Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017"

Transkript

1 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune

2 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 4 Oversigt over indsatsområder... 4 Målgruppe... 4 Udgangspunkt... 4 Indsatsområder... 6 Indsatsområde 1: Prioritering af statsstøttede kulturinstitutioner... 6 Kulturlivet i udviklingsplaner... 6 Indsatsområde 2: Øget adgang til fondsmidler og finansiering... 7 Kulturel anlægsplan... 7 Nationale fonde... 7 Indsatsområde 3: Lokalt forankrede aktiviteter... 8 Helårsåbent og eventkoordinering... 8 Kreative og kulturelle refugier... 8 Kulturtilbud efter demografien... 8 Indsatsområde 4: Øget samarbejde på tværs af øens kulturinstitutioner... 9 Formelt samarbejde... 9 Bæredygtige rammer for samarbejde... 9 Skoletjeneste... 9 Indsatsområde 5: Øget frivilligt engagement Synliggørelse Frivillige som ressourcer for organisatorisk udvikling Indsatsområde 6: Styrkelse af kulturens rolle i forebyggelsesindsatsen Flere udviklingsprojekter Fakta

3 Baggrund Udviklingen af en kulturstrategi for Bornholms Regionskommune blev påbegyndt i efteråret 2013 og blev godkendt af Kommunalbestyrelsen d. x.x. Strategien er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af udvalgsformanden for Fritids-, Kulturog Forebyggelsesudvalget, kommunaldirektøren samt en repræsentant fra henholdsvis musik-, teater- og museumsområdet. Arbejdsgruppen har arbejdet ud fra et kommissorium, som blev vedtaget af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget d. 4.september Kulturstrategien knytter an til Bornholms Udviklingsplan 2012 Bornholms Regionskommunes kulturpolitik 2009 Bornholms Regionskommunes kulturaftale med Kulturministeriet Kommunalbestyrelsens visioner Et godt og aktivt liv for alle Bornholm er øen, hvor der er mulighed for et godt, sundt og aktivt liv for alle. - Det omfatter et engageret, inkluderende og bredt kulturliv med plads til frivillighed og oplevelser året rundt. Bornholm som videnssamfund Bornholm er øen, hvor der er livslang læring for alle. Øen er laboratorium for innovation og har et stærkt uddannelsesmiljø som grundlag for den samfundsmæssige udvikling og et erhvervsliv i vækst. - Det inkluderer bornholmsk kultur og historie som basis for videnssamfundet gennem forskning, samarbejde med uddannelsessektor, erhvervsliv og iværksætteri. Grøn bæredygtig ø Bornholm er en grøn ø, der baserer sig på alternativ energi. Vi eksporterer alternativ energi og viden derom. Den grønne bevidsthed er allestedsnærværende i det bornholmske samfund, både politisk, erhvervsmæssigt og hos den enkelte borger. - Det indebærer et aktivt kulturliv, som bidrager til bevidstgørelse og omstilling. Økonomisk bæredygtig ø Bornholm er øen med befolkningsfremgang og et erhvervsliv i stadig vækst. Vi har en god økonomi i kommunen med stigende indtægter. - Det indbefatter kulturlivets samarbejde med turisme og erhvervsliv, og kulturinstitutionerne som rammesættende for erhvervsudvikling 3

4 Politisk målsætning Det bornholmske kulturliv skal være bæredygtigt med afsæt i en unik, bornholmsk kulturel kerne og kendetegnet ved professionalisme, faglighed og engagement. Bæredygtighed forstås her som 1) Økonomisk bæredygtighed, der omfatter sammenhæng mellem økonomi og opgaver og 2) Strukturel bæredygtighed, der henviser til et kulturliv, der arbejder komplementært i forhold til et samlet kulturtilbud. Oversigt over indsatsområder Prioritering af statsstøttede kulturinstitutioner Øget adgang til fondsmidler og finansiering Lokalt forankrede aktiviteter Øget samarbejde på tværs af øens kulturinstitutioner Øget frivilligt engagement Styrkelse af kulturens rolle i forebyggelsesindsatsen Indsatsområderne er uddybet på side Målgruppe Kulturstrategien er målrettet samarbejdet mellem det professionelle kulturliv på Bornholm og Bornholms Regionskommune. Strategien indbefatter således ikke idræts- og folkeoplysningsområdet, der er omfattet af selvstændige politikker. Udgangspunkt Bornholm har en unik historie, geografi og natur og besidder særegne træk, der adskiller øen fra resten af Danmark. Det samme er gældende for det bornholmske kulturliv, der inden for øens 588 km 2 er kendetegnet ved en stor mangfoldighed af kulturelle tilbud understøttet af et stærkt lokalt engagement. Dette afspejles i et bredt repræsenteret kulturområde i form af kulturinstitutioner inden for kulturhistorie, kunst, kunsthåndværk, musik, teater og naturvidenskab. En række af disse kulturinstitutioner er i kulturel særklasse med vækstpotentiale både kvalitativt og kvantitativt. Derudover tilbyder Bornholm helt særlige kulturmiljøer fra de velbevarede bymiljøer, Hammerhus borgruin over Rønne Theater og Hjorths Fabrik til koldkrigsmindet lytteposten på Dueodde. I højsæsonen suppleres kulturinstitutionerne med et bredt udvalg af musikfestivaler og events af gastronomisk, sportslig og anden kulturel karakter. Det bornholmske kulturliv opererer dog i stigende grad inden for vanskeligere rammebetingelser med højsæson og lavsæson, stram kommunal økonomi, vigende befolkningstal og faldende turisme. 4

5 Strategien er derfor udarbejdet som er et udviklings- og styringsredskab, der har til formål at give retningslinjer i forhold til etableringen af bæredygtige strukturer for kulturlivet på Bornholm. 5

6 Indsatsområder Indsatsområde 1: Prioritering af statsstøttede kulturinstitutioner Kommunal støtte Udover økonomisk tilskud skal den kommunale støtte bestå af en mere rammemæssig understøttelse som støtter op om institutionernes arbejde, hvad enten det handler om drift, formidling, synliggørelse eller arbejdet med at bevare kulturarven. De statsstøttede kulturinstitutioner skal understøttes i forbindelse med større kulturprojekter ved at Bornholms Regionskommune påtager sig rollen som projekttovholder. Samtidig skal kulturinstitutionerne og deres nationale og internationale netværkspotentiale som rådgivere og sparringspartner fremmes i forbindelse med løsningen af kommunale opgaver. Kulturlivet i udviklingsplaner Kulturlivet skal synliggøres og generelt indarbejdes i udviklings- og vækststrategier for Bornholm på øvrige områder som turisme, bosætning, erhvervsstrategier m.v. Kulturmiljøerne spiller en stor rolle for turismen som besøgsmål og udgør ligeledes en væsentlig kulturel rammebetingelse for Bornholms attraktionskraft i forhold til bosætning. Kulturlivet ses som en vigtig vækstparameter, der i kraft af sit innovative potentiale kan skabe værdikæder på tværs af erhverv. 6

7 Indsatsområde 2: Øget adgang til fondsmidler og finansiering Kulturel anlægsplan Der skal udarbejdes en anlægsplan suppleret med en fundraisingstrategi for kulturelle anlægsprojekter, som planlægges på Bornholm. Planen skal dække en periode på år og hjælpe med at koordinere fondsansøgning samt skabe overblik og mere gennemsigtighed. Nationale fonde Ved fundraising skal der primært sættes fokus på nationale fonde. 7

8 Indsatsområde 3: Lokalt forankrede aktiviteter Kvalitetsudvikling af det kulturelle basistilbud Det kulturelle grundtilbud skal kvalitetsudvikles til nationalt niveau ved at kombinere det stedbundne, unikt bornholmske med en høj grad af faglighed og professionalisme. Der skal i denne proces tages udgangspunkt i det lokale behov og engagement med henblik på at styrke kulturens vækstpotentiale i forhold til turisme og andre erhverv. Desuden skal et stærkt kulturelt fundament sikre kulturinstitutionernes bæredygtighed og gøre dem mere omstillingsparate ved fremtidige ændringer. Kvalitet forstås i denne sammenhæng som kendetegnede initiativer, der er bornholmsk unikke og bygger på faglighed og professionalisme Helårsåbent og eventkoordinering Potentialet i og betydningen af at holde helårsåbent skal understøttes ved at fremme større synliggørelse af helårsåbne kulturinstitutioner og kulturtilbud. Samtidig skal der sikres et bedre overblik over øens kulturaktiviteter i kraft af en fælles eventkoordineringsdatabase. På denne måde søges der skabt en større synlighed af øens kulturtilbud og et bedre planlægningsgrundlag for arrangører. Kreative og kulturelle refugier Bornholm ligger over landsgennemsnittet, når det gælder bosætningen af kunstnere. Kunsthåndværkere, kunstmalere og musikere er de mest talrige og etablerede, og heri ligger en stor menneskelig ressource i forhold til at skabe nye unikke uddannelsestilbud til lokale, turister og studerende. Dette potentiale skal underbygges af et tættere samarbejdet mellem Bornholms kreative/kulturelle uddannelsesmiljøer og kulturinstitutionerne både i forhold til udvikling og integrering af kulturinstitutionernes kompetencer i eksisterende uddannelsestilbud. Hvert år besøger mere end 100 arkæologistuderende og henved 25 forskere øen for at deltage i feltudgravninger eller foretage analyser af Bornholms Museums righoldige dokumentationsarkiv og fund i magasinerne. Dette kan systematiseres gennem oprettelsen af et feltarkæologisk center med sommerskoler, projektkontorer, overnatningsfaciliteter mv. Kulturtilbud efter demografien Med det stigende antal ældre borgere på Bornholm og en langt mere aktiv gruppe af ældre turister på øen er det yderst relevant at udvikle kulturelle initiativer, der tilgodeser denne målgruppe. En indsats på dette område skal bidrage til udvidelsen af skuldersæsonen. 8

9 Indsatsområde 4: Øget samarbejde på tværs af øens kulturinstitutioner Formelt samarbejde Det skal være en forudsætning for modtagelse af kommunalt tilskud at indgå i formelle samarbejder med øvrige kulturaktører. Denne forudsætning skal indgå i en række overordnede krav til samtlige kulturinstitutioner, som modtager kommunalt støtte og dermed indgår i et forpligtende samarbejde med Bornholms Regionskommune. Bæredygtige rammer for samarbejde Samarbejdet mellem kulturlivets aktører skal styrkes, så der skabes en samarbejdsplatform for arbejdsfælleskaber og om centrale fælles arbejdsområder så som kommunikation, markedsføring, billetter mv. En bedre udnyttelse af ressourcerne mellem institutionerne skal styrkes med henblik på at sikre levende og aktive kulturinstitutioner. Det bør endvidere undersøges om der gennem formelle samarbejder mellem de kommunalt støttede og de kommunalt drevne kulturinstitutionerne (drama-, musik- og billedskolen, bibliotek og ø-arkiv) kan udvikles nogle samarbejdsmodeller, der øger kvaliteten set fra brugernes synsvinkel. Det kan bidrage til løsningen af institutionernes udfordring med statens stadig stigende krav. En sådan samarbejdsplatform skal respektere institutionernes lovmæssige funktionsområder og statslige kvalitetskrav. Skoletjeneste Samarbejdet mellem kulturinstitutionerne rettet mod skoleområdet har høj prioritet, og der skal politisk arbejdes for, at skolesektor og kultursektor gensidigt understøtter hinanden. 9

10 Indsatsområde 5: Øget frivilligt engagement Synliggørelse Mulighederne for at engagere sig inden for kulturområdet som frivillig skal synliggøres f.eks. gennem tilflytterguiden. Frivillige som ressourcer for organisatorisk udvikling Der skal skabes bedre rammer for frivillige. Rammerne skal i højere grad tage udgangspunkt i anerkendelsen af, at nutidens frivillige i lige så høj grad er motiveret ud fra egennytte, indflydelse og sociale relationer såvel som altruisme. Igennem fælles vidensdeling blandt kulturinstitutionerne skal institutionerne støttes organisatorisk, så de bedre kan bruge frivillige og deres kompetencer som en ressource i forhold til institutionernes netværksopbygning og publikumsudvikling. 10

11 Indsatsområde 6: Styrkelse af kulturens rolle i forebyggelsesindsatsen Flere udviklingsprojekter På Bornholm anerkendes det, at kulturlivet kan spille en vigtig rolle for styrkelsen af borgeres livskvalitet, og at kulturen derved kan bidrage til sundhedsfremmende indsatser. Som et komplet minisamfund med skoler, hospital, arbejdspladser mv. kan Bornholm med fordel bruges som ramme for pilotprojekter - også inden for sammenhængen mellem kultur og sundhed. Derfor skal der arbejdes på at få opbygget en vidensbase, der kan fungere som inspiration og baggrund for iværksættelsen udviklingsprojekter, der afprøver kulturlivets sundhedsfremmende potentiale. Det er en central tanke, at det sundhedsfremmende arbejde dels kan styrkes gennem samarbejdet med kulturinstitutionerne, men omvendt også at kulturinstitutionerne i arbejdet kan nå nye målgrupper og gennem denne inklusion få ny viden til at udvikle formidlingen til en endnu bredere del af befolkningen. 11

12 Fakta Kulturstrategien har været i høring fra d. 28. november til den 9. december Strategien er gældende fra den 1. januar 2014 til den 31.december Ændringer kan kun finde sted efter beslutning i Kommunalbestyrelsen. 12

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision 2020... 4 Formidling Kultur og oplevelser...

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI Trekantområdet har igennem mange år været et af Danmarks vigtigste vækstcentre. Det skal vi fortsat være i fremtiden. Vi lever i en tid præget af lavkonjunktur

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 Forord Hermed foreligger forslag til Udviklings- og Planstrategi 2014 for Sorø Kommune. Strategiforslaget indeholder Byrådets visioner

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Oktober 2013 Visioner for dansk handicappolitik 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ET SAMFUND FOR ALLE 3 VISIONER FOR DANSK HANDICAPPOLITIK 4 MERE VIDEN OG BEDRE

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

5 veje til vækst. Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020. Endelig version

5 veje til vækst. Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020. Endelig version 5 veje til vækst Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020 Endelig version Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Udviklingsstrategi... 4 1.3 Masterplan... 5 1.4 Udviklingsplan for

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Ledelse af den nye folkeskole

Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til skoleledelser og forvaltninger Ledelse af den nye folkeskole 1 2 Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere