Danmarks Lærerforenings mål og værdier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Lærerforenings mål og værdier"

Transkript

1 F.1 Principprogrammet Den 17. september 2009 Emne: Principprogram Danmarks Lærerforenings mål og værdier Danmarks Lærerforening skal være medlemmernes fælles fagforening, der udvikles i en levende dialog om, hvordan foreningens mål og værdier skal forstås og realiseres. Summen af centrale og lokale beslutninger og aftaler er med til at afgøre foreningens samlede muligheder. Den fælles fagforening kan kun fastholdes, hvis den er en fast forankret del af foreningens politiske tænkning, og hvis alle foreningsniveauer er forpligtede i forhold til den samlede forening. Foreningen skal derfor være aktivt til stede, hvor der træffes beslutninger af betydning for foreningens medlemmer. Ikke blot i den forstand, at der øves indflydelse på beslutningerne. Men også ved dialog med medlemmerne og ved loyalitet over for foreningspolitiske beslutninger. Dette principprogram beskriver de grundlæggende værdier og målene for foreningens opgaveløsning uanset hvilket organisatorisk niveau, der handler på foreningens vegne. Det beskriver i kort form og med udgangspunkt i en professionstænkning de uddannelses- og ansættelsesforhold, der er nødvendige forudsætninger for at sikre medlemmerne attraktive arbejdspladser, der giver mulighed for at udøve arbejdet på et højt professionelt niveau. Det fastlægger principper for arbejdet med at øve indflydelse, sikre foreningsdemokratiet og dialogen med foreningens medlemmer, og det udtrykker foreningens samlede politik for folkeskole, voksenspecialundervisning og formidling.

2 Engagement gennem dialog og involvering Danmarks Lærerforening er en partipolitisk uafhængig organisation, der har til formål at varetage medlemmernes pædagogiske, faglige, økonomiske og tjenstlige interesser, styrke sammenholdet og virke for folkeskolens udvikling og de øvrige områder, medlemmerne beskæftiges med. Det repræsentative demokrati er grundlaget for opbygningen af Danmarks Lærerforenings politisk besluttende organer. Opbygningen og tilrettelæggelsen af foreningens beslutningsprocesser skal sikre: Et medlemsengagement som giver størst mulig indflydelse på foreningens beslutninger. En åben dialog mellem tillidsvalgte og medlemmer om udviklingen af foreningens politik. Hensyntagen til mindretal. Effektiv fremførelse af foreningens synspunkter alle steder, hvor der træffes beslutninger af betydning for foreningens medlemmer. Alle niveauer dvs. foreningen centralt, kredsene og tillidsrepræsentanterne kan træffe beslutninger og handle. Arbejdet udføres i gensidig loyalitet i forhold til foreningspolitiske beslutninger. Lige muligheder for alle medlemmer for rådgivning og sagsbehandling af høj kvalitet. Alle foreningspolitiske led muligheder for at løse deres opgaver. Foreningens uddannelses-, kursus- og konferencevirksomhed skal medvirke til, at organisationsvalgte og ansatte har politisk handlekompetence i forhold til foreningens arbejds- og indsatsområder. Kurser og konferencer skal desuden øge medlemsengagementet og medvirke til at fremme de fælles mål og værdier. Foreningens aktiviteter og politik skal medvirke til at styrke rekruttering til og ansættelse inden for foreningens område samt rekruttering til medlemskab og aktiv medvirken i fagforeningsarbejdet. Endvidere skal foreningens lokale og centrale indsats for pensionerede medlemmer understøtte et fagligt, socialt og kulturelt engagement samt sikre de bedst mulige vilkår for overenskomst- og tjenestemandspensionister. Danmarks Lærerforening skal være en aktiv og attraktiv fagforening for alle medlemmer. Side 2 af 14

3 Fællesskabets skole Den danske folkeskole er en væsentlig del af fundamentet for det danske samfund. Den er skolen for alle, og den skal give eleverne et kulturelt og demokratisk grundlag og medvirke til at fastholde et forpligtende fællesskab, hvor der skabes mulighed for den enkelte elevs alsidige personlige og faglige udvikling. Danmarks Lærerforening vil arbejde for, at folkeskolen sikres forudsætninger for at kunne leve op til disse målsætninger. Folkeskolen er en samfundsbærende kulturinstitution, der skal organiseres som sådan. Dens formål beror på grundlæggende værdier, der ikke må gøres til genstand for markedsstyring eller politiske særinteresser, men skal sikres gennem fastholdelse af disse værdiers centrale placering i skolens hverdag. Folkeskolen skal være et nationalt anliggende, der drives og finansieres af det offentlige på en måde, så der overalt i landet er sammenhæng mellem de politiske mål og de økonomiske midler. De enkelte skoler og skolevæsener skal inden for de centralt fastsatte rammer kunne udvikle sig i overensstemmelse med lokale ønsker og behov under hensyntagen til, at den enkelte skole skal fungere som en samlet pædagogisk enhed. Medarbejdere, elever og forældre skal inddrages i alle relevante beslutninger. Skolens hverdag må være præget af ligeværd og respekt for de forskelle, der følger af køn og kulturel baggrund, og der skal gøres aktiv brug af de positive muligheder, som ligger i mødet med flere kulturer. Folkeskolen er en enhedsskole med årgangsdeling og et sammenhængende forløb startende med børnehaveklassen og med klassens fællesskab som det bærende organisatoriske princip for undervisningen. Klasselærerfunktionen sikrer i hele skoleforløbet det forpligtende fællesskab i elevernes sociale og faglige liv samt koordination af undervisningen. Det brede kendskab til de enkelte elever kvalificerer skolens dialog med eleverne og deres forældre. Overgangen fra børnehave til skole kvalificeres ved et udbygget samarbejde mellem daginstitution og skole. Der skal være tid til fordybelse i skolestarten, og den skal organiseres, så der skabes mulighed for, at lærere og børnehaveklasseledere kan samarbejde om undervisningen i børnehaveklasse, 1. og 2. klasse. 10. klasse etableres inden for folkeskolelovens rammer som et tilbud til alle elever også i de tilfælde, hvor kommuner vælger at oprette 10. klasseskoler eller placere 10. klasse i et ungdomscenter. Vejledning og undervisning er to sider af samme sag. Folkeskolens uddannelsesvejledning skal tage udgangspunkt i den enkelte elevs uddannelsesplan og foregå i et koordineret samarbejde mellem klasselærer og Ungdommens Uddannelsesvejledning for at sikre, at vejledning om fremtidige uddannelses- og erhvervsovervejelser foretages sammenhængende. Side 3 af 14

4 Undervisning skolens kerneydelse Undervisning er skolens kerneydelse. Undervisningen foregår, når læreren og børnehaveklasselederen skaber og fremmer læreprocesser hos eleverne, der giver eleverne viden og færdigheder og tilgodeser deres personlige og faglige udvikling i henhold til folkeskolens værdigrundlag. Alle elever har ret til den rette undervisning. Undervisningspligten skal kunne opfyldes i en folkeskole, der spænder fra en almindelig klasse i distriktsskolen til det mest specialiserede tilbud. Den enkelte skole skal selv fastlægge undervisningens organisering ud fra drøftelser om, hvordan man bedst udnytter skolens rammer og lærernes kvalifikationer til gavn for eleverne. Skolens fagrække skal udgøre en helhed, hvor de enkelte fag ikke fremstår som isolerede enheder. Eleverne skal have mulighed for at anvende de enkelte fags faglighed i relevante situationer på tværs af fagene, og der skal sikres sammenhæng i undervisningen og muligheder for fordybelse og refleksion. Undervisningen skal foregå i en vekselvirkning mellem teori og praksis. Lærerne og børnehaveklasselederne skal have mulighed for professionelt at forberede, gennemføre og evaluere undervisningen. Alle skoler skal sikre et godt fysisk og psykisk arbejds- og undervisningsmiljø for elever og ansatte. Alle skoler skal leve op til regler og intentioner i undervisningsmiljøloven. Den fortsatte udvikling af folkeskolens grundlæggende og brede undervisnings- og dannelsesbegreb skal sikres gennem fastlæggelse af mål, opfølgning og evaluering. Den professionelle lærer Det er folkeskolens mål, at eleverne dannes til et aktivt og engageret liv i et demokratisk samfund. Læreren skal, jævnfør lærerrollen i Danmarks Lærerforenings professionsideal, fremme de undervisnings- og læreprocesser, som tilgodeser folkeskolens brede dannelses- og undervisningsbegreb. Lærerens faglige, didaktiske og menneskelige kvalifikationer, skal svare til lærerprofessionens nøglerolle i skole- og samfundsudviklingen og anerkendes i overensstemmelse hermed. Elevens tarv i relation til folkeskolens formål danner udgangspunkt for alle lærerens professionelle overvejelser. Lærerens faglige metodiske og pædagogiske forudsætninger skal sikre, at undervisningen er tilpasset efter elevernes mangeartede behov, interesser og evner. Side 4 af 14

5 Lærerens rolle som ansvarlig leder for klassen og som formidler og vejleder skal respekteres i forhold til lærerens professionelle råderum og personlige integritet. Lærerne skal sikres tidssvarende og nødvendige undervisningsmidler og faciliteter, der giver gode arbejds- og undervisningsvilkår. Lærerens professionalisme tilgodeses med tid og rum til planlægning, koordinering, evaluering, refleksion, efteruddannelse og udvikling af den personlige, pædagogiske praksis. Engagement, samarbejdsvilje og styrke til at fastholde og nå bestemte mål og lyst til fornyelse er vigtige menneskelige kvalifikationer hos læreren. Læreren har det professionelle ansvar for løsningen af den samlede undervisningsopgave og varetager selvstændigt denne opgave (jf. professionsidealet). Det er lærerens ansvar, at undervisningen sigter mod at opfylde de fastlagte målsætninger og rummer en faglig progression. Inden for de fastlagte mål og rammer foretager den professionelle lærer valg af indhold og metode i undervisningen. Ledelse i folkeskolen Skoleledelsen har en nøglerolle i skolen. Skolens ledelse skal i alle forhold leve op til folkeskolens formålsparagraf og gennem sin ledelse give lærere, elever og forældre mulighed for at samarbejde ud fra denne værdisætning af folkeskolen. Skolens leder har det overordnede ansvar for kvaliteten i skolens arbejde. Skolens leder tolker og konkretiserer ministeriets og kommunalbestyrelsens målsætninger i forhold til skolens egne muligheder og betingelser. Skolens leder har det overordnede ansvar for sikkerheds- og sundhedsarbejdet for at sikre et godt fysisk og psykisk miljø for elever og ansatte. Forventninger og krav til skolens ledelse er ofte modsatrettede. At skabe balance mellem udefra kommende krav, skolens kultur og behov samt egne handlemuligheder stiller store krav til såvel den enkelte leder og ledelsesteamet som til de rammer, der er afsat for ledelsesudøvelsen. Lederen skal i samarbejde med de ansatte give den overordnede retning og helhed i skolens opgaveløsning. Skolens leder skal gennem uddannelse og undervisningserfaring være forankret i folkeskolen, samt gennem en formel uddannelse være kvalificeret til at varetage ledelsesopgaven i folkeskolen. Skolens leder skal være tydelig i prioriteringerne. Skolens leder skal have indsigt i og evne den komplekse opgave at være leder i folkeskolen, hvor lærerne under ledelsens ansvar selv tilrettelægger og gennemfører den samlede undervisningsopgave. Side 5 af 14

6 Lederen skal være sin rolle som visionær, faglig, pædagogisk, personalemæssig og strategisk leder bevidst ved at skabe klarhed, mening, retning og helhedsforståelse. Lederen skal understøtte de bedst mulige rammer og vilkår for løsningen af skolens faglige og uddannelsesmæssige undervisningsopgaver ved at fremme et godt undervisnings- og arbejdsmiljø. Lederen skal udøve sparring og rådgivning i forhold til den enkelte lærer, lærerteam og det samlede lærerkollegium. Det er en væsentlig ledelsesopgave at sikre skolens og lærernes fortsatte udvikling. Lederen skal tydeligt markere skolens værdier og mål, og støtte, vejlede og inspirere til udvikling af undervisningen og prioritering mellem skolens mange opgaver. Skolens leder skal skabe forståelse og respekt for skolens profil og prioriteringer i den kommunale ledelse og øvrige omverden. Professionsuddannelse en nødvendig forudsætning Det er af stor betydning for folkeskolens udvikling, at alle ansatte herunder børnehaveklasseledere og skoleledere har de uddannelsesmæssige forudsætninger for at kunne varetage opgaven på et højt professionelt niveau. Læreruddannelsen skal være en enhedsuddannelse rettet mod folkeskolen med et samspil mellem fag, didaktik og praktik. Læreruddannelsen skal have fælles mål og rammer for indhold og omfang af undervisning og praktik. Læreruddannelsen skal give den studerende kompetencer i klasserumsledelse, relationer og fagdidaktik til at undervise i folkeskolen. De studerendes kompetencer skal dokumenteres gennem relevant evaluering, herunder dokumentation af undervisningsfærdighed gennem praktik hos uddannede praktiklærere. Læreruddannelsen skal give de studerende kendskab til specialpædagogiske problemstillinger, så de kan varetage den nødvendige specialpædagogiske indsats eller henvise til den. Læreruddannelsen skal sikre, at den studerende er rustet til at håndtere konfliktfyldte problemstillinger. Da folkeskolen skal udgøre et samlet skoleforløb, er det afgørende at fastholde en læreruddannelse, der giver undervisningskompetence i klassetrin. Læreruddannelsen er en nødvendig forudsætning for at være leder, da skolelederen skal have stor indsigt i lærernes arbejde, blandt andet for at kunne sikre opfyldelsen af folkeskolens krav. Skolelederen skal sikres lederuddannelse, mulighed for efter- og videreuddannelse samt mulighed for at kunne udvikle egen identitet i dialog med ligestillede ledelseskolleger. Side 6 af 14

7 Alle lærere skal have reel mulighed for systematisk kompetenceudvikling samt efter- og videreuddannelse. En hensigtsmæssig efteruddannelsespolitik i kommunerne og på den enkelte skole skal sikre det enkelte skolevæsens samlede behov for lærerkvalifikationer. Der skal landsdækkende være sikret efteruddannelse i alle folkeskolens områder og fagrækken på alle klassetrin. Udgiften til efteruddannelse, herunder tid og studieafgift, skal finansieres af arbejdsgiveren eller ved offentlige tilskud. Der skal etableres et videreuddannelsestilbud målrettet mod børnehaveklasselederens opgaver i skolestarten. Uddannelsen skal tilbydes alle nyansatte børnehaveklasseledere. Børnehaveklasseledere skal have efter- og videreuddannelsesmuligheder, som svarer til lærernes, og pædagogstuderende skal have mulighed for praktik i børnehaveklassen. Skolens organisation og lærernes samlede faglige og pædagogiske kvalifikationer skal sikre den nødvendige fleksibilitet i tilrettelæggelsen af skolens daglige arbejde. Efteruddannelsen må derfor indgå i den enkelte skoles handlingsplan. Uddannelsesinstitutioner skal leve op til regler og intentioner i undervisningsmiljøloven. Foreningen vil arbejde for at læreruddannelse bliver en forskningsbaseret 5-årig professionsrettet uddannelse med fokus på samspillet mellem fag, didaktik og praktik. En sådan uddannelse skal forbedre og styrke læreruddannelsens muligheder for at sikre alle læreruddannede et forbedret pædagogisk og fagligt grundlag for varetagelsen af de professionelle lærerfunktioner i folkeskolen. Det er foreningens mål, at merit alene skal gives i relation til den ordinære læreruddannelse. Side 7 af 14

8 Voksenspecialundervisning Voksenspecialundervisning er et unikt tilbud til voksne med handicap eller særlige behov, der bidrager til at de pågældende på egne præmisser bliver i stand til at leve det liv, de gerne vil. Den særlige ungdomsuddannelse sikrer unge med handicap og særlige behov reelle ungdomsuddannelsesmuligheder i lighed med dem, andre unge har. Undervisningsområderne er således væsentlige led i velfærdssamfundets kerneydelser til personer med handicap eller særlige behov. Danmarks Lærerforening arbejder for at fastholde og udvikle disse undervisningsområder som relevante på et højt fagligt niveau. Foreningen vil arbejde for, at medlemmerne ved specialundervisningen for unge og voksne kan fastholde, udvikle og udvide deres faglighed og ekspertise, bl.a. ved at sikre medlemmerne relevante grund-, efter- og videreuddannelser på det voksen- og ungdomsspecialpædagogiske område. Danmarks Lærerforenings fagpolitiske linie og professionsorienterede strategi omfatter også lærerne ved voksenspecialundervisningen og den særlige ungdomsuddannelse. Principprogrammets mål og intentioner gælder centralt og lokalt for medlemmer, der arbejder på kommunale, regionale eller private skoler og institutioner for specialundervisning for voksne og den særlige ungdomsuddannelse, samt arbejdssøgende til områderne. Foreningen vil understøtte dannelse af og samarbejde med netværk for voksen- og ungdomsspecialunderviserne indenfor organisationen på tværs af specialer, ansvarlige myndigheder og kredse. Danmarks Lærerforening vil bidrage til, at områderne er synlige i organisationen. Side 8 af 14

9 Formidling i ernæring og sundhed Formidlere bidrager væsentligt til udvikling af velfærdssamfundets kerneydelser inden for undervisning af unge- og voksne, vejledning og oplysning m.v. Faggruppen er ansat som lærere på SoSu-uddannelser, husholdnings- og håndarbejdsskoler, tilsynsførende i Fødevareregionerne, forebyggelseskonsulenter i kommuner, madskribenter m.v. Professionsbachelorer i ernæring og sundhed arbejder med kommunikations-, undervisnings-, ledelses og behandlingsopgaver. Det er inden for ernæring, fysisk aktivitet, fødevarer, forbrug, service og husholdningsfaglige områder, som bl.a. er med til at fremme sundheden. Danmarks Lærerforenings fagpolitiske linie og professionsorienterede strategi omfatter alle formidlere. Principprogrammets mål og intentioner gælder centralt og lokalt for medlemmer, der er ansat på det private arbejdsmarked eller på et af de seks overenskomstdækkede områder i kommuner, stat og regioner samt jobsøgende til områderne. Danmarks Lærerforening vil prioritere dannelse af netværk for formidlere på tværs i organisationen uanset ansættelsesområde og faglig specialisering. Arbejdsmarkedspolitiske og uddannelsespolitiske forhold har en afgørende betydning for medlemmernes muligheder på arbejdsmarkedet og muligheder for relevant efter- og videreuddannelse. Foreningen arbejder for, at medlemmerne kan fastholde, udvikle og udvide deres position på arbejdsmarkedet inden for grunduddannelsens kerneområder og professioner. Det er vigtigt at udvikle grunduddannelsen, så den til stadighed matcher kravene på arbejdsmarkedet. Samtidig er det nødvendigt at intensivere arbejdet med at gøre faggruppen mere synlig i samfundet. Det kan også bidrage til at nedbringe ledigheden i faggruppen. Danmarks Lærerforening vil medvirke til at etablere studenterorganisering for studerende i ernæring og sundhed inden for én samlet studenterorganisation i Danmarks Lærerforening. Danmarks Lærerforening vil bidrage til at områderne er synlige i organisationen. Side 9 af 14

10 God undervisning gennem gode arbejdsvilkår En god undervisning sikres bedst gennem arbejdsvilkår, herunder en arbejdstidsaftale, der understøtter lærerjobbets udførelse som en profession. Vilkårene skal sikre det højest mulige niveau for sundhed, trivsel og sikkerhed i det fysiske, psykiske og sociale arbejdspladsmiljø. De ansatte skal have en høj grad af medindflydelse og medbestemmelse på såvel egne forhold som på rammerne for arbejdet, og lønnen skal aftales og udmøntes på en måde, der er i overensstemmelse med arbejdsområdets kultur. De nationale arbejdsmarkeders aftale- og forhandlingsret skal respekteres, og den sociale dialog i EU skal fremmes ved at sikre lærerorganisationerne størst mulig indflydelse og ved at indgå i en sektordialog med arbejdsgiverorganisationerne. Arbejdsmiljø skal forblive et lovreguleret område. Arbejdsmiljø og sundhed. Emner af betydning for medlemmernes arbejdsmiljø og sundhed på arbejdspladsen skal i videst muligt omfang inddrages i alle aspekter af foreningens virke. Politik og handling skal understøtte det forebyggende arbejdsmiljø- og sundhedsarbejde på den enkelte arbejdsplads. Standarden for det fysiske og psykiske arbejdsmiljø skal være høj. Forebyggelse skal have højeste prioritet. Sundhedsfremme skal indgå som en naturlig del af arbejdspladsens personalepolitik. Arbejdsmiljø- og sundhedsarbejdet skal afspejle, at det er et fælles anliggende for hele arbejdspladsen og ikke blot for den enkelte. Sygdom og fravær som følge af et dårligt arbejdsmiljø er ikke et acceptabelt arbejdsvilkår. Danmarks Lærerforening skal understøtte forskning og undersøgelser af betydning for medlemmernes arbejdsmiljø- og sundhedsforhold. Foreningen vil i særlig grad være opmærksom på arbejdsvilkårenes betydning for sygefravær, arbejdspladsfastholdelse og rekruttering af nye lærere, børnehaveklasseledere og andre medlemsgrupper. Side 10 af 14

11 Ansættelsesvilkår Ansættelsesvilkårene skal aftales mellem de forhandlingsberettigede parter og sikre balance mellem arbejds- og familieliv blandt andet med hensyn til rettigheder i forhold til ferie, barsel og omsorg. Der skal sikres ansættelsesvilkår, som passer til forskellige faser af arbejdslivet. Der skal være tryghed i ansættelsen med størst mulig beskyttelse mod afskedigelser. Løn Lønsystemet skal medvirke til at udvikle og understøtte professionen. Der skal sikres et lønsystem, som passer til et arbejde, der ofte udføres som et kollektivt anliggende, og som tager udgangspunkt i de faglige kvalifikationer, der kræves for ansættelsen. Resultatet af de centrale forhandlinger skal som minimum sikre reallønnen i en stabil og kendt lønudvikling. Lønniveauet skal som minimum fastholdes i forhold til øvrige grupper på arbejdsmarkedet, hvilket vil medvirke til at fastholde kvalificerede medarbejdere. Lønudviklingen skal tilgodese alle medlemsgrupper i foreningen. Lønnen skal medvirke til at tiltrække kvalificerede ansøgere til læreruddannelsen. Lønnen skal udmøntes, så den understøtter mulighederne for et godt arbejdsklima og arbejdstilfredshed, idet alle løndele aftales mellem arbejdsgiverne og organisationen. Medlemmerne skal sikres et bredt kendskab til lønnens sammensætning og have indflydelse på udviklingen og udmøntningen af foreningens lønpolitik og lønstrategi. Den centralt formulerede lønpolitik og strategi skal udvikles i tæt samspil med medlemmer og kredse, så centrale og lokale initiativer og aftaler kan understøtte hinanden. Arbejdstid Arbejdstidsaftalen skal medvirke til at udvikle og understøtte lærerprofessionen og sikre ordentlige arbejdsvilkår. Alle medlemmer skal sikres tid til at løse deres arbejdsopgaver. For lærerne skal der være et maksimum for undervisningstiden, som gælder for alle. Læreren skal have ansvar for og frihed til selv at disponere over tiden til den samlede undervisningsopgave i samarbejde med sine kolleger. Der skal være en sammenhæng mellem tiden til undervisning og tiden til øvrige opgaver, der knytter sig til undervisningen. Arbejdstiden skal tilrettelægges, så den understøtter et godt arbejdsmiljø. Side 11 af 14

12 Pension Overenskomstpensionen skal have en størrelse, så den kan sikre social tryghed og en høj levestandard i pensionisttilværelsen. Tjenestemandspensionen skal sikres via samme udvikling som hele lønnen. Personalepolitik Alle arbejdsaktive medlemmer skal være omfattet af en personalepolitik, der er udviklet i samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne. Samarbejdet mellem ledelse og ansatte skal løbende udvikles og forbedres, blandt andet via samarbejdet i SU/MED-systemerne. Personalepolitikken skal være en integreret og aktiv del af hverdagen og sikre medarbejderne størst mulig tryghed og indflydelse på egen arbejdssituation. Personalepolitikken skal sikre alle medlemmer tilfredsstillende og udviklende arbejdsvilkår og dermed medvirke til at skabe gode rammer for arbejdets udførelse. Side 12 af 14

13 Målrettet interessevaretagelse Danmarks Lærerforening skal varetage medlemmernes interesser ud fra de fælles mål og værdier og arbejde målrettet og strategisk for at opnå indflydelse og gennemslagskraft. Foreningen skal via en åben kommunikation over for offentligheden fremme forståelsen for folkeskolens og øvrige arbejdsområders betydning. Dette arbejde foregår lokalt, nationalt og internationalt. Uddannelse i velfærdssamfundet For at sikre respekten for foreningens værdier og for medlemmernes professionelle arbejdsbetingelser, er det vigtigt, at Danmarks Lærerforening også arbejder for, at de nødvendige samfundsmæssige forudsætninger er til stede. Velfærdssamfundet skal udvikles, så velfærden øges i både kvalitativ og materiel betydning. Den nationale ret til selv at fastsætte mål og indhold for undervisningen i den almene uddannelse, herunder folkeskolen, skal fastholdes. Velfærden for offentligt ansatte skal sikres på lige fod med velfærden for privatansatte, selvstændige og kapitalejere. Skattebyrden skal fordeles på et socialt retfærdigt grundlag og skattesystemet skal udvikles, så det bliver mere robust overfor globaliseringen og andre udfordringer. Det skal være muligt at finansiere en velfungerende offentlig sektor. Målsætningen om fuld beskæftigelse skal gives høj prioritet i den økonomiske politik, og den offentlige sektor skal gives mulighed for både at sikre social tryghed og levere ydelser af høj kvalitet til borgere og erhvervsliv. "Den danske model", der sikrer et fleksibelt og stabilt arbejdsmarked baseret på organisationernes aftaleret og A-kassesystemet, skal fastholdes. Uddannelsessystemet skal bruges offensivt for at sikre den enkelte borger mulighed for en god tilværelse og for at kunne medvirke til fremme af det danske samfunds vidensmæssige, kulturelle, økonomiske og sociale formåen. Et målrettet sikkerheds- og sundhedsarbejde skal sikres. Miljøhensyn skal medtænkes i de økonomiske politiske strategier, så der arbejdes på at skabe en miljømæssig og etisk bæredygtig økonomisk vækst og samfundsudvikling. Den sociale dimension og den demokratiske samtale skal i EU udvikles på lige fod med den økonomisk/teknologiske dimension. Side 13 af 14

14 Målene skal nås gennem et samspil mellem den økonomiske politik, erhvervs- og uddannelsespolitikken og politikken på det internationale område, særligt i forhold til EU. Foreningen vil ikke mindst være opmærksom på folkeskolens betydning for den fortsatte udvikling af velfærdssamfundet. Derfor har det høj prioritet at sikre overensstemmelse mellem kravene og ressourcerne til folkeskolen, samt at antallet af uddannede modsvarer behovet for uddannet arbejdskraft. Samspil med andre Danmarks Lærerforening skal gennem samarbejde med politiske beslutningstagere, forhandlingsmodparter, centrale og lokale myndigheder og institutioner, medier, andre organisationer og interessegrupper sikre medlemmernes interessevaretagelse på alle de områder i samfundet - herunder uddannelses- og folkeskoleområdet - der er vitale for medlemmerne. Danmarks Lærerforening samarbejder specielt med organisationer, som varetager økonomiske, arbejdsmæssige, arbejdsmiljømæssige eller faglige interesser af særlig betydning for foreningens medlemmer. Danmarks Lærerforening er en del af såvel den nationale som den internationale fagbevægelse og skal arbejde for den størst mulige grad af samarbejde og fælles interessevaretagelse i fagbevægelsen. Samarbejde og solidaritet over landegrænserne Gennem aktiv medvirken i internationale organisationer og i det internationale solidaritetsarbejde vil Danmarks Lærerforening arbejde for at fremme og styrke Lærerarbejdets status. Den internationale faglige solidaritet. Menneskerettighederne, herunder retten til uddannelse og til at organisere sig. Demokrati og social retfærdighed. Bekæmpelse af racisme og diskriminering. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Foreningen skal arbejde for et højt informationsniveau på det internationale område og sikre så stor involvering som muligt. Foreningen skal sikre en gensidig erfaringsudveksling med internationale samarbejdspartnere og støtte initiativer, der har til formål at styrke og forsvare medlemmernes og lærerorganisationernes rettigheder. Side 14 af 14

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ

7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ 7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU Rettelser til 'Vejledning om nye lønsystemer i staten' +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ RPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ

Læs mere

Pædagogers kompetenceprofil

Pædagogers kompetenceprofil Pædagogers kompetenceprofil Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet bestående af repræsentanter fra: Amtsrådsforeningen, Børne- og kulturchefforeningen, BUPL, Daginstitutionernes

Læs mere

Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde

Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde Professionsgrundlag for ergoterapi en dokumentsamling om Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde Ergoterapeutforeningen 2008 Professionsgrundlag for ergoterapi 1 professionsgrundlag for ergoterapi

Læs mere

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte 22 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 24 2009 Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Oktober 2013 Visioner for dansk handicappolitik 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ET SAMFUND FOR ALLE 3 VISIONER FOR DANSK HANDICAPPOLITIK 4 MERE VIDEN OG BEDRE

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1 Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning,

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Hvad vil vi med professionsuddannelser? www.dm.dk

Hvad vil vi med professionsuddannelser? www.dm.dk Hvad vil vi med professionsuddannelser? www.dm.dk DM Dansk Magisterforening Hvad vil vi med professionsuddannelser? DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere