PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: E mailadresse: Hjemmesideadresse:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse:"

Transkript

1 PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Specialiseringsmuligheder for Dagtilbudspædagogik b) Specialiseringsmuligheder for Skole og fritidspædagogik c) Specialiseringsmuligheder for Social og specialpædagogik Praktikstedet udfylder de hvide felter. Findes de efterspurgte oplysninger på praktikstedets hjemmeside, er det tilstrækkeligt at henvise til hjemmesiden. Under de enkelte praktikperioder udfyldes de relevante praktikperioder med beskrivelser af, hvordan man på praktikstedet arbejder med de angivne videns og færdighedsmål.(de specialiseringsområder, som institutionen ikke tilbyder, kan slettes). Institutionens navn: A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Samuelsgaarden Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: E mailadresse: Hjemmesideadresse: 1

2 Åbningstider: Specialiseringsmuligheder på praktikstedet: For hurtigt overblik sæt kryds ved de specialiseringsmuligheder, der er på praktikstedet. De 3 farver går igen nede i skabelonen nedenfor rettet mod de tre forskellige specialiseringsområder. Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag: Beskrivelse af brugergruppen: Antal børn/unge/voksne: Aldersgruppe: Arbejdsmetoder: Kort beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis herunder teoretiske og metodiske grundlag. (Uddybes senere i relation til uddannelsesplanens videns og færdighedsmål) 6:15 17:15, fritidsklubben har udvidet åbningstid typisk til 20:15 og åbent til særlige arrangementer i weekender Dagtilbudspædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter) Skole og fritidspædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter) Social og specialpædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter) Afspejler lokalområdet på Ydre Nørrebro, dog med er relativt høj andel af børn med en anden etnisk baggrund end dansk 35 vuggestuebørn, 63 børnehavebørn, 74 fritidshjemsbørn, 40 fritidsklubbørn, 0 14 år Se mere på (målrettet forældre) Eller (medarbejderportal x Fysiske rammer; ude og inde: Faciliteter (herunder faciliteter i lokalområdet) Ansatte (Antal og faggrupper pædagogisk faggruppe og andre faggrupper) ca fastansatte, lidt under 2/3 pædagoger Dato for sidste revidering: 21. maj

3 B. Uddannelsesplan Uddannelsesplan for 1. praktikperiode Pædagogens praksis Pædagogisk Grundfaglighed Pædagogens praksis 1. praktikperiode. Området retter sig mod deltagelse i pædagogisk praksis inden for det pædagogiske arbejdsområde. Kompetencemål: De studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis. Vidensmål: Den studerende har viden om. Færdighedsmål: Den studerende kan.. Hvordan afspejles dette i den pædagogiske praksis? Hvordan kan den studerende tilegne sig dette mål? Anbefalet litteratur praktikstedets målgrupper samt praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgaver, anvende viden om praktikstedets samfundsmæssige opgaver i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde, Vi er en integreret institution med børn og unge fra 0 14 år. Vi er opdelt afdelingsvis, men arbejder en del på tværs af afdelingerne dels i forhold til et sammenhængende forløb for børn og forældre, dels i dagligdagen med fælles åbning/lukning og konkret hjælp afdelingerne imellem. Vores beliggenhed gør at vi har mange børn med en anden etnisk oprindelse end dansk samt en del Se institutionens hjemmeside og praktikbeskrivelsen Institutionens rammer og regler Dagtilbudsloven Pædagogiske læreplaner Vi har en del andre artikler afhængig af den studerende fokus. Vi har et lille bibliotek med såvel teoretisk litteratur som bøger med ideer til aktiviteter, eksperimenter ol. Tidsskrift 0 14 år 3

4 sårbare børn. Dette betyder at dagligdagen er planlagt, at vi bl.a. arbejder med sproglig udvikling, med inklusion og med at skabe et miljø for børnene uden mobning. Ligeledes er rummelighed og en vis portion robusthed væsentlige forudsætninger for os som en konsekvens af vores opgaver og målgruppe. En væsentlig forudsætning for at den studerende kan tilegne sig målene er, at den studerende: har gjort sig tanker om sit udbytte af praktikken og er aktiv handlende i forhold til at tilegne sig viden om målgruppen såvel teoretisk som i praksis. målsætning, tilrettelæggelse og organisering af pædagogisk praksis, herunder om pædagogiske metoders effekter, målsætte, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogisk praksis med inddragelse af viden om effekten af forskellige pædagogiske metoder, Den studerende har mulighed for at planlægge, igangsætte pædagogiske forløb, hvor egen deltagelse er en forudsætning. Men vi finder det også vigtig, at der er mulighed for læring gennem iagttagelse og efter følgende evaluering således at den studerende bliver bevidst om sin egne kompetencer og pædagogiske udgangspunkter. Vi tænker, at pædagogisk praksis også kan være af mere Artikler af Berit Bae om anerkendelse 4

5 Evaluerings, undersøgelses og dokumentationsformer, Dokumentere og evaluere egen deltagelse i pædagogisk praksis, herunder reflektere over kvaliteten i egne læreprocesser, eksperimenterende art, for eksempel, hvordan bliver den daglige oprydning et pædagogisk udviklende forløb? Effekten af forskellige pædagogiske metoder forstår vi således: Indenfor rammerne af institutionens pædagogiske pejlemærker har den studerende mulighed for at afprøve eksempelvis styrede/ikke styrede aktiviteter eller planlægge forløb hvor børnenes indput inddrages. Centralt er vekselvirkningen mellem handling og refleksion. At kunne reflektere er i vores optik at kunne give gode begrundelser for sine handlinger og overvejelser. Dette kræver en vis teoretisk viden som et vigtigt element i refleksions processen. Den studerende skal øve sig i at begrunde sine handlinger og i at tolke sine iagttagelser. Vejlederen er en vigtig person i denne proces og kan bidrage med åbenhed om egne overvejelser og med spørgsmål, der fremmer den studerendes refleksion. 5

6 såvel den sundhedsmæssige som den dannelsesmæssige betydning af sunde madvaner, måltidskultur, hygiejne og indeklima. anvende viden om sundhed og sundhedsfremme i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde. Institutionen har en nedskreven sundheds og hygiejne politik, der er godkendt i forældre bestyrelsen. Denne udmøntes forskelligt på afdelingerne bl.a. ud fra børnenes alder. Den studerende har mulighed for selv at tilrettelægge forløb om sundhed og måltider. Men også for at fundere over, hvordan bliver for eksempel den daglige hygiejne en god vane og ikke en tvangspræget handling. Eller hvad skal der til for at opbygge en måltidskultur, hvor samtale, selvhjulpethed og omsorg er i højsædet i en travl hverdag? Institutionens sundheds og hygiejne politik Pjecer fra Københavns kommune om mad og måltider Den enkelte afdelings mad og måltidspolitik Berit Bae: medlæring ved måltidet i: Forskning i pædagogisk praksis De Praktikvejledning i 1. praktikperiode Organisering af praktikvejledning Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? Hvordan inddrages den studerendes portfolio? Det er vores intention at den studerende allerede ved forbesøget har fået tildelt en vejleder. Men vi betragter det at have studerende som et aktiv for institutionen og der skal være åbenhed for, at den studerende kan udtrykke sig om og forholde sig til husets pædagogik og praksis. Dette betyder at hele personalegruppen kan indgå i dialog med den studerende. Vi finder det vigtigt at den studerende kontinuerligt arbejder med at kunne give og modtage kritik. Praktikvejledningen planlægges fremadrettet med minimum 1 times vejledning om ugen. Planlægningen tematiseres udfra den studerendes fokuspunkter 6

7 og opgaver i praktikken og udfra væsentlige pædagogiske temaer i institutionen. Den studerende har også mulighed for at få vejledning i specifikke emner af den praktikansvarlige for institutionen eller af andre pædagoger med særlige kompetencer. Den studerendes portfolio vil indgå hver gang den studerende og dennes vejleder mødes. 7

8 C. Uddannelsesplan for 2. og 3. praktikperiode C. Uddannelsesplan for specialiseringen: Dagtilbudspædagogik 2. praktikperiode Kompetenceområde: Relation og kommunikation 2. praktik Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at arbejde inden for den del af det pædagogiske arbejdsområde, der retter sig mod 0 5 årige. De vil i særlig grad have kompetencer til at skabe og udvikle pædagogiske miljøer og aktiviteter, hvor der på et pædagogisk fagligt grundlag skabes optimale betingelser for et stimulerende og trygt børneliv. Kompetenceområdet retter sig mod relationer, samspil og kommunikation i pædagogisk praksis med 0 5 årige børn, herunder betydningen af børns forskellige livsbetingelser for trivsel, relationer og kommunikation. Kompetencemål: Den studerende kan skabe relationer til det enkelte barn og børnegruppen, støtte børnene i at indgå i relationer til hinanden, støtte udviklingen af børns kommunikative kompetencer, beherske professionel kommunikation samt reflektere over sine egne evner til at kommunikere og indgå i relationer. Vidensmål: Den studerende har viden om. Færdighedsmål: Den studerende kan.. Hvordan afspejles dette i den pædagogiske praksis? Hvordan kan den studerende tilegne sig dette mål? Anbefalet litteratur: det 0 5 årige barns forudsætninger og udviklingsmuligheder, herunder børn med særlige behov, tilrettelægge differentierede pædagogiske aktiviteter gennem analyse af børns forudsætninger, interaktion og kommunikation, Vi forventer at den studerende har en vis viden om det 0 5 års barns generelle udvikling. I såvel vuggestue som i børnehaveafdelingen arbejder vi med såvel planlagte aktiviteter som med at give børnene mulighed for egen udfoldelse. I vuggestuen arbejdes der med 8 uges planlægning med udgangspunkt i Institutionens hjemmeside og praktikbeskrivelse Institutionens rammer og regler Dagtilbudsloven Pædagogiske læreplaner Vi har en del andre artikler afhængig af den studerende fokus. Vi har et lille bibliotek med såvel teoretisk litteratur som med ideer 8

9 læreplanens temaer. I vuggestuen er der 3 gange om ugen en gruppe børn på tur udenfor huset. Børnehaven er frem til juli 2015 i gang med en omfattende udvikling og forandringsproces. Der meget kort går ud på at gå fra aldersintegreret stueopdeling til en stue med kommende skolebørn og to stuer med børn fra 2,10 til 5 år. En ændring, der betyder at personalet følger børnene gennem afdelingen og samarbejder i teams frem for på stuer. Den studerende får mulighed for at planlægge pædagogiske aktiviteter, der eksempelvis medtænker, inklusion af børn med særlige behov eller aktiviteter med udgangspunkt i at en stor del af børnegruppen har en anden etnisk baggrund. Der er også mulighed for aktiviteter på tværs af afdelingerne for eksempel tilrettelægge et projekt, hvor fritidshjems eller klub børnene deltager og laver aktiviteter med vuggestue eller børnehavebørn. til aktiviteter, eksperimenter ol. Tidsskrift 0 14 år samspil og interaktion samt relationernes betydning for det 0 5 årige barns leg, læring, socialisering, trivsel og udvikling, skabe nærværende relationer og understøtte det enkelte barns udfoldelses og deltagelsesmuligheder i Det er vores mål kontinuerligt at arbejde med at være anerkendende overfor børnene. Dette kræver at personalet kan sætte sig i børnene sted, og kan Berit Baes artikler 9

10 fællesskabet, forstå og rummer børnenes perspektiv. I vores tilfælde, også børn med en anden livssituation og erfaring end hovedparten af personalet. Det er for os en v forudsætning for at skabe gode og udviklende relationer. Den studerende må derfor arbejde med sig selv, egen rummelighed og grænser. Det gøres bedst ved at deltage aktivt i hverdagen og ved at reflektere over egne handlinger, grænser og rummelighed. Vejlederen har en vigtig rolle i at give plads og medvirke aktivt til dette. dialog og professionel kommunikation, kommunikere nuanceret, præcist og forståeligt med børn, familier og kolleger, Vi finder det meget væsentligt at vi i den daglige kontakt med børn og familier kommunikerer med respekt. Forståeligt får en særlig betydning hos os, da vi i mange tilfælde også har en sproglig udfordring, idet der kan være børn og forældre, der ikke forstår dansk. Det er derfor vigtigt at personalet er tydelige, men også opmærksomme på ords betydning og på nonverbal kommunikation. Målet for personalet er en åben og konstruktiv dialog og vi arbejder for at undgå sladder. Den studerende må arbejde med egne kommunikative kompetencer. Det gøres efter vores opfattelse ved at tilegne sig Materiale om forældsamarbejde Kirsten Poulsgaard og Ulla Liberg: Forskning i pædagogisk praksis, artikler herfra 10

11 viden om kommunikation samt om målgruppen. Men i høj grad også gennem at handle, øve sig og efterfølgende reflektere med personalet. Vi forventer at den studerende på afdelingsmøder, indenfor en given ramme kan rejse pædagogiske problemstillinger under vejledning. leg, legeteori og legekulturer rammesætte børns leg, Leg er essentielt for børns udvikling. Gennem legen tilegner, bearbejder børn deres virkelighed. For små børn er det gennem legen at venskaber udvikler sig og her man lærer om egne og jævnalderens grænser og muligheder. Desuden har vi i både i vuggestue og børnehave udviklet legekasser til begge aldersgrupper. Legekasserne indeholder materiale til en bestemt leg, eksperiment eller aktivitet. Alle kasser er relateret til læreplanens søjler. Der er mange muligheder for den studerende for at rammesætte børns leg, her et par eksempler: Den studerende kan skabe rum for legen, og rammesætte leg, der tilgodeser såvel individuelle behov som gruppens behov. Planlægge og igangsætte lege med et bestemt formål eller fokus. Deltage i lege på børnenes præmisser Deltage i legen med et inklusions perspektiv Pædagogiske læreplaner 11

12 for øje. Afprøve og analysere legkasserne kropslig, kreativ, musisk og æstetisk læring og udfoldelse i pædagogisk praksis målsætte, tilrettelægge og evaluere pædagogiske aktiviteter og generelt motivere og understøtte børns leg og æstetiske, musiske og kropslige udfoldelse og Den studerende har rig mulighed for at være medbestemmende ved tilrettelæggelse af pædagogiske aktiviteter, men også for selv at tilrettelægge forløb indenfor de nævnte områder omsorg, sundhedsfremmende og forebyggende arbejde. tilrettelægge, gennemføre og evaluere indsatser for omsorg, sundhed og forebyggelse At personalet sikre omsorg og trivsel er grundlæggende i en god daginstitution og det skal kunne ses og mærkes i hverdagen. Det skal den studerende aktivt bidrage til gennem egne handlinger, men også via et opmærksomt blik på institutionen. Praktikvejledning i 2. praktikperiode Organisering af praktikvejledning Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? Hvordan inddrages den studerendes portfolio? Det er vores intention at den studerende allerede ved forbesøget har fået tildelt en vejleder. Men vi betragter det at have studerende som et aktiv for institutionen og der skal være åbenhed for, at den studerende kan udtrykke sig om og forholde sig til husets pædagogik og praksis. Dette betyder at hele personalegruppen kan indgå i dialog med den studerende. Vi finder det vigtigt at den studerende kontinuerligt arbejder med at kunne give og modtage kritik. Praktikvejledningen planlægges fremadrettet med minimum 1 times vejledning om ugen. Planlægningen tematiseres udfra den studerendes fokuspunkter og opgaver i praktikken og udfra væsentlige pædagogiske temaer i institutionen. Den studerende har også mulighed for at få vejledning i specifikke emner af den praktikansvarlige for institutionen eller af andre pædagoger med særlige kompetencer. 12

13 Den studerendes por folio vil indgå hver gang den studerende og dennes vejleder mødes. 13

14 C. Uddannelsesplan for specialiseringen: Dagtilbudspædagogik 3. praktikperiode Kompetenceområde: Samarbejde og udvikling 3. praktikperiode Området retter sig mod systematisk og videnbaseret refleksion over og bidrag til udvikling og innovation i pædagogisk praksis. Kompetencemål: Den studerende skal målrettet kunne tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere aktiviteter og læreprocesser, der støtter barnets trivsel, læring, dannelse og udvikling. I den forbindelse skal den studerende på et fagligt grundlag kunne udfordre eksisterende praksis, afsøge og vurdere alternative muligheder og bidrage til udvikling af pædagogisk praksis. Vidensmål: Den studerende har viden om. Færdighedsmål: Den studerende kan.. Hvordan afspejles dette i den pædagogiske praksis? Hvordan kan den studerende tilegne sig dette mål? Anbefalet litteratur: samfundsmæssige og institutionelle problemstillinger forbundet med pædagogisk arbejde i dagtilbud, identificere, analysere og vurdere samfundsmæssige rammer og institutionskulturens betydning for samarbejde, pædagogisk udvikling og kvalitet, Vores beliggenhed rammesætter forskellige opgaver. Børn og forældre med mange forskellige kulturbaggrunde og sprog. Særlige opgaver i forhold til sprogvurderinger og stimulering Inklusion Tværfagligt samarbejde. Først og fremmest er det væsentligt at skabe en forudsigelig, tryg og udviklende hverdag for børnene med nærværende personale og et respektfuldt samarbejde med forældrene. Vi har en del traditioner, hvor vi også medtænker andre kulturer. Vi arbejder systematisk med at sikre, at der løbende følges op på sårbare børn og Se institutionens hjemmeside og praktikbeskrivelse institutionens rammer og regler Dagtilbudsloven Pædagogiske læreplaner Læsepolitik Handleplan for børn vi er bekymrede for Papir om forældresamarbejde omkring børn vi er bekymrede for Sign of Safty Antimobningspolitik. Vi har en del artikler afhængig af den studerende fokus. Vi har et lille bibliotek med såvel teoretisk litteratur som med ideer til aktiviteter, eksperimenter ol. Tidsskrift 0 14 år 14

15 familier. Vi bruger bl.a. Sign of Safty. Den studerende har mulighed for selv at tage initiativer til forskellige aktiviteter. Med hensyn til sårbare børn har den studerende mulighed for at følge det på sidelinjen og selv gøre sig overvejelser over metoder og handlemuligheder. Vedrørende sprog og sprogstimulering er der mulighed for at få indblik i arbejdet og selv tilrettelægge forløb indenfor institutionens rammer. leg, bevægelse, natur og kulturoplevelser, digitale medier samt skabende aktiviteters betydning for 0 5 åriges dannelse, trivsel, læring og udvikling, udvikle det fysiske, psykiske, sociale og æstetiske børnemiljø, Vuggestuen har arbejdet meget med det fysiske miljø, dels for at skaffe gulvplads, men også med udnyttelse af rum, gang mm. Vuggestuen har daglige ture ud af huset. I børnehaven har vi arbejdet med æstetik i forbindelse med læreplanen. I både vuggestue og børnehave har vi en person der har særligt kursus i bevægelse. I huset har vi to personer der arbejder med antimobning. Vi har fælles sal og et værksted i børnehaven. Den studerende har mulighed for at sætte fokus på særlige interesseområder, på faglig sparring, men sidst men ikke mindst selv at tage initiativer. Vi forventer at den studerende i tredje praktik selv har viden ideer og ønsker og forstår at omsætte det til praksis. Børnemiljøloven Pædagogiske læreplaner 15

16 forandringsprocesser og innovation, bidrage til udvikling af pædagogisk praksis gennem innovative og eksperimenterende tiltag, Det er primært på pædagogiske dage, afdelingsmøder og fælles personalemøder at forandringerne udvikles. Derudover har vi pædagog møder. Den studerende har mulighed for at deltage, bidrage med ideer. I et hus med børn fra vuggestue til klub er der også rig mulighed for at lave udviklende praksis. Eksempelvis kvaliteten i overgangen fra en afdeling til en anden. Naturen i byen. Brug af værkstedet. Ture på tværs af afdelingen. Innovation og eksperimenterende tiltag fordrer at den studerende kan analysere, planlægge og handle. inddragelse af børn og forældres perspektiv i udviklings og forandringsprocesser, inddrage børn og forældres ideer og kreativitet som en del af pædagogiske udviklings og forandringsprocesser, Når det drejer sig om små børn forstår vi inddragelse som at kunne aflæse og tolke børnenes behov, interesser og ønsker. Dette forsøger vi så at lægge ind i planlægningen af dagligdagen. I børnehaven er dette stadig vigtigt, men efterhånden bliver børnene også sprogligt i stand til at formulere sig omkring ønsker og ideer. Det kræver i begge sammenhænge at man lyttet til børnene. I forbindelse med inddragelse er der mange interessante problemstillinger for eksempel: Er der en modsætning mellem en meget stram struktur og inddragelse af børnenes ideer og ønsker? Hvordan tilgodeses alle børn og ikke kun de børn der er gode til at fremsætte ønsker? Børnemiljøloven 16

17 didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder dokumentation og evaluering, og sætte mål, anvende dokumentations og evalueringsmetoder og udvikle viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion over pædagogisk praksis og Den studerende må gøre sig klart, hvordan de forstår inddragelse og børneperspektiv. Vores forældregruppes ideer kommer mest til udtryk gennem forældrebestyrelsen, der har stor indflydelse på dagligdagen. For eksempel er der en forældre, der deltager i ansættelsessamtaler, når der er en forælder, der har mulighed. Forældregruppen som sådan kommer ikke i dagligdagen med mange ideer eller krav til pædagogikken. Vi har tidligere lavet internationale uger, med fokus på bestemte lande, i børnehaven og her var forældrene aktive i planlægningen, tilrettelæggelsen og var en aktiv og nødvendig del af arrangementet. På baggrund af forslag fra en gruppe forældre har institutionen været fødselshjælper for etableringen af legeaftaler ved bl.a. at åbne institutionen på udvalgte fridage. Der er mange overvejelser at gøre sig for den studerende om inddragelse kontra krav udefra, magt forhold ol. Både vuggestue og børnehave arbejder med en planlagt hverdag bl.a. ud fra temaerne i læreplanen og ud fra, hvad der optager børnene. Vi har i tidens løb arbejdet med forskellige evalueringsmetoder. Vi ønsker at finde en model, der er let tilgængelig og som er brugbar i dagligdagen til fremme af 17

18 refleksion. Det er vigtigt at den studerende selv arbejder med systematisk erfaringsopsamling af egne handlinge, projekter og observationer, Portfolien er et redskab hertil samt den ugentlige vejledningen. Det er også muligt at indgå i diskussionen om forskelige metoders fordele og mangler. førstehjælp. udføre grundlæggende førstehjælp. Hovedparten af personalet har førstehjælps kursus og det bliver fulgt op hvert andet eller tredje år. Vi forventer den studerende har lært 1. hjælp på seminariet, men håber ikke der bliver brug for det. Praktikvejledning i 3. praktikperiode Organisering af praktikvejledning Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? Hvordan inddrages den studerendes portfolio? Det er vores intention at den studerende allerede ved forbesøget har fået tildelt en vejleder. Men vi betragter det at have studerende som et aktiv for institutionen og der skal være åbenhed for, at den studerende kan udtrykke sig om og forholde sig til husets pædagogik og praksis. Dette betyder at hele personalegruppen kan indgå i dialog med den studerende. Vi finder det vigtigt at den studerende kontinuerligt arbejder med at kunne give og modtage kritik. Praktikvejledningen planlægges fremadrettet med minimum 1 times vejledning om ugen. Planlægningen tematiseres udfra den studerendes fokuspunkter og opgaver i praktikken og udfra væsentlige pædagogiske temaer i institutionen. Den studerende har også mulighed for at få vejledning i specifikke emner af den praktikansvarlige for institutionen eller af andre pædagoger med særlige kompetencer. 18

19 Den studerendes port folio vil indgå hver gang den studerende og dennes vejleder mødes. 19

20 C. Uddannelsesplan for specialiseringen: Skole og fritidspædagogik 2. praktikperiode Kompetenceområde: Udviklings og læringsrum 2. praktikperiode. Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at arbejde inden for den del af det pædagogiske arbejdsområde, der retter sig mod børn og unge i 6 18 års alderen. De har i særlig grad viden om børns og unges udvikling, læring samt didaktik og dannelse. Pædagogen har kompetencer til at indgå i skolens samlede aktivitetsområde, herunder i undervisningen samt i det fritidspædagogiske område. Kompetenceområdet retter sig mod pædagogisk arbejde i forskellige udviklings og læringsrum dvs. skole og fritidsinstitutioner, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af og kommunikation om pædagogiske aktiviteter i pædagogisk praksis. Kompetencemål: Den studerende kan skabe sammenhænge mellem forskellige udviklings og læringsrum og varetage pædagogiske og didaktiske opgaver i fritidstilbud og skole samt indgå i professionel kommunikation herom. Vidensmål. Den studerende har viden om Færdighedsmål: Den studerende kan.. Hvordan afspejles dette i den pædagogisk praksis? Hvordan kan den studerende tilegne sig dette mål? Anbefalet litteratur: professionsfaglig kommunikation, argumentation og samarbejde kommunikere og samarbejde professionelt med forældre, kolleger, lærere og andre relevante aktører, I det daglige samarbejde på afdelingen lægger vi vægt på en åben og konstruktiv kommunikation og på at undgå sladder. Vi samarbejder på tværs af afdelingerne, dels for at skabe gode overgange for det enkelte barn, men også for at hjælpe hinanden i hverdagen. Vi arbejder for et tæt samarbejde med forældrene. Det gøres i den daglige kommunikation med de yngste børns forældre og gennem forældre samtaler om børnenes trivsel. Men også gennem forældrekaffe og Se institutionens hjemmeside og praktikbeskrivelsen Dagtilbudsloven Børnemiljøloven Vi har en del andre artikler og bøger afhængig af den studerende fokus. Vi har et lille bibliotek med såvel teoretisk litteratur som med ideer til aktiviteter, eksperimenter ol. Tidsskrift 0 14 år 20

21 forskellige former for arrangementer, hvor forældrene inviteres til at deltage. Det er altid pædagogens ansvar, at samarbejdet med forældrene foregår respektfuldt og fagligt. Vi forventer at den studerende arbejder med egne kommunikative kompetence og etik. Herunder opmærksomhed på et begyndende fagsprog og på, hvad det vil sige at kommunikere professionelt og sætter dette i spil overfor forældre, kollegaer og samarbejdspartnere. Vi forventer at den studerende på afdelingsmøder inden for en given ramme kan rejse pædagogiske problemstillinger under vejledning. ledelse af udviklings og læringsrum, herunder om klasserumsledelse, motivere, lede og samle børn og unge om konkret læring, I fritidshjemmet lægger vi 280 timer i skolen, for det meste i indskolingen, kaldet stærkt samarbejde. Planlægningen sker for det meste i samarbejde med lærerne, men det forudsætter, at pædagogen er tydelig omkring sin egen faglighed og kan formulere sig herom. Pædagogens arbejde kan for eksempel bestå i støtte til udsatte børn, konflikthåndtering, arrangere ture, igangsætte lege. Det kan være sammen med en lærer, men pædagogen kan også være alene 21

22 med klassen. Den studerende kan deltage i samarbejdet efter aftale med vejleder og skole. Omfanget af deltagelsen må aftales konkret. Den studerende må gøre sig overvejelser om den pædagogiske faglighed i en skole sammenhæng, over forståelse af læring og kunne agere i en anden kontekst. Refleksion med vejleder og det øvrige personale er et vigtig element i denne proces. didaktik og metodik knyttet til læring, redegøre for sammenhængen mellem metodiske og didaktiske overvejelser og egen pædagogiske praksis, Vi arbejder ikke efter en bestemt metode, men lægger vægt på at de voksne er anerkendende i forhold til børnene. Et andet kodeord er tryghed, idet det giver modet til at prøver nyt og til at udfordre sig selv. Børn er forskellige og lærer forskelligt, så vi har fokus på, at tilbyde forskellige læringsrum som tilgodeser det enkelte barn såvel i strukturerede aktiviteter som i leg. Dette afspejles også i indretning af afdelingen og i struktur, tilbud og aktiviteter. Vi er i gang med at etablere en lektiecafe Ud over konkret hjælp med lektier finder vi det væsentligt, at skabe positive 22

23 bevægelsesmæssige, musiske,æstetiske og kreative processers betydning for trivsel, læring og udvikling, tilrettelægge, gennemføre og evaluere differentierede læreprocesser inden for udvalgte områder, herunder inddrage børn og unges perspektiv, sociale rammer om lektie cafeen. For den studerende er deltagelse en væsentlig forudsætning for at blive klog på didaktik og læring. Viden om målgruppen er nødvendig for at kunne planlægge dagligdagen. Refleksion over egen og afdelingens praksis nødvendig for en spirende forståelse af egen professionelle rolle. Vi arbejder med en åben struktur med daglige tilbud til børnene, så der også er rig mulighed for leg. Vi har værksted, computere, Wii fi, film, en legeplads, en sal og lige uden for døren ligger Banana Park. Vi har prioriteret indretningen således at der er mulighed for teater/udklædning, fysiske aktiviteter indendørs som udendørs, spil og kreative aktiviteter. Den studerende har således rig mulighed for at tilrettelægge aktiviteter for eksempel fodbold turneringer, rollespil eller andre spændende aktiviteter som kan fange børnene. Det kræver initiativ, og at den studerende arbejder bevidst med hvordan man motivere børnene og også i sin planlægning medtænker sociale processer og venskaber. Inddragelse af børnenes perspektiv forstår vi dels som de voksnes 23

24 omsorg, sundhedsfremmende og forebyggende arbejde tilrettelægge, gennemføre og evaluere indsatser, der styrker forebyggelse samt børn og unges omsorg og sundhed, og opmærksomhed på børnenes initiativer og fokus, dels ved konkret at inddrage børnene i dagligdagen og igennem børnemøder. Dette er vigtig for den studerende at have for øje. Vores ambition for fritidshjemmet e,r at der er plads til den enkeltes personlighed og plads til at gøre egne erfaringer inden for rammerne af et socialt fællesskab. Engagerede, nærværende og imødekommende voksne, der ser, lytter og forstår børnene er væsentlige elementer i forhold til omsorg og sundhed. Det er i dagligdagen at dette finder sted og her den studerende kan gøre sig overvejelser over, om indsatser og tiltag lever op til intentionerne, og hvorledes den studerende selv opfatter forebyggelse, omsorg og sundhed i en pædagogisk praksis. Børnene får hver dag tilbud om et sundt eftermiddagsmåltid på fritidshjemmet åriges forudsætninger og udviklingsmuligheder, herunder børn med særlig behov. tilrettelægge differentierede pædagogiske aktiviteter gennem analyse af børn og unges forudsætninger og udviklingsmuligheder Som beskrevet tidligere har vi en del sårbare børn. I hele huset arbejder vi systematisk med Sign of Safty i forhold til børn vi er bekymrede for. Der udarbejdes handleplaner for det enkelte 24

PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Side! 1 af! 25 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn:

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

PRAKTIKSTEDDSBESKRIVELSE FOR PA STUDERENDE

PRAKTIKSTEDDSBESKRIVELSE FOR PA STUDERENDE PRAKTIKSTEDDSBESKRIVELSE FOR PA STUDERENDE Hvem er vi? Den integrerede institution Klokkeskoven er en 0-6 års institution under Århus Kommune. Vi er centralt placeret i Stavtrup tæt på busstoppested og

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 April 2015 Kvalitetsrapport Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Afdelingen for Dagtilbud Fotos: Susan Klausen og Bøgebjerg Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv

gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv 1 DAP pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv Forord Dokumentation af pædagogiske læreplaner i vuggestue, børnehave og dagpleje

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

GOD PRAKSIS I DAGTILBUD

GOD PRAKSIS I DAGTILBUD GOD PRAKSIS I DAGTILBUD - Et udforskende pilotprojekt om god praksis i dagtilbud i Slagelse Kommune CUPP Praktik og Professioner Randi Andersen, Jimmy Krab, Lars Christian Aagerup Forord Rapporten er bestilt

Læs mere

Pædagogers kompetenceprofil

Pædagogers kompetenceprofil Pædagogers kompetenceprofil Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet bestående af repræsentanter fra: Amtsrådsforeningen, Børne- og kulturchefforeningen, BUPL, Daginstitutionernes

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner

pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner Grethe Kragh-Müller Charlotte Ringsmose pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner En rapport om børns trivsel, læring og udvikling i store og små daginstitutioner au AARHUS UNIVERSITET Grethe

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere