2016 TH. LANGS HF & VUC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2016 TH. LANGS HF & VUC"

Transkript

1 Destination 2016 TH. LANGS HF & VUC

2 Indhold TH. LANGS HF&VUC en stolt uddannelsesinstitution... 3 Skolens værdigrundlag... 5 Visionen for THL... 5 Skolens organisationsstruktur og ledelsesfilosofi... 6 Ledelsesfilosofi... 7 Strategiprocessen på THL- destination 2016 bliver til De strategiske fokusområder Opfølgning på destination

3 TH. LANGS HF&VUC en stolt uddannelsesinstitution TH. LANGS HF&VUC er en selvejende institution og en skole med stolte traditioner. Thedora Lang stiftede skolen i 1882 og senere gymnasiet i 1901, ja så længe er det siden, det hele begyndte. Theodora ønskede på sin tid at stifte og skabe en skole for piger. Umådeligt kontroversielt på den tid. Denne styrke og det at ville gøre en forskel med et stærkt fokus på det vigtigste fundament i en skole nemlig de pædagogiske idéer og deres udvikling, arbejder vi stadig efter på TH langs. Vi vil som hun sikre uddannelse, der giver den enkelte mulighed for at tilegne sig viden og et solidt fundament at bygge sin fremtid på. Vi bygger på principper for praksis, og det at turde være anderledes i tilgangen til elever og kursister, og vi forsøger i vores uddannelser at give en bred almen uddannelse, der på fornemste vis fører traditionerne fra Theodoras principper videre. Vi har bevaret ånden fra Theodoras arbejde ved at skabe et stærkt, nærværende og engageret skolemiljø. Et fundament der fortsat er grundlaget for uddannelse hos os. Det er viden, der gør en forskel og giver muligheden for at skabe sin fremtid. TH. LANGS HF&VUC har sat ambitiøse mål for de kommende år. Vores skole vil være præget af aktivitet og fornyelse, og vi vil med tydelighed udvikle os sammen med vores omverden, så vi fortsat forstærker vores skole og leve op til vores slogan : vi bringer dig videre At drive THL er en meget fornem opgave Vi uddanner og danner, hvilket er meget tydeligt i alle vores uddannelsers formål, og det er grundlaget for vores værdier og det at drive skolen. Vores grundlæggende formål er derfor primært politisk bestemt, men vi skal skabe og sikre en stolthed og en positiv professionsidentitet som en nødvendig forudsætning for at komme i mål! Vi har en perfekt størrelse, der betyder, at vi er hurtige til at agere og tilpasse os det omkringliggende samfunds behov og ikke mindst kan udvikle gode forløb i tæt samspil med virksomhederne. Hvem er vi og hvad vil vi? THL rummer både 2-årigt HF og VUC i samme hus. Vi har kursister/elever i en bred aldersgruppe, og det er en stor fordel at kunne tilbyde så forskellige artede uddannelser i et og samme hus det giver mulighed for tværgående samarbejder på tværs af uddannelser og medarbejdergrupper. Vi er en uddannelsesinstitution, der værdsætter rummelighed og mangfoldighed, og som tydeligt og klart udtrykker forventninger til kursisterne og fastholder dem i uddannelsesforløbet.

4 Unge og voksne udvikler deres kvalifikationer - kompetencer almendannelse på THL og elever, kunder, gæster og personale møder åbenhed og føler sig velkomne Bygningerne indrettes, så de imødekommer tidssvarende moderne, fleksible pædagogiske undervisningsformer, under respekt for "den gamle skoles ånd" THL er en skole, der er i en rygende udvikling, og hvor vi med den særlige brede uddannelsesprofil som THL med HF og et VUC giver mulighed for hele tiden at kunne være et attraktivt tilbud for kompetenceudvikling på alle niveauer. Det er nu 4 år siden, VUC og HF fusionerede, og vi arbejder fortsat med at sikre, at vi er en fælles skole med forskellige segmenter, der understøtter behovet i samfundet. Vi udgør og løser en meget fornem opgave i samfundet ved at sikre de almene kompetencer og grundlaget for, at mennesker kan vælge en rigtig uddannelse og livsbane, for på THL bliver mennesker til. Samtidig understøtter vi også behovene i samfundet. Uddannelsespolitisk er 95%-målsætningen stadig yderst aktuel og bestemmende for en stor del af den dagsorden og de initiativer, der tages politisk initiativ til at få igangsat i relation til uddannelsesinstitutionerne og dermed også THL. Der foruden vil vi medvirke til at sikre at målsætningen om, at 60% af en ungdomsårgang får en videregående uddannelse heraf 25 en længerevarende uddannelse. Vi har på THL den glæde, at vi igennem de sidste 4 år har haft overskud og forventeligt også i 2011 kommer ud overskud. Det giver mulighed for at udvikle og investere i bl.a. pædagogisk udvikling, materialer, mv. til gavn for undervisningen, medarbejderne og ikke mindst kursister og elever. Samtidig giver det mulighed for, at vi nu igangsætter en større om- og tilbygning, der giver en ny og mere tidssvarende bygningsmasse og ikke mindst tilvejebringer mere moderne, helhedsorienterede og fleksible undervisningsfaciliteter for skolens uddannelser. Vores skole står overfor store forandringer i de kommende år - og dermed opstår også mange muligheder. Kunststykket bliver at prioritere og udvælge bevidst blandt de mange muligheder og opgaver. At sætte målene og følge en eller flere veje dertil. Sagt med andre ord Hvis ikke man ved, hvor man vil hen, er det ligegyldigt, hvilken vej man vælger (Citat: Koranen). Med denne strategiplan betegnet Destination 2016 har vi en klar retning på, hvor vi vil hen. Vi har således i ledelsesgruppen - efterfulgt af dialog med bestyrelsen og senere ved strategidage for hele personalet - sat fokus på THL frem til 2016 og sat overordnede strategiske fokusområder for THL s målsætninger, og vi har lagt nogle rammer for, hvor vi vil hen, og hvordan vi kommer derhen. Vi tør vove at miste fodfæstet et øjeblik, og mærke at vi lever og vil komme proaktivt ind i fremtiden.

5 Skolens værdigrundlag THL s vigtigste fundament er vores værdier, hvor vi lægger vægt på: Rummelighed Faglighed Fællesskab Den enkelte kursist foruden åbenhed, samarbejde og gensidig respekt. TH. LANGS HF & VUC Det er vigtigt, at værdierne bruges til fællesskabsskabelse, så vi får et godt arbejdsliv, at vi anvender vores styrker og finder samarbejdsgejsten frem. Værdierne skaber licens til kritik. Vi vil ikke være nikkedukker, men vi vil i det daglige stille de nødvendige spørgsmål: Være venligtsindede partisanere, der smider små granater til at sætte debat i gang. Det vil vores involverende organisations- og udvalgsstruktur give rum til. Det er vigtigt at sikre accepteret og velbegrundet konsensus. Udgangspunktet er respekt og tolerance for hinanden. Værdierne må ingen være i tvivl om, og de vil være gennemgående, for de handlinger vi tager, og de beslutninger der træffes. Vores ledelsesform og vores arbejde med elever og kursister og hinanden tager udgangspunkt heri. Visionen for THL Vi vil være en selvstændig skole, der med en markant profil indgår i forpligtende samarbejder. Vi tilbyder og udvikler uddannelse af alle, first, second og last med udgangspunkt i globalt parathed Vi møder omverdenens forventninger/krav med en udviklende og fleksibel tilgang. Vi bringer dig videre Visionen suppleres af de følgende fem pædagogiske overordnede målsætninger: At udvikle nye og fleksible undervisnings- og tilrettelæggelsesformer At styrke undervisningstilbud og fastholdelsestiltag At styrke den pædagogiske udvikling At styrke skolens evaluering og kvalitetssikring At udvikle samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere

6 Skolens organisationsstruktur og ledelsesfilosofi TH. LANGS HF & VUC vil udvikle en attraktiv arbejdsplads, som fremmer trivsel og arbejdsglæde, og som alle er stolte af. THL vil have et tiltrækkende image og vil fremstå som en attraktiv arbejdsplads med en tydelig professionsidentitet. Professionelle medarbejdere i en professionel og lærende organisation. For at kunne være professionelle medarbejdere i en lærende organisation, stiller det krav til vores samarbejdsform og relationsarbejde gennem en anerkendende tilgang til hinanden og en tydelig struktur. THL har gennemgået en markant udvikling igennem de seneste 3 år. Vi har haft en stor stigning i antal årselever og en stor stigning i medarbejderstaben. Vi er i dag 99 medarbejdere. Det skaber behov for en anden organisationstænkning og struktur, en tydelig og dynamisk organisationsstruktur, der understøtter destination 2016, men som samtidig i sin opbygning vil kunne agerer hurtigt, når der er behov for det. Skolens organisation kan beskrives på en traditionel vis med linie- stabsprincippet med mulig projektorganisering som arbejdsform (se særskilt dokument med organisationsstrukturen). Skolens udvikling betyder, at der er behov for at udvide ledergruppen med en pædagogisk leder i HF-afdelingen. Den pædagogiske leder refererer til vicerektor, som er overordnede ansvarlig for HF-afdelingen. Ledelsen understøttes desuden af ledelses/administrative assistenter, der også indgår i ledelsessekretariatet, som refererer direkte til rektor. De ledelses/administrative assistenter understøtter ledelsen i det daglige og arbejder med analyser, systemer og struktur. Samarbejdsudvalget SU og arbejdsmiljøorganisationen (AMO) er netop stiftet og nedsat efter gældende regler. Øvrige udvalg er nedsat på baggrund af aftaler i SU og rummer alle en ledelsesrepræsentant, medarbejderrepræsentanter på tværs af afdelingerne med mulighed for kursistrepræsentation. Der henvises til beskrivelsen af organisationsstrukturen med tilhørende funktionsoversigt og beskrivelser. (er under udarbejdelse)

7 Kommunikation og etik Kommunikation er omdrejningen for vores virke, og det er vigtigt, at vi har en herredømmefri kommunikation på THL. Når vi kommunikerer anerkender vi, at der er 4 krav: forståelighed, sandhed, rigtighed og oprigtighed. Det lever en ideel herredømmefri samtale op til, som fordrer: at alle berørte har lov til at deltage. at alle må fremsætte, problematisere og kritisere enhver påstand, men med respekt for andre. alle må frit udtrykke holdninger, ønsker og behov. Ingen må hindres i udøvelsen af disse rettigheder gennem tvang. Vi er omhyggelige, når vi kommunikerer (både i skrift og tale,) og vi har behov for, og vi har en tydelig kommunikationsetik, der understøtter ovenstående. (kommunikationsetik drøftes i SU) Ledelsesfilosofi TH. LANGS HF & VUC ledes gennem dialog, medejerskab, medansvar i forhold til konkrete beslutninger og efterlevelse af skolens visioner og værdier. THL er en attraktiv arbejdsplads, der opleves fagligt og personligt udfordrende og hvor arbejdsglæde, anerkendelse, trivsel, innovation og faglig stolthed er kendetegnende for medarbejderne. Udgangspunktet for ledelse er at udvikle en arbejdsplads, som fremmer trivsel og arbejdsglæde og en stolthed over at være en del af THL. TH. Langs er en organisation med mange forskellige kulturer. Dermed vil ledelse i en vis udstrækning være afhængig af den kultur, der er i den enkelte afdeling/område. Samtidig vil der også være forskel på, hvad god ledelse indebærer i forhold til skolens forskellige organisatoriske niveauer. Ledelse udøves og praktiseres i samspillet med medarbejderne og er meget væsentlig for, at medarbejderne trives og udvikles til gavn for skolen og vores elever, kursister og andre interessenter. I erkendelse af, at ledelse ikke sættes på en færdig formel, men er afhængig af tid, sted, opgaver, rammer, kultur og ikke mindst lederens egen personlighed, vil vi i en åben dialog med medarbejderne afstemme vores forventninger til hinanden under rammesætning af den ledelsesfilosofi og de ledelseskompetencer og ikke mindst en anerkendende lederstil på THL.

8 Udgangspunktet for ledelse på THL er at gøre ledelse nærværende, og at vi oplever en fællesskabsfølelse og en stolthed over at være en del af THL. Dette styrkes gennem en klar professionsidentitet og sikring af THL som en attraktiv arbejdsplads Det handler om, at vi finder det bedste i os selv, og giver det til fællesskabet med afsæt i en fælles forståelse og accept af den udvikling, vi ønsker og med respekt for hinanden. Fokus er på de succeser, som tidligere er præsteret, da der i succeshistorierne ligger et stort potentiale for udvikling, og at ny udvikling udspringer af disse. Det er jagten efter historier, fortællinger, oplevelser og erfaringer om, hvad der virker, motiverer, giver energi, kreativitet og arbejdsglæde i organisationen, der er primus motor. Vi leder gennem dialog og fortællinger, tydelig kommunikation, samarbejde, feedback, nærværende personaleledelse. Vi er autentiske og handlekraftige, opstiller klare rammer og arbejder med kulturbærende værdier gennem en proaktiv adfærd det er kernen i det at bedrive ledelse på THL. Der er en åbenhed og en åben dialog med en tydelig involvering. Vi tør bringe os selv i spil og være lyttende og nysgerrige, og alle føler sig set og hørt. Så lykkes vi med visionen, og det at drive skole. Se hele ledelsesfilosofien (under udarbejdelse)

9 Kunsten er at sikre en anerkende og involverende medindflydelse, hvor det er muligt. Det er ledelsens fornemste opgave: Ledelse og medarbejdere forpligter sig til: at acceptere, at vi er forskellige, og at der skal være plads til det. at udvise gensidig respekt for hinandens arbejde på tværs af uddannelser, fag, afdelinger og funktioner. at ros og ris gives på en tryg og troværdig måde at acceptere, at udvikling og effektivitet indebærer en risiko for fejl

10 Strategiprocessen på THL- destination 2016 bliver til TH. LANGS HF & VUC I samråd med bestyrelsen valgte ledelsen at lave en større involverende strategiproces. Først havde bestyrelsen visionsdag i marts, efterfølgende arbejdede ledergruppen med at folde visionens strategiske fokusområder, og siden blev de præsenteret for alle medarbejdere på personalestrategidage i oktober Involveringen af medarbejderne skulle give ideer, input og konkrete forslag til, hvordan vi på THL kan realisere de strategiske fokuspunkter. I marts 2011 havde bestyrelsen og ledelsesgruppen temadag om visionen og strategien frem mod Bestyrelsen arbejdede proaktivt med fremtidsvisionerne for THL arbejdede med en traditionel swot-analyse, der beskrev de styrker og svagheder, trusler og muligheder som THL står over for. Bestyrelsen karakteriserede blandt andet skolen således: (en) god størrelse, med en perfekt beliggenhed og med en rummelig og nærværende tilgang til elever og kursister, og ikke mindst har THL en god og sund økonomi. En skole som også er meget afhængig af sine omgivelser og de tiltag, der kommer politisk. Vi arbejdede med og beskrev værdierne og handlingerne bag de succeser, som THL har haft, og som vi gerne vil bringe med ind i fremtiden. Vi har et mangfoldigt udbud af kurser og tilbud, og elever og kursister gennemfører deres uddannelse hos os opnår de formelle kompetence. Fusionen i 2007 gav os en endnu større mulighed for at være den institution i Silkeborgområdet, der tilbyder grundlæggende og almendannende kompetenceudvikling og dermed være en aktiv part i arbejdet med at sikre de grundliggende kompetencer både for ledige, personer i arbejde og for personer, der ønsker karriereskift- personer på vej. THL indgår i et meget styrket og forpligtende samarbejde i Silkeborg, og det er en styrke også i THL fremtidige virke. Vi indgår i Silkeborg Uddannelsesforening, Garantiskolen, KompetenceCenter Silkeborg. Bestyrelsens overordnede visioner for THL de største succeser frem mod Kursisterne får et markant uddannelsesmiljø Attraktiv arbejdsplads Ventelister Rammerne er tip top Pædagogisk i front Fleksibel tilrettelæggelse International profil Elevråd i front Dristig men med sund økonomi Alle fortæller den samme historie

11 Ledelsens status og grundlæggende analyse af skolen Ledelsen har på baggrund af temadagen med bestyrelsen gjort status på strategiplan 2010/11, arbejdet med ledelsesfilosofien på THL og viderebearbejdet bestyrelsens succeskriterier. Ledelsen har gennem en stella-analyse (se nedenstående side med resultatet) gennemanalyseret THL med henblik på en beskrivelse og analyse af skolen som uddannelsesinstitution og kulturinstitution: THL er en stærk og kulturbærende uddannelsesinstitution Vi kan og vil noget ganske særligt Grundlæggende formål At flytte unge og voksen og os selv i den retning, hvor vi gerne vil være. Understøtter formålet fra ministeriet og regeringen. Slogan Vi bringer dig videre Kulturelle værdier Kulturen på THL er gennem vores værdier: rummelighed, åbenhed, samarbejde, gensidig respekt, empati og kommunikation tydelige, og er - sammen med en proaktiv, økonomisk bevidsthed og adfærd - det bærende. Oplevelsen vores brand Elever og kursister oplever afklaring, retning og får øget selvværd og mod og kommer videre. Det skaber stolthed!

12 THL er unik THL er pædagogisk nyskabende og i front med fokus på mangfoldighed og individuel støtte. TH. LANGS HF & VUC THL har stærkt fokus på Livslang læring med formelle kompetencer first, second, last med stor fleksibilitet. Vi har en økonomisk stabilitet, som gør, at vi trods genopretningsplaner mv. har en frihed til at handle og gøre de ting, vi ønsker for at sikre vores kerneydelses uniknes, pædagogisk, bygningsmæssigt, udstyrsmæssigt. Vi har en unik størrelse: omsætningsmæssigt, overskudsmæssigt, antal elever/kursister og antal af medarbejdere, så vi kan og vil kunne gøre en forskel ved hurtigt at kunne omstille os, hvilket vi har vist. En skole skal ikke generere store overskud til bankbogen - men have det nødvendige overskud gennem årerne til at sikre økonomisk råderum og for at kunne få ting til at ske - altid relateret til vores hovedformål: uddannelse og dannelse (vores kerneydelse). Vi har et solidt fundament i forhold til vores destination THL Radar for 2011 THL definition juni 2011 Styringsparametre Måle på fastholdelse af studerende, medarbejdertrivsel Gennemførelse af projekter? Anvendelse af undersøgelser? Forretningsmodel Tiltrække og fastholde elever og dygtige medarbejdere, og holde fokus på helhedstænkning, synergi og prioritering. Positionering Livslang læring med formelle kompetencer, first,second, last med stor fleksibilitet. Unik kompetence Kombinationen af en relationsorienteret adfærd, og høj faglighed. Organiserende ide Vi bringer dig videre planlægning kapacitet Produkt Uddannelse i THL er en balance mellem det faglige og sociale med fælles og individuel involvering og fokus unik kapacitet erfaring motivation Brand essens Den studerende oplever, faglig udvikling, afklaring, retning og får øget selvværd og mod. Kundebehov Tvang lyst generede kompetence behov, hvor afklaring og retning udvikles undervejs Brand personlighed THl er pædagogisk nyskabende og i front, med fokus på mangfoldighed og den enkeltes behov. Image : rummelighed, og en uformel stil Vision Vi vil være en selvstændig skole, der med en markant profil indgår i forpligtende samarbejde. Vi tilbyder og udvikler uddannelse for alle, first second og last med udgangspunkt i globalt parathed Vi møder omverdenens krav med en udviklende og fleksibel tilgang Kulturelle værdier Internt som eksternt er kulturen og værdierne, rummelighed, åbenhed, gensidig respekt, nysgerrig og nyskabende sammen med en proaktiv og økonomisk bevidsthed og adfærd Grundlæggende formål At flytte unge og voksne, og os selv, i en udviklende retning af hvor de gerne vil være.

13 Ledelsen har viderebearbejdet bestyrelsens arbejde, som er blevet til de 6 strategiske fokusområder, og den retning vi vil gå frem mod 2016 også kaldet destination Visionen for THL Vi vil være en selvstændig skole, der med en markant profil indgår i forpligtende samarbejder. Vi tilbyder og udvikler uddannelse af alle, first, second og last med udgangspunkt i globalt parathed. Vi møder omverdenens krav med en udviklende og fleksibel tilgang. Vi bringer dig videre Visionen suppleres af de følgende fem pædagogiske overordnede målsætninger: At udvikle nye og fleksible undervisnings- og tilrettelæggelsesformer At styrke undervisningstilbud og fastholdelsestiltag At styrke den pædagogiske udvikling At styrke skolens evaluering og kvalitetssikring At udvikle samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere

14 De strategiske fokusområder TH. LANGS HF & VUC I forlængelse af THL s vision har skolen udvalgt nogle ambitiøse strategiske fokusområder for de kommende år: THL skal bevares som en selvstændig institution. En nær og god skole med stor søgning og med en solid og sund økonomi. THL vil have et tiltrækkende image og vil fremstå som en attraktiv arbejdsplads med en tydelig professionsidentitet. Professionelle medarbejdere i en professionel og lærende organisation. THL vil skabe og danne rammen om et innovativt, moderne og pædagogisk tidssvarende studie- og uddannelsesmiljø, hvor vi uddanner og danner mennesker. THL vil udvikle nye uddannelsesmuligheder/områder i et tæt samspil med vores omverden også i et globalt perspektiv. Vi skal være dristige turde vove fodfæstet men med et sundt økonomisk udgangspunkt Ved udvikling og gennemførelse af kompetenceudviklingsforløb er THL den naturlige samarbejdspartner. THL vil være pædagogisk i front. THL vil arbejde med et solidt pædagogisk ståsted, hvor vi gennem fokus på mangfoldighed, den enkeltes behov og fastholdelse vil være pædagogisk nyskabende. Der vil være klare prioriterede mål for det pædagogiske arbejde med elev/kursist i centrum. THL vil fremme involvering af kursister og elever i tæt dialog gennem styrket elevog kursistråd og samarbejdet mellem lærer og elev/kursister. Involverende strategidage med alle medarbejdere i efteråret 2011 I oktober afviklede vi to involverende strategidage med alle skolens medarbejdere. Ledelsen og bestyrelsen havde givet retningen, og dagene var en del af hele THL s involverende strategiproces. På dagene havde vi THL i fokus. Vi drøftede den retning bestyrelsen og ledelsen har valgt, vi skal gå, og hvordan vi kommer derhen med andre ord drøftede vi visionen for fremtiden Vi præsenterede og arbejdede med visionen og det strategiske fokus frem mod 2016, hvor den overordnede ramme for visionen og fokus er sat af bestyrelsen i marts i år. Ledelsen ønskede input til strategiprocessen: input, idéer, tanker, om handlinger, mv. til arbejdet med at nå målet: destination 2016 for THL.

15 Det fik vi, og der ligger et samlet skriv med tanker, ideer kommentarer og referat af det store arbejde med de strategiske fokusområder. Dette arbejde resulterede i en skærpelse af fokusområderne.(der ligger et samlet skriv over de intensive dage) TH. LANGS HF & VUC Destination 2016 blev endeligt drøftet i samarbejdsudvalget i december 2011 og endeligt vedtaget af bestyrelsen for THL december 2011 til ikrafttræden Destination 2016 fremlægges på skolens nytårskur i januar Opfølgning på destination 2016 Strategien bliver årligt fulgt op gennem status på de strategiske fokusområder, samt understøttende budgetter og ledelsesbeslutninger. Ledelsen prioriterer og laver handlingsplaner for fokusområderne og er ansvarlig for at sikre implementeringen. Lederne af de enkelte uddannelsesområder er i samspil med afdelingerne ansvarlige for at indholdsudfylde de strategiske fokusområder og i samspil med medarbejderne prioriterer og opstille handlingsplaner for, hvordan kommer vi hen til. De kommende års fokusområder og oplæg til strategiplan og strategiske mål drøftes med afsæt i oplæg fra ledelsen i SU og senere til beslutning i bestyrelsen.

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 1 INDHOLD EN FÆLLES RETNING FORORD: EN FÆLLES RETNING... side 3 UDFORDRINGER... side 4 FORANDRINGER... side 6 POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI:

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte 22 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 24 2009 Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Ledere sammen og hver for sig

Ledere sammen og hver for sig Ledere sammen og hver for sig Få mere ud af områdeledelse lederweb.dk 2 Kolofon Ledere sammen og hver for sig Væksthus for Ledelse 2015 Projektledelse Sanne Brønserud Larsen, KL Susanne Hyldborg Jensen,

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere