Studievejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studievejledning 01.08.2014"

Transkript

1 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 768 af om Diplomuddannelser 1

2 Indhold Indledning... 3 Ledelse som profession... 3 Studerendes profil... 3 Formål... 3 Mål... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 Opbygning... 4 Obligatoriske moduler... 4 Valgfrie moduler... 5 Afgangsprojekt... 5 Adgangskrav... 5 Varighed, indhold og pensum... 5 Uddannelsesoversigt... 6 Eksamen... 7 Merit... 8 Kvalitetssikring... 8 Praktiske forhold... 9 Introduktion... 9 Det personlige lederskab Ledelse og medarbejdere Ledelse og organisation Valgfrie moduler Afgangsprojekt Overgangsordninger RETNINGSLINIER FOR KLAGER OVER UNDERVISNING OG EKSAMEN, REGLER FOR AFHOLDELSE AF EKSAMEN Henvendelse vedrørende uddannelsen hos uddannelsesenheden Center for Diplomledelse på vegne af Erhvervsakademi Sjælland: Studiesekretærer: Ursula Krogh Poulsen Tlf.nr Mail: Studieleder Jens-Erik Nonbo Tlf / Mail: Camilla Czuba Tlf.nr Mail: 2

3 Indledning Ledelse som profession Interessen for ledelse og især, hvad der skaber god ledelse er stor. Samtidig bliver kravene til ledere mere og mere skrappe. God ledelse forudsætter flere ting. Dels en grundig viden om de redskaber, der sætter lederen i stand til at inspirere, begejstre og skabe et klima, hvor ansvarlighed, personlig fleksibilitet og samarbejdsevne er vigtige elementer. Og dels viden om organisation, systemer, strategi og styringsmekanismer. Diplomuddannelsen i Ledelse (DL) er et godt grundlag for at udvikle ledere, der på et kompetent grundlag kan udøve den professionelle ledelse, der er brug for i både private og offentlige virksomheder. Studerendes profil Diplomuddannelsen i Ledelse henvender sig til ledere inden for alle faggrupper i den private og offentlige sektor. Den typiske studerende har enten ledelseserfaring fra en stilling i en offentlig institution: uddannelses- og sundhedssektoren eller en kommunal administration eller fra den private sektor inden for økonomi, IT eller produktion. Formål Diplomuddannelsen har til formål at kvalificere nuværende og kommende ledere til selvstændigt at kunne varetage ledelsesopgaver. Uddannelsen skal sætte deltagerne i stand til at vurdere, reflektere og anvende elementer, der indgår i ledelsesprocessen fra strategisk til operativt niveau. Det er centralt for uddannelsen, at den skal være med til at kvalificere den studerendes personlige handlingskompetencer inden for ledelsesfeltet. Gennem studiet skal den studerende: Tilegne sig viden om sammenhænge, som er relevante for deres arbejdsfelt og studiets ledelses-faglige områder Analysere relevante faglige problemstillinger dvs. at beskrive årsagssammenhænge og betydningsmønstre bl.a. med afsæt i konkrete erfaringer og relevante teoretiske forklaringsmodeller Lære at kunne forholde sig perspektiverende til faglige og praksisrelaterede problemstillinger samt udtænke nye handle-muligheder set fra et ledersynspunkt. Mål Efter endt uddannelse er det målet, at den studerende: har erhvervet sig en systematisk helhedsforståelse på tværs af organisatoriske og faglige grænser kan analysere organisationens omgivelser og kan fortolke og udforme overordnede mål og strategier er bevidst om og kan medvirke til at skabe de nødvendige vilkår for egen ledelsesposition, opgaver og handle-muligheder selvstændigt kan lede og motivere medarbejdere 3

4 Undervisnings- og arbejdsformer Praksisfokusering er helt centralt for de metoder- og undervisningsformer, som uddannelsen baseres på. Som en del af uddannelsen opbygges studiekompetencer i et adfærdsorienteret perspektiv således, at der arbejdes handlingsorienteret. De studerendes erfaringer inddrages i undervisningen dels i refleksionen over egen organisation dels ved anvendelse af teori ved løsning af praktiske problemstillinger fra den studerendes egen organisation. Uddannelsen baseres på, at deltagerne anvender egen organisation som udviklingslaboratorium for adfærd og handlinger i hele forløbet. Det forventes derfor, at den studerende bidrager aktivt med at bringe praksis i spil i undervisningssituationer for derved at kvalificere sin egen udøvelse af ledelse. Praksis i egen organisation bliver dermed et væsentligt element i uddannelsen i et integreret forløb, der omfatter progression indenfor såvel teori og praksis som samspillet mellem teori, metode og praksis Der er ikke mødepligt, men den interaktive form med høj deltageraktivitet forudsætter dog stor mødeprocent med en energisk tilstedeværelse Opbygning Uddannelsen består af seks obligatoriske moduler, tre valgfrie moduler samt et afgangsprojekt. Hvert modul afsluttes med en eksamen. De seks obligatoriske moduler har et generelt sigte. Valgfagene og hovedopgaven giver den studerende mulighed for at specialisere sig ift. en bestemt funktion eller branche/ sektor. Fælles for både den generelle og valgfrie del er, at der som hovedregel tages udgangspunkt i den studerendes erfaringsgrundlag fra egen organisation. Endvidere indlægges 3 metodeworkshops, der placeres mellem modul 1 og 2, 3 og 4 og mellem 5 og 6, hver á ca. ½ dag. Obligatoriske moduler De to første moduler har som fælles overskrift det personlige lederskab. Første modul, Lederskab og kommunikation rummer en fokusering på kommunikative processer som en væsentlig del af skabelse af en ledelsesmæssig identitet. Andet modul, professionelt lederskab omfatter en grundig indføring i emner som lederrollen, forskellige ledelsesteorier samt det samfundsvidenskabelige grundlag for ledelsesteorierne. De to følgende moduler har som fælles overskrift ledelse og medarbejdere. Tredje modul, ledelse i dynamiske relationer fokuserer på relationen mellem leder og medarbejdere med afsæt i temaer omkring magt, forhandling og konflikt Fjerde modul, ledelse i lærings- og kompetencerelationer, fokuserer på læring og kompetenceudvikling og betydningen af menneskelige ressourcer (HR). De to sidste obligatoriske moduler har fælles afsæt i betydningen ledelse og organisation. 4

5 Femte modul, organisation og processer, fokuserer på organisationen og dens omgivelser, den klassiske organisationsteori og forståelse og hvordan udviklings- og forandringsprocesser kan ledes. Sjette modul, organisation, styring og strategi fokuserer på begreber som strategi og strategisk ledelse og styring og styringsparadigmer Valgfrie moduler Den valgfrie del består af tre moduler. Valgfagene er en overbygning på de obligatoriske fag. Valgfagene kan tage sigte på særlige ledelsesmæssige problemer inden for bestemte brancher eller sektorer. Oprettelse af valgfag er afhængig af undervisningsministeriet godkendelse af udbud samt antallet af tilmeldinger. Valgfag med få tilmeldte kan udbydes som studiekreds. Efter endt uddannelse kan der suppleres med valgfag efter egen interesse og tempo. Afgangsprojekt Afgangsprojektet skal relateres til studiets øvrige moduler og uddybe arbejdet i disse bl.a. gennem projektskrivning. Afgangsprojektet gennemføres som en vekselvirkning mellem vejledning, undervisning og selvstudium. Adgangskrav Der stilles følgende krav for adgang til uddannelsen: Ansøgere med relevant uddannelse på bachelorniveau Ansøgere med anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort videregående uddannelse eller tilsvarende Ansøgere, der har gennemført en uddannelse mindst på niveau med en videregående voksenuddannelse Ansøgere, der ikke opfylder ovenstående betingelser, men som skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed Ansøgere skal have mindst to års relevant erhvervserfaring Ansøgere skal kunne læse engelsk-sproget litteratur Deltagere, der ikke umiddelbart opfylder adgangskravene, tilbydes realkompetencevurdering med henblik på afklaring af eventuelt manglende forudgående kvalifikationer. Visitation af studerende til studiet foregår i et samarbejde mellem studieadministration og studieleder på baggrund af det indsendte ansøgningsmaterialer, herunder kopier af adgangsgivende, forudgående eksamen. Varighed, indhold og pensum Diplomuddannelsen i Ledelse er primært tilrettelagt som et deltidsstudium på bachelorniveau af 2,5 års varighed, men den studerende kan i øvrigt selv tilrettelægge sit forløb i nogen udstrækning. Studiet er normeret til ét studenterårsværk svarende til 1680 arbejdstimer. Det svarer til 60 ECTS-point (European Credit Transfer System). 5

6 Ved opgørelsen af medgåede ECTS point indregnes arbejdsbelastningen ved såvel skemalagt undervisning som ved forberedelse, udarbejdelse af skriftlige arbejder, herunder øvelser, cases, projektoplæg og afsluttende projekt samt forudsat selvstudium. Uddannelsen skal være afsluttet senest seks år efter, at den er påbegyndt. CENTER FOR DIPLOMLEDELSE kan ved usædvanlige forhold dispensere herfra. Uddannelsesoversigt Modul 1.År 2.år 3.år Vejledningstimer ECTS point 1.Lederskab og kommunikation 2. Professionelt lederskab Ledelse i dynamiske relationer 4.Ledelse i lærings og kompetencerelationer 5.Organisation og processer 6.Organisation, styring og strategi 28 3 timer enkelt, 5 6 timer ved gruppe Valgfag Valgfag Valgfag Afgangsprojekt 12 8/15 15 Metodeworkshop 1 8 og 2 Metodeworkshop 3 4 6

7 Pensum I alle fag vil pensum primært være dansk litteratur, men engelsksproget (i mindre omfang) og skandinavisk litteratur forekommer. Litteraturen vil bestå af grundbøger og af faglige antologier samt artikler. Eksamen Alle moduler afsluttes med en eksamen, hvor der gives karakter efter 7-skalaen. Diplomuddannelsen i Ledelse afvikles med følgende prøvetyper (eksaminer): Fag Eksamensform Censur Lederskab og kommunikation Professionelt lederskab Ledelse i dynamiske relationer Portfolio Ledelse i lærings- og kompetencerelationer Organisation og processer Organisation, styring og strategi Valgfag Mundtlig eksamen på baggrund af projekt oplæg Miniprojekt med mundtligt forsvar Miniprojekt med mundtligt forsvar Mundtlig eksamen på baggrund af projekt oplæg Projekt med mundtligt forsvar Miniprojekt med mundtligt forsvar Intern bedømmelse ved underviser og intern censor Ekstern Intern bedømmelse ved underviser og intern censor (voteringseksamen) Ekstern Intern bedømmelse ved underviser og intern censor Ekstern Afgangsprojekt Projekt med mundtligt forsvar Ekstern Intern eller ekstern censur Ved intern bedømmelse bedømmes den studerende af underviser og intern censor. Bedømmelse finder alene sted på baggrund af projektoplæg, port folio, mundtlig eksamen. Ved eksaminer med intern censur bedømmes den studerende af eksaminator og en censor, der er udpeget af studieleder blandt undervisere på CENTER FOR DIPLOMLEDELSE eller hos samarbejdspartnere (Syddansk Universitet eller de øvrige udbydere af uddannelsen) Ved ekstern censur bedømmes den studerende af eksaminator og en censor, der er beskikket af Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM). Administration heraf foregår via det landsdækkende samarbejde om uddannelsen og foregår via Censorallokeringen, Århus. Studerende, der ikke består en eksamen eller ikke går op til en eksamen, kan gå op ved næstkommende ordinære eksamen. Klage over bedømmelse sker i henhold til UFM s bekendtgørelse om eksamen ved visse videregående uddannelser se nærmere i sidste afsnit af studievejledningen om procedure og form. 7

8 Eksamensformer Der afholdes følgende former for eksamination på uddannelsen: 5 Individuel, mundtlig eksamen på baggrund af projekt oplæg (max 3 sider) modul 1 og Individuelle eksaminer på baggrund af miniprojekter. Projektoplægget skrives individuelt og har et omfang på 5-8 sider (modul 2, 4 og valgmoduler) og med mundtlig prøve. Individuel, skriftlig eksamen på baggrund af skriftligt oplæg i form af portfolio med et omfang på 5-6 sider og med intern bedømmelse (modul 3). Individuelle eksaminer på baggrund af projekter. Projekter har et omfang fra sider, som kan udvides, såfremt der udarbejdes et gruppefremstillet produkt. (modul 6 samt afgangsprojekt) og med mundtlig prøve. Gruppeeksamen på baggrund af miniprojekt, projekt eller afgangsprojekt (modul 2,4,6, valgmoduler samt afgangsprojekt) med deltagelse af op til 3 studerende. Oversigten på side 7 viser, hvorledes udprøvning finder sted i det enkelte modul. Der henvises endvidere til det enkelte moduls fagbeskrivelse. Eksamensbeviser Efter hver bestået eksamen udstedes et enkeltfagsbevis. Når alle fag er bestået med karakteren 2 eller derover, udsteder Erhvervsakademi Sjælland eksamensbevis for hele Diplomuddannelsen i Ledelse inkl. Diploma Supplement. Merit Beståede uddannelseselementer opnået ved andre studier kan give merit til uddannelsens enkelte fag. Afgørelsen træffes i det enkelte tilfælde af studieleder og på grundlag af en faglig vurdering og efter indlevering af behørig dokumentation, typisk i form af eksamensbeviser fra andre uddannelsesinstitutioner. Kvalitetssikring Evaluering af undervisningen foretages løbende gennem dialog mellem de studerende og underviseren. Hvert modul indledes med en afklaring af deltagernes forventninger. Der foretages en mundtligt midtvejsevaluering, og der afsluttes med en skriftlig (elektronisk) evaluering af hele modulet. Uddannelsen udbydes af Erhvervsakademi Sjælland på baggrund af godkendelse fra UFM. Erhvervsakademiet/Center for Diplomledelse har indgået forskningsformidlingsaftale med Syddansk Universitet, Institut for ledelse og virksomhedsstrategi. Til yderligere sikring af kvaliteten påhviler det den enkelte underviser efter afslutning af modulerne 2 og 4 at foretage overleveringsforretning til kommende underviser. Lærerteam 8

9 DL s tilrettelæggelse og gennemførsel planlægges af studieadministrationen, studieleder og det lærerteam, der er knyttet til uddannelsen. Dette tætte samarbejde bidrager til at sikre en dynamisk interaktion mellem undervisere, studerende og virksomheder. Det bliver derved muligt at foretage løbende justeringer, pædagogisk og fagligt set i overensstemmelse med de ændringer, der sker i interessenternes behov. Samarbejdspartnere CENTER FOR DIPLOMLEDELSE/Erhvervsakademi Sjælland samarbejder om den faglige og pædagogiske udvikling samt udbud af Diplomuddannelsen i Ledelse med: Syddansk Universitet, Campus Slagelse, som formidler forskningsresultater fra instituttets forskningsenhed UCSJ som led i regional partnerskabsaftale Center for Diplomledelse deltager i Landsudvalget for Diplomuddannelsen i Ledelse Endvidere deltager centeret i styringsgruppe med 9 samarbejdende kommuner på midt- og Østsjælland Dansk Magisterforening DJØF Praktiske forhold Tilmelding, orlovsansøgning, adresseændring og udmelding skal ske ved skriftlig henvendelse til studiesekretæren. Dispensationsansøgninger i forhold til studieordningen skal være skriftlige og stiles til studielederen. Aflysninger og erstatningstimer. Er underviseren syg eller af anden grund forhindret i at gennemføre undervisningen underretter CENTER FOR DIPLOMLEDELSE den studerende. Det anbefales, at der udarbejdes særlig telefonkæde til studiesekretæren. Der ydes erstatningstimer for eventuelle, aflyste undervisningsgange. Ved udarbejdelse af forskellige skriftlige materialer henvises til notat om Udarbejdelse af synopsis, miniprojekt, portfolio mv. (se Introduktion For at sikre en optimal studiestart gennemføres introduktion til studiet ved start på modul 1 af lærerteamet. Introduktionen rettes mod uddannelsens koncept, de pædagogiske metoder, de gensidige forventninger og de praktiske forhold, der knytter sig til gennemførelsen af hele uddannelsen. 9

10 Fagbeskrivelser - Obligatoriske moduler Det personlige lederskab Modul 1: Lederskab og kommunikation Antal ECTS point/belastning: 5 ECTS point/0,08 årsværk Formål og sigte Titlen på modulet lederskab og kommunikation angiver sigtet med modulet, nemlig at introducere til den mangfoldighed af dimensioner, der er relevante og har betydning for ledelse. Modulet indgår sammen med modul 2, professionelt lederskab under det samlede tema Det personlige lederskab Endvidere introduceres til hele studiet som sådan på dette modul Formålet er: Introducere til Diplomuddannelsen generelt At belyse betydningen af lederskabets kommunikative kompetencer i relation til egne ledelsesmæssige udfordringer. At belyse ledelsesteorier og kommunikationsteorier ud fra deres erkendelsesteoretiske, videnskabsteoretiske og samfundsteoretiske perspektiver. At belyse sammenhænge mellem forskellige kommunikative teorier, metoder, strategier og perspektiver og forståelser af ledelse, ledelsesidentitet og ledelsesetik. Indhold og centrale områder Præsenteres teorier om organisationskommunikation og der arbejdes med analyse af den kommunikation, der kendetegner egen organisation. Introduceres til relevante dele af kommunikationsog organisations- og ledelsesteorier i samfundsteoretisk og erkendelsesteoretisk perspektiv. Introducere udvalgte ledelsesteorier, der indskriver sig i den såkaldte postmoderne diskurs (narrativ ledelse, diskursiv ledelse, værdiledelse, selvledelse, medledelse m.v.) Inddragelse af erfaringer og fortællinger fra egen organisation og ledelsesmæssige udfordringer. Arbejdes der med sprog- og kommunikationsteoriernes mangfoldige aspekter og muligheder for transformation af praksis, herunder iagttagelse af egen ledelsespraksis. Samfundsvidenskabelige metoder især med henblik på kunsten at formulere et problem. 10

11 Målbeskrivelse og kompetencemål Viden og forståelse Opnår viden om forskellige kommunikationsteoriers og metoders betydning for lederskab og lederskabelse, ledelsesidentitet og ledelsesetik. Opnår indsigt i kommunikations- og ledelsesteoriers teoretiske forudsætninger og praktiske implikationer, herunder videnskabsteoretiske positioner Opnå viden om organisationskommunikationens grundbegreber, metoder og strategier. Færdigheder Opnå færdighed i at udvælge, analysere og fortolke fortællinger fra egen organisation med relevans for egen ledelse. Opnå færdighed i at analysere og fortolke organisationskommunikationen i egen organisation eller udvalgte dele heraf (f.eks. egen afdeling) Opnå færdighed i at belyse ledelse og egne ledelsesmæssige erfaringer og udfordringer ud fra forskellige teoretiske tilgange samt begrunde og reflektere over de valgte teoriers relevans i forhold til egen organisation og ledelsespraksis Kompetencer Kompetence til at identificere behov for udvikling af kommunikative kompetencer internt og eksternt. Kompetence til at udvikle organisationens kommunikation. Kompetence til at identificere og udvikle egen ledelsespraksis og kommunikation. Eksamensbetingelser Aflevering af projektoplæg på max 3 A4 sider eller 7200 anslag ex forside, litteraturoversigt og eventuelle bilag. Afleveringsfrist vil fremgå af lektionsoversigt. Der ydes vejledning til udarbejdelse af projekt oplæg. Prøveform Mundtlig eksamen med 20 minutters diskussion, som tager afsæt i projekt oplæg og med efterfølgende votering og tilbagemelding. Bedømmelse finder sted efter 7-trin skalaen. Alene den mundtlige præstation bedømmes. 11

12 Modul 2: Professionelt lederskab Antal ECTS point/belastning: 5 ECTS point/0,08 årsværk Formål og sigte Professionalisering af ledelse markerer den forandring af ledelse, som gør sig gældende i en tid, hvor forandring (modernisering, udvikling, innovation m.v.) er blevet et vilkår for ledelse. Sigtet med modulet er at belyse sammenhænge mellem strategisk ledelse, læring, udvikling og vækst. Modulet udgør sammen med modul 1 Det personlig lederskab som overordnet tematik. Formålet er: At belyse og bearbejde det professionelle lederskab, ledelseskompetencer og ledelsesidentiteter i relation til egne ledelsesmæssige udfordringer. At belyse og bearbejde sammenhænge mellem professionalisering af ledelse i et samfundsteoretisk og videnskabsteoretisk perspektiv. At belyse og bearbejde sammenhænge mellem læring, udvikling og vækst set i forhold til forskellige ledelsesteoretiske tilgange og perspektiver. Indhold og centrale områder I modulet Fokuseres på (teorier om) ledernes personlige kompetencer i forhold til egen ledelsespraksis og ledelsesposition i den helhed, som lederen er del af. Inddrages erfaringer, teorier og forskning om sammenhænge mellem ledelse, læring og kompetenceudvikling. Der fokuseres på forskellige på forskellige, historisk forankrede ledelsesteorier og herunder den studerendes refleksion over egen ledelsespraksis i forhold til såvel historisk forankrede teorier som nyere ledelsesteorier Der arbejdes med teorier og strategier om kvalifikations- og kompetenceudvikling i forhold til egen ledelsespraksis og læring. Der arbejdes med samfundsvidenskabelige metoder og undersøgelsesdesign, herunder særligt indsamling af data på relevant måde til belysning af egne, ledelsesmæssige udfordringer Målbeskrivelse og kompetencemål Viden Viden om ledelsesteorier, deres historiske foran- 12

13 kring og videnskabsteoretiske grundlag, Viden om sammenhænge mellem ledelsesperspektiv og ledelsespraksis og etik. Viden om læring, kompetenceudvikling og vækst. Færdigheder Færdighed i at udvælge, analysere og fortolke cases og problemstillinger fra egen organisation Færdighed i at analysere på og reflektere over egen ledelsespraksis og ledelsesperspektiver på baggrund af udvalgt, relevant teori og herunder kunne indsamle relevante data med henblik på dannelse af empiri Færdighed i at kunne identificere udviklings- og læringsmuligheder i forhold til egen ledelse Kompetencer Kompetence til at identificere og formidle behov for egen læring og kompetenceudvikling til udvikling af det professionelle lederskab Kompetence til at indgå i samarbejde internt og eksternt om organisationsudvikling Eksamensbetingelser Aflevering af miniprojekt på max 8 A4 sider eller anslag, ex forside, eventuel indholdsfortegnelse, litteraturoversigt og bilagsmateriale. Afleveringsfrist vil fremgå af lektionsoversigt. Såfremt gruppeeksamen vælges af en gruppe på 2 eller 3 studerende, forøges sidetallet proportionalt. Prøveform Mundtligt forsvar af skriftligt produkt (miniprojekt) med 20 (40 eller 60) minutters mundtligt forsvar (eksamination) og efterfølgende votering og tilbagemelding. Bedømmelse finder sted efter 7-trin skalaen og med hovedvægten lagt på bedømmelse af det skriftlige produkt 13

14 Ledelse og medarbejdere Modul 3: Ledelse i dynamiske relationer Antal ECTS point/belastning: 5 ECTS point/0,08 årsværk Formål og sigte Modulet sætter fokus på udvikling af lederens professionelle kompetencer til at iagttage, reflektere og handle i forhold til forskellige forståelser og betydninger af især leder-medarbejderrelationer, men også andre interpersonelle relationer Deltageren vil tilegne sig kompetencer og viden til at orientere sig, positionere sig, træffe beslutninger og handle i leder-medarbejder-relationer samt andre interpersonelle relationer Deltageren skal udvikle forståelse af det dynamiske samspil mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejdere indbyrdes i egen organisation Indhold og centrale områder ledelses-/organisationsteoretiske perspektiver på begreber som ansvarlighed, tillid, loyalitet, involvering og motivation Hvordan disse begreber får konsekvens eller giver sig udslag i forhold til personalepolitikker, personaleledelse og personaleudvikling i egen organisation forskellige ledelses- og organisationsteoretiske perspektiver på magt, konflikter og forhandling centrale fokuspunkter i forståelsen af kommunikation og formidling af budskaber og beslutninger til egen organisation Betydningen og konsekvenser af organisatorisk krydspres Videnskabsteoretiske perspektiver i forståelse af dynamiske relationer i interpersonelle relationer Målbeskrivelse og kompetencemål Viden og forståelse Skal have viden om forskellige teorier om dynamiske relationer mellem ledelse/medarbejdere og medarbejdere indbyrdes, herunder teorier om ledelse, selvledelse og medledelse Skal opnå forståelse af forskellige ledelses- og organisationsteoretiske perspektiver på magt, konflikter og forhandling Skal opnå viden om, hvorledes man i et videnskabsteoretisk perspektiv identificerer, forstår og skelner mellem forskellige teorier og metoder, der fokuserer på de dynamiske samspil mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejdere indbyrdes. Skal have indsigt i konsekvenser her af for egen ledelsespraksis, herunder lederens ret, pligt, etiske forpligtelse og ansvar i forhold til beslutningstagen 14

15 og handlinger i forholdet mellem lederen og medarbejderne Færdigheder færdigheder i at anvende begreberne som ledelsesog styringsredskaber, herunder især kunne anvende teorier, modeller og begreber i en praktisk hverdag færdigheder i at forvalte lederrollen i interpersonelle relationer færdigheder i at kunne begrunde udvalgt teori til at analysere og perspektivere empiriske problemstillinger i forholdet mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejdere indbyrdes i egen organisation færdigheder i at kunne iagttage og indsamle data med henblik på dannelse af empiri på en relevant måde i forhold til en udvalgt problemstilling, relateret til samspillet mellem ledelse og medarbejdere og medarbejdere indbyrdes Eksamensbetingelser Prøveform Kompetencer Skal kunne identificere og udvikle egen strategi for håndtering af dynamiske relationer mellem leder og medarbejder og medarbejdere indbyrdes og kunne kommunikere herom Skal kunne forholde sig til og anvende forskelle og konflikter som mulig ressource i disse relationer Skal kunne identificere medarbejdernes og eget behov for kompetenceudvikling set i relation til organisationens overordnede mission, vision, strategiske mål og værdier Aflevering af portfolio på max 6 A4 sider eller anslag, ex forside, eventuel indholdsfortegnelse, litteraturoversigt og bilagsmateriale. Afleveringsfrist vil fremgå af lektionsoversigt Intern bedømmelse af skriftlig portfolio. Der ydes vejledning til udarbejdelse af portfolio. 15

16 Modul 4: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer Antal ECTS point/belastning: 5 ECTS point/0,08 årsværk Formål og sigte Modulets formål er at udvikle lederens professionelle kompetencer i relation til forståelse af og bidrag til den nødvendige kompetenceudvikling af (egne) medarbejderne i (egen) organisation og skal derfor introducere til en række forskellige teorier om og forståelser af læring og kompetence. Sigtet er endvidere at skabe indsigt og forståelse for hvordan den strategiske udvikling af medarbejderne foregår som lærings- og kompetenceudviklingsprocesser i et dynamisk samspil mellem ledelse, medarbejdere, organisation og omverden Indhold og centrale områder fokus på forskellige ledelses- og organisationsteoretiske perspektiver i forhold til begreber som læring og kompetenceudvikling at forstå udviklingen af menneskelige ressourcer i de dynamiske relationer mellem ledelse/medarbejdere og medarbejderne indbyrdes forskellige begreber om læring, dannelse og kompetenceudvikling anvendelse af begreberne læring, dannelse og udvikling af kompetence som ledelses- og styringsredskaber at identificere, reflektere over og formidle forståelsen af, hvordan forskellige teorier, metoder og tiltag omkring læring, udvikling af kompetence og HRkoncepter hænger sammen med organisationens overordnede visioner, mål, etik, værdier, udviklingsstrategier, HR-strategier og personalepolitik Målbeskrivelse og kompetencemål Viden og forståelse Skal have viden om forskellige perspektiver, teorier og modeller til forståelse og skabelse af læring og kompetenceudvikling og hvilke ledelsesmæssige krav og muligheder, disse måtte indebære Skal have viden om de bagvedliggende videnskabsteoretiske positioner i forhold til teorier og modeller om læring og kompetenceudvikling Skal kunne identificere eget perspektiv og forståelse af betydningen af læring og kompetenceudvikling og de sammenhænge, som medarbejdernes læring og kompetenceudvikling befinder sig i Færdigheder Skal kunne indsamle relevante data med henblik på dan- 16

17 nelse af empiri i forhold til konkrete problemstillinger, relateret til læring og kompetenceudvikling Skal kunne vurdere forskellige metoder, modeller og teorier om læring og kompetenceudvikling mod egen organisatorisk og ledelsesmæssig praksis Skal kunne anvende begrundet udvalgt teori (og modeller) til at analysere og perspektivere empiriske problemstillinger omkring læring og kompetenceudvikling i (egen) organisation Kompetencer Skal kunne identificere behov for egen og medarbejdernes læring og kompetenceudvikling i samspillet mellem leder og medarbejdere og mellem medarbejdere indbyrdes og skal kunne formidle dette på en hensigtsmæssig måde i forhold til organisationens overordnede mission, visioner, strategiske mål og værdier Skal kunne forholde sig til og anvende forskelle og konflikter mellem mål og strategier for læring og kompetenceudvikling som en mulig ressource. Eksamensbetingelser Aflevering af miniprojekt på max 8 A4 sider eller anslag, ex forside, eventuel indholdsfortegnelse, litteraturoversigt og bilagsmateriale. Afleveringsfrist vil fremgå af lektionsoversigt. Såfremt gruppeeksamen vælges af en gruppe på 2 eller 3 studerende, forøges sidetallet proportionalt Prøveform Mundtligt forsvar af skriftligt produkt (miniprojekt) med 20 (40 eller 60) minutters mundtligt forsvar (eksamination) og efterfølgende votering og tilbagemelding. Bedømmelse finder sted efter 7-trin skalaen og med hovedvægten lagt på bedømmelse af det skriftlige produkt 17

18 Ledelse og organisation Modul 5: Organisation og processer Antal ECTS point/belastning: 5 ECTS point/0,08 årsværk Formål og sigte Overordnet skal modulet give den studerende kompetencer til at forstå og forholde sig til, hvordan den enkelte virksomhed/organisation kan ses som produktet af en længere samfundsmæssig udvikling med stigende kompleksitet og ofte modstridende krav fra omgivelserne. Denne forståelse skal danne baggrund for at kunne planlægge og derpå forholde sig til denne kompleksitet. Modulet skal give den studerende kompetencer til at se flere handlemuligheder i komplekse, organisatoriske processer og situationer, og ligeledes kompetence til at vurdere konsekvenserne af forskellige ledelsesmæssige valg. Indhold og centrale områder Tema 1: Ledelsens placering og arbejdsområde Den historiske udvikling med hensyn til organisationsteori (fra klassisk organisationsteori til den post-moderne forståelse) Organisationsdesign og konsekvenser heraf Tema 2: Samspillet mellem organisation og omverden og omverdens mulige indflydelse på (egen) organisation Den videnskabsteoretiske forskel mellem opfattelsen af organisationer som lukkede eller åbne og ledelsesmæssige konsekvenser heraf Tema 3: Sociale struktur, herunder forhold som team og gruppedannelser, konflikter og tilsvarende med konsekvens for organisation og ledelse Tema 4: Organisationskultur forskellige perspektiver på organisationskultur og herunder, hvordan organisationers kultur givet perspektivet kan udforskes og analyseres Målbeskrivelse og kompetencemål Viden og forståelse Skal opnå viden om forskellige teorier om organisationer og ledelsen af dem herunder viden om komplekse organisationer og ledelsesmæssige konsekvenser heraf Skal kunne identificere, hvordan det videnskabsteoretiske perspektiv på organisationen danner baggrund for at analysere egne ledelsesmæssige handlemuligheder for således at kunne identificere og reflektere over eget perspektiv på praksis Skal kunne identificere organisationens kulturelle særpræg og fortællinger og rent praktisk lade dette indgå i daglig ledelse samt i større strategiske beslutninger. Færdigheder 18

19 Skal kunne analysere konsekvenserne af valg med hensyn til organisationsdesign. Skal kunne indsamle relevant empiri og lade dette indgå i klarlægning af egne handlemuligheder. Skal kunne analysere og planlægge hvordan organisationens interessenter skal indgå i ledelsesmæssige beslutninger Skal kunne analysere egne, organisatoriske rammer og identificere de ledelsesmæssige muligheder inden for disse Skal kunne identificere spændinger og modsætninger mellem forskellige grupper i og omkring organisationen, samt reflektere over de ledelsesmæssige konsekvenser heraf Kompetencer Skal kunne udvikle og gennemføre eller opstille strategier for udvikling, innovation, forandringer samt argumentere for egne valg. Skal kunne kommunikere tydeligt og med forståelse for modtagernes organisatoriske virkelighed Skal kunne identificere behov for egen og organisatorisk kompetenceudvikling i relation til ledelse af organisatoriske forandrings- og udviklingsprocesser Eksamensbetingelser Aflevering af projekt oplæg på max 3 A4 sider eller 7200 anslag ex forside, litteraturoversigt og eventuelle bilag. Afleveringsfrist vil fremgå af lektionsoversigt. Der ydes vejledning til udarbejdelse af projekt oplæg. Prøveform Mundtlig eksamen med afsæt i projektoplæg og med 20 minutters diskussion alene den mundtlige præstation bedømmes og efter 7-trins skalaen. 19

20 Modul 6. Organisation, styring og strategi Antal ECTS point/belastning: 5 ECTS point/0,08 årsværk Formål og sigte Overordnet skal modulet give den studerende kompetencer til forståelse af strategiens organisatoriske betydning, herunder hvordan konkrete strategiske beslutninger, styringskoncepter og værktøjer kan have konsekvens for eget lederskab. Med udgangspunkt i forskellige videnskabsteoretiske perspektiver skal den studerende kunne analysere mulige konsekvenser af forskellige strategiske tiltag. Den studerende skal opnå en dybere forståelse af, hvordan generelle samfundsmæssige tendenser er med til at konstituere eller forme strategiske beslutninger og organisationens fortællinger. Indhold og centrale områder Tema 1: Strategiudformning og udvikling set ud fra forskellige teorier og videnskabsteoretiske positioner Mellemlederens rolle i forhold til at identificere, analysere og fortolke strategien, samt det krydspres, som denne situation medfører i den lokale kontekst. Tema 2: Resultat og konsekvenser af strategiske valg, herunder valg omkring organisationsudvikling - bl.a. med begreber som: Den lærende organisation Værdibaseret ledelse Innovationsledelse Forandringer og ledelse af forandringer Tema 3: Institutionaliserede superstandarder, herunder begreber om det rationalistiske hegemoni, teoriers spredningsevne og ledelsesopskrifter Beslutningsprocesser, herunder rationalitetsbegrebet Tema 4: Effektiv ledelse, effektiv forandring og sondringen mellem leadership og management Målbeskrivelse og kompetencemål Viden og forståelse Skal have viden om forskellige teorier og modeller om strategisk ledelse og styring og kunne identificere de bagvedliggende, videnskabsteoretisk positioner i forhold her til Skal kunne identificere konsekvenser af strategiske beslutninger og styringstiltag for egen ledelsespraksis Færdigheder Skal kunne vurdere betydningen og konsekvenser af forskellige strategiske valg i organisationen som helhed og 20

Studievejledning 01.01. 2014

Studievejledning 01.01. 2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.01. 2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Studievejledning 01.08.2015

Studievejledning 01.08.2015 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2015 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Diplomuddannelsen i Ledelse - Obligatoriske fag

Diplomuddannelsen i Ledelse - Obligatoriske fag Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation et er at skærpe deltagernes opmærksomhed omkring og forståelse af lederskabets forskellige kommunikative kompetencer i relation til deres egne ledelsesmæssige

Læs mere

Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet

Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet At lede samspillet mellem fagprofessionelle og frivillige i velfærdsinstitutionerne

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

ledelse Diplomuddannelsen i

ledelse Diplomuddannelsen i Diplomuddannelsen i ledelse Diplomuddannelsen i ledelse udbydes af Center for Diplomledelse, et samarbejde mellem Køge Handelsskole, Handelsskolen Sjælland Syd og University College Sjælland. Ansøgningsfrist

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog.

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog. AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Udbydende udd.retning samt kursuskode Ledelse, kommunikation og organisation Diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen er en 2-årig

Læs mere

Diplom i ledelse tonet til Oplevelsesledelse

Diplom i ledelse tonet til Oplevelsesledelse Diplom i ledelse tonet til Oplevelsesledelse Region Syddanmark nr. OA2011051300001 Diplom i ledelse tonet til Oplevelsesledelse Uddannelsen tilrettelægges, så den er med SVU, for SVU - berettigede, det

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse

Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse rev. 1. juni 2009 Diplomuddannelsen i ledelse er en del af det kompetencegivende videreuddannelsessystem for voksne. Rammeloven for Bekendtgørelsen om diplomuddannelsen i ledelse er lov om erhvervsrettet

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse 1. Indledning... 4 2. Uddannelsens formål... 4 3. Uddannelsens varighed... 5 4. Uddannelsen titel... 5 5. Adgangskrav... 5 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte,

Læs mere

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point)

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Formål Indhold:

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Formål Indhold: Beskrivelse af de 6 grundmoduler på Diplom i Ledelse Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation et er at skærpe de studerendes opmærksomhed omkring og forståelse af lederskabets forskellige

Læs mere

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn Forandringsledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Side 1 af 71 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens varighed...5 4. Uddannelsen titel...5 5. Adgangskrav...5 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 35 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Velkommen til HR-Uddannelserne i Danmark

Velkommen til HR-Uddannelserne i Danmark Velkommen til HR-Uddannelserne i Danmark HR-Uddannelserne i Danmark er et samarbejde mellem flere konsulentvirksomheder og har en række af landets dygtigste og mest erfarne undervisere på området. Vi tilbyder

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse (DIL)

Diplomuddannelsen i ledelse (DIL) Indhold Lederkommunikation - Det Personlige Lederskab 1... 2 Professionelt lederskab - Det Personlige Lederskab 2... 5 Den professionelle relation Ledelse og medarbejdere 1... 8 Læring og kompetenceudvikling

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point)

Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point) Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 3-2012 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Beskrivelse af uddannelsen Studiestart ultimo januar. 2016-2019 0 Indhold Diplom i ledelse for medlemmer af LOS... 2 Opbygning af Diplom i Ledelse...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION 1 STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION 2000 2 1. GRUNDLAG HD-uddannelsen i Organisation er tilrettelagt i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 674 af 19. august 1999 om den

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point)

Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point) Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart forår 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point)

Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point) Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 35 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Specialiseringen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 10. marts 2008 1 Generel del af studieordning

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Studieordninger 2012 og 2013:

Studieordninger 2012 og 2013: Rettelsesblad til Studieordninger for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi 2011, 2012 og 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2011, 1/9-2012 og 1/9-2013, som endnu ikke har bestået faget.

Læs mere

Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse

Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse Denne studievejledning er udarbejdet af University College Syddanmark og IBA Erhvervsakademi Kolding 1 i henhold til Bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2015, 2. semester 10. december 2015 Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Underviser:

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE SUNDHEDSPRAKSIS

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE SUNDHEDSPRAKSIS STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE I SUNDHEDSPRAKSIS 2008 INDHOLD 1. FORORD... 3 2. FORMÅL... 3 2.1 UDDANNELSENS MÅL... 4 3. STUDIETS OPBYGNING OG OMFANG... 4 3.1 DIMITTENDERNES TITEL... 6 3.2.1 Undervisnings

Læs mere

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Litteratur: Peter Mejlby, Ulf Nielsen og Majken Schulz: Introduktion til organisationsteori. Samfundslitteratur,

Litteratur: Peter Mejlby, Ulf Nielsen og Majken Schulz: Introduktion til organisationsteori. Samfundslitteratur, Ledelse og organisation, del 1 Organisation og processer Formålet er at skærpe opmærksomheden omkring og forståelsen af interne og eksterne organisatoriske relationers betydning for og sammenhæng med ledelsesmæssige

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Efter- og videreuddannelsesafdelingen september 2002 Indledning Studieordningen er udarbejdet i henhold

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Økonomisk Ledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2014 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE I LEDELSE 2017-2019 Akademiuddannelsen Kooperationens Akademiuddannelse i ledlese er en videregående uddannelse, som du kan tage ved siden af dit arbejde. Den giver dig

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Lovtidende A. I medfør af 20 a i lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet)

Lovtidende A. I medfør af 20 a i lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) Lovtidende A Bekendtgørelse om certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau og etablering af et certificeringsråd (certificeringsbekendtgørelsen) I medfør af 20 a i lov om

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA-Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

M e n t o r. Diplomuddannelsen

M e n t o r. Diplomuddannelsen M e n t o r N e t v æ r k - u d d a n n e l s e Diplomuddannelsen Diplom uddannelse tonet til Mentordiplom uddannelse Målgruppen for en mentordiplomuddannelse er: Alle der har interesse i at kvalificere

Læs mere

Diplomuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område

Diplomuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område Projektledelse et er, at deltagerne i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis kan arbejde med analyse, refleksion og håndtering af projektledelse. Projektbeskrivelse og -specifikation, projektets

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og Titel 3 3. Adgangskrav 4 4. Formål 4 5. Generelle bestemmelser

Læs mere

Individ og specialpædagogik

Individ og specialpædagogik Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Vejledning for modulet Et modul fra PD i Specialpædagogik Februar 2011 1 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION. med justeringer 2006

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION. med justeringer 2006 1 STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION 2000 med justeringer 2006 2 1. GRUNDLAG HD-uddannelsen i Organisation er tilrettelagt i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 674 af

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Eksterne

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel 4

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Formidling af kunst og kultur for børn og unge

Formidling af kunst og kultur for børn og unge STUDIEORDNING Diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn og unge Revideret 01.07.11 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3

K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3 NYUDVIKLEDE LEDERUDVIKLINGSFORLØB TIL FØRSTELINJELEDERE I OFFENTLIGE ORGANISATIONER K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3 Projektet Praksisnær ledelse for førstelinjeledere på Fyn er støttet af 3-parts midler.

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2006 med korrektioner

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 26. juni 2014. Senere ændringer til forskriften

(Gældende) Udskriftsdato: 26. juni 2014. Senere ændringer til forskriften (Gældende) Udskriftsdato: 26. juni 2014 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelse j.nr. 14/011145 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets

Læs mere

Modultitel: Evaluering i organisationer

Modultitel: Evaluering i organisationer Modultitel: Evaluering i organisationer Uddannelse PD (Pædagogisk Diplomuddannelse) Retning 17.3 Modul (Valgfrit) 3 Tidspunkter Alle undervisningsdage: 9:00-14:00 Undervisningssted Innovest, Ånumvej 28,

Læs mere

Organisation C. 1. Fagets rolle

Organisation C. 1. Fagets rolle Organisation C 1. Fagets rolle Organisation omfatter viden om organisatoriske strukturer og processer, herunder ledelse i organisationer. Faget giver viden om ledelsens og de ansattes muligheder for at

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSEN I LEDELSE MODULBESKRIVELSER NY BEKENDTGØRELSE

DIPLOMUDDANNELSEN I LEDELSE MODULBESKRIVELSER NY BEKENDTGØRELSE DIPLOMUDDANNELSEN I LEDELSE MODULBESKRIVELSER NY BEKENDTGØRELSE EFTERÅR 2010 Metode Modulet er et tilbud til de studerende på Diplomuddannelsen i Ledelse, der ikke har et grundlæggende kendskab til videnskabsteori

Læs mere

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole VIA University College Efter- og videreuddannelsesdivisionen og Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole STUDIEORDNING Teknisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed

Læs mere

Dato og forløbsplan MDI efterår 2013. Ledelse og organisation. Delmoduler: Organisation og processer. Organisation, styring og strategi.

Dato og forløbsplan MDI efterår 2013. Ledelse og organisation. Delmoduler: Organisation og processer. Organisation, styring og strategi. Anita Monnerup Pedersen Studiekoordinator for Ledelse og organisation 05-04- 2013 Dato og forløbsplan MDI efterår 2013 Ledelse og organisation Professionsinstituttet KLEO ledelse og organisationsudvikling

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere