Tandlægeforeningens Patientskadeforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tandlægeforeningens Patientskadeforsikring"

Transkript

1 Tandlægeforeningens Patientskadeforsikring 2008

2

3 Årsberetningen for Tandlægeforeningens Patientskadeforsikring 2008

4 Indhold Indhold Forord... 5 Kapitel 1: Patientskadeforsikringen Dækning Sagsbehandling Erstatning eller klage Forsikringsdækning og tandlægens mangelsansvar Aktivitet Økonomi Flere oplysninger... 8 Kapitel 2: Talmæssige/statistiske oplysninger Kapitel 3: Problemstillinger belyst ved eksempler på afgørelser i Patientskadeforsikringen Dækningsområdet i patientforsikringslovens (PFL) 1/ Klage- og erstatningslovens (KEL) Specialistreglen PFL / KEL Tålereglen PFL / KEL Forældelse PFL 19 / KEL Erstatningsopgørelse

5 Forord Forord Tandlægeforeningens Patientskadeforsikring afgiver årligt en redegørelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om sin virksomhed. Årsberetningen henvender sig primært til offentlige myndigheder, der har behov for et få et overordnet overblik over Patientskadeforsikringens virksomhed. Denne årsberetning vil indeholde nogle eksempler på særlige afgørelser efter Patientforsikringsloven (PFL) og Lov om Klage- og erstatningsadgang (KEL). Afgørelser, der ankes til Tandskadeankenævnet, vil fremover være tilgængelige på Tandskadeankenævnets hjemmeside ( Denne praksissamling vil være nyttig for, at forsikringsselskabets sagsbehandlere, kommunernes og regionernes jurister, advokater og domstole kan følge og vurdere Patientskadeforsikringens praksis. om varetagelse af sager om erstatning efter Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsnet for privatpraktiserende, autoriserede tandlæger. På Patientskadeforsikringens hjemmeside findes alle nyttige oplysninger om forsikringen. Hellerup november 2009 Jahn Legarth Formand for Tandlægeforeningens Patientskadeforsikring Mette Heegaard Direktør Det er Patientskadeforsikringens opgave at sikre en korrekt og relevant sagsbehandling, hvor såvel patienter som sundhedspersonale oplever optimal service, tryghed og professionel faglighed. Antallet af sager viser en stigning fra 2007 til 2008 på ca. 10%, hvilket kan skyldes større opmærksomhed om erstatningsmuligheder. Hertil kommer, at forsikringen i 2004 blev udvidet til at omfatte andre dele af sundhedssektoren. Patientskadeforsikringen arbejder for, at patienter og tandplejepersonale anmelder alle tilfælde, hvor der kan være sket en skade. Aftalerne med regionerne, kommunerne og tandlægeskolerne, der skulle genforhandles primo 2007 efter implementering af Strukturreformen, blev udskudt til primo Endnu er der ikke aftalt forhandlingsmøder, og formelt er der ikke indgået aftaler mellem Danske Regioner og Tandlægeforeningens Patientskadeforsikring 5

6 Kapitel 1 Patientskade forsikringen 1 Patientskade forsikringen 1.1. Dækning Forsikringen oplyser og afgør sager efter Lov om patientforsikring, hvor patienter er kommet til skade i forbindelse med undersøgelse og behandling hos tandlægefaglige sundhedsgrupper. For skader påført før 1. januar 2004 dækker forsikringen skader forvoldt hos privatpraktiserende tandlæger, på universiteternes tandlægeskoler, og i regionstandplejen, børne- og ungdomstandplejen samt i omsorgstandplejen. Patientforsikringsloven er siden 1. januar 2007, indeholdt i Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsnet. Udover afgørelser om erstatning for skader, er det vigtigt, at den erfaring om patientskader og årsagerne hertil, som forsikringen registrerer, kan anvendes i forebyggende arbejde Sagsbehandling Sagerne behandles under hensyntagen til et højt niveau af juridisk og odontologisk korrekthed. Derudover er der væsentlige hensyn til forbrugernes forståelse af afgørelserne og hurtighed i sagsbehandlingen. Sagsbehandlingen er omfattet af de forvaltningsretlige regler, og der tilsigtes åbenhed og gennemskuelighed for alle sagens parter. Sekretariatet modtager anmeldelser og foretager den indledende oplysning af sagen, som derefter sendes til forsikringsselskabet Codan, der foretager selve sagsbehandlingen af sagen Erstatning eller klage Patientskadeforsikringen vurderer skader hovedsagelig ud fra Patientforsikringsloven og ikke ud fra en culpavurdering, og der er derfor ikke nogen direkte forbindelse mellem kendelser i klagesystemet og erstatningsvurderingen i Patientskadeforsikringen. Kun i tilfælde, hvor mangelfuldt arbejde erstattes af skadesudbedringen, vurderes dette efter culpareglen. Det blev i den oprindelige Lov om patientforsikring meget klart fastlagt, at der ikke er nogen organisatorisk sammenkædning mellem Patientforsikringen og klagesystemerne. Det blev anset for vigtigt for at sikre patienterne erstatning, og at den, der har forvoldt en skade, ikke risikerer, at der rejses en klagesag, selv om man under sagsbehandlingen måtte finde, at der kunne være grundlag herfor. Da Patientforsikringsloven den 1. januar 2004 blev udvidet til at dække den primære sundhedssektor, hvor amterne, nu regionerne skal dække udgifterne, indførtes en paragraf i loven, hvorefter der, hvis der i gentagne tilfælde er ydet erstatning for skader forvoldt af en privatpraktiserende sundhedsperson, skal regionen foretage en indberetning til Sundhedsstyrelsen. Ønsker en patient både erstatning og en vurdering af, om behandlingen giver anledning til kritik, må patienten indgive anmeldelse til både Patientskadeforsikringen og til klagesystemet Forsikringsdækning og tandlægens mangelsansvar Det er en forudsætning for forsikringsdækning, at der foreligger en skade opstået i forbindelse med undersøgelse eller behandling m.m. (patientskade) eller at tandlægen efter almindelige erstatningsregler har pådraget sig ansvar for en personskade eller tingskade (erhvervsansvar). Patienters krav på omgørelse af mangelfuldt tandlægearbejde, der alene støttes på tandlægens misligholdelse af kontraktmæssige forpligtelser (mangelsansvar), falder udenfor forsikringsdækningen, og patienters krav på tilbagebetaling af vederlag dækkes ikke af forsikringen. Der forelig- 6

7 ger nemlig ikke nogen fysisk skade, så længe det mangelfulde tandlægearbejde kan udbedres ved en ny tilsvarende behandling. Er dette tilfældet, foreligger der alene et mellemværende mellem tandlægen og patienten, herunder om patienten har krav på at få tilbagebetalt honoraret og evt. få dækket merudgiften, hvis f.eks. omgørelsen sker hos en anden tandlæge til en højere pris. I tilfælde af, at der er udført fejlbehæftet/mangelfuldt tandlægearbejde i forbindelse med en personskade, er den del af den samlede skadesudbedrende behandling, som erstatter det mangel fulde arbejde, ikke forsikringsdækket. Udgiften til denne del af den samlede skade skal afholdes af den tandlæge, der har udført det fejlbehæftede/mangelfulde arbejde. Det kan være, at en fejlagtigt udført bro har medført, at en tand mistes og skal erstattes af en større bro. Tandlægen skal så betale den del af broen, som erstatter den fejlagtige bro, idet patienten har et retskrav på omlavning af fejlagtigt arbejde. Denne udgift er ikke afhængig af, hvad tandlægen har fået i honorar for den mangelfulde behandling, men beløbet skal dække, hvad omgørelsen reelt koster patienten. Udføres udbedringen af patientskaden hos den tandlæge, der har forårsaget skaden, fratrækker forsikringen honoraret for selve omgørelsen af det mangelfulde arbejde i honoraret for den samlede skadesudbedrende behandling. I det tilfælde, at den skadesudbedrende behandling udføres af en anden tandlæge end den, der har udført det mangelfulde arbejde, betaler forsikringen for hele behandlingen og opkræver honoraret for den del af omgørelsen, som patienten har krav på hos den skadevoldende tandlæge. Enkeltes usikkerhed over denne forsikringsbetingelse og forsikringsmæssige behandling heraf har været årsag til, at der er nedsat et udvalg (LOKE-udvalget), der skal klarlægge koordineringen mellem forsikringen og klagesystemet og sikre en sagsbehandling der tilfredsstiller tandlægens retsbeskyttelse. Tandlægeforeningens Generalforsamling 2008 fulgte dette udvalgs anbefalinger af en struktur, hvor vurderingen af mangels ansvar i første instans behandles af tre tandlægekonsulenter og at der etableres et særskilt ankenævn for mangelsansvarssager. Patientskadeforsikringen vil udarbejde modeller til Tandlægeforeningens Hovedbestyrelse for, hvordan dette kan etableres. For at sikre, at de juridiske og økonomiske relationer til forsikringsaftalens øvrige parter er belyst, er forslagene diskuteret med Tandskadeankenævnet. Tandlægeforeningens Hovedbestyrelse vil forelægge modellerne for Tandlægeforeningens Generalforsamling Aktivitet Patientskadeforsikringen er en del af Tandlægeforeningens Praksisforsikring, der ledes af Praksisforsikringsudvalget. Praksisforsikringsudvalget består af indtil 3 repræsentanter fra Tandlægeforeningen og 3 repræsentanter fra forsikringsselskabet Codan. Formanden for udvalget udpeges af Tandlægeforeningen. Endvidere kan hver af parterne lade sig repræsentere med en jurist. Praksisforsikringsudvalget har til opgave: n at føre tilsyn med, at aftalen forløber i overensstemmelse med parternes intentioner, n at tage stilling til tvivlsspørgsmål vedrørende forsikringsdækningens omfang for øvrige dækninger end Patientskadeforsikringen, idet Praksisforsikringsudvalgets afgørelser heraf er bindende for Tandlægeforeningen og Codan, n at foreslå forbedringer og justeringer af Praksisforsikringen, n at sørge for årlig regnskabsaflæggelse for hele ordningen, og n at informere de af aftalen omfattede tandlæger. Praksisforsikringsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden, der godkendes af parterne. Formanden for Praksisforsikringsudvalget vurderer løbende Codans afgørelser vedrørende patientskadedækningen, samt om Tandlægeforeningens mulighed for eventuelt at anke en afgørelse til Tandskadeankenævnet. Dette gælder dog kun for skader under kr. Formanden for Praksisforsikringsudvalget kan ikke være medlem af Tandskadeankenævnet. Formanden udpeges af Tandlægeforeningen. Kapitel 1 Patientskade forsikringen 7

8 Kapitel 1 Patientskade forsikringen Praksisudvalget har afholdt 2 møder i Udover sin generelle ledelse og udvikling af ordningen, afgør udvalget konkrete sager om erhvervsretshjælp til ordningens medlemmer. Tandlægeforeningens medlemmer af udvalget holder interne møder som forberedelse til udvalgsmøderne samt for planlægning af aktiviteter i forsikringen. Tandlægeforeningens Patientskadeforsikrings administration pr. 1. januar 2008: Praksisudvalget Formand: Jahn Legarth, tandlæge Medlemmer: Jørn Frandsen, tandlæge Marianne Clemensen, tandlæge Fra forsikringsselskabet Codan: Nicolai Tofft, afdelingschef Pernille Kornath Møller, afdelingschef Lone Kjær, underwriter 1.6. Økonomi Det tilstræbes at holde omkostningerne så lavt, som det er forsvarligt. Praksisforsikringen og Tandskadeankenævnet har et samlet administrationsbudget på ca. 7,2 mio. kr. Dette beløb vil stige, især henset til den vækst, der ses i sagsmængden. Til dækning af sags- og skadesbehandlingsudgifter blev der i 2008 opkrævet et gebyr på kr ,- pr. sag, fastsat ud fra et estimat over de forventede omkostninger til behandling af de indkomne sager i 1. instans. For Tandskadeankenævnets virksomhed blev der fastsat et gebyr på kr ,- pr. sag anmeldt til forsikringen Flere oplysninger Tandlægeforeningens Patientskadeforsikrings hjemmeside ( indeholder en lang række oplysninger om den faktiske sagsbehandling og frister mv. 8

9 2 Sagsbehandling 2.1 Talmæssige og statistiske oplysninger Figur 1 viser fordelingen af erstatninger på skader anmeldt i årene Ca. 66% af anmeldelserne giver anledning til erstatning efter PFL/KEL. 29% af anmeldelserne var ikke erstatningsberettiget, og de resterende ca. 5% er skader, der er dækket af erhvervsansvarsforsikringen og omhandler væsentligst tingskader. Kapitel 2 Sagsbehandling i % i % i % i % 2, stk.1, nr. 1 (specialistmålestokken) , , , ,3 2, stk. 1, nr. 2 (apparatursvigt) 38 5,7 37 5,5 73 6, ,1 2, stk. 1, nr. 3 (alternativ metode/teknik) 1 0,2 3 0,4 6 0,6 3 0,3 2, stk. 1, nr. 4 (rimelighedsreglen) 49 7, ,0 82 7, ,2 Ulykke 0 0,0 1 0,1 0 0,0 0 0,0 Ansvar < ,2 0 0,0 0 0,0 1 0,1 Omfatttet, men < 1000 kr. 4 0,6 2 0,3 2 0,2 2 0,2 I alt omfattet af Patientskadeforsikringen , , , ,0 Afgørelser uden for lovens dækningsområde Omgørelse af eget arbejde 1 0,2 1 0,1 16 1,5 4 0,4 Ikke dækket , , , ,7 Forældelse 5 0,8 9 1,3 9 0,8 3 0,3 Diverse 3 0,5 6 0,9 6 0,6 7 0,6 Ikke omfattet af Patientskadeforsikringsloven , , , ,0 Tingskade 64 9,6 39 5,8 63 5,9 0 0 Samlet antal afgørelser , , , ,0 Figur 1. Anerkendelses- og afvisningsbegrundelser Fra 2008 medregnes tingskade ikke i den samlede opgørelse. 9

10 Kapitel 2 Sagsbehandling Privatpraksis Kommunal tandpleje Amts/regions - tandpleje Antal anmeldte sager Tandlægeskoler I alt antal sager Figur 2. Sagernes fordeling på de dækkede tandplejeområder, ekskl. tingskader. År Hensættelser primo Hensættelser ultimo Udbetalte erstatninger Udgifter i alt Figur 3. Erstatningsudgifter pr. år iflg. Codans regnskab. I opgørelsen af erstatningsudgifter er medtaget udgifterne til konsulenter. Skadeår Anmeldelsesår Figur 4. Antal anmeldte og afgjorte sager opgjort ud fra skadeåret. Eksempel: I 2007 blev anmeldt 97 skader forårsaget i

11 Måneder År <1 <2 <3 < ,0 4,5 4,5 1,7 36,3 34,0 34,1 15,8 68,3 73,4 73,6 43,3 77,7 84,0 84,3 62,7 Kapitel 2 Sagsbehandling <5 81,0 87,8 88,1 73,7 <6 83,3 90,2 90,5 78,0 <9 89,0 95,1 95,4 88,2 <12 92,3 96,9 97,2 92,9 <18 97,3 98,5 98,8 98,5 <24 98,3 99,2 99,5 99,8 <36 99,0 99,4 99,7 100,0 <48 100,0 99,7 100,0 >47 100,0 Figur 5. Sagsbehandlingstid i måneder i akkumuleret %-tal fra startdato til afgørelsesdato, ekskl. tingskader, for sager afgjort i året. Erstatningsudbetaling Under År til over I alt Figur 6. Erstatningernes størrelsesmæssige fordeling. 11

12 Kapitel 2 Sagsbehandling Afsluttede sager Uden udbetaling Udb. under kr. Udb. under kr. Udb. over kr I alt Figur 7. Antal afsluttede sager pr I gang ej afsluttede Uden udbetaling Udb. under kr Udb. under kr Udb. over kr I alt Figur 7a. Antal sager under sagsbehandling pr Region Antal sager, udb. > kr. Skadeudgifter > kr. Hovedstaden Sjælland Midtjylland Nordjylland Syddanmark I alt Figur 8. Antallet af sager med udbetalinger over kr. i 2008 fordelt på de enkelte regioner. 12

13 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 Kapitel 2 Sagsbehandling 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Specialistmålestokken Appaturfejl Alternativ teknik/metode Tålereglen 2005 i % 2006 i % 2007 i % 2008 i % Figur 9. Fordeling i % af erstatningsberettigede skader efter 2, stk ,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Legemsbeskadigelse Forsømt tandbehandling Præparationsskader Nerveskader Rodbehandlingsskader Parietal perforation Stift/rodfraktur Bivirkninger 2005 i % 2006 i % 2007 i % 2008 i % Figur 10. Procentuel fordeling af skadetyper. 13

14 Kapitel 2 Sagsbehandling Skadekoder N. mandibularis N. lingualis N. infraorbitalis N. buccalis N.facialis N. mentalis Andre nerver I alt Figur 11. Fordeling af nerveskader. 14

15 3 Problemstillinger belyst ved eksempler på afgørelser i Patientskadeforsikringen 3.1. Dækningsområdet i PFL 1 og KEL 19 Der ydes erstatning til patienter, som her i landet påføres skade i forbindelse med under søgelse, behandling el.lign Skaden skyldes patientens grundlidelse/ forhold ved patienten Patientens tandsæt i overmunden er svært skadet af paradentose, hvorfor der fremstilles hel overkæbeprotese, der indsættes immediat (samtidig med tandudtrækning). Der opstår gentagne og voldsomme sårdannelser med henfald af knogle, og tilstanden reagerer ikke på adækvat behandling eller seponering (ophør af brug) af protesen. Patienten er gennem længere tid behandlet med bisfosfonat, der gives for at forhindre knoglenedbrydning ved cancer med spredning til knogle. Det er kendt, at bisfosfonat kan give knoglenecroser (henfald) i kæbeknoglen. Ved gennemgang af journalmaterialet ses, at udviklingen af sår også sker i områder, hvor der ikke er trukket tænder ud, og da generne ikke responderer på seponering af protesen og øvrig relevant behandling, findes det overvejende sandsynligt, at patientens gener ikke er fremkaldt som følge af tandbehandlingen, men er en følge af behandling med bisfosfonat. Da skaden således er en følge af forhold ved patienten, kan der ikke ydes erstatning Ingen skade men formuetab. Patienten får udtaget treleddet bro, fordi den skal underbrændes. Broen lægges på instrumentbordet, men bortkommer. Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 19 stk. 1 forudsætter, at der er sket en fysisk skade ved behandling. Bortkomst af broen er ikke en fysisk skade, da ny bro kan fremstilles på samme grundlag som tidligere. Der er alene tale om formuetab, der ikke er omfattet af forsikringsdækningen Ingen skade men omgørelse. Tanden +7 skal kronebehandles. For at skaffe plads beslibes antagonisten -7 (modstående tand) på tyggefladen. Kronen på +7 kommer ikke helt på plads ved cementeringen, hvorfor kronen på +7 beslibes, og -7 beslibes yderligere. Der skal som følge heraf fremstilles ny krone til +7 og -7 er så beslebet, at krone er nødvendig. Forsikringen betaler for krone til -7 medens udgiften til ny krone til +7 er omgørelse, der ikke er omfattet af forsikringsdækningen Implantatbehandling tabte implantater ingen skade I forbindelse med implantatbehandling kan det ske, at der ikke sker en osseointegration (knogleindheling) således at implantatet løsnes og mistes. I nærværende sag blev der indopereret implantater i regio +5 og +7. Efter 2½ måneds indheling blev en implantatbro monteret. Ved konsultation efter 6 måneder var broen ustabil på grund af løsning af implantatet regio +7 som følge af manglende knogleindheling omkring dette. Årsagen til at implantatet mistes er manglende knogleintegration og ikke en behandlingspåført skade, idet der hverken i journal- eller røntgenmateriale er tegn på, at behandlingen ikke har været bedst mulig. Nødvendig knogleopbygning efter manglende integration af implantater betragtes i forsikringsmæssig sammenhæng som en del af omgørelsen og ikke som en påført fysisk skade. Behandlingen har muligvis ikke opfyldt forventningerne til en længere holdbarhedsperiode, men behandlingen kan omgøres under samme forudsætninger som den oprindelige behandling. Kapitel 3 Problemstillinger belyst ved eksempler på afgørelser i Patientskadeforsikringen 15

16 Kapitel 3 Problemstillinger belyst ved eksempler på afgørelser i Patientskadeforsikringen Dermed er der ikke sket en erstatningsberettiget skade i Patientforsikringslovens forstand. Et eventuelt krav om tilbagebetaling af erlagt honorar, må i stedet fremføres overfor tand lægen der har udført behandlingen. Ved uenighed kan der indgives klage til Regionstandlægenævnet/ Landstandlægenævnet Specialistreglen - PFL 2, stk. 1, nr. 1/ KEL 20, stk. 1, nr. 1 Hvis det må antages, at en erfaren specialist på det pågældende område under de i øvrigt givne omstændigheder ville have handlet anderledes ved undersøgelse, behandling eller lignende, hvorved skaden ville være undgået Tab af bropille som følge af løs bro. En ca. 6 år gammel bro går løs på forreste bropille. Tandlægen forsøger at fjerne broen, men da det ikke lykkes, skal patienten selv rokke broen løs. Da broen ikke er løs efter ca. 6 uger, rod behandles bropillen med den løse krone, eftersom tandlægen frygter infektion. Broen falder ud efter yderligere 3 måneder, og der fremstilles falsk opbygning på den rodbehandlede bropille. Broen recementeres efter ½ år, og falder atter af. Broen er løs 10 måneder senere og falder ud efter endnu 3 måneder. Ny tandlæge konstaterer, at forreste bropille ikke kan be vares. Skaden anerkendes da skaden kunne være undgået ved fremstilling af ny bro efter løsning var konstateret. Der har ikke kunnet konstateres mangler ved broen, og årsagen til at den løsner sig efter 6 år er ukendt. Forsikringen betaler for indsættelse af 2 implantater i stedet. Da der ikke var mangler ved broen, skulle ny bro være betalt af patienten. Derfor er sparede udgifter til ny bro fratrukket i erstatningen Ikke bedst mulig information, og behandling af løs bro. Skadelidte henvendte sig med løsning af brokonstruktion regio 7+ til 3+ for udbedring eller reparation af dette. Broen var løs på tanden 3+, men fastsiddende på tanden 7+. I forbindelse med løsning af broer, kan disse fjernes ved med et roterende bor at dele broankeret (i dette tilfælde på tanden 7+) hvorved dette går tabt, eller ved at forsøge at bryde cementlåsen ved at banke broankeret løs. Der blev forsøgt løsning ved at banke broankeret løs og i denne forbindelse knækkende tandkronen 7+. Det fremgår ikke af journalen, eller oplysninger i øvrigt, at skadelidte var informeret om risikoen for fraktur af tandsubstansen. Tanden 7+ skal rodbehandles og stiftopbygges, og denne del alene betragtes som den skadesudbedrende behandling, idet fremstilling af en ny bro er gennemførelse af et nødvendigt behand lingsbehov som opstod da broen løsnede sig på tanden 3+. Forsikringen kan ikke yde erstatning til en ny brokonstruktion. Sammenfattende kan det konkluderes at behandlingen ikke har været bedst mulig under de givne omstændigheder. Skaden har med overvejende sandsynlighed alene haft negativ konsekvens for tanden 7+, og der ydes derfor kun erstatning til den skadesudbedrende behandling af denne Tålereglen PFL 2 stk. 1, nr.4 / KEL 20, stk. 1, nr. 4 hvis der som følge af undersøgelse, herunder diagnostiske indgreb, eller behandling, indtræder skade i form af infektioner eller andre komplikationer, der er mere omfattende, end hvad patienten med rimelighed må tåle. Der skal herved tages hensyn til dels skadens alvor, dels patientens sygdom og helbredstilstand i øvrigt samt til skadens sjældenhed og mulighederne i øvrigt for at tage risikoen for dens indtræden i betragtning Skade på kæbeled. Tanden 5- rodbehandles og forsynes med krone. Behandlingen bliver langvarig, og patienten har efter behandlingen ondt i højre side af hovedet. Ny tandlæge konstaterer forskydning af discus (bruskskive) i kæbeleddet, og at skaden med overvejende sandsynlighed er en følge af den langvarige behandling. Da en sådan skade er sjælden og mere omfattende end patienten må tåle, er sagen omfattet af Patientforsikrings loven. Der blev ydet erstatning til den bidfunktionsbehandling, der blev nødvendig som følge af skaden. 16

17 Kæbefraktur efter visdomstandsfjernelse Visdomstand i underkæben fjernes ved operation. Fjernelsen sker på grund af dyb caries og tandkødsproblemer omkring tanden. Der var indikation for indgrebet. Efter operationen opstår spontan kæbefraktur. Der er tale om en sjælden komplikation, der ligger ud over hvad patienten med rimelighed må tåle, hvorfor skaden blev anerkendt efter loven. Der kunne derfor erstattes helbredelsesudgifter, og der ydes godtgørelse for svie og smerte i den periode patienten var indlagt som følge af skaden. Endelig blev der givet tilsagn om genoptagelse af sagen, dersom der viste sig varigt mén som følge af skaden Neuralgiforme atypiske ansigtssmerter efter tandbehandling. I forbindelse med rodbehandling af tanden +3 i juni 2002 debuterede en ømhed og hævelse i området omkring tanden +3 s rodspids, og op mod øjet (regio infraorbitalis sinister). Tanden +3 blev som følge af vedvarende ømhed og hævelse rodspidsopereret på grund af betændelse i marts Dette førte ikke til symptomfrihed, og tanden +3 blev trukket ud i december 2003, hvorved der blev konstateret en rodfraktur. En ny bro blev fremstillet på tænderne +1,2 og +5. Tilstanden er siden ændret, således at der periodevis optræder anfald af smerte fra regionen, ligesom en hævelse i regio infraorbitalis kan ses. Skadelidte blev i 2005 undersøgt på Esbjerg Central sygehus, i juli 2007 på Århus Tandlægeskole og i oktober 2007 på Neurologisk afdeling på Vejle Sygehus. Udtalelser fra disse undersøgelser anfører alle, at der kan være en årsags, og ikke kun tidsmæssig, sammenhæng mellem tandbehandlingen og smerterne samt hævelsens debut. Der er intet i journal- eller røntgenmateriale som godtgør at der er begået tandlægelige fejl, og behandlingen har med overvejende sandsynlighed være bedst mulig under de givne omstændigheder. De opståede gener ligger ud over hvad der må tåles i forbindelse med tandbehandling, og kravet om sjældenhed (<2% incidens) er opfyldt, således at der kan ydes erstatning i henhold til patientforsikringslovens 20, stk. 1, nr. 4. Forsikringen erstatter efter gældende regler og forevist dokumentation: Helbredelsesudgifter (medicin el. lign.) og/eller tabt arbejdsfortjeneste som følge af uarbejdsdygtighed og/eller svie og smerte Forældelse PFL 19 / KEL 59 Erstatningskrav skal være anmeldt senest 5 år efter at den erstatningsberettigede har fået eller burde have fået kendskab til skaden. Forældelse indtræder dog senest 10 år efter den dag, skaden er forårsaget Skaden forældet efter 5-årsreglen. Patienten skifter tandlæge i 2002 på grund af mistanke om ubehandlet paradentose. Ny tandlæge bekræfter, at der er paradentose, og flere tænder trækkes ud på grund af paradentose. Skaden anmeldes i Da der i dette tilfælde er gået mere end 5 år siden patienten fik kendskab til skade (2002) som følge af mangelfuld behandling og til sagen blev anmeldt (2008), er erstatning afvist på grund af forældelse Méngodtgørelse Mén defineres som en medicinsk bedømmelse af den ulempe i den personlige livsførelse, som en skade har medført. Ved fastlæggelse af méngodtgørelse anvendes som udgangspunkt Arbejdsskadestyrelsens vejledende méntabel. Ved mén under 5% ydes ingen godtgørelse. Kapitel 3 Problemstillinger belyst ved eksempler på afgørelser i Patientskadeforsikringen Det anføres, at der er tale om neuralgiforme atypiske ansigtssmerter. 17

18 Kapitel 3 Problemstillinger belyst ved eksempler på afgørelser i Patientskadeforsikringen Afvisning af varigt mén efter høring i Arbejdskadestyrelsen. Ved udtagning af tanden 6+ er der opstået en forbindelse mellem mund og kæbehule der efterfølgende gav en del betændelseslignende pro blemer fra kæbehulen. Tilstanden er nu i bedring, og vil formentlig hele uden gener. Der fremsendes en lægeattest der beskriver at, at skadelidte har nedsat smags- og lugtesans. Codan finder det usandsynligt, at udtagningen af tanden 6+ har været medvirkende til nedsættelse af smags- og lugtesans. Skadelidte henvises dog til en nærmere udredning. Efterfølgende fremsendes erklæringer fra special tandlæge og speciallæge. Specialtandlægen konkluderer, at skadelidte ikke har nogen form for smagssans hverken for surt, sødt eller bittert og, at lugtesansen nok delvist er gået tabt pga. den kraftige kemiske reaktion i næsekaviteten. I erstatningsmæssig sammenhæng kan der være forskel på tabt, væsentligt reduceret og nedsat smagssans. Sagen blev oversendt til Arbejdsskadestyrelsen med henblik på en vejledende udtalelse om méngraden. Méngodtgørelse blev afvist med henvisning til afgørelsen fra Arbejdsskadestyrelsen, der vurderer ménet til mindre end 5% 18

19 19

20 Kapitel 3 Problemstillinger belyst ved eksempler på afgørelser i Patientskadeforsikringen Sekretariat Telefon Telefax Adresse Svanemøllevej 85 DK-2900 Hellerup

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Patientforsikring

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Patientforsikring NR. 29 Når skaden er sket Sådan fungerer Tandlægeforeningens Patientforsikring Når skaden er sket Hvad er dækket? En skade sket før den 1. januar 2004 er kun dækket, hvis den er sket i forbindelse med

Læs mere

Tandlægeforeningens Patientforsikring

Tandlægeforeningens Patientforsikring Tandlægeforeningens Patientforsikring 2009 Årsberetningen for Tandlægeforeningens Patientforsikring 2009 Indhold Indhold Forord... 5 Kapitel 1: Tandlægeforeningens Patientforsikring... 7 1.1. Dækning...

Læs mere

Tandlægeforeningens Patientforsikring

Tandlægeforeningens Patientforsikring Tandlægeforeningens Patientforsikring 2014 Tandlægeforeningens Patientforsikring - Årsberetning 2014 Årsberetningen for Tandlægeforeningens Patientforsikring 2014 Indhold Indhold Forord... 5 Kapitel 1:

Læs mere

Tandlægeforeningens Patientforsikring

Tandlægeforeningens Patientforsikring Tandlægeforeningens Patientforsikring 2013 Årsberetningen for Tandlægeforeningens Patientforsikring 2013 Indhold Indhold Forord... 5 Kapitel 1: Tandlægeforeningens Patientforsikring... 7 1.1. Dækning...

Læs mere

Tandlægeforeningens Patientforsikring

Tandlægeforeningens Patientforsikring Tandlægeforeningens Patientforsikring 2010 Årsberetningen for Tandlægeforeningens Patientforsikring 2010 Indhold Indhold Forord... 5 Kapitel 1: Tandlægeforeningens Patientforsikring... 7 1.1. Dækning...

Læs mere

Årsberetning for Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring

Årsberetning for Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring Årsberetning for Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring 2006 Indhold INDHOLD Forord.... 3 Kapitel 1: Patientskadeforsikringen... 5 1.1. Dækning... 5 1.2. Sagsbehandling... 5 1.3. Ny lovgivning...

Læs mere

Tandlægeforeningens Patientforsikring

Tandlægeforeningens Patientforsikring Tandlægeforeningens Patientforsikring 2012 Årsberetning for Tandlægeforeningens Patientforsikring 2012 Indhold Indhold Forord... 5 Kapitel 1: Tandlægeforeningens Patientforsikring... 7 1.1. Dækning...

Læs mere

Tandlægeforeningens Patientskadeforsikring

Tandlægeforeningens Patientskadeforsikring Tandlægeforeningens Patientskadeforsikring 2007 Årsberetningen for Tandlægeforeningens Patientskadeforsikring 2007 Indhold Indhold Forord... 5 Kapitel 1: Patientskadeforsikringen... 6 1.1. Dækning....

Læs mere

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Tandskadeerstatning

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Tandskadeerstatning NR. 29 Når skaden er sket Sådan fungerer Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning Når skaden er sket Erstatning for behandlingsskader Tandlægeforeningen har en tandskadeerstatning, der dækker skader sket

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2011 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2011 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2011... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2010 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2010 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2010.... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed.... 6 1.1. Formål.... 6 1.2. Sammensætning....

Læs mere

Tandlægeforeningens Patientforsikring

Tandlægeforeningens Patientforsikring Tandlægeforeningens Patientforsikring 2011 Årsberetningen for Tandlægeforeningens Patientforsikring 2011 Indhold Indhold Forord... 5 Kapitel 1: Tandlægeforeningens Patientforsikring... 7 1.1. Dækning...

Læs mere

Årsberetning for Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring

Årsberetning for Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring Årsberetning for Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring 2005 Indhold INDHOLD Forord............................................................................. 3 Kapitel 1: Patientskadeforsikringen.....................................................

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2007 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2007 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2007.... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Din ret til erstatning for behandlings- og lægemiddel skader

Din ret til erstatning for behandlings- og lægemiddel skader Din ret til erstatning for behandlings- og lægemiddel skader www.patientforsikringen.dk 1 Patienter, der bliver behandlet i det offentlige eller private sundhedsvæsen, er omfattet af lov om klage- og

Læs mere

Dansk tandlægeforenings Patientskadeforsikrings administration pr. 1. januar 2004... 5

Dansk tandlægeforenings Patientskadeforsikrings administration pr. 1. januar 2004... 5 Årsberetning 2004 Indhold INDHOLD Dansk tandlægeforenings Patientskadeforsikrings administration pr. 1. januar 2004.......... 5 Forord.............................................................................

Læs mere

Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader

Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader www.patientforsikringen.dk 1 Alle, der bliver behandlet i det offentlige eller private sundhedsvæsen, er omfattet af lov om klage- og erstatningsadgang

Læs mere

Årsberetning 2002 & 2003

Årsberetning 2002 & 2003 Årsberetning 2002 & 2003 Indhold INDHOLD Forord............................................................................. 5 Beretning for Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring for årene 2002

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2014 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2014 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2014... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2013 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2013 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2013... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2012 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2012 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2012... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

5.3.2 Erstatning af nettoudgifter... 43 5.3.3. Eksempel på, at ankenævnsafgørelse kan frakende erstatning tilkendt i 1. instans... 45 5.3.

5.3.2 Erstatning af nettoudgifter... 43 5.3.3. Eksempel på, at ankenævnsafgørelse kan frakende erstatning tilkendt i 1. instans... 45 5.3. Indholdsfortegnelse Forord... 3 Beretning for Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring for årene 2000 og 2001... 4 Kapitel 1. Udvikling af patientforsikring... 5 1.1. Hvad er patientforsikring...

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2005 Indhold INDHOLD Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2005................................... 4 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed...........................................

Læs mere

Den 2. september 2015 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod

Den 2. september 2015 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod Den 2. september 2015 blev i sag nr. 88039: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod Dansk Tandforsikring A/S Jægersborg Allé 14 2920 Charlottenlund afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren

Læs mere

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patientskader Patientskader Information til kræftpatienter Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en

Læs mere

ÅRSBERETNING for Tandskadeankenævnet

ÅRSBERETNING for Tandskadeankenævnet ÅRSBERETNING for Tandskadeankenævnet 2015 1 Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2015 4 Kapitel 1: Tandskadeankenævnet i 2015 5 1.1 Tandskadeankenævnets formål 6 1.2 Sammensætning af nævnet

Læs mere

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død.

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. (Årsberetning 2005) Mellemkommende død er et erstatningsretligt begreb, der medfører, at den skadelidtes erstatnings-og godtgørelseskrav

Læs mere

Patientforsikringsordningen

Patientforsikringsordningen Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Patientforsikringsordningen Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en offentligt finansieret erstatningsordning, der dækker skader, som sker

Læs mere

ÅRSBERETNING. for Tandskadeankenævnet

ÅRSBERETNING. for Tandskadeankenævnet ÅRSBERETNING for Tandskadeankenævnet 2016 1 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2016 4 Kapitel 1: Tandskadeankenævnet i 2016 5 1.1 Tandskadeankenævnets formål 6 1.2 Sammensætning

Læs mere

Patientforsikringsordningen

Patientforsikringsordningen Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Patientforsikringsordningen Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en offentligt finansieret erstatningsordning, der dækker skader, som sker

Læs mere

N r. 2 8. Hvis noget går galt. klager over tandbehandling

N r. 2 8. Hvis noget går galt. klager over tandbehandling N r. 2 8 Hvis noget går galt klager over tandbehandling Hvis noget går galt klager over tandbehandling De privatpraktiserende tandlæger har cirka otte millioner patientkontakter årligt. Langt de fleste

Læs mere

HAR DU FÅET EN BEHANDLINGS- SKADE ELLER EN SKADE EFTER MEDICIN? SÅ HAR DU MÅSKE RET TIL ERSTATNING

HAR DU FÅET EN BEHANDLINGS- SKADE ELLER EN SKADE EFTER MEDICIN? SÅ HAR DU MÅSKE RET TIL ERSTATNING HAR DU FÅET EN BEHANDLINGS- SKADE ELLER EN SKADE EFTER MEDICIN? SÅ HAR DU MÅSKE RET TIL ERSTATNING ANMELD SKADEN ELEKTRONISK. FØLG DEN FREM TIL VI AFGØR, OM DU HAR KRAV PÅ ERSTATNING. 2 ERSTATNING FOR

Læs mere

N R. 2 8. Hvis noget går galt. klager over tandbehandling

N R. 2 8. Hvis noget går galt. klager over tandbehandling N R. 2 8 Hvis noget går galt klager over tandbehandling Hvis noget går galt klager over tandbehandling De privatpraktiserende tandlæger har cirka otte millioner patientkontakter årligt. Langt de fleste

Læs mere

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning 1 Erstatning for din skade Patientforsikringen sælger ikke forsikringer, men giver erstatning, hvis en patient får

Læs mere

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade?

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 300 Offentligt (03) Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning 1 Patientforsikringen sælger ikke

Læs mere

PATIENTERSTATNINGEN HVEM ER VI?

PATIENTERSTATNINGEN HVEM ER VI? PATIENTERSTATNINGEN HVEM ER VI? PATIENTERSTATNINGENS HISTORIE Før Patienterstatningen blev en realitet i 1992, skulle patienter gå til domstolene, hvis de ville søge erstatning for en skade. Dengang var

Læs mere

Efter 59, stk. 2, indtræder forældelse af erstatningskrav dog senest 10 år efter den dag, hvor skaden er forårsaget.

Efter 59, stk. 2, indtræder forældelse af erstatningskrav dog senest 10 år efter den dag, hvor skaden er forårsaget. Forældelsesregler (2016) Lovgivningen om erstatning for behandlingsskader indeholder tidsfrister for, hvornår patienter kan anmelde erstatningskrav. Hvis erstatningskrav anmeldes til Patienterstatningen,

Læs mere

PATIENTERSTATNINGENS HISTORIE

PATIENTERSTATNINGENS HISTORIE HVEM ER VI? PATIENTERSTATNINGENS HISTORIE Før Patienterstatningen blev en realitet i 1992, skulle patienter gå til domstolene, hvis de ville søge erstatning for en skade. Dengang var patienterne kun berettiget

Læs mere

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning 1 Patientforsikringen sælger ikke forsikringer, men giver erstatning, hvis en patient får en skade. Derfor hedder vi

Læs mere

Ankenævnet for Patienterstatningen

Ankenævnet for Patienterstatningen Ankenævnet for Patienterstatningen Ændring til skade for klager (2014) Denne artikel forklarer, hvorfor en patient kan risikere at få en afgørelse fra Patientskadeankenævnet, hvor en tidligere tilkendt

Læs mere

Implantat en kunstig tandrod

Implantat en kunstig tandrod N R. 3 3 Implantat en kunstig tandrod Et implantat er en mulighed, hvis du mangler én eller flere tænder Implantat en kunstig tandrod Implantater Erstatning af mistede tænder med implantater er i dag en

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - tænder - årsagssammenhæng - anerkendelse

Læs mere

Bloddonorers retsstilling i tilfælde af skade.

Bloddonorers retsstilling i tilfælde af skade. Bloddonorers retsstilling i tilfælde af skade. (Årsberetning 2002) I Danmark er der ca. 250.000 frivillige donorer, der regelmæssigt giver blod. Der blev i 2002 foretaget 370.927 tapninger i de danske

Læs mere

Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002.

Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002. Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002. (Årsberetning 2002) Højesterets dom af 2. maj 2002 (trykt i UfR 2002, side 1690). Skadelidte blev kl. 20.20 indbragt med ambulance

Læs mere

Bredgade 59, ir~ ~ ~ 1260 København K. Den 24. oktober 2011 ~ ~.

Bredgade 59, ir~ ~ ~ 1260 København K. Den 24. oktober 2011 ~ ~. LANDSTANDLÆGENÆVNET CIO østre Landsret ~ ~. Bredgade 59, ir~ ~ ~ 1260 København K. Den 24. oktober 2011 Regionstandlægenævnet Region Hovedstaden Regionstandlægenævnet Region Sjælland Regionstandlægenævnet

Læs mere

Patientsikkerhed & patientforsikring

Patientsikkerhed & patientforsikring Patientsikkerhed & patientforsikring Christian Bjerre Høyer Læge, ph.d. Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet Patientsikkerhed & forsikring Patientsikkerhed Patientombuddet Patientforsikringen Forebyggelse

Læs mere

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader kan JEG FÅ erstatning, SELVOM JEG VAR skyld i UlYkken? (Selvom det var din skyld, kan du muligvis godt få erstatning) advodan vejen a/s, erstatningsgruppen ERSTATNINGSGRUPPEN

Læs mere

Ernst Jensen. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 1111 Offentligt. tandlæge

Ernst Jensen. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 1111 Offentligt. tandlæge Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 1111 Offentligt Ernst Jensen tandlæge Birgitte Gøyesvej 30 DK-3400 Hillerød Telefon: +45 4826 6712 Mobil: +45 4057 6718 Email: ernstbjensen@aim.com

Læs mere

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse.

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse. Retten i Helsingør- retsafdelingen Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 20. marts 2014 i sag nr. BS 1-2286/2009: mod Patientskadeankenævnet Vimmelskaftet 43 1161 København K Påstande Under denne sag, der

Læs mere

Disposition. Efter pausen Kasuistikker til belysning af særlige emner. Før pausen: Gennemgang af klagesystemets opbygning, hyppige

Disposition. Efter pausen Kasuistikker til belysning af særlige emner. Før pausen: Gennemgang af klagesystemets opbygning, hyppige Erik Andersen Disposition Før pausen: Gennemgang af klagesystemets opbygning, hyppige klager Erstatning ved Tandlægernes Patientskadeforsikring Efter pausen Kasuistikker til belysning af særlige emner.

Læs mere

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET PERSON SKADE ERSTATNINGS RET Vi er eksperter i opgørelse af erstatningskrav efter personskader PISKE SMÆLD kan opstå både som en arbejdsskade og en ulykke udenfor arbejdstiden. Typisk opstår det i forbindelse

Læs mere

Ankenævnet for Patienterstatningen

Ankenævnet for Patienterstatningen Ankenævnet for Patienterstatningen Forældelsesregler (2014) Lovgivningen om erstatning for lægemiddelskader og behandlingsskader indeholder tidsfrister for, hvornår patienter kan anmelde erstatningskrav.

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning 1 2 Erstatning for din skade Har du fået en behandlings- eller lægemiddel ska de, kan du anmelde den til Patienterstatnin

Læs mere

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen 021 Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene FORSIKRINGSTAGER NAVN: ADRESSE: POSTNR. OG BY: FORSIKRINGSTAGEREN ER DEN PERSON, I HVIS

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

MARTIN ERICHSEN. Patienterstatningen. Introduktion

MARTIN ERICHSEN. Patienterstatningen. Introduktion MARTIN ERICHSEN Patienterstatningen Introduktion PATIENTERSTATNINGEN Behandler sager om patientskader, herunder lægemiddelskader, opstået i det offentlige eller private sundhedssystem Lovgrundlag: > Lov

Læs mere

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene Forsikringstager Navn Postnr. E-mail By Skadenr. (udfyldes af Codan) Policenr. Tlf. privat Tlf. arbejde

Læs mere

Klageformular. Region Hovedstaden Center for Sundhed Sundhedsjura 3400 Hillerød Kongens Vænge 2 Att: Visitationsudvalget

Klageformular. Region Hovedstaden Center for Sundhed Sundhedsjura 3400 Hillerød Kongens Vænge 2 Att: Visitationsudvalget Region Hovedstaden Center for Sundhed Sundhedsjura 3400 Hillerød Kongens Vænge 2 Att: Visitationsudvalget Tlf.: 3866 5000 E-Mail:regionh@regionh.dk Klageformular Klager over privatpraktiserende tandlæger

Læs mere

UDKAST. Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

UDKAST. Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (Udvidelse af patienterstatningsordningens dækningsområde til at omfatte Direktoratet for Kriminalforsorgens

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk amkh@sum.dk Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker for muligheden for at

Læs mere

Kosmetiske operationer

Kosmetiske operationer Kosmetiske operationer 2010 Rent kosmetiske operationer (skønhedsoperationer) udføres som regel hos privatpraktiserende plastikkirurger. Behandlingen hos privatpraktiserende speciallæger blev først omfattet

Læs mere

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Sjælland i 2015.

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Sjælland i 2015. INDHOLD Om tallene 2 Anmeldte sager 4 Anerkendelser 5 Offentlige hospitaler 7 Private hospitaler 8 Typer af afgørelser 9 Fordeling efter dækningsområder 11 Fordeling efter erstatningsposter 12 OM TALLENE

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2006 Indhold INDHOLD Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2006.... 4 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 5 1.1. Formål... 5 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Denne artikel er fjerde og sidste del af en juridisk

Denne artikel er fjerde og sidste del af en juridisk VIDENSKAB & KLINIK Oversigtsartikel ABSTRACT Klage- og erstatningssystemet Formålet med denne artikel er at beskrive klagesystemet både i forhold til tandbehandling omfattet af Tandlægeoverenskomsten,

Læs mere

Erstatning i patientskadesager

Erstatning i patientskadesager Erstatning i patientskadesager v. Camilla Hammer Kontorchef Ankenævnet for Patienterstatningen D. 26. august 2015 Lidt om systemerne 3 Kvalitetsregulering i sundhedsvæsenet 1988: Patientklagesystemet Formål:

Læs mere

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 Sag 89/2012 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere instans

Læs mere

Direktørens beretning 2. Fald i anerkendte behandlingsskader 3. Formanden har ordet 4. Behandlingsskader på landsplan 5.

Direktørens beretning 2. Fald i anerkendte behandlingsskader 3. Formanden har ordet 4. Behandlingsskader på landsplan 5. INDHOLD Direktørens beretning 2 Fald i anerkendte behandlingsskader 3 Formanden har ordet 4 Behandlingsskader på landsplan 5 Anmeldte sager 7 Tabel 1: Anmeldelser fordelt efter anmeldelsesår 7 Afgjorte

Læs mere

Patientskadeankenævnets brug af Retslægerådet og Arbejdsskadestyrelsen.

Patientskadeankenævnets brug af Retslægerådet og Arbejdsskadestyrelsen. Patientskadeankenævnets brug af Retslægerådet og Arbejdsskadestyrelsen. (Årsberetning 2005) Patientskadeankenævnet kan vælge at forelægge en patientskadesag med særligt vanskelige problemstillinger for

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 : INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

Redegørelse. om retlige konsekvenser af at undskylde skadevoldende hændelser i sundhedsvæsenet

Redegørelse. om retlige konsekvenser af at undskylde skadevoldende hændelser i sundhedsvæsenet Helle Bødker Madsen Lektor, cand. jur. Juridisk Institut Afdelingen for Offentlig Ret Aarhus Universitet Bartholins Allé, bygn.1350 DK-8000 Århus C Tlf.: 8942 1467 Fax: 8942 5353 E-post: hbm@jura.au.dk

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

REGION NORDJYLLAND Anmeldelser 3. Tabel 1: Anmeldelser fordelt efter anmeldelsesår 3. Afgørelser 5

REGION NORDJYLLAND Anmeldelser 3. Tabel 1: Anmeldelser fordelt efter anmeldelsesår 3. Afgørelser 5 1 INDHOLD REGION NORDJYLLAND Anmeldelser 3 Tabel 1: Anmeldelser fordelt efter anmeldelsesår 3 Afgørelser 5 Tabel 2: Anerkendelser og anerkendelsesprocenten efter afgørelsesår 5 Tabel 2.1: Offentlige hospitaler

Læs mere

Din ret til erstatning for behandlings- og lægemiddel skader

Din ret til erstatning for behandlings- og lægemiddel skader Din ret til erstatning for behandlings- og lægemiddel skader Når du bliver behandlet på et offentligt sygehus, et privat sygehus, hos egen læge eller anden autoriseret sundhedsperson, er du omfattet af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Bekendtgørelse af lov om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet Bekendtgørelse af lov om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet Lov nr. 547 af 24. juni 2005 om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet med de ændringer, der følger af 95 i lov

Læs mere

NR. 23. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

NR. 23. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling NR. 23 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling En rodbehandling kan altså være nødvendig for at fjerne både en levende, en betændt eller en død bakteriefyldt nerve. Tand med nervebetændelse.

Læs mere

Føroya Fiskimannafelag Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Føroya Fiskimannafelag Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Føroya Fiskimannafelag Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2016 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid.

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Nordjylland i

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Nordjylland i INDHOLD Om tallene 2 Anmeldte sager 4 Anerkendelser 5 Offentlige hospitaler 7 Private hospitaler 8 Typer af afgørelser 9 Fordeling efter dækningsområder 11 Fordeling efter erstatningsposter 12 OM TALLENE

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

SKADESANMELDELSE, ULYKKESFORSIKRING

SKADESANMELDELSE, ULYKKESFORSIKRING SKADESANMELDELSE, ULYKKESFORSIKRING Vær venlig at give så udførlige oplysninger som muligt, når du udfylder denne formular. Hvis der ikke er plads nok at skrive på i en rubrik, beder vi dig fortsætte på

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik Personskadeerstatning A-Z - et overblik Advokat Christian Bo Krøger-Petersen, Kammeradvokaten Advokat Marianne Fruensgaard, Hjulmand og Kaptain FEF Danske Advokaters Fagdag 2012 Erstatningssystemet Erstatningsansvarsloven

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger. Generalforsamling 2012

Tandlægernes Tryghedsordninger. Generalforsamling 2012 Tandlægernes Tryghedsordninger Generalforsamling 2012 SÆRLIGT EMNE - revideret De obligatoriske ordninger - fakta og tal. Tandlægernes Tryghedsordninger administrerer to obligatoriske ordninger; Dagpengeordningen

Læs mere

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling N R. 2 3 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling Hvorfor og hvornår skal en tand rodbehandles? Behov for rodbehandling opstår oftest i forbindelse med, at et hul i en tand (caries) når igennem

Læs mere

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen 021 Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene FORSIKRINGSTAGER NAVN: ADRESSE: POSTNR. OG BY: FORSIKRINGSTAGEREN ER DEN PERSON, I HVIS

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

Direktørens beretning 2 Formandens beretning 4. Om lægemiddelskader 6

Direktørens beretning 2 Formandens beretning 4. Om lægemiddelskader 6 INDHOLD Direktørens beretning 2 Formandens beretning 4 Om lægemiddelskader 6 Tabel 1: Anmeldelser fordelt efter udleveringssted 7 Tabel 2: Afgørelser fordelt efter udleveringssted 7 Tabel 3: Afgørelser

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

(Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt:

(Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt: (Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt: Vedlæg altid røntgen og kliniske fotos i det omfang det er nødvendigt for illustration/dokumentation af skadens omfang. (Røntgenbilleder

Læs mere

TANDLÆGEERKLÆRING / Ulykkesforsikring

TANDLÆGEERKLÆRING / Ulykkesforsikring Police-/skadenummer Personnummer/skadelidte Gruppe nr. 882-20.412 DIP 0412 Skadelidte Stilling Telefon privat Navn Telefon privat Adresse Postnr. By E-mail Ulykkestilfælde Hvor skete ulykken sted? Hvornår

Læs mere

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1 Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG 1 I lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 24 af 21. januar 2009,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 Sag 185/2017 (2. afdeling) A (advokat Anni Nørgaard Clausen, beskikket) mod Region Syddanmark (advokat Mads Michael Brandt) I tidligere instanser er

Læs mere

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder.

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder. Et tandimplantat er en kunstig rod af titanium, som indsættes i kæbebenet, hvor naturlige tænder mangler. Ovenpå implantatet kan man anbringe en enkelt krone, en bro eller proteser, alt afhængig af hvor

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere