ZBC Strategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ZBC Strategi 2012 2014"

Transkript

1 ZBC Strategi ZBC strategi side 1-13 ZBC strategiske mål side Strategi Side 1

2 ZBC Strategi ZBC har, som én skole med 3 veletablerede uddannelsessteder i Ringsted, Næstved og Vordingborg, et stort potentiale og gode strategiske muligheder de kommende år. ZBC vil både lokalt og regionalt kunne komme endnu tættere på realisering af skolens vision Uddannelse i udvikling tættest på erhvervslivet med skolens mission lyst til at lære, som det bærende og altafgørende rationale. ZBC strategi har derfor sat sig ambitiøse og dog opnåelige strategiske mål - med fokus på samtidig at virkeliggøre ambitionen om én skole med 3 stærke uddannelsessteder. De strategiske mål for vil være fokuseret på og tager afsæt i skolens kerneydelser: erhvervsuddannelser, erhvervsgymnasiale uddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser og diplom- og akademiuddannelser, herunder kursusaktiviteter indenfor bl.a. detailhandel, kundekontaktcentre og ledelse. Flere i regionen skal have en erhvervsrettet uddannelse eller efteruddannelse og flere af dem skal have lyst til at lære og uddanne sig på ZBC. ZBC tror på, at lysten til at lære og lysten til at lære fra sig er nøglen til den udviklingssucces som skolen på alle uddannelsesområder vil stræbe efter at skabe for den enkelte elev, kursist eller kunde. ZBC strategi vil med indlevelse, nærvær og fagligt stolthed skulle udfolde sig for dem, som går ind af uddannelsesdøren til ZBC for at uddanne sig - og for derigennem at komme tættere på drømmejobbet, tættere på en praktikplads, en plads på en videregående uddannelse eller tættere på en realisering af nye formelle kompetencer eller et velvalgt kompetenceskridt mere på vejen til livslang læring. De strategiske mål er både at finde som kvantitative og kvalitative mål for perioden: bedre undervisning, innovationscamps til alle, øget gennemførelse, større elevtrivsel og et højere karaktergennemsnit er nogle af de vigtige pejlemærker for de i det følgende præsenterede strategiske indsatsområder og for ZBC strategi ZBC er stor og vidtrækkende både geografisk og fagligt med mange uddannelsesretninger og -muligheder og med mange kompetente og engagerede medarbejdere. Side 2

3 ZBC strategi vil derfor præsentere strategien og de strategiske mål for ZBC som én skole med 3 stærke uddannelsessteder og for det enkelte uddannelsessted, den enkelte uddannelse og den enkelte medarbejder. Et væsentligt formål med strategien er at skabe mening og skabe rammen for et dynamisk læringsfællesskab med fælles fokus på at skabe rum for læring og rum til at lære af hinanden for at kunne komme endnu tættere på. For at få alt med, uden at miste væsentlige detaljer, tager ZBC strategi afsæt i Kodeks for ledelse af uddannelsesinstitutioner. Dette kodeks er udviklet af UVM i 2009 med sigte på at skabe en holistisk og samlende tilgang til ledelse af en moderne og fremskuende uddannelsesinstitution. Det er skolens klare opfattelse, at dette kodeks giver strategi en dynamisk dimension og øget slag- og sammenhængskraft. Strategi har med denne dynamiske tilgang - gennem en forudgående strategisk udviklingsproces - defineret og prioriteret følgende strategiske indsatsområder: ZBC Strategiudviklingsproces Analyse Kvalificering Udvikling Eksekvering Opfølgning Vision, mission og værdier Strategi for politik Kunde og markedsstrategi Strategi for pædagogik Personalestrategi Strategi for arkitektur og æstetik Virksomhedsstrategi Strategi , kodeks og de strategiske prioriteringer former og formulerer en strategisk ramme med: Vision og værdier og strategi for politik som rammesættende, kunde og markedsstrategi, strategi for pædagogik og personalestrategi som rammeudfyldende og strategi for arkitektur og virksomhedsstrategi som rammegivende for Side 3

4 Strategi Strategieksekvering og strategiprocesser Vision, mission og værdier Ambition Strategi for politik Kunde og markedsstrategi Strategi for pædagogik Personalestrategi Strategi for arkitektur og æstetik Virksomhedsstrategi Vision, mission og værdier Skolens vision, mission og værdier sætter rammen og findes aktuelt og for den strategiske periode at være bæredygtig, meningsgivende og med det ønskede strategiske potentiale. Vision: Mission: Værdier: Uddannelse i udvikling tættest på erhvervslivet Lyst til at lære Ildhu og vedholdenhed, professionalisme, fællesskab og ansvar og at have hjertet med samt åbenhed og respekt. Sammen med Strategi for politik for og ambitionen én skole 3 stærke uddannelsessteder, skal vision, mission og værdier overordnet være rammesættende og med til at sikre, at ZBC kommer endnu tættere på eleven, kursisten, kunden og erhvervslivet med et tydeligt afsæt i, at lysten til at lære og de fælles værdier er altafgørende for at strategien lykkedes og målene indfries. Side 4

5 Strategi for politik Strategi for politik tager afsæt i den aktuelle situation for skolen på strategisk niveau. Strategi for politik har til formål at sikre, at skolen er på forkant med - og stærkt forankret og positioneret i forhold til - eksterne interessenter og relevante politiske fora. Strategi for politik skal sikre strategisk tilpasning og udvikling af skolens strategier og strategiske processer gennem strategisk relationspleje og aktiv ageren i netværk, alliancer og politiske fora - og vil i praksis blive prioriteret strategisk ud fra devisen tættest på. Strategi for politik har til formål at: Sikre strategisk sammenhæng mellem vision, mission, mål og midler Løbende strategisk tilpasning, udvikling og positionering af ZBC som én skole med 3 stærke uddannelsessteder. Strategi for politik har følgende strategiske indsatser i 2012: Strategiske projekter Detailcenter Ringsted Politiske strategiske tilpasninger - afledt at nyt regeringsgrundlag VEU Center positionering Campus Næstved og Campus Vordingborg Strategiske alliancer og samarbejde indenfor kursusområdet: EUC Sjælland Køge Roskilde Selandia Strategiske alliancer og samarbejder indenfor erhvervsskoleområdet: 10 klasse Produktionsskolen i Vordingborg Konsortium til internationalisering (RHS, KHS og ZBC) Side 5

6 Kunde og markedsstrategi Skolens strategiske råderum og strategiske muligheder er afhængige af, at der med afsæt i visionen og ovenstående udvikles en stærk og meningsgivende kunde og markedsstrategi med strategiske mål for ZBC og de enkelte uddannelsessteder og -områder, herunder videreudvikling af og vækst specielt indenfor kerneforretningen - de lokalt og regionalt udbudte ungdomsuddannelser. Kunde og markedsstrategien skal sikre, at ZBC kommer tættere på i forhold til fremtidige, nuværende og tidligere elever, kursister og kunder generelt. Kunde og markedsstrategien skal sikre, at fremtidige elever kender ZBC og at ZBC kender dem. Kunde og markedsstrategien skal sikre, at ZBC samarbejder med de relevante interessenter med henblik på markedsføring, kommunikation og relationer til fremtidige elever og interessenter. Kunde og markedsstrategien skal forstærke og udvikle alliancer, samarbejdsrelationer mellem skole og elev og de regionale og lokale markeder for ny elever og kursister. Strategien skal sikre ZBC et positiv omdømme på det regionale uddannelsesmarked bestående af på den ene side fremtidige, nuværende og tidligere elever, kursister, virksomheder, folkeskoler, UU vejledere, forældre, venner, familie mv., og på den anden side andre konkurrerende uddannelser og uddannelsestilbud i eller udenfor regionen. ZBC s aktiviteter indenfor efteruddannelse (bl.a. AMU) og indtægtsgivende virksomhed/kurser skal under kunde- og markedsstrategien fokusere på ZBC s nuværende styrkepositioner, læringskoncepter og produkter med fokus på såvel eksisterende som nye indtægtsgivende kunder og markeder, og ikke kun indenfor de eksisterende muligheder i regi af AMU og AU, men også som rene konsulentydelser. ZBC s aktiviteter indenfor de videregående uddannelser AU og DIPLOM skal i strategiperioden tilpasses til det igangsatte og igangværende proces med etablering af et klassisk akademi med dertil afledte strategiske tilpasninger. Kunde og markedsstrategien skal for det enkelte uddannelsessted og uddannelsesområde sikre fokus på værditilvækst gennem øget gennemførelse, elevtrivsel og kundetilfredshed hos nuværende elever og kursister. Strategien skal Side 6

7 sikre innovation i relation til en målgruppe og f.eks. i relation til nye uddannelser eller nye samarbejder om uddannelse, undervisning eller lign. Et eksempel her kunne være innovative partnerskaber. Og yderligere digitalisering og globalisering af uddannelserne, uddannelseselementer, eller uddannelsesog læringskoncepter, både digitalt: projekter og samarbejder over nettet og gennem sociale medier - og analogt: internationale partnerskaber, transnationale projekter, inklusiv studieture, elevudveksling, besøg mv. Kunde- og markedsstrategien skal sikre et stærkt, innovativt og koncentreret fokus på kunderne og skolens primære interessenter og netværk. Strategien og intentionerne skal kommunikeres ud og forventninger skal skabes og forstærkes blandt fremtidige, nuværende og til dels tidligere elever, kursister og kunder gennem relationspleje og målrettet branding og kommunikation (se nedenfor om branding og kommunikation) for såvel hele skolen som for de enkelte uddannelsessteder, uddannelser og udvalgte indsatser og aktiviteter. Branding og kommunikation er en væsentlig del af kunde og markedsstrategien. Branding og kommunikation har til formål at: Skabe opmærksomhed og bedre kendskab til ZBC og skabe forventninger i målgrupperne om ZBC, herunder branding af ZBC som en skole med 3 stærke uddannelsessteder og markedsføring af de specifikke uddannelsesmuligheder. Positionere ZBC med klare og genkendelige profiler. Levere gode fortællinger om de gode historier til nuværende og potentielle kunder og relationer, herunder fortællinger om rammerne, arkitekturen, pædagogikken og personalet. Formidle og omsætte lyst til at lære og uddannelse i udvikling tættest på erhvervslivet generelt og specifikt til konkrete målgrupper, således at der skabes meningsgivende og positive fortællinger om ZBC. Der skal skabes positive forventninger til, at det betaler sig at tage sin uddannelse på ZBC. Forventninger til egen udvikling og tilegnelse af nye og efter endt uddannelse efterspurgte kompetencer skal aktiveres. Side 7

8 Strategi for pædagogik Strategi for pædagogik tager afsæt i skolens mission lyst til at lære og hviler på skolens værdier og en mangfoldig, rummelig og gensidig anerkendende læringskultur. ZBC skal under strategi for pædagogik samarbejde om, nytænke og innovere i forhold til læring og læringsprocesser - didaktisk og pædagogisk - således, at skolen og de enkelte uddannelsessteder, i dagligdagen og gennem digitalisering med fornyende anvendelse af digitale medier, kommer endnu tættere på den enkelte elev eller kursist, og med indlevelse, nærvær og faglig stolthed skaber endnu mere givende læringsprocesser med et globalt perspektiv. Strategi for pædagogik skal sikre, at undervisningen og læringsprocesserne er målrettede, differentierede og pædagogisk stimulerende for både de allerdygtigste, for de demotiverede og alle dem midtimellem. Strategi for pædagogik skal sikre, at uddannelse, undervisning og læring starter med indlevelse at hjertet er med, at der er nærvær og at der etableres professionelle relationer, samt at indlevelsen hviler på empati og faglig stolthed, som smitter, stimulerer og skaber lyst til at lære og lyst til at lære mere. Strategi for pædagogik skal sikre, at ZBC arbejder tæt sammen med erhvervslivet, virksomheder, andre skoler og uddannelsesinstitutioner samt andre interessenter og på tværs af uddannelsesstederne og uddannelsesområderne - med sigte på at samarbejde er afgørende for uddannelse i udvikling, bedre tværfaglighed og en generel højere faglig kvalitet. Strategi for pædagogik skal sikre samarbejde på tværs af uddannelsesstederne, og det pædagogisk samarbejde skal sikre læringsorienteret udfoldelse med indlevelse, innovation, digitalisering og globalisering. Side 8

9 Strategi Strategieksekvering og strategiprocesser ZBC Strategi for pædagogik Indlevelse Innovation Samarbejde Globalisering Digitalisering Strategi for pædagogik skal sikre, at lyst til at lære udfoldes i undervisning og læring og alle pædagogiske processer. Strategi for pædagogik skal sikre, at elever og kursister oplever ZBC som indlevende, engageret, deltagende og kompetenceudviklende i tæt samspil med erhvervslivet. Strategi for pædagogik skal sikre, at begrebet innovation udfoldes og udfordres på ZBC med forundring, forandring og fornyelse i uddannelse, undervisning og i relation til læring og udvikling. Strategi for pædagogik skal sikre øget digitalisering og anvendelse af digitale medier og værktøjer i undervisningen og andre læringsprocesser. Strategi for pædagogik skal sikre, at undervisningen og læringsprocesserne har en global optik og at uddannelse i et globalt udviklingsperspektiv kan forstærke dannelse og faglig indsigt. Strategi for pædagogik skal sikre: at der udvikles fælles modeller for læring og undervisning at der arbejdes med kreative og innovative processer Side 9

10 at der anvendes en moderne og kritisk forståelse for læreprocesser at anvendelse af IT som værktøj i undervisningen fremmes at undervisningen og indsatser evalueres Strategi for pædagogik skal generelt understøtte de mange - og for resultatet af indsatsen - vitale læreprocesser og herunder medvirke til at kunne identificere det, der virker og kunne intensivere effekten af det, der virker. Strategi for pædagogik skal sikre og sætte rammer for: at læring ses som komplekse processer at læring hviler på involvering og aktiv deltagelse at læring bygger på rummelighed og mellemmenneskelig respekt at læring både er lystbetonet og livsnødvendig at læring også er aflæring ny nysgerrighed og ny viden og erfaring Strategi for pædagogik vil således skulle medvirke til at udvikle organisatorisk forståelse for, at læring og at lære at lære er en kompleks livslang individuel proces, som skabes i et tilpas forstyrrende samspil med andre, og at læring kræver tid til indre refleksion og eftertanke - og at fælles positive forventninger, referencer og rammer har betydning for læringsprocesserne. Strategi for pædagogik skal - med missionen som fundament - sammen med en strategi for arkitektur og æstetik sammentænke uddannelse og læring med uddannelsessted og læringsmiljø. Personalestrategi Personalestrategien skal gensidigt tilgodese skolens og den enkelte medarbejdes behov for udvikling og anerkendelse. En anerkendelse, som for alle ansatte på ZBC og for ZBC som én skole er altafgørende i relation til skolens samlede image og omdømme. Det er personalestrategiens formål at sikre en mangfoldig medarbejdergruppe og at dygtige medarbejdere tiltrækkes, udvikles og fastholdes i takt med de aktuelle og fremtidige behov og ønsker. Personalestrategien vil i komme til udtryk i skolens overordnede personalepolitik og den strategiske kompetenceudvikling. Personalestrategien og personalepolitikken indeholder de fælles spillerregler for, hvordan ZBC vil balancere elev- og kundetilfredshed og medarbejdertrivsel. Side 10

11 Spillereglerne skal på den ene side opfylde elevernes og kundernes behov for undervisning og andre ydelser på en fleksibel, effektiv og kvalificeret måde og på den anden side skabe tilfredsstillende arbejdsbetingelser, som tilgodeser medarbejderne. Derfor bliver personalestrategien og -politikken et udtryk for skolens grundholdninger, indsatsområder, retningslinjer og handlinger. Personalestrategien skal overordnet skabe balance mellem bidrag og belønning i forhold til den samlede strategi, og bedst muligt under de givne forhold sikre optimale rammer for tiltrækning, rekruttering, udvikling og fastholde af medarbejdere. Personalestrategien skal styrke mulighederne for udviklingen af egen lyst til at lære og lyst til at lære af andre Personalestrategien vil manifestere sig i den nye personalepolitik for ZBC, koncept for strategisk kompetenceudvikling, herunder MUS og GUS samtaler. Personalestrategien skal sikre sammenhæng mellem strategiske indsatser på såvel område, team som individ niveau. ZBC skal under personalestrategien udvikle et koncept for strategisk kompetenceudvikling Strategisk kompetenceudvikling afledes af strategi for pædagogik med én skole og 3 stærke uddannelsessteder som ramme. ZBC skal udvikle et koncept for kompetenceudvikling indenfor de strategiske pædagogiske indsatsområder indlevelse, innovation, digitalisering og globalisering. Konceptet skal identificere ambassadører/ildsjæle og derigennem udvikle projektgrupper med faglige spydspidser, f.eks. indenfor innovation på tværs af sted og områder med identifikation af best pratice og kompetencebehov samt udvikling af nye kompetencer. Konceptet vil - med dette afsæt - udvikle og kombinerede eksterne og interne kompetenceudviklingsforløb indenfor områderne indlevelse, innovation, digitalisering og globalisering. Strategi for arkitektur og æstetik Side 11

12 Strategi for arkitektur og æstetik skal sætte strategiske mål for den samlede bygningsmasse og opstille mål for de nødvendige investeringer i bygninger, lokaler, møbler, IT og undervisningsmaterialer mv. Strategien skal forholde sig de forventninger som afledt af kunde og markedsstrategien - skabes gennem branding og kommunikation og gennem strategi for pædagogik. Det betyder, at den enkelte elevs eller kursists konkrete oplevelse af skolen - uddannelsesstederne, undervisningslokaler og skolens fysiske udtryk og håndgribelighed, herunder også mødet med de mange medarbejdere (undervisere, ledelse, administration, service, rengøring og kantinedrift) - har og får betydning, og at også strategi for arkitektur og æstetik skal forholde sig aktivt til dette. Strategi for arkitektur og æstetik skal under hensyntagen til strategi sikre en samlet plan for vedligeholdelse, udbygning og forbedring af de fysiske rammer, med læringsmiljøet i centrum - med opmærksomhed på betydningen af, at der på ZBC skal opleves at være et givende og inspirerende læringsmiljø. Strategi for arkitektur og æstetik skal på de relevante områder på de enkelte uddannelsessteder opstille mål og kvalitetskrav i forhold til arkitektur og æstetik. Virksomhedsstrategi ZBC har en række store udfordringer i forhold til et politisk krav om bedre uddannelse for flere for færre midler. ZBC vil under virksomhedsstrategien identificerer og realiserer synergier og opstille strategiske mål for ressourceanvendelse og ressourceallokering. Virksomhedsstrategien har til formål at prioritere og sætte mål for skolen og de enkelte uddannelsessteder og medvirke til optimering og kvalitetssikring samt sikre en effektiv ressourceanvendelse og -allokering i forhold de samlede ressourcer og de strategiske prioriteringer. Virksomhedsstrategien skal overordnet og specifikt skabe balance mellem strategiske intentioner, handlinger og de reelle dispositioner, herunder sammenhængene mellem periodens, årets og kvartalets budgetterede og realiserede indtægter og udgifter. Virksomhedsstrategien skal sikre: at der er styr på kvalitet og interne processer Side 12

13 at administrative og økonomiske systemer og procedurer er effektive og gennemskuelige at budgetplanlægning og opfølgningsprocedurer er effektive og gennemskuelige at der måles på performance og initierede indsatser at der sikres strategisk opfølgning på performance og trivsel Virksomhedsstrategien skal understøtte og følge op på strategi , herunder opfølgning på kunde og markedsstrategi, strategi for pædagogik og personalestrategien. Strategiske mål Side 13

14 Udgangspunktet for dette afsnit er den ovenfor beskrevne strategi for ZBC, Zealand Business College ZBC s strategiske mål vil præsentere de strategiske mål, som skal understøtte positioneringen af hvert af de 3 stærke uddannelsessteder i Vordingborg, Næstved og Ringsted. ZBC s strategiske mål vil fokusere på mål med tilhørende underliggende handlingsplaner for kunde og markedsstrategi, strategi for pædagogik og personalestrategi. En grundlæggende del af arbejdet med de strategiske mål er at fokusere på fastlæggelse af de strategiske mål for hele perioden 2012 til Skolen ønsker således at måle progression og succes med handlingsplaner og indsatser og derved strategien - via følgende mål for : Mål for optagelsestal for at sikre at skolen fortsat har en vækst i antallet af elever, som kan sikre skolen et økonomisk grundlag for fortsat udvikling. Målet er indikation på skolens fortsatte attraktivitet som uddannelsessted. Mål for fastholdelse af elever for at sikre at en større andel af elever på både de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne gennemfører en ungdomsuddannelse og at ZBC således bidrager til 95 %-målsætningen. Mål for overgangsfrekvenser for sikre en større andel af elever på erhvervsuddannelserne starter i et hovedforløb og for at sikre elever på de gymnasiale uddannelser på begynder en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse, således at ZBC bidrager til 50 %-målsætningen. Mål for elevtrivsel, som er afgørende for skolens generelle omdømme og elevernes oplevelse af ZBC som uddannelsessted. Målet skal sikre at der arbejdes langsigtet med en konstant forbedring af elevtrivslen men også en kontant udvikling af samspillet med og udviklingen af skolemiljø og skolens fysiske rammer, som begge er vigtige elementer i elevernes vurdering af deres trivsel på ZBC. Mål for undervisningsevalueringer, som skal sikre en systematisk evalueringspolitik for samtlige uddannelser på tværs af uddannelsessteder. Mål for karakterer specielt på de gymnasiale uddannelser. Målet anvendes som en generel kvalitetsindikator for uddannelserne, men skal selvfølgelig ses i sammenhæng med elevgrundlag mm. Side 14

15 Mål for medarbejdertrivsel, hvor der skal gennemføres målinger af eller processer, som direkte adresserer medarbejdertrivslen på ZBC. God medarbejdertrivsel er afgørende for succes med skolens pædagogiske strategi. Mål for kompetenceudvikling i tæt relation til den pædagogisk strategis formulerede indsatsområder for innovation, indlevelse, digitalisering samt globalisering. Mål for indlevelse, innovation, digitalisering samt globalisering, hvor disse mål for konkrete aktiviteter fastlægges i løbet af 2012, hvor de første resultater af identifikation af best practice for områderne er afsluttet. Et eksempel på et sådant konkret mål kunne være at alle elever på ZBC skal have deltaget i mindst en Innovation Camp under deres uddannelse. Side 15

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Strategiplan 2011 20

Strategiplan 2011 20 Strategiplan 2011 2015 Indledning Strategiplanen fastlægger de overordnede retningslinjer, centrale fokusområder og målsætninger for udviklingen i Århus Købmandsskoles aktiviteter, herunder de partnerskaber

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Torsten Conrad Ph.d. stipendiat LSP, AAU/Hjørring Kommune. Forsker i implementering og inklusion. Program for kommende 45 min. Oplæg Hvad skal implementeres?

Læs mere

T VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆR GANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANG

T VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆR GANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANG ÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAG DAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGO ÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Roskilde Ny Nordisk Skole

Roskilde Ny Nordisk Skole Roskilde Ny Nordisk Skole Lynghøjskolens overbygning ansøger Ny Nordisk Skole sammen med privatskolen Skt. Josefs Skoles overbygning og Himmelev Gymnasium. Lynghøjskolen Lynghøjskolen ligger i landsbyen

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Vision for læring og dannelse

Vision for læring og dannelse 13-32036 / April 2014 Børn og Unge Svendborg Kommune Indledning Udvalget for Børn og Unge har beskrevet deres vision for læring og dannelse i Svendborg Kommune. Visionen er en ledestjerne, som arbejdet

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

På de følgende sider beskrives fundament og målbilleder for SOSU Nord: 1. SOSU Nords strategiske univers. 1.1. Marked, Organisation og Ressourcer

På de følgende sider beskrives fundament og målbilleder for SOSU Nord: 1. SOSU Nords strategiske univers. 1.1. Marked, Organisation og Ressourcer SOSU Nord s strategiske univers Fundament og målbillede SOSU Nords kerneopgave er til enhver tid at levere uddannelsesaktiviteter som lever op til de uddannelses, beskæftigelses og erhvervspolitiske målsætninger.

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

VUC Storstrøm din vej videre

VUC Storstrøm din vej videre Bestyrelsesmødet den 17. marts 2015. Bilag til dagsordenens punkt 2c Strategi for VUC Storstrøm. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Lederskabelse i Børn og Unge 2014

Lederskabelse i Børn og Unge 2014 Lederskabelse i Børn og Unge 2014 Et fælles ledelsesgrundlag I Varde Kommune har vi store forventninger til lederne. Vi skal som ledere kunne arbejde relationelt, strategisk og kunne skabe resultater for

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag FUNDAMENTET CBF Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Center for Børn og Forebyggelse Herning Kommune Herning Kommune Juni 2014 Layout: Signatur Design Vignetter: Karen Leth Forord I 2012 blev Børne- og

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af: Oprettet: 140318 Senest rev.: 150126 J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP/MeO Behandlet / godkendt af: rektoratet 150121 Kvalitetssikring på DJM Institutionsakkreditering og kvalitetssikring

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Læring & kompetencer. delrapport

Læring & kompetencer. delrapport Læring & kompetencer delrapport Sønderborg november 2009 1 Læring og kompetenceudvikling Skal de omtalte ambitiøse tekniske og forretningsmæssige visioner i ProjectZero masterplanen realiseres, vil den

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Cyklussen beskriver fire overordnede trin bestående af: 1. Resultatvurdering

Cyklussen beskriver fire overordnede trin bestående af: 1. Resultatvurdering Kvalitetskoncept Kvalitetskonceptet for CELF retter sig mod samtlige forhold på skolen, som skolen har et medansvar for, og som har betydning for mennesker på og omkring skolen (elever, kursister og studerende,

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Brederødvej 40, 3300 Frederiksværk Christina Helverskov Langhoff Skole og Undervisning 1. Beskrivelse af virksomheden

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Kvalitetsinitiativer (FL 2013)

Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Til inspiration Regeringen indgik den 8. november 2012 en finanslovsaftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Bedre erhvervsuddannelser

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Bemærk, at I kan ansøge, selvom I endnu ikke har fundet jeres netværkspartnere. 1. Grundoplysninger om ansøger A. Ansøger: Kategori (afkrydsning sæt kryds

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009 Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Kære leder i Region

Læs mere

Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015

Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015 Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015 Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (uddrag)

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst!

Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst! ØU SYRETEST AF VISIONEN Roskilde Kommune, 1. oktober 2014 Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst! 1 VISIONENS SPROGLIGE PEJLEMÆRKE Visionens sproglige pejlemærke rummer både de nuværende styrkepositioner

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere