Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)"

Transkript

1 Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende, vejledende og igangsættende i forhold til borgerens dagligdag og deltagelse i aktiviteter, så borgerens livsudfoldelse og livskvalitet understøttes og styrkes 2 Eleven kan observere fysiske, psykiske og sociale forandringer og symptomer på ændret sundhedstilstand hos borgeren samt vurdere, planlægge, gennemføre og evaluere elementære sygeplejeopgaver med udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og selvbestemmelsesret 3 Eleven kan vurdere, planlægge, udføre og evaluere omsorgsopgaver og personlig og praktisk hjælp ud fra hensigtsmæssige miljøvalg og med respekt for borgerens ressourcer og i den sammenhæng forholde sig til kommunens kvalitetsstandarder 4 Eleven kan formidle informationer om såvel kommunale som private servicetilbud samt vejlede den enkelte borger om tilbud i nærmiljøet ud fra borgerens muligheder, ønsker og behov. 5 Eleven kan arbejde ud fra lokale institutioners værdigrundlag samt forholde sig til disses betydning for eget uddannelsesforløb og social- og sundhedshjælperens rolle og arbejdsområde 6 Eleven kan arbejde med redskaber til elektronisk kommunikation, der anvendes lokalt, med henblik på kommunikation, formidling og videnssøgning og udvikler færdighed i at forholde sig kritisk til informationerne. 7 Eleven kan kommunikere og dokumentere faglige overvejelser og begrundelser til borgere, pårørende, kollegaer og andre samarbejdspartnere samt indgå i tværfagligt samarbejde. 8 Eleven kan alene og i samarbejde med andre tilrettelægge, udføre og reflektere over arbejdet med udgangspunkt i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. 9 Eleven kan vurdere og anvende hensigtsmæssige arbejdsbevægelser, personforflytninger og hjælpemidler i forhold til den enkelte borger og i forhold til regler og lovgivning på området 5788 Sundhedsfag 3,0 uger 1 Eleven opnår kendskab til sammenhængen mellem levevilkår, livsstil, sundhed og sygdom for at kunne tage medansvar for at arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende, 2 Eleven opnår viden om menneskets grundlæggende fysiske, psykiske og sociale behov for at være bevidst om betydningen af at igangsætte tiltag, der understøtter det enkelte menneskes livsudfoldelse og livskvalitet, 3 Eleven opnår kendskab til kroppens opbygning, funktion og viden om aldringsprocesser for at kunne observere forandringer samt planlægge, gennemføre og evaluere elementære sygeplejeopgaver, 4 Eleven opnår kendskab til de hyppigst forekommende symptomer på ændret sundhedstilstand, herunder mulige årsager til deres opståen for at kunne observere, vurdere, formidle og alternativt planlægge og udføre elementære sygeplejeopgaver hos borgeren, 5 Eleven kan forholde sig til betydningen af professionel omsorg i udøvelsen af arbejdet som Social- og sundhedshjælper, 6 Eleven opnår teoretisk viden og praktiske færdigheder på niveau svarende til grundfaget,grundkursus i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, Social - og samfundsfag 1 3,0 uger

2 Side 2 af 14 1 Eleven opnår indsigt i ansvar og rettigheder som fagperson og myndighedsperson i forbindelse med udøvelse af arbejdet som social- og sundhedshjælper, herunder viden om andre faggrupper og deres betydning for samarbejdet omkring borgeren 2 Eleven opnår viden om samfundets politiske, økonomiske og sociale strukturer med vægt på social- og sundhedssektoren for at kunne forklare beslutningsprocesser, der er af betydning for den enkelte og samfundet 3 Eleven opnår viden om det sociale netværks betydning for det enkelte menneskes livskvalitet for at kunne samarbejde med de pårørende 4 Eleven opnår viden om det fysiske og psykiske arbejdsmiljøs betydning og kan anvende denne viden i tilrettelæggelse og udførelse af arbejdsopgaverne samt opnår kendskab til relevant arbejdsmiljølovgivning 5 Eleven opnår viden om såvel kommunale som private servicetilbud og den enkeltes demokratiske rettigheder for at kunne vejlede den enkelte borger, patient eller klient ud fra muligheder, ønsker og behov 6 Eleven opnår kendskab til betydningen af menneskets forskellige levevilkår, kulturelle baggrund, livsanskuelser og religion for at kunne forholde sig til den enkelte med respekt for vedkommendes baggrund 7 Eleven opnår færdighed i at benytte redskaber til elektronisk kommunikation og informationssøgning og udvikler evnen til at forholde sig kritisk til informationerne og deres kilder 8 Eleven opnår færdighed i at søge informationer om relevante love, regler, lokale og samfundsmæssige målsætninger for social- og sundhedssektoren, samt tilegner sig kendskab til disse for at kunne forholde sig til, hvordan de påvirker social- og sundhedshjælperens arbejdsområde. 9 Eleven har kendskab til faktorer på arbejdspladsen, der kan føre til konflikter og vold og har kendskab til principperne om voldspolitik og kriseberedskab Pædagogik med psykologi 1 3,0 uger 1 Eleven opnår viden om udvikling af normer, holdninger og fordomme for at kunne vurdere og reflektere over egne og andres normer og holdninger samt være i stand til at udvikle egne holdninger 2 Eleven opnår viden om og færdighed i kommunikation for at opnå indsigt i egen rolle i kommunikationen med borgeren med henblik på et respektfuldt og ligeværdigt samarbejde 3 Eleven opnår viden om forskellige former for dokumentation og formidling for at kunne modtage, videregive og dokumentere sine faglige overvejelser i forhold til borgere, pårørende, kollegaer og andre faggrupper 4 Eleven opnår viden om pædagogiske arbejdsmetoder for at kunne arbejde vejledende i samarbejdet med borgeren, pårørende og kollegaer 5 Eleven opnår kendskab til fysiske, psykiske og sociale handicap for at kunne arbejde støttende og vejledende med respekt for den enkelte og i forhold til den enkeltes trivsel og livskvalitet 6 Eleven opnår kendskab til menneskets udvikling, herunder aldringsprocesser, for at kunne forholde sig til og reagere på de hyppigst forekommende reaktioner på fysiske, psykiske og sociale forhold og forandringer. 7 Eleven opnår viden om og færdigheder i voldsforebyggende og konfliktdæmpende kommunikation og adfærd 5792 Aktivitets- og praktiskfag 5,0 uger 1 Eleven opnår indsigt i aktiviteters betydning for mennesket og forståelse for et aktivt og stimulerende miljøs betydning for den enkeltes livsudfoldelse for at kunne arbejde aktiverende i forhold til den enkeltes almindelige daglige livsførelse 2 Eleven opnår indsigt i, hvilken betydning god fysisk form og fysisk og psykisk velbefindende har for at udvikle interesse for og tage initiativ til kropslig udfoldelse og for at kunne medvirke aktivt til igangsættelse af fysisk udviklende aktiviteter 3 Eleven opnår indsigt i praktisk hjælp, herunder hygiejnens betydning i hjemmet, for at kunne planlægge, udføre og evaluere denne samt være bevidst om, hvordan opgaverne kan udføres med respekt for borgerens vaner, behov og holdninger 4 Eleven opnår indsigt i, hvordan principperne for hensigtsmæssige arbejdsstillinger, personforflytninger og hjælpemidler kan anvendes ved udførelsen af praktiske opgaver 5 Eleven opnår viden om personlig hjælp og observationer i forbindelse dermed samt bliver bevidst om, hvordan opgaverne kan udføres med respekt for borgerens ønsker, vaner og behov

3 Side 3 af 14 6 Eleven opnår viden om ernæringslære, kostsammensætning og hygiejniske principper ved tilberedning af mad, herunder viden om mikroorganismers betydning for sundhed og sygdom, for at kunne arbejde forebyggende og sundhedsfremmende samt for at kunne støtte borgeren ved tilberedning og valg af mad 7 Eleven opnår viden om miljøets betydning for sundhed og trivsel for selvstændigt at kunne vurdere hensigtsmæssige miljøvalg i forhold til udførelsen af praktisk og personlig hjælp 8 Eleven opnår kendskab til generelle og lokale aktiviteter for at kunne motivere og igangsætte borgeren til aktiv deltagelse med sigte på at bevare identitet og livsudfoldelse Dansk D 2,0 uger Grundfag Skriftlig evaluering, 13-skala, Standpunktskarakter. Mundtlig evaluering, 13-skala, Standpunktskarakter. Mundtlig evaluering, 13-skala, Eksamen. Skriftlig evaluering, 13-skala, Delkarakter. Mundtlig evaluering, 13-skala, Delkarakter. Skriftlig evaluering, 13-skala, Eksamen. -, 13-skala, Delkarakter. -, 13-skala, Standpunktskarakter. -, 13-skala, Eksamen. -, 7-trins-skala, Standpunktskarakter. -, 7-trins-skala, Eksamen. Skriftlig evaluering, 7-trins-skala, Standpunktskarakter. Skriftlig evaluering, 7-trins-skala, Eksamen. -, 7-trins-skala, Delkarakter. Mundtlig evaluering, 7-trins-skala, Delkarakter. Skriftlig evaluering, 7-trins-skala, Delkarakter. 10 Eleven kan anvende det skrevne og talte sprog hensigtsmæssigt, korrekt, klart og præcist i erhvervsfaglige uddannelsesmæssige og almene sammenhænge. 11 Eleven kan forholde sig til korrekt sprog, retstavning og tegningssæt samt til regler og normer for sprogbrug i erhvervsfaglige uddannelsesmæssige og almene sammenhænge. 12 Eleven kan redegøre for sprogets opbygning, brug og funktion i konkrete erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge. 13 Eleven kan identificere, forholde sig til og anvende viden om sprogets rolle og betydning i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge. 14 Eleven kan læse med sikkerhed, hurtighed, forståelse, indlevelse og eftertanke tekster af en rimelig grad af sproglige og indholdsmæssig kompleksitet. 15 Eleven kan indsamle, udvælge, redegøre for samt bearbejde tekstmateriale i trykt eller elektronisk form. 16 Eleven kan foretage en metodisk analyse, perspektivering og vurdering af forskellige teksttyper og udstyrksformer. 17 Eleven kan styre en skriveproces fra ide til produkt samt indgå i dialog om egne og andre skriftlige produkter. 18 Eleven kan formulere sin analyse, perspektivering og vurdering både mundtligt og skriftligt. 19 Eleven kan anvende relevant læsestrategi i forhold til teksttyper og læseformål i erhvervsfaglige uddannelsesmæssige og almene sammenhænge. 20 Eleven kan anvende relevant tale-, lytte- og skrivestrategier i forhold til emne og formål i erhvervsfaglige uddannelsesmæssige og almene sammenhænge. 21 Eleven kan anvende IT til relevant kommunikation og informationssøgning. 22 Eleven kan anvende sin kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre Engelsk E 2,0 uger Grundfag

4 Side 4 af 14 -, Procentskala, Eksamen. -, 13-skala, Eksamen. -, 13-skala, Standpunktskarakter. -, 7-trins-skala, Eksamen. -, 7-trins-skala, Standpunktskarakter. 1 Eleven kan anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge. 2 Eleven kan anvende et enkelt, men rimeligt sammenhængende sprog i erhvervsfaglige og samfundsmæssige og almene sammenhænge. 3 Eleven kan anvende, hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte- og læsestrategier. 4 Eleven kan anvende såvel verbale som nonverbale strategier. 5 Eleven kan dokumentere forståelse af enkle og mere sammenhængende tekster og kontekster på fremmedsproget. 6 Eleven kan læse og dokumentere forståelse af enkle og mere sammenhængende tekster på fremmedsproget. 7 Eleven kan skrive i et enkelt, men rimeligt sammenhængende sprog om erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene forhold på fremmedsproget. 8 Eleven kan redegøre for og i et enkelt, men rimeligt sammenhængende sprog tale om erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene forhold på fremmedsproget. 10 Eleven kan anvende begyndende sproglig opmærksomhed og viden til formidling i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge. 11 Eleven kan anvende IT til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion. 12 Eleven kan genkende og redegøre for forskelle og ligheder imellem egen og andres kultur Naturfag E 2,0 uger Grundfag Mundtlig evaluering, 13-skala, Standpunktskarakter. Mundtlig evaluering, 13-skala, Eksamen. Mundtlig evaluering, 13-skala, Delkarakter. Mundtlig evaluering, 7-trins-skala, Delkarakter. 2 Eleven kan anvende matematiske udtryk og beregninger i sammenhæng med det naturfaglige arbejde. 3 Eleven kan arbejde eksperimentelt med faget gennem f.eks. forsøg, undersøgelse, eksperiment, observation eller iagttagelse. 4 Eleven kan forholde sig til naturfagenes betydning for den teknologiske udvikling og for dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund. 5 Eleven kan arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier. 6 Eleven kan søge, udvælge og anvende relevante naturfaglige informationer fra forskellige informationskilder. 7 Eleven kan anvende relevante IT-værktøjer til f.eks. informationssøgning, beregninger og dokumentation. 8 Eleven kan dokumentere og selvstændigt formidle resultater af arbejdet med naturfaglige emner. 9 Eleven kan udvælge og anvende naturfaglige begreber og modeller til at forklare centrale problemstillinger inden for erhvervs- og samfundsmæssige områder. Fag på specialet Social- og sundhedsassistent 271 Praktikmål social og sundhedsassistent, trin 2 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -.

5 Side 5 af 14 1 Eleven kan selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejdet med borgeren og i respekt for dennes livsudfoldelse og livskvalitet samt igangsætte, vurdere og vejlede om muligheder, der understøtter og styrker borgerens/borgernes selvværd 2 Eleven kan selvstændigt observere fysiske, psykiske og socialbetingede sygdommes symptomer og vurdere og redegøre for sine observationer i forbindelse dermed 3 Eleven kan identificere, vurdere, tilrettelægge, udføre og evaluere grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver hos borgeren med respekt for dennes ressourcer og selvbestemmelsesret. 4 Eleven kan arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i forhold til de almindeligst forekommende infektionssygdomme og institutionsinfektioner. 5 Eleven kan identificere uhensigtsmæssigheder i miljøet, der har betydning for sundhed og trivsel, samt vurdere og vejlede om hensigtsmæssige miljøvalg i forhold til borgeren under hensyntagen til arbejdsstedets miljøpolitik. 6 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre varetage sygeplejemæssige opgaver vedrørende medicinindgift og administration 7 Eleven kan formidle informationer om såvel regionale, kommunale som private servicetilbud, herunder relevante love og regler inden for områder med pleje, omsorg og praktisk hjælp, samt vejlede borgerne i at anvende tilbuddene med respekt for borgernes ressourcer og selvbestemmelsesret. 8 Eleven kan arbejde ud fra overordnede målsætninger og lokale værdigrundlag samt formulere og vurdere disses betydning for eget uddannelsesforløb og social- og sundhedsassistentens rolle og arbejdsområde og på den baggrund vejlede borgeren/borgere 9 Eleven kan anvende elektroniske kommunikationssystemer til informationssøgning, kommunikation, samarbejde, arbejdstilrettelæggelse og dokumentation. 10 Eleven kan planlægge, vurdere, vejlede og evaluere vejledningen og samarbejdet med borgere og andre samarbejdspartnere 11 Eleven kan vælge og igangsætte aktiviteter i samarbejde med den enkelte borger eller grupper af borgere med henblik på at vedligeholde, genoptræne og styrke den enkeltes psykiske og fysiske sundhed. 12 Eleven kan indsamle information om, vurdere og igangsætte sociale, kulturelle og kreative aktiviteter for den enkelte borger eller for grupper af borgere i forhold til de generelle og lokale aktivitetstilbud samt efterfølgende reflektere over aktivitetens betydning for borgeren. 13 Eleven kan selvstændigt vurdere, anvende og redegøre for hensigtsmæssige arbejdsbevægelser. personforflytninger og hjælpemidler i forhold til den enkelte borger og egen fysiske formåen 14 Eleven kan arbejde alene og kan tage vare på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i forhold til egen rolle samt støtte og vejlede elever og andre samarbejdspartnere i relation til arbejdsmiljøet og reflektere over arbejdsmiljøet og dets betydning. 15 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre udføre omsorgsrettet og sygeplejemæssige opgaver, herunder udvikle bevidsthed om og åbenhed over for at indgå aktivt i tværfaglig samarbejde 5793 Sundheds- og sygeplejefag 6,0 uger 1 Eleven opnår indsigt i principper for udførelsen af grundlæggende sundheds- og sygepleje for selvstændigt at kunne varetage den grundlæggende pleje af borgere med somatiske og psykiatriske sygdomme samt mentale og fysiske handicaps 2 Eleven opnår indsigt i miljøets betydning for sundhed og trivsel for at kunne vurdere samt vejlede og rådgive om hensigtsmæssige miljøvalg i forhold til det enkelte menneske og i forhold til arbejdsstedets miljøpolitik 3 Eleven opnår viden om opretholdelse og fremme af sundhed samt forebyggelse af sygdom med henblik på vurdering, tilrettelæggelse, udførelse, formidling og evaluering af grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver 4 Eleven opnår viden om fysiske, psykiske og sociale vilkårs betydning for menneskets sundhed og udvikling af sygdom for at kunne rådgive om, vejlede i og støtte sundhedsfremmende aktiviteter 5 Eleven opnår viden om betydningen af det enkelte menneskes indflydelse på egen hverdag, trivsel og udvikling med henblik på at kunne vurdere, respektere og forholde sig til det enkelte menneskes forståelse af livskvalitet 6 Eleven opnår viden om betydningen af ernæringsrigtig kost, herunder diætkost, for at kunne rådgive og vejlede den enkelte borger 7 Eleven opnår forståelse for det enkelte menneskes opfattelse af sundhed og sygdom for at kunne tilrettelægge, udføre og evaluere en individuel og respektfuld omsorg og pleje 5794 Medicinsk fag 4,0 uger 1 Eleven opnår indsigt i almen lægemiddellære, herunder indtagelse, omsætning og udskillelse af lægemidler, for at kunne varetage sygeplejemæssige opgaver omkring medicinadministration

6 Side 6 af 14 2 Eleven opnår indsigt i sansernes betydning for at kunne danne sig et helhedsindtryk af borgerens situation samt kunne vurdere og redegøre for observationerne 3 Eleven opnår viden om de hyppigst forekommende somatiske og psykiatriske sygdommes symptomer, mulige årsager og forskellige pleje- og behandlingsformer 4 Eleven opnår viden om menneskets opbygning og funktion, herunder samspillet mellem de forskellige organsystemer 5 Eleven opnår viden om de almindeligst forekommende infektionssygdomme og institutionsinfektioner herunder, mikroorganismers betydning for sundhed og sygdom samt kan redegøre for, hvordan der aktivt kan medvirkes til forebyggelse og behandling heraf 6 Eleven opnår viden om de almindeligst forekommende psykiske lidelser, herunder demens, psykosociale og psykosomatiske reaktioner Pædagogik med psykologi 2 4,0 uger 1 Eleven opnår indsigt i pædagogiske principper for tilrettelæggelse af læringsmuligheder for at kunne vurdere og anvende disse ved koordinering, undervisning, vejledning og rådgivning af borgere, pårørende, medarbejdere og elever 2 Eleven opnår viden om menneskets normale psykosociale udvikling for at kunne vurdere, evaluere og reflektere over den enkeltes forudsætninger og udviklingsmuligheder 3 Eleven opnår viden om psykiske lidelsers påvirkning af den enkelte og de pårørende for at kunne støtte og vejlede såvel borgeren som pårørende 4 Eleven opnår viden om fysiske, psykiske og sociale handicap, herunder betydningen af kriser for at kunne arbejde støttende og vejledende 5 Eleven opnår viden om mellemmenneskelige relationer og forstår sig selv i forhold hertil for at kunne kommunikere professionelt 6 Eleven opnår viden om og kan vurdere principper for ledelse og samarbejde, herunder arbejdstilrettelæggelse og evaluering af eget og andres arbejde, samt viden om det psykiske arbejdsmiljøs betydning for trivsel og samarbejde for at kunne fremme fælles opgaveløsning 7 Eleven opnår færdigheder i mundtlig og skriftlig formidling for at kunne dokumentere og videregive sine faglige overvejelser overfor borgeren, pårørende og samarbejdspartnere 8 Eleven opnår indsigt og færdigheder i voldsforebyggende og konfliktdæmpende kommunikation og adfærd 5796 Social- og samfundsfag 2 4,0 uger 1 Eleven opnår indsigt i samfundets politiske, økonomiske og sociale strukturer, herunder forhold i social- og sundhedssektoren, for at kunne vurdere og redegøre for beslutningsprocesser, der er af betydning for den enkelte og for samfundet som helhed 2 Eleven opnår indsigt i social- og sundhedspolitik, herunder samfundsmæssige målsætninger for social- og sundhedssektoren, for at kunne arbejde med i forhold til social- og sundhedsassistentens arbejdsområde 3 Eleven opnår indsigt i forskellige samfundsgruppers levevilkår og livsformer, herunder kulturelle og religiøse baggrunde, for at opnå forståelse for disse forholds betydning for den enkelte 4 Eleven opnår indsigt i relevante love og regler inden for pleje- og omsorgsområdet for at kunne vurdere, hvordan disse kan anvendes i samarbejdet med borgeren 5 Eleven opnår indsigt i og udvikler bevidsthed om sit ansvar og sine rettigheder som fagperson og myndighedsperson i forbindelse med udøvelse af arbejdet som social- og sundhedsassistent 6 Eleven opnår viden om relevant arbejdsmiljølovgivning for at kunne anvende denne i tilrettelæggelsen af arbejdsopgaverne 7 Eleven opnår viden om dokumentations- og styringsværktøjer, herunder informationsteknologiske værktøjer, der finder anvendelse ved løsningen af omsorgs- og sygeplejeopgaver lokalt såvel som nationalt 8 Eleven opnår forudsætninger for at søge viden om såvel regionale, kommunale som private servicetilbud, herunder de demokratiske rettigheder, som den enkelte har, for at kunne rådgive og vejlede den enkelte, pårørende og brugergrupper ud fra muligheder, ønsker og behov 9 Eleven opnår færdighed i at indsamle, bearbejde og vurdere data, som anvendes til belysning af samfundsforhold, og opnår øvelse i at arbejde selvstændigt, herunder beskrive løsninger på samfundsmæssige problemer. 10 Eleven kan identificere faktorer på arbejdspladsen, der kan føre til konflikter og vold og har indsigt i principperne for voldspolitik og kriseberedskab.

7 Side 7 af Kultur- og aktivitetsfag 3,0 uger 1 Eleven opnår indsigt i betydningen af at arbejde med at skabe rammer for oplevelser og aktiviteter, som udfordrer den enkeltes fantasi, kreativitet og æstetiske sans 2 Eleven opnår indsigt i et stimulerende miljøs betydning for at kunne arbejde sundhedsfremmende med at bevare og styrke det enkelte menneskes ressourcer, individualitet, integritet og selvbestemmelse 3 Eleven opnår indsigt i, hvilken betydning en god fysisk form har for fysisk og psykisk velbefindende, for at udvikle interesse for og tage initiativ til kropslig udfoldelse for at kunne medvirke aktivt til igangsættelse af fysisk udviklende aktiviteter 4 Eleven opnår indsigt i og kan forholde sig bevidst til principperne for hensigtsmæssige arbejdsstillinger, personforflytninger og hjælpemidler for at anvende disse i arbejdsudøvelsen 5 Eleven opnår viden om, hvad nedsat funktionsevne betyder for det enkelte menneskes daglige tilværelse, for at kunne iværksætte rehabiliterende, støttende og udviklende aktiviteter 6 Eleven opnår viden om generelle og lokale aktivitetstilbud for at kunne iværksætte sociale, kulturelle og kreative aktiviteter i samarbejde med det enkelte menneske eller en gruppe af mennesker 7 Eleven opnår forståelse for menneskers forskellige levevilkår, kulturelle baggrund, livsanskuelser og religion for at kunne vælge og iværksætte aktiviteter, der tager udgangspunkt i respekten for det enkelte menneskes behov og holdninger 5798 Socialpædagogik 1 Eleven kan i arbejdet med borgeren se den enkelte som et produkt af mellemmenneskelige relationer, sociale sammenhænge og vilkår. 2 Eleven kan i sin professionelle praksis arbejde etisk reflekteret ud fra en forståelse af begreberne integritet og værdighed og disses betydning for det enkelte individ. 3 Eleven opnår indsigt i og forståelse af psykiske, fysiske og sociale forholds betydning for borgeren indenfor den socialpædagogiske målgruppe (eks demente, psykisk syge, socialt udstødte) 4 Eleven kan i sin professionelle praksis udvælge og anvende socialpædagogiske redskaber Ældrepædagogik 1 Eleven opnår indsigt i alderdommens biologiske, psykosociale og kulturelle muligheder og problemer 2 Eleven opnår indsigt i den demografiske udviklings betydning for social og sundhedsområdet. 3 Eleven kan i sin professionelle praksis reflektere over hvordan værdier og organisering af arbejdet har betydning for de ældres muligheder for at opretholde værdighed og selvbestemmelse. 4 Eleven kan i sin professionelle praksis understøtte den enkelte borges livsudfoldelse.

8 Side 8 af Folkesundhed og sundhedsfremme 1 Eleven kan i sin professionelle praksis arbejde reflekteret ud fra en forståelse af sundhedsbegrebers baggrund og betydning for borgerens liv 2 Eleven kan i sin professionelle praksis, med udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker og behov vejlede i sundhedsadfærd. 3 Eleven kan reflektere over egen sundhedsadfærd i relation til sit professionelle virke Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen 1 Eleven opnår omfattende viden om sociologiske og kulturelle begreber i forhold til etniske minoriteter i Danmark 2 Eleven opnår grundig indsigt i at identificere kulturelle forskelle i plejen og omsorgen for etniske minoriteter i Danmark og får viden om forskelle i sundhedsopfattelse blandt etniske minoriteter 3 Eleven opnår indsigt i interkulturelle kompetencer og viden om kommunikation over kulturgrænser og sproglige barrierer 5803 Ledelse og organisation 1 Eleven får kendskab til forskellige ledelsesteoriers betydning for den enkelte medarbejder, klient, patient og den samlede organisations organisation og funktion. 2 Eleven får viden om samarbejdsteorier og procesanalyser for at igangsætte de aktiviteter, og den støtte samt træffe de beslutninger, der er nødvendige for at organisationen til stadighed udvikler sig. 3 Eleven arbejder ud fra gældende lovgivning i arbejdsmiljø, faglige overenskomster m.m. og forstår at anvende love og regler i et respektfuldt samarbejde Rehabilitering 1 Eleven udvikler bevidsthed om egen faglig rolle og andre faggruppers kompetence i relation til borgerens rehabilitering. 2 Eleven opnår viden om og udvikler færdigheder i anvendelse af principper for den faglige indsats.

9 Side 9 af 14 3 Eleven opnår indsigt i den samfundsmæssige betydning af en sammenhængende rehabiliteringsindsats. 4 Eleven kan i sin professionelle praksis arbejde koordinerende og undervisende med udgangspunkt i borgens ønsker og hverdagsliv i øvrigt Afsl.prv: SOSU, Social- og sundhedsassistent Uden niveau 0,0 uger Afsluttende prøve -, 7-trins-skala, Eksamen. 1 Afsl.prv: SOSU-assist., Social- og sundhedsassiste 8095 Kompmål: SOSU, Social- og sundhedsassistent Uden niveau 0,0 uger Kompetencemål 1 Eleven kan udøve arbejdet som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger ansvaret som fag- og myndighedsperson. 2 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende. 3 Eleven kan observere fysiske, psykiske og sociale forandringer og symptomer på ændret sundhedstilstand samt udføre elementære sygeplejeopgaver hos borgeren med respekt for dennes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret. 4 Eleven kan vurdere, planlægge, udføre og evaluere omsorgsopgaver og personlig og praktisk hjælp i et respektfuldt og ligeværdigt samarbejde med den enkelte borger ud fra dennes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret. 5 Eleven kan i et tværfagligt samarbejde arbejde støttende, vejledende og aktiverende i forhold til borgerens ønsker, dagligdag og deltagelse i aktiviteter, så borgerens livsudfoldelse og livskvalitet understøttes og styrkes. 6 Eleven kan arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende samt vise forståelse for at forebyggelse af vold er et fælles ansvar for ledelse og medarbejdere på arbejdspladsen. 7 Eleven kan formidle beslutninger, der er af betydning for borgeren og dennes pårørende samt yde den nødvendige støtte og vejledning på baggrund heraf under hensyntagen til regler om tavshedspligt. 8 Eleven kan alene og i samarbejde med andre tilrettelægge, udføre, reflektere over og udvikle arbejdet med udgangspunkt i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i forhold til gældende regler og lovgivning på området. 9 Eleven kan anvende it-systemer til informationssøgning, kommunikation, samarbejde, arbejdstilrettelæggelse, faglig formidling og dokumentation af eget arbejde. 10 Eleven kan udøve arbejdet som social- og sundhedsassistent i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger ansvaret som fag- og myndighedsperson. 11 Eleven kan identificere, vurdere, tilrettelægge, udføre, evaluere og udvikle grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver hos borgeren med respekt for dennes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret. 12 Eleven kan arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i forhold til de almindeligst forekommende sygdomme, herunder i forhold til institutionsinfektioner. 13 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre varetage sygeplejemæssige opgaver vedrørende medicinindgift og administration samt observere virkningen af den igangsatte behandling med henblik på at yde en kvalificeret sundheds- og sygepleje. 14 Eleven kan planlægge, igangsætte, evaluere og udvikle sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter både for enkeltpersoner og grupper med sigte på borgerens rehabiliteringsproces ud fra en aktivitetsanalyse, alene og i samarbejde med kollegaer og borgere. 15 Eleven kan indhente og formidle informationer om statslige, regionale, kommunale og private servicetilbud, herunder relevante love og regler inden for områder med pleje, omsorg og praktisk hjælp til borgere samt med respekt for den enkeltes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret, vejlede borgerne i at anvende tilbudene. 16 Eleven kan selvstændigt arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende, samt medvirke til at udvikle arbejdspladsen så forebyggelse af vold bliver et fælles ansvar for ledelse og medarbejdere.

10 Side 10 af Dansk C 2,0 uger Grundfag Skriftlig evaluering, 13-skala, Standpunktskarakter. Mundtlig evaluering, 13-skala, Standpunktskarakter. Mundtlig evaluering, 13-skala, Eksamen. Skriftlig evaluering, 13-skala, Delkarakter. Mundtlig evaluering, 13-skala, Delkarakter. Skriftlig evaluering, 13-skala, Eksamen. -, 13-skala, Eksamen. -, 13-skala, Delkarakter. -, 13-skala, Standpunktskarakter. -, 7-trins-skala, Standpunktskarakter. -, 7-trins-skala, Eksamen. Skriftlig evaluering, 7-trins-skala, Eksamen. Skriftlig evaluering, 7-trins-skala, Standpunktskarakter. -, 7-trins-skala, Delkarakter. Mundtlig evaluering, 7-trins-skala, Delkarakter. Skriftlig evaluering, 7-trins-skala, Delkarakter. 10 Elevne kan anvende det skrevne og talte sprog hensigtsmæssigt, korrekt, klart, præcist og varieret i erhvervsfaglige uddannelsesmæssige og almene sammenhænge. 11 Eleven kan forholde sig til og reflektere over korrekt sprog, retstavning og tegnsætning samt forholde sig til og reflektere over regler og normer for sprogbrug i såvel egne som andres tekster i erhvervsfaglige uddannelsesmæssige og almene sammenhænge. 12 Eleven kan reflektere over og redegøre for sprogets brug og funktion i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge, herunder samspillet mellem forskellige teksttypers indhold, form, funktion og kontekst. 13 Eleven kan anskue og vurdere sproget som socialt og samfundsmæssigt fænomen, herunder dets rolle og betydning i erhvervsfaglige og almene sammenhænge. 14 Eleven kan læse systematisk samt med sikkerhed, hurtighed, forståelse, indlevelse og eftertanke tekster af en høj grad af sproglig og indholdsmæssig kompleksitet. 15 Eleven kan indsamle, udvælge, redegøre for samt bearbejde metodisk tekstmateriale i trykt eller elektronisk form. 16 Eleven kan foretage en metodik analyse og perspektivering samt give en begrundet vurdering af forskellige teksttyper og udtryksformer. 17 Eleven kan styre og reflektere over forskelligartede skriveprocesser fra ide til produkt samt indgå i dialog om egne og andres skriftlige produkter. 18 Eleven kan formulere metodisk sin analyse, perspektivering og vurdering både mundtligt og skriftligt. 19 Eleven kan anvende relevant læsestrategi i forhold til teksttyper og læseformål i erhvervsfaglige uddannelsesmæssige og almene sammenhænge. 20 Elevne kan anvende relevante tale-, lytte- og skrivestrategier i forhold til emne og formål i erhvervsfaglige uddannelsesmæssige og almne sammenhænge. 21 Eleven kan anvende IT til relevant kommunikation og informationssøgning. 22 Eleven kan anvende sin kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre Engelsk D 2,0 uger Grundfag -, Procentskala, Eksamen. -, 13-skala, Standpunktskarakter. -, 13-skala, Eksamen. -, 7-trins-skala, Delkarakter. -, 7-trins-skala, Eksamen. -, 7-trins-skala, Standpunktskarakter.

11 Side 11 af 14 1 Eleven kan anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge. 2 Eleven kan anvende rimeligt varieret, sammenhængende sprog i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge. 3 Eleven kan anvende hensigtsmæssige tal-, skrive-, lytte- og læsestrategier. 4 Eleven kan anvende såvel verbale som nonverbale strategier. 5 Eleven kan dokumentere forståelse af sammenhængende og sprogligt varierede tekster og kontekster på fremmedsproget. 6 Eleven kan læse og dokumentere forståelse af sammenhængende og sprogligt varierede tekster på fremmedsproget. 7 Eleven kan skrive i et rimeligt varieret, sammenhængende sprog om erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene forhold på fremmedsproget. 8 Eleven kan redegøre for og i et rimeligt varieret sammenhængende sprog tale om samt analysere, kommentere og perspektivere tekster og emner med erhvervsfagligt, samfundsmæssigt og alment indhold på fremmedsproget. 10 Eleven kan anvende sproglig opmærksomhed og viden til formidling i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge. 11 Eleven kan anvende IT til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion. 12 Eleven kan genkende, redegøre for samt analysere og kommentere forskelle og ligheder imellem egen og andres kultur Naturfag C 2,0 uger Grundfag Mundtlig evaluering, 13-skala, Standpunktskarakter. Mundtlig evaluering, 13-skala, Eksamen. Mundtlig evaluering, 13-skala, Delkarakter. Mundtlig evaluering, 7-trins-skala, Delkarakter. 2 Eleven kan anvende matematik som et redskab til at danne modeller, der kan beskrive naturvidenskabelige fænomener og problemstillinger. 3 Elevne kan forstå samspillet mellem teori og eksperimentelt arbejde og opnå en selvstændig og undersøgende adfærd i forbindelse hermed. 4 Eleven kan planlægge, gennemføre og vurdere eksperimentelt arbejde med anvendelse af laboratorieudstyr eller andet relevant udstyr. 5 Eleven kan omgås kemikalier og udstyr på forsvarlig måde i forbindelse med eksperimentelt arbejde og begrunde handlemåde i forhold hertil, herunder vurdere sikkerhed og risikomomenter. 6 Eleven kan forholde sig kritisk til naturfaglige og erhvervsfaglige problemstillinger, som de kommer til uddtryk i medierne, herunbder identificere de naturfidenskabelige og matematiske elementer i fremstilling og argumentation. 7 Eleven kan udvælge, anvende og vurdere relevante it-værktøjer til f.eks. simulering, informationssøgning- og behandling, databehandling og præsentation. 8 Eleven kan dokumentere det naturfaglige arbejde gennem at registrere og efterbehandle data og iagttagelser samt beskrive eksperimenter. 9 Eleven kan formidle og perspektivere den opnåede naturfalige viden. 10 Eleven kan anvende naturfaglige modeller og på udvalgte områder selv opstille og vurdere sådanne modeller. Valgfag 2,0 uger Fag på specialet Social- og sundhedshjælper

12 Side 12 af Socialpædagogik 1 Eleven kan i arbejdet med borgeren se den enkelte som et produkt af mellemmenneskelige relationer, sociale sammenhænge og vilkår. 2 Eleven kan i sin professionelle praksis arbejde etisk reflekteret ud fra en forståelse af begreberne integritet og værdighed og disses betydning for det enkelte individ. 3 Eleven opnår indsigt i og forståelse af psykiske, fysiske og sociale forholds betydning for borgeren indenfor den socialpædagogiske målgruppe (eks demente, psykisk syge, socialt udstødte) 4 Eleven kan i sin professionelle praksis udvælge og anvende socialpædagogiske redskaber Ældrepædagogik 1 Eleven opnår indsigt i alderdommens biologiske, psykosociale og kulturelle muligheder og problemer 2 Eleven opnår indsigt i den demografiske udviklings betydning for social og sundhedsområdet. 3 Eleven kan i sin professionelle praksis reflektere over hvordan værdier og organisering af arbejdet har betydning for de ældres muligheder for at opretholde værdighed og selvbestemmelse. 4 Eleven kan i sin professionelle praksis understøtte den enkelte borges livsudfoldelse Folkesundhed og sundhedsfremme 1 Eleven kan i sin professionelle praksis arbejde reflekteret ud fra en forståelse af sundhedsbegrebers baggrund og betydning for borgerens liv 2 Eleven kan i sin professionelle praksis, med udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker og behov vejlede i sundhedsadfærd. 3 Eleven kan reflektere over egen sundhedsadfærd i relation til sit professionelle virke Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen

13 Side 13 af 14 1 Eleven opnår omfattende viden om sociologiske og kulturelle begreber i forhold til etniske minoriteter i Danmark 2 Eleven opnår grundig indsigt i at identificere kulturelle forskelle i plejen og omsorgen for etniske minoriteter i Danmark og får viden om forskelle i sundhedsopfattelse blandt etniske minoriteter 3 Eleven opnår indsigt i interkulturelle kompetencer og viden om kommunikation over kulturgrænser og sproglige barrierer 5802 Psykiatri 1 Eleven kan observere og formidle en ændret sundhedstilstand hos borgere i primærområdet. 2 Eleven kan deltage i støttende omsorgsopgaver hos den psykiatriske klient/patient. 3 Eleven opnår kendskab til lovgivning omkring den psykiatriske klient/patient i spændingsfeltet selvbestemmelse, medbestemmelse, omsorg og omsorgssvigt Afsl.prv: SOSU, Social- og sundhedshjælper Uden niveau 0,0 uger Afsluttende prøve -, 7-trins-skala, Eksamen. 1 Afsl.prv: SOSU-assist., Social- og sundhedshjælper 8096 Kompmål: SOSU, Social- og sundhedshjælper Uden niveau 0,0 uger Kompetencemål 1 Eleven kan udøve arbejdet som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger ansvaret som fag- og myndighedsperson. 2 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende. 3 Eleven kan observere fysiske, psykiske og sociale forandringer og symptomer på ændret sundhedstilstand, samt udføre elementære sygeplejeopgaver hos borgeren med respekt for dennes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret. 4 Eleven kan vurdere, planlægge, udføre og evaluere omsorgsopgaver og personlig og praktisk hjælp i et respektfuldt og ligeværdigt samarbejde med den enkelte borger ud fra dennes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret. 5 Eleven kan i et tværfagligt samarbejde arbejde støttende, vejledende og aktiverende i forhold til borgerens ønsker, dag-ligdag og deltagelse i aktiviteter, så borgerens livsudfoldelse og livskvalitet understøttes og styrkes. 6 Eleven kan arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende samt vise forståelse for at forebyggelse af vold er et fælles ansvar for ledelse og medarbejdere på arbejdspladsen. 7 Eleven kan formidle beslutninger, der er af betydning for borgeren og dennes pårørende samt yde den nødvendige støtte og vejledning på baggrund heraf under hensyntagen til regler om tavshedspligt. 8 Eleven kan alene og i samarbejde med andre tilrettelægge, udføre, reflektere over og udvikle arbejdet med udgangspunkt i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i forhold til gældende regler og lovgivning på området. 9 Eleven kan anvende it-systemer til informationssøgning, kommunikation, samarbejde, arbejdstilrettelæggelse, faglig formidling og dokumentation af eget arbejde.

14 Side 14 af 14 Valgfag

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Side: Side 1 af 20 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og Læring (ca. 1 uge/7 dage) Der gives introduktion til: Arbejdsområdet / faget som Social- og Sundhedsassistent

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION... 5 PSYKOLOGI OG KOMMUNIKATION... 10 REHABILITERING OG SOCIAL- OG SUNDHEDSFAGLIG INDSATS...

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG Formål med den afsluttende prøve At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige

Læs mere

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn Praktikuddannelsen for Social-og sundhedsassistentelever i Ballerup Kommune Elevens navn Uddannelseskonsulent Vivi Abben, januar 2012 Indholdsfortegnelse Generelt om praktikuddannelsen side 3 Introduktion

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever LOKAL UNDERVISNINGPLAN for SSH-elever Indholdsfortegnelse Formål med uddannelsen s.1 1.0 Praktikken s.2 1.1 Formål med uddannelsen s.2 1.2 Praktikstedets syn på læring 1.3 Praktikstedets pædagogiske overvejelser

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder Omsorgsmedhjælper Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at få efteruddannelse I overenskomsten er det aftalt, at du skal have en skriftlig udviklingsplan, og den kan fint

Læs mere

KOMPETENCE UDVIKLING SOSU ASSISTENTER

KOMPETENCE UDVIKLING SOSU ASSISTENTER KOMPETENCE UDVIKLING SOSU ASSISTENTER AMU baseret efteruddannelse for social og sundhedsassistenter BILAG 2 Dokumentation og data TUP projekt 2006 2008 Uddannelsesstruktur for sosu assistenter Social og

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Marianne Mose Bentzen December 2012. Version 1.0. - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

Læs mere

Pædagogers kompetenceprofil

Pædagogers kompetenceprofil Pædagogers kompetenceprofil Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet bestående af repræsentanter fra: Amtsrådsforeningen, Børne- og kulturchefforeningen, BUPL, Daginstitutionernes

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere