Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg"

Transkript

1 Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 2: Dag-/døgnafsnit for børn Blok 3: Dag-/døgnafsnit for unge Blok 4: Ungdomspsykiatriskambulatorium samt fokuseret ophold i psykiatri Psykologisk ekspert Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi Kunne varetage psykopatologisk vurdering Kunne vurdere behov for supplerende undersøgelse. Kunne foretage psykopatologisk vurdering af barnet/den unge. Kunne udføre projektive og kognitive testninger observation, legeobservation, struktureret diagnostisk interview og anvende andre diagnostiske redskaber som ratingscales. Kunne vurdere behov for supplerende: -psykologisk undersøgelse -somatisk undersøgelse -speciallægeundersøgelse. Teoretisk specialespecifikt kursus i Psykopatologi III. Teoretisk specialespecifikt kursus i Ratingscales, observation og strukturerede interviews II. Casebaseret undervisning. suppervision. Casebaseret undervisning. specialespecifikt kursus i Psykopatologi III. specialespecifikt kursus i Ratingscales, observation og strukturerede interviews II. vurdering af portefølje og struktureret kollegial bedømmelse eller 360 evaluering. vejlederbedømmelse eller 1

2 2.1.3 Kunne varetage specialiseret psykologisk og neuropsykologisk undersøgelse af børn og unge. Med overblik og faglig ekspertise kunne bedømme: -mental retardering, intelligens- og udviklingsniveau -indlæring, sprog og kognition -kontakt og kommunikation -affekt forvaltning og personlighed -tilknytning og tidlig relationer. Kunne vælge og sammensætte testsystem: -ud fra klinisk problemstilling -ud fra psykometriske oplysninger om instrumentet -ud fra ressourcemæssig vurdering. Specialespecifikt kursus om Psykologisk undersøgelsesmetode II, samt Neuropsykologisk undersøgelsesmetode II. Case-baseret undervisning. specialespecifikt kursus om psykologisk undersøgelse II o Neuropsykologisk undersøgelse II. vurdering af portefølje audit på minimum 10 cases og struktureret Kunne varetage diagnostisk formulering Kunne varetage klinisk case- Formulering. Kunne varetage forståelig formidling til forældre, barnet/den unge og samarbejdspartnere. Kunne varetage sammenfatning af anamnestiske oplysninger og undersøgelsesresultater i diagnostisk formulering. Kunne varetage forståelig formidling til forældre, barnet/den unge og samarbejdspartnere om diagnosen og betydningen af denne. Med overblik og faglig ekspertise kunne udarbejde en klinisk case formulering: -på basis af sagsinformationer neuropædiatri og/neurologi. Klinisk arbejde. Casebaseret undervisning. Psykologisk undersøgelses metode II.. specialespecifikt kursus i Psykopaologi III inkl. Neuropædiatri/neurologi. kollegial bedømmelse og Audit på minimum 10 cases. specialespecifikt kursus i psykologisk 2

3 -og/eller i samarbejde med patient og/eller familie -indenfor anerkendt teoriramme. Mesterlære/Klinisk arbejde under undersøgelsesmetode II Kunne varetage udarbejdelse af behandlingsplan. Kunne varetage udarbejdelse af behandlingsplan på basis af diagnostisk formulering og alle foreliggende oplysninger: Casebaseret undervisning. -i samarbejde med team -i samarbejde med pt. og/eller familien -i samarbejde med psykiater Kunne anvende principperne i evidensbaseret praksis i psykologisk behandling af børn, unge og familien Kunne varetage psykologisk behandling med barnet, den unge og familien. Med overblik og faglig ekspertise kunne: tilrettelægge den psykologiske behandling på basis af (1) den individuelle case formulering, (2) videnskabelig funderet viden om forskellige behandlingsformers effektivitet i forhold til forskellige kliniske problemstillinger og (3) lydhørhed overfor patientens og familiens ønsker samt (4) klinisk ekspertice. Med overblik og faglig ekspertise kunne: -vurdere egnethed til psykoterapi -formulere behandlingsmål -vælge relevante psykoterapeutiske Supervision af vejleder. Psykologisk behandling II. Case-baseret undervisning. vurdering af portefølje og/eller gennem statusvurdering (fremlæggelse og revurdering af behandlingsforløb) på konference. Psykologisk behandling II vurdering af portefølje og/ eller gennem 3

4 metode -udføre individuel psykoterapi af børn og unge -udføre familie- og gruppeterapi -udføre psykoedukativ behandling af patienter/familie. Klinisk arbejde og supervision ved vejleder og/eller supervision ved psykoterapeutisk supervisor /eller gruppe statusvurdering (fremlæggelse og revurdering af behandlingsforløb) på konference Kunne videregive observationer om effekt og bivirkninger af psykofarmakologisk behandling af barnet eller den unge Kunne supervisere og yde konsulentbistand til interne og eksterne samarbejdspartnere Kunne foretage vurdering af akutte børne- og ungdomspsykiatriske lidelser. Kunne vurdere effekt/manglende effekt af behandlingen og foreslå justering af behandlingsplan. kunne redegøre for psykofarmakas virkemekanismer og grundlæggende kontraindikationer hos børn og unge, herunder viden om forventet effekt. Have viden om hvordan psykofarmakologisk behandling af børn og unge monitoreres og afsluttes. Kunne varetage supervision af miljøterapeutisk behandling Kunne yde konsulentfunktion -eksterne samarbejdspartnere. Kunne vurdere behovet for akut indlæggelse, farlighed og suicidal risiko. Kunne varetage psykologisk behandling af børn og unge med selvmordsforsøg. Biologiske behandlingsbehandlingsmetoder. Specialespecifikt kursus om Konsulentfunktion og vejledning af andre. Mesterlære/klinisk arbejde og supervision ved vejleder. Specialespecifikt kursus om Neuropædiatri/neurologi. Studiebesøg ved akutmodtagelse/skadestue. Biologiske behandlingsmetoder. kursus om Konsulentfunktion og vejledning af andre. Neuropædiatri/neurologi. 4

5 Kunne identificere afvigende mor/barn relationer hos 0-3- årige Kunne identificere og psykologisk behandle belastnings reaktioner hos børn og unge. Kunne identificere afvigende mor/barn-relationer hos det 0-3-årige barn. Kunne vejlede patient/familie. Kunne medvirke til at henvise til relevant behandling. Kunne identificere og behandle akutte og/eller posttraumatiske belastningsreaktioner hos børn/unge (herunder børn og unge udsat for seksuelle og andre overgreb). Kunne vejlede og varetage formidling til patient/familie og netværk. Specialespecifikt kursus Psykopatologi III, inkl. Neurolpædiatri og neurologi og/eller case-baseret undervisning. Studiebesøg ved spædbørnsafsnit. Neuropædiatri /neurologi. Case-baseret undervisning. Mesterlære/klinisk arbejde under Psykopatologi III, inkl. Neuropædiatri (neurologi og vurdering af portefølje). Neuropædiatri og neurologi Kunne varetage afklaring af misbrug hos børn og unge Kunne udføre misbrugsbehandling Kunne afgrænse psykiatri og børneog ungdomspsykiatri mht. målgrupper og overordnede problemstillinger og Kunne identificere alkohol- og stofmisbrug hos børn/unge. Kunne medvirke til henvisning til relevant behandling. Kunne udføre psykologisk misbrugsbehandling af børn og unge. Kunne redegøre for praksis vedr. psykiatrisk behandling. Kunne medvirke til henvisning til relevant behandling. Casebaseret undervisning. Klinisk arbejde under Specialespecifikt kursus om voksenpsykiatrisk behandling og voksenpsykiatri og fokuseret ophold i fokuseret ophold i voksenpsykiatrien. voksenpsykiatrien. 5

6 befordre sammenhæng i patientforløbene Kunne anvende relevante love og forordninger vedrørende børn og unges forhold. Kunne redegøre for: -lov om Frihedsberøvelse og anden Tvang i psykiatrien. -lov om Social Service og Myndighedsloven. -psykiatrilov og relevante områder af forvaltningslov, herunder servicelovens bestemmelser om skærpet underretningspligt (delvist på hoveduddannelsen). Mesterlære/klinisk arbejde under Casebaseret undervisning. vejlederbedømmelse og vurdering af portefølje Kunne vejlede og supervisere yngre kollegaers arbejde med psykologisk undersøgelse og behandling. Kunne anvende faglig viden samt viden om supervisionsmodeller. specialespecifikt kursus om vejledning/ kursus i vejledning og Kommunikator Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi Kunne informere patient/ pårørende og samarbejdspartnere om forløb og formål med undersøgelse/ behandling, og sikre at informationen er forstået korrekt. Med overblik og faglig ekspertise: -kunne informere klart og forståeligt vedrørende forløb og formål med undersøgelse og behandling -kunne indhente informeret samtykke til undersøgelse/ Mesterlære /klinisk arbejde under Feedback fra tværfaglige team. 6

7 2.2.2 Kunne lede samtaler med patient/ pårørende og samarbejdspartnere, også under vanskelige forhold Kunne udføre skriftlig formidling af patientforløb til relevante samarbejdspartnere. behandling -kunne koordinere indsatsen vedr. oplysninger til patient/familie og samarbejdspartnere, således at disse modtager enslydende, konsistent information. Med overblik og faglig ekspertise -kunne disponere og styre en samtale i forhold til tid og formål -kunne gennemføre vanskelige samtaler, der indebærer formidling af alvorlige oplysninger med hensyn til diagnose og prognose -kunne gennemføre vanskelige samtaler, der indebærer sproglige, kulturelle eller religiøse barrierer, eller vanskeliggøres p.g.a. psykisk instabilitet hos patient/pårørende. Med overblik og faglig ekspertise kunne: -udfærdige erklæringer til brug for undervisningssektoren og den sociale sektor -udfærdige erklæringer til brug for civile eller retslige myndigheder. ledelse, administration og samarbejde. Klinisk arbejde. Feedback fra tværfaglige team. supervision og supervision ved vejleder. Ledelse, administration og samarbejde. Feedback på skriftligt arbejde Og vurdering af portefølje. Samarbejder 7

8 2.3.1 Kunne samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere Kunne indgå konstruktivt i konfliktløsning internt og eksternt. Kunne etablere samarbejdsrelationer til interne og eksterne samarbejdspartnere, præget af viden om og respekt for den enkeltes faglige og personlige kompetencer. Kunne beskrive og analysere - og indgå konstruktivt i løsning af -konflikter i samarbejdsrelationer internt og eksternt. Supervision ved vejleder og feedback fra tværfaglige team og/eller kollegial bedømmelse under vejlederansvar. Kursus i ledelse, administration og samarbejde. Feedback fra tværfaglige team og/eller kollegial bedømmelse under vejlederansvar. vejlederbedømmelse og vurdering af portefølje. Ledelse, administration og samarbejde. Leder/administrator Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi Kunne fungere inden for sundhedsvæsenets struktur og funktion. Kunne fungere inden for sundhedsvæsenets struktur og bidrage til dets fortsatte udvikling. Kursus i Ledelse, administration og samarbejde. Ledelse., administration og samarbejde Kunne udføre ledelsesfunktion i afgrænsede sammenhænge. Have erfaring med forskellige ledelsesopgaver, såsom teamledelse, sagsledelse, konferenceledelse og andet. Deltagelse i: - organisatorisk arbejde - administrativt arbejde. Teoretisk kursus i Ledelse, administration og samarbejde. Mesterlære. Feedback fra tværfaglige teams og/eller kollegial bedømmelse vejlederbedømmelse eller kursus i Ledelse, administration og samarbejde. 8

9 2.4.3 Kunne disponere i en tidsmæssig sammenhæng Kunne formidle ledelsesfunktioner skriftligt. Kunne prioritere mellem patientvaretagelse, uddannelse, forskning og eksterne aktiviteter. Kunne varetage arbejdstilrettelæggelse, herunder arbejdsfordeling. Kunne udforme instruks for arbejdsopgaver i afdelingen, f.eks. undersøgelses- og evalueringsprogrammer for patientforløb. under vejlederansvar. Supervision ved vejleder og/eller supervision ved afdelingsleder og/eller feedback fra kollegial bedømmelse under vejlederansvar. Projektarbejde og supervision ved vejleder og/eller supervision ved afdelingsleder. vejlederbedømmelse eller vurdering af portefølje. vejlederbedømmelse eller Vurdering af skriftligt materiale og Sundhedsfremmer Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi Kunne bidrage til forebyggelse af psykisk lidelse hos børn og unge Kunne anvende gældende regler for anmeldelsespraksis. Kunne anvende viden om risikoog beskyttende faktorer vedr. børn, unge og familiers psykiske helbred. Kunne omsætte denne viden i klinisk praksis, udviklingsprojekt eller organisatorisk arbejde. Kunne anvende regler for anmeldelsespraksis i henhold til Lov om social service. Projektarbejde (f. eks. oplysningsarbejde). Deltagelse i organisatorisk arbejde. Deltagelse i forebyggelsesprogram. Mesterlære/klinisk arbejde under supervision vejlederbedømmelse eller vurdering af projektarbejde eller vejlederbedømmelse eller vurdering af portefølje. 9

10 Akademiker Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi Kunne redegøre for psykopatologisk baggrund og fremtræden i forhold til de diagnostiske hovedgrupper i børne- og ungdomspsykiatrien Kunne indhente og anvende ny viden Undervise: Kunne formidle faglig viden til kolleger, og vejlede yngre kolleger og andre faggrupper. Med faglig ekspertise kunne redegøre for de hyppigst forekommende psykiske forstyrrelser i børne- og ungdomspsykiatriens i et udviklingspsykopatologisk perspektiv, samt udrednings og behandlingsmetoder med reference til opdateret litteratur. Holde sig ajour med den nyeste viden inden for specialet, og kunne foretage kritisk litteraturvurdering. Kunne medvirke til at indføre ny viden i daglig praksis. Kunne: -formidle faglig viden til kolleger og andre faggrupper. -undervise og vejlede psykologistuderende, psykologer på vej til autorisation eller specialpsykolog samt andre faggrupper. Neuropædiatri /neurologi. Selvstudium. forskningsmetode, statistik, søgning i databaser m.m. og projektvejledning Selvstudium. Deltage i litteraturkonference. Kursus i litteratursøgning. Kollegial diskussion under vejlederansvar. Specialespecifikt kursus om forskningsmetode, statistik, søgning i database m.m. og projektvejledning. Deltagelse i kollegial undervisning, case-fremlæggelse og litteraturkonference. Feedback fra studerende. Kollegial bedømmelse under vejlederansvar. Neuropædiatri/neurologi. Teori om forskningsmetode, statistik, søgning i databaser m.m. og projektvejledning. kursus om forskningsmetode, statistik, søgning i database m.m. og projektvejledning Skabe ny viden. Kunne opstille problemstilling og Specialespecifikt kursus om kursus om 10

11 Kunne gennemføre afgrænset forskningsprojekt og/eller kvalitetssikringsprojekt og/ eller klinisk case studie. hypoteser vedr. klinisk og/eller videnskabelig problemstilling. Kunne anvende videnskabelig metodik. Kunne gennemføre og afrapportere projektet overfor kollegial gruppe. forskningsmetode, statistik, søgning i database m.m. og projektvejledning. Selvstudium. Projektarbejde og supervision ved vejleder/ forskningsvejleder. Gruppesupervision og/eller studiebesøg. forskningsmetode, statistik, søgning i database m.m. og projektvejledning. projektarbejde i forbindelse med forskningskursus Professionel Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi Kunne etablere, fastholde og afslutte en professionel relation til patient/familie Kunne agere i henhold til gældende etiske principper som Etiske principper for nordiske psykologer. Kunne vække tillid hos patient og forældre. Kunne beskytte patient og forældre mod at udlevere sig unødigt. Kunne afgrænse egne behov og eventuelle personlige problematikker i forhold til patient og forældre. Kunne varetage etiske spørgsmål i forbindelse med tavshedspligt, indhentning og udlevering af oplysninger. Feedback fra tværfaglige teams. Deltagelse i kollegial bedømmelse under vejlederansvar. etik for psykologer. Klinisk arbejde Feedback fra tværfaglige teams. Deltagelse i kollegial bedømmelse under Vejledervurdering og etik for Psykologer. 11

12 vejlederansvar Kunne evaluere egen viden og kunnen samt egne uddannelses- og udviklingsbehov. Løbende kunne evaluere egen viden og kunnen, og erkende egne personlige, faglige og etiske grænser. Løbende kunne udfærdige planer for opretholdelse og udvikling af faglige kompetencer. Kollegial bedømmelse under vejlederansvar. 12

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Dermato-Venerologi

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Dermato-Venerologi Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Dermato-Venerologi Sundhedsstyrelsen Dansk Dermatologisk Selskab Januar 2004 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Beskrivelse af specialet 3 2. Uddannelsens

Læs mere

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatoli Sundhedsstyrelsen Dansk Reumatolisk Selskab Juni 2010 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i intern medicin: reumatoli Redaktion

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin 1 Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Øst Maj 2005, revideret februar 2010 Uddannelsesprogram for hoveduddannelse i arbejdsmedicin, Region Øst, 1 maj 2005, revideret

Læs mere

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Marianne Mose Bentzen December 2012. Version 1.0. - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

Læs mere

KOMPETENCE UDVIKLING SOSU ASSISTENTER

KOMPETENCE UDVIKLING SOSU ASSISTENTER KOMPETENCE UDVIKLING SOSU ASSISTENTER AMU baseret efteruddannelse for social og sundhedsassistenter BILAG 2 Dokumentation og data TUP projekt 2006 2008 Uddannelsesstruktur for sosu assistenter Social og

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatoli Sundhedsstyrelsen Dansk Reumatolisk Selskab Januar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1 Specialet Intern Medicin: Reumatoli...4

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Hoveduddannelses-stilling i almen medicin. Region Midtjylland Vest

Uddannelsesprogram for. Hoveduddannelses-stilling i almen medicin. Region Midtjylland Vest Uddannelsesprram for Hoveduddannelses-stilling i almen medicin Region Midtjylland Vest Regionshospitalet Herning Holstebro Oktober 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet almen medicin

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst. Almen praksis fase 1, 2 & 3

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst. Almen praksis fase 1, 2 & 3 Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst fase 1, 2 & 3 1 Uddannelsesprogrammerne for den almenmedicinske speciallægeuddannelse i Region Øst er udarbejdet af læger som er under

Læs mere

Etiske principper for nordiske psykologer

Etiske principper for nordiske psykologer Etiske principper for nordiske psykologer 0. Forord Fagetiske principper er en præcisering af den almene etik, der gælder såvel for psykologer som for alle andre mennesker. Gennem deres arbejde kommer

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅD MED EN SYGEPLEJERSKEPROFIL. miniguide psykiatrien

DANSK SYGEPLEJERÅD MED EN SYGEPLEJERSKEPROFIL. miniguide psykiatrien DANSK SYGEPLEJERÅD KOM I GANG MED EN SYGEPLEJERSKEPROFIL miniguide psykiatrien 1 Kom i gang med en sygeplejerskeprofil Miniguide psykiatrien Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Søren Svendsen Layout:

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler 1. Navn på det kliniske undervisningssted og dets kontaktpersoner Hospitalspsykiatri og hospitalsbaseret distriktspsykiatri.

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Trankær Mosevej 25 8310 Tranbjerg J. er en af i alt 7 enheder under Forsogshjemmet Østervang. består af fire pladstyper:

Læs mere

Uddannelsesprogram for Hoveduddannelse i dermato-venerologi

Uddannelsesprogram for Hoveduddannelse i dermato-venerologi 1 Uddannelsesprogram for Hoveduddannelse i dermato-venerologi 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme samt seksuelt

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REFERENCEPROGRAM. for skizofreni

REFERENCEPROGRAM. for skizofreni REFERENCEPROGRAM for skizofreni 2004 Sekretariatet for Referenceprogrammer - SfR REFERENCEPROGRAM for skizofreni Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af SfR Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

KVALITET I ALKOHOLBEHANDLING

KVALITET I ALKOHOLBEHANDLING KVALITET I ALKOHOLBEHANDLING - et rådgivningsmateriale 2008 Kvalitet i alkoholbehandling - et rådgivningsmateriale Manuskript: Ulrik Becker, Helene Bygholm, Kit Broholm, Anette Søegaard Nielsen, Per Nielsen

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse April 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole Side 1 af 12 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske professionsudøvelse

Læs mere

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS Anette Lindgren, Birte Rasmussen, Birthe Ørskov, Helle Nordestgaard Matthiesen, Ina Lillevang, Jeanette Nielsen, Jorit Tellervo,

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere