2016 TH. LANGS HF & VUC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2016 TH. LANGS HF & VUC"

Transkript

1 Destination 2016 TH. LANGS HF & VUC

2 Indhold TH. LANGS HF&VUC en stolt uddannelsesinstitution... 3 Skolens værdigrundlag... 5 Visionen for THL... 5 Skolens organisationsstruktur og ledelsesfilosofi... 6 Ledelsesfilosofi... 7 Strategiprocessen på THL- destination 2016 bliver til De strategiske fokusområder Opfølgning på destination

3 TH. LANGS HF&VUC en stolt uddannelsesinstitution TH. LANGS HF&VUC er en selvejende institution og en skole med stolte traditioner. Thedora Lang stiftede skolen i 1882 og senere gymnasiet i 1901, ja så længe er det siden, det hele begyndte. Theodora ønskede på sin tid at stifte og skabe en skole for piger. Umådeligt kontroversielt på den tid. Denne styrke og det at ville gøre en forskel med et stærkt fokus på det vigtigste fundament i en skole nemlig de pædagogiske idéer og deres udvikling, arbejder vi stadig efter på TH langs. Vi vil som hun sikre uddannelse, der giver den enkelte mulighed for at tilegne sig viden og et solidt fundament at bygge sin fremtid på. Vi bygger på principper for praksis, og det at turde være anderledes i tilgangen til elever og kursister, og vi forsøger i vores uddannelser at give en bred almen uddannelse, der på fornemste vis fører traditionerne fra Theodoras principper videre. Vi har bevaret ånden fra Theodoras arbejde ved at skabe et stærkt, nærværende og engageret skolemiljø. Et fundament der fortsat er grundlaget for uddannelse hos os. Det er viden, der gør en forskel og giver muligheden for at skabe sin fremtid. TH. LANGS HF&VUC har sat ambitiøse mål for de kommende år. Vores skole vil være præget af aktivitet og fornyelse, og vi vil med tydelighed udvikle os sammen med vores omverden, så vi fortsat forstærker vores skole og leve op til vores slogan : vi bringer dig videre At drive THL er en meget fornem opgave Vi uddanner og danner, hvilket er meget tydeligt i alle vores uddannelsers formål, og det er grundlaget for vores værdier og det at drive skolen. Vores grundlæggende formål er derfor primært politisk bestemt, men vi skal skabe og sikre en stolthed og en positiv professionsidentitet som en nødvendig forudsætning for at komme i mål! Vi har en perfekt størrelse, der betyder, at vi er hurtige til at agere og tilpasse os det omkringliggende samfunds behov og ikke mindst kan udvikle gode forløb i tæt samspil med virksomhederne. Hvem er vi og hvad vil vi? THL rummer både 2-årigt HF og VUC i samme hus. Vi har kursister/elever i en bred aldersgruppe, og det er en stor fordel at kunne tilbyde så forskellige artede uddannelser i et og samme hus det giver mulighed for tværgående samarbejder på tværs af uddannelser og medarbejdergrupper. Vi er en uddannelsesinstitution, der værdsætter rummelighed og mangfoldighed, og som tydeligt og klart udtrykker forventninger til kursisterne og fastholder dem i uddannelsesforløbet.

4 Unge og voksne udvikler deres kvalifikationer - kompetencer almendannelse på THL og elever, kunder, gæster og personale møder åbenhed og føler sig velkomne Bygningerne indrettes, så de imødekommer tidssvarende moderne, fleksible pædagogiske undervisningsformer, under respekt for "den gamle skoles ånd" THL er en skole, der er i en rygende udvikling, og hvor vi med den særlige brede uddannelsesprofil som THL med HF og et VUC giver mulighed for hele tiden at kunne være et attraktivt tilbud for kompetenceudvikling på alle niveauer. Det er nu 4 år siden, VUC og HF fusionerede, og vi arbejder fortsat med at sikre, at vi er en fælles skole med forskellige segmenter, der understøtter behovet i samfundet. Vi udgør og løser en meget fornem opgave i samfundet ved at sikre de almene kompetencer og grundlaget for, at mennesker kan vælge en rigtig uddannelse og livsbane, for på THL bliver mennesker til. Samtidig understøtter vi også behovene i samfundet. Uddannelsespolitisk er 95%-målsætningen stadig yderst aktuel og bestemmende for en stor del af den dagsorden og de initiativer, der tages politisk initiativ til at få igangsat i relation til uddannelsesinstitutionerne og dermed også THL. Der foruden vil vi medvirke til at sikre at målsætningen om, at 60% af en ungdomsårgang får en videregående uddannelse heraf 25 en længerevarende uddannelse. Vi har på THL den glæde, at vi igennem de sidste 4 år har haft overskud og forventeligt også i 2011 kommer ud overskud. Det giver mulighed for at udvikle og investere i bl.a. pædagogisk udvikling, materialer, mv. til gavn for undervisningen, medarbejderne og ikke mindst kursister og elever. Samtidig giver det mulighed for, at vi nu igangsætter en større om- og tilbygning, der giver en ny og mere tidssvarende bygningsmasse og ikke mindst tilvejebringer mere moderne, helhedsorienterede og fleksible undervisningsfaciliteter for skolens uddannelser. Vores skole står overfor store forandringer i de kommende år - og dermed opstår også mange muligheder. Kunststykket bliver at prioritere og udvælge bevidst blandt de mange muligheder og opgaver. At sætte målene og følge en eller flere veje dertil. Sagt med andre ord Hvis ikke man ved, hvor man vil hen, er det ligegyldigt, hvilken vej man vælger (Citat: Koranen). Med denne strategiplan betegnet Destination 2016 har vi en klar retning på, hvor vi vil hen. Vi har således i ledelsesgruppen - efterfulgt af dialog med bestyrelsen og senere ved strategidage for hele personalet - sat fokus på THL frem til 2016 og sat overordnede strategiske fokusområder for THL s målsætninger, og vi har lagt nogle rammer for, hvor vi vil hen, og hvordan vi kommer derhen. Vi tør vove at miste fodfæstet et øjeblik, og mærke at vi lever og vil komme proaktivt ind i fremtiden.

5 Skolens værdigrundlag THL s vigtigste fundament er vores værdier, hvor vi lægger vægt på: Rummelighed Faglighed Fællesskab Den enkelte kursist foruden åbenhed, samarbejde og gensidig respekt. TH. LANGS HF & VUC Det er vigtigt, at værdierne bruges til fællesskabsskabelse, så vi får et godt arbejdsliv, at vi anvender vores styrker og finder samarbejdsgejsten frem. Værdierne skaber licens til kritik. Vi vil ikke være nikkedukker, men vi vil i det daglige stille de nødvendige spørgsmål: Være venligtsindede partisanere, der smider små granater til at sætte debat i gang. Det vil vores involverende organisations- og udvalgsstruktur give rum til. Det er vigtigt at sikre accepteret og velbegrundet konsensus. Udgangspunktet er respekt og tolerance for hinanden. Værdierne må ingen være i tvivl om, og de vil være gennemgående, for de handlinger vi tager, og de beslutninger der træffes. Vores ledelsesform og vores arbejde med elever og kursister og hinanden tager udgangspunkt heri. Visionen for THL Vi vil være en selvstændig skole, der med en markant profil indgår i forpligtende samarbejder. Vi tilbyder og udvikler uddannelse af alle, first, second og last med udgangspunkt i globalt parathed Vi møder omverdenens forventninger/krav med en udviklende og fleksibel tilgang. Vi bringer dig videre Visionen suppleres af de følgende fem pædagogiske overordnede målsætninger: At udvikle nye og fleksible undervisnings- og tilrettelæggelsesformer At styrke undervisningstilbud og fastholdelsestiltag At styrke den pædagogiske udvikling At styrke skolens evaluering og kvalitetssikring At udvikle samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere

6 Skolens organisationsstruktur og ledelsesfilosofi TH. LANGS HF & VUC vil udvikle en attraktiv arbejdsplads, som fremmer trivsel og arbejdsglæde, og som alle er stolte af. THL vil have et tiltrækkende image og vil fremstå som en attraktiv arbejdsplads med en tydelig professionsidentitet. Professionelle medarbejdere i en professionel og lærende organisation. For at kunne være professionelle medarbejdere i en lærende organisation, stiller det krav til vores samarbejdsform og relationsarbejde gennem en anerkendende tilgang til hinanden og en tydelig struktur. THL har gennemgået en markant udvikling igennem de seneste 3 år. Vi har haft en stor stigning i antal årselever og en stor stigning i medarbejderstaben. Vi er i dag 99 medarbejdere. Det skaber behov for en anden organisationstænkning og struktur, en tydelig og dynamisk organisationsstruktur, der understøtter destination 2016, men som samtidig i sin opbygning vil kunne agerer hurtigt, når der er behov for det. Skolens organisation kan beskrives på en traditionel vis med linie- stabsprincippet med mulig projektorganisering som arbejdsform (se særskilt dokument med organisationsstrukturen). Skolens udvikling betyder, at der er behov for at udvide ledergruppen med en pædagogisk leder i HF-afdelingen. Den pædagogiske leder refererer til vicerektor, som er overordnede ansvarlig for HF-afdelingen. Ledelsen understøttes desuden af ledelses/administrative assistenter, der også indgår i ledelsessekretariatet, som refererer direkte til rektor. De ledelses/administrative assistenter understøtter ledelsen i det daglige og arbejder med analyser, systemer og struktur. Samarbejdsudvalget SU og arbejdsmiljøorganisationen (AMO) er netop stiftet og nedsat efter gældende regler. Øvrige udvalg er nedsat på baggrund af aftaler i SU og rummer alle en ledelsesrepræsentant, medarbejderrepræsentanter på tværs af afdelingerne med mulighed for kursistrepræsentation. Der henvises til beskrivelsen af organisationsstrukturen med tilhørende funktionsoversigt og beskrivelser. (er under udarbejdelse)

7 Kommunikation og etik Kommunikation er omdrejningen for vores virke, og det er vigtigt, at vi har en herredømmefri kommunikation på THL. Når vi kommunikerer anerkender vi, at der er 4 krav: forståelighed, sandhed, rigtighed og oprigtighed. Det lever en ideel herredømmefri samtale op til, som fordrer: at alle berørte har lov til at deltage. at alle må fremsætte, problematisere og kritisere enhver påstand, men med respekt for andre. alle må frit udtrykke holdninger, ønsker og behov. Ingen må hindres i udøvelsen af disse rettigheder gennem tvang. Vi er omhyggelige, når vi kommunikerer (både i skrift og tale,) og vi har behov for, og vi har en tydelig kommunikationsetik, der understøtter ovenstående. (kommunikationsetik drøftes i SU) Ledelsesfilosofi TH. LANGS HF & VUC ledes gennem dialog, medejerskab, medansvar i forhold til konkrete beslutninger og efterlevelse af skolens visioner og værdier. THL er en attraktiv arbejdsplads, der opleves fagligt og personligt udfordrende og hvor arbejdsglæde, anerkendelse, trivsel, innovation og faglig stolthed er kendetegnende for medarbejderne. Udgangspunktet for ledelse er at udvikle en arbejdsplads, som fremmer trivsel og arbejdsglæde og en stolthed over at være en del af THL. TH. Langs er en organisation med mange forskellige kulturer. Dermed vil ledelse i en vis udstrækning være afhængig af den kultur, der er i den enkelte afdeling/område. Samtidig vil der også være forskel på, hvad god ledelse indebærer i forhold til skolens forskellige organisatoriske niveauer. Ledelse udøves og praktiseres i samspillet med medarbejderne og er meget væsentlig for, at medarbejderne trives og udvikles til gavn for skolen og vores elever, kursister og andre interessenter. I erkendelse af, at ledelse ikke sættes på en færdig formel, men er afhængig af tid, sted, opgaver, rammer, kultur og ikke mindst lederens egen personlighed, vil vi i en åben dialog med medarbejderne afstemme vores forventninger til hinanden under rammesætning af den ledelsesfilosofi og de ledelseskompetencer og ikke mindst en anerkendende lederstil på THL.

8 Udgangspunktet for ledelse på THL er at gøre ledelse nærværende, og at vi oplever en fællesskabsfølelse og en stolthed over at være en del af THL. Dette styrkes gennem en klar professionsidentitet og sikring af THL som en attraktiv arbejdsplads Det handler om, at vi finder det bedste i os selv, og giver det til fællesskabet med afsæt i en fælles forståelse og accept af den udvikling, vi ønsker og med respekt for hinanden. Fokus er på de succeser, som tidligere er præsteret, da der i succeshistorierne ligger et stort potentiale for udvikling, og at ny udvikling udspringer af disse. Det er jagten efter historier, fortællinger, oplevelser og erfaringer om, hvad der virker, motiverer, giver energi, kreativitet og arbejdsglæde i organisationen, der er primus motor. Vi leder gennem dialog og fortællinger, tydelig kommunikation, samarbejde, feedback, nærværende personaleledelse. Vi er autentiske og handlekraftige, opstiller klare rammer og arbejder med kulturbærende værdier gennem en proaktiv adfærd det er kernen i det at bedrive ledelse på THL. Der er en åbenhed og en åben dialog med en tydelig involvering. Vi tør bringe os selv i spil og være lyttende og nysgerrige, og alle føler sig set og hørt. Så lykkes vi med visionen, og det at drive skole. Se hele ledelsesfilosofien (under udarbejdelse)

9 Kunsten er at sikre en anerkende og involverende medindflydelse, hvor det er muligt. Det er ledelsens fornemste opgave: Ledelse og medarbejdere forpligter sig til: at acceptere, at vi er forskellige, og at der skal være plads til det. at udvise gensidig respekt for hinandens arbejde på tværs af uddannelser, fag, afdelinger og funktioner. at ros og ris gives på en tryg og troværdig måde at acceptere, at udvikling og effektivitet indebærer en risiko for fejl

10 Strategiprocessen på THL- destination 2016 bliver til TH. LANGS HF & VUC I samråd med bestyrelsen valgte ledelsen at lave en større involverende strategiproces. Først havde bestyrelsen visionsdag i marts, efterfølgende arbejdede ledergruppen med at folde visionens strategiske fokusområder, og siden blev de præsenteret for alle medarbejdere på personalestrategidage i oktober Involveringen af medarbejderne skulle give ideer, input og konkrete forslag til, hvordan vi på THL kan realisere de strategiske fokuspunkter. I marts 2011 havde bestyrelsen og ledelsesgruppen temadag om visionen og strategien frem mod Bestyrelsen arbejdede proaktivt med fremtidsvisionerne for THL arbejdede med en traditionel swot-analyse, der beskrev de styrker og svagheder, trusler og muligheder som THL står over for. Bestyrelsen karakteriserede blandt andet skolen således: (en) god størrelse, med en perfekt beliggenhed og med en rummelig og nærværende tilgang til elever og kursister, og ikke mindst har THL en god og sund økonomi. En skole som også er meget afhængig af sine omgivelser og de tiltag, der kommer politisk. Vi arbejdede med og beskrev værdierne og handlingerne bag de succeser, som THL har haft, og som vi gerne vil bringe med ind i fremtiden. Vi har et mangfoldigt udbud af kurser og tilbud, og elever og kursister gennemfører deres uddannelse hos os opnår de formelle kompetence. Fusionen i 2007 gav os en endnu større mulighed for at være den institution i Silkeborgområdet, der tilbyder grundlæggende og almendannende kompetenceudvikling og dermed være en aktiv part i arbejdet med at sikre de grundliggende kompetencer både for ledige, personer i arbejde og for personer, der ønsker karriereskift- personer på vej. THL indgår i et meget styrket og forpligtende samarbejde i Silkeborg, og det er en styrke også i THL fremtidige virke. Vi indgår i Silkeborg Uddannelsesforening, Garantiskolen, KompetenceCenter Silkeborg. Bestyrelsens overordnede visioner for THL de største succeser frem mod Kursisterne får et markant uddannelsesmiljø Attraktiv arbejdsplads Ventelister Rammerne er tip top Pædagogisk i front Fleksibel tilrettelæggelse International profil Elevråd i front Dristig men med sund økonomi Alle fortæller den samme historie

11 Ledelsens status og grundlæggende analyse af skolen Ledelsen har på baggrund af temadagen med bestyrelsen gjort status på strategiplan 2010/11, arbejdet med ledelsesfilosofien på THL og viderebearbejdet bestyrelsens succeskriterier. Ledelsen har gennem en stella-analyse (se nedenstående side med resultatet) gennemanalyseret THL med henblik på en beskrivelse og analyse af skolen som uddannelsesinstitution og kulturinstitution: THL er en stærk og kulturbærende uddannelsesinstitution Vi kan og vil noget ganske særligt Grundlæggende formål At flytte unge og voksen og os selv i den retning, hvor vi gerne vil være. Understøtter formålet fra ministeriet og regeringen. Slogan Vi bringer dig videre Kulturelle værdier Kulturen på THL er gennem vores værdier: rummelighed, åbenhed, samarbejde, gensidig respekt, empati og kommunikation tydelige, og er - sammen med en proaktiv, økonomisk bevidsthed og adfærd - det bærende. Oplevelsen vores brand Elever og kursister oplever afklaring, retning og får øget selvværd og mod og kommer videre. Det skaber stolthed!

12 THL er unik THL er pædagogisk nyskabende og i front med fokus på mangfoldighed og individuel støtte. TH. LANGS HF & VUC THL har stærkt fokus på Livslang læring med formelle kompetencer first, second, last med stor fleksibilitet. Vi har en økonomisk stabilitet, som gør, at vi trods genopretningsplaner mv. har en frihed til at handle og gøre de ting, vi ønsker for at sikre vores kerneydelses uniknes, pædagogisk, bygningsmæssigt, udstyrsmæssigt. Vi har en unik størrelse: omsætningsmæssigt, overskudsmæssigt, antal elever/kursister og antal af medarbejdere, så vi kan og vil kunne gøre en forskel ved hurtigt at kunne omstille os, hvilket vi har vist. En skole skal ikke generere store overskud til bankbogen - men have det nødvendige overskud gennem årerne til at sikre økonomisk råderum og for at kunne få ting til at ske - altid relateret til vores hovedformål: uddannelse og dannelse (vores kerneydelse). Vi har et solidt fundament i forhold til vores destination THL Radar for 2011 THL definition juni 2011 Styringsparametre Måle på fastholdelse af studerende, medarbejdertrivsel Gennemførelse af projekter? Anvendelse af undersøgelser? Forretningsmodel Tiltrække og fastholde elever og dygtige medarbejdere, og holde fokus på helhedstænkning, synergi og prioritering. Positionering Livslang læring med formelle kompetencer, first,second, last med stor fleksibilitet. Unik kompetence Kombinationen af en relationsorienteret adfærd, og høj faglighed. Organiserende ide Vi bringer dig videre planlægning kapacitet Produkt Uddannelse i THL er en balance mellem det faglige og sociale med fælles og individuel involvering og fokus unik kapacitet erfaring motivation Brand essens Den studerende oplever, faglig udvikling, afklaring, retning og får øget selvværd og mod. Kundebehov Tvang lyst generede kompetence behov, hvor afklaring og retning udvikles undervejs Brand personlighed THl er pædagogisk nyskabende og i front, med fokus på mangfoldighed og den enkeltes behov. Image : rummelighed, og en uformel stil Vision Vi vil være en selvstændig skole, der med en markant profil indgår i forpligtende samarbejde. Vi tilbyder og udvikler uddannelse for alle, first second og last med udgangspunkt i globalt parathed Vi møder omverdenens krav med en udviklende og fleksibel tilgang Kulturelle værdier Internt som eksternt er kulturen og værdierne, rummelighed, åbenhed, gensidig respekt, nysgerrig og nyskabende sammen med en proaktiv og økonomisk bevidsthed og adfærd Grundlæggende formål At flytte unge og voksne, og os selv, i en udviklende retning af hvor de gerne vil være.

13 Ledelsen har viderebearbejdet bestyrelsens arbejde, som er blevet til de 6 strategiske fokusområder, og den retning vi vil gå frem mod 2016 også kaldet destination Visionen for THL Vi vil være en selvstændig skole, der med en markant profil indgår i forpligtende samarbejder. Vi tilbyder og udvikler uddannelse af alle, first, second og last med udgangspunkt i globalt parathed. Vi møder omverdenens krav med en udviklende og fleksibel tilgang. Vi bringer dig videre Visionen suppleres af de følgende fem pædagogiske overordnede målsætninger: At udvikle nye og fleksible undervisnings- og tilrettelæggelsesformer At styrke undervisningstilbud og fastholdelsestiltag At styrke den pædagogiske udvikling At styrke skolens evaluering og kvalitetssikring At udvikle samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere

14 De strategiske fokusområder TH. LANGS HF & VUC I forlængelse af THL s vision har skolen udvalgt nogle ambitiøse strategiske fokusområder for de kommende år: THL skal bevares som en selvstændig institution. En nær og god skole med stor søgning og med en solid og sund økonomi. THL vil have et tiltrækkende image og vil fremstå som en attraktiv arbejdsplads med en tydelig professionsidentitet. Professionelle medarbejdere i en professionel og lærende organisation. THL vil skabe og danne rammen om et innovativt, moderne og pædagogisk tidssvarende studie- og uddannelsesmiljø, hvor vi uddanner og danner mennesker. THL vil udvikle nye uddannelsesmuligheder/områder i et tæt samspil med vores omverden også i et globalt perspektiv. Vi skal være dristige turde vove fodfæstet men med et sundt økonomisk udgangspunkt Ved udvikling og gennemførelse af kompetenceudviklingsforløb er THL den naturlige samarbejdspartner. THL vil være pædagogisk i front. THL vil arbejde med et solidt pædagogisk ståsted, hvor vi gennem fokus på mangfoldighed, den enkeltes behov og fastholdelse vil være pædagogisk nyskabende. Der vil være klare prioriterede mål for det pædagogiske arbejde med elev/kursist i centrum. THL vil fremme involvering af kursister og elever i tæt dialog gennem styrket elevog kursistråd og samarbejdet mellem lærer og elev/kursister. Involverende strategidage med alle medarbejdere i efteråret 2011 I oktober afviklede vi to involverende strategidage med alle skolens medarbejdere. Ledelsen og bestyrelsen havde givet retningen, og dagene var en del af hele THL s involverende strategiproces. På dagene havde vi THL i fokus. Vi drøftede den retning bestyrelsen og ledelsen har valgt, vi skal gå, og hvordan vi kommer derhen med andre ord drøftede vi visionen for fremtiden Vi præsenterede og arbejdede med visionen og det strategiske fokus frem mod 2016, hvor den overordnede ramme for visionen og fokus er sat af bestyrelsen i marts i år. Ledelsen ønskede input til strategiprocessen: input, idéer, tanker, om handlinger, mv. til arbejdet med at nå målet: destination 2016 for THL.

15 Det fik vi, og der ligger et samlet skriv med tanker, ideer kommentarer og referat af det store arbejde med de strategiske fokusområder. Dette arbejde resulterede i en skærpelse af fokusområderne.(der ligger et samlet skriv over de intensive dage) TH. LANGS HF & VUC Destination 2016 blev endeligt drøftet i samarbejdsudvalget i december 2011 og endeligt vedtaget af bestyrelsen for THL december 2011 til ikrafttræden Destination 2016 fremlægges på skolens nytårskur i januar Opfølgning på destination 2016 Strategien bliver årligt fulgt op gennem status på de strategiske fokusområder, samt understøttende budgetter og ledelsesbeslutninger. Ledelsen prioriterer og laver handlingsplaner for fokusområderne og er ansvarlig for at sikre implementeringen. Lederne af de enkelte uddannelsesområder er i samspil med afdelingerne ansvarlige for at indholdsudfylde de strategiske fokusområder og i samspil med medarbejderne prioriterer og opstille handlingsplaner for, hvordan kommer vi hen til. De kommende års fokusområder og oplæg til strategiplan og strategiske mål drøftes med afsæt i oplæg fra ledelsen i SU og senere til beslutning i bestyrelsen.

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Hos os er det værdifuldt at opleve: Ligeværd og dialog Arbejdsglæde Samarbejde Tillid Succes Engagement Hvor ser vi værdierne! Ligeværd og dialog oplever vi,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014

Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014 1 Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014 1. Destination 2016: Arbejdet med og implementering af skolens strategiske fokusområder frem mod 2016 1.1. Professionalisering af organisationen

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Kære LINAK medarbejder

Kære LINAK medarbejder Værdihåndbog Kære LINAK medarbejder Hvad er en værdihåndbog? For LINAK er det et forsøg på at samle de holdninger, vi har til tingene og de værdier, vi bygger på. De resultater, vi har præsteret sammen

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Sct. Knuds Gymnasium

Stillings- og personprofil. Rektor. Sct. Knuds Gymnasium Stillings- og personprofil Rektor Sct. Knuds Gymnasium November 2012 Opdragsgiver Sct. Knuds Gymnasium Adresse Læssøegade 154 5230 Odense M Telefon: 63 11 56 60 www.sctknud-gym.dk Stilling Refererer til

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009 Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Kære leder i Region

Læs mere

T VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆR GANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANG

T VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆR GANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANG ÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAG DAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGO ÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Vision og strategi Herning HF og VUC på vej mod 2017

Vision og strategi Herning HF og VUC på vej mod 2017 Vision og strategi Herning HF og VUC på vej mod 2017 1 2 Indhold Indledning... 3 Strategiprocessen... 3 Tilfredshedsundersøgelser... 3 Visions- og strategidag... 3 Medarbejdernes arbejde med visioner og

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Stillings- og personprofil. Uddannelseschef Høje-Taastrup Gymnasium

Stillings- og personprofil. Uddannelseschef Høje-Taastrup Gymnasium Stillings- og personprofil Uddannelseschef Høje-Taastrup Gymnasium Maj 2014 Opdragsgiver Høje-Taastrup Gymnasium Adresse Frøgaard Allé 2 2630 Tåstrup Telefon: 3396 4050 www.htg.dk Stilling Refererer til

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Indledning. Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse.

Indledning. Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse. spolitik Indledning Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse. spolitikken skal bidrage til at udfordre og udvikle den daglige ledelse i retning af øget

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Stillings- og personprofil. Uddannelsesleder HF og AVU i Køge VUC Roskilde December 2013

Stillings- og personprofil. Uddannelsesleder HF og AVU i Køge VUC Roskilde December 2013 Stillings- og personprofil Uddannelsesleder HF og AVU i Køge VUC Roskilde December 2013 Opdragsgiver VUC Roskilde Adresse Læderstræde 4 4000 Roskilde Telefon: 4630 8600 www.vucroskilde.dk Stilling Refererer

Læs mere

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen [Skriv tekst] Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Gentofte Skole Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk Skoleleder Gentofte Kommune

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Værdi grundlag Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Professionalisme I betjeningen af borgerne samt i interne og eksterne samarbejdsrelationer optræder vi professionelt og serviceorienteret. Vi er opmærksomme

Læs mere

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept.

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept. Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer Excellence Seminar 13. sept. Udfordringer for den offentlige sektors lederskab 2006+ Globaliseringsdagsorden hvad betyder det for den offentlige

Læs mere

God ledelsesadfærd The Tradium Way. - pejlemærker

God ledelsesadfærd The Tradium Way. - pejlemærker God ledelsesadfærd The Tradium Way - pejlemærker God ledelsesadfærd The Tradium Way - pejlemærker Tradiums bestyrelse er skolens øverste ledelse. Bestyrelsens rolle og betydning som styrende organ er i

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Lederskabelse i Børn og Unge 2014

Lederskabelse i Børn og Unge 2014 Lederskabelse i Børn og Unge 2014 Et fælles ledelsesgrundlag I Varde Kommune har vi store forventninger til lederne. Vi skal som ledere kunne arbejde relationelt, strategisk og kunne skabe resultater for

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Den værdimæssige ramme for det kommunale tilsyn I Skive Kommune arbejder alle ud fra et værdigrundlag om trivsel, ordentlighed og udvikling.

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF Stillings- og personprofil Rektor Espergærde Gymnasium og HF Januar 2012 Opdragsgiver Espergærde Gymnasium og HF Adresse Gymnasievej 2 3060 Espergærde Telefon: 49 13 42 22 www.eg-gym.dk Stilling Refererer

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Stillings- og personprofil. Skoleleder. Forældreskolen i Aarhus

Stillings- og personprofil. Skoleleder. Forældreskolen i Aarhus Stillings- og personprofil Skoleleder Forældreskolen i Aarhus April 2015 Opdragsgiver Forældreskolen i Aarhus Adresse Marselis Boulevard 17 8000 Aarhus C http://www.foraeldreskolen.dk/ Stilling Refererer

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Personalepolitiske holdninger og værdier

Personalepolitiske holdninger og værdier Personalepolitiske holdninger og værdier Århus Købmandsskole Aarhus Business College På Århus Købmandsskole lever vi af uddannelse og kompetenceudvikling af unge og voksne. Det er derfor vores mission

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag FUNDAMENTET CBF Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Center for Børn og Forebyggelse Herning Kommune Herning Kommune Juni 2014 Layout: Signatur Design Vignetter: Karen Leth Forord I 2012 blev Børne- og

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 1 INDHOLD EN FÆLLES RETNING FORORD: EN FÆLLES RETNING... side 3 UDFORDRINGER... side 4 FORANDRINGER... side 6 POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI:

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere