Uddannelse for ledere og mellemledere. fakta Almen og faglig EFTERUDDANNELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelse for ledere og mellemledere. fakta 2000. Almen og faglig EFTERUDDANNELSE"

Transkript

1 Uddannelse for ledere og mellemledere fakta 2000 Almen og faglig EFTERUDDANNELSE

2 Almen og faglig EFTERUDDANNELSE er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Fakta-pjecen præsenterer relevante kurser for ledere og mellemledere, som er organiseret i en af FOA s fire sektorer. Politisk ansvarlig: Lisa Dahl Christensen Redaktion: Ib Lindstrøm Helle Kragskov Forsideillustration: Rasmus Bregnhøi Omslags-layout: Pilo Oplag: 2000 Tryk: FOA s trykkeri Marts 2000

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...5 Almene kurser...6 Den Kommunale Højskole...6 Forvaltningsloven og offentlighedsloven...6 Lederen budget og regnskab...6 Konstruktiv konfliktløsning ledere...6 Personaleledelse og udvikling i organisationer...7 Lederen som coach...7 Modstandens dynamik...7 Styrk kommunens medarbejderressourcer...8 Grunduddannelse i ledelse...8 Konstruktiv konfliktløsning medarbejdere...9 Kommunal ledelse...9 Den administrative leder...10 Leder og medarbejder i dialog...10 Konstruktiv konfliktløsning ledere...10 Udlicitering fra A Z...11 Kontraktstyring hvordan?...11 Læs effektivt...11 Positiv stress-styring...12 Projektledelse...12 Strategi og forhandlingsteknik - amterne...12 Den gode forhandling...13 Danmarks Forvaltningshøjskole...13 Egne værdier i ledelsen...13 Ledelse og nye tendenser...14 Lederskab og følelsesmæssig intelligens...14 Lederen som proceskonsulent...15 Lederen som teamudvikler...15 Supervision...15 Genvej til motiverede medarbejdere...16 De nye lønsystemer for ledere...16 Situationsbestemt ledelse...17 Personlig og professionel gennemslagskraft...17 Gennemslagskraft, magt og muligheder i organisationer...18 Personaleledelse og kommunikation for den nye leder forår og efterår Personlig lederudvikling for den nye leder forår og efterår Mellemlederuddannelsen...19 Praktisk og effektiv lederuddannelse for mellemledere...20 Ny i lederjobbet...21 Kompetence- og karriereudvikling...22 Den lærende leder...22 Lederen som kompetenceudvikler...23 Organisationsudvikling...23 Den lærende organisation...24 Medarbejder Udviklings Samtalen...24 Mundtlig formidling og personlig fremtræden...25 Møde- og forhandlingsteknik...25 Personlig udvikling og coaching...26 Positiv stress-styring...26 Effektiv kommunikation...27 Konstruktiv konfliktløsning...27 Assertionstræning I...28 Assertionstræning II...28 Vær din egen leder...29 Benchmarking af kvalitet og produktivitet i den offentlige sektor...29 Værktøjer og redskaber til benchmarking og effektivitetsmåling

4 Benchmarking i kommunerne...30 Udlicitering i praksis...31 Præsentationer og stress...31 AMU-kurser...32 Virksomhedsøkonomi 1 regnskab og budgettering...32 Virksomhedsøkonomi likviditet og regnskabsanalyse...32 Virksomhedshedsøkonomi videregående, kalkution og kalkuler...32 Ledelses- og samarbejdsteknik...32 Præsentations- og instruktionsteknik...33 Mødeledelse...33 Introduktion til pc-baseret programmering af styringer...34 Logistik Logistik og lagerorganisation II...35 Arbejdsmarkedsforhold...35 Delegeringsteknik...36 Problembehandlingsteknik...36 Teknik og service sektoren...37 Den Kommunale Højskole...37 Grundlæggende byggesagsbehandling...37 Byggesagsbehandling kontrol og service...37 Affaldsplanlægning...37 Tekniske serviceledere på skoler...38 Danmarks Forvaltningshøjskole...38 Indtægtsdækket virksomhed...38 God service I...38 God service II...39 God service III...39 Serviceleder I...40 Serviceleder II...40 AMU-kurser...41 Systematisk vedligehold II...41 Pædagogisk sektor...42 Den kommunale Højskole...42 Leg og læring skole og institutionsledere...42 Børnemesse...42 Fra pasning til læring helhed i barndommen...43 Tvangsanbringelser børn og unge-udvalg...43 Fælles fodslag i institutionen...43 Diplomstudiet i Offentlig Ledelse...44 Magtanvendelse omsorgssvigt...44 Grunduddannelse for nyudnævnte daginstitutionsledere...44 Ledelse - dagplejen...45 Social- og sundhedssektoren...46 Den Kommunale Højskole...46 De vanskeligst stillede sindslidende...46 Hvad er god visitation?...46 Fælles sprog...46 Bevilling af hjælpemidler niveau Bevilling af hjælpemidler niveau Servicemedarbejdere på hjælpemiddeldepotet...48 Ældrevenlige behandlingsforløb...48 Magtanvendelse omsorgssvigt...48 Danmarks Forvaltningshøjskole...48 Indtægtsdækket virksomhed

5 Køkken- og rengøringssektoren...50 Danmarks Forvaltningshøjskole...50 Indtægtsdækket virksomhed...50 AMU-kurser...50 Kød- og fermenteringsteknologi...50 Kød- og hjælpestofteknologi...51 Øvrige kurser...52 Faglig specialist personaleleder...52 Lyst til ledelse...52 Den nye leders værktøjer og metoder...52 Forandringskommunikation...53 Lederens personlige og professionelle udvikling...53 Kunsten at lede uformelt...54 At ville være leder...54 Værdibaseret ledelse...54 Kvindelige ledere balance, dynamik og selvforståelse...55 Introduktion til ledelse...55 Ledernes Hovedorganisation...56 Den nyudnævnte leder...56 Forudsætninger for ledelse...56 Lederrollen...56 Grundlæggende ledelsesværktøjer...57 Teambuilding building high performing teams...57 Teamlederen...57 Lederen som coach...58 Personlig gennemslagskraft...58 Lederens personlige ressourcer...59 Forandringsledelse...59 Ledelse i lærende organisationer...60 Kursussteder:

6 Forord Hæftet byder på en gennemgang af relevante kurser for ledere og mellemledere, som er organiseret i en af FOA s fire sektorer. Hæftet er opdelt således, at der startes med en gennemgang af en række kurser i almen ledelse. Det vil sige kurser, som ikke retter sig specifikt mod en bestemt faggruppe, men omhandler lederuddannelse generelt. Som man vil se, findes det største kursusudbud netop i almen ledelse. Dette almene afsnit, der retter sig mod alle fire sektorer efterfølges af fire afsnit, som hver omhandler fagspecifikke kurser, som er målrettet en enkelt sektor. Det ses, at nogle områder er bedre forsynet med uddannelsestilbud end andre. Eksempelvis ser man, at teknik/serviceområdet indeholder en bred vifte af fagspecifikke efteruddannelsesmuligheder. For en god ordens skyld må nævnes, at hæftet omfatter kurser, der i princippet er landsdækkende. Vi har udvalgt kurserne ud fra vores kendskab til de opgaver, der løses af ledere organiseret i FOA. Udbuddet af lederkurser er således betydelig større end de kurser, der findes i dette katalog. Der findes også lokale kurser, og her må vi opfordre medlemmerne til at kontakte de lokale uddannelsesinstitutioner for at høre om udbuddet. Også de lokale kommuneforeninger samt amterne udbyder nogle kurser for ledere. Som noget nyt er der i år medtaget kurser for nogle af de store private kursusudbydere. Hæftet er struktureret således, at de almene kurser samt de fagspecifikke kurser er underopdelt i forhold til kursusudbyder. Eksempelvis er Almene lederkurser på Den Kommunale Højskole placeret samlet, og på samme vis er de placeret samlet under de fire sektorområder. Denne opdeling fremgår også af indholdsfortegnelsen. Udover kurserne på Den Kommunale Højskole, Forvaltningshøjskolen og AMU-kurserne, er der i oversigten som en smagsprøve også medtaget nogle få tilbud om lederuddannelse som fortrinsvis afholdes i løbet af 1. halvår af år 2000 fra en række andre kursusudbydere for at give et billede af, hvad der i øvrigt arrangeres. Nærmere oplysninger om de enkelte kurser kan enten fås direkte hos de forskellige arrangører eller i FOA. Bagerst i hæftet findes fortegnelse med navne og telefonnumre på kursusudbydere, som har kurser repræsenteret i hæftet. God fornøjelse. Med venlig hilsen Lisa Dahl Christensen Forbundssekretær 5

7 Almene kurser Den Kommunale Højskole Forvaltningsloven og offentlighedsloven På kurset vil nyeste praksis vedrørende sagsbehandling blive behandlet. Retsgrundlaget, regler om inhabilitet, vejledning og repræsentation, aktindsigt, partshøring, begrundelse og klagevejledning, videregivelse af oplysninger m.v. er blandt emnerne. Desuden vil kravene til god sagsbehandling i alle led blive belyst. Ledere og medarbejdere i central- og sektorforvaltninger, som ikke har en juridisk baggrund også institutionsledere, der arbejder med sagsbehandling vil kunne deltage Sekretariatschef Karsten Sperling, Haderslev. Lederen budget og regnskab På kurset får deltagerne en grundlæggende viden og indsigt i de kommunale budget- og regnskabsprincipper, og de lærer helt konkret om kontoplanens opbygning og muligheder, bevillingssystemet, budgetmetoder og procedurer, decentraliseringens indhold samt revisionens rolle og opgaver. Institutionsledere, afdelingsledere og andre medarbejdere med ansvar for budget og regnskab. Teknik- og finanschef Peter Möller, Aaskov, kommunaldirektør Mogens Munk, Karup og revisionschef Anders Øster, Kommunernes revisionsafdeling. Konstruktiv konfliktløsning ledere Det er en kendsgerning, at det stigende arbejds- og tidspres mere end nogensinde før stiller krav om effektiv ledelse og konstruktivt samarbejde på alle niveauer i organisationen. Når hverdagen byder på mange udfordringer kombineret med et stort arbejdspres, øges risikoen for misforståelser og konflikter, der let kan føre til frustration, stress, nedsat effektivitet og arbejdsglæde. Målet med kurset er at styrke lederens viden om en række situationsbestemte konfliktløsningsmetoder, der fører til holdbare løsninger af de konflikter, der belaster det gode samarbejde mellem leder og medarbejder, medarbejderne indbyrdes og ledergruppen indbyrdes. I tilknytning hertil diskuteres de holdnings- og adfærdsændringer, som er nødvendige forudsætninger for en konstruktiv løsning af konflikter. Cand.psych. Johnny Schultz, Stress Management, Ebeltoft. 6

8 Personaleledelse og udvikling i organisationer Det er formålet at give overblik og forståelse for den kommunale leders særlige betingelser og at sætte ledelse i perspektiv i forhold til ændringerne i den kommunale verden. Deltagerne vil få øget indsigt i de faktorer, der fremmer eller hæmmer dialogen mellem ledere og medarbejdere. Deltagerne vil opnå større bevidsthed om betydningen af egen lederadfærd for udviklingen af medarbejderne og organisationen. På kurset præsenteres teori og metoder til at udvikle sig i rollen som leder og personale udvikler. For ledere med ansvar for daglig personaleledelse både ledere af forvaltningsenheder og institutioner i kommuner og amter. Chefkonsulent Mads Ole Dall. HK-Perspektivgruppen og konsulent Niels Erik Hulgård Larsen. Lederen som coach En af de afgørende forudsætninger for, at organisationen kan udvikle og forandre sig er, at ledere og medarbejdere udvikler nye relationer og kompetencer. Det er i høj grad ledelsens ansvar at skifte scene. Omdrejningspunktet på kurset er ledernes evne til at stille op som coach eller træner med andre ord: Evnen til at kunne større medarbejdernes faglige og personlige udvikling og evnen til at befordre medarbejdernes samspil. Kurset tegner et omrids af coach-funktionen og peger på en række muligheder for at praktisere trænerrollen. På kurset beskæftiger vi os med de professionelle relationer, udviklings- og læreprocesser i organisationen, lederen som procestræner, lederen som coach og det personlige lederskab. For afdelingsledere, mellemledere og institutionsledere i amter og kommuner. Konsulenterne Lindi Riel og Benedicte Achen, København. Modstandens dynamik Målet med kurset er at styrke deltagernes viden om det at arbejde konstruktivt med modstanden i forandrings- og læreprocesser. Alt samarbejde indebærer modstand. Spørgsmålet er blot, hvordan forvandles modstanden til dynamik, og hvordan bliver den til læring og udvikling? Læreprocesser indebærer udvikling og forandring, både for den enkelte medarbejder, for lederen og for medarbejdergruppen som helhed. Modstand kan betragtes som vokseværk, der følger med udviklingen besværligt, ofte ubehageligt, men nødvendigt. I de fleste situationer har modstanden ikke no- 7

9 get at gøre med lederens pædagogiske eller faglige formåen. Modstand har mange udtryk og har også årsager, som ligger uden for lederens indflydelsesområde. Alligevel er de fleste ledere tilbøjelige til at tage modstanden på sig. Modstanden kan komme aktivt til udtryk, men udtrykkes ofte som træghed, brok og passivitet. Alle ledere kender situationen, hvor modstand, uvilje og lav energi går ud over både trivsel og effektivitet. For afdelingsledere, mellemledere og institutionsledere i amter og kommuner. Konsulenterne Lindi Riel og Benedicte Achen, København. Styrk kommunens medarbejderressourcer Målet er at styrke deltagernes viden om praktisk anvendelige ledelsesprincipper og motivationsmetoder, der sikre et effektivt samarbejde samt et højt engagement og præsentationsniveau hos organisationens/afdelingens medarbejdere. Desuden lærer deltagerne at udnytte egne samt medarbejdernes ressourcer optimalt gennem positiv stress-styring. På kurset lærer deltagerne at anvende motivationsmetoder, der skaber større præsentationslyst og arbejdsmotivation hos medarbejderne. Deltagerne får styrket evnen til at forudse, analysere og løse samarbejdsproblemer og konflikter. Desuden indgår en personlig stress-test. Testen viser eget stress-niveau og reaktionsmønster, herunder hvordan man som leder stresser sig selv og sine omgivelser. For mellemledere, afdelingsledere og institutionsledere i amter og kommuner. Cand.psych. Johnny Schultz, Stress Management, Ebeltoft. Grunduddannelse i ledelse Uddannelsen vil give den enkelte deltager mulighed for at få indsigt i egen personlighed og lederstil samt mulighed for at opstille personlighed og lederstil samt mulighed for at opstille personlige træningsmål. Uddannelsen vil desuden præsentere en række ledelsesværktøjer, der kan styrke den enkeltes orientering mod mål og resultater. Endelig vil uddannelsen beskæftige sig med udviklingen i ledelsesbegrebet, fra at lede til at forstå, motivere og engagere medarbejderne, til også at omfatte det at fastsætte operationelle mål og udvikle nye strategier. Den pædagogiske form tager sit udgangspunkt i, at alle deltagere har ledelsesansvar og er villige til at bidrage aktivt med egne ledelseserfaringer. Der udstedes diplom efter gennemført uddannelse. Grunduddannelsen henvender sig til ledere under forvaltningschefniveau i amters og kommuners administration samt til ledere i amters og kommuners 8

10 decentrale enheder. KL s konsulentvirksomhed for Økonomi og Ledelse samt konsulent, cand. Psych. Jan Holst Jørgensen. Konstruktiv konfliktløsning medarbejdere Det er en kendsgerning, at det stigende arbejds- og tidspres mere end nogensinde før stiller krav om et effektivt og konstruktivt samarbejde på alle niveauer i en organisation. Når hverdagen byder på mange nye udfordringer, kombineret med et stort arbejdspres, øges risikoen for misforståelser og konflikter. Målet med kurset er at styrke deltagernes viden om en række situationsbestemte konfliktløsningsmetoder, der fører til holdbare løsninger af de konflikter, der belaster det gode samarbejde. I tilknytning hertil diskuteres de holdnings- og adfærdsændringer, som er nødvendige forudsætninger for en konstruktiv løsning af konflikter. For medarbejdere i kommuner og amter. Cand.psych. Johnny Schultz, Stress Management, Ebeltoft. Kommunal ledelse Formålet med uddannelsen er at uddanne offentlige chefer og ledere til at forstå og gennemføre ændringsprocesser for medarbejdere, grupper og organisationen som helhed, og samtidig videreudvikle den enkelte deltagers personlige lederskab. Uddannelsen er et tilbud om ledelsesfaglig og personlig udvikling som leder. Den enkelte deltager vil forbedre sine muligheder for at lede sig selv og andre ved at skabe rammer, hvorunder lederen og medarbejderne kan udvikle og udfolde sig. Udgangspunktet er den enkelte deltager som aktiv udfarende leder i et system, præget af mobilitet og fleksibilitet, hvor ledelse først og fremmest betragtes som udvikling- og forandringsformidling fremfor vedligeholdelsesledelse. Uddannelsesforløbet strækker sig over 4 moduler inden for ½ år. Mellem de enkelte moduler vil deltagerne, gennem arbejdet med egne projekter, få mulighed for at omsætte ny viden til personlig erfaring. Offentlige chefer og ledere. 9

11 Den administrative leder Det overordnede formål er at træne og udvikle den enkelte leder til at varetage ledelsesfunktionen kompetent, reflekteret og målrettet, såvel i egen organisation som i relation til omverdenen i en decentraliseret og målstyret organisation med fokus på: At lederen tilegner sig viden og indsigt, der gør det muligt at forholde sig analyserende og strategisk i forhold til egen organisation At styrke lederen i forhold til personaleledelse og personaleudvikling ved at arbejde med forskellige metoder og ledelsesredskaber At lederen opnår større bevidsthed om egen lederstil Uddannelsen afvikles over 3 moduler. Ledere med selvstændigt drifts-, resultat og/eller personaleansvar i kommunale og amtskommunale forvaltninger. Leder og medarbejder i dialog Samspillet mellem den offentlige leder og tillidsrepræsentanten har fået helt nye dimensioner i det seneste år. De nye aftaler stiller et stadigt større krav til et konstruktivt samarbejde og en udviklende dialog mellem leder og tillidsrepræsentant. Dialogen er vigtig for at sikre den enkeltes udvikling og indflydelse og for at sikre effektivitet og kvalitet i opgaveløsningen. Undervisningsformen veksler mellem teoretiske indlæg og praktiske øvelser. Forvaltningschefer, afdelingsledere og institutionsledere fra amter og kommuner samt tillidsrepræsentanter. Konstruktiv konfliktløsning ledere Målet med kurset er at styrke lederens viden om en række situationsbestemte konfliktløsningsmetoder, der fører til holdbare løsninger af de konflikter, der belaster det gode samarbejde mellem leder og medarbejder, medarbejderne indbyrdes. I tilknytning hertil diskuteres de holdnings- og adfærdsændringer, som er nødvendige forudsætninger for en konstruktiv løsning af konflikter. Ledere i kommuner og amter. 10

12 Udlicitering fra A Z Før i tiden var udbud og udlicitering et redskab, der stort set kun blev anvendt på teknik- og miljøområdet. I dag er situationen imidlertid en helt anden. Udbud og udlicitering er på dagsordenen på alle serviceområder, og stadig flere kommuner tager konkrete initiativer. Dette kursus gennemgår regelgrundlaget for udbud og udlicitering, herunder EU-direktiverne. Desuden konkretiseres det, hvilke opgaver, der knytter sig til gennemførelsen af et samlet udbud, til udarbejdelsen af et kontrolbud og til en eventuel udlicitering. Kurset vil være en vekselvirkning mellem oplæg fra kursusledelsen og konkrete opgaver, som løses i grupper. Chefer, ledere og medarbejdere i stabsfunktioner samt medarbejdere i kommuner, som arbejder med udbud og udlicitering af driftsopgaver, eller som skal til at gennemføre udbud af driftsopgaver. Kontraktstyring hvordan? De fleste forbinder umiddelbart kontraktstyring med udlicitering af opgaver til private leverandører, men i de senere år har kontraktstyring også fået en anden betydning. Kontraktstyring anvendes i stigende grad som styringsredskab inden for kommunens egen organisation og kaldes i den sammenhæng for intern kontraktstyring. Dette kursus ser nærmere på, hvad denne form for kontraktstyring indebærer, herunder hvad en intern kontrakt kan indeholde og ikke mindst, hvordan den første kontrakt bliver til. Kurset ser endvidere på, hvad dette styringsredskab betyder for roller, opgaver og ansvar. For chefer, ledere og medarbejdere i stabsfunktioner og andre nøglepersoner, som arbejder med intern kontraktstyring, eller som skal i gang med at indføre kontraktstyring: Konsulenter fra KL s Konsulentvirksomhed for Økonomi og Ledelse. Læs effektivt Politikere og chefer har det til fælles, at de dagligt må læse og sætte sig ind i meget skriftligt materiale. Kurset tilbyder den enkelte et intensivt træningsforløb, hvor læsehastigheden kan forøges væsentligt, uden at kvaliteten af det læste bliver mindre. Der arbejdes med læsningens mål og metoder og ved hjælp af en interaktiv læsemaskine trænes læsefærdigheden. For politikere i amter og kommuner samt chefer. Konsulent Merete Blaabjerg Riedel, EffectoRead Danmark. 11

13 Positiv stress-styring Målet med kurset er at styrke deltagernes evne til at klare krævende eller stressende arbejdsopgaver på en effektiv og konstruktiv måde. Desuden er målet at lære deltagerne at udnytte de positive sider af stress, så effektivitet og trivsel forøges både på arbejdet og privat. En personlig stress-test, der viser eget stress-niveau og reaktionsmønster gennemføres på kurset ved hjælp af et kort spørgeskema, som udfyldes af den enkelte deltager helt til eget brug. Der lægges op til diskussioner af realistiske ændringsmuligheder, der sigter mod en reduktion af generelle og specifikke stress-belastninger i deltagernes daglige arbejde. For ledere og medarbejdere i kommuner og amter. Cand. psych. Johnny Schultz, Stress Management, Ebeltoft. Projektledelse Formålet er at opnå kendskab til og afprøve metoderne i projektarbejdsformen: Udvikling af projektplan, strukturering af en projektorganisation, projektledelse samt igangsætning af miniprojekter som træningsprojekter. Kurset vil indeholde elementer som færdiggørelse af idégrundlag, igangsættelse af selve projektbeskrivelsen, økonomi, bemanding, interessent analyse og afprøvning af arbejdsmetoder. Som afslutning på kurset formuleres projektbeskrivelsen for eget projekt. Projektidéen medbringes på kurset. For administrative medarbejdere og andre, der skal i gang med at arbejde med projekter. Konsulent Inge Dahl, Interpen Management A/S. Strategi og forhandlingsteknik - amterne Formålet med kurset er yderligere at kvalificere arbejdet med begreber, muligheder og faldgruber i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af decentrale forhandlinger i det nye Lønsystem Kurset er tilrettelagt som et intensivt forløb og forudsætter en aktiv medvirken fra deltagerne. For erfarne ledere, der varetager decentrale forhandlinger i amterne. 12

14 Den gode forhandling Det forudsættes, at deltagerne i forvejen har en grundlæggende viden om hovedelementerne i Ny Løn. En stigende del af løndannelsen flyttes fra et centralt til et lokalt forhandlingsbord, men hvordan varetages et kvalificeret forhandlingsforløb lokalt. På kurset får deltagerne uddybet deres viden om forhandlingsteknik og får gennem praktiske øvelser et billede af deres stærke og svage sider i forhandlingssituationer. For ledere fra forvaltninger og institutioner, der varetager lønforhandlinger. Danmarks Forvaltningshøjskole Egne værdier i ledelsen Formålet med kurset er, at deltagerne udvikler deres personlige autoritet som leder ved at fordybe sig i egne værdier og skærpe det indre kompas. Udfra devisen kend dig selv, og udnyt dine ressourcer optimalt. Kurset tager udgangspunkt i Søren Kirkegaard og hans tænkning om at træde i karakter som menneske er nødvendigt, men ikke tilstrækkeligt for at blive en god leder. Man skal også træde i karakter som leder have fat i egne værdier og lederrollen indefra, og tage lederrollen på sig med alt, hvad denne rolle indebærer. Først når man har fat i, hvad ens egen rolle som leder er, kan man lede med andre. Derfor præsenteres en tankegang og arbejdsmodel, hvor der arbejdes med grundlæggende spørgsmål som: Hvad er ledelse egentligt? Hvorfor har jeg valgt at blive leder? Hvad er min vision som menneske og leder? Hvad er mine egne grundlæggende værdier som menneske og som leder? Hvilke konsekvenser har det for det praktiske lederskab i en lærende organisation: tidsprioritering, delegering, beslutninger, møder m.v. For erfarne ledere, som ønsker tid til refleksion og fordybelse til at videreudvikle deres lederskab. Chefkonsulent Kirstine Andersen og erhverspsykolog Birgitte Lønborg- Magleås Kursuscenter, Birkerød. 13

15 Ledelse og nye tendenser Formålet er at give deltagerne ny inspiration og ideer til, hvad ledelsesudvikling og i den sammenhæng medarbejderudvikling også kan være. Hvad forskes der i på området for øjeblikket? I hvilken retning går udviklingen, og hvordan kan denne udvikling konkret omsættes og anvendes i praksis? At skabe rum for en dialog om de nye strømninger inden for ledelsesområdet. Hvad kan vi lære af dem, og hvordan kan de integreres i vores dagligdag? Endvidere vil der blive lagt vægt på deltagernes indbyrdes udveksling af erfaringer. Kurset tager sit udgangspunkt i deltageraktivitet, der vil udmynte sig i åbne diskussioner og kritisk forholde sig til ikke bare nye strømninger indenfor området, men også refleksion over egne holdninger og den måde hvorpå de selv praktiserer ledelse. Kurset indeholder: nye krav til dagens leder i en foranderlig verden, teamtankegang og lederen som facilator, det adfærdsorienterede syn på mennesker og de begrænsninger dette giver, lederen som det gode menneske og lederdyder, ledelse og følelsesmæssig intelligens, traditionel ledelse og følsom ledelse kan disse forenes? Ledere på alle niveauer. En vis ledelseserfaring vil dog være en fordel. Konsulent Christina Brogaard og konsulent Mette Mejlhede Hotel Scandic, Hvidovre. Lederskab og følelsesmæssig intelligens At give deltagerne mulighed for en handlingsorienteret refleksion, samt at bibringe deltagerne grundig feedback og hjælp til at udvikle effektive kommunikationsfærdigheder for ad den vej at opøve relationel følsomhed. At skabe rum for nye måder at håndtere den ofte konfliktfyldte og mangfoldige hverdag på i en arbejdsmæssig sammenhæng, samt at give inspiration til videreudvikling af disse områder. Kurset tager sit udgangspunkt i at den leder, som har indsigt i menneskers sociale interaktion har en fordel. Idet en forøget forståelse for og øget opmærksomhed på følelsernes mange udtryksmåder og former er vigtige parametre i forbindelse med skabelsen af et godt samarbejdsklima og forøget aktivitet i dagligdagen. Indholdet består af: hvad er ledelse? lederskabets mange former, ledelse i en kompleks og mangfoldig verden, lederes som det gode menneske, forskellige intelligensformer følelsesmæssig kompetence, feedback processer og ordentlig kritik, empati og indlevelse, ansvarlighed og det at turde gå foran, positiv livsindstilling samt teamtankegang og samarbejde. Konsulent Christina Brogaard og konsulent Mette Mejlhede Hotel Scandic, Hvidovre. 14

16 Lederen som proceskonsulent At træne lederens færdigheder til deres nye rolle som proceskonsulent og coach. Formålet er at lære deltagerne at tænke i processer og arbejde med processer som problemløsningsmetode til at opnå organisationens mål. Kurset vil sætte deltagerne i stand til at anvende den systemiske teori og metode i ledelsessamarbejdet. Deltagerne trænes i de nyeste metoder i at tilrettelægge og gennemføre ledelses- og forandringsprocesser i praksis. Metoder, der kan understøtte den lærende organisation og ledelse i flade netværksorganisationer, når målet er at skabe en meningsfuld dialog, fælles sprog og forståelse, engagement, fælles forpligtigelse og handling. Emner på kurset: Hvad er procesledelse? Kommunikation og læring, nye metoder til dialog spørgeteknikker og interviews, reflekterende teams, konstruktive feedback processer, coaching og sparring, redskaber til læring og udvikling, tværfagligt samarbejde og kulturændringer, nye måder at tilrettelægge temadage, seminarer, møder m.v. på. Ledere på alle niveauer, der ønsker at arbejde med processer som problemløsningsmetode. Erhvervspsykolog Jacob B. Theilgaard og chefkonsulent Kirstine Andersen Schæffergården, Gentofte. Lederen som teamudvikler Lederne vil introduceres til og trænes i at tilrettelægge og gennemføre teambuilding og samarbejde. Lederen vil præsenteres for en række teambuildingsmetoder og vil få kendskab til arbejdsgruppers dynamik, samt hvorledes man som leder skaber et godt samarbejdsklima på sin arbejdsplads. Kurset bygger på erhvervspsykologiske teorier om ledelse og samarbejde i arbejdsgrupper og vil inddrage en række praktiske teambuildingsværktøjer. Der arbejdes med: værdsættende teambuilingsmetode, lederen og ledelse i arbejdsgrupper, teamet som vægtstangen i organisationer, roller i teamet samt håndtering af samarbejdskonflikter i teams. For ledere på alle niveauer, der ønsker at kunne arbejde med og udvikle samarbejdet mellem medarbejdere. Konsulent Jacob B. Theilgaard Ingeniørernes Hus, København. Supervision Kurset har til formål at give deltagerne supervision på konkrete, aktuelle problemstillinger samt øge deres færdighed i selv at give supervision. Kurset introducerer en supervisionsmetode der bliver anvendt på deltagernes egne konkrete problemstillinger. Deltagerne træner i selv at supervisere. De faglige problemstillinger, der kan tages op i supervisionen, kan f.eks. være: 15

17 vanskelige samtaler med kolleger, medarbejdere eller borgere, arbejdsområder der er kørt fast, oplevelsen af at skulle leve op til modsatrettede forventninger, overvejelser i forbindelse med prioritering af arbejdsopgaver samt uhensigtsmæssige reaktioner overfor bestemte personer. Følgende emner vil blive taget op: samtaletræning, sparring og supervision to sider af samme sag, kollegial supervision, supervision af medarbejdere, faser i et supervisionsforløb samt menneskesyn og værdier. Ledere på alle niveauer der har behov for at supervisere. Konsulent, cand. psych. Lise Dithmer og konsulent cand. psych. Inger- Margrethe Holm Schæffergården, Gentofte. Genvej til motiverede medarbejdere Mange ledere kæmper med at fastholde medarbejdernes motivation. Kursets formål er derfor, at lederen gennem teoretiske indlæg og praktiske øvelser kan identificere de sider hos sig selv, som kan udvikles mere i relation til arbejdet som motivation og personaleudvikler. Efterfølgende trænes og udvikles disse personlige sider dvs. at der trænes specifikt på lederens individuelle færdigheder og egenskaber. Vi gennemgår alle aspekter omkring medarbejdermotivation og engagement. Heri indgår både personaleledelse, belønningssystemer og træning/coaching. Emner der vil arbejdes med: de teoretiske indgangsvinkler for coaching, motivation af personer eller teams, praktiske øvelser og træning med efterfølgende feedback, intensiv coaching med efterfølgende feedback samt personlige handleplaner. Ledere på alle niveauer i både det private erhvervsliv og den offentlige sektor. Chefkonsulent Eva Korntved Tårnborg Parkhotel, Korsør. De nye lønsystemer for ledere Kursets formål er at give deltagerne forslag til metoder og værktøjer til at bruge de nye lønsystemer aktivt og til at administrere systemerne. Herunder, hvordan lønforhandlingerne gribes an, og hvilke erfaringer der er med de nye lønsystemer. Kurset giver forslag til, hvilke værktøjer og hvilke metoder der kan anvendes for at få de nye lønsystemer til at fungere i praksis. Kurset vil også give inspiration til, hvordan liniechefen og personaleafdelingen håndterer de konkrete lønforhandlinger. Det forudsættes at deltagerne er bekendt med reglerne om de nye lønsystemer i hovedtræk. Kurset vil komme ind på følgende emner: institutionens lønpolitik, kobling mellem institutionens strategi, personale- og lønpolitik, resultatkontrakter og resultatløn, hvordan takler liniechefen løndialog med personalet og forhand- 16

18 linger med tillidsrepræsentanten, er der forskel på, hvordan de forskellige lønsystemer skal håndteres? Samt deltagernes egne erfaringer. Chefer og ledere med personaleansvar. Konsulent Eva Meiling Hotel Scandic, Hvidovre. Situationsbestemt ledelse Kurset giver deltagerne indsigt og praktisk træning i forskellige lederstile overfor medarbejdere i forskellige situationer. Din succes som leder afhænger af, hvor god du er til at lede mennesker. Du får mulighed for at arbejde med dine egne lederstile. Kurset inddrager din hverdag før, under og efter kurset. Dine medarbejdere og kolleger indgår i forberedelsen af kurset. Deres tilbagemeldinger danner sammen med dine egne erfaringer grundlaget for intens træning af dine færdigheder som leder. Situationsbestemt ledelse (SL II) er et lederredskab, som danner grundstammen i dette kursus. Emner der vil blive behandlet: lederstil, test af din egen lederstil, feedback på egen lederstil, træning i situationsanalyse, herunder opgavens art og medarbejdernes færdigheder, træning i vanskelige ledelsessituationer, herunder valg af lederstil. Chefer, souschefer og ledere. Chefkonsulent Per Kristian Jansen Schæffergården, Gentofte. Personlig og professionel gennemslagskraft Kursets formål er, at deltagerne opnår en mere hensigtsmæssig og professionel gennemslagskraft. Der arbejdes med ændringer i den enkeltes mentale indstilling, som vil medføre større selvværd, som øger gennemslagskraften, som øger selvværdet osv.. De forskellige aspekter af mental træning gennemgås, ligesom der arbejdes med de mange situationer, hvor disse teknikker kan bruges. Personligheden har mange muligheder, og der lægges vægt på, at deltagerne i løbet af kurset får større viden og bevidsthed om egne muligheder. Emner der vil arbejdes med: Hvad er mental træning? Hvordan anvendes mental træning i dagligdagen? Personlighedens muligheder, veje og blindgyder. NLP, tvivl og mod, stress og stress-tackling, selvopfattelse selvværd, jeg gør det fordi jeg kan jeg vil jeg tør! Koncentration i situationen. Ledere der ønsker at leve op til kravet om at være en autoritet uden at være autoritær. Ledere der ved, at medarbejdere lægger mere vægt på, hvordan lederen udtrykker sin mening end, hvad lederen siger, og som derfor ønsker at arbejde bevidst med deres gennemslagskraft. Konsulent cand.psych. Josef Guldager Schæffergården, Gentofte. 17

19 Gennemslagskraft, magt og muligheder i organisationer Formålet er at give deltagerne øget forståelse for deres egne muligheder som ledere i organisationerne, således at de kan og vil påtages sig et øget ledelseskompetence og samtidigt kan have opmærksomheden på deres personlige belastning. Forskningsresultater viser, at der dels er meget få kvinder i Danmark i lederstillinger, og at alt for mange kvinder i lederstillinger for tidligt bliver udbrændte. På kurset vil vi skabe fokus på, hvordan man kan se magt og barrierer, så deltagerne sættes i stand til at løse konflikterne måske inden de opstår, og samtidigt passe på sig selv. Hvad er dilemmaerne i nutidens organisationer? Dette store spørgsmål søges belyst og besvaret. Hvordan læser man de magtspil, som foregår i organisationen, således at man kan tage højde for dem og bruge denne viden til at løse konflikter? Det forsøger vi at svare på. Undersøgelser viser, at 20% af den kvindelige arbejdsstyrke bliver slidt ned alt for tidligt. Der vil blive arbejdet med, hvorledes man kan undgå nedslidning igennem et langt arbejdsliv med høje krav og høj ledelseskompetence. Et kursus for kvindelige ledere og kvinder, der gerne vil være ledere. Kvindelige ledere kan betragtes som en knap ressource, som danske organisationer vil have behov for at få mest muligt ud af i en fremtid, hvor den samlede personalestyrke er faldende. Cand.psych. Katrine Friis og konsulent Eva Bødtker Ingeniørernes Hus, København. Personaleledelse og kommunikation for den nye leder forår og efterår 2000 Dette 3-dages lederkursus henvender sig til personer, som udøver et ledelsesansvar i stat, amter eller kommuner samt organisationer og statsvirksomheder. Den typiske deltager er nyudnævnt eller har fungeret som personaleleder i under 5 år. Kurset arbejder med den enkelte leders personlige kvalifikationer og giver lederen konkrete og brugbare værktøjer til den daglige personaleledelse. DFH udbyder desuden et kursus med den personlige lederudvikling i fokus. Det kan anbefales at tilmelde sig begge kurser, da der ydes en større rabat ved samlet tilmelding. Indhold og emner på kurset: 3 dages internatkursus, der intensivt tager fat på de vigtige udviklingsaspekter for nye ledere i relation til personalelederrollen og relationerne til omverdenen. Følgende emner vil bl.a. indgå i kurset: vanskelige samtaler om udfordringer og problemer, situationsbestemt ledelse SL II, medarbejderudvikling, så du opnår et velfungerende medarbejderteam, delegering giver dig overskud til at lede, motivation gennem visioner og værdier. 18

20 Nyudnævnte ledere og ledere på vej. Det anbefales, at man også deltager i kurset Personlig lederudvikling for den nye leder, da der er tale om er samlet udviklingsforløb. (A)Chefkonsulent Eva Korntved og konsulent Karine Ambjerg og (B) chefkonsulent Peter Olesen (A) Korsør og (B) Næstved. Personlig lederudvikling for den nye leder forår og efterår 2000 Dette 3-dages lederkursus henvender sig til personer, som udøver et ledelsesansvar i stat, amter eller kommuner samt organisationer og statsvirksomheder. Den typiske deltager er nyudnævnt eller har fungeret som personaleleder i under 5 år. Kurset fokuserer på lederens personlige rolle og giver et solidt grundlag for, at den enkelte leder kan udvikle de ledelsesmæssige kvaliteter, der stilles til den moderne offentlige leder. DFH udbyder desuden et kursus med personaleledelse i fokus. Det kan anbefales at tilmelde sig begge kurser, da der ydes en større rabat ved samlet tilmelding. Indhold og emner: 3 dages internatkursus, der intensivt tager fat på alle udviklingsaspekter for nye ledere i relation til den personlige lederrolle. Følgende emner vil indgå i kurset: lederens rolle, personprofil, ledervurdering, forandringsledelse og egne ledelsesmæssige udfordringer. Nyudnævnte ledere og ledere på vej. Det anbefales, at man også deltager på kurset: Personaleledelse og kommunikation for den nye leder, da der er tale om et samlet udviklingsforløb. (A)Chefkonsulent Eva Korntved og konsulent Karine Ambjerg og (B) chefkonsulent Peter Olesen (A) Korsør og (B) Næstved. Mellemlederuddannelsen Uddannelsens formål er at give deltagerne et helhedssyn på den daglige ledelsesopgave. Der arbejdes med udviklings- og ændringsprocesser på følgende tre områder: det personlige niveau, det daglige ledelsesniveau i teamet og endelig i forhold til den øvrige del af organisationen. Forløbet vil give deltagerne redskaber til og forståelse for, at en personlig aktiv deltagelse er nødvendigt for at fremme udviklingsprocesser i en organisation. I hele forløbet bliver der lagt vægt på at give deltagerne større forståelse for nødvendigheden af at tilpasse den offentlige sektors aktiviteter til de aktuelle behov i samfundet. Indhold 1. modul: Modulets formål er at fremme personlig udvikling, gennemslagskraft, selvværd og samarbejdsevne. Deltagerne bliver bevidste om, hvad der skal til for at trives og udvikle sig, og hvad der motiverer den enkelte til at gøre en indsats. 19

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES EN UNDERSØGELSE AF KERNEKOMPETENCER HOS SUCCESFULDE LEDERE

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser T eamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser p s y k i s k a r b e j d s m i l j ø p å s k o l e r K R O G H S F O R L A G Teamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser 2005 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning

Læs mere

Ledere sammen og hver for sig

Ledere sammen og hver for sig Ledere sammen og hver for sig Få mere ud af områdeledelse lederweb.dk 2 Kolofon Ledere sammen og hver for sig Væksthus for Ledelse 2015 Projektledelse Sanne Brønserud Larsen, KL Susanne Hyldborg Jensen,

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

COACHING - en introduktion til læring og udvikling

COACHING - en introduktion til læring og udvikling Elsebet Frydendal Pedersen COACHING - en introduktion til læring og udvikling DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-127 2005 ISBN 87-7877-197-8 COACHING - en introduktion til læring og udvikling

Læs mere

Ledelse uden grænser Syv råd til ledere om at skabe trivsel i det grænseløse arbejdsliv

Ledelse uden grænser Syv råd til ledere om at skabe trivsel i det grænseløse arbejdsliv Ledelse uden grænser Sy v råd til ledere om at skabe t rivsel i det grænseløse arbejdsliv Ledelse uden grænser Syv råd til ledere om at skabe trivsel i det grænseløse arbejdsliv Væksthus for Ledelse og

Læs mere

Stribevis af kurser. Praktiske oplysninger

Stribevis af kurser. Praktiske oplysninger Stribevis af kurser Assertiv kommunikation Assertionstræning Forhandlingsteknik Få styr på din stress! Grammatik tak! Instruktionsteknik Komma kom her! Læsetræning Medarbejdersamtaler Mødeteknik Notat-

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Guide til god ledelse

Guide til god ledelse Guide til god ledelse 1 2 GUIDE TIL GOD LEDELSE Indhold Social kapital 4 5 Rum og rammer for ledelse 6 7 Kunsten at kommunikere 8 9 Sammenhængskraft 10 Facts om ledere 12 13 Ledertalenter 14 15 Eksperternes

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Praksisnær. ledelse i det offentlige

Praksisnær. ledelse i det offentlige Praksisnær ledelse i det offentlige Praksisnær ledelse i det offentlige Praksisnær ledelse i det offentlige førstelinjeleder 1. udgave, 1. oplag 2014 PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag 2014 Redaktør: Søren Voxted

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

NATURLIGVIS 2013. Kursuskatalog

NATURLIGVIS 2013. Kursuskatalog NATURLIGVIS 2013 Kursuskatalog NATURLIGVIS 2013 Kursuskatalog Kursuskatalog 2 Naturligvis 2013 Forord Naturligvis 2013 indeholder som sædvanlig en bred vifte af FIU-kurser, der alle har mangfoldighed og

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere