil være fokuseret på og tager afsæt i skolens kerneydelser: erhvervsuddannelser, erhvervsgymnasiale uddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser og diplom- og akademiuddannelser, herunder kursusaktiviteter indenfor bl.a. detailhandel, kundekontaktcentre og ledelse. Flere i regionen skal have en erhvervsrettet uddannelse eller efteruddannelse og flere af dem skal have lyst til at lære og uddanne sig på ZBC. ZBC tror på, at lysten til at lære og lysten til at lære fra sig er nøglen til den udviklingssucces som skolen på alle uddannelsesområder vil stræbe efter at skabe for den enkelte elev, kursist eller kunde. ZBC strategi vil med indlevelse, nærvær og fagligt stolthed skulle udfolde sig for dem, som går ind af uddannelsesdøren til ZBC for at uddanne sig - og for derigennem at komme tættere på drømmejobbet, tættere på en praktikplads, en plads på en videregående uddannelse eller tættere på en realisering af nye formelle kompetencer eller et velvalgt kompetenceskridt mere på vejen til livslang læring. De strategiske mål er både at finde som kvantitative og kvalitative mål for perioden: bedre undervisning, innovationscamps til alle, øget gennemførelse, større elevtrivsel og et højere karaktergennemsnit er nogle af de vigtige pejlemærker for de i det følgende præsenterede strategiske indsatsområder og for ZBC strategi ZBC er stor og vidtrækkende både geografisk og fagligt med mange uddannelsesretninger og -muligheder og med mange kompetente og engagerede medarbejdere. Side 2

3 ZBC strategi vil derfor præsentere strategien og de strategiske mål for ZBC som én skole med 3 stærke uddannelsessteder og for det enkelte uddannelsessted, den enkelte uddannelse og den enkelte medarbejder. Et væsentligt formål med strategien er at skabe mening og skabe rammen for et dynamisk læringsfællesskab med fælles fokus på at skabe rum for læring og rum til at lære af hinanden for at kunne komme endnu tættere på. For at få alt med, uden at miste væsentlige detaljer, tager ZBC strategi afsæt i Kodeks for ledelse af uddannelsesinstitutioner. Dette kodeks er udviklet af UVM i 2009 med sigte på at skabe en holistisk og samlende tilgang til ledelse af en moderne og fremskuende uddannelsesinstitution. Det er skolens klare opfattelse, at dette kodeks giver strategi en dynamisk dimension og øget slag- og sammenhængskraft. Strategi har med denne dynamiske tilgang - gennem en forudgående strategisk udviklingsproces - defineret og prioriteret følgende strategiske indsatsområder: ZBC Strategiudviklingsproces Analyse Kvalificering Udvikling Eksekvering Opfølgning Vision, mission og værdier Strategi for politik Kunde og markedsstrategi Strategi for pædagogik Personalestrategi Strategi for arkitektur og æstetik Virksomhedsstrategi Strategi , kodeks og de strategiske prioriteringer former og formulerer en strategisk ramme med: Vision og værdier og strategi for politik som rammesættende, kunde og markedsstrategi, strategi for pædagogik og personalestrategi som rammeudfyldende og strategi for arkitektur og virksomhedsstrategi som rammegivende for Side 3

4 Strategi Strategieksekvering og strategiprocesser Vision, mission og værdier Ambition Strategi for politik Kunde og markedsstrategi Strategi for pædagogik Personalestrategi Strategi for arkitektur og æstetik Virksomhedsstrategi Vision, mission og værdier Skolens vision, mission og værdier sætter rammen og findes aktuelt og for den strategiske periode at være bæredygtig, meningsgivende og med det ønskede strategiske potentiale. Vision: Mission: Værdier: Uddannelse i udvikling tættest på erhvervslivet Lyst til at lære Ildhu og vedholdenhed, professionalisme, fællesskab og ansvar og at have hjertet med samt åbenhed og respekt. Sammen med Strategi for politik for og ambitionen én skole 3 stærke uddannelsessteder, skal vision, mission og værdier overordnet være rammesættende og med til at sikre, at ZBC kommer endnu tættere på eleven, kursisten, kunden og erhvervslivet med et tydeligt afsæt i, at lysten til at lære og de fælles værdier er altafgørende for at strategien lykkedes og målene indfries. Side 4

5 Strategi for politik Strategi for politik tager afsæt i den aktuelle situation for skolen på strategisk niveau. Strategi for politik har til formål at sikre, at skolen er på forkant med - og stærkt forankret og positioneret i forhold til - eksterne interessenter og relevante politiske fora. Strategi for politik skal sikre strategisk tilpasning og udvikling af skolens strategier og strategiske processer gennem strategisk relationspleje og aktiv ageren i netværk, alliancer og politiske fora - og vil i praksis blive prioriteret strategisk ud fra devisen tættest på. Strategi for politik har til formål at: Sikre strategisk sammenhæng mellem vision, mission, mål og midler Løbende strategisk tilpasning, udvikling og positionering af ZBC som én skole med 3 stærke uddannelsessteder. Strategi for politik har følgende strategiske indsatser i 2012: Strategiske projekter Detailcenter Ringsted Politiske strategiske tilpasninger - afledt at nyt regeringsgrundlag VEU Center positionering Campus Næstved og Campus Vordingborg Strategiske alliancer og samarbejde indenfor kursusområdet: EUC Sjælland Køge Roskilde Selandia Strategiske alliancer og samarbejder indenfor erhvervsskoleområdet: 10 klasse Produktionsskolen i Vordingborg Konsortium til internationalisering (RHS, KHS og ZBC) Side 5

6 Kunde og markedsstrategi Skolens strategiske råderum og strategiske muligheder er afhængige af, at der med afsæt i visionen og ovenstående udvikles en stærk og meningsgivende kunde og markedsstrategi med strategiske mål for ZBC og de enkelte uddannelsessteder og -områder, herunder videreudvikling af og vækst specielt indenfor kerneforretningen - de lokalt og regionalt udbudte ungdomsuddannelser. Kunde og markedsstrategien skal sikre, at ZBC kommer tættere på i forhold til fremtidige, nuværende og tidligere elever, kursister og kunder generelt. Kunde og markedsstrategien skal sikre, at fremtidige elever kender ZBC og at ZBC kender dem. Kunde og markedsstrategien skal sikre, at ZBC samarbejder med de relevante interessenter med henblik på markedsføring, kommunikation og relationer til fremtidige elever og interessenter. Kunde og markedsstrategien skal forstærke og udvikle alliancer, samarbejdsrelationer mellem skole og elev og de regionale og lokale markeder for ny elever og kursister. Strategien skal sikre ZBC et positiv omdømme på det regionale uddannelsesmarked bestående af på den ene side fremtidige, nuværende og tidligere elever, kursister, virksomheder, folkeskoler, UU vejledere, forældre, venner, familie mv., og på den anden side andre konkurrerende uddannelser og uddannelsestilbud i eller udenfor regionen. ZBC s aktiviteter indenfor efteruddannelse (bl.a. AMU) og indtægtsgivende virksomhed/kurser skal under kunde- og markedsstrategien fokusere på ZBC s nuværende styrkepositioner, læringskoncepter og produkter med fokus på såvel eksisterende som nye indtægtsgivende kunder og markeder, og ikke kun indenfor de eksisterende muligheder i regi af AMU og AU, men også som rene konsulentydelser. ZBC s aktiviteter indenfor de videregående uddannelser AU og DIPLOM skal i strategiperioden tilpasses til det igangsatte og igangværende proces med etablering af et klassisk akademi med dertil afledte strategiske tilpasninger. Kunde og markedsstrategien skal for det enkelte uddannelsessted og uddannelsesområde sikre fokus på værditilvækst gennem øget gennemførelse, elevtrivsel og kundetilfredshed hos nuværende elever og kursister. Strategien skal Side 6

7 sikre innovation i relation til en målgruppe og f.eks. i relation til nye uddannelser eller nye samarbejder om uddannelse, undervisning eller lign. Et eksempel her kunne være innovative partnerskaber. Og yderligere digitalisering og globalisering af uddannelserne, uddannelseselementer, eller uddannelsesog læringskoncepter, både digitalt: projekter og samarbejder over nettet og gennem sociale medier - og analogt: internationale partnerskaber, transnationale projekter, inklusiv studieture, elevudveksling, besøg mv. Kunde- og markedsstrategien skal sikre et stærkt, innovativt og koncentreret fokus på kunderne og skolens primære interessenter og netværk. Strategien og intentionerne skal kommunikeres ud og forventninger skal skabes og forstærkes blandt fremtidige, nuværende og til dels tidligere elever, kursister og kunder gennem relationspleje og målrettet branding og kommunikation (se nedenfor om branding og kommunikation) for såvel hele skolen som for de enkelte uddannelsessteder, uddannelser og udvalgte indsatser og aktiviteter. Branding og kommunikation er en væsentlig del af kunde og markedsstrategien. Branding og kommunikation har til formål at: Skabe opmærksomhed og bedre kendskab til ZBC og skabe forventninger i målgrupperne om ZBC, herunder branding af ZBC som en skole med 3 stærke uddannelsessteder og markedsføring af de specifikke uddannelsesmuligheder. Positionere ZBC med klare og genkendelige profiler. Levere gode fortællinger om de gode historier til nuværende og potentielle kunder og relationer, herunder fortællinger om rammerne, arkitekturen, pædagogikken og personalet. Formidle og omsætte lyst til at lære og uddannelse i udvikling tættest på erhvervslivet generelt og specifikt til konkrete målgrupper, således at der skabes meningsgivende og positive fortællinger om ZBC. Der skal skabes positive forventninger til, at det betaler sig at tage sin uddannelse på ZBC. Forventninger til egen udvikling og tilegnelse af nye og efter endt uddannelse efterspurgte kompetencer skal aktiveres. Side 7

8 Strategi for pædagogik Strategi for pædagogik tager afsæt i skolens mission lyst til at lære og hviler på skolens værdier og en mangfoldig, rummelig og gensidig anerkendende læringskultur. ZBC skal under strategi for pædagogik samarbejde om, nytænke og innovere i forhold til læring og læringsprocesser - didaktisk og pædagogisk - således, at skolen og de enkelte uddannelsessteder, i dagligdagen og gennem digitalisering med fornyende anvendelse af digitale medier, kommer endnu tættere på den enkelte elev eller kursist, og med indlevelse, nærvær og faglig stolthed skaber endnu mere givende læringsprocesser med et globalt perspektiv. Strategi for pædagogik skal sikre, at undervisningen og læringsprocesserne er målrettede, differentierede og pædagogisk stimulerende for både de allerdygtigste, for de demotiverede og alle dem midtimellem. Strategi for pædagogik skal sikre, at uddannelse, undervisning og læring starter med indlevelse at hjertet er med, at der er nærvær og at der etableres professionelle relationer, samt at indlevelsen hviler på empati og faglig stolthed, som smitter, stimulerer og skaber lyst til at lære og lyst til at lære mere. Strategi for pædagogik skal sikre, at ZBC arbejder tæt sammen med erhvervslivet, virksomheder, andre skoler og uddannelsesinstitutioner samt andre interessenter og på tværs af uddannelsesstederne og uddannelsesområderne - med sigte på at samarbejde er afgørende for uddannelse i udvikling, bedre tværfaglighed og en generel højere faglig kvalitet. Strategi for pædagogik skal sikre samarbejde på tværs af uddannelsesstederne, og det pædagogisk samarbejde skal sikre læringsorienteret udfoldelse med indlevelse, innovation, digitalisering og globalisering. Side 8

9 Strategi Strategieksekvering og strategiprocesser ZBC Strategi for pædagogik Indlevelse Innovation Samarbejde Globalisering Digitalisering Strategi for pædagogik skal sikre, at lyst til at lære udfoldes i undervisning og læring og alle pædagogiske processer. Strategi for pædagogik skal sikre, at elever og kursister oplever ZBC som indlevende, engageret, deltagende og kompetenceudviklende i tæt samspil med erhvervslivet. Strategi for pædagogik skal sikre, at begrebet innovation udfoldes og udfordres på ZBC med forundring, forandring og fornyelse i uddannelse, undervisning og i relation til læring og udvikling. Strategi for pædagogik skal sikre øget digitalisering og anvendelse af digitale medier og værktøjer i undervisningen og andre læringsprocesser. Strategi for pædagogik skal sikre, at undervisningen og læringsprocesserne har en global optik og at uddannelse i et globalt udviklingsperspektiv kan forstærke dannelse og faglig indsigt. Strategi for pædagogik skal sikre: at der udvikles fælles modeller for læring og undervisning at der arbejdes med kreative og innovative processer Side 9

10 at der anvendes en moderne og kritisk forståelse for læreprocesser at anvendelse af IT som værktøj i undervisningen fremmes at undervisningen og indsatser evalueres Strategi for pædagogik skal generelt understøtte de mange - og for resultatet af indsatsen - vitale læreprocesser og herunder medvirke til at kunne identificere det, der virker og kunne intensivere effekten af det, der virker. Strategi for pædagogik skal sikre og sætte rammer for: at læring ses som komplekse processer at læring hviler på involvering og aktiv deltagelse at læring bygger på rummelighed og mellemmenneskelig respekt at læring både er lystbetonet og livsnødvendig at læring også er aflæring ny nysgerrighed og ny viden og erfaring Strategi for pædagogik vil således skulle medvirke til at udvikle organisatorisk forståelse for, at læring og at lære at lære er en kompleks livslang individuel proces, som skabes i et tilpas forstyrrende samspil med andre, og at læring kræver tid til indre refleksion og eftertanke - og at fælles positive forventninger, referencer og rammer har betydning for læringsprocesserne. Strategi for pædagogik skal - med missionen som fundament - sammen med en strategi for arkitektur og æstetik sammentænke uddannelse og læring med uddannelsessted og læringsmiljø. Personalestrategi Personalestrategien skal gensidigt tilgodese skolens og den enkelte medarbejdes behov for udvikling og anerkendelse. En anerkendelse, som for alle ansatte på ZBC og for ZBC som én skole er altafgørende i relation til skolens samlede image og omdømme. Det er personalestrategiens formål at sikre en mangfoldig medarbejdergruppe og at dygtige medarbejdere tiltrækkes, udvikles og fastholdes i takt med de aktuelle og fremtidige behov og ønsker. Personalestrategien vil i komme til udtryk i skolens overordnede personalepolitik og den strategiske kompetenceudvikling. Personalestrategien og personalepolitikken indeholder de fælles spillerregler for, hvordan ZBC vil balancere elev- og kundetilfredshed og medarbejdertrivsel. Side 10

11 Spillereglerne skal på den ene side opfylde elevernes og kundernes behov for undervisning og andre ydelser på en fleksibel, effektiv og kvalificeret måde og på den anden side skabe tilfredsstillende arbejdsbetingelser, som tilgodeser medarbejderne. Derfor bliver personalestrategien og -politikken et udtryk for skolens grundholdninger, indsatsområder, retningslinjer og handlinger. Personalestrategien skal overordnet skabe balance mellem bidrag og belønning i forhold til den samlede strategi, og bedst muligt under de givne forhold sikre optimale rammer for tiltrækning, rekruttering, udvikling og fastholde af medarbejdere. Personalestrategien skal styrke mulighederne for udviklingen af egen lyst til at lære og lyst til at lære af andre Personalestrategien vil manifestere sig i den nye personalepolitik for ZBC, koncept for strategisk kompetenceudvikling, herunder MUS og GUS samtaler. Personalestrategien skal sikre sammenhæng mellem strategiske indsatser på såvel område, team som individ niveau. ZBC skal under personalestrategien udvikle et koncept for strategisk kompetenceudvikling Strategisk kompetenceudvikling afledes af strategi for pædagogik med én skole og 3 stærke uddannelsessteder som ramme. ZBC skal udvikle et koncept for kompetenceudvikling indenfor de strategiske pædagogiske indsatsområder indlevelse, innovation, digitalisering og globalisering. Konceptet skal identificere ambassadører/ildsjæle og derigennem udvikle projektgrupper med faglige spydspidser, f.eks. indenfor innovation på tværs af sted og områder med identifikation af best pratice og kompetencebehov samt udvikling af nye kompetencer. Konceptet vil - med dette afsæt - udvikle og kombinerede eksterne og interne kompetenceudviklingsforløb indenfor områderne indlevelse, innovation, digitalisering og globalisering. Strategi for arkitektur og æstetik Side 11

12 Strategi for arkitektur og æstetik skal sætte strategiske mål for den samlede bygningsmasse og opstille mål for de nødvendige investeringer i bygninger, lokaler, møbler, IT og undervisningsmaterialer mv. Strategien skal forholde sig de forventninger som afledt af kunde og markedsstrategien - skabes gennem branding og kommunikation og gennem strategi for pædagogik. Det betyder, at den enkelte elevs eller kursists konkrete oplevelse af skolen - uddannelsesstederne, undervisningslokaler og skolens fysiske udtryk og håndgribelighed, herunder også mødet med de mange medarbejdere (undervisere, ledelse, administration, service, rengøring og kantinedrift) - har og får betydning, og at også strategi for arkitektur og æstetik skal forholde sig aktivt til dette. Strategi for arkitektur og æstetik skal under hensyntagen til strategi sikre en samlet plan for vedligeholdelse, udbygning og forbedring af de fysiske rammer, med læringsmiljøet i centrum - med opmærksomhed på betydningen af, at der på ZBC skal opleves at være et givende og inspirerende læringsmiljø. Strategi for arkitektur og æstetik skal på de relevante områder på de enkelte uddannelsessteder opstille mål og kvalitetskrav i forhold til arkitektur og æstetik. Virksomhedsstrategi ZBC har en række store udfordringer i forhold til et politisk krav om bedre uddannelse for flere for færre midler. ZBC vil under virksomhedsstrategien identificerer og realiserer synergier og opstille strategiske mål for ressourceanvendelse og ressourceallokering. Virksomhedsstrategien har til formål at prioritere og sætte mål for skolen og de enkelte uddannelsessteder og medvirke til optimering og kvalitetssikring samt sikre en effektiv ressourceanvendelse og -allokering i forhold de samlede ressourcer og de strategiske prioriteringer. Virksomhedsstrategien skal overordnet og specifikt skabe balance mellem strategiske intentioner, handlinger og de reelle dispositioner, herunder sammenhængene mellem periodens, årets og kvartalets budgetterede og realiserede indtægter og udgifter. Virksomhedsstrategien skal sikre: at der er styr på kvalitet og interne processer Side 12

13 at administrative og økonomiske systemer og procedurer er effektive og gennemskuelige at budgetplanlægning og opfølgningsprocedurer er effektive og gennemskuelige at der måles på performance og initierede indsatser at der sikres strategisk opfølgning på performance og trivsel Virksomhedsstrategien skal understøtte og følge op på strategi , herunder opfølgning på kunde og markedsstrategi, strategi for pædagogik og personalestrategien. Strategiske mål Side 13

14 Udgangspunktet for dette afsnit er den ovenfor beskrevne strategi for ZBC, Zealand Business College ZBC s strategiske mål vil præsentere de strategiske mål, som skal understøtte positioneringen af hvert af de 3 stærke uddannelsessteder i Vordingborg, Næstved og Ringsted. ZBC s strategiske mål vil fokusere på mål med tilhørende underliggende handlingsplaner for kunde og markedsstrategi, strategi for pædagogik og personalestrategi. En grundlæggende del af arbejdet med de strategiske mål er at fokusere på fastlæggelse af de strategiske mål for hele perioden 2012 til Skolen ønsker således at måle progression og succes med handlingsplaner og indsatser og derved strategien - via følgende mål for : Mål for optagelsestal for at sikre at skolen fortsat har en vækst i antallet af elever, som kan sikre skolen et økonomisk grundlag for fortsat udvikling. Målet er indikation på skolens fortsatte attraktivitet som uddannelsessted. Mål for fastholdelse af elever for at sikre at en større andel af elever på både de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne gennemfører en ungdomsuddannelse og at ZBC således bidrager til 95 %-målsætningen. Mål for overgangsfrekvenser for sikre en større andel af elever på erhvervsuddannelserne starter i et hovedforløb og for at sikre elever på de gymnasiale uddannelser på begynder en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse, således at ZBC bidrager til 50 %-målsætningen. Mål for elevtrivsel, som er afgørende for skolens generelle omdømme og elevernes oplevelse af ZBC som uddannelsessted. Målet skal sikre at der arbejdes langsigtet med en konstant forbedring af elevtrivslen men også en kontant udvikling af samspillet med og udviklingen af skolemiljø og skolens fysiske rammer, som begge er vigtige elementer i elevernes vurdering af deres trivsel på ZBC. Mål for undervisningsevalueringer, som skal sikre en systematisk evalueringspolitik for samtlige uddannelser på tværs af uddannelsessteder. Mål for karakterer specielt på de gymnasiale uddannelser. Målet anvendes som en generel kvalitetsindikator for uddannelserne, men skal selvfølgelig ses i sammenhæng med elevgrundlag mm. Side 14

15 Mål for medarbejdertrivsel, hvor der skal gennemføres målinger af eller processer, som direkte adresserer medarbejdertrivslen på ZBC. God medarbejdertrivsel er afgørende for succes med skolens pædagogiske strategi. Mål for kompetenceudvikling i tæt relation til den pædagogisk strategis formulerede indsatsområder for innovation, indlevelse, digitalisering samt globalisering. Mål for indlevelse, innovation, digitalisering samt globalisering, hvor disse mål for konkrete aktiviteter fastlægges i løbet af 2012, hvor de første resultater af identifikation af best practice for områderne er afsluttet. Et eksempel på et sådant konkret mål kunne være at alle elever på ZBC skal have deltaget i mindst en Innovation Camp under deres uddannelse. Side 15

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse STRATEGI 2015-16 Strategi 2015 2016 PEJLEMÆRKER OG MÅL Indholdsfortegnelse Forord 2 1.0 Strategiske pejlemærker 3 2.0 Strategiske mål 7 3.0 Proces for ZBC Strategi 11 Forord Det handler om stolthed, begejstring,

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjylland Forord Missionen for Region Midtjylland er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

Læs mere

STRATEGI CAMPUS KØGE

STRATEGI CAMPUS KØGE STRATEGI CAMPUS KØGE 2016 2018 Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe - til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister, medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af. INDIVIDET SKABES

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

STRATEGI Udfordringerne i perioden

STRATEGI Udfordringerne i perioden For Randers Social- og Sundhedsskole Udfordringerne i perioden 2016-2018 Uddannelser I den kommende strategiperiode vil der være fokus på, at skolen i EUD-uddannelserne arbejder for at opfylde de fire

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Byrådets vision 2018 November 2014 2 LEAD / November 2014 Indhold 1. Intro 2. Grundlaget: Fortællingen om Roskilde Kommune 3. Målene: Det vi kæmper for 4. Indsatser

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale STRATEGI Vision og strategi for Educational IT på Arts, 2013-2020 Arts, dekanatet Vision Arts sætter i uddannelsesdelen af strategien for 2013 20 fokus på kvalitetsudvikling af uddannelserne, herunder

Læs mere

Campus Bornholms pædagogiske vision og strategi

Campus Bornholms pædagogiske vision og strategi Campus Bornholms pædagogiske vision og strategi OM DEN PÆDAGOGISKE VISION OG STRATEGI Arbejdet med den pædagogiske vision og strategi påbegyndte i vinteren 2012, hvor uddannelsescheferne i dialog med ledere

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Vejledning til lov og bekendtgørelse Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE

STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 Med udgangspunkt i Vision Furesø og i Børneog Ungepolitikken har Center for Dagtilbud og Skole (CDS) formuleret

Læs mere

Vision for læring og dannelse

Vision for læring og dannelse 13-32036 / April 2014 Børn og Unge Svendborg Kommune Indledning Udvalget for Børn og Unge har beskrevet deres vision for læring og dannelse i Svendborg Kommune. Visionen er en ledestjerne, som arbejdet

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt.

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt. Version 1.1 April 2012 2 3 Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier Formålet med formuleringen af Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier er at skabe et fælles

Læs mere

Vejen til. Fremtidens skole. i Skanderborg Kommune

Vejen til. Fremtidens skole. i Skanderborg Kommune Vejen til Fremtidens skole i Skanderborg Kommune Forord Indledning Politiske visioner Indsa Sammenhængende børnepolitik Vejen til fremtidens skole i Skanderborg Kommune tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Strategi

Strategi Strategi 2012-2014 1 2 Vores fælles vej fremad Den folder, du sidder med i hånden, indeholder det strategiske grundlag for Tech College Aalborg. Ud over den nye Strategi 2012-2014 består folderen af skolens

Læs mere

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at Fælles fokus på læring HF & VUC FYN bygger bro til en fremtid med mere uddannelse bedre job og højere livskvalitet Strategi 2016 2019 Med udgangspunkt i denne vision uddanner vi unge og voksne i et miljø,

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Vision Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Værdigrundlag Forskellighed er en styrke vi respekterer, anerkender og udvikles i forskelligheden Den glade

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag EUC Sjælland har udarbejdet et fælles pædagogisk og didaktisk grundlag. Her viser vi hvad skolen forstår ved god undervisning, og hvordan vi understøtter læring

Læs mere

ATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEG

ATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEG RATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATE GI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STR ATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Mission Vision Strategier

Mission Vision Strategier Mission Vision Strategier Op på tå Det Kongelige Teaters Balletskole Odense er en friskole og kulturinstitution der tilbyder en unik grunduddannelse inden for moderne dans og klassisk ballet i et innovativt

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning -

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune

Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-98700 side 1 Indhold Reformer og implementering... 3 Fokuseret implementering få klare mål... 3 Den røde tråd... 3 Mål 1: Sprog

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Den røde tråd Strategiplan (senest rev )

Den røde tråd Strategiplan (senest rev ) Den røde tråd Strategiplan 2016-2019 (senest rev. 10.01.2017) Indledning... 2 Grundlag... 2 Strategiplanens tilblivelse... 3 Strategiplanen opererer med følgende hovedelementer:... 3 Fra vision til virkelighed...

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Strategi faglighed, fornyelse og fællesskab

Strategi faglighed, fornyelse og fællesskab Strategi 2016-2020 faglighed, fornyelse og fællesskab Strategi 2016-2020 strategi Strategigruppens arbejde med de indkomne forslag fra strategidagen Vores vision er, at vi vil sende ansvarlige, nysgerrige

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskole definerede i 2008 en strategi for perioden 2008 2010. Strategien kan sammenfattes i 2 ord værdifuld vækst. Siden 2008 har

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Ungdomsskole. Udviklingsplan

Udviklingsplan for Frederikssund Ungdomsskole. Udviklingsplan Udviklingsplan for Frederikssund Ungdomsskole Udviklingsplan 2014-2017 Ungdomsskolens formålsparagraf: Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre

Læs mere

T VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆR GANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANG

T VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆR GANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANG ÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAG DAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGO ÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi For at vi på ZBC kan leve op til kravene i den kommende EUD reform er det nødvendigt, at vi fortsat sikrer udvikling af medarbejdernes kompetencer. Udgangspunktet for kompetenceudviklingen

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Vision & Værdier på Køge Handelsskole

Vision & Værdier på Køge Handelsskole Vision & Værdier på Køge Handelsskole Baggrund Køge Handelsskole har altid været kendt og respekteret som en god og innovativ uddannelsesinstitution og en attraktiv arbejdsplads. Skolen har haft en markant

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Pædagogisk grundlag GXU. Pædagogisk grundlag GXU

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Pædagogisk grundlag GXU. Pædagogisk grundlag GXU GLADSAXE KOMMUNE GXU Pædagogisk grundlag GXU NOTAT Dato: 18. marts 2014 Af: Jette Blondin Pædagogisk grundlag GXU GXU vi uddanner til livet, og vi uddanner til uddannelse Indholdsfortegnelse GLADSAXE KOMMUNE...

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune

Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune Reformen af folkeskolen realiseres med start i august 2014. Projektgruppe 1: overordnede mål og rammer

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber 1 forord Stærkere fællesskaber gør os dygtigere sammen Kære læsere, Da jeg sidste vinter sammen med resten af byrådet præsenterede Aarhus Kommunes nye børne-

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere