Iværksættelse af kommunikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Iværksættelse af kommunikation"

Transkript

1 copenhagen business school handelshøjskolen solbjerg plads 3 dk-2000 frederiksberg danmark Iværksættelse af kommunikation Iværksættelse af kommunikation - patientfigurer i hospitalets strategiske kommunikation Anja Svejgaard Pors ISSN Print ISBN: Online ISBN: Ph.d. Serie Doctoral School of Organisation and Management Studies Ph.d. Serie

2 Iværksættelse af kommunikation - patientfigurer i hospitalets strategiske kommunikation Anja Svejgaard Pors Copenhagen Business School Doctoral School of Organisation and Management Studies Maj 2012

3 Forord Mit arbejdslivs omdrejningspunkt har indtil nu været hospitalers kommunikation. Først med fire år som kommunikationsrådgiver på Rigshospitalet efterfulgt af dette ph.d. projekts udforskning af andre hospitalers arbejde med kommunikation. Ph.d.-projektet indgår i forskningsprojektet Patienten i centrum, der er forankret i forskningsmiljøet ved Center for Health Management, Institut for Organisation, CBS. Formålet for det fælles projekt er at undersøge, hvordan patienten defineres, mobiliseres og involveres i styringen af sundhedsvæsenet, og hvordan relationen mellem stat, sundhedsvæsen og patient aktuelt er under forandring (jf. antologien Ledelse gennem patienten red. Kjær & Reff 2010). Det delprojekt, som jeg bidrager med, var prædefineret som et studie, der skulle undersøge, hvordan patienten organiseres som del af sygehusenes strategiske kommunikation men i øvrigt uden stramme empiriske eller teoretiske bindinger. Gennem arbejdet med afhandlingen har en række mennesker bidraget med interesse og viden. Tak skal I have alle sammen. Først og fremmest har informanterne fra hospitalerne og sundhedsfeltet taget imod mig og mit projekt med stor åbenhed og engagement. Miljøerne på CBS ved Institut for Organisation, forskerskolen Doctoral School of Organization & Management og Center for Health Management har dannet stimulerende rammer om den faglige og sociale læreproces, som det er at give form og indhold til et ph.d.-projekt. Jeg vil i særdeleshed takke den altid foranderlige gruppe af ph.d. er, som Institut for Organisation er samlingspunkt for. At dele arbejdsliv med jer er en fornøjelse. Og i samværet med Cecilie Glerup, Kirstine Zinck Pedersen & min gamle følgesvend Anne Roelsgaard Obling forbindes forskningsmæssige interesser med noget af det vigtigste i verden - venskab.

4 Mine eksterne ph.d.-kolleger Rasmus Kjærgaard Rasmussen & Camilla Balslev Nielsen skal have en særlig tak for inspirerende diskussioner, konstruktive kommentarer og ph.d.-hygge ud over det sædvanlige. Tak til Anker Brink Lund for kommentarer på helheden. Mine gode vejledere har været en uvurderlig hjælp gennem hele processen. Jeg vil takke min hovedvejleder Peter Kjær for hans store bidrag til, at denne afhandling har fundet sin form. Gennem hele forløbet har hans faglige overblik og inspirerende kommentarer hjulpet mig på vej. Med humor og et stort læs empati tager Peter sig tid til at vende store som små overvejelser i forskningsprocessen og hverdagen. Det gør en stor forskel nu & her og i det lange seje træk. Som det fremgår af afhandlingen har min bivejleder Casper Bruun Jensens forskning været en inspirationskilde i mit arbejde. Hans viden og unikke evne til at læse med teksten og generøst dele ud af sine refleksioner har givet mig idéer og tro på projektet. Af hjertet tak til vejlederne, jeg anbefaler jer til alle, der gider høre på det. Tak til Janus Kohl for grafisk assistance og til Marie Mathiesen og Tina Pilmann Laursen for korrektur på mit summary. Inden jeg takker helt over, vil jeg nævne min lille familie og mine gode venner I ved selv hvem I er. Tak for jeres tillid. Og kære Vera, tak fordi du dukkede op og hver morgen sætter alting i perspektiv. Anja Svejgaard Pors Frederiksberg, januar 2012

5 Anja Svejgaard Pors Iværksættelse af kommunikation - patientfigurer i hospitalets strategiske kommunikation 1. udgave 2012 Ph.d. Serie Forfatter ISSN Print ISBN: Online ISBN: Doctoral School of Organisation and Management Studies (OMS) er et tværvidenskabeligt forskningsmiljø på Copenhagen Business School for ph.d.-stipendiater, der teoretisk og empirisk beskæftiger sig med organisation og ledelse i private, offentlige og frivillige organisationer. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med COPY-DAN, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Undtaget herfra er korte uddrag til anmeldelse.

6 Indhold KAPITEL 1: Iværksættelse af kommunikation - patientfigurer i hospitalets strategiske kommunikation Introduktion Kommunikation med patienter som organisatorisk opgave Forskning i organiseret kommunikation i sundhedsvæsnet Kommunikation som effektiv strategi til mere sundhed Sundprofessionelles kommunikerende møde med patienten Strategisk kommunikation som hospitalets omdømmehåndtering Strategisk patientkommunikation - en interdisciplinær problemstilling Forskningsfeltets fremkomst i en uklar kommunikationsstrategisk arena En eksplorativ søgen efter et analytisk objekt Det kliniske nedslagspunkt: obstetrikkens patientkommunikation Casen Patientens Perspektiv Det analytiske objekt i den kommunikationsstrategiske arena Forskningsspørgsmålet udfoldet Patientens fravær & forskningsprojektets politik Afhandlingens struktur KAPITEL 2: Teoretiske perspektiver på & i kommunikationsarbejde Introduktion Problematisering af perspektivisme i praksis Problematisering af det selvfølgelige

7 2.2 Performativitet i relationen mellem teori, forskningspraksis og det empiriske felt Diagnostik af perspektivisme i hospitalets rum Teoretisk greb på praktiseret perspektivisme Fra perspektiver på verden til versioner af virkeligheden Repræsentation & performativitet Opsummering af den analytiske tilgang til praktiseret perspektivisme Sociale verdener som analytisk værktøj og konkret ramme Sociale verdeners forbindelse til hospitalets kommunikation med patienter Den interaktionistiske bagage: situationen og problemet som fokus Sociale verdener & grounded theory som teoretisk-metodisk forbindelse til STS Situationel analyse og den diskursive interaktionisme Dokumentets relevans i organisationsstudier Afhandlingens analytiske begreber Patienten som figur Social organiseringsteknologi Afrunding af teoretiske overvejelser KAPITEL 3: Metodiske overvejelser Introduktion Konstruktion af felten som følgeskab Felten som organisatoriske begivenheder i hospitalets rum Casen som analytisk omdrejningspunkt Metodekombination & validitet

8 3 Dokumenter som etnografiske artefakter Dokumentet som organisatorisk aktør Dokumenternes organisatoriske fødekæde Læsestrategi Observation af mødesituationer Præsentation Perifer placering Noter Interview som samtale Interviewpersoner Interviewsamtalernes dialogiske form Interviewsamtalernes indhold og refleksivitet Empiribehandling Kritiske metoderefleksioner Den bekendte felt et erfaringsbelastet møde Kollaps? Det empiriske felt og forskningspraksis KAPITEL 4: Patientfigurer som styringsredskab i hospitalets kommunikationsstrategi - analyse af kommunikationsstrategiske dokumenter Introduktion Dokumentmaterialet Læsestrategi, teori & metode Organisatoriske dokumenter som analyseobjekt Strategisk kommunikation som social organiseringsteknologi

9 3.3 Metode: Strategisk patientkommunikation som kortlagt arrangement Den kommunikationsstrategiske arena analyse af tre dokumenter Hospitalets Kommunikationspolitik (2006) Plan for Patientens Perspektiv Håndbogen om Patientforlaget (2009) Diskussion Forventninger & fordringer til patientfiguren Organiseringsmåder i relationen mellem patient og hospital Forestillinger om patienten som styrbar og styrende Den affektive patient - den passive modtager af omsorg Målgruppen den homogeniserede modtager Borgeren med rettigheder Patienten som ressource Brugeren - den aktive partner Forbrugeren - den agerende kunde Diskussion: Fraværende patientfigurer & sammenvævningen af omsorg og marked Konklusion: Styring med patienten som redskab KAPITEL 5: Sund fornuft & sundhedsfaglighed Introduktion Empirisk tilgang & analysestrategi Teoretisk åbning: Samarbejdsprocesser - forhandlinger af re-præsentation Sociale verdener

10 3.2 Samarbejde & artikulation Arbejdsobjekter, grænseobjekter & grænsefigurer Det kommunikationsstrategiske projekt i hospitalet Kommunikation som ekstraklinisk subverden i organisationen Kommunikationsprogrammets teknologier: formalisering & standarder Sundhedsfaglig eksklusion af & i kommunikationsstrategien Programmets ontologi: standardiseringsoptimisme & perspektivisme Positionering af skarpt adskilte perspektiver Sund fornuft møder sundhedsfaglighed Praktiseret perspektivisme opsamling af forskelle Delte meninger samarbejde hen over forskelle Case: Standardisering af information til patienter På patientens vegne Patienten som middel for andre(s) mål Alliancedannelse adgang, ansvar og ejerskab på spil I detaljen pjecen som objekt Eksemplets magt re-præsentation som informationsmaterialitet Diskussion & konklusion Den fleksible patientfigur som grænsefigur Informationsmaterialitet som grænseobjekt Repræsentation som intervention KAPITEL 6: Iværksat kommunikation analyse af et informationsmateriale til patienter

11 1 Introduktion Analytisk greb på pjecen som iværksat kommunikation Metode Teoretiske debatter Anslag planlagt kejsersnit som multipelt objekt Observation Patientforløbets subjekt og objekt som del af procedurer En serie af kliniske situationer som strukturerende princip Patienten som klinisk objekt Patienten som bureaukratisk objekt Patientforløbet kommunikeret som subjektiv oplevelse Dit kejsersnit & jeres oplevelse Intimisering Den vælgende patient Mobiliseret medspiller - det normative mulighedsfelt Organisatorisk optimering og mobilisering af brugeren Homogeniserende individualisering i strategisk kommunikation Konklusion KAPITEL 7: Konklusion Bilag 1: Empirioversigt Resumé Summary Litteraturliste

12 KAPITEL 1: Iværksættelse af kommunikation - patientfigurer i hospitalets strategiske kommunikation Vi lever i kommunikationens ekstase - Baudrillard 1992 L'illusion de la fin ou la grève des événements 1 Introduktion Gennem det seneste årti har de danske hospitaler sat fokus på kommunikation med patienter. Kommunikation indtager i dag en central plads i visioner, strategier og i hospitalernes daglige arbejde. Kommunikation fungerer som et prisme for et bredt spektrum af forventninger om et bedre sundhedsvæsen: gennemsigtighed, sammenhæng i patientforløb, informerede valg, compliance, læring, ligeværdighed, sikkerhed, kvalitet, medinddragelse, patienttilfredshed, effektivisering og professionalisering udgør et udsnit af nuancer i spektret. I takt med at forventningerne til kommunikation er eksploderet, er begrebets mening imploderet: kommunikation kan stå i det godes tjeneste i de fleste sammenhænge, men herved bliver det utydeligt, hvad kommunikation er og gør. Kommunikation institutionaliseres og tilrettelægges i stigende grad strategisk: Hospitalerne ansætter kommunikationsmedarbejdere, opbygger kommunikationsafdelinger og hospitalernes praktikere mødes på konferencer om kommunikation. Der bliver udarbejdet kommunikationsstrategier og kommunikationsværktøjer fx skabeloner til skriftlig patientinformation, sprogpolitikker og organisatoriske programmer med fokus på kommunikation med patienten. Dette allestedsnærværende, offentlige og organisatoriske fokus på kommunikation kan betegnes som en kommunikationsliggørelse af hospitalets rum. Med denne afhandling undersøger jeg dette selvfølgeligt gode fokus på kommunikation - herunder hvordan kommunikationsliggørelsen forbindes til patienten, og hvordan det forandrer relationer på hospitalet. 7

13 2 Kommunikation med patienter som organisatorisk opgave I den danske offentlighed har det i mere end et årti lydt, at borgernes ændrede forventninger, værdier og adfærd kalder på mere og bedre kommunikation i sundhedsvæsnet (fx Mandag Morgen 1999, Amtsrådsforeningen 2003). Kommunikation er i dag et tema, som hospitalerne må forholde sig refleksivt, aktivt og strategisk til, og her fremtræder patienten som en uomgængelig aktør, som det kommunikationsliggjorte hospital kredser om og adresserer. Kommunikation er en del af kerneydelsen hedder ét af fire grundprincipper i Region Hovedstadens kommunikationspolitik (2007). Når kommunikation med patienter bliver en organisatorisk opgave, handler kommunikation om andet end blot at få de kliniske opgaver til at lykkes. Der er mere i spil, og der er mere på spil. En lægefaglig hospitalsdirektør udtrykker det således: Det er vigtigt for os, at patienterne kommer ud herfra med en positiv oplevelse, hvilket afhænger af, hvordan der bliver kommunikeret med dem på en god måde. Til introduktionen af nye medarbejdere plejer jeg at sige, at når jeg går ned med min bil til mekanikeren, er der 50 % chance for at han snyder mig, men han taler altid pænt til mig og overholder tidspunkter. Min tilfredshed har intet med kerneydelsen at gøre, for jeg kan ikke vurdere, om det bliver gjort godt nok. Det er det samme med patienterne. For patienterne har ingen chance for at vurdere, om vi har gjort godt stykke arbejde rent sundhedsfagligt, men de ved, hvordan vi taler til dem, og om vi viser dem respekt. - Interview med lægefaglig direktør, oktober 2009 Her peges på en opmærksomhedsforskydning i organisationen, hvor kerneydelsens kvalitet ikke står alene, men må suppleres med et strategisk fokus på helhedsoplevelsen. Denne bevægelse udfordrer sundhedsfagligheden som organisationens centrum. Kommunikation står ikke bare i det kliniske arbejdes tjeneste orienteret mod sundhed, men er her også et redskab til at opnå patienttilfredshed. Som del af kerneydelsen bliver kommunikation en facetteret og uklar bestræbelse, der i højeste grad vedrører relationen til patienten. 8

14 I hospitalets fokus på kommunikation foregår to bevægelser, hvor kommunikation samtidig bliver selvfølgeligt og afselvfølgeliggjort. Kommunikation i hospitalsvæsnet bliver afselvfølgeliggjort, idet de sundhedsprofessionelle i stigende grad forventes at have et refleksivt forhold til kommunikation med patienter 1. Patientkommunikation kan desuden ikke bare lokaliseres til det, der foregår i klinikken, men angår hospitalet som organisatorisk helhed. Relative og relationelle kommunikationshandlinger eller lokale informationsmaterialer bliver delelementer i idéen om en sammenhængende professionalisering af organisationens kommunikation. Kommunikationens allestedsnærværende omfangslogik bidrager samtidig til en ny selvfølgeliggørelse, hvor information og kommunikation gøres til en organisatorisk løsning på en række af sundhedsvæsnets udfordringer. Grundforestillingen er, at kommunikation er godt, og mere kommunikation gør det hele bedre. Denne afhandling besvarer det overordnede forskningsspørgsmål: Hvordan håndterer og iværksætter hospitalet kommunikation med patienten som organisatorisk opgave? Afhandlingen tager afsæt i en case fra et af Region Hovedstadens hospitaler, som i en årrække har arbejdet med et kommunikationsprogram med titlen Patientens Perspektiv. Analysen retter blikket mod den problematik, at den strategiske kommunikation knytter an til to modsatrettede bevægelser: på den ene side værdimæssige idealer om kommunikation som dialog - og på den anden side en strategisk indsats, hvor kommunikation organiseres som styringsforsøg. Interessen retter sig mod at undersøge, hvordan hospitalsorganisationen håndterer og forhandler, hvad den gode kommunikation er og gør. Jeg forfølger, hvilke forhold mellem hospital og patient, der udfoldes i dette arbejde. Det empiriske omdrejningspunkt i analysen er dokumenter i kommunikationsprogrammet Patientens Perspektiv. 1 I det konkrete møde med patienten er den sundhedsprofessionelles kommunikationskompetencer baseret på erfaring, intuition og decideret træning i fx den gode dialog og den svære samtale i simulationslaboratorier. Med reformen af speciallægeuddannelsen i 2004 blev kommunikatør ligefrem en kompetencerolle for speciallægen på linje med fx den medicinske ekspert. 9

15 I det følgende vil jeg kvalificere og begrunde mit overordnede forskningsspørgsmål gennem forskellige greb. På baggrund af afhandlingens problemfelt opridser jeg de forskningsfelter, som på forskellig vis grænser op til afhandlingens interesse i kommunikation med patienter som organisatorisk opgave. Projektets eksplorative tilgang lægges frem, og det empiriske felt beskrives gennem et klinisk nedslagspunkt i det obstetriske speciale samt en kommunikationsstrategisk case i form af kommunikationsprogrammet Patientens Perspektiv, hvorpå jeg kan specificere projektets analytiske objekt. På baggrund af disse overvejelser når jeg frem til en detaljeret gennemgang af afhandlingens forskningsspørgsmål. Jeg nuancerer ord for ord, hvorfor jeg spørger som jeg gør, og hvilke analyser spørgsmålets delelementer tilsammen gør det muligt at folde ud. Afslutningsvist fremlægger jeg mine forskningspolitiske overvejelser om fraværet af patienter in persona i såvel kommunikationsprogrammet som i afhandlingens analyser. Kapitel 1 afsluttes med en kort opridsning af afhandlingens følgende kapitler. 10

16 3 Forskning i organiseret kommunikation i sundhedsvæsnet Afhandlingen undersøger, hvordan hospitalet håndterer og iværksætter kommunikation med patienten som organisatorisk opgave. Denne problemstilling er endnu ikke forskningsmæssigt belyst organisationssociologisk, men interessen for organiseret (patient)kommunikation i sundhedsvæsnet deler jeg med i hvert fald tre eksisterende forskningsfelter: 1) forskning i sundhedskommunikation, 2) studier af det kommunikative møde mellem patient og sundhedsprofessionel og 3) forskning i sundhedsvæsnets organisering, hvor en især en række nordiske forskere specifikt relaterer sig til strategisk kommunikation som institutionelt omdømmearbejde i hospitalsvæsnet. 3.1 Kommunikation som effektiv strategi til mere sundhed Interventioner i form af kommunikationsindsatser i sundhedsvæsnet udgør et empirisk genstandsfelt, som inddrages i en bred vifte af undersøgelser og debatter. Health communication udgør et etableret internationalt forskningsfelt, hvor kommunikation i sundhedsvæsnet undersøges som de mekanismer, hvorved sundhedsbudskaber kommunikeres fra sundhedsvæsnet til forskellige modtagere: Health communication is a multifaceted and multidisciplinary approach to reach different audiences and share health-related information with the goal of influencing, engaging and supporting individuals, communities, health professionals, special groups, policy makers and the public to champion, introduce, adopt, or sustain a behavior, practice or policy that will ultimately improve health outcomes. (Schiavo 2007:7) Inden for forskningsfeltet sundhedskommunikation findes der en række studier (fx i tidsskrifterne Journal of Health Communication og Health Communication), som undersøger patientkommunikation bl.a. i hospitalsregi, og interesserer sig for, hvordan man kan skabe viden, der kan bidrage til effektiv organisering (Kreps et al. 1998, Schiavo, 2007, Bensing et al. 2003). Som det fremgår af citatet, ser studierne overve- 11

17 jende kommunikation som middel for kliniske mål. Fx er målet effektivt informationsdesign gennem evalueringer af eksisterende indsatsers brugervenlighed og opfølgende anvisninger på udførelsen (fx Maat & Lenz 2009, Sless & Wiseman 1997, Van Waerde 2008, Wright 1999). I denne forskningstradition konceptualiseres patientkommunikation som redskab til at opnå positive outcomes af fx hospitalers kommunikation om sundhed, sygdom, forebyggelse og forløb. Sundhedskommunikationsforskningen positionerer således overvejende kommunikation som en støttefunktion til det kliniske arbejde. Kommunikationsarbejde ses som et forbedrende middel rettet mod mål om compliance 2, minimering af risici og optimering af patientens sundhed eller sygdomshåndtering. Denne afhandlings dialog med sundhedskommunikationsforskningen tager afsæt i en fælles interesse for kommunikation som organisatorisk opgave, og hvilke effekter kommunikationsindsatser har. Dog er min teoretiske indgangsvinkel anderledes, idet kommunikation i denne afhandling undersøges som organisatorisk fænomen snarere end som redskab til at opnå bestemte tilsigtede kliniske eller adfærdsmæssige effekter. I undersøgelsen ser jeg strategisk kommunikation som fænomen(er), der har organisatoriske effekter tilsigtede 3 såvel som utilsigtede. 2 Historisk er begrebet compliance et af de første specifikt kommunikationsorienterede begreber som entrerer såvel sundhedsfaglig som human- og socialvidenskabelig forskning i sundhedsvæsnet. Compliance omhandler, hvorvidt patienten tilpasser sin adfærd i forhold til de medicinske anbefalinger et spørgsmål, hvor kommunikation spiller en central rolle. Siden slutningen af 1970 erne har compliance-begrebet haft forskellige betydninger på den autoritære-demokratiske skala i relationen mellem patient og sundhedsprofessionel. Såkaldt manglende compliance anskues oftest som et kommunikationsproblem, uden at begrebet kommunikation er nærmere præciseret (Elsass & Lauritsen 2006:48-50). 3 I en dansk kontekst findes der anvendelsesorienteret litteratur, som specifikt adresserer tilsigtede effekter af strategisk kommunikation i hospitalsvæsnet (se Petersen 2008 og mindre branchespecifikt 2001 & 2002 samt Sepstrup & Fruensgaard Petersen fungerer desuden som arrangør af konferencer for kommunikationsfaglige praktikere: fx Det kommunikerende hospital i forandring 2008). Jeg nævner den managementorienterede litteratur, da den har mål-middeltankegangen tilfælles med sundhedskommunikationsforskningen. Management tilgangen (fx Clutterbuck, Hirst & Cage 2003) er et enormt internationalt område, som jeg ikke udfolder. Med Minzbergs strategibegreb kan den managementorienterede litteratur ses som udtryk for en forståelse af strategi som præskriptiv, teleologisk og eksplicit intenderet (Minzberg et al. 2005). 12

18 Analyserne i afhandlingen har således en organisationssociologisk ambition om at udforske, hvordan kommunikationstiltag i hospitalet ikke alene adresserer patientens håndtering af sin situation, men samtidig indvirker på organisationens relationer og forståelser af patienten. Hvor sundhedskommunikationsforskningen ser patienter som modtagere eller målgrupper adskilt fra selve indsatsen, undersøger jeg i stedet de patientpositioner, der tegner sig i kommunikationen eller forhandlingerne af den. Jeg overskrider således sundhedskommunikationens kliniske determineringsfelt og undersøger, hvordan patientkommunikation bliver et organisatorisk og strategisk fænomen, der producerer idealer for organisering og forståelser af patienten. Analyserne bidrager således med et kritisk indspark til forskningen i sundhedskommunikation, idet de viser, hvordan nye forståelser af kommunikation gør mere og andet, end at fungere som støttefunktion for det kliniske arbejde. Lidt forenklet kan forskningen inden for sundhedskommunikation forstås som kliniske interesser, der kalder på kommunikative-organisatoriske løsninger. Mine analyser forskyder denne problematik og undersøger, hvordan strategisk kommunikation virker i hospitalsorganisationen. 3.2 Sundprofessionelles kommunikerende møde med patienten I det seneste årti har begrebet om Patient Centred Care (PCC) i en dansk sammenhæng vitaliseret idéen om at forbedre relationen mellem patient og sundhedsprofessionelle i spændingsfeltet mellem humanistisk, sociologisk og sundhedsfaglig forskning 4. Studier inden for PCC identificerer ofte positive afvigelser fra praksis, som peger på, at den eksisterende praksis ikke er patientcentreret (Johansson, I., L. Noren & E. Wikström 2010). I PCC er det relationelle forhold mellem patient og sundhedsvæsen objekt for forbedringer, mens den normative fordring er, at patientens behov skal være omdrejningspunkt (Roter 2000, Bensing et al. 2000). PCC knytter herved 4 For en udførlig litteraturgennemgang se Mead & Bower (2000). 13

19 an til diskussioner om brugerinddragelse, og har brugerorienterede omsorgsmål ud over det rent instrumentelt kliniske, men kommunikation ses lige som inden for sundhedskommunikationsforskningen som løftestang for prædefinerede mål om forbedringer. I supplement til denne overvejende instrumentelle tilgang til optimal kommunikation er der også inden for den humanistiske sundhedsforskning en orientering mod optimal kommunikation i sundhedsvæsnets interpersonelle kommunikation (Ben-Sira 1990). Den humanistisk orienterede sundhedsforskning har siden 1980 erne været optaget af fænomenologiske og filosofiske analyser af patientens autonomi og oplevelse af mødet med sundhedsvæsnet (Elsass & Lauritsen 2006: 46ff). Inden for sociologien og antropologien eksisterer der ligeledes en stor mængde forskning i de interaktionelle møder mellem patient og system (fx i konsultationssituationen). To beslægtede spor træder markant frem: den medicinske sociologi og mikroog kultursociologiske studier af mødet mellem system og borger. Disse studier retter sig oftest mod det konkrete møde mellem patient og sundhedsprofessionel og er ikke specifikt optaget af kommunikation som organisatorisk fænomen. Kommunikation i interaktioner er her medium for spor af magt, organiserings- og styringsformer i samfundets makrodiskurser eller -strukturer, hvor konsultationen således kan analyseres som en kommunikativ-retorisk scene, hvor magten udfoldes eller parterne kæmper om magten (Elsass & Lauritsen 2006: 62ff). Sundhedsvæsnets relation til patienten er her ofte genstand for kritiske analyser, hvor det påpeges, at samfundets institutioner og aktører gør mennesker til objekter, men de er også subjekter (Mol & Mesman: 1996:420). Inden for antropologien har begreber om patientens autonomi, og skelnen mellem magt og autoritet været grundlag for studier af det interpersonelle møde mellem patient og sundhedsprofessionel (fx Hastrup 1986). Den klassiske medicinske sociologi har bidraget til synliggøre både produktive og repressive relationer mellem patient og system (fx Illich 1973, Hahn 1995, Armstrong 1983, Lupton 2007). 14

20 Det kommunikationsprogram, som denne afhandling har som sin case, synes netop at stå ovenpå den medicinske sociologis indsigter og påpegning af mere eller mindre synlig magt i relationer, hvor fx stærke læger står over for svage patienter, eller hvor sundhedsfaglige møder stærke strategiprogrammer. I stedet undersøger jeg, hvordan hospitalets strategiske tilgang til kommunikation skaber forbindelser. Spørgsmålet er således ikke, om patienten tildeles eller fratages magt eller om kommunikationsprogrammet virker som intenderet, men på hvilke måder patienten positioneres, og hvordan det fx bidrager til at organisere professionelle relationer. Afhandlingens analyser har således organisering i fokus på bekostning af individ, identitet og magt. I en dansk kontekst eksisterer der en række interessante mikro- og kultursociologiske analyser af mødet mellem patient og sundhedsvæsen, borger og system (jf. fx Timm 1996,1997, 2000, Mik-Meyer & Järvinen 2003, Dahlager 2005, Mik-Meyer & Villadsen 2007, Jespersen 2008). Disse studier undersøger fx konsekvenser af styringslogikker i lyset af New Public Management. Min interesse er beslægtet med den mikrosociologiske forsknings fokus på spor og sammenfiltringer mellem mikro og makro, politik og praksis. Objektet for min analyse er dog et andet. Min interesse retter sig mod det fænomen, at kommunikation aktuelt er en eksplicit strategisk overskrift på det organisatoriske plan og dermed ikke blot refererer til et meddelelsesmedium i interaktionssituationer. Det er således kommunikation som organisationens strategiske indsats - kommunikation om kommunikation - der er objekt i afhandlingens analyser og ikke sundhedsprofessionelles konkrete kommunikation med patienten. 3.3 Strategisk kommunikation som hospitalets omdømmehåndtering Inden for forskningen i sundhedsvæsnets organisering findes der en række overvejende institutionelle studier af sundhedsvæsnet, som mere eller mindre direkte adresserer hospitalernes kommunikative bestræbelser. Denne forskning fokuserer i udstrakt grad på de seneste årtiers reformer af sundhedsvæsnet i de nordiske lande. Med 15

21 baggrund i reformernes ændrede styringsbetingelser for hospitalerne (i form af New Public Management) undersøges betingelser for og konsekvenser af virksomhedsorientering på hospitalerne (Vrangbæk 1999, Nordgren 2003 & 2009, Sahlin-Andersson 2003, Vrangbæk & Østergren 2006, Byrkjeflot & Neby 2008, Vikkelsø & Kjær 2008, Johansson, Noren & Wikström 2010). Studierne identificerer fx det kombinerede fokus på marked og management (Bentsen 2000, Jespersen 2005). Denne udvikling afstedkommer en fremvækst af strategiske kommunikationsfunktioner i sygehussektoren (Byrkeflot & Angell 2007), som arbejder med branding og omdømme (Petersen 2005, Ihlen & Robstad 2004, Sataøen 2011, Solbakk 2011). Denne forskning er overvejende inspireret af nyinstitutionel organisationsteori (fx Røvik 1998, 2007, 2011) og analyserer den tætte kobling mellem strategisk kommunikation og ledelse under ændrede omverdensbetingelser (Byrkjeflot & Angel 2011). Relationen mellem den politiske styring og patienten som kunde diskuteres i lyset af hospitalernes institutionalisering af kommunikationsprofessionalisme, der forklares som udtryk for en stræben efter organisatorisk legitimitet og identitet (Byrkjeflot & Angell 2007, Wasén & Wickström 2009, Wæraas, Østhus & Solbakk 2008). Denne forskning er ikke målmiddel-orienteret, men omhandler ligesom denne afhandling institutionaliseringen af kommunikation som organisatorisk fænomen. Den nordiske forskning vægter ikke den strategiske kommunikations forbindelse til klinikken og patienten. Det synes forskningsmæssigt underbelyst, hvordan patienten sættes i spil i institutionaliseringen af kommunikation. Denne afhandling vil gennem etnografiske studier undersøge, hvordan patientkommunikation får kontur gennem strategier, aktørers arbejde og forhandlinger i hospitalsinterne rum. 16

Den kommunikerende offentlige sektor - velfærd på markedsbetingelser

Den kommunikerende offentlige sektor - velfærd på markedsbetingelser Den kommunikerende offentlige sektor - velfærd på markedsbetingelser Ph.D. F&U konsulent - projektleder Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet 3. april 2014 Program - Introduktion af workshoppens

Læs mere

Iværksættelse af kommunikation

Iværksættelse af kommunikation PRES 2011: Papers and Presentations Performative Ethnographic Studies of Management Practices in Organizations May 22nd May 26th 2011 Aegina, Greece Iværksættelse af kommunikation Patientfigurer i hospitalets

Læs mere

Det kommunikerende hospital - i forandring

Det kommunikerende hospital - i forandring Det kommunikerende hospital - i forandring HOTEL NYBORG STRAND DEN 26. 27. AUGUST 2008 Kommunikationsafdelingen bør spille en væsentlig rolle, når hospitalsplanen sætter skub i både store og små forandringsprocesser:

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for professionsforskning den 25. oktober 2012 Ulla Gars Jensen, Lektor ved Institut for sygepleje Professionshøjskolen Metropol og forsker

Læs mere

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Public Relations - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Forholdet mellem public relations og marketing har i kommunikationsfaglige kredse i flere år været baseret på et klassisk

Læs mere

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU.

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Socialrådgiver,Supervisor,Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Omsorg for arbejdstiden? Digital arbejdstidsplanlægning i sygehusvæsenet Et kvalitativt studie.

Omsorg for arbejdstiden? Digital arbejdstidsplanlægning i sygehusvæsenet Et kvalitativt studie. Omsorg for arbejdstiden? Digital arbejdstidsplanlægning i sygehusvæsenet Et kvalitativt studie. Karin Hammer-Jakobsen Jordemoder, MPH November 2011 Vejleder: Henriette Langstrup, Adjunkt, Afd. for Sundhedstjensteforskning,

Læs mere

Hospitalets strategiske patientkommunikation

Hospitalets strategiske patientkommunikation Hospitalets strategiske patientkommunikation styring af sundhedsprofessionel praksis? Anja Svejgaard Pors Gennem de seneste årtier har danske hospitaler ligesom øvrige velfærdsinstitutioner bevæget sig

Læs mere

GÅ HJEM MØDE OM BRUGERRÅD

GÅ HJEM MØDE OM BRUGERRÅD GÅ HJEM MØDE OM BRUGERRÅD Overvej mens du lytter Hvad hæfter du dig særligt ved af det, du hører i dag? - Er der noget der overrasker eller undrer? Hvad bliver du inspireret til at gå hjem og gøre lidt

Læs mere

Hvorfor jeg interesserer mig for og forsker i hospitaler

Hvorfor jeg interesserer mig for og forsker i hospitaler Samarbejde og bureaukrati på hospitaler: kan bureaukratisering styrke samarbejdet på tværs? Te m a d a g o m a k u t s y g e h u s e n e 1 2. m a j 2 0 1 5 THIM PRÆTORIUS Ph.d., Postdoc Institut for økonomi

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Hvad kan sammenlignende etnografiske undersøgelser betyde for effektmålinger af on-line konsultationer?

Hvad kan sammenlignende etnografiske undersøgelser betyde for effektmålinger af on-line konsultationer? Hvad kan sammenlignende etnografiske undersøgelser betyde for effektmålinger af on-line konsultationer? Brit Ross Winthereik Lektor, Ph.D. Baggrund Ph.D. om IT i almen praksis (Connecting Practices: EPRs

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet 2011 INDHOLD Afsnit 1: Liv & Spil - Introduktion 1 Afsnit 2: Ludomani og penge - mænd og misbrug 6 Afsnit 3:

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse.

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. 1 Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. Af Ledende sygeplejersker og MOC-studerende Denne artikel udspringer

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse

Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse PROJEKTBESKRIVELSE NOV. 2013 Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse Forskningsprogram Satsning Kontakt Diversitet og Social Innovation Unges sociale fællesskaber (Inklusions-

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

Når virksomheden åbner sit vindue

Når virksomheden åbner sit vindue Når virksomheden åbner sit vindue Når virksomheden åbner sit vindue kommunikation og formidling et corporate perspektiv Jørn Helder og Bodil Kragh (red.) Samfundslitteratur Jørn Helder og Bodil Kragh (red.)

Læs mere

Kommunikation om skift af lægemiddel. Marianne Møller Farmaceut, Master i Professionel Kommunikation,

Kommunikation om skift af lægemiddel. Marianne Møller Farmaceut, Master i Professionel Kommunikation, Kommunikation om skift af lægemiddel Marianne Møller Farmaceut, Master i Professionel Kommunikation, Kort om mig Farmaceut 1995 Bred efteruddannelse i formidling (journalistik, retorik mv.) Freelance skriftlig

Læs mere

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE Idekatalog til patient- og pårørendesamarbejde Version 1, 3. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Forandringskommunikation

Forandringskommunikation Forandringskommunikation Sådan påvirker du holdninger og adfærd med din kommunikation Fagligt selskab for Sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning den 20. marts 2013 Kort om mig Erhvervsforsker,

Læs mere

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Gode patientoplevelser, 30 april i DGI byen Patientrepræsentant Jette Bay, Maj Pedersen m.fl, Fysio- og Ergoterapien Hvidovre Hospital, Arne Simonsen,

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

- styrkelse af det tværsektorielle

- styrkelse af det tværsektorielle Projekt Velfærdsledelse - styrkelse af det tværsektorielle samarbejde Frederiksberg Kommune og PC Frederiksberg Oktober 2011 april 2013 Program Projektets historik - Formål og baggrund Udklip fra undersøgelsesresultater

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan?

Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan? Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan? En inspirationspjece til politiske og administrative ledere i sundhedsvæsenet December 2008 1 Indhold Formål 3 Patientinddragelse på forskellige niveauer

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

At positionere sig som vejleder. Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014. Dagens program

At positionere sig som vejleder. Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014. Dagens program At positionere sig som vejleder Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014 Dagens program 14.00: Velkommen og opfølgning på opgave fra sidst 14.20: Oplæg om diskurs og positionering

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Patientinddragelse. Morten Freil Direktør. Danske Patienter www.danskepatienter.dk

Patientinddragelse. Morten Freil Direktør. Danske Patienter www.danskepatienter.dk Patientinddragelse Morten Freil Direktør Danske Patienter www.danskepatienter.dk Oplægget Sundhedsvæsenets udfordringer nu og i fremtiden Patientinddragelse i eget forløb i udvikling af sundhedsvæsenets

Læs mere

Forelæsninger om it i det færøske sundhedsvæsen. Program.

Forelæsninger om it i det færøske sundhedsvæsen. Program. Forelæsninger om it i det færøske sundhedsvæsen. Program. 19:30 Velkomst og præsentation 19:40. Oplæg v/lektor 20:15 **** Spørgsmål 20:25 Kaffepause 20:50 Effektmåling. Oplæg v/ Lektor Povl Erik Rostgaard

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Torsten Conrad Ph.d. stipendiat LSP, AAU/Hjørring Kommune. Forsker i implementering og inklusion. Program for kommende 45 min. Oplæg Hvad skal implementeres?

Læs mere

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering Program 11:30 Registrering og frokostsandwich 12:00 Velkomst og præsentation

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Tværgående ledelse på ældreområdet NEXT PRACTICE

Tværgående ledelse på ældreområdet NEXT PRACTICE Tværgående ledelse på ældreområdet NEXT PRACTICE Justine Grønbæk Pors, PhD Jgp.mpp@cbs.dk Institut for ledelse, politik og filosofi Copenhagen Business School Udfordringer for velfærdsledere Stigende

Læs mere

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN Ved Maj-Britt Nystrøm, leder og Inaluk Jeppesen, inklusionskoordinator Workshop Præsentation Maj-Britt Nystrøm, daglig leder af Integreret institution Konkylien Inaluk Jeppesen,

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Professionslæring i praksis

Professionslæring i praksis Martin Bayer Ulf Brinkkjær Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers møde med praksis Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

Artiklen kan findes online på http://www.kommunikationsforum.dk/default.asp?articleid=13025

Artiklen kan findes online på http://www.kommunikationsforum.dk/default.asp?articleid=13025 Denne artikel er gemt fra Kommunikationsforum.dk den 25-02-2008 Kommunikationsforum er et branchesite, der henvender sig målrettet til alle, som arbejder professionelt med kommunikation. Kommunikationsforum

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare

Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare Innovationschef Alexandra Instituttet A/S Jane Clemensen: Sygeplejerske, cand.cur., phd.stipendiat indenfor Pervasive Healthcare, Leder af det højteknologiske

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

Implementeringsprocessers need-to-know for ledere forhold der kan fremme vejen fra politisk beslutning til pædagogisk praksis

Implementeringsprocessers need-to-know for ledere forhold der kan fremme vejen fra politisk beslutning til pædagogisk praksis Implementeringsprocessers need-to-know for ledere forhold der kan fremme vejen fra politisk beslutning til pædagogisk praksis Dansk ImplementeringsNetværks Årskonference 20.5.2014 V. Torsten Conrad, Ph.d.-stipendiat

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

HOTKOK. Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus

HOTKOK. Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus HOTKOK Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus Et tværfagligt kursus tilrettelagt af obstetrisk og anæstesiologisk afdeling samt Dansk Institut for Medicinsk Simulation ved jordemoder Henriette

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis af Eva Damsgaard og Andreas Granhof Juhl, 2007 (c) Indledning

Læs mere

At undersøge sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse samt deres opfattelse af vilkår for patientinddragelse i praksis.

At undersøge sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse samt deres opfattelse af vilkår for patientinddragelse i praksis. FORMÅL At undersøge sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse samt deres opfattelse af vilkår for patientinddragelse i praksis. Skal bidrage til at give det danske sundhedsvæsen et grundlag

Læs mere

Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan?

Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan? Patientsikkerhedskonferencen 2014 Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan? Hvordan arbejde med det i klinisk praksis? 1 Susanne Lauth, Oversygeplejerske, Programchef, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING............... 9 1 KOMMUNIKATIONSKULTUR.................... 13 Kommunikative kompetencer............................13 Udvælgelse af information................................14

Læs mere

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Seminar for Fremfærd, d. 2. oktober 2014 Peter Hasle, professor Center for Industriel Produktion, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

Læs mere

Stig Broström Kristine Jensen de López Jette Løntoft. Dialogisk læsning i teori og praksis

Stig Broström Kristine Jensen de López Jette Løntoft. Dialogisk læsning i teori og praksis Stig Broström Kristine Jensen de López Jette Løntoft Dialogisk læsning i teori og praksis Stig Broström, Kristine Jensen de López og Jette Løntoft Dialogisk læsning i teori og praksis 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige Go Morgenmøde Ledelse af frivillige MacMann Bergs bidrag og fokus Vi ønsker at bidrage til et bedre samfund og arbejdsliv gennem bedre ledelse. Fra PROFESSION til PROFESSIONEL LEDELSE af VELFÆRD i forandring

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere