Den åbne skole. v. Specialkonsulent Hong Quang Ha. Undervisningsministeriet, Ressourcecenter for Folkeskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den åbne skole. v. Specialkonsulent Hong Quang Ha. Undervisningsministeriet, Ressourcecenter for Folkeskolen"

Transkript

1

2

3

4

5 Den åbne skole v. Specialkonsulent Hong Quang Ha Undervisningsministeriet, Ressourcecenter for Folkeskolen Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 5

6 Disposition Kort om Ressourcecenter for Folkeskolen Intentioner med den åbne skole Inspirationsprogrammet om en længere og mere varieret skoledag Deloittes erfaringsopsamling Puljen om 3 mio. kr. til sammenhængende tilbud af høj kvalitet Opsummering og de fremadrettede perspektiver Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 6

7 Kort om Ressourcecenter for Folkeskolen Formål Ressourcecentret skal bidrage til: at den faglige og pædagogiske udvikling og praksis samt politiske beslutninger på statsligt og kommunalt niveau bygger på den bedst tilgængelige viden. Opgaver - Ressourcecentret skal bidrage til: at der skabes bedre overblik over viden på folkeskoleområdet at der udvikles ny viden, hvor der er behov. at formidle og anvendeliggøre viden Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 7

8 Ressourcecentret og kapacitetsopbygning på folkeskoleområdet Side 8

9 Den åbne skole Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (indførelse af en længere og mere varieret skoledag), nummer 1640 af den 26. december 2013.»Stk. 4. Skolerne indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv, kunst- og kulturskoler, med lokale fritidshjem og ungdomsklubber og med de kommunale eller kommunalt støttede musikskoler og ungdomsskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for folkeskolens fag og obligatoriske emner. Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes samarbejder, og skolebestyrelsen fastsætter principper for samarbejdet. Stk. 5. Som led i de i stk. 4 nævnte samarbejder kan skolens leder beslutte, at personer, der ikke er ansat ved kommunens skolevæsen, i begrænset omfang kan varetage undervisningsopgaver i folkeskolens fag, obligatoriske emner og understøttende undervisning.«http://www.uvm.dk/den-nye-folkeskole/lovgrundlagisning Side 9

10 UVM s seneste initiativer Inspirationsprogrammet for en længere og varieret skoledag Indsatsområde 1: forskellige konsulenthuse samler op på de eksisterende erfaringer med længere og mere varieret skoledage (nov 13 jan. 14) Indsatsområde 2: tilskud til kommuner og skoler kan afprøve indførelsen af længere og mere varierede skoledage på forsøgsdage (foråret 2014) Øvrige initiativer: Ny reformhjemmeside Pulje til udvikling af sammenhængende tilbud af høj kvalitet Partnerskabet for Folkeskolen og inspirationselementer Folkeskolen/Inspirationsprogrammet Side 10

11 Indsatsområde 1 (inspirationsprogram) Kortlægning af eksisterende erfaringer med længere og varierede skoledag 4 delprojekter Opsamling af praksis- og varierede undervisningsformer, mål og evaluering, professionelle relationer såsom lærer- og pædagogsamarbejde, forberedelse til ungdomsuddannelse m.m. (Danmarks Evalueringsinstitut - EVA) Lektiehjælp og faglig fordybelse (Rambøll Management) Den åbne skole (Deloitte) 10 fortællinger om skoleledelse Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 11

12 Deloitte s erfaringsopsamling Erfaringsopsamling af 15 kommuners og 15 skolers samarbejder med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv, lokale fritidshjem og -klubber og med de kommunale ungdomsskoler og musikskoler. Erfaringsopsamlingen danner baggrund for vejlednings- og inspirationsmateriale til henholdsvis kommunalbestyrelsen, skolebestyrelsen og skoleledelsen et særligt fokus på, hvordan der sikres fortsat kvalitet i klub- og fritidstilbuddene, når skoledagen forlænges. Folkeskolen/Inspirationsprogrammet Side 12

13 Kommuner og skoler som interviewes Kommune Odense kommune Herning kommune Fredensborg kommune Vejle kommune Næstved Kommune Roskilde kommune Thisted Kommune Billund Kommune Lemvig Kommune Holstebro kommune Gladsaxe Kommune Aalborg Kommune Slagelse Kommune Randers kommune Odsherred kommune Norddjurs Kommune Type af samarbejde Musikskole Musikskole Kulturlivet, museer mv. Erhvervslivet Erhvervslivet Fritidsklub Fritidsklub Folkeoplysende forening Idrætsforeninger Idrætsforeninger Idrætsforeninger Idrætsforeninger Idrætshøjskole Ungdomsskole Ungdomsskole Politisk forløb

14 Deloitte s erfaringsopsamling Hovedresultater: formålene med samarbejder med eksterne aktører fokuserer på de mere generelle mål for elevernes udvikling og læring, det vil sige folkeskolens formål. Organisering og finansiering af samarbejder varetages forskelligt i kommunerne og på skolerne. Generelt bliver samarbejderne med eksterne aktører ikke evalueret særlig systematisk. Der kan være forskellige udfordringer forbundet med samarbejder med eksterne aktører. Der er kendetegnende for samtlige erfaringer, at både kommuner, skoler og samarbejdsaktører oplever samarbejder om undervisningen og elevernes læring og trivsel som meget værdifulde for de involverede parter. Side 14

15 Deloitte s erfaringsopsamling Det gode samarbejde Klart formål og mål Værdiskabende for begge parter Baseret på gensidig forventningsafstemning Forberedt i fællesskab Velorganiseret og koordineret Har ledelsens opmærksomhed og opbakning Evalueres ud fra opstillede mål Side 15

16 Deloitte s erfaringsopsamling Case: Randers Ungdomsskole Ønske om at kunne tilbyde eleverne i udskolingen flere og mere varierede valgfag, eks. Adventure, alverdens mad, dans og bevægelse, it og science m.v. Randers Ungdomsskole har etableret et samarbejde med 13 skoler i kommunen Ideen kom fra Randers Ungdomsskoler og det er udviklet i samarbejde med folkeskoleledere i kommunen. Fleksibilitet er vigtigt: varierede behov = varierede modeller Alle samarbejder er baseret på en skriftlig aftale Forskellige finansieringsmodeller og forholdsvis delt mellem skolen og ungdomsskolen Udfordring: mange af underviserne er typisk fritidsundervisere og underviser om aftenen Side 16

17 Inspirationsprogrammet Case: Sedan skole & Rising Ungdomsskole Projekt om udbud af valgfag: samarbejde om udbud af valg Idrætsleder, Førstehjælp og Sund Kost. Samarbejde mellem lokale foreninger, fritidsklubben, ungdomsskolen og Sedan og Rising folkeskolen Resultater: eleverne generelt positive: begejstring og øje for foreningslivets muligheder potentiale i samarbejde på tværs øje for hinandens ressourcer Udfordringer: Kort tid til projektet ikke en bæredygtig model på plads Der var ikke valgfrihed til eleverne Pludselige aflysninger hvilke andre muligheder er det? Anbefalinger Planlægning vigtigt god tid og tidlig inddragelse af relevante aktører Tænk ungdomsskolen og fritidsklubber ind lav tydelige aftaler, herunder vedr. tid, sted, økonomi mm Side 17

18 Deloitte s erfaringsopsamling Masser af yderligere inspiration af hente: Skabelon for samarbejdsaftale Vejledning og inspirations til kommunalbestyrelsen, skolebestyrelserne og skolelederne Lovgrundlag Erfaringerne opmærksomspunkter Side 18

19 Deloitte s erfaringsopsamling Konsekvenser for klub- og fritidstilbuddene Der er risiko for, at den udvidede undervisningstid skaber en form for asymmetri mellem lærere og pædagoger, fordi lærernes professionsfaglighed i højere grad er knyttet til undervisningen. Dermed kan pædagogernes rolle blive at fungere som assistent for lærerne med praktiske opgaver, og der skabes således ikke reel synergi mellem de to faggrupper. Det er afgørende, at pædagogerne tager initiativ til aktivt at bringe deres faglighed i spil. Læreres og pædagogers fælles planlægning af undervisningen gavner elevernes læring. Skoleledelsen har en central rolle i at fremme samarbejdet mellem de to faggrupper. Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 19

20 Pulje til sammenhængende tilbud af høj kvalitet Puljen skal støtte projekter, som kan opsamle gode erfaringer og synliggøre, hvordan kommunerne kan sikre en god kvalitet og sammenhæng mellem folkeskolen og de kommunale tilbud som ungdomsskoler, musik-, kunst- og kulturskoler og kommunale klubtilbud. Derudover kan puljen også anvendes til at give bud på, hvordan disse samarbejder kan indgå i undervisningen og den understøttende undervisning, og hvordan samarbejdet kan være berigende for begge parter. Modtaget 18 ansøgninger til i alt knap 8 mio. kr. Side 20

21 Partnerskabet for folkeskolen og inspirationselementer Klare mål for elevernes læring Skoleledelsen er ansvarlig Samarbejdet er baseret på gensidig forventningsafstemning og skaber værdi for begge parter Klar kommunikation og let tilgængelighed De kommunale rammer understøtter skolerne Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 21

22 Opsummering Folkeskolereformen skaber nye rammer for at inddrage eksterne Særligt for ungdomsskolerne valgfag i 7. klasse. Mange store variationer i, hvordan de gribes an lokalt Benyt hinanden og de erfaringer som findes Erfaringerne peger på følgende opmærksomhedspunkter: Skal understøtte folkeskolens formål og omvendt også være interessant for jer eksterne Der skal være klare aftaler om rammerne for samarbejdet God tid til planlægning med tidlig inddragelse af alle de involverede aktører Ledelsesmæssig opbakning Tal med kommunen og kommunens forventninger Vigtigt: Indfri reformens målsætninger tænke fælles mål ind. Side 22

23 Tak for jeres tid. Spørgsmål? Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 23

24

25 Læringskonsulenterne Hvorfor, hvem, hvad og hvordan Side 25

26 Hovedformål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis Side 26

27 Læringskonsulenterne samarbejder med kommuner om skræddersyede forløb tager udgangspunkt i det, der allerede er er en ny måde for ministeriet at være med til at skabe forandring lokalt er praktikere, der har viden, kunnen og ønske om at skabe en positiv forandring Side 27

28 Vejledningsområder 1. Skoleledelse og målstyring 2. En længere og mere varieret skoledag 3. Udvikling af undervisning og læring 4. Inklusion 5. Tosprogsindsatsen 6. Vejledning i fagene Side 28

29 Niveau for intervention Folketing, ministerium og kommunalbestyrelse Forvaltning og ledelse Lærer/pædagog-elev Side 29

30 Vejledning Generel rådgivning Skriftlig og telefonisk kontakt Deltagelse i en række landsdækkende/regionale tilbud (fx konferencer, temadage, netværk og workshopper), der kan give viden og inspiration i forhold til kommunens valgte mål Inspirationsmateriale funderet i praksis Faglige og fagdidaktiske spørgsmål om folkeskolens fag, herunder for eksempel prøver og test 1-årige forløb Rådgivning og sparring til kommuner og skolers analyse og valg af udviklingsområder og mål i samarbejdsaftalen To læringskonsulenter, der vejleder kommunen om at omsætte ny viden til ændret praksis og virkeliggørelse af kommunens målsætninger i samarbejdsaftalen Forankring Side 30

31 1-årige forløb Forudsætning, at kommunen: Analyserer sin nuværende situation, udviklingspotentialer og behov Opstiller klare mål for sit udviklingsprojekt Indgår en samarbejdsaftale Nedsætter en styregruppe og udpeger en tovholder Afsætter tid og ressourcer til nøglepersoners deltagelse i workshopper og netværk Laver plan for forankring af udviklingsprojektet Følger op på vejledningsforløbet i det efterfølgende år Side 31

32 24 udvalgte kommuner Billund Fanø Fredensborg Fredericia Gentofte Glostrup Greve Herning Hillerød Hørsholm Ishøj Køge Lemvig Lolland Middelfart Nyborg Odder Odense Rebild Silkeborg Tårnby Vejen Viborg Vordingborg Århus Side 32

33 Regelgrundlag Den åbne skole Skolerne er fremover forpligtet til at indgå i samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv, kunst- og kulturskoler, lokale fritidshjem og klubber og med de kommunale ungdomsskoler og musikskoler. Skolerne skal indgå i et gensidigt samarbejde med de kommunale musik, kunst- og kulturskoler. Samarbejderne skal bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for fag og emner. Det betyder, at samarbejderne både kan vedrøre dele af den understøttende undervisning og være supplement til den fagopdelte undervisning. Desuden skal samarbejderne medvirke til, at eleverne bliver bekendt med mulighederne for at deltage i et aktivt fritidsliv. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte mål og rammer for skolernes samarbejder med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv, kunst- og kulturskoler, lokale fritidshjem og klubber og med de kommunale ungdomsskoler og musikskoler. Skolebestyrelsen fastsætter principper for samarbejderne. Side 33

34 Regelgrundlag Den åbne skole Skolebestyrelsen skal fastsætte principper for skolens samarbejde, og principperne skal være overensstemmelse med de mål og rammer for samarbejder, som kommunalbestyrelsen har fastsat. Inden for kommunalbestyrelsens mål og rammer og skolebestyrelsens principper er det den enkelte skoleleder, der beslutter, under hvilke nærmere omstændigheder skolen skal indgå samarbejder eller partnerskaber. Skolelederen kan beslutte, at personer med de relevante kvalifikationer, der ikke er ansat ved kommunens skolevæsen, i begrænset omfang kan varetage undervisning i fag og emner. En elev kan opfylde sin undervisningspligt ved at f.eks. at deltage i musikundervisning på den kommunale musikskole, i valgfagsundervisning på den kommunale Ungdomsskole eller i eliteidrætsudøvelse i en sportsforening. Side 34

35 Inspirationselementer Klare mål for undervisningen og elevernes læring. Samarbejdet har fokus på at fremme elevernes læring og trivsel, og målene for samarbejdet er knyttet til forenklede Fælles Mål og/eller folkeskolens formål. Skoleledelsen er ansvarlig inden for de rammer, som kommunalbestyrelsens sætter, og inden for skolebestyrelsens principper. Skoleledelsen er ansvarlig for indholdet i aktiviteter, der afvikles i regi af den åbne skole. Dette indebærer, at aktiviteterne bidrager til elevernes læring i relation til de Fælles Mål. Samarbejdet sikrer høj faglig kvalitet, herunder målopfølgning, og mere variation i skoledagen. Samarbejdet er baseret på gensidig forventningsafstemning og skaber værdi for begge parter. Der er gensidig motivation for samarbejdet samt åbenhed og tydelighed i forventningsafstemningen, og samarbejdet er funderet på fælles dialog og aftale. Klar kommunikation og let tilgængelighed. Der skal f.eks. være tydelighed om gældende regler og om, hvor de eksterne samarbejdsparter henvender sig (på forvaltningen eller på de enkelte skoler). De kommunale rammer understøtter skolerne i samarbejdet med det omgivende samfund. Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 35

36 Inspiration Der kan hentes inspiration til den åbne skole i to rapporter, som Deloitte har udarbejdet for Undervisningsministeriet: Den åbne skole og Folkeskolereformen og fritidstilbuddene samt i KL s inspirationsmateriale om Den åbne skole. Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

Den åbne skole. En ny folkeskole

Den åbne skole. En ny folkeskole Den åbne skole En ny folkeskole 2 Den åbne skole Den åbne skole Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige,

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Ledelse af den nye folkeskole

Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til skoleledelser og forvaltninger Ledelse af den nye folkeskole 1 2 Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner En kortlægning af problemstillinger og indsatser Rikke Engly Mygind,

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT INDHOLD 1. Forord 1 2. Konklusion 2

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

2013 Udgivet den 28. december 2013. 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

2013 Udgivet den 28. december 2013. 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovtidende A 2013 Udgivet den 28. december 2013 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag) VI MARGRETHE

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Rie Neuchs Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Inspirationsmateriale I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Opdateret 19. november 2013 Inspirationsmateriale i forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Udgivet af

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere