ZBC Strategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ZBC Strategi 2012 2014"

Transkript

1 ZBC Strategi ZBC strategi side 1-13 ZBC strategiske mål side Strategi Side 1

2 ZBC Strategi ZBC har, som én skole med 3 veletablerede uddannelsessteder i Ringsted, Næstved og Vordingborg, et stort potentiale og gode strategiske muligheder de kommende år. ZBC vil både lokalt og regionalt kunne komme endnu tættere på realisering af skolens vision Uddannelse i udvikling tættest på erhvervslivet med skolens mission lyst til at lære, som det bærende og altafgørende rationale. ZBC strategi har derfor sat sig ambitiøse og dog opnåelige strategiske mål - med fokus på samtidig at virkeliggøre ambitionen om én skole med 3 stærke uddannelsessteder. De strategiske mål for vil være fokuseret på og tager afsæt i skolens kerneydelser: erhvervsuddannelser, erhvervsgymnasiale uddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser og diplom- og akademiuddannelser, herunder kursusaktiviteter indenfor bl.a. detailhandel, kundekontaktcentre og ledelse. Flere i regionen skal have en erhvervsrettet uddannelse eller efteruddannelse og flere af dem skal have lyst til at lære og uddanne sig på ZBC. ZBC tror på, at lysten til at lære og lysten til at lære fra sig er nøglen til den udviklingssucces som skolen på alle uddannelsesområder vil stræbe efter at skabe for den enkelte elev, kursist eller kunde. ZBC strategi vil med indlevelse, nærvær og fagligt stolthed skulle udfolde sig for dem, som går ind af uddannelsesdøren til ZBC for at uddanne sig - og for derigennem at komme tættere på drømmejobbet, tættere på en praktikplads, en plads på en videregående uddannelse eller tættere på en realisering af nye formelle kompetencer eller et velvalgt kompetenceskridt mere på vejen til livslang læring. De strategiske mål er både at finde som kvantitative og kvalitative mål for perioden: bedre undervisning, innovationscamps til alle, øget gennemførelse, større elevtrivsel og et højere karaktergennemsnit er nogle af de vigtige pejlemærker for de i det følgende præsenterede strategiske indsatsområder og for ZBC strategi ZBC er stor og vidtrækkende både geografisk og fagligt med mange uddannelsesretninger og -muligheder og med mange kompetente og engagerede medarbejdere. Side 2

3 ZBC strategi vil derfor præsentere strategien og de strategiske mål for ZBC som én skole med 3 stærke uddannelsessteder og for det enkelte uddannelsessted, den enkelte uddannelse og den enkelte medarbejder. Et væsentligt formål med strategien er at skabe mening og skabe rammen for et dynamisk læringsfællesskab med fælles fokus på at skabe rum for læring og rum til at lære af hinanden for at kunne komme endnu tættere på. For at få alt med, uden at miste væsentlige detaljer, tager ZBC strategi afsæt i Kodeks for ledelse af uddannelsesinstitutioner. Dette kodeks er udviklet af UVM i 2009 med sigte på at skabe en holistisk og samlende tilgang til ledelse af en moderne og fremskuende uddannelsesinstitution. Det er skolens klare opfattelse, at dette kodeks giver strategi en dynamisk dimension og øget slag- og sammenhængskraft. Strategi har med denne dynamiske tilgang - gennem en forudgående strategisk udviklingsproces - defineret og prioriteret følgende strategiske indsatsområder: ZBC Strategiudviklingsproces Analyse Kvalificering Udvikling Eksekvering Opfølgning Vision, mission og værdier Strategi for politik Kunde og markedsstrategi Strategi for pædagogik Personalestrategi Strategi for arkitektur og æstetik Virksomhedsstrategi Strategi , kodeks og de strategiske prioriteringer former og formulerer en strategisk ramme med: Vision og værdier og strategi for politik som rammesættende, kunde og markedsstrategi, strategi for pædagogik og personalestrategi som rammeudfyldende og strategi for arkitektur og virksomhedsstrategi som rammegivende for Side 3

4 Strategi Strategieksekvering og strategiprocesser Vision, mission og værdier Ambition Strategi for politik Kunde og markedsstrategi Strategi for pædagogik Personalestrategi Strategi for arkitektur og æstetik Virksomhedsstrategi Vision, mission og værdier Skolens vision, mission og værdier sætter rammen og findes aktuelt og for den strategiske periode at være bæredygtig, meningsgivende og med det ønskede strategiske potentiale. Vision: Mission: Værdier: Uddannelse i udvikling tættest på erhvervslivet Lyst til at lære Ildhu og vedholdenhed, professionalisme, fællesskab og ansvar og at have hjertet med samt åbenhed og respekt. Sammen med Strategi for politik for og ambitionen én skole 3 stærke uddannelsessteder, skal vision, mission og værdier overordnet være rammesættende og med til at sikre, at ZBC kommer endnu tættere på eleven, kursisten, kunden og erhvervslivet med et tydeligt afsæt i, at lysten til at lære og de fælles værdier er altafgørende for at strategien lykkedes og målene indfries. Side 4

5 Strategi for politik Strategi for politik tager afsæt i den aktuelle situation for skolen på strategisk niveau. Strategi for politik har til formål at sikre, at skolen er på forkant med - og stærkt forankret og positioneret i forhold til - eksterne interessenter og relevante politiske fora. Strategi for politik skal sikre strategisk tilpasning og udvikling af skolens strategier og strategiske processer gennem strategisk relationspleje og aktiv ageren i netværk, alliancer og politiske fora - og vil i praksis blive prioriteret strategisk ud fra devisen tættest på. Strategi for politik har til formål at: Sikre strategisk sammenhæng mellem vision, mission, mål og midler Løbende strategisk tilpasning, udvikling og positionering af ZBC som én skole med 3 stærke uddannelsessteder. Strategi for politik har følgende strategiske indsatser i 2012: Strategiske projekter Detailcenter Ringsted Politiske strategiske tilpasninger - afledt at nyt regeringsgrundlag VEU Center positionering Campus Næstved og Campus Vordingborg Strategiske alliancer og samarbejde indenfor kursusområdet: EUC Sjælland Køge Roskilde Selandia Strategiske alliancer og samarbejder indenfor erhvervsskoleområdet: 10 klasse Produktionsskolen i Vordingborg Konsortium til internationalisering (RHS, KHS og ZBC) Side 5

6 Kunde og markedsstrategi Skolens strategiske råderum og strategiske muligheder er afhængige af, at der med afsæt i visionen og ovenstående udvikles en stærk og meningsgivende kunde og markedsstrategi med strategiske mål for ZBC og de enkelte uddannelsessteder og -områder, herunder videreudvikling af og vækst specielt indenfor kerneforretningen - de lokalt og regionalt udbudte ungdomsuddannelser. Kunde og markedsstrategien skal sikre, at ZBC kommer tættere på i forhold til fremtidige, nuværende og tidligere elever, kursister og kunder generelt. Kunde og markedsstrategien skal sikre, at fremtidige elever kender ZBC og at ZBC kender dem. Kunde og markedsstrategien skal sikre, at ZBC samarbejder med de relevante interessenter med henblik på markedsføring, kommunikation og relationer til fremtidige elever og interessenter. Kunde og markedsstrategien skal forstærke og udvikle alliancer, samarbejdsrelationer mellem skole og elev og de regionale og lokale markeder for ny elever og kursister. Strategien skal sikre ZBC et positiv omdømme på det regionale uddannelsesmarked bestående af på den ene side fremtidige, nuværende og tidligere elever, kursister, virksomheder, folkeskoler, UU vejledere, forældre, venner, familie mv., og på den anden side andre konkurrerende uddannelser og uddannelsestilbud i eller udenfor regionen. ZBC s aktiviteter indenfor efteruddannelse (bl.a. AMU) og indtægtsgivende virksomhed/kurser skal under kunde- og markedsstrategien fokusere på ZBC s nuværende styrkepositioner, læringskoncepter og produkter med fokus på såvel eksisterende som nye indtægtsgivende kunder og markeder, og ikke kun indenfor de eksisterende muligheder i regi af AMU og AU, men også som rene konsulentydelser. ZBC s aktiviteter indenfor de videregående uddannelser AU og DIPLOM skal i strategiperioden tilpasses til det igangsatte og igangværende proces med etablering af et klassisk akademi med dertil afledte strategiske tilpasninger. Kunde og markedsstrategien skal for det enkelte uddannelsessted og uddannelsesområde sikre fokus på værditilvækst gennem øget gennemførelse, elevtrivsel og kundetilfredshed hos nuværende elever og kursister. Strategien skal Side 6

7 sikre innovation i relation til en målgruppe og f.eks. i relation til nye uddannelser eller nye samarbejder om uddannelse, undervisning eller lign. Et eksempel her kunne være innovative partnerskaber. Og yderligere digitalisering og globalisering af uddannelserne, uddannelseselementer, eller uddannelsesog læringskoncepter, både digitalt: projekter og samarbejder over nettet og gennem sociale medier - og analogt: internationale partnerskaber, transnationale projekter, inklusiv studieture, elevudveksling, besøg mv. Kunde- og markedsstrategien skal sikre et stærkt, innovativt og koncentreret fokus på kunderne og skolens primære interessenter og netværk. Strategien og intentionerne skal kommunikeres ud og forventninger skal skabes og forstærkes blandt fremtidige, nuværende og til dels tidligere elever, kursister og kunder gennem relationspleje og målrettet branding og kommunikation (se nedenfor om branding og kommunikation) for såvel hele skolen som for de enkelte uddannelsessteder, uddannelser og udvalgte indsatser og aktiviteter. Branding og kommunikation er en væsentlig del af kunde og markedsstrategien. Branding og kommunikation har til formål at: Skabe opmærksomhed og bedre kendskab til ZBC og skabe forventninger i målgrupperne om ZBC, herunder branding af ZBC som en skole med 3 stærke uddannelsessteder og markedsføring af de specifikke uddannelsesmuligheder. Positionere ZBC med klare og genkendelige profiler. Levere gode fortællinger om de gode historier til nuværende og potentielle kunder og relationer, herunder fortællinger om rammerne, arkitekturen, pædagogikken og personalet. Formidle og omsætte lyst til at lære og uddannelse i udvikling tættest på erhvervslivet generelt og specifikt til konkrete målgrupper, således at der skabes meningsgivende og positive fortællinger om ZBC. Der skal skabes positive forventninger til, at det betaler sig at tage sin uddannelse på ZBC. Forventninger til egen udvikling og tilegnelse af nye og efter endt uddannelse efterspurgte kompetencer skal aktiveres. Side 7

8 Strategi for pædagogik Strategi for pædagogik tager afsæt i skolens mission lyst til at lære og hviler på skolens værdier og en mangfoldig, rummelig og gensidig anerkendende læringskultur. ZBC skal under strategi for pædagogik samarbejde om, nytænke og innovere i forhold til læring og læringsprocesser - didaktisk og pædagogisk - således, at skolen og de enkelte uddannelsessteder, i dagligdagen og gennem digitalisering med fornyende anvendelse af digitale medier, kommer endnu tættere på den enkelte elev eller kursist, og med indlevelse, nærvær og faglig stolthed skaber endnu mere givende læringsprocesser med et globalt perspektiv. Strategi for pædagogik skal sikre, at undervisningen og læringsprocesserne er målrettede, differentierede og pædagogisk stimulerende for både de allerdygtigste, for de demotiverede og alle dem midtimellem. Strategi for pædagogik skal sikre, at uddannelse, undervisning og læring starter med indlevelse at hjertet er med, at der er nærvær og at der etableres professionelle relationer, samt at indlevelsen hviler på empati og faglig stolthed, som smitter, stimulerer og skaber lyst til at lære og lyst til at lære mere. Strategi for pædagogik skal sikre, at ZBC arbejder tæt sammen med erhvervslivet, virksomheder, andre skoler og uddannelsesinstitutioner samt andre interessenter og på tværs af uddannelsesstederne og uddannelsesområderne - med sigte på at samarbejde er afgørende for uddannelse i udvikling, bedre tværfaglighed og en generel højere faglig kvalitet. Strategi for pædagogik skal sikre samarbejde på tværs af uddannelsesstederne, og det pædagogisk samarbejde skal sikre læringsorienteret udfoldelse med indlevelse, innovation, digitalisering og globalisering. Side 8

9 Strategi Strategieksekvering og strategiprocesser ZBC Strategi for pædagogik Indlevelse Innovation Samarbejde Globalisering Digitalisering Strategi for pædagogik skal sikre, at lyst til at lære udfoldes i undervisning og læring og alle pædagogiske processer. Strategi for pædagogik skal sikre, at elever og kursister oplever ZBC som indlevende, engageret, deltagende og kompetenceudviklende i tæt samspil med erhvervslivet. Strategi for pædagogik skal sikre, at begrebet innovation udfoldes og udfordres på ZBC med forundring, forandring og fornyelse i uddannelse, undervisning og i relation til læring og udvikling. Strategi for pædagogik skal sikre øget digitalisering og anvendelse af digitale medier og værktøjer i undervisningen og andre læringsprocesser. Strategi for pædagogik skal sikre, at undervisningen og læringsprocesserne har en global optik og at uddannelse i et globalt udviklingsperspektiv kan forstærke dannelse og faglig indsigt. Strategi for pædagogik skal sikre: at der udvikles fælles modeller for læring og undervisning at der arbejdes med kreative og innovative processer Side 9

10 at der anvendes en moderne og kritisk forståelse for læreprocesser at anvendelse af IT som værktøj i undervisningen fremmes at undervisningen og indsatser evalueres Strategi for pædagogik skal generelt understøtte de mange - og for resultatet af indsatsen - vitale læreprocesser og herunder medvirke til at kunne identificere det, der virker og kunne intensivere effekten af det, der virker. Strategi for pædagogik skal sikre og sætte rammer for: at læring ses som komplekse processer at læring hviler på involvering og aktiv deltagelse at læring bygger på rummelighed og mellemmenneskelig respekt at læring både er lystbetonet og livsnødvendig at læring også er aflæring ny nysgerrighed og ny viden og erfaring Strategi for pædagogik vil således skulle medvirke til at udvikle organisatorisk forståelse for, at læring og at lære at lære er en kompleks livslang individuel proces, som skabes i et tilpas forstyrrende samspil med andre, og at læring kræver tid til indre refleksion og eftertanke - og at fælles positive forventninger, referencer og rammer har betydning for læringsprocesserne. Strategi for pædagogik skal - med missionen som fundament - sammen med en strategi for arkitektur og æstetik sammentænke uddannelse og læring med uddannelsessted og læringsmiljø. Personalestrategi Personalestrategien skal gensidigt tilgodese skolens og den enkelte medarbejdes behov for udvikling og anerkendelse. En anerkendelse, som for alle ansatte på ZBC og for ZBC som én skole er altafgørende i relation til skolens samlede image og omdømme. Det er personalestrategiens formål at sikre en mangfoldig medarbejdergruppe og at dygtige medarbejdere tiltrækkes, udvikles og fastholdes i takt med de aktuelle og fremtidige behov og ønsker. Personalestrategien vil i komme til udtryk i skolens overordnede personalepolitik og den strategiske kompetenceudvikling. Personalestrategien og personalepolitikken indeholder de fælles spillerregler for, hvordan ZBC vil balancere elev- og kundetilfredshed og medarbejdertrivsel. Side 10

11 Spillereglerne skal på den ene side opfylde elevernes og kundernes behov for undervisning og andre ydelser på en fleksibel, effektiv og kvalificeret måde og på den anden side skabe tilfredsstillende arbejdsbetingelser, som tilgodeser medarbejderne. Derfor bliver personalestrategien og -politikken et udtryk for skolens grundholdninger, indsatsområder, retningslinjer og handlinger. Personalestrategien skal overordnet skabe balance mellem bidrag og belønning i forhold til den samlede strategi, og bedst muligt under de givne forhold sikre optimale rammer for tiltrækning, rekruttering, udvikling og fastholde af medarbejdere. Personalestrategien skal styrke mulighederne for udviklingen af egen lyst til at lære og lyst til at lære af andre Personalestrategien vil manifestere sig i den nye personalepolitik for ZBC, koncept for strategisk kompetenceudvikling, herunder MUS og GUS samtaler. Personalestrategien skal sikre sammenhæng mellem strategiske indsatser på såvel område, team som individ niveau. ZBC skal under personalestrategien udvikle et koncept for strategisk kompetenceudvikling Strategisk kompetenceudvikling afledes af strategi for pædagogik med én skole og 3 stærke uddannelsessteder som ramme. ZBC skal udvikle et koncept for kompetenceudvikling indenfor de strategiske pædagogiske indsatsområder indlevelse, innovation, digitalisering og globalisering. Konceptet skal identificere ambassadører/ildsjæle og derigennem udvikle projektgrupper med faglige spydspidser, f.eks. indenfor innovation på tværs af sted og områder med identifikation af best pratice og kompetencebehov samt udvikling af nye kompetencer. Konceptet vil - med dette afsæt - udvikle og kombinerede eksterne og interne kompetenceudviklingsforløb indenfor områderne indlevelse, innovation, digitalisering og globalisering. Strategi for arkitektur og æstetik Side 11

12 Strategi for arkitektur og æstetik skal sætte strategiske mål for den samlede bygningsmasse og opstille mål for de nødvendige investeringer i bygninger, lokaler, møbler, IT og undervisningsmaterialer mv. Strategien skal forholde sig de forventninger som afledt af kunde og markedsstrategien - skabes gennem branding og kommunikation og gennem strategi for pædagogik. Det betyder, at den enkelte elevs eller kursists konkrete oplevelse af skolen - uddannelsesstederne, undervisningslokaler og skolens fysiske udtryk og håndgribelighed, herunder også mødet med de mange medarbejdere (undervisere, ledelse, administration, service, rengøring og kantinedrift) - har og får betydning, og at også strategi for arkitektur og æstetik skal forholde sig aktivt til dette. Strategi for arkitektur og æstetik skal under hensyntagen til strategi sikre en samlet plan for vedligeholdelse, udbygning og forbedring af de fysiske rammer, med læringsmiljøet i centrum - med opmærksomhed på betydningen af, at der på ZBC skal opleves at være et givende og inspirerende læringsmiljø. Strategi for arkitektur og æstetik skal på de relevante områder på de enkelte uddannelsessteder opstille mål og kvalitetskrav i forhold til arkitektur og æstetik. Virksomhedsstrategi ZBC har en række store udfordringer i forhold til et politisk krav om bedre uddannelse for flere for færre midler. ZBC vil under virksomhedsstrategien identificerer og realiserer synergier og opstille strategiske mål for ressourceanvendelse og ressourceallokering. Virksomhedsstrategien har til formål at prioritere og sætte mål for skolen og de enkelte uddannelsessteder og medvirke til optimering og kvalitetssikring samt sikre en effektiv ressourceanvendelse og -allokering i forhold de samlede ressourcer og de strategiske prioriteringer. Virksomhedsstrategien skal overordnet og specifikt skabe balance mellem strategiske intentioner, handlinger og de reelle dispositioner, herunder sammenhængene mellem periodens, årets og kvartalets budgetterede og realiserede indtægter og udgifter. Virksomhedsstrategien skal sikre: at der er styr på kvalitet og interne processer Side 12

13 at administrative og økonomiske systemer og procedurer er effektive og gennemskuelige at budgetplanlægning og opfølgningsprocedurer er effektive og gennemskuelige at der måles på performance og initierede indsatser at der sikres strategisk opfølgning på performance og trivsel Virksomhedsstrategien skal understøtte og følge op på strategi , herunder opfølgning på kunde og markedsstrategi, strategi for pædagogik og personalestrategien. Strategiske mål Side 13

14 Udgangspunktet for dette afsnit er den ovenfor beskrevne strategi for ZBC, Zealand Business College ZBC s strategiske mål vil præsentere de strategiske mål, som skal understøtte positioneringen af hvert af de 3 stærke uddannelsessteder i Vordingborg, Næstved og Ringsted. ZBC s strategiske mål vil fokusere på mål med tilhørende underliggende handlingsplaner for kunde og markedsstrategi, strategi for pædagogik og personalestrategi. En grundlæggende del af arbejdet med de strategiske mål er at fokusere på fastlæggelse af de strategiske mål for hele perioden 2012 til Skolen ønsker således at måle progression og succes med handlingsplaner og indsatser og derved strategien - via følgende mål for : Mål for optagelsestal for at sikre at skolen fortsat har en vækst i antallet af elever, som kan sikre skolen et økonomisk grundlag for fortsat udvikling. Målet er indikation på skolens fortsatte attraktivitet som uddannelsessted. Mål for fastholdelse af elever for at sikre at en større andel af elever på både de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne gennemfører en ungdomsuddannelse og at ZBC således bidrager til 95 %-målsætningen. Mål for overgangsfrekvenser for sikre en større andel af elever på erhvervsuddannelserne starter i et hovedforløb og for at sikre elever på de gymnasiale uddannelser på begynder en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse, således at ZBC bidrager til 50 %-målsætningen. Mål for elevtrivsel, som er afgørende for skolens generelle omdømme og elevernes oplevelse af ZBC som uddannelsessted. Målet skal sikre at der arbejdes langsigtet med en konstant forbedring af elevtrivslen men også en kontant udvikling af samspillet med og udviklingen af skolemiljø og skolens fysiske rammer, som begge er vigtige elementer i elevernes vurdering af deres trivsel på ZBC. Mål for undervisningsevalueringer, som skal sikre en systematisk evalueringspolitik for samtlige uddannelser på tværs af uddannelsessteder. Mål for karakterer specielt på de gymnasiale uddannelser. Målet anvendes som en generel kvalitetsindikator for uddannelserne, men skal selvfølgelig ses i sammenhæng med elevgrundlag mm. Side 14

15 Mål for medarbejdertrivsel, hvor der skal gennemføres målinger af eller processer, som direkte adresserer medarbejdertrivslen på ZBC. God medarbejdertrivsel er afgørende for succes med skolens pædagogiske strategi. Mål for kompetenceudvikling i tæt relation til den pædagogisk strategis formulerede indsatsområder for innovation, indlevelse, digitalisering samt globalisering. Mål for indlevelse, innovation, digitalisering samt globalisering, hvor disse mål for konkrete aktiviteter fastlægges i løbet af 2012, hvor de første resultater af identifikation af best practice for områderne er afsluttet. Et eksempel på et sådant konkret mål kunne være at alle elever på ZBC skal have deltaget i mindst en Innovation Camp under deres uddannelse. Side 15

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Læring, der rykker Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Udarbejdet af Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet i regi af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Ledelse af den nye folkeskole

Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til skoleledelser og forvaltninger Ledelse af den nye folkeskole 1 2 Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til

Læs mere

Talentvejen Maj 2013

Talentvejen Maj 2013 Talentvejen Maj 2013 TALENTVEJEN MAJ 2013 Forfattere: Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Taastrup Kontakt : Annemarie Holsbo University College Syddanmark Lembckesvej 7 6100 Haderslev Kontakt: Simon

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen

Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen 1. Aktivitetens sammenhæng til Kompetenceparat 2020 målsætninger Erhvervsbroens sammenhæng til Kompetenceparat2020: Veluddannet arbejdskraft

Læs mere

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 1 INDHOLD EN FÆLLES RETNING FORORD: EN FÆLLES RETNING... side 3 UDFORDRINGER... side 4 FORANDRINGER... side 6 POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI:

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Oktober 2013 Visioner for dansk handicappolitik 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ET SAMFUND FOR ALLE 3 VISIONER FOR DANSK HANDICAPPOLITIK 4 MERE VIDEN OG BEDRE

Læs mere