Evaluering af projekt Nye Cirkler i Trekanten Margit Helle Thomsen mhtconsult Oktober 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af projekt Nye Cirkler i Trekanten Margit Helle Thomsen mhtconsult Oktober 2012"

Transkript

1 Nydanske børn og unge i nye sociale cirkler via spejderbevægelsen Evaluering af projekt Nye Cirkler i Trekanten Margit Helle Thomsen mhtconsult Oktober 2012

2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING Evalueringens baggrund Evalueringens formål Evalueringens analysetemaer Evalueringens design og datagrundlag REKRUTTERING MED SÆRLIGE... 7 RESSOURCEBEHOV Indledning Mangfoldige målgrupper i spejderbevægelsen om målopfyldelsen i projekt Nye Cirkler Rekruttering med rummeligt fortegn...9 om metodeudviklingen i Nye Cirkler Samtale fremmer forståelsen...9 om den dialogbaserede rekruttering Hele familien i fokus...11 om den relationsbaserede rekruttering Brug for alle børn...14 om den værdibaserede rekruttering Mangfoldig rapmusik...17 om den interessebaserede rekruttering Rekruttering på rekordtid...18 om tidsrammen i Nye Cirkler AKTIV DELTAGELSE VIA DIALOG Indledning Spejdernes fornemmelse for sjove udfordringer om læringskulturen Spejdernes indtog på nyt terræn om spejderugen i Trekanten Medborgerskab via musikken om rap og rollemodeller Interkulturel forståelse for...29 forskellighed TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE STYRKER INDSATSEN Indledning Fælles ejerskab fremmer engagementet om organisatoriske erfaringer fra Nye Cirkler Frivillig og professionelle med fælles fodslaw om det lokale samarbejde

3 1. Scenen for Nye Cirkler blev sat i boligområdet Trekanten i Holstebro kommune, hvor godt en tredjedel af de beboere har etnisk minoritetsbaggrund. Baggrundstæppet var Spejdernes Lejr 2012, hvor Holstebro har spillet en hovedrolle som værtsby for næsten spejdere fra indland og udland. Indledning Om evalueringens baggrund, formål og metode 1.1 Evalueringens baggrund Projektets formål er at bruge Spejdernes Lejr 2012 som løftestang til at demonstrere social ansvarlighed. På kort sigt vil projektet gøre en forskel for de mange beboere i boligområdet Trekanten og de mange deltagere på lejren, som mødes på en ny måde. Derudover vil vi skabe en succesoplevelse for en gruppe indvandrerdrenge i området, der igennem ansvar og oplevelser i et nyt fællesskab får et løft. På sigt har projektet til formål at styrke spejdergrupperne i Holstebro, at demonstrere effekten af samarbejde mellem det offentlige, foreningslivet og erhvervslivet om at løse sociale opgaver og endelig at motivere landets mere end spejdergrupper til selv at engagere sig lokalt (Formålsformulering i den oprindelige projektbeskrivelse for projekt Nye Cirkler i Trekanten, 2011). Med indgangen til 2012 lagde den danske spejderbevægelse grundstenen til et nyt indsats og samarbejdsområde. Projekt Nye Cirkler i Trekanten var således et fælles initiativ for de danske spejderkorps med det sigte at byde nydanske børn og unge velkommen i spejdernes fællesskab. Spejdernes Lejr 2012 i Holstebro repræsenterer den største spejderbegivenhed nogensinde i Danmark. Lejren har været arrangeret i et fællesskab mellem de internationalt anerkendte spejderkorps i Danmark, der omfatter De grønne pigespejdere, KFUM Spejderne, Det Danske Spejderkorps, Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig. 3

4 Vision med flere udviklingsmål Nye Cirkler i Trekanten er realiseret på basis af ministerielle midler og fondsbevillinger 1. Projektet satte sejl kort efter årsskiftet 2012, hvor kursen blev lagt for et omfattende aktivitetsprogram i tiden frem til Spejdernes Lejr midt på sommeren. I spidsen for programmet stod den kommunalt ansatte projektleder, som igennem hele projektperioden har navigeret sikkert og målbevidst gennem det store aktivitetsudbud. Det er sket i tæt samarbejde med lokale spejderledere, frivillige aktører samt kommunale medarbejdere, der gennem det daglige virke har professionel tilknytning til børn, unge og voksne i Trekanten. Projektet kan beskrives som en knopskydning på Spejdernes Lejr 2012, som har varetaget det juridiske og økonomiske ansvar for projektet. Men projektet har først og fremmest været båret af visionen om at styrke tilhørsfølelsen og det aktive medborgerskab blandt nydanske børn, unge og voksne i det lokalområde, der har dannet ramme om projektets brede aktivitetsvifte og oplevelsestilbud. Det har samtidig været en vision om at åbne den frivillige verden for nydanske familier og gøre spejderaktiviteterne til springbræt for en integrationsproces, hvor Trekantens nærmiljø bliver udvidet med nye sociale cirkler og faglige udfordringer i det omgivende lokalsamfund. Projektet har herved sat følgende udviklingsmål på dagsordenen: At styrke beboernes motivation for at gøre Trekanten til et attraktivt boligområde præget af fællesskab, trivsel og tryghed for både børn, unge og voksne i Trekanten. At styrke spejderbevægelsen og øge tilgangen til de lokale spejdergrupper i Holstebro by. At skabe nye samarbejdsrelationer på tværs af offentlige, frivillige og private aktører til at fremme den sociale ansvarlighed og sammenhængskraft i kommunen og lokalsamfundet. Spejdernes Lejr 2012 blev afholdt under det generelle slogan: Vi møder hinanden, vi forandrer verden, jeg udvikler mig Dette slogan haft en særlig betydning for Nye Cirkler og aktiviteterne i Trekanten i og med, at det interkulturelle møde har åbnet en ny verden for alle de børn, unge og voksne, der i løbet af foråret og sommeren har været involveret i projektet. At styrke nydanske børn og unges viden, interesse og aktive engagement ift det frivillige spejder og foreningsliv i Holstebro. At øge nydanske børn og unges følelse af tilhørsforhold, ligeværd og ansvarlighed i forhold til deres by og i forhold til det omgivende samfund i sin helhed. 1 Der er ydet midler til projektet fra Ole Kirks Fond, Poul Due Jensens Fond samt fra Social og Integrationsministeriets puljemidler. 4

5 1.2 Evalueringens formål På denne baggrund er Nye Cirkler med den foreliggende rapport blevet evalueret med det formål at belyse: Hvorvidt og hvordan Nye Cirkler i Trekanten har bidraget til at styrke nydanske børn og unges viden, interesse og aktive engagement i spejderbevægelsen og det frivillige foreningsliv i Holstebro Kommune. Hvorvidt og hvordan Nye Cirkler i Trekanten har udviklet metoder, der kan styrke mangfoldigheden i det frivillige spejder og foreningsliv og videreformidles som good practice fra Holstebro til spejdere og frivillige aktører landet rundt i andre dele af landet. Hvorvidt og hvordan Nye Cirkler i Trekanten har givet grobund for nye lokale samarbejdsflader og samarbejdsalliancer omkring det frivillige spejder og foreningsarbejde såvel som omkring den generelle integrations og inklusionsindsats i Holstebro Kommune og i spejderbevægelsen. 1.3 Evalueringens analysetemaer Erfaringerne og resultaterne fra Nye Cirkler er blevet vurderet ud fra en række evalueringstemaer, som har struktureret både dataindsamlingen og analysearbejdet i evalueringen. Det gælder: Rekrutterings og fastholdelsestemaet. Integrations og inklusionstemaet. Organiserings og samarbejdstemaet. Med rekrutterings og fastholdelsestemaet belyser evalueringen den metodeudvikling, der har været et vigtigt led i rekrutteringen af nydanske børn og unge til Nye Cirkler i Trekanten. Evalueringen analyserer endvidere de særlige udfordringer, der fremadrettet knytter sig til fastholdelsen af børnene i spejderbevægelsen efter afslutningen af Spejdernes Lejr og sommerens særlige spejderaktiviteter i Trekanten. Med integrations og inklusionstemaet vurderer evalueringen, hvilken indflydelse og effekt Nye Cirkler har haft i forhold til den generelle integrationsproces blandt både nye børn, unge og voksne med bopæl i Trekanten. Med organiserings og samarbejdstemaet sætter evalueringen til slut fokus på projektets organiseringsform og den rolle, som det tværgående samarbejde mellem frivillige, kommunale og private aktører har spillet i forhold til nydanske børn og unges deltagelse og fremadrettede tilknytning til det lokale spejder og foreningsliv i Holstebro. 1.4 Evalueringens design og datagrundlag Evalueringen har været tilrettelagt efter et før under efter design. Det har i praksis betydet, at de centrale aktører er blevet interviewet både før, under og efter afholdelsen af de særlige projektaktiviteter i ugen, hvor Spejdernes Lejr 2012 blev afviklet i Holstebro. Dette design har gjort det muligt at belyse både forventninger og faktiske erfaringer i projektforløbet. Samlet har evalueringen omfattet følgende dataindsamlingsperioder: Før evaluering Ultimo juni 2012 Under evaluering Ultimo juli 2012 / spejderugen Efter evaluering August og september

6 Evalueringen beror på følgende datagrundlag: Tilbagevendende interviews med projektleder. Casestudium med en nyrekrutteret spejder med nydansk baggrund samt forældrene og den tilknyttede støttekontaktperson. Enkeltinterviews med deltagende spejderledere fra spejdergrupperne i Holstebro by. Enkeltinterviews med andre frivillige aktører, der har medvirket i Nye Cirkler i Trekanten og endvidere deltaget i Spejdernes Lejr. Enkeltinterviews og gruppeinterviews med børn og unge, der har deltaget i spejderaktiviteterne i Trekanten og besøgt Spejdernes Lejr 2012 i løbet af spejderugen. Enkeltinterviews og gruppeinterviews med kommunale medarbejdere, der har medvirket i Nye Cirkler i Trekanten. Observationer på Spejdernes Lejr 2012 og lokale aktiviteter for børn og voksne under Nye Cirkler i Trekanten før og under lejrugen. Enkeltinterviews med repræsentanter fra styregruppen for Nye Cirkler i Trekanten. Opfølgende fokusgruppemøde med projektleder og repræsentanter fra de deltagende spejdergrupper og andre frivillig aktører. Referater fra uddannelsesdag for professionelle og frivillige samarbejdspartnere i Nye Cirkler. Kapitel 4 belyser projektets organiserings og samarbejdserfaringer. Kapitel 5 indeholder til afslutning en opsamling af anbefalinger fra evalueringen. Evalueringen er udført af Margit Helle Thomsen, mhtconsult. Der er i evalueringsrapporten benyttet fotomateriale fra følgende kilder: Niklas Morgenstern, projektleder, Holstebro Kommune. Henning Schultz og Margit Helle Thomsen, mhtconsult. Som supplement til den foreliggende evalueringsrapport er der udarbejdet en sammenfatningsrapport, som i kort form opsummerer hovedresultater og anbefalinger fra evalueringen. Begge rapporter kan læses på hjemmesiden: 1.5 Læsevejledning Evalueringen er struktureret efter analysetemaerne: Kapitel 2 gør rede for resultaterne inden for rekrutterings og fastholdelsestemaet. Kapitel 3 sætter herefter nærmere fokus på erfaringerne fra integrations og inklusionsindsatsen i Nye Cirkler i Trektanten. 6

7 2. Rekruttering med særlige ressourcebehov Resultater fra rekrutterings og fastholdelsestemaet 2.1 Indledning Rekrutteringen er den første hurdle. Jeg var jo lidt betænkeligt i forhold til mad og svinekød og gryder, der skulle være helt rene. Men jeg tror ikke, der har været nogen begrænsninger omkring de børn. Det har nok mest været mine egne overvejelser (Frivillig samarbejdspartner, august 2012). Med rekrutterings og fastholdelsestemaet har evalueringen sat fokus på erfaringer og resultater fra rekrutteringen af nydanske børn og unge til Nye Cirkler i Trekanten. Målet har for det første været at afdække, hvorvidt det er lykkedes at engagere projektets målgrupper af nydanske børn, unge og voksne med bopæl i Trekanten til aktiviteter i tilknytning til Spejdernes Lejr Målet har for det andet været at belyse de udfordringer og læringspunkter, der i praksis har vist sig i forbindelse med rekrutteringen og den videre fastholdelse af nydanske børn og unge i spejderbevægelsen. Det indledende citat afspejler, at samarbejdspartnerne bag Nye Cirkler har gjort sig mange overvejelser om muligheder og barrierer for rekrutteringen af nydanske børn og unge i løbet af projektperioden. Som angivet i citatet har forventninger og virkelighed ikke altid stemt overens. I det indledende citat er kosten nævnt som en mulig hæmsko for nydanske børn og familiers deltagelse i lejrlivet og i lokale spejderaktiviteter i Trekanten. I praksis har kosten imidlertid vist sig at spille en mindre rolle end forventet. Til gengæld har kravene til ressourceforbruget i rekrutteringen langt oversteget de forestillinger, som samarbejdspartnerne på forhånd havde gjort sig. Samlet har Nye Cirkler givet anledning til værdifulde erfaringer og refleksioner over good practice, hvad angår rekrutteringen og fastholdelsen af nydanske børn og unge inden for spejderbevægelsen i særdeleshed, men også i forhold til det frivillige foreningsliv i almenhed. På baggrund heraf gør de følgende afsnit rede for: Målopfyldelsen i Nye Cirkler med fokus på målgrupper og antal deltagere i projektperioden. Metodeudviklingen i Nye Cirkler med fokus på behovet for nye metoder til rekruttering og fastholdelse af nydanske børn og unge i spejder og foreningslivet. Tidsrammen i Nye Cirkler med fokus på behovet for et langsigtet tidsperspektiv i den frivillige sektors integrationsindsats. Fremadrettede læringspunkter og anbefalinger til inspiration for en videre rekruttering og fastholdelse af nydanske børn og unge i spejder og foreningslivet rundt omkring i landet. 7

8 2.2 Mangfoldige målgrupper i spejderbevægelsen - om målopfyldelsen i projekt Nye Cirkler Ifølge den oprindelige projektbeskrivelse har Nye Cirkler haft sigte på følgende målgrupper: 15 nydanske drenge i alderen år med bopæl i Trekanten. Sigtet har for denne målgruppe været en rekruttering til at deltage i Spejdernes Lejr 2012 sammen med lokale spejdere fra Holstebro. Forårets spejderaktiviteter i Trekanten og i de lokale spejdergrupper har især været møntet på at forberede og kvalificere denne målgruppe til lejrdeltagelsen. En videre hensigt har været at fastholde børnene i spejder og foreningslivet, uden at der er fastsat en egentlig succesindikator for det fortsatte medlemskab. 5 8 nydanske unge i børn og unge i alderen år med bopæl i Trekanten. Sigtet for denne målgruppe har været en inddragelse i projektplanlægningen og den løbende implementering af projektaktiviteter i Trekanten. En bred målgruppe af spejdere fra Spejdernes Lejr 2012 og lokale beboere i Trekanten. Sigtet for disse målgrupper har været at skabe et interkulturelt møde med udgangspunkt i særlige arrangementer og aktiviteter i Trekanten. Det har også indbefattet tilbud om besøg på Spejdernes Lejr for beboere i Trekanten såvel som borgere fra hele Holstebro Kommune. Projekt fra vision til praktisk virkelighed blev målene nået? Som det vil fremgå nærmere af de efterfølgende afsnit har det ikke været muligt at tilvejebringe de mest optimale rammebetingelser for rekrutteringen af målgrupperne i Nye Cirkler. Alligevel er det lykkedes samarbejdspartnerne i Nye Cirkler at opnå et positivt resultat med en høj succesrate: 31 børn i alderen fra 6 12 år har medvirket i spejderaktiviteter inden for de 5 lokale spejderorganisationer i Holstebro. Heraf har 10 børn deltaget på Spejdernes Lejr 2012 og er desuden tilmeldt spejderorganisationerne. 5 8 unge fra år har været aktive i udviklingen og realiseringen af det musikalske samarbejde mellem rappere i Trekanten og spejdere i Holstebros lokale tambourkorps omkring spejderrappen forældre fra Trekanten har sammen med lokale ungemedarbejdere taget del i fællesture til Spejdernes Lejr. Godt 200 lokale beboere, spejdere, kommunale repræsentanter og øvrige gæster samledes efter solnedgang til Ramadan middag i Trekanten. Et meget stort antal borgere fra Holstebro Kommune har igennem hele lejrugen lagt vejen forbi Spejdernes Lejr. Sammenfattende kan det konkluderes, at Nye Cirkler har tilgodeset målet om at styrke mangfoldighedsprofilen i spejderbevægelsen, som generelt er præget af en monokultur i de lokale spejdergrupper. 8

9 Konklusionen er videre, at det er lykkedes i Nye Cirkler at engagere en gruppe nydanske børn og unge i lokale spejdergrupper og spejderaktiviteter. Det er i den forbindelse værd at bemærke, at der både er rekrutteret drenge og piger til spejderaktiviteterne. En del nydanske forældre har således givet grønt lys for, at deres mindre døtre på lige fod med brødre og andre drenge kunne deltage i spejdernes udendørsliv langt fra Trekantens og hjemmets nærmiljø. Rekrutteringsmetoderne er ikke fuldstændigt adskilte, men er på flere måder sammenflettede. Den dialogbaserede rekruttering hænger for eksempel naturligt sammen med den relationsbaserede rekruttering. Spejdernes positive menneskesyn og værdigrundlag er en rød tråd gennem alle rekrutteringsformer mv. På trods heraf kan det give mening at beskrive rekrutteringsmetoderne særskilt for at belyse, hvad der er kernen i deres virkemåde. 2.3 Rekruttering med rummeligt fortegn - om metodeudviklingen i Nye Cirkler Jeg er da stolt over, at det danske spejderkorps kan omsætte rummeligheden i praksis. Det har der ikke været nogen, der før har gjort (Frivillig samarbejdspartner, juli 2012). De positive rekrutteringsresultater er så meget desto mere bemærkelsesværdigt i betragtning af, at Nye Cirkler har været et koncept uden fortilfælde i spejderbevægelsen. Som vist i citatet har målene i Nye Cirkler udfordret spejderbevægelsens generelle rummelighedsimage. Konklusionen er i samme åndedrag, at de lokale samarbejdsaktører spejder og kommunale medarbejdere har bestået prøven og demonstreret, hvordan rummeligheden i praksis kan føres ud i livet. Det kan tilskrives samarbejdspartnernes rummelige tilgang, men også det fælles mod til at tænke i kreative og innovative baner i brugen af nye rekrutterings og fastholdelsesmetoder. Nye Cirkler repræsenterer således en metodeudvikling og en good practive afprøvning, der kan række ud over projektets egne mål og rammer. De nye rekrutteringsformer kan kategoriseres som: Den dialogbaserede rekruttering. Den relationsbaserede rekruttering. Den værdibaserede rekruttering. Den interessebaserede rekruttering. 2.4 Samtale fremmer forståelsen om den dialogbaserede rekruttering Kommunikationen har været anderledes, fordi danske børn får en seddel og går hjem med den. Det gør de børn ikke... (Samarbejdspartner fra spejderne, juni 2012). Den dialogbaserede rekruttering handler i sin kerne om at udvide den traditionelle envejskommunikation til også at omfatte en direkte, dialogisk informationsform. Mange andre projekter har før Nye Cirkler påvist, at pjecer, pamfletter og lignende skriftligt informationsmateriale sjældent er en effektiv formidlingsform i etniske minoritetsmiljøer. Det er ikke alene et spørgsmål om sproglig forståelse. Det skyldes også behovet for at kunne stille uddybende spørgsmål omkring tilbud fra et omgivende samfund med offentlige systemer, som for mange familier virker komplicerede og uoverskuelige. En frivillig, der oprindeligt selv er kommet til landet som flygtning, beskriver det på denne måde: Jeg tror, den største udfordring er, at man har ikke overskud til at sætte sig ind i det komplekse system, vi har. Man kan ikke overskue det, og så siger man hellere nej. Forældrene siger også nej til alt muligt andet omkring børnenes arrangementer Så vi skal bare have tålmodighed. Det kommer stille og roligt, når man prøver skridt for skridt (Frivillig samarbejdspartner, august 2012). 9

10 Dialogen som nødvendig døråbner Sammenfattende tyder erfaringerne på, at familiernes tilbageholdenhed i forhold til at bruge de mange aktivitetstilbud sjældent er udtryk for manglende interesse og manglende påskønnelse. Men det kan kræve flere møder og uformelle samtaler, hvor forældrene og børnene får lejlighed til at spørge ind bag teksten og måske gentagne gange få forklaret, hvad der er mål, indhold og deltagelsesbetingelser i de enkelte tilbud. gentagne dialogmøder i Trivselshuset, hvor der samtidig har været mulighed for at tilmelde børnene til spejdergrupperne i Holstebro by. Dialogmøderne er desuden suppleret med spejdermøder i Trekanten, hvor de lokale spejdergrupper har forlagt deres ordinære aktiviteter til arealerne omkring Trivelshuset. Her har både forældre, børn og unge ved selvsyn fået indsigt i spejdernes konkrete aktivitetsformer og mulighed for at indhente yderligere oplysninger om spejderlivets værdier og praktiske krav mv. Projekt med stort nyhedspotentiale Selv om dialogen og det direkte møde er et afgørende led i rekrutteringsprocessen, har de mediebaserede informationer om Nye Cirkler og Spejdernes Lejr også spillet en vigtig rolle i den generelle vidensformidling. Selv om nyhedsformidling ikke direkte er en rekrutteringsmetode, er det værd at nævne den massive pressedækning, der har placeret Nye Cirkler tydeligt i mediebilledet både i optaktsmånederne og i løbet af spejderugen. Som det fremgår af citatet på næste side fra et landsdækkende dagblad, var der fra starten lagt vægt på at skabe stor offentlighed omkring Nye Cirkler med henblik på at sikre en systematisk spredning af alle løbende tilbud og begivenheder blandt byens borgere i almenhed og blandt Trekantens beboere i særdeleshed. Hertil kom den nyhedsog profileringseffekt, som den landsdækkende omtale gav anledning til. Samlet set blev Nye Cirkler og Spejdernes Lejr promoveret gennem en dobbelt kommunikationsstrategi: På denne baggrund blev der som et af de allerførste programpunkter afholdt et lokalt dialog og informationsmøde i Trivselshuset Trekantens medborgercenter for forældre, børn og unge med interesse for at høre nærmere om Nye Cirkler, om det lokale spejderarbejde og om Spejdernes Lejr Efterfølgende er de lokale familier inviteret til Den lokale kommunikationsstrategi har fokuseret på projektets forankring i Trekanten og nytteværdien af spejdernes aktivitetstilbud for børn, unge og voksne i lokalmiljøet. Den nationale kommunikationsstrategi har fokuseret på projektets sammenhæng med Spejdernes Lejr og nyhedsværdien af spejderbe 10

11 vægelsens nye engagement i integrations og mangfoldighedsindsatsen. Som de første i landet satser spejderne i Holstebo målrettet på at få kontakt til børn og unge fra områdets indvandrerfamilier, så nydanske børn og unge får lyst til at trække i spejderuniformen og deltage i den første store lejr for alle fem spejderkorps i Danmark, der afholdes i Holstebro fra den 21. juli til 29.juli. Det næste halve år vil en stor del af byens 700 spejdere have deres gang i Trekanten. Sammen med områdets beboere skal de lave bål, fester, temadage om kulturforståelse, et stort løb i hele Holstebro og en teltlejr mellem blokkene.. Artikel i Kristeligt Dagblad, 13. januar Med den dobbelte strategi har samarbejdspartnerne formået at tegne et helhedsbillede af både nyhedsværdien og nytteværdien i Nye Cirkler. Det er således lykkedes at fremhæve det centrale budskab om, at en øget mangfoldighed i spejder og foreningslivet også har en effekt på nydanske børn og unges tilhørsfølelse, medborgerskab og positive deltagelse i det danske samfund. Den brede formidling af dette budskab har sandsynligvis ikke haft en direkte rekrutteringseffekt i forhold til nydanske børn og unges tilmelding til spejderaktiviteterne. Men det er sandsynligt, at den kontinuerlige medieomtale har skærpet lokale borgeres blik for begivenhederne og styrket den lokale interesse og sympati, for eksempelvis samspillet mellem Holstebro Tambourkorps og unge rappere fra Trekanten. På denne måde er der grund til at antage, at medier og presse indirekte har medvirket til at kaste et mere positivt lys over Trekanten og de etniske minoritetsmiljøer, der overvejende har været omtalt i mere negative vendinger ud fra begreber som marginalisering, parallelsamfund, offentlig forsørgelse, manglende sammenhængskraft, kriminalitet og sociale problemer etc. 2.5 Hele familien i fokus - om den relationsbaserede rekruttering..at man skal være meget mere insisterende og opsøgende. Man skal banke på i de hjem Det er jo ikke nok at få fat i de børn. Man er nødt til at få fat i forældrene og forklare dem, hvad det går ud på (Frivillig samarbejdspartner, august 2012). I forlængelse af den dialogbaserede rekruttering handler den relationsbaserede rekruttering om at opbygge troværdigheden, tilliden og den nære kontakt til hele familien og ikke kun til det enkelte barn. Som angivet i citatet indebærer den relationsbaserede rekruttering videre, at frivillige og professionelle i indsatsen er beredte på at arbejde ud fra opsøgende og opfølgende metoder. Holstebro Kommune har i en årrække været på forkant, hvad angår det lokale relationsarbejde blandt nydanske familier og borgere. Et særligt kommunalt team af relationsmedarbejdere har således en omfattende kontaktflade til familier i Trekanten. I praksis har den relationsbaserede rekruttering i Nye Cirkler betydet, at de frivillige projektmagere ikke alene møder familierne i det offentlige rum, men også overskrider grænserne til privatsfæren ved at opsøge familierne i hjemmene. I nogle tilfælde vil projektmagerne i bogstavelig forstand træde ind over tærsklen til den private bolig. I andre tilfælde standser den opsøgende kontakt ved hoveddøren. Det afgørende er imidlertid, at den relationsbaserede rekruttering befinder sig i et nyt grænseland mellem det offentlige og private rum, hvor spejderledere ikke traditionelt har begivet sig ind. Jeg kunne ikke drømme om at tage hjem til de danske børn. Vi ville så gerne hjem til de nye børn, men vi har ikke i alle tilfælde nået det. Vi mangler jo ressourcer til det.. (Samarbejdspartner fra spejderne, juni 2012). 11

12 Som en af spejderrepræsentanterne tilkendegiver i citatet, er den relationsbaserede rekruttering en stor ressourcemæssig udfordring i et foreningsliv, der i forvejen beror fuldt ud på frivillige kræfter. Rekruttering og fastholdelse er forbundne kar i en opsøgende og opfølgende indsats Skal de børn med, så kræver det meget mere støtte. Det er en dødsejler, hvis vi tror, de kan komme af sig selv. Der er meget oversættelsesarbejde (Samarbejdspartner fra frivillige, august 2012). Den relationsbaserede rekruttering har vist sig at være effektiv i og med, at flere nydanske børn er kommet med i spejderaktiviteterne under den forudsætning, at familien har haft en kontinuerlig kontakt til en relationsperson i Nye Cirkler. Hertil kommer, at relationen både har haft et informativt, koordinerende og et praktisk sigte i den forstand, at relationspersonen løbende har holdt familien orienteret om aktuelle aktiviteter og endvidere sørget for at transportere børnene til og fra møder i de lokale spejdergrupper rundt i byen. Over 80 pct af forældrene har ikke fået oplysninger gennem brochurer, hjemmeside eller lignende. Det skal være mund til øre metoden (Frivillig samarbejdspartner, juni 2012). Set i dette lys indbefatter den relationsbaserede rekruttering også en løbende opfølgning, hvor relationspersonen fungerer som fast formidlingsled og brobygger mellem foreningslivet og familierne. Opgaven ophører dermed ikke, når selve rekrutteringen har fundet sted i form af en indmeldelse. Den relationsbaserede rekruttering fortsætter som en fastholdelsesindsats. Eller anderledes sagt: rekruttering og fastholdelse bliver forbundne kar, hvor rekrutteringen ikke realiseres, medmindre der fra starten er der lagt en fastholdelsesplan. Det har givet anledning samarbejdspartnerne i Nye Cirkler anledning til at overveje, hvordan den relationsbaserede rekruttering kan organiseres på længere sigt, så man på den ene side opnår den positive rekrutteringseffekt, men på den anden side også tager højde for det store ressourcetræk, der knytter sig til metoden. Et af læringspunkterne er, at det i den permanente rekrutteringsindsats er urealistisk på satse på et stort løbende indtag af nydanske børn i spejdergrupperne, hvis rekrutteringen er betinget af en tæt personlig kontakt og opfølgning i forhold til familien: Det er også en læring en integrationsmæssig læring ikke at indsluse for mange ad gangen. Det er bedre at gøre det successivt. Der skal være særlige lederressourcer til at tage hjem til forældrene og inddrage hjemmene (Samarbejdspartner fra spejderne, juni 2012). Når projektperioden for Nye Cirkler udløber, vil det ikke længere være nødvendigt at opstille resultatmål for rekrutteringen af nydanske børn og unge til spejder og foreningslivet. Det giver mulighed for at skabe et mere roligt og realistisk flow i rekrutteringen ud fra principperne i den relationsbaserede rekrutterings og opfølgningsmetode. Behov for frivilligt relationskorps til løbende opfølgning Det er vigtigt, at de frivillige og kommunale samarbejdsaktører doserer de fælles kræfter og gør rekruttering af børn og unge til spejder og foreningslivet til en mere overkommelig opgave. Men selv om partnerne lægger en mere pragmatisk og begrænset rekrutteringsplan, vil der stadig være behov for at håndtere ressourceproblematikken. Der vil fortsat være brug for at opbygge et stabilt og operativt korps af frivillige til at varetage både den dialog og relationsbaserede rekrutteringsform. 12

13 Der har lydt mange røster i evalueringen om, at de frivillige spejderledere allerede er overbelastede i en tid, hvor andelen af frivillige ledere snarere er for nedadgående end for opadgående. Det skærper behovet for at søge frivillige kræfter til at indgå i den kontinuerlige rekrutterings og fastholdelsesproces, så de nydanske børn skridt for skridt bliver rustet til at klare medlemskabet på egen hånd eller med mindre og mindre støtte fra en relationsperson. Interkulturelle familienetværk i lokalsamfundet Som et af forslagene er der blevet peget på muligheden for at overføre de tidligere erfaringer og koncepter for venskabsfamilier og foreningsguides til rekrutterings og fastholdelsesarbejdet. Idéen er blandt andet, at etniske danske spejderforældre kunne danne et lokalt relationsog venskabskorps for etniske minoritetsfamilier, der gerne ser, at deres børn og unge bliver optaget i spejderbevægelsen. Venskabskonceptet kan eksempelvis indebære, at danske venskabsforældre omkring en spejdergruppe sørger for at ledsage de nydanske børn til møder og holde de nydanske forældre tæt orienteret om alle arrangementer, tidspunkter, behov for udstyr og påklædning mv. Måske kunne venskabskonceptet videreudvikles til lokale familienetværk, hvor et mindre antal etniske danske og nydanske familier mødes og opbygger et sammenhold omkring børnenes spejderliv og andre sociale aktiviteter. Det vil i så fald være vigtigt, at sådanne interkulturelle familienetværk ikke uforvarende kommer til at understøtte en uligeværdig norm om os og dem, hvor de nydanske familier endnu engang stemples som sårbare og ressourcesvage, der ikke er i stand til at tage vare på sig selv. At bygge bro via lokale ambassadører Den største overraskelse var rekrutteringen, for jeg måtte næsten sige: nu stopper jeg. Så kom der en mor og sagde: jeg har 5 børn. Så kom der en anden mor og sagde: jeg har 6 børn osv Men der var en mor, som var god til at snakke med de andre forældre og være brobygger (Samarbejdspartner fra spejderne, august 2012). Rekrutteringen til Nye Cirkler har samtidig givet grobund for idéen om at mobilisere de nødvendige relationer inden for minoritetsmiljøernes egne rækker. Tanken udspringer af den erfaring, at nogle mødre i Trekanten allerede har fungeret som brobyggere til andre forældre i nærmiljøet. Som beskrevet i citatet fungerede familiernes lokale netværk overordentligt effektivt i forbindelse med en af spejdergruppernes rekruttering til et weekendforløb for børnene. Erfaringerne fra andre lokale beboertilbud i Trekanten tyder på, at især nydanske mødre er interesseret i at deltage aktivt i både tilrettelæggelsen af aktiviteter og den opsøgende formidling til andre beboere i deres netværk. I Nye Cirkler har der vist sig et udpræget behov for støtterelationer, når børnene skulle deltage i spejderaktiviteter uden for Trekantsområdet. Det kan rejse spørgsmålet, om mødre og fædre fra Trekanten er parate til selv at indgå aktivt i den nødvendige organisering omkring børnenes fritidsliv. Men Nye Cirkler har vakt en første interesse blandt mange forældre, for hvem det danske spejderliv hidtil var ukendt land. Ressourcerne slipper op, og derfor skal nogle forældre fra lokalområdet frivillige være drivkraften. Vi skal få samlet forældrene efterfølgende for at drøfte, hvordan vi kan hjælpe hinanden med at fastholde, for eksempel få større brødre til at følge de små mv (Frivillig samarbejdspartner, juni 2012). 13

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer Rapport udarbejdet af Forældrevejledning til Døve Indhold Resume... 3 Afsnit 1. Indledning... 4 Baggrund for projektet...

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

Det er mit bedste sted!

Det er mit bedste sted! Det er mit bedste sted! (Udpluk fra citat fra et barn i Børnehuset) En evaluering af Børnehuset Buen i Hillerød Kommune Første statusrapport Familier og Sundhed Maj 2008 Af Nina Hannemann Forord Hillerød

Læs mere

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Læs For Mig Evalueringsrapport Carsten Jessen Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet, marts 2015 2 1. Indledning Læs for mig er et projekt under Kulturministeriets landsdækkende

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

At klare sig selv, men ikke alene.

At klare sig selv, men ikke alene. PLATANGÅRDENS UNGDOMSCENTER At klare sig selv, men ikke alene. Evaluering af Platangårdens Støtteboliger Udarbejdet af Uwe Schmacke 2012 P R Æ S T E G Å R D S V E J 8, 4 7 6 0 V O R D I N G B O R G Indholdsfortegnelse

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET Udarbejdet for

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner En kortlægning af problemstillinger og indsatser Rikke Engly Mygind,

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

stemmer fra praksisfeltet

stemmer fra praksisfeltet stemmer fra praksisfeltet Fortællinger til inspiration i arbejdet med den tidlige indsats Redigeret af Gitte Bossi-Andresen og Holger Jacobsen ISBN 978-87-992302-1-1 Stemmer fra praksisfeltet Stemmer fra

Læs mere

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse ETIs vidensgrundlag til anbefalinger 2012 Indhold Forord... 2 Kap. 1: Indledning... 2 Etniske minoriteters medborgerskab og borgerdeltagelse...

Læs mere

HVERT BARN SIN CHANCE

HVERT BARN SIN CHANCE Evaluering af projekt HVERT BARN SIN CHANCE Udvikling og afprøvning af gruppeforløb for gravide og nybagte familier i udsatte bydele i Københavns Kommune Evaluering af projekt HVERT BARN SIN CHANCE Udvikling

Læs mere

Du tager dem vel ikke med hjem. Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9

Du tager dem vel ikke med hjem. Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9 Du tager dem vel ikke med hjem Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9 Socialt Udviklingscenter SUS Juni 2003 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Hvordan er opgaven

Læs mere

Virker det? og i givet fald hvorfor?

Virker det? og i givet fald hvorfor? Virker det? og i givet fald hvorfor? Evaluering af idrætsprojekter for overvægtige børn Annette Michelsen la Cour Virker det? Og i givet fald hvorfor? Evaluering af idrætsprojekter for overvægtige børn

Læs mere

Må jeg låne en finger? Samspil omkring inklusion i Ballerup Kommune

Må jeg låne en finger? Samspil omkring inklusion i Ballerup Kommune Må jeg låne en finger? Samspil omkring inklusion i Ballerup Kommune En statusevaluering af udviklingsprogrammet Et godt børneliv - et fælles ansvar Vibeke Schrøder, Jens Christian Jacobsen, Tom Nauerby

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere