PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1."

Transkript

1 PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kontaktperson for praktik i pædagoguddannelsen: Kommunal: Krudtuglens vuggestue og børnehave en del af Midtbyens dagtilbud og SFO Ådalen Struer Bibi Salskov er aftaleholder i Midtbyen. PT er stillingen som pædagogisk leder i Krudtuglen ubesat. Kommunal institution i Struer Kommune Privat: Regional: Side 1 af 25

2 Institutionstype/ foranstaltning a) Antal børn/unge /voksne b) Aldersgruppe c) Antal stuer / afdelinger d) Åbningstid a) 60 børn i vuggestuen; børn i børnehaven b) 0-2,11 år i vuggestuen; 2,11-6 år i børnehaven c) 5 stuer med 12 børn på hver i vuggestuen; 3 stuer i børnehaven, hvoraf den ene stue er en naturgruppe, der kører på tur med vores bus. d) vuggestuen: mandag-torsdag: /fredag: ; børnehaven: mandag-torsdag: /fredag: Institutionens formål jf. lovgrundlag. Vi arbejder ud fra lovgrundlaget i dagtilbudslovens 7 & 8 Vi arbejder ud fra Struer Kommunes sammenhængende børne- og unge-politik, den kan ses på Karakteristik af brugergruppen: Vi har en børnegruppe med mange forskellige sociale og kulturelle baggrunde. Hvilket også betyder, at vi har en del tosprogede børn. Beskrivelse af den / de aktuelle børne- / bruger/borgergruppe. Arbejdsmetoder: Kort beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis og teoretiske og metodiske grundlag (Uddybes senere i relation til uddannelsesplanens videns- og færdig- Vi udarbejder kompetencehjul på alle børn ved overgang til børnehave, derudover udarbejder vi kompetencehjul på de børn vi vurderer har behov for en ekstra indsats, som arbejdsredskab for personalet. Kompetencehjulet tager udgangspunkt i zone for nærmeste udvikling. Se https://www.legetek.dk/ Vi er lige begyndt at arbejde med Aktionslæring, som pædagogisk redskab. Side 2 af 25

3 hedsmål) Vi arbejder med inklusion. Vi udarbejder SMITTE modeller som arbejdsredskab i forbindelse med emneuger og pædagigoske forløb. Vi arbejder ud fra Struer Kommunes overordnede grundlag, som kan ses på Ansatte (pædagogiske faggrupper, andre faggrupper) Vi har både pædagoger, pædagogmedhjælpere, en PGU uddannet, PAU - studerende, pædagogstuderende og en køkkendame ansat. Derudover har vi en aftaleholder og en pædagogisk leder. Praktikvejlederens kvalifikationer: Pædagogisk grunduddannelse: PD modul i praktikvejledning: Diplomuddannelse x 0 0 x 2 x x Andet/ andre uddannelser: Side 3 af 25

4 Det er forskelligt hvilken pædagog, der er vejleder, alt efter placering af den studerende. Tværprofessionelt samarbejde in- og eksternt: Vi har en ressourcepædagog ansat i børnehaven, som hele institutionen kan trække på, hvis vi har børn med særlige behov. Derudover samarbejder vi med PPR, familiecenteret og integrationsafdelingen ved behov. Særlige forhold omkring den studerendes ansættelse: Arbejdsforhold Forventes den studerende at arbejde alene? Ved bekræftelse: hvor meget og hvordan? I 1. praktik vil den studerendes timer typisk ligge midt på dagen, hvor der altid er flere personaler på arbejde. Der kan være tale om at den studerende prøver at åbne og lukke sammen med vejlederen eller en anden medarbejder. Den studerende i 1. praktik vil som hovedregel ikke være alene med børnene. I den 2. & 3. praktik er den studerende tilknyttet en fast stue med en fast arbejdsplan sammen med to øvrige personaler. Sammen dækker de 3 personer dagen på stuen, så der kan være morgener eller eftermiddage, hvor de studerende skal være alene med børnene indtil den næste person møder ind, eller efter den anden er gået hjem. Vi afholder personalemøde ca. en gang i måneden fra 17-20, som den studerende selvfølgelig skal deltage i. Derudover kan der være tale om stuemøder, forældremøder, sommerfest o.a, som aftales med den studerende. Øvrige oplysninger Ved praktikstart skal den studerende lave en skriftlig præsentation med et billede, som kan hænges op som information til forældrene. Side 4 af 25

5 Uddannelsesplan Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen 9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage studerende. Planen skal udarbejdes i overensstemmelse med kompetencemålene for de relevante praktikperioder med angivelse af relevant litteratur, organisering af praktikvejledning og af kontakt til professionshøjskolen. Uddannelsesplanen udarbejdes i samarbejde med professionshøjskolen. Specialiseringsmuligheder: Hvilke specialiseringsmuligheder kan praktikstedet tilbyde? (Sæt X - Nogle praktiksteder, kan tilbyde flere specialiseringsmuligheder. Vi opfordrer til, at praktikstedet angiver primær og evt. sekundær specialiseringsmulighed. Den primære specialiserings kompetenceområder for 2. og 3. praktik skal præsenteres i uddannelsesplanen. Praktikstedet kan præsentere det sekundære specialiseringsområde på samme måde) Primær: Sekundær: Dagtilbudspædagogik x Skole- og fritidspædagogik Social- og specialpædagogik Side 5 af 25

6 Valgfagsområder: Følgende emneområder er valgfag for de studerende i løbet af uddannelsen. Hvilke af disse emneområder kan ses i det daglige arbejde i institutionen? 1) Kreative udtryksformer. 2) Natur og udeliv. 3) Sundhedsfremme og bevægelse. x x x 4) Medier og digital kultur. 5) Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri. 6) Social innovation og entreprenørskab. 7) Kulturmøde og interkulturalitet. x Side 6 af 25

7 Uddannelsesplan 1. Praktik (Grundfagligheden) Kompetencemål: De studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis. Vidensmål: Den studerende har viden om Færdighedsmål: Den studerende kan Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen? (fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmuligheder tilbyder praktikstedet den studerene? Og hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?) praktikstedets målgrupper samt praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgaver, anvende viden om praktikstedets samfundsmæssige opgaver i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde, Den studerende skal have kendskab til vores lovgrundlag. Den studerende skal have kendskab til de samarbejdspartnere, vi har mulighed for at arbejde sammen med. Den studerende skal have kendskab til Struer Kommunes sammenhængende børne- og unge-politik samt Struer Kommunes overordnede grundlag. Den studerende skal være med til at planlægge, gennemføre og evaluere et eller flere pædagogiske projekter. målsætning, tilrettelæggelse og organisering af pædagogisk praksis, herunder om pædagogiske metoders effekter, målsætte, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogisk praksis med inddragelse af viden om effekten af forskellige pædagogiske metoder, Den studerende skal have viden om 0-6 årige børns udvikling og de enkelte børns niveau for at kunne tilrettelægge aktiviteter, der passer til børnegruppen. Den studerende skal være med til at udarbejde kompetencehjul. Den studerende skal have kendskab til de metoder vi arbejder med, herunder aktionslæring, kompetencehjul, anerkendelse og inklusion. Den studerende skal være med til at forberede tema- Side 7 af 25

8 uger/fokusuger, og udarbejde SMITTE-modeller dertil. Den studerende skal være med til at evaluere temauger, både ud fra SMITTE-modellen og i forhold til de pædagogiske læreplaner. Arbejdsportfolioen skal bruges som refleksionsredskab. evaluerings-, undersøgelsesog dokumentationsformer og dokumentere og evaluere egen deltagelse i pædagogisk praksis, herunder reflektere over kvaliteten i egne læreprocesser, og Den studerende skal deltage i det praktiske og pædagogiske arbejde sammen med det øvrige personale. Den studerende skal reflektere over andres og egne handlinger. Den studerende skal aktivt arbejde med sin arbejdsportfolio. Den studerende skal undre sig og stille undrende spørgsmål til den eksisterende pædagogiske praksis. såvel den sundhedsmæssige som den dannelsesmæssige betydning af sunde madvaner, måltidskultur, hygiejne og indeklima. anvende viden om sundhed og sundhedsfremme i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde. Den studerende skal have kendskab til vores kostpolitik Den studerende skal tage aktiv del i det sundhedsfremmende arbejde med børnene og være en god rollemodel Den studerende skal være med til at tilrettelægge sundhedsfremmende aktiviteter for børnene. Angivelse af relevant litteratur: Bjørg Kjær: Inkluderende pædagogik. Bo Clausen & Karen Sørensen (red.): Inklusion så det batter Hanne Warming: Børneperspektiver Erik Sigsgaard m.fl.: De mindste Håndbog for sprogvejledere Side 8 af 25

9 Evaluering. Her formuleres hvordan den studerendes læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperioden Vejlederen og den studerende skal lave hver sin skriftlige status over praktikken inden statusmødet på VIA, hvor vi gennem samtale med praktikunderviser gør status over praktikken indtil nu. Organisering af vejledning: a) Hvordan tilrettelægges uddannelsesforløbet for den enkelte studerende?: b) Hvordan og hvornår afholdes vejledning? c) Hvordan inddrages den studerendes portfolio i vejledningsprocessen? a) Der afsættes 1 time til vejledning pr. uge med den primære vejleder. Derudover tilbydes vejlening med andet personale med relevante kompetencer. Du er som studerende ansvarlig for dagsorden til og referater fra vejledningstimerne. Desuden forventer vi ved praktikperiodens afslutning at få en skriftlig evaluering af såvel Krudtuglen som praktiksted og af vejlederen. b) Vejledningen er fast lagt ind i arbejdsplanen. c) som grundlag for refleksion og samtale med vejleder. Den studerendes arbejdsplan: Den studerende får en fast arbejdsplan og arbejder efter en plan for lige uger og ulige uger. Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution Ved bekymring/problemer tages kontakt til praktikunderviseren på VIA. (herunder en kort beskrivelse af hvordan institutionen forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet) Side 9 af 25

10 Uddannelsesplan 2. praktik - Dagtilbudspædagogik Område 3: Relation og kommunikation 2. praktikperiode. Området retter sig mod relationer, samspil og kommunikation i pædagogisk praksis med 0-5-årige børn, herunder betydningen af børns forskellige livsbetingelser for trivsel, relationer og kommunikation. Kompetencemål: Den studerende kan skabe relationer til det enkelte barn og børnegruppen, støtte børnene i at indgå i relationer til hinanden, støtte udviklingen af børns kommunikative kompetencer, beherske professionel kommunikation samt reflektere over sine egne evner til at kommunikere og indgå i relationer. Vidensmål: Den studerende har viden om Færdighedsmål: Den studerende kan Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen? (fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmuligheder tilbyder praktikstedet den studerene? Og hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?) det 0-5 årige barns forudsætninger og udviklingsmuligheder, herunder børn med særlige behov, tilrettelægge differentierede pædagogiske aktiviteter gennem analyse af børns forudsætninger, interaktion og kommunikation, Den studerende skal have viden om 0-6 åriges børns udvikling og de enkelte børns niveau for at tilrettelægge aktiviteter, der passer til børnegruppen. Den studerende skal være med til at udarbejde kompetencehjul. Den studerende skal have kendskab til de metoder vi arbejder med, herunder aktionslæring, kompetencehjul, anerkendelse og inklusion. Den studerende skal være med til at forberede temauger/fokusuger, og udarbejde SMITTE-modeller dertil. Den studerende skal have viden om både børns almene sproglige Side 10 af 25

11 udvikling og tosprogede børns udvikling, for at kunne interagere og kommunikere med børnene på deres niveau, og for at kunne sætte udviklende aktiviteter i gang. samspil og interaktion samt relationernes betydning for det 0-5 årige barns leg, læring, socialisering, trivsel og udvikling, skabe nærværende relationer og understøtte det enkelte barns udfoldelsesog deltagelsesmuligheder i fællesskabet, Den studerende skal sammen med det øvrige personale arbejde med inklusion, for at give alle børn mulighed for at deltage i fællesskaberne, og hjælpe de børn der har behov for dette. Den studerende skal skabe relationer til børnene på stuen ved at være nærværende og deltagende i dagligdagen. Derudover skal den studerende støtte børnene i at skabe relationer børnene imellem. Den studerende skal have øje for børnenes forskelligheder og tilrettelægge praksis ud fra det enkelte barns behov og udviklingsniveau. Den studerende skal have viden om børns sociale udvikling. Den studerende skal se det enkelte barn i gruppen samt have overblik over gruppen som helhed. Den studerende skal lege med børnene og derigennem få forståelse for legens betydning. Den studerende skal iagttage de sociale relationer, der er børnene imellem, og komme med forslag til, hvordan disse kan udvikles. Den studerende skal bruge arbejdsportfolioen som refleksionsredskab. Den studerende skal have forståelse for, hvornår der er behov for at voksne griber ind i leg eller konflikter, og hvornår vi skal lade børnene prøve at løse uoverensstemmelser selv. dialog og professionel kommunikation, kommunikere nuanceret, præcist og forståeligt med Den studerende skal være rollemodel i den måde vedkommende taler med børn, forældre, og kolleger på. Den studerende skal have viden om børns sproglige udvikling. Side 11 af 25

12 børn, familier og kolleger, Den studerende har mulighed sammen med vejleder at deltage i en forældresamtale. Den studerende skal have viden om forældresamarbejde,herunder hvordan man håndterer den svære samtale. Den studerende skal være en aktiv del af personalesamarbejdet, bl.a. ved at have et fast punkt på dagosordnen til p-møde, hvor den studerende fortæller den øvrige personalegruppe, hvad de er optaget af i praktikken lige nu. leg, legeteorier og legekulturer, rammesætte børns leg, Den studerende skal have viden om de enkelte børns niveau, og dermed understøtte børnenes sociale udvikling Den studerende skal iagttage børnenes leg og samtidig være iderig, igangsættende og opfindsom i legen. Den studerende skal være med til at skabe rum og give muligheder for leg som engagerer, udfordrer og giver mening for børnene i denne aldersgruppe. Da vi i Krudtuglen har stor fokus på børnenes leg og egne aktiviterer. Arbejdsportfolioen bruges som refleksionsredskab. kropslig, kreativ, musisk og æstetisk læring og udfoldelse i pædagogisk praksis og målsætte, tilrettelægge og evaluere pædagogiske aktiviteter og generelt motivere og understøtte børns leg og æstetiske, musiske og kropslige udfoldelse og Den studerende skal have viden om børnenes udviklingsniveau, for at kunne tilrettelægge aktiviteter ud fra deres niveau. Den studerende skal være deltagende i vores musik på tværs hver fredag. Den studerende skal tilrettelægge aktiviteter/forløb indenfor musik, bevægelse eller kreativ udfoldelse omsorg, sundhedsfremmende og forebyggende arbejde. tilrettelægge, gennemføre og evaluere indsatser for omsorg, sundhed og fore- Den studerende skal være en positiv rollemodel overfor børnene. Den studerende skal have viden om vores beredsskabsplan ift. seksuelle overgreb. Den studerende skal have viden om vores omsorgsplan. Side 12 af 25

13 byggelse. Den studerende skal have viden om hvilke muligheder for tværfagligt samarbejde vi har. Angivelse af relevant litteratur: Bjørg Kjær: Inkluderende pædagogik. Bo Clausen & Karen Sørensen (red.): Inklusion så det batter Hanne Warming: Børneperspektiver Erik Sigsgaard m.fl.: De mindste Håndbog for sprogvejledere Evaluering. Her formuleres hvordan den studerendes læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperioden Vejlederen og den studerende skal lave hver sin skriftlige status over praktikken inden statusmødet på VIA, hvor vi gennem samtale med praktikunderviser gør status over praktikken indtil nu. Organisering af vejledning: a) Hvordan tilrettelægges uddannelsesforløbet for den enkelte studerende?: b) Hvordan og hvornår afholdes vejledning? c) Hvordan inddrages den studerendes portfolio a) Der afsættes 1 time til vejledning pr. uge med den primære vejleder. Derudover tilbydes vejledning med andet personale med relevante kompetencer. Du er som studerende ansvarlig for dagsorden til og referater fra vejledningstimerne. Desuden forventer vi ved praktikperiodens afslutning at få en skriftlig evaluering af såvel Krudtuglen som praktiksted og af vejlederen. b) Vejledningen er fast lagt ind i arbejdsplanen. c) som grundlag for refleksion og samtale med vejleder. Side 13 af 25

14 i vejledningsprocessen? Institutionen som praktiksted: Er der særlige forventninger til den studerendes forudsætninger? I Krudtuglen ønsker vi at være med til at uddanne fremtidige kollegaer. Den studerende skal have mulighed for at få et indgående kendskab til det pædagogiske praksisfelt. Den teoretiske læring og viden kan afprøves og reflekteres over. Når der kommer studerende og stiller spørgsmål til praksis, styrker og udvikler det pædagogikken i Krudtuglen. Hvilket danner udgangspunkt for fælles refleksion. Vi kan tilbyde den studerende et spændende praktiksted med energiske og arbejdsglade kollegaer med sans for humor. Vi tager alle del i det ansvar, det er at have studerende. Vi har en faglig velfunderet og fleksibel personalegruppe som er åbne for at medvirke i nye tiltag. Vi vil introducere den studerende til Krudtuglens personalepolitik, reglerne om tavshedspligt samt andre interne regler og aftaler. Vores formål med at være praktiksted er: At vi som praktiksted aktivt kan bidrage til og være medansvarlig i uddannelsen af fremtidige kollegaer. At give den studerende tid og rum til at udvikle sin professionelle kompetence i praksis. At medvirke til at den studerende kan udvikle evnen til at koble teori og praksis. At vi som praktiksted får mulighed for at tilegne os ny viden, og udvikle vores faglighed. At vi som praktiksted gerne vil udfordres i og give modspil til, de samfunds og uddannelsesmæssige krav der bliver stillet. Side 14 af 25

15 Vores krav og forventninger til den studerende: At du indgår aktivt i Krudtuglens daglige pædagogiske praksis. At du er omsorgsfuld og nærværende overfor børnene. At du er loyal i forhold til husets målsætninger og aftaler. At du overholder din tavshedspligt. At du møder til tiden, er fleksibel og klar til at yde en ekstra indsats, hvis der er brug for det. At du har lyst til at lære nyt og udvikle dig. At du læser den faglitteratur som du i fællesskab med din vejleder finder interessant og relevant for praktikken. At du deltager aktivt i pædagogiske drøftelser og diskussioner. At du kan modtage og give konstruktiv kritik. At du forbereder dig til vejledningstimerne. At du deltager aktivt i personalesamarbejdet. At du deltager i møder og planlagte arrangementer udenfor normal arbejdstid. At du præsenterer din arbejdsportfolio og aktivt arbejder videre med det gennem praktikperioden, for derved at dokumentere udviklingen af dine pædagogiske læreprocesser. Den studerendes arbejdsplan: Den studerende får en fast arbejdsplan og arbejder efter en plan for lige uger og ulige uger. Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution Ved bekymring/problemer tages kontakt til uddannelsesvejlederen på VIA. (herunder en kort be- Side 15 af 25

16 skrivelse af hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet) Side 16 af 25

17 Uddannelsesplan 3. praktik - Dagtilbudspædagogik Område 4: Samarbejde og udvikling 3. praktikperiode. Området retter sig mod systematisk og videnbaseret refleksion over og bidrag til udvikling og innovation i pædagogisk praksis. Kompetencemål: Den studerende skal målrettet kunne tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere aktiviteter og læreprocesser, der støtter barnets trivsel, læring, dannelse og udvikling. I den forbindelse skal den studerende på et fagligt grundlag kunne udfordre eksisterende praksis, afsøge og vurdere alternative muligheder og bidrage til udvikling af pædagogisk praksis. Vidensmål: Den studerende har viden om Færdighedsmål: Den studerende kan Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen? (fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmuligheder tilbyder praktikstedet den studerene? Og hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?) samfundsmæssige og institutionelle problemstillinger forbundet med pædagogisk arbejde i dagtilbud, identificere, analysere og vurdere samfundsmæssige rammer og institutionskulturens betydning for samarbejde, pædagogisk udvikling og kvalitet, Den studerende skal have kendskab til vores lovgrundlag. Den studerende skal have viden om de samarbejdspartnere, vi har mulighed for at arbejde sammen med. Den studerende skal have kendskab til Struer Kommunes sammenhængende børne- og unge-politik. Den studerende skal læse og reflektere over Struer kommunes overordnede grundlag. Den studerende skal på baggrund af aktiv deltagelse i dagligdagen og refleksion heraf komme med forslag til udvikling af den pædagiske praksis. Den studerende skal have forståelse for den samfundsmæssige opgave, vi har med at integrere tosprogede børn i den danske institutionskultur. Den studerende skal have forståelse for den samfundsmæs- Side 17 af 25

18 sige opgave med at inkludere børn med særlige behov. Den studerende skal forholde sig til og reflektere over den kultur der hersker i institutionen, og hvilken betydning den har for det pædagogiske arbejde. leg, bevægelse, natur- og kulturoplevelser, digitale medier samt skabende aktiviteters betydning for 0-5 åriges dannelse, trivsel, læring og udvikling, udvikle det fysiske, psykiske, sociale og æstetiske børnemiljø, Den studerende skal være en aktiv del af de aktiviteter, der foregår i huset. Den studerende skal ved at planlægge, gennemføre og evaluere være med til at udvikle praksis, og dermed børnemiljøet i institutionen. Den studerende skal reflektere over institutionens børnemiljø, og kommer med forslag til hvordan børnemiljøet kan udvikles. forandringsprocesser og innovation, bidrage til udvikling af pædagogisk praksis gennem innovative og eksperimenterende tiltag, Den studerende skal være med til at udvikle den pædagogiske praksis ved at sætte innovative og eksperimenterende tiltag i gang. Den studerende skal komme med forslag til, hvordan vi kan ændre rammerne i institutionen med henblik på inklusion, og dermed sørge for at alle børn har mulighed for at deltage i fællesskabet. inddragelse af børn og forældres perspektiv i udviklings- og forandringsprocesser, inddrage børn og forældres ideer og kreativitet som en del af pædagogiske udviklings- og forandringsprocesser, Den studerende skal kunne vurdere i hvilket omfang børnene kan have medindflydelse på deres egen hverdag, hvor vi tager hensyn til børnenes alder og hvilke beslutninger de mest hensigtsmæssigt kan have indflydelse på, så det er til gavn for børnene. Den studerende skal se, hvordan vi kan være med til at udvikle børnenes leg og egne aktiviteter gennem det at skabe Side 18 af 25

19 rum og give muligheder for leg som engagerer, udfordrer og giver mening for børnene i denne aldersgruppe. Den studerende skal have kendskab til vores forældrebestyrelse, hvor forældrene på deres børns vegne har mulighed for at gøre deres indflydelse gældende. Der kan evt. være mulighed for at deltage i et bestyrelsesmøde. Den studerende skal være aktivt deltagende i det daglige forældresamarbejde, og evt. være med til at forberede og deltage i en forældresamtale. Den studerende skal være nysgerrig på børn og forældres ideer og perspektiver på de tiltag den studerende igangsætter, og bruge deres input i udviklingen i af praksis. Den studerende skal reflektere over sit pædagogiske udviklingsarbejde og dokumentere dette i arbejdsportfolioen. didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder dokumentation og evaluering, og sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion over pædagogisk praksis og Den studerende udarbejder en SMITTE model over et eller flere pædagogiske forløb og evalurer efterfølgene ud fra tegnene og ud fra de pædagogiske læreplaner. Den studerende reflekterer løbende over udviklingen af den pædagogiske praksis gennem arbejdsportofolioen som grundlag til vejledning. førstehjælp. udføre grundlæggende førstehjælp. Undervisning på studiedage Side 19 af 25

20 Angivelse af relevant litteratur: Bjørg Kjær: Inkluderende pædagogik. Bo Clausen & Karen Sørensen (red.): Inklusion så det batter Hanne Warming: Børneperspektiver Erik Sigsgaard m.fl.: De mindste Håndbog for sprogvejledere Evaluering. Her formuleres hvordan den studerendes læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperioden Vejlederen og den studerende skal lave hver sin skriftlige status over praktikken inden statusmødet på VIA, hvor vi gennem samtale med praktikunderviser gør status over praktikken indtil nu. Organisering af vejledning: a) Hvordan tilrettelægges uddannelsesforløbet for den enkelte studerende?: b) Hvordan og hvornår afholdes vejledning? c) Hvordan inddrages den studerendes portfolio i vejledningsprocessen? a) Der afsættes 1 time til vejledning pr. uge med den primære vejleder. Derudover tilbydes vejledning med andet personale med relevante kompetencer. Du er som studerende ansvarlig for dagsorden til og referater fra vejledningstimerne. Desuden forventer vi ved praktikperiodens afslutning at få en skriftlig evaluering af såvel Krudtuglen som praktiksted og af vejlederen. b) Vejledningen er fast lagt ind i arbejdsplanen. c) Som grundlag for refleksion og samtale med vejleder. Side 20 af 25

21 Institutionen som praktiksted: Er der særlige forventninger til den studerendes forudsætninger? I Krudtuglen ønsker vi at være med til at uddanne fremtidige kollegaer. Den studerende skal have mulighed for at få et indgående kendskab til det pædagogiske praksisfelt. Den teoretiske læring og viden kan afprøves og reflekteres over. Når der kommer studerende og stiller spørgsmål til praksis, styrker og udvikler det pædagogikken i Krudtuglen. Hvilket danner udgangspunkt for fælles refleksion. Vi kan tilbyde den studerende et spændende praktiksted med energiske og arbejdsglade kollegaer med sans for humor. Vi tager alle del i det ansvar, det er at have studerende. Vi har en faglig velfunderet og fleksibel personalegruppe som er åbne for at medvirke i nye tiltag. Vi vil introducere den studerende til Krudtuglens personalepolitik, reglerne om tavshedspligt samt andre interne regler og aftaler. Vores formål med at være praktiksted er: At vi som praktiksted aktivt kan bidrage til og være medansvarlig i uddannelsen af fremtidige kollegaer. At give den studerende tid og rum til at udvikle sin professionelle kompetence i praksis. At medvirke til at den studerende kan udvikle evnen til at koble teori og praksis. At vi som praktiksted får mulighed for at tilegne os ny viden, og udvikle vores faglighed. At vi som praktiksted gerne vil udfordres i og give modspil til, de samfunds og uddannelsesmæssige krav der bliver stillet. Vores krav og forventninger til den studerende: At du indgår aktivt i Krudtuglens daglige pædagogiske praksis. At du er omsorgsfuld og nærværende overfor børnene. At du er loyal i forhold til husets målsætninger og aftaler. Side 21 af 25

22 At du overholder din tavshedspligt. At du møder til tiden, er fleksibel og klar til at yde en ekstra indsats, hvis der er brug for det. At du har lyst til at lære nyt og udvikle dig. At du læser den faglitteratur som du i fællesskab med din vejleder finder interessant og relevant for praktikken. At du deltager aktivt i pædagogiske drøftelser og diskussioner. At du kan modtage og give konstruktiv kritik. At du forbereder dig til vejledningstimerne. At du deltager aktivt i personalesamarbejdet. At du deltager i møder og planlagte arrangementer udenfor normal arbejdstid. At du præsenterer din arbejdsportfolio og aktivt arbejder videre med det gennem praktikperioden, for derved at dokumentere udviklingen af dine pædagogiske læreprocesser. Den studerendes arbejdsplan: Den studerende får en fast arbejdsplan og arbejder efter en plan for lige uger og ulige uger. Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution Ved bekymring/problemer tages kontakt til uddannelsesvejlederen på VIA. (herunder en kort beskrivelse af hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet) Side 22 af 25

23 Uddannelsesplan 4. praktik - Bachelorprojektet Område: Bachelorprojektet, herunder 4. praktikperiode. Bachelorprojektet udspringer af den studerendes specialiseringsområde. Bachelorprojektet og den tilhørende bachelorpraktik tager udgangspunkt i en professionsrelevant problemstilling. Bachelorprojektets problemformulering danner grundlag for en empirisk og teoretisk analyse, identifikation af udviklingsmuligheder og perspektivering af praksis. Kompetencemål: Den studerende kan identificere, undersøge, udvikle og perspektivere pædagogfaglige problemstillinger. Vidensmål: Den studerende har viden om Færdighedsmål: Den studerende kan virkefelter for den pædagogiske profession, identificere, afgrænse og undersøge en relevant professionsfaglig problemstilling af både teoretisk og praktisk karakter, pædagogfaglig udvikling og innovation, identificere og fagligt vurdere muligheder for udvikling og kvalificering af pædagogisk praksis, pædagogens professionsfaglighed og professionsetik, formidle etiske og handleorienterede overvejelser, der kvalificerer pædagogisk samspil, og demonstrere professionsfaglig dømmekraft, følgende forholds indflydelse på den valgte problemstilling: -Kulturelle og sociale. -Institutionelle og organisatoriske. -Historiske, samfundsmæssige og internationale, inddrage organisatoriske og samfundsmæssige forhold i perspektiveringen af den valgte problemstilling, Side 23 af 25

PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Side! 1 af! 25 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn:

Læs mere

PRAKTIKSTEDDSBESKRIVELSE FOR PA STUDERENDE

PRAKTIKSTEDDSBESKRIVELSE FOR PA STUDERENDE PRAKTIKSTEDDSBESKRIVELSE FOR PA STUDERENDE Hvem er vi? Den integrerede institution Klokkeskoven er en 0-6 års institution under Århus Kommune. Vi er centralt placeret i Stavtrup tæt på busstoppested og

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Pædagogers kompetenceprofil

Pædagogers kompetenceprofil Pædagogers kompetenceprofil Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet bestående af repræsentanter fra: Amtsrådsforeningen, Børne- og kulturchefforeningen, BUPL, Daginstitutionernes

Læs mere

Projekt Ressourcepædagoger

Projekt Ressourcepædagoger 2010 Projekt Ressourcepædagoger VIA University College Videreuddannelse og kompetenceudvikling 01-03-2010 Kolofon Rapporten er skrevet og redigeret af: Kirsten Rasmussen, Lektor, e-mail kirr@viauc.dk Lisbet

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS PRAKTIKSKOLENS PRAKTIKHÅNDBOG OM 4. STUDIEÅR ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 (LU07-lovgivningen) LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS Indhold Indledning... 3 Fakta om skoleperioden... 4 Det særlige ved skoleperioden...

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 April 2015 Kvalitetsrapport Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Afdelingen for Dagtilbud Fotos: Susan Klausen og Bøgebjerg Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige.

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Indholdsfortegnelsen Udvikling af sprog- og læsefærdigheder for de 3-6 årige... 4 Rammer og struktur for sprogarbejdet... 6 Den fysiske indretning...

Læs mere

Overgange mellem tilbud

Overgange mellem tilbud Juli 2014 Overgange mellem tilbud Lyngby Taarbæk Kommune Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjerne vil blive redigeret i skoleåret 2014/2015 i forhold til den nye skolereform Bindende retningslinjer

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere