Iværksættelse af kommunikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Iværksættelse af kommunikation"

Transkript

1 copenhagen business school handelshøjskolen solbjerg plads 3 dk-2000 frederiksberg danmark Iværksættelse af kommunikation Iværksættelse af kommunikation - patientfigurer i hospitalets strategiske kommunikation Anja Svejgaard Pors ISSN Print ISBN: Online ISBN: Ph.d. Serie Doctoral School of Organisation and Management Studies Ph.d. Serie

2 Iværksættelse af kommunikation - patientfigurer i hospitalets strategiske kommunikation Anja Svejgaard Pors Copenhagen Business School Doctoral School of Organisation and Management Studies Maj 2012

3 Forord Mit arbejdslivs omdrejningspunkt har indtil nu været hospitalers kommunikation. Først med fire år som kommunikationsrådgiver på Rigshospitalet efterfulgt af dette ph.d. projekts udforskning af andre hospitalers arbejde med kommunikation. Ph.d.-projektet indgår i forskningsprojektet Patienten i centrum, der er forankret i forskningsmiljøet ved Center for Health Management, Institut for Organisation, CBS. Formålet for det fælles projekt er at undersøge, hvordan patienten defineres, mobiliseres og involveres i styringen af sundhedsvæsenet, og hvordan relationen mellem stat, sundhedsvæsen og patient aktuelt er under forandring (jf. antologien Ledelse gennem patienten red. Kjær & Reff 2010). Det delprojekt, som jeg bidrager med, var prædefineret som et studie, der skulle undersøge, hvordan patienten organiseres som del af sygehusenes strategiske kommunikation men i øvrigt uden stramme empiriske eller teoretiske bindinger. Gennem arbejdet med afhandlingen har en række mennesker bidraget med interesse og viden. Tak skal I have alle sammen. Først og fremmest har informanterne fra hospitalerne og sundhedsfeltet taget imod mig og mit projekt med stor åbenhed og engagement. Miljøerne på CBS ved Institut for Organisation, forskerskolen Doctoral School of Organization & Management og Center for Health Management har dannet stimulerende rammer om den faglige og sociale læreproces, som det er at give form og indhold til et ph.d.-projekt. Jeg vil i særdeleshed takke den altid foranderlige gruppe af ph.d. er, som Institut for Organisation er samlingspunkt for. At dele arbejdsliv med jer er en fornøjelse. Og i samværet med Cecilie Glerup, Kirstine Zinck Pedersen & min gamle følgesvend Anne Roelsgaard Obling forbindes forskningsmæssige interesser med noget af det vigtigste i verden - venskab.

4 Mine eksterne ph.d.-kolleger Rasmus Kjærgaard Rasmussen & Camilla Balslev Nielsen skal have en særlig tak for inspirerende diskussioner, konstruktive kommentarer og ph.d.-hygge ud over det sædvanlige. Tak til Anker Brink Lund for kommentarer på helheden. Mine gode vejledere har været en uvurderlig hjælp gennem hele processen. Jeg vil takke min hovedvejleder Peter Kjær for hans store bidrag til, at denne afhandling har fundet sin form. Gennem hele forløbet har hans faglige overblik og inspirerende kommentarer hjulpet mig på vej. Med humor og et stort læs empati tager Peter sig tid til at vende store som små overvejelser i forskningsprocessen og hverdagen. Det gør en stor forskel nu & her og i det lange seje træk. Som det fremgår af afhandlingen har min bivejleder Casper Bruun Jensens forskning været en inspirationskilde i mit arbejde. Hans viden og unikke evne til at læse med teksten og generøst dele ud af sine refleksioner har givet mig idéer og tro på projektet. Af hjertet tak til vejlederne, jeg anbefaler jer til alle, der gider høre på det. Tak til Janus Kohl for grafisk assistance og til Marie Mathiesen og Tina Pilmann Laursen for korrektur på mit summary. Inden jeg takker helt over, vil jeg nævne min lille familie og mine gode venner I ved selv hvem I er. Tak for jeres tillid. Og kære Vera, tak fordi du dukkede op og hver morgen sætter alting i perspektiv. Anja Svejgaard Pors Frederiksberg, januar 2012

5 Anja Svejgaard Pors Iværksættelse af kommunikation - patientfigurer i hospitalets strategiske kommunikation 1. udgave 2012 Ph.d. Serie Forfatter ISSN Print ISBN: Online ISBN: Doctoral School of Organisation and Management Studies (OMS) er et tværvidenskabeligt forskningsmiljø på Copenhagen Business School for ph.d.-stipendiater, der teoretisk og empirisk beskæftiger sig med organisation og ledelse i private, offentlige og frivillige organisationer. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med COPY-DAN, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Undtaget herfra er korte uddrag til anmeldelse.

6 Indhold KAPITEL 1: Iværksættelse af kommunikation - patientfigurer i hospitalets strategiske kommunikation Introduktion Kommunikation med patienter som organisatorisk opgave Forskning i organiseret kommunikation i sundhedsvæsnet Kommunikation som effektiv strategi til mere sundhed Sundprofessionelles kommunikerende møde med patienten Strategisk kommunikation som hospitalets omdømmehåndtering Strategisk patientkommunikation - en interdisciplinær problemstilling Forskningsfeltets fremkomst i en uklar kommunikationsstrategisk arena En eksplorativ søgen efter et analytisk objekt Det kliniske nedslagspunkt: obstetrikkens patientkommunikation Casen Patientens Perspektiv Det analytiske objekt i den kommunikationsstrategiske arena Forskningsspørgsmålet udfoldet Patientens fravær & forskningsprojektets politik Afhandlingens struktur KAPITEL 2: Teoretiske perspektiver på & i kommunikationsarbejde Introduktion Problematisering af perspektivisme i praksis Problematisering af det selvfølgelige

7 2.2 Performativitet i relationen mellem teori, forskningspraksis og det empiriske felt Diagnostik af perspektivisme i hospitalets rum Teoretisk greb på praktiseret perspektivisme Fra perspektiver på verden til versioner af virkeligheden Repræsentation & performativitet Opsummering af den analytiske tilgang til praktiseret perspektivisme Sociale verdener som analytisk værktøj og konkret ramme Sociale verdeners forbindelse til hospitalets kommunikation med patienter Den interaktionistiske bagage: situationen og problemet som fokus Sociale verdener & grounded theory som teoretisk-metodisk forbindelse til STS Situationel analyse og den diskursive interaktionisme Dokumentets relevans i organisationsstudier Afhandlingens analytiske begreber Patienten som figur Social organiseringsteknologi Afrunding af teoretiske overvejelser KAPITEL 3: Metodiske overvejelser Introduktion Konstruktion af felten som følgeskab Felten som organisatoriske begivenheder i hospitalets rum Casen som analytisk omdrejningspunkt Metodekombination & validitet

8 3 Dokumenter som etnografiske artefakter Dokumentet som organisatorisk aktør Dokumenternes organisatoriske fødekæde Læsestrategi Observation af mødesituationer Præsentation Perifer placering Noter Interview som samtale Interviewpersoner Interviewsamtalernes dialogiske form Interviewsamtalernes indhold og refleksivitet Empiribehandling Kritiske metoderefleksioner Den bekendte felt et erfaringsbelastet møde Kollaps? Det empiriske felt og forskningspraksis KAPITEL 4: Patientfigurer som styringsredskab i hospitalets kommunikationsstrategi - analyse af kommunikationsstrategiske dokumenter Introduktion Dokumentmaterialet Læsestrategi, teori & metode Organisatoriske dokumenter som analyseobjekt Strategisk kommunikation som social organiseringsteknologi

9 3.3 Metode: Strategisk patientkommunikation som kortlagt arrangement Den kommunikationsstrategiske arena analyse af tre dokumenter Hospitalets Kommunikationspolitik (2006) Plan for Patientens Perspektiv Håndbogen om Patientforlaget (2009) Diskussion Forventninger & fordringer til patientfiguren Organiseringsmåder i relationen mellem patient og hospital Forestillinger om patienten som styrbar og styrende Den affektive patient - den passive modtager af omsorg Målgruppen den homogeniserede modtager Borgeren med rettigheder Patienten som ressource Brugeren - den aktive partner Forbrugeren - den agerende kunde Diskussion: Fraværende patientfigurer & sammenvævningen af omsorg og marked Konklusion: Styring med patienten som redskab KAPITEL 5: Sund fornuft & sundhedsfaglighed Introduktion Empirisk tilgang & analysestrategi Teoretisk åbning: Samarbejdsprocesser - forhandlinger af re-præsentation Sociale verdener

10 3.2 Samarbejde & artikulation Arbejdsobjekter, grænseobjekter & grænsefigurer Det kommunikationsstrategiske projekt i hospitalet Kommunikation som ekstraklinisk subverden i organisationen Kommunikationsprogrammets teknologier: formalisering & standarder Sundhedsfaglig eksklusion af & i kommunikationsstrategien Programmets ontologi: standardiseringsoptimisme & perspektivisme Positionering af skarpt adskilte perspektiver Sund fornuft møder sundhedsfaglighed Praktiseret perspektivisme opsamling af forskelle Delte meninger samarbejde hen over forskelle Case: Standardisering af information til patienter På patientens vegne Patienten som middel for andre(s) mål Alliancedannelse adgang, ansvar og ejerskab på spil I detaljen pjecen som objekt Eksemplets magt re-præsentation som informationsmaterialitet Diskussion & konklusion Den fleksible patientfigur som grænsefigur Informationsmaterialitet som grænseobjekt Repræsentation som intervention KAPITEL 6: Iværksat kommunikation analyse af et informationsmateriale til patienter

11 1 Introduktion Analytisk greb på pjecen som iværksat kommunikation Metode Teoretiske debatter Anslag planlagt kejsersnit som multipelt objekt Observation Patientforløbets subjekt og objekt som del af procedurer En serie af kliniske situationer som strukturerende princip Patienten som klinisk objekt Patienten som bureaukratisk objekt Patientforløbet kommunikeret som subjektiv oplevelse Dit kejsersnit & jeres oplevelse Intimisering Den vælgende patient Mobiliseret medspiller - det normative mulighedsfelt Organisatorisk optimering og mobilisering af brugeren Homogeniserende individualisering i strategisk kommunikation Konklusion KAPITEL 7: Konklusion Bilag 1: Empirioversigt Resumé Summary Litteraturliste

12 KAPITEL 1: Iværksættelse af kommunikation - patientfigurer i hospitalets strategiske kommunikation Vi lever i kommunikationens ekstase - Baudrillard 1992 L'illusion de la fin ou la grève des événements 1 Introduktion Gennem det seneste årti har de danske hospitaler sat fokus på kommunikation med patienter. Kommunikation indtager i dag en central plads i visioner, strategier og i hospitalernes daglige arbejde. Kommunikation fungerer som et prisme for et bredt spektrum af forventninger om et bedre sundhedsvæsen: gennemsigtighed, sammenhæng i patientforløb, informerede valg, compliance, læring, ligeværdighed, sikkerhed, kvalitet, medinddragelse, patienttilfredshed, effektivisering og professionalisering udgør et udsnit af nuancer i spektret. I takt med at forventningerne til kommunikation er eksploderet, er begrebets mening imploderet: kommunikation kan stå i det godes tjeneste i de fleste sammenhænge, men herved bliver det utydeligt, hvad kommunikation er og gør. Kommunikation institutionaliseres og tilrettelægges i stigende grad strategisk: Hospitalerne ansætter kommunikationsmedarbejdere, opbygger kommunikationsafdelinger og hospitalernes praktikere mødes på konferencer om kommunikation. Der bliver udarbejdet kommunikationsstrategier og kommunikationsværktøjer fx skabeloner til skriftlig patientinformation, sprogpolitikker og organisatoriske programmer med fokus på kommunikation med patienten. Dette allestedsnærværende, offentlige og organisatoriske fokus på kommunikation kan betegnes som en kommunikationsliggørelse af hospitalets rum. Med denne afhandling undersøger jeg dette selvfølgeligt gode fokus på kommunikation - herunder hvordan kommunikationsliggørelsen forbindes til patienten, og hvordan det forandrer relationer på hospitalet. 7

13 2 Kommunikation med patienter som organisatorisk opgave I den danske offentlighed har det i mere end et årti lydt, at borgernes ændrede forventninger, værdier og adfærd kalder på mere og bedre kommunikation i sundhedsvæsnet (fx Mandag Morgen 1999, Amtsrådsforeningen 2003). Kommunikation er i dag et tema, som hospitalerne må forholde sig refleksivt, aktivt og strategisk til, og her fremtræder patienten som en uomgængelig aktør, som det kommunikationsliggjorte hospital kredser om og adresserer. Kommunikation er en del af kerneydelsen hedder ét af fire grundprincipper i Region Hovedstadens kommunikationspolitik (2007). Når kommunikation med patienter bliver en organisatorisk opgave, handler kommunikation om andet end blot at få de kliniske opgaver til at lykkes. Der er mere i spil, og der er mere på spil. En lægefaglig hospitalsdirektør udtrykker det således: Det er vigtigt for os, at patienterne kommer ud herfra med en positiv oplevelse, hvilket afhænger af, hvordan der bliver kommunikeret med dem på en god måde. Til introduktionen af nye medarbejdere plejer jeg at sige, at når jeg går ned med min bil til mekanikeren, er der 50 % chance for at han snyder mig, men han taler altid pænt til mig og overholder tidspunkter. Min tilfredshed har intet med kerneydelsen at gøre, for jeg kan ikke vurdere, om det bliver gjort godt nok. Det er det samme med patienterne. For patienterne har ingen chance for at vurdere, om vi har gjort godt stykke arbejde rent sundhedsfagligt, men de ved, hvordan vi taler til dem, og om vi viser dem respekt. - Interview med lægefaglig direktør, oktober 2009 Her peges på en opmærksomhedsforskydning i organisationen, hvor kerneydelsens kvalitet ikke står alene, men må suppleres med et strategisk fokus på helhedsoplevelsen. Denne bevægelse udfordrer sundhedsfagligheden som organisationens centrum. Kommunikation står ikke bare i det kliniske arbejdes tjeneste orienteret mod sundhed, men er her også et redskab til at opnå patienttilfredshed. Som del af kerneydelsen bliver kommunikation en facetteret og uklar bestræbelse, der i højeste grad vedrører relationen til patienten. 8

14 I hospitalets fokus på kommunikation foregår to bevægelser, hvor kommunikation samtidig bliver selvfølgeligt og afselvfølgeliggjort. Kommunikation i hospitalsvæsnet bliver afselvfølgeliggjort, idet de sundhedsprofessionelle i stigende grad forventes at have et refleksivt forhold til kommunikation med patienter 1. Patientkommunikation kan desuden ikke bare lokaliseres til det, der foregår i klinikken, men angår hospitalet som organisatorisk helhed. Relative og relationelle kommunikationshandlinger eller lokale informationsmaterialer bliver delelementer i idéen om en sammenhængende professionalisering af organisationens kommunikation. Kommunikationens allestedsnærværende omfangslogik bidrager samtidig til en ny selvfølgeliggørelse, hvor information og kommunikation gøres til en organisatorisk løsning på en række af sundhedsvæsnets udfordringer. Grundforestillingen er, at kommunikation er godt, og mere kommunikation gør det hele bedre. Denne afhandling besvarer det overordnede forskningsspørgsmål: Hvordan håndterer og iværksætter hospitalet kommunikation med patienten som organisatorisk opgave? Afhandlingen tager afsæt i en case fra et af Region Hovedstadens hospitaler, som i en årrække har arbejdet med et kommunikationsprogram med titlen Patientens Perspektiv. Analysen retter blikket mod den problematik, at den strategiske kommunikation knytter an til to modsatrettede bevægelser: på den ene side værdimæssige idealer om kommunikation som dialog - og på den anden side en strategisk indsats, hvor kommunikation organiseres som styringsforsøg. Interessen retter sig mod at undersøge, hvordan hospitalsorganisationen håndterer og forhandler, hvad den gode kommunikation er og gør. Jeg forfølger, hvilke forhold mellem hospital og patient, der udfoldes i dette arbejde. Det empiriske omdrejningspunkt i analysen er dokumenter i kommunikationsprogrammet Patientens Perspektiv. 1 I det konkrete møde med patienten er den sundhedsprofessionelles kommunikationskompetencer baseret på erfaring, intuition og decideret træning i fx den gode dialog og den svære samtale i simulationslaboratorier. Med reformen af speciallægeuddannelsen i 2004 blev kommunikatør ligefrem en kompetencerolle for speciallægen på linje med fx den medicinske ekspert. 9

15 I det følgende vil jeg kvalificere og begrunde mit overordnede forskningsspørgsmål gennem forskellige greb. På baggrund af afhandlingens problemfelt opridser jeg de forskningsfelter, som på forskellig vis grænser op til afhandlingens interesse i kommunikation med patienter som organisatorisk opgave. Projektets eksplorative tilgang lægges frem, og det empiriske felt beskrives gennem et klinisk nedslagspunkt i det obstetriske speciale samt en kommunikationsstrategisk case i form af kommunikationsprogrammet Patientens Perspektiv, hvorpå jeg kan specificere projektets analytiske objekt. På baggrund af disse overvejelser når jeg frem til en detaljeret gennemgang af afhandlingens forskningsspørgsmål. Jeg nuancerer ord for ord, hvorfor jeg spørger som jeg gør, og hvilke analyser spørgsmålets delelementer tilsammen gør det muligt at folde ud. Afslutningsvist fremlægger jeg mine forskningspolitiske overvejelser om fraværet af patienter in persona i såvel kommunikationsprogrammet som i afhandlingens analyser. Kapitel 1 afsluttes med en kort opridsning af afhandlingens følgende kapitler. 10

16 3 Forskning i organiseret kommunikation i sundhedsvæsnet Afhandlingen undersøger, hvordan hospitalet håndterer og iværksætter kommunikation med patienten som organisatorisk opgave. Denne problemstilling er endnu ikke forskningsmæssigt belyst organisationssociologisk, men interessen for organiseret (patient)kommunikation i sundhedsvæsnet deler jeg med i hvert fald tre eksisterende forskningsfelter: 1) forskning i sundhedskommunikation, 2) studier af det kommunikative møde mellem patient og sundhedsprofessionel og 3) forskning i sundhedsvæsnets organisering, hvor en især en række nordiske forskere specifikt relaterer sig til strategisk kommunikation som institutionelt omdømmearbejde i hospitalsvæsnet. 3.1 Kommunikation som effektiv strategi til mere sundhed Interventioner i form af kommunikationsindsatser i sundhedsvæsnet udgør et empirisk genstandsfelt, som inddrages i en bred vifte af undersøgelser og debatter. Health communication udgør et etableret internationalt forskningsfelt, hvor kommunikation i sundhedsvæsnet undersøges som de mekanismer, hvorved sundhedsbudskaber kommunikeres fra sundhedsvæsnet til forskellige modtagere: Health communication is a multifaceted and multidisciplinary approach to reach different audiences and share health-related information with the goal of influencing, engaging and supporting individuals, communities, health professionals, special groups, policy makers and the public to champion, introduce, adopt, or sustain a behavior, practice or policy that will ultimately improve health outcomes. (Schiavo 2007:7) Inden for forskningsfeltet sundhedskommunikation findes der en række studier (fx i tidsskrifterne Journal of Health Communication og Health Communication), som undersøger patientkommunikation bl.a. i hospitalsregi, og interesserer sig for, hvordan man kan skabe viden, der kan bidrage til effektiv organisering (Kreps et al. 1998, Schiavo, 2007, Bensing et al. 2003). Som det fremgår af citatet, ser studierne overve- 11

17 jende kommunikation som middel for kliniske mål. Fx er målet effektivt informationsdesign gennem evalueringer af eksisterende indsatsers brugervenlighed og opfølgende anvisninger på udførelsen (fx Maat & Lenz 2009, Sless & Wiseman 1997, Van Waerde 2008, Wright 1999). I denne forskningstradition konceptualiseres patientkommunikation som redskab til at opnå positive outcomes af fx hospitalers kommunikation om sundhed, sygdom, forebyggelse og forløb. Sundhedskommunikationsforskningen positionerer således overvejende kommunikation som en støttefunktion til det kliniske arbejde. Kommunikationsarbejde ses som et forbedrende middel rettet mod mål om compliance 2, minimering af risici og optimering af patientens sundhed eller sygdomshåndtering. Denne afhandlings dialog med sundhedskommunikationsforskningen tager afsæt i en fælles interesse for kommunikation som organisatorisk opgave, og hvilke effekter kommunikationsindsatser har. Dog er min teoretiske indgangsvinkel anderledes, idet kommunikation i denne afhandling undersøges som organisatorisk fænomen snarere end som redskab til at opnå bestemte tilsigtede kliniske eller adfærdsmæssige effekter. I undersøgelsen ser jeg strategisk kommunikation som fænomen(er), der har organisatoriske effekter tilsigtede 3 såvel som utilsigtede. 2 Historisk er begrebet compliance et af de første specifikt kommunikationsorienterede begreber som entrerer såvel sundhedsfaglig som human- og socialvidenskabelig forskning i sundhedsvæsnet. Compliance omhandler, hvorvidt patienten tilpasser sin adfærd i forhold til de medicinske anbefalinger et spørgsmål, hvor kommunikation spiller en central rolle. Siden slutningen af 1970 erne har compliance-begrebet haft forskellige betydninger på den autoritære-demokratiske skala i relationen mellem patient og sundhedsprofessionel. Såkaldt manglende compliance anskues oftest som et kommunikationsproblem, uden at begrebet kommunikation er nærmere præciseret (Elsass & Lauritsen 2006:48-50). 3 I en dansk kontekst findes der anvendelsesorienteret litteratur, som specifikt adresserer tilsigtede effekter af strategisk kommunikation i hospitalsvæsnet (se Petersen 2008 og mindre branchespecifikt 2001 & 2002 samt Sepstrup & Fruensgaard Petersen fungerer desuden som arrangør af konferencer for kommunikationsfaglige praktikere: fx Det kommunikerende hospital i forandring 2008). Jeg nævner den managementorienterede litteratur, da den har mål-middeltankegangen tilfælles med sundhedskommunikationsforskningen. Management tilgangen (fx Clutterbuck, Hirst & Cage 2003) er et enormt internationalt område, som jeg ikke udfolder. Med Minzbergs strategibegreb kan den managementorienterede litteratur ses som udtryk for en forståelse af strategi som præskriptiv, teleologisk og eksplicit intenderet (Minzberg et al. 2005). 12

18 Analyserne i afhandlingen har således en organisationssociologisk ambition om at udforske, hvordan kommunikationstiltag i hospitalet ikke alene adresserer patientens håndtering af sin situation, men samtidig indvirker på organisationens relationer og forståelser af patienten. Hvor sundhedskommunikationsforskningen ser patienter som modtagere eller målgrupper adskilt fra selve indsatsen, undersøger jeg i stedet de patientpositioner, der tegner sig i kommunikationen eller forhandlingerne af den. Jeg overskrider således sundhedskommunikationens kliniske determineringsfelt og undersøger, hvordan patientkommunikation bliver et organisatorisk og strategisk fænomen, der producerer idealer for organisering og forståelser af patienten. Analyserne bidrager således med et kritisk indspark til forskningen i sundhedskommunikation, idet de viser, hvordan nye forståelser af kommunikation gør mere og andet, end at fungere som støttefunktion for det kliniske arbejde. Lidt forenklet kan forskningen inden for sundhedskommunikation forstås som kliniske interesser, der kalder på kommunikative-organisatoriske løsninger. Mine analyser forskyder denne problematik og undersøger, hvordan strategisk kommunikation virker i hospitalsorganisationen. 3.2 Sundprofessionelles kommunikerende møde med patienten I det seneste årti har begrebet om Patient Centred Care (PCC) i en dansk sammenhæng vitaliseret idéen om at forbedre relationen mellem patient og sundhedsprofessionelle i spændingsfeltet mellem humanistisk, sociologisk og sundhedsfaglig forskning 4. Studier inden for PCC identificerer ofte positive afvigelser fra praksis, som peger på, at den eksisterende praksis ikke er patientcentreret (Johansson, I., L. Noren & E. Wikström 2010). I PCC er det relationelle forhold mellem patient og sundhedsvæsen objekt for forbedringer, mens den normative fordring er, at patientens behov skal være omdrejningspunkt (Roter 2000, Bensing et al. 2000). PCC knytter herved 4 For en udførlig litteraturgennemgang se Mead & Bower (2000). 13

19 an til diskussioner om brugerinddragelse, og har brugerorienterede omsorgsmål ud over det rent instrumentelt kliniske, men kommunikation ses lige som inden for sundhedskommunikationsforskningen som løftestang for prædefinerede mål om forbedringer. I supplement til denne overvejende instrumentelle tilgang til optimal kommunikation er der også inden for den humanistiske sundhedsforskning en orientering mod optimal kommunikation i sundhedsvæsnets interpersonelle kommunikation (Ben-Sira 1990). Den humanistisk orienterede sundhedsforskning har siden 1980 erne været optaget af fænomenologiske og filosofiske analyser af patientens autonomi og oplevelse af mødet med sundhedsvæsnet (Elsass & Lauritsen 2006: 46ff). Inden for sociologien og antropologien eksisterer der ligeledes en stor mængde forskning i de interaktionelle møder mellem patient og system (fx i konsultationssituationen). To beslægtede spor træder markant frem: den medicinske sociologi og mikroog kultursociologiske studier af mødet mellem system og borger. Disse studier retter sig oftest mod det konkrete møde mellem patient og sundhedsprofessionel og er ikke specifikt optaget af kommunikation som organisatorisk fænomen. Kommunikation i interaktioner er her medium for spor af magt, organiserings- og styringsformer i samfundets makrodiskurser eller -strukturer, hvor konsultationen således kan analyseres som en kommunikativ-retorisk scene, hvor magten udfoldes eller parterne kæmper om magten (Elsass & Lauritsen 2006: 62ff). Sundhedsvæsnets relation til patienten er her ofte genstand for kritiske analyser, hvor det påpeges, at samfundets institutioner og aktører gør mennesker til objekter, men de er også subjekter (Mol & Mesman: 1996:420). Inden for antropologien har begreber om patientens autonomi, og skelnen mellem magt og autoritet været grundlag for studier af det interpersonelle møde mellem patient og sundhedsprofessionel (fx Hastrup 1986). Den klassiske medicinske sociologi har bidraget til synliggøre både produktive og repressive relationer mellem patient og system (fx Illich 1973, Hahn 1995, Armstrong 1983, Lupton 2007). 14

20 Det kommunikationsprogram, som denne afhandling har som sin case, synes netop at stå ovenpå den medicinske sociologis indsigter og påpegning af mere eller mindre synlig magt i relationer, hvor fx stærke læger står over for svage patienter, eller hvor sundhedsfaglige møder stærke strategiprogrammer. I stedet undersøger jeg, hvordan hospitalets strategiske tilgang til kommunikation skaber forbindelser. Spørgsmålet er således ikke, om patienten tildeles eller fratages magt eller om kommunikationsprogrammet virker som intenderet, men på hvilke måder patienten positioneres, og hvordan det fx bidrager til at organisere professionelle relationer. Afhandlingens analyser har således organisering i fokus på bekostning af individ, identitet og magt. I en dansk kontekst eksisterer der en række interessante mikro- og kultursociologiske analyser af mødet mellem patient og sundhedsvæsen, borger og system (jf. fx Timm 1996,1997, 2000, Mik-Meyer & Järvinen 2003, Dahlager 2005, Mik-Meyer & Villadsen 2007, Jespersen 2008). Disse studier undersøger fx konsekvenser af styringslogikker i lyset af New Public Management. Min interesse er beslægtet med den mikrosociologiske forsknings fokus på spor og sammenfiltringer mellem mikro og makro, politik og praksis. Objektet for min analyse er dog et andet. Min interesse retter sig mod det fænomen, at kommunikation aktuelt er en eksplicit strategisk overskrift på det organisatoriske plan og dermed ikke blot refererer til et meddelelsesmedium i interaktionssituationer. Det er således kommunikation som organisationens strategiske indsats - kommunikation om kommunikation - der er objekt i afhandlingens analyser og ikke sundhedsprofessionelles konkrete kommunikation med patienten. 3.3 Strategisk kommunikation som hospitalets omdømmehåndtering Inden for forskningen i sundhedsvæsnets organisering findes der en række overvejende institutionelle studier af sundhedsvæsnet, som mere eller mindre direkte adresserer hospitalernes kommunikative bestræbelser. Denne forskning fokuserer i udstrakt grad på de seneste årtiers reformer af sundhedsvæsnet i de nordiske lande. Med 15

21 baggrund i reformernes ændrede styringsbetingelser for hospitalerne (i form af New Public Management) undersøges betingelser for og konsekvenser af virksomhedsorientering på hospitalerne (Vrangbæk 1999, Nordgren 2003 & 2009, Sahlin-Andersson 2003, Vrangbæk & Østergren 2006, Byrkjeflot & Neby 2008, Vikkelsø & Kjær 2008, Johansson, Noren & Wikström 2010). Studierne identificerer fx det kombinerede fokus på marked og management (Bentsen 2000, Jespersen 2005). Denne udvikling afstedkommer en fremvækst af strategiske kommunikationsfunktioner i sygehussektoren (Byrkeflot & Angell 2007), som arbejder med branding og omdømme (Petersen 2005, Ihlen & Robstad 2004, Sataøen 2011, Solbakk 2011). Denne forskning er overvejende inspireret af nyinstitutionel organisationsteori (fx Røvik 1998, 2007, 2011) og analyserer den tætte kobling mellem strategisk kommunikation og ledelse under ændrede omverdensbetingelser (Byrkjeflot & Angel 2011). Relationen mellem den politiske styring og patienten som kunde diskuteres i lyset af hospitalernes institutionalisering af kommunikationsprofessionalisme, der forklares som udtryk for en stræben efter organisatorisk legitimitet og identitet (Byrkjeflot & Angell 2007, Wasén & Wickström 2009, Wæraas, Østhus & Solbakk 2008). Denne forskning er ikke målmiddel-orienteret, men omhandler ligesom denne afhandling institutionaliseringen af kommunikation som organisatorisk fænomen. Den nordiske forskning vægter ikke den strategiske kommunikations forbindelse til klinikken og patienten. Det synes forskningsmæssigt underbelyst, hvordan patienten sættes i spil i institutionaliseringen af kommunikation. Denne afhandling vil gennem etnografiske studier undersøge, hvordan patientkommunikation får kontur gennem strategier, aktørers arbejde og forhandlinger i hospitalsinterne rum. 16

Den kommunikerende offentlige sektor - velfærd på markedsbetingelser

Den kommunikerende offentlige sektor - velfærd på markedsbetingelser Den kommunikerende offentlige sektor - velfærd på markedsbetingelser Ph.D. F&U konsulent - projektleder Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet 3. april 2014 Program - Introduktion af workshoppens

Læs mere

Forskningsmæssige og teoretiske aspekter af brugerinddragelse

Forskningsmæssige og teoretiske aspekter af brugerinddragelse Forskningsmæssige og teoretiske aspekter af brugerinddragelse Peter Kjær, Center for Health Management Institut for Organisation Copenhagen Business School Varedeklaration Hvem er jeg? Et organisationsteoretisk

Læs mere

Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling

Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling Hjertecentret 2017 Sygeplejen i Hjertecentret Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling Vi glæder os til at se dig til introduktion til sygeplejen i Hjertecentret.

Læs mere

Iværksættelse af kommunikation

Iværksættelse af kommunikation PRES 2011: Papers and Presentations Performative Ethnographic Studies of Management Practices in Organizations May 22nd May 26th 2011 Aegina, Greece Iværksættelse af kommunikation Patientfigurer i hospitalets

Læs mere

Forløbskoordinator under konstruktion

Forløbskoordinator under konstruktion Sofie Gorm Hansen & Thea Suldrup Jørgensen Forløbskoordinator under konstruktion et studie af, hvordan koordination udfoldes i praksis Sammenfatning af speciale En sammenfatning af specialet Forløbskoordinator

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Resume af ph.d. afhandling Baggrund Patienter opfattes i stigende grad som ressourcestærke borgere,

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi Vidensamarbejde - Når universitet og konsulenthus laver ting sammen 1 Mødet Det var ved et tilfælde da jeg vinteren 2014 åbnede

Læs mere

knytter sig til metoden. Endvidere vil der være en diskussion af metodens begrænsninger, ligesom der vil blive fremlagt en række konkrete metodiske

knytter sig til metoden. Endvidere vil der være en diskussion af metodens begrænsninger, ligesom der vil blive fremlagt en række konkrete metodiske Indledning I ethvert forskningsprojekt står man som forsker over for valget af metode. Ved at vælge en bestemt metode, vælger man samtidig et bestemt blik på det empiriske genstandsfelt, og det blik bliver

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

nikolaj stegeager Organisationer i bevægelse Læring UdvikLing intervention

nikolaj stegeager Organisationer i bevægelse Læring UdvikLing intervention nikolaj stegeager erik laursen (red.) Organisationer i bevægelse Læring UdvikLing intervention Nikolaj Stegeager og Erik Laursen (red.) Organisationer i bevægelse Læring udvikling intervention Nikolaj

Læs mere

Det kommunikerende hospital - i forandring

Det kommunikerende hospital - i forandring Det kommunikerende hospital - i forandring HOTEL NYBORG STRAND DEN 26. 27. AUGUST 2008 Kommunikationsafdelingen bør spille en væsentlig rolle, når hospitalsplanen sætter skub i både store og små forandringsprocesser:

Læs mere

Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer. 28 nov 2011 METROPOL

Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer. 28 nov 2011 METROPOL Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer Præsentationen i dag Relationens betydning for sundhedsfaglig kvalitet Præsentation af Feedbackmøder i relation patientforløb Formål og mål

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Vision og strategi for sygeplejen

Vision og strategi for sygeplejen Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens 2014-2017 Hospitalsenheden Horsens Strategi for Hospitalsenheden Horsens og Region Midtjylland Visionen og strategien for sygeplejen 2014-2017

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. December 2015

Dimittendundersøgelse 2015 Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. December 2015 Dimittendundersøgelse 2015 Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus December 2015 INDHOLD 1 Dimittendundersøgelse 2015 3 1.1 Metode 3 2 Dimittendernes vurdering af deres uddannelse 3 2.1 Overordnet vurdering

Læs mere

GÅ HJEM MØDE OM BRUGERRÅD

GÅ HJEM MØDE OM BRUGERRÅD GÅ HJEM MØDE OM BRUGERRÅD Overvej mens du lytter Hvad hæfter du dig særligt ved af det, du hører i dag? - Er der noget der overrasker eller undrer? Hvad bliver du inspireret til at gå hjem og gøre lidt

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Anvendt videnskabsteori

Anvendt videnskabsteori Anvendt Reflekteret teoribrug i videnskabelige opgaver viden skabs teori Vanessa sonne-ragans Vanessa Sonne-Ragans Anvendt videnskabsteori reflekteret teoribrug i videnskabelige opgaver Vanessa Sonne-Ragans

Læs mere

KRITERIER for INDDRAGELSE

KRITERIER for INDDRAGELSE KRITERIER for INDDRAGELSE Patient Pårørende Organisatorisk VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet INDHOLD Hvad er PATIENTINDDRAGELSE? SIDE 4 Hvad er PÅRØRENDEINDDRAGELSE? SIDE 6 Hvad er ORGANISATORISK

Læs mere

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder 26. oktober 2015 Line Hjøllund Pedersen Projektleder VIBIS Etableret af Danske Patienter Samler og spreder viden om brugerinddragelse Underviser og rådgiver Udviklingsprojekter OPLÆGGET Brugerinddragelse

Læs mere

Involvering af kræftpatienter i patientsikkerhed. DSI: Helle Max Martin & Laura Navne Kræftens bekæmpelse: Henriette Lipczak

Involvering af kræftpatienter i patientsikkerhed. DSI: Helle Max Martin & Laura Navne Kræftens bekæmpelse: Henriette Lipczak Involvering af kræftpatienter i patientsikkerhed DSI: Helle Max Martin & Laura Navne Kræftens bekæmpelse: Henriette Lipczak 1 Præsentation Om projektet Viden fra litteraturen Resultater: Involvering i

Læs mere

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse.

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. 1 Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. Af Ledende sygeplejersker og MOC-studerende Denne artikel udspringer

Læs mere

Udvælgelse af cases i kvalitative undersøgelser

Udvælgelse af cases i kvalitative undersøgelser Helle Neergaard Temaet for dette hæfte er udvælgelse af cases og informanter i forbindelse med kvalitative undersøgelser. Caseudvælgelsen er tæt forbundet med undersøgelsens formål, og der skal derfor

Læs mere

Kodeks for den gode kommunale kommun i- kationsfunktion

Kodeks for den gode kommunale kommun i- kationsfunktion Kodeks for den gode kommunale kommun i- kationsfunktion Netværket af kommunale kommunikationschefer har udviklet et kodeks - ni principper for organisering og ledelse af den kommunale kommunikationsfunktion.

Læs mere

Samfundsvidenskaben og dens metoder

Samfundsvidenskaben og dens metoder AARHUS UNIVERSITET Samfundsvidenskaben og dens metoder Maria Skov Jensen Ph.d.-studerende INSTITUT FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE School of business and social sciences Agenda 1. Introduktion 2. Formål og teoretisk

Læs mere

KRITERIER FOR INDDRAGELSE

KRITERIER FOR INDDRAGELSE KRITERIER FOR INDDRAGELSE Hvad er ORGANISATORISK INDDRAGELSE? SIDE 4 Hvad er INDIVIDUEL INDDRAGELSE? SIDE 6 Hvad er PÅRØRENDEINDDRAGELSE? SIDE 8 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet KRITERIER

Læs mere

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Public Relations - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Forholdet mellem public relations og marketing har i kommunikationsfaglige kredse i flere år været baseret på et klassisk

Læs mere

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008 Specialebeskrivelse Simon Stefansen Oktober 2008 1. Baggrund I mit speciale på kandidatuddannelsen i Kultur, Kommunikation og Globalisering har jeg valgt, at beskæftige mig med integration som et socialt

Læs mere

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet 2011 INDHOLD Afsnit 1: Liv & Spil - Introduktion 1 Afsnit 2: Ludomani og penge - mænd og misbrug 6 Afsnit 3:

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital Rigshospitalets fremtid Region Hovedstaden Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2 2010 Rigshospitalets fremtid 3 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for professionsforskning den 25. oktober 2012 Ulla Gars Jensen, Lektor ved Institut for sygepleje Professionshøjskolen Metropol og forsker

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

Undersøgelser og empiri indsamling - hvordan og hvad stiller man op med data. Tanja Miller og Trine Lolk Haslam

Undersøgelser og empiri indsamling - hvordan og hvad stiller man op med data. Tanja Miller og Trine Lolk Haslam Undersøgelser og empiri indsamling - hvordan og hvad stiller man op med data Tanja Miller og Trine Lolk Haslam Empiri indsamling Hvad er empiri? Hvad er forskellen mellem erfaring og empiri Hvad er kvalitative

Læs mere

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE Idekatalog til patient- og pårørendesamarbejde Version 1, 3. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

- en drivkraft i det sociale arbejde? Maja Lundemark Andersen, lektor, Ph.d. i socialt arbejde, AAU.

- en drivkraft i det sociale arbejde? Maja Lundemark Andersen, lektor, Ph.d. i socialt arbejde, AAU. - en drivkraft i det sociale arbejde? Maja Lundemark Andersen, lektor, Ph.d. i socialt arbejde, AAU. Socialrådgiver, Supervisor, Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat som lektor i socialt arbejde

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark KAPITEL 1 Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark Kapitel 1. Visioner, missioner og værdigrundlag... Virksomheder har brug for gode visioner. Strategisk ledelseskommunikation

Læs mere

Det gode forældresamarbejde. - med afsæt i Hjernen & Hjertet

Det gode forældresamarbejde. - med afsæt i Hjernen & Hjertet Det gode forældresamarbejde - med afsæt i Hjernen & Hjertet Kl. 08.00 Velkomst - Tjek ind: Præsentation af underviser og deltagere - Erfaringer med Hjernen & Hjertet indtil nu... Kl. 08.20 Oplæg v/ Inge

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dias 1 Formålet med i dag Klæde jer på til at varetage opgaven som ressourcepersoner i forbindelse med kvalitetsovervågning

Læs mere

Tværgående ledelse på ældreområdet NEXT PRACTICE

Tværgående ledelse på ældreområdet NEXT PRACTICE Tværgående ledelse på ældreområdet NEXT PRACTICE Justine Grønbæk Pors, PhD Jgp.mpp@cbs.dk Institut for ledelse, politik og filosofi Copenhagen Business School Udfordringer for velfærdsledere Stigende

Læs mere

Dilemmaer i den psykiatriske hverdag Sprog, patientidentiteter og brugerinddragelse. Agnes Ringer

Dilemmaer i den psykiatriske hverdag Sprog, patientidentiteter og brugerinddragelse. Agnes Ringer Dilemmaer i den psykiatriske hverdag Sprog, patientidentiteter og brugerinddragelse Agnes Ringer Disposition Om projektet Teoretisk tilgang og design De tre artikler 2 temaer a) Effektivitetsidealer og

Læs mere

Ekspert i Undervisning

Ekspert i Undervisning Ekspert i Undervisning En kort sammenskrivning af konklusioner og anbefalinger fra: Rapport over det andet år i et forsknings og udviklingsprojekt vedrørende samspillet mellem teori og praksis i læreruddannelsen(2.

Læs mere

At positionere sig som vejleder. Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014. Dagens program

At positionere sig som vejleder. Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014. Dagens program At positionere sig som vejleder Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014 Dagens program 14.00: Velkommen og opfølgning på opgave fra sidst 14.20: Oplæg om diskurs og positionering

Læs mere

FORSKNING I SYGEPLEJEN

FORSKNING I SYGEPLEJEN 6. DECEMBER 2012 FORSKNING I SYGEPLEJEN Hvorfor skal sygeplejersker forske? Hvilken betydning har forskning for udvikling af sygeplejen? Hvordan igangsættes ny forskning? Kobling mellem praksis og forskningsmiljøet

Læs mere

Det gode forældresamarbejde - ledelse. - med afsæt i Hjernen & Hjertet

Det gode forældresamarbejde - ledelse. - med afsæt i Hjernen & Hjertet Det gode forældresamarbejde - ledelse - med afsæt i Hjernen & Hjertet Kl. 12.40 Tjek ind øvelse (drøftes i mindre grupper): - Hvilke spørgsmål kommer I med (til Hjernen & Hjertets dialogmodul)? - Hvad

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Pors, A. S. (2012). Iværksættelse af kommunikation: patientfigurer i hospitalets strategiske kommunikation

Citation for pulished version (APA): Pors, A. S. (2012). Iværksættelse af kommunikation: patientfigurer i hospitalets strategiske kommunikation University Colleges Iværksættelse af kommunikation Pors, Anja Svejgaard Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Referat - arrangement om Perspektiver på brugere, brugerinddragelse og brugerperspektiver

Referat - arrangement om Perspektiver på brugere, brugerinddragelse og brugerperspektiver Referat - arrangement om Perspektiver på brugere, brugerinddragelse og brugerperspektiver Tidspunkt: Onsdag, 12. december, 2012-13:30 til 16:00 Sted: Syddansk Universitet, J. B. Winsløvs Vej 19, stuen,

Læs mere

4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4. Viden... 4. Færdigheder... 4. Kompetencer...

4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4. Viden... 4. Færdigheder... 4. Kompetencer... Bilag 1a Modulbeskrivelse Indhold: 4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4 Viden... 4 Færdigheder... 4 Kompetencer... 4 Centrale fagområder... 4 4.2. Modul 2:

Læs mere

På årskonferencen sætter vi fokus på de professionelle, der arbejder med borgerne, og vi vil diskutere en række problemstillinger:

På årskonferencen sætter vi fokus på de professionelle, der arbejder med borgerne, og vi vil diskutere en række problemstillinger: Borgeren i centrum har i længere tid været et plus-ord i den offentlige sektor. At sætte borgeren i centrum har været omdrejningspunkt for en række forskellige bevægelser: Forsøg på at komme væk fra en

Læs mere

Omsorg for arbejdstiden? Digital arbejdstidsplanlægning i sygehusvæsenet Et kvalitativt studie.

Omsorg for arbejdstiden? Digital arbejdstidsplanlægning i sygehusvæsenet Et kvalitativt studie. Omsorg for arbejdstiden? Digital arbejdstidsplanlægning i sygehusvæsenet Et kvalitativt studie. Karin Hammer-Jakobsen Jordemoder, MPH November 2011 Vejleder: Henriette Langstrup, Adjunkt, Afd. for Sundhedstjensteforskning,

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Læservejledning til resultater og materiale fra

Læservejledning til resultater og materiale fra Læservejledning til resultater og materiale fra Forsknings- og udviklingsprojektet Potentielt udsatte børn en kvalificering af det forebyggende og tværfaglige samarbejde mellem daginstitution og socialforvaltning

Læs mere

Case i DOL valg modulet: Strategisk ledelse i den offentlige sektor

Case i DOL valg modulet: Strategisk ledelse i den offentlige sektor Case i DOL valg modulet: Strategisk ledelse i den offentlige sektor Tag lederskabet når du kan ledelse af xxxx xxxx Tegn: 12326 Afleveringsdato: 19. november 2014. Opgaven må gerne anvendes til undervisningsmateriale.

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE Juni 2013 I Sundhedsstyrelsens politik for brugerinddragelse beskriver vi, hvad vi forstår ved brugerinddragelse, samt eksempler på hvordan brugerinddragelse kan gribes an

Læs mere

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI EN KANDIDATUDDANNELSE HVOR PRAKSIS OG TEORI MØDER HINANDEN Velkommen til cand. merc. uddannelsen i Organisation

Læs mere

Sundhedsplan - fælles ansvar for sundhed. Mennesket i centrum i et sammenhængende sundhedsvæsen

Sundhedsplan - fælles ansvar for sundhed. Mennesket i centrum i et sammenhængende sundhedsvæsen Regionsrådet Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Den 20. juni 2013 Ref.: EW/KES Medlems nr.: Sagsnr.: 1306-0006 Sundhedsplan - fælles ansvar for sundhed Regionsrådet har sendt forslag til Sundhedsplan-

Læs mere

Forskningsprojekt om hygiejnekommunikation. Forskningsprojekt om hygiejnekommunikation. Hvad er udfordringen? 11-03-2014

Forskningsprojekt om hygiejnekommunikation. Forskningsprojekt om hygiejnekommunikation. Hvad er udfordringen? 11-03-2014 Kommunikation der forandrer Implementering af kliniske retningslinjer Kommunikationsforsker og rådgiver Helle Petersen post@hellepetersen.dk Min baggrund Ph.d. og erhvervsforsker i forandringskommunikation,

Læs mere

Relevans, faglig kontekst og målgruppe

Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter om forskning og udvikling Denne rapport belyser professionshøjskolerne og universiteternes samarbejde om forskning og udvikling (FoU). Formålet

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Sammenfatning af publikation fra : Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Kortlægning og inspiration Henriette Mabeck Marie Henriette Madsen Anne Brøcker Juni 2011 Hele publikationen kan downloades

Læs mere

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til deltagere der vil lære nyt i praksis Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg, Trine Teglhus og Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til

Læs mere

UDDANNELSESPLANLÆGNING - SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ARBEJDE

UDDANNELSESPLANLÆGNING - SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ARBEJDE UDDANNELSESPLANLÆGNING - SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ARBEJDE Christian Helms Jørgensen UDDANNELSESPLANLÆGNING - SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ARBEJDE Forskningsprojektet Arbejdsliv, læringsmiljøer og demokratisering

Læs mere

Problemforståelser i arbejdsmiljøarbejdet

Problemforståelser i arbejdsmiljøarbejdet Problemforståelser i arbejdsmiljøarbejdet - Der er intet så praktisk som en god teori Grane Gregaard Rasmussen Rikke Seim Liv Starheim DTU s Masteruddannelse i Miljøog arbejdsmiljøledelse Formål At udforske

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Kommunikationsstrategi. Styrelsen for Patientsikkerhed

Kommunikationsstrategi. Styrelsen for Patientsikkerhed Styrelsen for Patientsikkerhed December 2017 Kolofon Titel på udgivelsen: Kommunikationsstrategi Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed Islands Brygge 67 2300 København S Telefon: 72 28 66 00 E-post:

Læs mere

UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET

UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET KREATIVITET OG VEJLEDNING OPLÆG V. LARS EMMERIK DAMGAARD KNUDSEN, LEK@UCSJ.DK PROGRAM 14.45-15.30: Præsentation af de mest centrale kvalitative metoder

Læs mere

Participation and Evaluation in the Design of Healthcare Work Systems a participatory design approach to organisational implementation

Participation and Evaluation in the Design of Healthcare Work Systems a participatory design approach to organisational implementation Participation and Evaluation in the Design of Healthcare Work Systems a participatory design approach to organisational implementation Sammendrag Denne PhD afhandling omhandler organisatorisk implementering

Læs mere

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Gode patientoplevelser, 30 april i DGI byen Patientrepræsentant Jette Bay, Maj Pedersen m.fl, Fysio- og Ergoterapien Hvidovre Hospital, Arne Simonsen,

Læs mere

Strategi for Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Hospitalsledelsen

Strategi for Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Hospitalsledelsen Strategi for Hospitalsenheden Horsens 2017-2020 Hospitalsenheden Horsens Hospitalsledelsen FORORD Udgangspunktet for 'Strategi 2017-20 for Hospitalsenheden Horsens' er det fælles, regionale målbillede,

Læs mere

Udfordringerne i tværprofessionelt samarbejde

Udfordringerne i tværprofessionelt samarbejde Gerontologisk Årskonference November 2016 Udfordringerne i tværprofessionelt samarbejde Sine Lehn-Christiansen Ph.d., Lektor, Uddannelsesleder, Forskningsgruppeleder Center for Sundhedsfremmeforskning

Læs mere

Empowerment eller differentieret inddragelse. Ph.d. lektor KSA, AAU. Maja Lundemark Andersen

Empowerment eller differentieret inddragelse. Ph.d. lektor KSA, AAU. Maja Lundemark Andersen Empowerment eller differentieret inddragelse Ph.d. lektor KSA, AAU. Maja Lundemark Andersen Præsentation og pointer Maja underviser på KSA,AAU forsker i praksisforskning og brugerperspektiver med et særligt

Læs mere

Uddannelse under naturlig forandring

Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring 2. udgave Finn Wiedemann Syddansk Universitetsforlag 2017 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2017 Sats og tryk: Specialtrykkeriet

Læs mere

UNDERVISERE PÅ FORLØBET. Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK.

UNDERVISERE PÅ FORLØBET. Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK. UNDERVISERE PÅ FORLØBET Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK. De to undervisere har sammen skrevet bogen Ledelse i kompleksitet - en introduktion

Læs mere

TIDSSKRIFT FDR EVALUERING I PRAKSIS NR.13 DECEMBER 12. I. d. LOV - en strategi for å fremme læring. Design i evaluering

TIDSSKRIFT FDR EVALUERING I PRAKSIS NR.13 DECEMBER 12. I. d. LOV - en strategi for å fremme læring. Design i evaluering TIDSSKRIFT FDR EVALUERING I PRAKSIS NR.13 DECEMBER 12 I. d LOV - en strategi for å fremme læring Design i evaluering Anmeldt af ledelses Egon Petersen Hanne Kathrine Krogstrup konsulent EP-[onsultlng,

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN Ved Maj-Britt Nystrøm, leder og Inaluk Jeppesen, inklusionskoordinator Workshop Præsentation Maj-Britt Nystrøm, daglig leder af Integreret institution Konkylien Inaluk Jeppesen,

Læs mere

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi En undersøgelse af fysisk aktivitet og idræt brugt som forebyggelse og sundhedsfremme i to udvalgte kommuner. Undersøgelsen tager

Læs mere

Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune. Børn unge og læring

Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune. Børn unge og læring Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune Børn unge og læring 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Mål og formål med Masterplan for kvalitet og læringsmiljøer i Fremtidens

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Anette Lund, HC Andersen Børnehospital

Anette Lund, HC Andersen Børnehospital FAMILIE AMILIE-CENTRERET SYGEPLEJE 1 Undervisning sygeplejerskeuddannelsen Valgmodul 13 D. 30 august 2011 Anette Lund, HC Andersen Børnehospital INDHOLD Hvorfor tale om familiecentreret sygepleje Baggrund

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

FORSKNINGSSTRATEGI FOR SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNES 2013-2016

FORSKNINGSSTRATEGI FOR SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNES 2013-2016 FORSKNINGSSTRATEGI FOR SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNES 2013-2016 1 INDLEDNING En afgørende forudsætning for et stærkt sundhedsvæsen er forskning og skabelse af ny viden. Sundhedsforskning

Læs mere

Line Togsverd og Jan Jaap Rothuizen (red.) Perspektiver på pædagogens faglighed

Line Togsverd og Jan Jaap Rothuizen (red.) Perspektiver på pædagogens faglighed Line Togsverd og Jan Jaap Rothuizen (red.) Perspektiver på pædagogens faglighed Udgangspunktet for denne bog er, at pædagogik altid rummer et element af ballade og ustyrlighed: Tænder, der skal børstes

Læs mere

CL AUS ELMHOLDT, HANNE DAUER KELLER OG LENE TANGGA ARD LEDELSES PSYKOLOGI

CL AUS ELMHOLDT, HANNE DAUER KELLER OG LENE TANGGA ARD LEDELSES PSYKOLOGI CL AUS ELMHOLDT, HANNE DAUER KELLER OG LENE TANGGA ARD LEDELSES PSYKOLOGI Claus Elmholdt, Hanne Dauer Keller og Lene Tanggaard Ledelsespsykologi Claus Elmholdt, Hanne Dauer Keller og Lene Tanggaard Ledelsespsykologi

Læs mere

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision

Læs mere

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold Projektbeskrivelse Organisering af udskolingen i linjer og hold Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører i 2015 en undersøgelse af, hvilken betydning skolernes organisering af udskolingen i linjer

Læs mere

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand Survey om Business Case og Gevinstrealisering Mads Lomholt Reference Peak 2013 Brug af undersøgelsen er tilladt

Læs mere