Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold"

Transkript

1 Undervisningssted: Kommune Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Udvidet Bostøtte, Kafferisteriet, Skivevej 7, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Social og arbejdsmarked er organiseret på følgende måde: Social og arbejdsmarkedsdirektør i Kommune: Helle Bro Socialchef i Kommune: Anette Holm Centerleder, Psykiatrisk Center: Janne Jørgensen Funktionsleder, Psykiatrisk Center: Torben Kristiansen Faglig leder, Psykiatrisk Dagtilbud: Tina Væggemose Udvidet bostøtte, er en del af Kommunes socialpsykiatriske tilbud i Center for Psykiatri. Udvidet bostøtte består af: Ekstern Bo-støtte i eget hjem ifølge Serviceloven 85: Udvidet Bostøtteteam Skivevej 7, Kommune. Ledelse og personalekontorer: Administrationen, Welschsvej 9, Alle ydelser er visiterede ydelser Socialområdets vision er, at al indsats tager udgangspunkt i borgerens livsopfattelse med det formål at fremme borgerens evne til at mestre egen tilværelse. Formålet med indsatsen i Udvidet Bo-støtte tager udgangspunkt i ovenstående vision: At støtte borgere med nedsat psykisk funktionsevne med henblik på: At støtte personlig udvikling. Fremme borgerens evne til at mestre egen tilværelse. Styrke borgerens oplevelse af livskvalitet. Medvirke til stabilitet og sammenhæng i borgerens liv. Sammen med borgeren at finde dennes ressourcer og at styrke disse. Tage udgangspunkt i borgerens ønsker og behov for grad og type af indsats, herunder opfølgning og udarbejdelse af handleplan. Respektere borgerens værdighed og styrke borgerens selvstændighed således, at ansvaret for eget liv forbliver hos borgeren. Samarbejdsrelationer, herunder bl.a. tværfaglige og tværsektorielle Personalet i Udvidet Bo-støtte består af 5 medarbejdere i alt, fordelt på sygeplejerske ergoterapeuter og social og sundhedsassistenter. Side 1 af 12

2 Undervisningssted: Kommune Hver beboer er tilknyttet en primær og i nogle tilfælde en sekundær kontaktperson. I Udvidet Bo-støtte samarbejder personalet med hele beboerens netværk, såvel det private som det professionelle, f.eks. familien, behandler, sagsbehandler osv. Udvidet Bo-støtte samarbejder med: Praktiserende læge Visitationsenheden Regionspsykiatrien, afdelinger og ambulatorium (psykiater socialrådgiver psykolog sygeplejerske) Social og arbejdsmarked herunder Jobcenter Stofbehandlingen, Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Dagcenter Kafferisteriet Cafe Utopia Familieafdeling, Kommune Livsstilscafeen Livsstilshøjskoler Udvidet Bo-støtte er desuden kontinuerligt uddannelsessted for: sygeplejestuderende i 8. modul sygeplejestuderende i 13. modul Patientkategorier/borgerkategorier Udvidet Bo-støtte er et tilbud til sindslidende borgere i alderen 18 år og opefter. Diagnosen er typisk: Personlighedsforstyrrelser, selvskadende adfærd, spiseforstyrrelse, skizofreni, maniodepressiv psykose, ADHD, samt dobbelt diagnoser med misbrugsproblematikker Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Centrale kliniske sygeplejefaglige problemstillinger De sygeplejefaglige udfordringer i Udvidet Bo støtte er mangfoldige og dækker alle grupper af borgere i samfundet. Sygeplejersken yder sygepleje/støtte hos borgere: med personlighedsforstyrrelser med angstproblematikker med selvdestruktive eller udad-reagerende adfærd med depressioner og/eller manier med skizofreni og dertil hørende symptomer, som f.eks. stemmehøring. med tendens til selvmedicinering, med f.eks. alkohol stoffer m.m. med multible livsstilsproblemer og sekundære fysiske sygdomme, som eks. diabetes Typiske kliniske sygeplejeopgaver Side 2 af 12

3 Undervisningssted: Kommune Sygeplejersken arbejder ud fra den enkelte borgers ressourcer, behov og problemer. Kompleksiteten hos den enkelte borger er individuel. Sygeplejersken arbejder med følgende: Mødet og samarbejdet med borgeren At lære borgeren at kende (anamnese) At etablere en tillidsfuld kontakt Samarbejde med pårørende og øvrigt netværk privat/professionelt Observerende og behandlende indsats. Jeg styrkende sygepleje/støtte til borgere med midlertidig eller varigt svigtende jeg - funktion Miljøterapeutisk sygepleje/støtte til borgere med psykiatriske problemstillinger, der påvirker borgerens livsduelighed. Sygepleje/støtte til borgere med eksistentielle problemer Sygepleje/støtte til borgere med ernæringstrusler med overvægt, undervægt og/eller fejlernæring Sygepleje/støtte til borgere med behov for undervisning i psykiatrisk lidelse Sygepleje/støtte til borgere med behov for støtte og undervisning i hverdagsaktiviteter Sygepleje/støtte til borgere med behov for undervisning og støtte i forældreevne Sygepleje/støtte til borgere med behov for støtte til valg og planlægning af fremtiden Sygepleje/støtte til borgere med uafklarede ressourcer Sygeplejefaglige opgaver retter sig mod: At udføre sygepleje At formidle sygepleje At lede sygepleje At udvikle sygepleje Forslag til hvordan den studerende kan arbejde med sygeplejen, for at tilegne sig det skitserede læringsudbytte for modul 8, jf. modulbeskrivelse: At udføre sygepleje Den sygeplejefaglige indsats har til hensigt at støtte borgeren i at mestre eget liv. Sygeplejestuderende kan selvstændigt eller sammen med kontaktpersonen: Observere, analysere, reflektere, justere og koordinere enkelte borgerforløb i den kliniske periode Herunder: Etablere en tillidsfuld relation via professionel kommunikation Observere borgerens psykiske tilstand, sociale vilkår og fysiologiske behov Identificere og prioritere borgerens behov for sygepleje herunder vægtning mellem sundhedsfremme, sundhedsbevarende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende sygepleje Støtte borgeren i at strukturere og mestre egen hverdag, herunder at opretholde normal døgnrytme. Støtte borgeren i mestring af eget liv med psykiske og sociale problemstillinger Samarbejde med borgeren og dennes netværk privat/proffesionel Varetage professionel kommunikation og etablere, fastholde og afslutte relationer til borgeren og de pårørende Støtte borgeren i at opstarte og/ eller vedligeholde medicinsk behandling, herunder Side 3 af 12

4 Undervisningssted: Kommune observation af medicinens virkning og bivirkninger. Medicinadministration Støtte borgeren i at samarbejde med behandleren. Støtte borgeren i at vedligeholde daglige gøremål og personlige og sociale færdigheder. Motivationsarbejde med udgangspunkt i recovery tanken Evaluere og justere udført sygepleje Mono- og tværfagligt samarbejde. Identificere og handle på etiske dilemmaer, herunder tvang/umyndiggørelse, grænsesætning, skærmning, mv. Respektere og beskytte den enkelte borger Udvise situationsfornemmelse i samarbejdet med borgeren og være autentisk i situationen At formidle sygepleje Informere og vejlede borgeren i sundhedsfremmende og forebyggende aspekter herunder i sund kost og motion. Rapportere og dokumentere indsamlede data, samt udført sygepleje i elektronisk borgerjournal. Undervise borger og pårørende i sundhedsrelaterede emner knyttet til psyko/sociale problemstillinger Fremlægge borgerforløb ved rapportsituationer, konferencer mv. herunder anvende fagsprog At lede sygepleje Være kontaktperson for udvalgte borgere Støtte borger i at organisere/strukturere, samt mestre egen hverdag. (herunder opretholde normal døgnrytme). Samarbejde monofagligt, tværfagligt og tværsektorielt omkring koordinering af indsats i udvalgt borgerforløb for at sikre kontinuitet. I samarbejde med borger, udarbejde/evaluere samarbejdsplan/handleplan med særlige fokuspunkter Sammen med borger at deltage i handleplansmøder, netværksmøder, konferencer m.m., for at sikre den visiterede/ordinerede ydelse. Støtte borger i at opretholde/vedligeholde kontakten til pårørende/netværk. Deltage i ledelse af grupper og gruppemøder Identificere og handle i forhold til juridiske aspekter herunder tavshedspligt, borgerrettigheder, skærpet underretningspligt mm. At udvikle sygepleje Kan identificere og indberette utilsigtede hændelser, samt reflektere og fremkomme med handlingsforslag der styrker borgerens sikkerhed. Være opsøgende I forhold til anvendelse af nyeste praksis udviklings - og forskningsbaseret viden, samt anvende denne viden i begrundelsen af sygeplejefaglig vurdering og handling. Deltage i supervision faglig vejledning Eksempel på arbejdsopgaver den studerende kan varetage: Følge og samarbejde med udvalgte brugere i forhold til områder i den individuelle handleplan f.eks. oprydning/rengøring af lejlighed, træning i at være alene, skabe struktur/rammer for hverdagen, dyrke motion osv. Etablere tillidsfuld relation til 1-2 borgere Side 4 af 12

5 Undervisningssted: Kommune Støtte i at udvikle sociale færdigheder Fornemme og matche stemningen hos brugeren Skabe overblik over dagens aktiviteter via kalender herunder at forholde sig til egen deltagelse. Motivere og følge brugere til dagbeskæftigelse - apotek efter medicin - eller til behandler/læge Deltage i udvalgte samtaler med brugere, og på sigt selv at varetage kontaktpersons samtaler med enkelte brugere Vejlede og undervise borger og evt. pårørende Deltage aktivt i møder/konferencer Rapportering/dokumentation Typiske patientforløb/borgerforløb Borgeren er visiteret til Udvidet Bo-støtte Borgerens sygdomsbillede omfatter typisk: Personlighedsforstyrrelser blandt andet med selvskadende adfærd til følge. Skizofreni-diagnoser Dobbelte diagnoser (misbrugsproblematikker og en psykiatrisk lidelse) Frontallapslidelser. Depressioner/manier Spiseforstyrrelser ADHD-problematikker Kognitive indlærings problematikker Angst Søvnproblemer Socialt udsatte Eksempel på forløb hos borger: Henvises fra eksempelvis: praktiserende læge, hospitalet, hjemmevejleder, døgninstitution Visitation borgeren visiteres for at kunne modtage udvidet bo støtte Samtaleforløb med socialrådgiver i visitationen herunder vurdering af borgerens tilstand Udarbejdelse af handleplan i samarbejde med borgeren (visitationen) Konkretisering af fokusområder og mål i forhold til indsatsen i Udvidet Bo støtte (visitationen sammen med borger) Besøg hos borgeren hvor der fokuseres på en tillidsfuld relation Etablere og fastholde en professionel relation til borgere Indsamle data til identificering og vurdering af borgerens helhedssituation. Observere, vurdere, planlægge samt udføre sygepleje udfra identificerede behov og med inddragelse af borgerens ressourcer. Evt. opstille delmål på baggrund af de beskrevne mål fra visitationen samt mål for evt. nyidentificerede problemstillinger Evaluere og justere sygeplejen Gennem samtaler og motivationsarbejde, med borger og evt. pårørende, skabe struktur i borgerens liv og styrke borgerens evne til at mestre egen tilværelse. Støtte op om borgeres hverdagsaktiviteter Undervise og vejlede borger og evt. netværk udfra identificerede behov Side 5 af 12

6 Undervisningssted: Kommune Opfølgningssamtale efter 3 måneder, hvor socialrådgiver fra visitationen deltager sammen med person fra Udvidet Bo-støtte samt borgeren. Der gøres status i forhold til de beskrevne fokusområder og planlægges fremadrettet Efterfølgende statusmøder 1-2 gange årligt, hvor borgeres behov for støtte revurderes og hjælpen tilpasses borgerens nuværende situation I hele forløbet medtænkes sundhedsfremme og forebyggelse Metoder i klinisk praksis I Udvidet Bo-støtte arbejdes med følgende metoder: Den systemiske referenceramme: Udvidet Bo-støtte arbejder ud fra at hændelser og handlinger altid må forstås i en sammenhæng. Man anerkender, at der er flere perspektiver på samme sag. Borgeren gør sit bedste for at løse de udfordringer, som livet byder på. Personalet må derfor bestræbe sig på at forstå borgerens tanker og erfaringer og derefter tilbyde alternative forklaringer og løsningsmodeller, hvis borgeren ønsker det. I Udvidet Bo-støtte arbejdes ud fra en forståelse af anerkendelse som drivkraften til forandringer. Personalet forholder sig løsningsorienteret til borgeren frem for problemorienteret. Udvidet Bo-støtte viser med andre ord, større interesse for borgerens tidligere succeser, aktuelle styrker og fremtidige muligheder frem for at interessere sig for borgerens tidligere fiaskoer, aktuelle svagheder og fremtidige begrænsninger. Personalet søger at fremme udvikling hos borgeren gennem tilpassede udfordringer. Der arbejdes relationsorienteret og støttende med henblik på at skabe balance mellem krav og ressourcer Udvidet Bo-støtte anerkender vigtigheden af medindflydelse, koordinering og inspiration, hvorfor et tæt samarbejde med borgerens netværk og inddragelse af forskellige fagspecifikke synsvinkler er aktuelle i det daglige arbejde. Ligeledes indgår miljøterapien som en del af stedets arbejdsmetode, hvilket betyder at indsatsen retter sig mod at udnytte de muligheder, der ligger i omgivelserne, med fokus på det daglige samvær, hverdagsaktiviteter og rutiner. Desuden arbejdes med følgende metoder: Sygeplejefaglige/pædagogiske metoder i forhold til brug af handleplan, herunder at identificere ressourcer, analysere, opstille mål, planlægge, tilrettelægge, koordinere, udføre, formidle, dokumentere og evaluere indsatsen. Anvendelse af det sundhedsfaglige skøn Borgerens livshistorie, oplevelse af sundhed, sygdom, behandling og pleje Identificere, reflektere og analysere sundhedsfaglige dilemmaer Dokumentation i elektronisk journalsystem Didaktiske metoder ved vejledning og undervisning af borgere og pårørende. Planlagt sundhedsfaglig undervisning Samtaleformer Kollegial vejledning og supervision Vidensdeling og -udvikling på f.eks. mono- og tværfaglige møder samt konferencer Inddragelse, vurdering og analyse af relevant klinisk udviklings- og forskningsbaseret viden i sygeplejen Kognitiv terapi, Side 6 af 12

7 Undervisningssted: Kommune Det narrative aspekt Sansemotoriske teorier NADA-akupunktur. Recovery Gruppeundervisning/psykoedukation Aktuelle sygeplejefaglige udviklings- og forskningsområder Nedenstående er en kort skitsering af forskellige udviklingsforløb, der forløber i Udvidet Bostøtte: Forebyggelse af multisygdomme hos psykisk syge. Livsstilsændrende tiltag. Udvikling af det tværsektorielle samarbejde, Projekt integrerede forløb Udvikling af selvhjælpsgrupper Udvikling af overgange fra Udvidet Bo-støtte til hjemmevejleder Gruppeundervisningsforløb med fokus på recovery Projekt Hverdagsliv Projekt Find dig en ven Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold Undervisningens organisering, herunder vejlednings- og evalueringstilbud Den kliniske vejleder er i samarbejde med den sygeplejestuderende ansvarlig for tilrettelæggelsen af den kliniske periode. Udgangspunktet er modulets tema og det skitserede læringsudbytte. jf. modulbeskrivelse modul 8 Der planlægges med 1-2 studerende pr klinisk vejleder i 8. modul. Derudover vil sygeplejersker og andre faggrupper i hverdagen støtte op om den studerendes læring. Den studerende er tilknyttet et team i den kliniske periode, og er således en del af en personalegruppe og indgår i fælles faglige drøftelser. Modul 8: Klinisk periode = 8 uger Den kliniske studieperiode kan ses i tre faser: I første fase introduceres den studerende til det kliniske undervisningssted og til konkrete opgaver, med udgangspunkt i modulets tema og læringsudbytte. Den studerende følges med klinisk vejleder eller anden medarbejder fra teamet i denne periode. I anden fase opnås øvelse i løsningen af opgaverne. Der problematiseres og diskuteres. Den kliniske vejleder vil stille spørgsmål med henblik på at fremme refleksion, samt stille krav i forhold til modulets læringsudbytte. I tredje fase arbejdes selvstændigt med opgaverne dog under kontinuerlig vejledning af klinisk vejleder/sygeplejerske og de øvrige medarbejdere i teamet. Den studerende deltager i weekend og aftenvagter efter aftale. Der vil i alle tre faser foregå før under efter vejledning sammen med daglig vejleder Side 7 af 12

8 Undervisningssted: Kommune og/eller klinisk vejleder. Undervisningens organisering og tilrettelæggelse: Den kliniske undervisning organiseres og tilrettelægges ud fra planlagte målrettede læresituationer samt situationsbestemte læresituationer der opstår i praksis. Ligeledes benyttes de formelle og uformelle refleksionsprocesser samt evalueringsseancer. Planlægningsmøde: Det planlægges at den studerende og den kliniske vejleder afholder planlægningsmøde indenfor de første dage i den kliniske periode. Mødet tager udgangspunkt i den studerendes Individuelle kliniske studieplan. Ved mødet tilrettelægges perioden i hovedtræk. Skemaet: Evaluering af den kliniske periode inddrages i planlægningsmødet. Desuden laves der aftaler vedr. fremmøde/mødetider (30 timer ugentlig), plan for ugentlige undervisning/vejlednings samtaler herunder indhold og form, samt studieaktiviteter. Endvidere planlægges tidspunkt for intern klinisk prøve (se modulbeskrivelse, modul 11) og endelig udarbejdes en detaljeret plan for de første 1-2 uger. Der planlægges med ugentlig status/refleksion/evaluering/undervisning, hvor den studerende og klinisk vejleder kontinuerligt planlægger det videre forløb i den kliniske periode. E-portfolio anvendes i hele den kliniske studieperiode. Studieaktiviteter: Der er planlagt to studieaktiviteter i modul 8: Den planlagte studieaktivitet afholdes som seminar og med deltagelse af medstuderende, klinisk vejleder og underviser fra sygeplejerskeuddannelsen.(se modulbeskrivelse bilag 2) Den fastlagte studieaktivitet, retter sig mod en kommunikativ aktivitet, med anvendelse af vejledningssløjfen i forhold til konkret praksissituation. Studieaktiviteten afholdes med deltagelse af klinisk vejleder og øvrige sygeplejersker/personale. Evaluering af perioden/klinisk prøve: Den kliniske periode afsluttes med en evalueringsdrøftelse (efter klinisk prøve), hvor den studerende og den kliniske vejleder gør status over den kliniske periode set i forhold til modulets læringsudbytte. Anbefalinger for det videre studie skitseres. Som forberedelse til evalueringsdrøftelse har den studerende udfyldt skemaet: Evaluering af din kliniske undervisningsperiode, som drøftes med den kliniske vejleder. Ligeledes udfyldes skemaet Dokumentation af tilstedeværelse, studieaktivitet og klinisk prøve. Vedrørende klinisk prøve se modulbeskrivelse bilag 1 Den kliniske vejleders rolle: Den kliniske vejleder varetager, i samarbejde med daglig vejleder, konkrete vejledningsopgaver i autentiske borgersituationer, herunder før under og efter vejledning med fokus på faglig drøftelse og refleksion. Varetager overordnede planlægnings og vejledningsopgaver Gennemfører planlægningssamtaler, ugentlig vejlednings - og evalueringssamtaler Deltager i den fastlagte studieaktivitet Deltager i planlagt studieaktivitet sammen med underviser Fungerer som eksaminator ved 1. delprøve ved intern klinisk prøve og bedømmer den studerendes præstation Fungerer som eksaminator ved 2. delprøve ved intern klinisk prøve sammen med underviser. Klinisk vejleder og underviser bedømmer den studerendes præstation Afholder afsluttende evalueringssamtale Side 8 af 12

9 Undervisningssted: Kommune Den uddannelsesansvarliges rolle: Den uddannelsesansvarlig sygeplejerske er centralt placeret og inddrages i det konkrete studieforløb efter behov og ønsker enten fra den kliniske vejleder eller den studerende. Den uddannelsesansvarliges opgave er primært at støtte den kliniske vejleder i rollen som vejleder, herunder sammen med den kliniske vejleder at styrke og udvikle vejlederrollen. Den uddannelsesansvarlige er sammen med sygeplejeledelsen ansvarlig for kvaliteten i uddannelsesforløbene. Undervisers rolle (fra sygeplejerskeuddannelsen) Underviser fra sygeplejerskeuddannelsen kommenterer første udkast til individuel klinisk studieplan og kan ved behov indgå som sparringspartner i den kliniske periode Underviser deltager i den planlagte studieaktivitet (seminar), samt deltager i den interne kliniske prøve jf. modulbeskrivelse modul 8 og tilhørende bilag Læringsmiljøet i Udvidet Bostøtte: Læringsmiljøet er kendetegnet ved indflydelse, medindflydelse, interesse for og viden om sygeplejerskeuddannelsens indhold og tilrettelæggelse. Der er mulighed for at få ansvar og prøve sig selv af, og der er let adgang til ny viden. Således er der adgang til IT, og et studielokale på det kliniske uddannelsessted. Udgangspunkt tages i den studerendes læringsprofil jf. den individuelle studieplan. Der fokuseres på en åben og ærlig dialog, hvor samarbejdet er præget af gensidig respekt, tillid, anerkendelse og ansvarlighed. Den kliniske vejleder/sygeplejerske vil kontinuerligt støtte den studerende i de forskellige læringsrum med henblik på udvikling af den studerendes viden, færdigheder og kompetencer, og under hensyntagen til den studerendes individuelle fremadskridende lærings- og udviklingsproces. Praksisrummet: Hvor den studerende i direkte samspil med borgeren, observerer sygeplejerskens virke og selv udøver sygepleje, samt reflekterer over praksis og vilkår der påvirker det faglige skøn. Den kliniske vejleder udfordrer den studerende i etiske, praktiske og teoretiske kundskaber. Undervisningsrummet: Hvor den studerende undervises i monofaglige og tværfaglige emner evt. målrettet i forhold til en konkret situation/emne hos en borger, hos hvem den studerende udøver sygepleje. Bearbejdningsrummet: Hvor den studerende deltager i gruppediskussioner med udgangspunkt i en konkret problemstilling hos en borger. Det er den studerende, der præsenterer problemstillingen. Den kliniske vejleder, samt evt. øvrige medarbejdere i teamet deltager i diskussionen som en slags katalysator. Studierummet: Hvor den studerende ved egen indsats, og uden vejleder, fordyber sig teoretisk f. eks. som forberedelse til eller opfølgning af konkret situation hos en borger. Studiebesøg er også en del af studierummet. Side 9 af 12

10 Undervisningssted: Kommune Forventninger til den studerende I den kliniske periode forventes det, at den studerende: Har et fremmøde på min. 30 timer om ugen og er parat til at studere på alle tidspunkter af ugen/døgnet, hvor der er lærings - og vejledningsmuligheder Er primær ansvarlig for udarbejdelse af individuel klinisk studieplan 1-2 uger forud Er velforberedt og deltager aktivt i undervisning/vejledning/evaluering. Er engageret initiativrig undrende spørgende, samt søger viden via litteratur/it Arbejder målrettet med modulets kompetencer Er reflekterende i tanke og ord og på skrift f.eks. via brug af logbog og E portfolie, herunder praksisbeskrivelser, pædagogisk plejeplan og andre skriftlige, faglige overvejelser med henblik på at fremme forståelsen mellem teori og praksis Søger udfordringer i arbejdet med etiske praktiske og teoretiske kundskaber I samarbejdet med borgeren og medarbejdere udviser pli og respekt for det enkelte menneskes værdier, normer og valg Planlægger relevante studiebesøg i forhold til modulets kompetencer (se samarbejdsrelationer ) Bevæger sig mod større grad af selvstændighed og mere komplekse sygeplejeopgaver Anvender og ajourfører e portfolie kontinuerligt i studieperioden Gennemfører såvel planlagt som fastlagt studieaktivitet Udfylder evalueringsskema fra Sygeplejerskeuddannelsen og skriftlig evaluering af kliniske studiested Ved afsluttende evalueringsdrøftelse skriftligt redegører for eget aktuelle faglige niveau og fremtidige udviklingsmuligheder. Læst og anvendt litteratur svarende til sider i alt i klinisk periode modul 8 (se litteratur/pensum liste) Inddrager læst litteratur i begrundelsen af sygeplejen og i faglige drøftelser i teamet. Kliniske vejlederes sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer I Udvidet Bo-støtte, er der 1 klinisk vejleder, der som minimum har klinisk vejlederuddannelse (1/6 diplom). Desuden har den kliniske vejleder gennemgået relevante fagspecifikke kurser. Anne Mette Mejlholm Klinisk vejleder Krav vedrørende klinisk pensum Pensum: Det samlede pensum er sider (30-50 sider pr ECTS point) fordelt på følgende ECTS point: Sygepleje 8 ECTS = sider Sygdomslære 1 ECTS = sider Kommunikation 1 ECTS = sider Pædagogik 1 ECTS = Side 10 af 12

11 Undervisningssted: Kommune Psykologi 1 ECTS = Pensum opgivet af det kliniske undervisningssted er svarende til sider Den studerende opgiver selvvalgt pensum svarende til sider. Den kliniske vejleder godkender den studerendes selvvalgte pensum. Den studerendes selvvalgte pensum indskrives i e portfolie senest en uge før intern klinisk prøve. Det forventes at den studerende inddrager læst litteratur i begrundelsen af sygeplejen og i faglige drøftelser i teamet. Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet og bedømmelser At være studieaktiv: Det forudsættes at den studerende er studieaktiv for at kunne deltage i intern klinisk prøve. Det er den kliniske vejleder der vurderer om den studerende kan indstilles til prøven. At være studieaktiv indbefatter at den studerende har: Deltaget i /øvet sig i diverse kliniske opgaver knyttet til hjemmesygepleje jf. afsnittet: Typiske kliniske sygeplejeopgaver Udarbejdet og kontinuerligt ajourført individuel klinisk uddannelsesplan Gennemført planlagt studieaktivitet (seminar) og deltaget aktivt i medstuderendes seminar Gennemført fastlagt studieaktivitet rettet mod en kommunikativ aktivitet, med anvendelse af vejledningssløjfen i forhold til konkret praksissituation. Været velforberedt til ugentlige vejlednings og evalueringssamtaler Udvist initiativ og engagement i forhold til nå modulets læringsudbytte Dokumenteret selvvalgt pensum i e-portfolie ( sider) Anvendt og kontinuerligt dokumenteret studieaktivitet i e portfolie Arbejdet med refleksion knyttet til kobling at teori og praksis (såvel skriftligt som mundtligt) Deltaget aktivt i fælles refleksioner med andre studerende/medarbejdere Udarbejdet pædagogisk plejeplan i forhold til konkret borger Udarbejdet af: undervisningssted, dato og ledelsesansvarlig. Side 11 af 12

12 Undervisningssted: Kommune. Godkendt den Uddannelsesleder Lisbeth Sørensen Side 12 af 12

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Trankær Mosevej 25 8310 Tranbjerg J. er en af i alt 7 enheder under Forsogshjemmet Østervang. består af fire pladstyper:

Læs mere

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler 1. Navn på det kliniske undervisningssted og dets kontaktpersoner Hospitalspsykiatri og hospitalsbaseret distriktspsykiatri.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever LOKAL UNDERVISNINGPLAN for SSH-elever Indholdsfortegnelse Formål med uddannelsen s.1 1.0 Praktikken s.2 1.1 Formål med uddannelsen s.2 1.2 Praktikstedets syn på læring 1.3 Praktikstedets pædagogiske overvejelser

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn Praktikuddannelsen for Social-og sundhedsassistentelever i Ballerup Kommune Elevens navn Uddannelseskonsulent Vivi Abben, januar 2012 Indholdsfortegnelse Generelt om praktikuddannelsen side 3 Introduktion

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS Anette Lindgren, Birte Rasmussen, Birthe Ørskov, Helle Nordestgaard Matthiesen, Ina Lillevang, Jeanette Nielsen, Jorit Tellervo,

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Marianne Mose Bentzen December 2012. Version 1.0. - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 11 MODUL GENERELLE KRITERIER

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse April 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole Side 1 af 12 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske professionsudøvelse

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere