1. Baggrund for aftale om projektering og udførelse af fælles byggemodning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Baggrund for aftale om projektering og udførelse af fælles byggemodning."

Transkript

1 Aftale om projektering og udførelse af fælles byggemodning mv. af arealer omfattet af lokalplan Boliger og offentlige formål, Ferskenvej, Hasseris Mellem underskrevne Aalborg Kommune By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge Nørresundby og medunderskrevne Erik Nørgaard-Pedersen Bygaden Aalborg Sagsnr Den er der indgået følgende aftale om projektering og udførelse af fælles byggemodning mv. vedrørende arealer omfattet af lokalplan Boliger og offentlige formål, Ferskenvej, Hasseris. Aftalen er betinget af byrådets godkendelse. 1. Baggrund for aftale om projektering og udførelse af fælles byggemodning. Mellem Aalborg Kommune og Erik Nørgaard-Pedersen er der indgået Aftale om magelæg og fælles byggemodning som blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 6. juni Aftalen omfatter delområderne A, B og E indenfor lokalplan Boliger og offentlige formål, Ferskenvej, Hasseris. I aftalens pkt. 6 vedr. Servitutstiftende bestemmelser om privat fællesvej, fælles byggemodning mv. er anført følgende: Ifølge lokalplanens pkt. 12 er der en række betingelser, der skal være opfyldt, inden ny bebyggelse må tages i brug. Dette omfatter bl.a. en række anlægsarbejder til fælles byggemodning indenfor lokalplanområdet. Herudover vil der desuden være behov for udførelse af anlægsarbejder udenfor lokalplanområdet i forbindelse med, at området skal bebygges (udvidelse og regulering af den eksisterende Ferskenvej). 1

2 Det er en fælles forudsætning, at samtlige omkostninger til den fælles byggemodning og anlæg af lokalplanens delområder A, B og E, herunder udgifter til rørlægning af det eksisterende åbne vandløb gennem lokalplanområdet, anlæg af forsinkelsesbassiner og hovedafvandingssystem, anlæg af grønne fællesområder med beplantning i henhold til lokalplanen, anlæg af udvidelse og regulering af den eksisterende Ferskenvej mv. skal fordeles forholdsmæssigt mellem ejerne af ejendommene indenfor lokalplanens delområder A og B i forhold til størrelsen af de enkelte ejeres arealer indenfor lokalplanens delområder A og B (boligområder). Der henvises til vedlagte notat af fra Teknik- og Miljøforvaltningen, Arealer og Planlægning med beskrivelse af de fælles byggemodningsopgaver, overslag på udgifterne hertil samt fordeling af udgifterne (bilag 3). Heraf fremgår det, at Erik Nørgaard Pedersen efter magelægget ejer i alt ca m2 af i alt m2 boligareal (lokalplanens delområder A og B). På baggrund heraf skal Erik Nørgaard-Pedersen betale en andel på 28,06% af ovennævnte udgifter til den fælles byggemodning. Det er herudover aftalt, at udgifter til anlæg af nye fælles boligveje, inkl. vejbelysning og stier, skal fordeles mellem ejerne efter antal m2 parcel (boligareal), som får vejadgang i forbindelse med anlæg af disse nye veje. Ifølge vedlagte notat af fra Teknik- og Miljøforvaltningen, Arealer og Planlægning (bilag 3) andrager Erik Nørgaard Pedersens andel af udgifterne til anlæg af nye fælles boligveje, inkl. vejbelysning og stier efter magelægget ca. ( m2 / m2 ) = 61,69%. De nøjagtige %-andele for fordelingen af ovennævnte udgifter fastsættes i overensstemmelse med den faktiske størrelse af de enkelte ejeres arealer efter magelægget i overensstemmelse med opmåling ved landinspektør. Det forudsættes, at der indgås nærmere aftale mellem ejerne, inden anlægsarbejderne omfattet af den fælles byggemodning mv., jfr. bilag 3, iværksættes. På baggrund heraf indgås hermed følgende aftale mellem parterne om projektering og udførelse af den fælles byggemodning af delområde A, B og E indenfor lokalplan Boliger og offentlige formål, Ferskenvej, Hasseris. 2. Ingeniørrådgiverydelsen og projekteringsopgaven vedr. den fælles byggemodning. Aalborg Kommune har efter aftale med Erik Nørgaard-Pedersen gennemført EU-udbud af ingeniørrådgivnings- og projekteringsopgaven vedr. den fælles byggemodning af lokalplanens delområder A, B og E. Der henvises i forbindelse hermed til Aalborg Kommunes udbudsmateriale og tilbudsgrundlag af med tilhørende bilag. I henhold til projektbeskrivelsen i udbudsmaterialet omfatter opgaven rådgivende ingeniørbistand til projektet Byggemodning Ferskenvej. Byggemodningsprojektet består primært af: - Ca m2 vejareal med tilhørende vejafvanding, som markeret med gråt på vedlagte udstykningsplan af (bilag 1). 2

3 - Ca m2 stiareal, som markeret med gråt på vedlagte udstykningsplan af (bilag 1). - Hovedafvandingssystem og forsinkelsesbassiner - Ca. 600 m å til rørlægning med et ca. tværsnitsareal på 5,4 m2 Foreløbig tidsplan herfor er i hovedtræk følgende: Planlægning, projektering, myndighedsgodkendelse, afholdelse af udbud og kontrahering af entreprenørarbejderne forventes at være afsluttet Udførelsen forventes påbegyndt i slutningen af 2014 og forventes afsluttet ca Veje og stier Projektet omhandler dels udvidelse af den eksisterede Ferskenvej langs det samlede byggemodningsområde og dels etablering af nye boligveje, jfr. udstykningsplan af (bilag 1). (NB! Disse veje og stier er på udstykningsplanen markerede i gråt.) Det drejer sig om følgende anlæg: Den eksisterende Ferskenvej langs det samlede byggemodningsområde skal udvides med 1 meter fra en bredde på 5 meter til en bredde på 6 meter. Kørebanen udvides med 1 meter asfalt, og der sættes kantsten. På bagsiden af kantsten vil der være en græsrabat. Udvidelsen kan ske indenfor den eksisterende græsrabat. Der tages forbehold for evt. flytning af ledninger. I forbindelse med udbygningen af det nye boligområde udlægges der et nyt slidlag på den eksisterede Ferskenvej. På vejstrækningen skal der endvidere etableres trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger Adgangsvejen i lokalplanens delområdeområde A, som bl.a. danner vejadgang til parceller langs vejen og forbindelse til boligområdet i den sydlige del af område A - syd for det eksisterende vandløb Veje og stier i delområde A syd for det eksisterende vandløb. Veje i lokalplanens delområde A udlægges i en samlet bredde på 9 meter. Vejene anlægges med kørebanebredde på 5,5 meter i asfalt samt 2 meter rabat i den ene side indeholdende kantsten, fortov på 1,5 meter og ca. 0,5 meter græsrabat samt 1,5 meter rabat i den anden side indeholdende kantsten og græs. Anlæggelse af boligveje er inkl. vejbelysning. Parterne skal dog indgå nærmere aftale om valg af vejbelysningsudstyr til området. Rørledning Projektet omfatter desuden rørlægning af ca. 600 meter vandløb. Det eksisterende åbne vandløb har et tværsnitsareal på ca. 5,4 m2. I Lokalplanes redegørelse fremgår det, at ved rørlægning af vandløbet, skal det sikres, at vandførings- og magasineringsevnen ikke bliver reduceret i forhold til nuværende forhold. Grøftens tværsnitsareal er på ca. 5,4 m2 og magasineringsvolumet er beregnet til 3400 m3. På baggrund resultatet af det gennemførte EU-udbud af ingeniørrådgivnings- og projekteringsydelsen bekræftes det, at Erik Nørgaard-Pedersen, som medejer af lokalplanens delområde A, er indforstået med følgende: 3

4 - at Aalborg Kommune indgår kontrakt med COWI A/S om ingeniørrådgivnings- og projekteringsydelsen af den fælles byggemodning mv. med en samlet budget sum på kr ,-, ekskl. moms, - at Erik Nørgaard-Pedersen i overensstemmelse med aftalen om magelæg er forpligtet til at betale 28,06% af alle former for udgifter til ingeniørrådgivnings- og projekteringsydelsen, herunder gebyrer til myndighedsbehandling, vedr. den fælles byggemodning (rørlægning, forsinkelsesbassiner, afvandingssystem, grønne fællesområder, ombygning af Ferskenvej, mv.), dog 61,69% af udgifterne til ingeniørrådgivnings- og projekteringsydelsen mv. vedr. de nye fælles boligveje, inkl. vejbelysning og stier. De resterende andele på henholdsvis 71,94% og 38,31 % betales af Aalborg Kommune. Der henvises i forbindelse hermed til notat af fra Teknik- og Miljøforvaltningen med beskrivelse af de fælles byggemodningsopgaver, overslag på udgifterne hertil samt fordeling af udgifterne (bilag 2), og. - at Aalborg Kommune løbende (eks. månedsvis) sender opkrævninger til Erik Nørgaard- Pedersen af ovennævnte andele af udgifterne til ingeniørrådgivnings- og projekteringsydelsen med dokumentation for disse udgifter. Erik Nørgaard-Pedersen er forpligtet til at betale opkrævningerne af disse udgifter på anfordring fra Aalborg Kommune. Betalingsfristen er 14 dage fra modtagelsen af en betalingsanmodning fra Aalborg Kommune. Aalborg Kommune må alene betale til Cowi A/S for udførte opgaver. Den nøjagtige og endelige fordelingsnøgle for udgifterne skal fastlægges på grundlag af den endelige udstykningsplan og størrelsen af parternes arealer indenfor lokalplanens delområder A og B (boligområder), jfr. pkt. 6 i parternes aftale om magelæg og fælles byggemodning. Udgifterne til ingeniørrådgivnings- og projekteringsydelsen og udgifterne til udførelsen af alle anlægsarbejder, jfr. nedenfor pkt. 3, skal af Cowi A/S og de udførende entreprenører mv. udspecificeres, så der klart kan skelnes mellem omkostninger til den fælles byggemodning (rørlægning, forsinkelsesbassiner, afvandingssystem, grønne fællesområder, ombygning af Ferskenvej, mv.) og omkostninger til fælles boligveje, inkl. vejbelysning og stier, da der er forskellige fordelingsnøgler for disse omkostninger, jfr. pkt. 6 i parternes aftale om magelæg og fælles byggemodning. For så vidt angår projekteringen af de grønne fællesområder mv. er dog aftalt følgende: Aalborg Kommune forestår som udgangspunkt selv projekteringen af og tilsynet med udførelsen af de grønne fællesområder, og udgiften hertil indgår i ovennævnte udgiftsfordeling. Aalborg Kommune skal dog aflevere et specificeret overslag på dette arbejde, som skal godkendes af begge parter (Aalborg Kommune og Erik Nørgaard-Pedersen), inden projekteringen af de grønne fælles arealer udføres. Såfremt det specificerede overslag på udgifterne hertil ikke kan godkendes af begge parter, skal der udarbejdes et tilbudsgrundlag og indhentes tilbud fra eksterne parter 4

5 (evt. iværksættes udbud) på projekteringen af og tilsynet med udførelsen af de grønne fællesområder. Aalborg Kommune vil i forbindelse med projekteringen at tage kontakt til Aalborg Forsyning, Kloak A/S med henblik på afklaring af, om det kunne være en mulighed, at Kloak A/S udfører anlæg til håndtering af såvel spildevand som regnvand/afvanding (regnvandsledninger, forsinkelsesbassiner mv.). En sådan løsning forudsætter bl.a. dispensationer fra lokalplanen og tilladelser fra miljømyndigheden. Ved indhentelse af tilbud på udførelse af anlægsarbejder skal de bydende forpligtes til at udspecificere ydelserne, så udgiften til kloakering til spildevand og regnvand/afvanding fremgår som en særskilt post. Indgåelse af aftale med Kloak A/S om udførelse af kloakering til spildevand og regnvand/afvanding kræver enighed mellem parterne. 3. Udførelse af anlægsarbejder til den fælles byggemodning mv. Erik Nørgaard-Pedersen og Aalborg Kommune forpligter sig til, at der umiddelbart efter afslutningen af projekteringen, jfr. ovenfor pkt. 2, skal iværksættes anlægsarbejder til udførelse af den fælles byggemodning og anlæg af lokalplanens delområder A, B og E under forudsætning af, at anlægsarbejderne kan udføres indenfor den økonomiske ramme, som fremgår af notat af fra Teknik- og Miljøforvaltningen med beskrivelse af de fælles byggemodningsopgaver og overslag på udgifterne hertil (bilag 2). Såfremt arbejderne mod forventning ikke kan udføres indenfor den økonomiske ramme, jfr. vedlagte bilag 2, skal der optages forhandlinger mellem parterne med henblik på at finde alternative løsninger. Aalborg Kommune forestår anlægsarbejderne til den fælles byggemodning mv., og indgår kontrakt herom med den entreprenørvirksomhed, som vælges til opgaven. Entreprenørarbejderne vil blive udbudt af den tilknyttede rådgiver COWI A/S. For så vidt angår udførelsen af de grønne fællesområder mv. og etablering af vejbelysning er dog aftalt følgende: Aalborg Kommunes Entreprenørenhed forestår som udgangspunkt selv udførelsen af de grønne fællesområder, og udgiften hertil indgår i ovennævnte udgiftsfordeling. Tilsvarende forestår AK Belysning som udgangspunkt etablering af vejbelysning ved veje og stier i lokalplanens område A, som markeret med gråt på vedlagte udstykningsplan af (bilag 1). Aalborg Kommunes Entreprenørenhed og AK Belysning skal dog aflevere et specificeret overslag på disse anlægsarbejder, som skal godkendes af begge parter (Aalborg Kommune og Erik Nørgaard- Pedersen), inden udførelsen af de grønne fælles arealer og etablering af vejbelysning iværksættes. Såfremt de specificerede overslag på udgifterne, dels til udførelsen af de grønne fælles arealer og 5

6 dels til etablering af vejbelysning ikke kan godkendes af begge parter, skal der udarbejdes et tilbudsgrundlag og indhentes tilbud fra eksterne parter (evt. iværksættes udbud) på anlægsarbejderne (udførelsen af de grønne fællesområder og/eller etablering af vejbelysning). Anlægsarbejderne til den fælles byggemodning mv. omfatter navnlig følgende: Udvidelse af den eksisterende Ferskenvej, som beskrevet i ovennævnte Veje inkl. belysning og stier i lokalplanens område A, som markeret med gråt på vedlagte udstykningsplan af (bilag 1). Rørlægning af eksisterende grøft i lokalplanområdet Hovedafvandingssystem og forsinkelsesbassiner Grønne fællesområder Erik Nørgaard-Pedersen er berettiget til at deltage i byggemøder mv. med deltagelse af en sagkyndig repræsentant eller ved repræsentation af den sagkyndige alene. Erik Nørgaard-Pedersen er i overensstemmelse med aftalen om magelæg er forpligtet til at betale 28,06% af alle udgifter til udførelsen af anlægsarbejderne vedr. den fælles byggemodning (rørlægning, forsinkelsesbassiner, afvandingssystem, grønne fællesområder, ombygning af Ferskenvej, mv.), dog 61,69% af udgifterne til udførelsen af anlægsarbejderne vedr. de nye fælles boligveje, inkl. stier og vejbelysning mv. De resterende andele på henholdsvis 71,94% og 38,31 % betales af Aalborg Kommune. Der henvises i forbindelse hermed til notat af fra Teknikog Miljøforvaltningen med beskrivelse af de fælles byggemodningsopgaver, overslag på udgifterne hertil samt fordeling af udgifterne (bilag 2). Aalborg Kommune sender løbende (eks. månedsvis) opkrævninger til Erik Nørgaard-Pedersen af ovennævnte andele af udgifterne til anlægsarbejderne mv. med dokumentation for disse udgifter. Erik Nørgaard-Pedersen er forpligtet til at betale opkrævningerne af disse udgifter på anfordring fra Aalborg Kommune. Betalingsfristen er 14 dage fra modtagelsen af en betalingsanmodning fra Aalborg Kommune. Aalborg Kommune må alene betale for udførte opgaver. Den nøjagtige og endelige fordelingsnøgle for udgifterne skal fastlægges på grundlag af den endelige udstykningsplan og størrelsen af parternes arealer indenfor lokalplanens delområder A og B (boligområder), jfr. pkt. 6 i parternes aftale om magelæg og fælles byggemodning. Udgifterne til udførelsen af alle anlægsarbejder skal udspecificeres, så der klart kan skelnes mellem omkostninger til den fælles byggemodning (rørlægning, forsinkelsesbassiner, afvandingssystem, grønne fællesområder, ombygning af Ferskenvej, mv.) og omkostninger til fælles boligveje, inkl. vejbelysning og stier, da der er forskellige fordelingsnøgler for disse omkostninger, jfr. pkt. 6 i parternes aftale om magelæg og fælles byggemodning. 6

7 Når ovennævnte anlægsarbejder er gennemført, dog ikke udlægning af slidlag og etablering af fortov på veje samt etablering af grønne fælles områder, jfr. nedenfor pkt. 4, overdrages disse anlæg med hensyn til drift og vedligeholdelse til den oprettede grundejerforening, som på det tidspunkt kun har medlemmerne Erik Nørgaard-Pedersen og Aalborg Kommune. Fordeling af udgifter til drift og vedligeholdelse sker i forhold til det antal parcelhusgrunde, som hvert medlem ejer. 4. Færdiggørelse af byggemodningen og grønne fællesområder Boligvejene i lokalplanens delområde A færdiggøres med det øverste lag asfalt (slidlag) og fortov, når 75 % af parcelhusgrundene i lokalplanens delområde A er bebygget. I den forbindelse vil der også ske opretning af eksempelvis ødelagte kantsten. Aalborg Kommune forestår dette arbejde som bygherre. Når arbejdet er udført, overdrages disse veje fuldt ud af Aalborg Kommune og Erik Nørgaard- Pedersen til grundejerforeningen. De grønne fællesområder i lokalplanens område etableres, når 75 % af samtlige parcelhusgrunde i lokalplanens delområder A og B er solgt. Aalborg Kommune forestår etableringen af de grønne fællesområder som bygherre. Når arbejdet er udført, overdrages de grønne fællesområder fuldt ud af Aalborg Kommune og Erik Nørgaard- Pedersen til grundejerforeningen. I forbindelse med overdragelsen gives der til grundejerforeningen en gro-garanti på 1 år på den udførte beplantning. Senest den 1. februar 2015 skal parterne mødes med henblik på at aftale en deadline for færdiggørelse af de grønne fælles områder samt godkendelse af udgifter til projektering og udførelse heraf, jfr. ovenfor pkt. 2 og pkt. 3. Aalborg Kommune har ansvaret som bygherre i relation til grundejerforeningen. Eventuelle mangelskrav skal således rettes mod Aalborg Kommune, som kan fremsætte krav (om mangelsudbedring mv.) mod de udførende entreprenører mv. I det omgang der rejses berettigede krav overfor Aalborg Kommune, som ikke kan omfattes af mangeludbedring eller lignende og derfor indebærer yderligere udgifter for kommunen, skal Erik Nørgaard-Pedersen afholde en forholdsmæssig andel af udgifterne hertil i henhold til den aftalte fordelingsnøgle. 5. Garantistillelse for udgifter til projektering og udførelse af den fælles byggemodning. Erik Nørgaard-Pedersen skal overfor Aalborg Kommune stille en bankgaranti som sikkerhed for betaling af sine andele af de samlede udgifter til ingeniør- og projekteringsydelsen og anlægsarbejderne vedr. den fælles byggemodning, jfr. ovenfor pkt. 2 og 3. I henhold til notat af fra Teknik- og Miljøforvaltningen med beskrivelse af de fælles byggemodningsopgaver, overslag på udgifterne hertil samt fordeling af udgifterne (bilag 2) skal garantien have en størrelse på kr ,00. 7

8 Garantien skal have følgende formulering: Efter anmodning fra Erik Nørgaard-Pedersen holder undertegnede garantistiller til disposition for Aalborg Kommune på anfordring og uden rettergang et beløb af indtil kr ,-, der skal tjene til sikkerhed for betaling af alle udgifter i henhold til Aftale om projektering og udførelse af fælles byggemodning mv. af område omfattet af lokalplan Boliger og offentlige formål, Ferskenvej, Hasseris. Nærværende garanti er løbende og gyldig indtil videre. Garantistiller er forpligtet til at betale garantibeløbet helt eller delvist på første skriftlige anfordring uden dokumentation eller bevis og uden rettergang. Garantien nedskrives i takt med, at Erik Nørgaard-Pedersen betaler beløbene i henhold til Aftale om projektering og udførelse af fælles byggemodning mv. af område omfattet af lokalplan Boliger og offentlige formål, Ferskenvej, Hasseris. Garantiens formulering skal godkendes af Aalborg Kommune, og den originale bankgaranti skal herefter straks sendes til Aalborg Kommune. Garantien nedskrives i takt med, at beløbene omtalt under pkt. 2 og 3 betales. 6. Geotekniske prøver. Parterne er enige om, at der bør udføres supplerende geotekniske prøver i området, således at der er 1 geoteknisk prøve på hver parcelhusgrund. Aalborg Kommune laver en oversigt/kortlægning af allerede udførte geotekniske prøver i området. Denne oversigt sendes til Erik Nørgaard-Pedersen til orientering. Parterne er enige om, at det vil være hensigtsmæssigt, at ingeniørrådgiveren COWI A/S står for gennemførelsen af de supplerende geotekniske prøver, og at COWI A/S afgiver et tilbud på denne opgave. Parterne skal herefter indgå nærmere aftale om bestilling og udførelse af de supplerende geotekniske prøver. Parterne skal være enige om prisen herfor, inden de geotekniske prøver iværksættes. Udgiften til de supplerende geotekniske undersøgelser skal fordeles mellem parterne efter de parcelhusgrunde, hvorpå prøverne udføres, således at hver part betaler for egne grunde. 7. Landinspektørydelser, udstykning. Parterne aftaler senest medio 2014, hvilken landinspektør, der skal gennemføre udstykningen af lokalplanens delområder A, B og E. Begge parter indgår aftalen med landinspektøren, og udgiften til udstykningen fordeles mellem parterne efter antal parcelhusgrunde indenfor lokalplanens delområder A og B. Ifølge vedhæftede udstykningsplan af (bilag 1) har Aalborg Kommune 72 grunde (74,23%) og Erik Nørgaard-Pedersen 25 grunde (25,77 %). 8

9 8. Arkæologiske forundersøgelser. Parterne er enige om, at der skal gennemføres arkæologiske forundersøgelser af hele området. Aalborg Kommune kontakter Historisk Museum herom og indhenter tilbud på en arkæologisk forundersøgelse af lokalplanens delområder A, B og E. Tilbuddet sendes til Erik Nørgaard-Pedersen til orientering. Udgiften til den arkæologiske forundersøgelse af lokalplanens delområder A, B og E fordeles mellem parterne efter antal m2 grundareal indenfor lokalplanens delområder A og B (boligareal). Da Erik Nørgaard-Pedersen efter magelægget ejer ca m2 af i alt m2 boligareal (lokalplanens delområder A og B) skal Erik Nørgaard-Pedersen betale en andel på 28,06% af udgifterne til den arkæologiske forundersøgelse. Aalborg Kommune skal betale den resterende andel på 71,94%. Udgifter til eventuelle arkæologiske detailundersøgelser og -udgravninger skal afholdes af den enkelte grundejer for eget areal. 9. Tilslutningsbidrag og byggemodningsbidrag Tilslutningsbidrag for kloak, el, vand, fjernvarme mv. skal betales af den enkelte ejer direkte til forsyningsselskaberne. Herudover skal der betales byggemodningsbidrag til Aalborg Forsyning, Varme. Såfremt Aalborg Forsyning, Varme ikke fordeler byggemodningsbidraget mellem aftaleparterne, er parterne enige om, at byggemodningsbidraget til fjernvarme indgår i den fælles byggemodning, og skal fordeles mellem parterne efter samme fordelingsnøgle som udgifterne til udførelsen af anlægsarbejderne vedr. de nye fælles boligveje, inkl. stier og vejbelysning mv., således at Erik Nørgaard-Pedersen skal betale en andel på ca. 61,69% og Aalborg Kommune ca. 38,31%, jfr. ovenfor pkt. 3. Dette byggemodningsbidrag til fjernvarme omfatter de 25 grunde, som Erik Nørgaard-Pedersen ejer, og de 17 grunde, som Aalborg Kommune ejer, med vejadgang til stamvejen, der er markeret med gråt på vedlagte bilag 1. Aalborg, den 2014 Aalborg, den 2014 For Aalborg Kommune Erik Nørgaard-Pedersen Bilag: Bilag 1: Byggemodningsområdet udstykningsplan af Bilag 2: Notat af fra Teknik- og Miljøforvaltningen med beskrivelse af de fælles byggemodningsopgaver, overslag på udgifterne hertil samt fordeling af udgifterne 9

Salg af parcelhusgrunde Hanebjælken, Vestbjerg Sagsnr. 2014-17841

Salg af parcelhusgrunde Hanebjælken, Vestbjerg Sagsnr. 2014-17841 Sagsnr.: 2014-17841 KJK/tho Beskrivelse Hanebjælken ligger centralt i Vestbjerg i et område med et veludbygget stisystem. Der er sikker vej til børneinstitution, skole og idrætshal. Der er sælges i alt

Læs mere

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej Ejendomme 27. august 2013/AB Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD Storparceller på Halmstadvej Storparcellerne Parcel A (ca. 13.788 m2) Parcel B (ca. 10.755 m2) Begge parceller er beliggende på Halmstadvej

Læs mere

revideret 8. marts Overslagsberegning for hele området Entreprenørudg. incl. belysning & internt grønt område: jorddækning 200.000

revideret 8. marts Overslagsberegning for hele området Entreprenørudg. incl. belysning & internt grønt område: jorddækning 200.000 Møllehøjvej Sdr. Nærå, lokalplan 2010-10 KORRIGERET 8-3-2011 Forudsætninger for overslagspris for byggemodning af hele arealet Arealopgørelse iflg. Kortbilag 3 til lokalplanen Erfaringstal fra byggemodning

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010 April 2010 Henvendelse: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Fax: 73 76 76 77 e-mail: post@aabenraa.dk hjemmeside: www.aabenraa.dk Retsregler: Grundene udbydes til salg jf. bekendtgørelse

Læs mere

TRANEBÆRVEJ BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE ETAPE 2

TRANEBÆRVEJ BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE ETAPE 2 TRANEBÆRVEJ BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE ETAPE 2 BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. II. III. IV. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning. Beplantningsanlæg.

Læs mere

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen.

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. KØBSAFTALE Det bekræftes herved, at der mellem Holstebro Kommune som sælger og er indgået følgende aftale: Ovennævnte køber har købt den kommunen tilhørende ubebyggede storparcel nr., matr.nr. Halgårde,

Læs mere

KØBSTILBUD. Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse:

KØBSTILBUD. Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse: Odense, den 20. oktober 2011 KØBSTILBUD Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse: Tilbyder herved, for det anført bud, at købe èn af nedenstående parcelhusgrunde, i den prioriteringsorden du anfører. 1 er 1.

Læs mere

BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE. I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning.

BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE. I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning. BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. II. III. IV. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning. Beplantningsanlæg. V. Kloakforsyning. VI. VII. VIII.

Læs mere

UDBUDSVILKÅR 2 storparceller til privat tæt-lav boligbebyggelse (delområde 2 og delområde 3) på Kløvkærgrunden i Seest, 6000 Kolding

UDBUDSVILKÅR 2 storparceller til privat tæt-lav boligbebyggelse (delområde 2 og delområde 3) på Kløvkærgrunden i Seest, 6000 Kolding UDBUDSVILKÅR 2 storparceller til privat tæt-lav boligbebyggelse (delområde 2 og delområde 3) på Kløvkærgrunden i Seest, 6000 Kolding De 2 storparceller som er under udstykning udbydes til salg i henhold

Læs mere

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift KØBSAFTALE Det bekræftes herved, at der mellem Holstebro Kommune som sælger og er indgået følgende aftale: Ovennævnte køber har købt den kommunen tilhørende ubebyggede storparcel nr., matr.nr., Døes Gårdhøj,

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

Parcelhusgrunde Gartnervænget i Kongerslev Salgsvilkår er revideret i januar 2016. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten

Parcelhusgrunde Gartnervænget i Kongerslev Salgsvilkår er revideret i januar 2016. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten 2008-6542 - KJK/tik Gartnervænget På sælger Aalborg Kommune 5 parcelhusgrunde. Grundene, der er vist på vedhæftede salgsrids (bilag 1), varierer i størrelse fra 1.115 til 1.310 m2. Gartnervænget ligger

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 3. etape Langholt Salgsvilkår september2014 rev. dec 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Kidholm, 3. etape Langholt Salgsvilkår september2014 rev. dec 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. Juridisk Afdeling Sagsnr.: 2013-52054 KJK/tik Kidholm etape 3 Boligområdet Kidholm ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til Vestvej. Der er planlagt i alt 30 grunde i boligområdet ved Kidholm.

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA GRUNDE. Køber(e): Morbærhaven anfør husnr., 9000 Aalborg parcel nr.anfør parcel.nr. Gl. Hasseris by, Hasseris

OPLYSNINGSSKEMA GRUNDE. Køber(e): Morbærhaven anfør husnr., 9000 Aalborg parcel nr.anfør parcel.nr. Gl. Hasseris by, Hasseris Køber(e): GRUNDE OPLYSNINGSSKEMA Morbærhaven anfør husnr., 9000 Aalborg parcel nr.anfør parcel.nr. Gl. Hasseris by, Hasseris Navn: Navn: Adresse: Adresse: Postnr./by: Postnr./by: Tlf. : Tlf. : CPR-nr.:

Læs mere

HØJGÅRDSPARKEN BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE

HØJGÅRDSPARKEN BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE HØJGÅRDSPARKEN BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. II. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. III. Vejanlæg inkl. belysning. IV. Beplantningsanlæg.

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

KØBSTILBUD. Erhvervsarealer ved Avlskovvej. tilbyder at købe hele eller del af det på vedlagte plan viste areal ved Avlskovvej til den anførte pris.

KØBSTILBUD. Erhvervsarealer ved Avlskovvej. tilbyder at købe hele eller del af det på vedlagte plan viste areal ved Avlskovvej til den anførte pris. Tilbuddet er på 6 sider Odense, den 1. juni 2015 KØBSTILBUD Erhvervsarealer ved Avlskovvej Underskrevne: Adresse: Adresse: tilbyder at købe hele eller del af det på vedlagte plan viste areal ved Avlskovvej

Læs mere

BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE. I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning.

BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE. I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning. BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. II. III. IV. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning. Beplantningsanlæg. V. Kloakforsyning. VI. VII. VIII.

Læs mere

UDBUDSVILKÅR storparceller til parcelhusgrunde ved Dalbygård, 6000 Kolding

UDBUDSVILKÅR storparceller til parcelhusgrunde ved Dalbygård, 6000 Kolding UDBUDSVILKÅR storparceller til parcelhusgrunde ved Dalbygård, 6000 Kolding Ejendommen 1 storparcel under udstykning udbydes i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Udbud af ingeniørrådgivning til projektet Brådalvej Cykelstiprojekt Tilbudsgrundlag (TG)

Udbud af ingeniørrådgivning til projektet Brådalvej Cykelstiprojekt Tilbudsgrundlag (TG) Udbud af ingeniørrådgivning til projektet Brådalvej Cykelstiprojekt Tilbudsgrundlag (TG) 1 Indhold 1 Orientering 1.1 Udbuddet 1.2 Klient 1.3 Rammeaftale 1.4 Tilbudsgrundlag 1.5 Opgavens overdragelse 2

Læs mere

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. J.nr.: 2013-7963 KJK/tik Duathlonvej Duathlonvej ligger i den nordøstlige del af Svenstrup. Der er planlagt i alt 19 grunde på Duathlonvej indenfor delområde A af lokalplan 6-1-102. Denne 1. etape omfatter

Læs mere

KØBSTILBUD. Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse:

KØBSTILBUD. Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse: Odense, den 25. august 2015 KØBSTILBUD Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse: Tilbyder herved, for det anført bud, at købe èn af nedenstående parcelhusgrunde, i den prioriteringsorden De anfører. 1 er 1.

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

Udbudsvilkår Areal v/sulsted Landevej/Sulsted Kirkevej, Hostrup

Udbudsvilkår Areal v/sulsted Landevej/Sulsted Kirkevej, Hostrup #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, Juridisk Afdeling, BLF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby. 12-08-2015 Udbudsvilkår Areal v/sulsted Landevej/Sulsted Kirkevej,

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Oktober 2010 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE. I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning.

BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE. I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning. BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. II. III. IV. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning. Beplantningsanlæg. V. Kloakforsyning. VI. VII. VIII.

Læs mere

BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE. I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning.

BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE. I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning. BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. II. III. IV. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning. Beplantningsanlæg. V. Kloakforsyning. VI. VII. VIII.

Læs mere

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen betales kontant og forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen betales kontant og forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg Januar 2015 VILKÅR For salg af Sædding Strandvej 255 B, 6710 Esbjerg V Købesum: Grunden sælges for kr. 1.054.687,00. Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen betales kontant

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 2. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Kidholm, 2. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. Sagsnr.: 2008-15016 KJK/tik Kidholm Kidholmudstykningen ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til Vestvej Der er planlagt i alt 30 grunde. Heraf er de først 4 grunde byggemodnede. Dette udbud

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Undertegnede Navn: Adresse:_ By og postnr.: Telefon nr.: E.mail CVR nr: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Storparcel til Åben/lav bebyggelse. Ved Tjørring gl. skole.

Storparcel til Åben/lav bebyggelse. Ved Tjørring gl. skole. Storparcel til Åben/lav bebyggelse. Ved Tjørring gl. skole. Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 14. maj 2014.

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Carl Th. Dreyers Vej i Ebeltoft. 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde. Syddjurs Kommune

Læs mere

Tilbud KØBER: Sags nr. 2011/ GELSER: AFLEDTEE. til fjernvarme, el, vandd og kloak. stikledninger TINGLYSTE. Deklaration Servitutterne

Tilbud KØBER: Sags nr. 2011/ GELSER: AFLEDTEE. til fjernvarme, el, vandd og kloak. stikledninger TINGLYSTE. Deklaration Servitutterne Tilbud På Sandhusvænget 5000 Odense C SÆLGER: ODENSE KOMMUNE KØBER: V/ ODENSE BYRÅD Sags nr. 2011/ Tilbuddet er udarbejdet den AREAL OG PRIS: Parcelhusgrunden er udstykket som matr.nr. Grundens areal er

Læs mere

Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge Nørresundby (i det følgende kaldet Aalborg Kommune)

Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge Nørresundby (i det følgende kaldet Aalborg Kommune) Mellem undertegnede og medundertegnede ejere af følgende ejendomme: Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby (i det følgende kaldet Aalborg Kommune) Matr. nr.

Læs mere

BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE. I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning.

BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE. I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning. BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. II. III. IV. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning. Beplantningsanlæg. V. Kloakforsyning. VI. VII. VIII.

Læs mere

VARDEGÅRDVEJ BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE

VARDEGÅRDVEJ BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE VARDEGÅRDVEJ BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. II. III. IV. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning. Beplantningsanlæg.

Læs mere

BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE. I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning.

BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE. I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning. BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. II. III. IV. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning. Beplantningsanlæg. V. Kloakforsyning. VI. VII. VIII.

Læs mere

På grund nr. 38 er prisen beregnet ud fra et grundareal på 994 m², da der ikke betales for vejareal.

På grund nr. 38 er prisen beregnet ud fra et grundareal på 994 m², da der ikke betales for vejareal. Køb & Salg Januar 2015 Vilkår for salg af parcelhusgrunde på Ejlif Krogagers Vej, Tjæreborg etape I. Købesum: kr. 550,00 pr. m² grundareal inkl. moms. På grund nr. 38 er prisen beregnet ud fra et grundareal

Læs mere

Frieservej, Belgiervej og Nordbaggevej i Drastrup. Salgsvilkår. Første etape udgøres af Frieservej, Belgiervej og Nordbaggevej og den omfatter:

Frieservej, Belgiervej og Nordbaggevej i Drastrup. Salgsvilkår. Første etape udgøres af Frieservej, Belgiervej og Nordbaggevej og den omfatter: Frieservej, Belgiervej og Nordbaggevej i Drastrup Salgsvilkår Første etape udgøres af Frieservej, Belgiervej og Nordbaggevej og den omfatter: 30 parcelhusgrunde, Grundene er omfattet af lokalplan nr. 531,

Læs mere

KØBSTILBUD. Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse:

KØBSTILBUD. Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse: KØBSTILBUD Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse: Tilbyder herved, for det anført bud, at købe èn af nedenstående parcelhusgrunde, i den prioriteringsorden De anfører. 1 er 1. prioritet, 2 er 2. prioritet

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

KASTANJEVANGEN BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE Etape 1 og 2

KASTANJEVANGEN BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE Etape 1 og 2 KASTANJEVANGEN BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE Etape 1 og 2 BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. II. III. IV. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning.

Læs mere

TILLÆGSAFTALE TIL BETINGET UDBYGNINGSAFTALE VEDRØRENDE MARMORMOLEN

TILLÆGSAFTALE TIL BETINGET UDBYGNINGSAFTALE VEDRØRENDE MARMORMOLEN Den 23. april 2012 TILLÆGSAFTALE TIL BETINGET UDBYGNINGSAFTALE VEDRØRENDE MARMORMOLEN Mellem Udviklingsselskabet By & Havn I/S Nordre Toldbod 7 1013 København K (herefter benævnt B&H) og Københavns Kommune

Læs mere

Hillerød - Nordsjælland Attraktive erhvervsgrunde til salg. RØNNEVANG SYD Rønnekrogen

Hillerød - Nordsjælland Attraktive erhvervsgrunde til salg. RØNNEVANG SYD Rønnekrogen 10.10.2011 Hillerød - Nordsjælland Attraktive erhvervsgrunde til salg RØNNEVANG SYD Rønnekrogen HHM Ejendomme A/S sælger byggemodnede erhvervsgrunde i et attraktivt område, i den vestlige del af Hillerød

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 1. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten

Parcelhusgrunde Kidholm, 1. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten Sagsnr.:1851-44633 KJK/tik. Kidholm Kidholmudstykningen ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til

Læs mere

SALGSSVILKÅR FOR HVIDKLØVER I GØDVAD

SALGSSVILKÅR FOR HVIDKLØVER I GØDVAD Ejendomme Februar 2016/HA Overdragelsen sker i øvrigt på følgende vilkår: SALGSSVILKÅR FOR HVIDKLØVER I GØDVAD 1 GRUNDEN Den solgte grund overdrages, som den er og forefindes og med de samme rettigheder,

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By

Læs mere

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg Juni 2015 Vilkår for salg af parcelhusgrunde i Kløvholmparken, Hjerting. Købesum: Kr. 750,00 pr. m² grundareal inkl. moms. Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede ca...m2 af matr. nr. 1 pz Trollesminde, Hillerød Jorder, indtegnet på bilag til denne

Læs mere

UDKAST TIL KØBSAFTALE

UDKAST TIL KØBSAFTALE UDKAST TIL KØBSAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. EJENDOMMEN 2. KØBESUM OG BETALINGSBETINGELSER 3. OVERTAGELSE 4. SKÆRINGSDAG 5. INKLUDERET I KØBESUMMEN 6. FORPLIGTELSER UDENFOR KØBESUMMEN 7. SERVITUTTER 8.

Læs mere

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr.

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Matr. nr.. Gl. Rye by, Gl. Rye Gade- og husnr.: Hedelundvej, Gl. Rye, 8680 Ry ANMELDER: Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Telefon 8794

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr:

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E Varde Kommune, Teknik og Miljø, Bytoften 2, 6800 Varde, cvr.nr. 29189811, biad@varde.dk, sælger til??? en parcel af matr.nr. 18 c, Varde Markjorder. Parcellens areal er ca.???

Læs mere

2. Grundarealet Arealet sælges ubebygget, således som det er og forefindes, inkl. faste anlæg, befæstelse, beplantning m.v.

2. Grundarealet Arealet sælges ubebygget, således som det er og forefindes, inkl. faste anlæg, befæstelse, beplantning m.v. #BREVFLET# Click here to enter text. Udbudsvilkår Aalborg Kommune, Juridisk Afdeling, BLF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Udbudsvilkår 13-08-2014 Bautastenen, Svenstrup, matr.nr. 7ct Sdr. Svenstrup

Læs mere

Principaftale ( Aftalen ) mellem Fredericia Kommune og FredericiaC om infrastruktur

Principaftale ( Aftalen ) mellem Fredericia Kommune og FredericiaC om infrastruktur Principaftale ( Aftalen ) mellem Fredericia Kommune og FredericiaC om infrastruktur 1. Baggrund I forbindelse med udviklingen af FredericiaC-området ændrer FredericiaC P/S ("FredericiaC") infrastrukturen

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Havrevang, Lunderskov

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Havrevang, Lunderskov KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Havrevang, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse:

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse: HANDELSVILKÅR Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til Navn: CVR nr. Adresse: en ca. 2.045 m2 stor del af litra 7000 t beliggende ved Jellingvej/E.T. Jørgensensvej, 7100 Vejle (i det følgende

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Statusbeskrivelse for arbejdsgruppe 18: Byggemodning

Statusbeskrivelse for arbejdsgruppe 18: Byggemodning Statusbeskrivelse for arbejdsgruppe 18: Byggemodning Deltagere: Gjern Kommune: Knud Pedersen Kjellerup Kommune: Bente Boldrup Them Kommune: Hans A. Smidt Silkeborg Kommune: Bente Rands Mortensen 10.03.05/BRM

Læs mere

Parcelhusgrunde Nåleøjet i Vester Hassing Salgsvilkår er revideret i januar 2015. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten

Parcelhusgrunde Nåleøjet i Vester Hassing Salgsvilkår er revideret i januar 2015. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten 2007-46143 - KJK/tik Nåleøjet På sælger Aalborg Kommune 4 parcelhusgrunde. Grundene er vist på vedhæftede salgsrids (bilag 1). Grundene varierer fra 711 m 2 til 952 m 2. Nåleøjet ligger naturskønt i den

Læs mere

U D B U D S V I L K Å R

U D B U D S V I L K Å R Juni 2015 EGEDAL KOMMUNE udbyder ejendommen, matr.nr. 22ch Stenløse By, Stenløse, beliggende Sikaleddet 8, 3660 Stenløse, til salg Henvendelse herom og spørgsmål i øvrigt kan rettes til Stine Elken, på

Læs mere

Attraktive erhvervsgrunde

Attraktive erhvervsgrunde Udbudsmateriale Maj 2015 Attraktive erhvervsgrunde - for enden af Det nordlige hængsel Sag 13.06.02-G10-3-14 Assentoft/Virkevangen, 8960 Randers SØ 4 min. til E45 (afkørsel 43, Sdr. Borup) God eksponering

Læs mere

Notat. Emne: Bassin 7 - Udbud af to byggefelter. BILAG til indstillingen DBH Bassin 7. Aarhus Kommune. Den 19. september 2012

Notat. Emne: Bassin 7 - Udbud af to byggefelter. BILAG til indstillingen DBH Bassin 7. Aarhus Kommune. Den 19. september 2012 Notat Emne: Bassin 7 - Udbud af to byggefelter BILAG til indstillingen DBH Bassin 7 Den 19. september 2012 Aarhus Kommune Udviklingssekretariatet for De Bynære Havnearealer Teknik og Miljø Bilag: Beskrivelse

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for Grundejerforeningen Ågården 2

Forslag til vedtægtsændringer for Grundejerforeningen Ågården 2 Forslag til vedtægtsændringer for Grundejerforeningen Ågården 2 Foreningens hjemsted er Rosenholm Kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Rettes til: Foreningens hjemsted er Syddjurs

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede ca. m2 af matr. nr. Trollesminde, Hillerød Jorder, indtegnet på bilag til denne købsaftale.

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Steenbjerg, Christiansfeld

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Steenbjerg, Christiansfeld KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Steenbjerg, Christiansfeld Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Tlf.: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf: E.mail:

Læs mere

UDBUD AF 1 LEDIG GRUND HANS BACHS VEJ 6 - KLITMØLLER

UDBUD AF 1 LEDIG GRUND HANS BACHS VEJ 6 - KLITMØLLER THISTED KOMMUNE UDBUD AF 1 LEDIG GRUND HANS BACHS VEJ 6 - KLITMØLLER Thisted kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, 7760 Hurup tlf. 99 17 17 17 www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Udstykningen på Hans Bachs

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

Udbygningsaftale. Mellem. Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen )

Udbygningsaftale. Mellem. Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen ) København Maj 2015 Sagsnr. 028156-0082 ham/liz Udbygningsaftale Mellem Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen ) og Rema Ejendom

Læs mere

Storparcel 23 i Trylleskov Strand

Storparcel 23 i Trylleskov Strand SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Storparcel 23 i Trylleskov Strand 1. Generelle salgsvilkår Indledning Solrød Kommune udbyder storparcel 23 til opførelse af almene familieboliger i etagebyggeri i max. 3

Læs mere

Udbygningsaftale. Mellem. Landbrug & Fødevarer. Århus Kommune

Udbygningsaftale. Mellem. Landbrug & Fødevarer. Århus Kommune Udbygningsaftale Mellem Landbrug & Fødevarer og Århus Kommune Mellem Landbrug og Fødevarer Axeltorv, Axeltorv 3 1609 København V Cvr. nr. 25529529 (herefter benævnt Ejeren ) og Aarhus Kommune Rådhuset

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowidk ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE PROJEKTNR A061791 DOKUMENTNR 00 VERSION 01 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Bygherrevejledning KLOAK I BYGGEMODNING

Bygherrevejledning KLOAK I BYGGEMODNING Bygherrevejledning KLOAK I BYGGEMODNING Orientering RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF KLOAKPROJEKTER Aarhus Vand A/S er selskab for kloakforsyning i Aarhus Kommune og vandforsyning i en stor del af kommunen.

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg Januar 2015 Vilkår for salg af parcelhusgrunde i Kravnsøparken, Hjerting. Købesum: Kr. 812,50 pr. m² grundareal inkl. moms. På grundene med husnr. 30, 32 og 34 er der et servitutbelagt areal,

Læs mere

Den 3. oktober 2006 Århus Kommune

Den 3. oktober 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 3. oktober 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Byggemodning og salg af del af lokalplan nr. 751 i Skødstrup. 1. Resume

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Salg af små grunde til parcelhusbyggeri i Trekroner (tæt lavt byggeri)

Salg af små grunde til parcelhusbyggeri i Trekroner (tæt lavt byggeri) Pkt. 173 Salg af små grunde til parcelhusbyggeri i Trekroner (tæt lavt byggeri) Sagsnr. 213486 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om en storparcel på Ageren i Trekroner må udstykkes

Læs mere

UDKAST TIL KØBSAFTALE

UDKAST TIL KØBSAFTALE UDKAST TIL KØBSAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. EJENDOMMEN 2. KØBESUM OG BETALINGSBETINGELSER 3. OVERTAGELSE 4. SKÆRINGSDATO 5. INKLUDERET I KØBESUMMEN 6. FORPLIGTELSER UDENFOR KØBESUMMEN 7. SERVITUTTER 8.

Læs mere

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på Mejsevej 2, Breum 7870 Roslev Mellem Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive som sælger, og Navn: Adresse: By: Tlf.nr.: Mail: er der indgået

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr Den vestlige Del, Gimsing. Grunden er beliggende Kjelding Høj... Grunden

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

THISTED KOMMUNE. Udbud af 6 byggegrunde BAVNHØJ, TILSTED. Thisted Kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, tlf. nr. 99 17 17 17 www.thisted.

THISTED KOMMUNE. Udbud af 6 byggegrunde BAVNHØJ, TILSTED. Thisted Kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, tlf. nr. 99 17 17 17 www.thisted. THISTED KOMMUNE Udbud af 6 byggegrunde BAVNHØJ, TILSTED Thisted Kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, tlf. nr. 99 17 17 17 www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Thisted by og den sydlige bydel Tilsted...2 Området

Læs mere

2.1 Formålet med Udbygningsaftalen er at fastsætte bestemmelser om, at Selskabet skal gennemføre og afholde omkostningerne forbundet med Anlægget.

2.1 Formålet med Udbygningsaftalen er at fastsætte bestemmelser om, at Selskabet skal gennemføre og afholde omkostningerne forbundet med Anlægget. mellem CVR.nr. 64 50 20 18 Stengade 59 3000 Helsingør ( eller Kommunen ) og ALDI KARLSLUNDE K/S CVR.nr. 59260715 Rørgangen 1-5 2690 Karlslunde ( Selskabet ) hver for sig betegnet Part og sammen betegnet

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Kirkegade 12 i Ebeltoft 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde. Syddjurs Kommune benævnes

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: tilbyder

Læs mere

UDBUDSVILKÅR 2 storparceller til tæt-lav boligbebyggelse ved Elkærholmparken, V. Nebel, 6040 Egtved

UDBUDSVILKÅR 2 storparceller til tæt-lav boligbebyggelse ved Elkærholmparken, V. Nebel, 6040 Egtved UDBUDSVILKÅR 2 storparceller til tæt-lav boligbebyggelse ved Elkærholmparken, V. Nebel, 6040 Egtved Ejendommene 2 udstykkede storparceller udbydes i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011

Læs mere