Studievejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studievejledning 01.08.2014"

Transkript

1 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 768 af om Diplomuddannelser 1

2 Indhold Indledning... 3 Ledelse som profession... 3 Studerendes profil... 3 Formål... 3 Mål... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 Opbygning... 4 Obligatoriske moduler... 4 Valgfrie moduler... 5 Afgangsprojekt... 5 Adgangskrav... 5 Varighed, indhold og pensum... 5 Uddannelsesoversigt... 6 Eksamen... 7 Merit... 8 Kvalitetssikring... 8 Praktiske forhold... 9 Introduktion... 9 Det personlige lederskab Ledelse og medarbejdere Ledelse og organisation Valgfrie moduler Afgangsprojekt Overgangsordninger RETNINGSLINIER FOR KLAGER OVER UNDERVISNING OG EKSAMEN, REGLER FOR AFHOLDELSE AF EKSAMEN Henvendelse vedrørende uddannelsen hos uddannelsesenheden Center for Diplomledelse på vegne af Erhvervsakademi Sjælland: Studiesekretærer: Ursula Krogh Poulsen Tlf.nr Mail: Studieleder Jens-Erik Nonbo Tlf / Mail: Camilla Czuba Tlf.nr Mail: 2

3 Indledning Ledelse som profession Interessen for ledelse og især, hvad der skaber god ledelse er stor. Samtidig bliver kravene til ledere mere og mere skrappe. God ledelse forudsætter flere ting. Dels en grundig viden om de redskaber, der sætter lederen i stand til at inspirere, begejstre og skabe et klima, hvor ansvarlighed, personlig fleksibilitet og samarbejdsevne er vigtige elementer. Og dels viden om organisation, systemer, strategi og styringsmekanismer. Diplomuddannelsen i Ledelse (DL) er et godt grundlag for at udvikle ledere, der på et kompetent grundlag kan udøve den professionelle ledelse, der er brug for i både private og offentlige virksomheder. Studerendes profil Diplomuddannelsen i Ledelse henvender sig til ledere inden for alle faggrupper i den private og offentlige sektor. Den typiske studerende har enten ledelseserfaring fra en stilling i en offentlig institution: uddannelses- og sundhedssektoren eller en kommunal administration eller fra den private sektor inden for økonomi, IT eller produktion. Formål Diplomuddannelsen har til formål at kvalificere nuværende og kommende ledere til selvstændigt at kunne varetage ledelsesopgaver. Uddannelsen skal sætte deltagerne i stand til at vurdere, reflektere og anvende elementer, der indgår i ledelsesprocessen fra strategisk til operativt niveau. Det er centralt for uddannelsen, at den skal være med til at kvalificere den studerendes personlige handlingskompetencer inden for ledelsesfeltet. Gennem studiet skal den studerende: Tilegne sig viden om sammenhænge, som er relevante for deres arbejdsfelt og studiets ledelses-faglige områder Analysere relevante faglige problemstillinger dvs. at beskrive årsagssammenhænge og betydningsmønstre bl.a. med afsæt i konkrete erfaringer og relevante teoretiske forklaringsmodeller Lære at kunne forholde sig perspektiverende til faglige og praksisrelaterede problemstillinger samt udtænke nye handle-muligheder set fra et ledersynspunkt. Mål Efter endt uddannelse er det målet, at den studerende: har erhvervet sig en systematisk helhedsforståelse på tværs af organisatoriske og faglige grænser kan analysere organisationens omgivelser og kan fortolke og udforme overordnede mål og strategier er bevidst om og kan medvirke til at skabe de nødvendige vilkår for egen ledelsesposition, opgaver og handle-muligheder selvstændigt kan lede og motivere medarbejdere 3

4 Undervisnings- og arbejdsformer Praksisfokusering er helt centralt for de metoder- og undervisningsformer, som uddannelsen baseres på. Som en del af uddannelsen opbygges studiekompetencer i et adfærdsorienteret perspektiv således, at der arbejdes handlingsorienteret. De studerendes erfaringer inddrages i undervisningen dels i refleksionen over egen organisation dels ved anvendelse af teori ved løsning af praktiske problemstillinger fra den studerendes egen organisation. Uddannelsen baseres på, at deltagerne anvender egen organisation som udviklingslaboratorium for adfærd og handlinger i hele forløbet. Det forventes derfor, at den studerende bidrager aktivt med at bringe praksis i spil i undervisningssituationer for derved at kvalificere sin egen udøvelse af ledelse. Praksis i egen organisation bliver dermed et væsentligt element i uddannelsen i et integreret forløb, der omfatter progression indenfor såvel teori og praksis som samspillet mellem teori, metode og praksis Der er ikke mødepligt, men den interaktive form med høj deltageraktivitet forudsætter dog stor mødeprocent med en energisk tilstedeværelse Opbygning Uddannelsen består af seks obligatoriske moduler, tre valgfrie moduler samt et afgangsprojekt. Hvert modul afsluttes med en eksamen. De seks obligatoriske moduler har et generelt sigte. Valgfagene og hovedopgaven giver den studerende mulighed for at specialisere sig ift. en bestemt funktion eller branche/ sektor. Fælles for både den generelle og valgfrie del er, at der som hovedregel tages udgangspunkt i den studerendes erfaringsgrundlag fra egen organisation. Endvidere indlægges 3 metodeworkshops, der placeres mellem modul 1 og 2, 3 og 4 og mellem 5 og 6, hver á ca. ½ dag. Obligatoriske moduler De to første moduler har som fælles overskrift det personlige lederskab. Første modul, Lederskab og kommunikation rummer en fokusering på kommunikative processer som en væsentlig del af skabelse af en ledelsesmæssig identitet. Andet modul, professionelt lederskab omfatter en grundig indføring i emner som lederrollen, forskellige ledelsesteorier samt det samfundsvidenskabelige grundlag for ledelsesteorierne. De to følgende moduler har som fælles overskrift ledelse og medarbejdere. Tredje modul, ledelse i dynamiske relationer fokuserer på relationen mellem leder og medarbejdere med afsæt i temaer omkring magt, forhandling og konflikt Fjerde modul, ledelse i lærings- og kompetencerelationer, fokuserer på læring og kompetenceudvikling og betydningen af menneskelige ressourcer (HR). De to sidste obligatoriske moduler har fælles afsæt i betydningen ledelse og organisation. 4

5 Femte modul, organisation og processer, fokuserer på organisationen og dens omgivelser, den klassiske organisationsteori og forståelse og hvordan udviklings- og forandringsprocesser kan ledes. Sjette modul, organisation, styring og strategi fokuserer på begreber som strategi og strategisk ledelse og styring og styringsparadigmer Valgfrie moduler Den valgfrie del består af tre moduler. Valgfagene er en overbygning på de obligatoriske fag. Valgfagene kan tage sigte på særlige ledelsesmæssige problemer inden for bestemte brancher eller sektorer. Oprettelse af valgfag er afhængig af undervisningsministeriet godkendelse af udbud samt antallet af tilmeldinger. Valgfag med få tilmeldte kan udbydes som studiekreds. Efter endt uddannelse kan der suppleres med valgfag efter egen interesse og tempo. Afgangsprojekt Afgangsprojektet skal relateres til studiets øvrige moduler og uddybe arbejdet i disse bl.a. gennem projektskrivning. Afgangsprojektet gennemføres som en vekselvirkning mellem vejledning, undervisning og selvstudium. Adgangskrav Der stilles følgende krav for adgang til uddannelsen: Ansøgere med relevant uddannelse på bachelorniveau Ansøgere med anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort videregående uddannelse eller tilsvarende Ansøgere, der har gennemført en uddannelse mindst på niveau med en videregående voksenuddannelse Ansøgere, der ikke opfylder ovenstående betingelser, men som skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed Ansøgere skal have mindst to års relevant erhvervserfaring Ansøgere skal kunne læse engelsk-sproget litteratur Deltagere, der ikke umiddelbart opfylder adgangskravene, tilbydes realkompetencevurdering med henblik på afklaring af eventuelt manglende forudgående kvalifikationer. Visitation af studerende til studiet foregår i et samarbejde mellem studieadministration og studieleder på baggrund af det indsendte ansøgningsmaterialer, herunder kopier af adgangsgivende, forudgående eksamen. Varighed, indhold og pensum Diplomuddannelsen i Ledelse er primært tilrettelagt som et deltidsstudium på bachelorniveau af 2,5 års varighed, men den studerende kan i øvrigt selv tilrettelægge sit forløb i nogen udstrækning. Studiet er normeret til ét studenterårsværk svarende til 1680 arbejdstimer. Det svarer til 60 ECTS-point (European Credit Transfer System). 5

6 Ved opgørelsen af medgåede ECTS point indregnes arbejdsbelastningen ved såvel skemalagt undervisning som ved forberedelse, udarbejdelse af skriftlige arbejder, herunder øvelser, cases, projektoplæg og afsluttende projekt samt forudsat selvstudium. Uddannelsen skal være afsluttet senest seks år efter, at den er påbegyndt. CENTER FOR DIPLOMLEDELSE kan ved usædvanlige forhold dispensere herfra. Uddannelsesoversigt Modul 1.År 2.år 3.år Vejledningstimer ECTS point 1.Lederskab og kommunikation 2. Professionelt lederskab Ledelse i dynamiske relationer 4.Ledelse i lærings og kompetencerelationer 5.Organisation og processer 6.Organisation, styring og strategi 28 3 timer enkelt, 5 6 timer ved gruppe Valgfag Valgfag Valgfag Afgangsprojekt 12 8/15 15 Metodeworkshop 1 8 og 2 Metodeworkshop 3 4 6

7 Pensum I alle fag vil pensum primært være dansk litteratur, men engelsksproget (i mindre omfang) og skandinavisk litteratur forekommer. Litteraturen vil bestå af grundbøger og af faglige antologier samt artikler. Eksamen Alle moduler afsluttes med en eksamen, hvor der gives karakter efter 7-skalaen. Diplomuddannelsen i Ledelse afvikles med følgende prøvetyper (eksaminer): Fag Eksamensform Censur Lederskab og kommunikation Professionelt lederskab Ledelse i dynamiske relationer Portfolio Ledelse i lærings- og kompetencerelationer Organisation og processer Organisation, styring og strategi Valgfag Mundtlig eksamen på baggrund af projekt oplæg Miniprojekt med mundtligt forsvar Miniprojekt med mundtligt forsvar Mundtlig eksamen på baggrund af projekt oplæg Projekt med mundtligt forsvar Miniprojekt med mundtligt forsvar Intern bedømmelse ved underviser og intern censor Ekstern Intern bedømmelse ved underviser og intern censor (voteringseksamen) Ekstern Intern bedømmelse ved underviser og intern censor Ekstern Afgangsprojekt Projekt med mundtligt forsvar Ekstern Intern eller ekstern censur Ved intern bedømmelse bedømmes den studerende af underviser og intern censor. Bedømmelse finder alene sted på baggrund af projektoplæg, port folio, mundtlig eksamen. Ved eksaminer med intern censur bedømmes den studerende af eksaminator og en censor, der er udpeget af studieleder blandt undervisere på CENTER FOR DIPLOMLEDELSE eller hos samarbejdspartnere (Syddansk Universitet eller de øvrige udbydere af uddannelsen) Ved ekstern censur bedømmes den studerende af eksaminator og en censor, der er beskikket af Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM). Administration heraf foregår via det landsdækkende samarbejde om uddannelsen og foregår via Censorallokeringen, Århus. Studerende, der ikke består en eksamen eller ikke går op til en eksamen, kan gå op ved næstkommende ordinære eksamen. Klage over bedømmelse sker i henhold til UFM s bekendtgørelse om eksamen ved visse videregående uddannelser se nærmere i sidste afsnit af studievejledningen om procedure og form. 7

8 Eksamensformer Der afholdes følgende former for eksamination på uddannelsen: 5 Individuel, mundtlig eksamen på baggrund af projekt oplæg (max 3 sider) modul 1 og Individuelle eksaminer på baggrund af miniprojekter. Projektoplægget skrives individuelt og har et omfang på 5-8 sider (modul 2, 4 og valgmoduler) og med mundtlig prøve. Individuel, skriftlig eksamen på baggrund af skriftligt oplæg i form af portfolio med et omfang på 5-6 sider og med intern bedømmelse (modul 3). Individuelle eksaminer på baggrund af projekter. Projekter har et omfang fra sider, som kan udvides, såfremt der udarbejdes et gruppefremstillet produkt. (modul 6 samt afgangsprojekt) og med mundtlig prøve. Gruppeeksamen på baggrund af miniprojekt, projekt eller afgangsprojekt (modul 2,4,6, valgmoduler samt afgangsprojekt) med deltagelse af op til 3 studerende. Oversigten på side 7 viser, hvorledes udprøvning finder sted i det enkelte modul. Der henvises endvidere til det enkelte moduls fagbeskrivelse. Eksamensbeviser Efter hver bestået eksamen udstedes et enkeltfagsbevis. Når alle fag er bestået med karakteren 2 eller derover, udsteder Erhvervsakademi Sjælland eksamensbevis for hele Diplomuddannelsen i Ledelse inkl. Diploma Supplement. Merit Beståede uddannelseselementer opnået ved andre studier kan give merit til uddannelsens enkelte fag. Afgørelsen træffes i det enkelte tilfælde af studieleder og på grundlag af en faglig vurdering og efter indlevering af behørig dokumentation, typisk i form af eksamensbeviser fra andre uddannelsesinstitutioner. Kvalitetssikring Evaluering af undervisningen foretages løbende gennem dialog mellem de studerende og underviseren. Hvert modul indledes med en afklaring af deltagernes forventninger. Der foretages en mundtligt midtvejsevaluering, og der afsluttes med en skriftlig (elektronisk) evaluering af hele modulet. Uddannelsen udbydes af Erhvervsakademi Sjælland på baggrund af godkendelse fra UFM. Erhvervsakademiet/Center for Diplomledelse har indgået forskningsformidlingsaftale med Syddansk Universitet, Institut for ledelse og virksomhedsstrategi. Til yderligere sikring af kvaliteten påhviler det den enkelte underviser efter afslutning af modulerne 2 og 4 at foretage overleveringsforretning til kommende underviser. Lærerteam 8

9 DL s tilrettelæggelse og gennemførsel planlægges af studieadministrationen, studieleder og det lærerteam, der er knyttet til uddannelsen. Dette tætte samarbejde bidrager til at sikre en dynamisk interaktion mellem undervisere, studerende og virksomheder. Det bliver derved muligt at foretage løbende justeringer, pædagogisk og fagligt set i overensstemmelse med de ændringer, der sker i interessenternes behov. Samarbejdspartnere CENTER FOR DIPLOMLEDELSE/Erhvervsakademi Sjælland samarbejder om den faglige og pædagogiske udvikling samt udbud af Diplomuddannelsen i Ledelse med: Syddansk Universitet, Campus Slagelse, som formidler forskningsresultater fra instituttets forskningsenhed UCSJ som led i regional partnerskabsaftale Center for Diplomledelse deltager i Landsudvalget for Diplomuddannelsen i Ledelse Endvidere deltager centeret i styringsgruppe med 9 samarbejdende kommuner på midt- og Østsjælland Dansk Magisterforening DJØF Praktiske forhold Tilmelding, orlovsansøgning, adresseændring og udmelding skal ske ved skriftlig henvendelse til studiesekretæren. Dispensationsansøgninger i forhold til studieordningen skal være skriftlige og stiles til studielederen. Aflysninger og erstatningstimer. Er underviseren syg eller af anden grund forhindret i at gennemføre undervisningen underretter CENTER FOR DIPLOMLEDELSE den studerende. Det anbefales, at der udarbejdes særlig telefonkæde til studiesekretæren. Der ydes erstatningstimer for eventuelle, aflyste undervisningsgange. Ved udarbejdelse af forskellige skriftlige materialer henvises til notat om Udarbejdelse af synopsis, miniprojekt, portfolio mv. (se Introduktion For at sikre en optimal studiestart gennemføres introduktion til studiet ved start på modul 1 af lærerteamet. Introduktionen rettes mod uddannelsens koncept, de pædagogiske metoder, de gensidige forventninger og de praktiske forhold, der knytter sig til gennemførelsen af hele uddannelsen. 9

10 Fagbeskrivelser - Obligatoriske moduler Det personlige lederskab Modul 1: Lederskab og kommunikation Antal ECTS point/belastning: 5 ECTS point/0,08 årsværk Formål og sigte Titlen på modulet lederskab og kommunikation angiver sigtet med modulet, nemlig at introducere til den mangfoldighed af dimensioner, der er relevante og har betydning for ledelse. Modulet indgår sammen med modul 2, professionelt lederskab under det samlede tema Det personlige lederskab Endvidere introduceres til hele studiet som sådan på dette modul Formålet er: Introducere til Diplomuddannelsen generelt At belyse betydningen af lederskabets kommunikative kompetencer i relation til egne ledelsesmæssige udfordringer. At belyse ledelsesteorier og kommunikationsteorier ud fra deres erkendelsesteoretiske, videnskabsteoretiske og samfundsteoretiske perspektiver. At belyse sammenhænge mellem forskellige kommunikative teorier, metoder, strategier og perspektiver og forståelser af ledelse, ledelsesidentitet og ledelsesetik. Indhold og centrale områder Præsenteres teorier om organisationskommunikation og der arbejdes med analyse af den kommunikation, der kendetegner egen organisation. Introduceres til relevante dele af kommunikationsog organisations- og ledelsesteorier i samfundsteoretisk og erkendelsesteoretisk perspektiv. Introducere udvalgte ledelsesteorier, der indskriver sig i den såkaldte postmoderne diskurs (narrativ ledelse, diskursiv ledelse, værdiledelse, selvledelse, medledelse m.v.) Inddragelse af erfaringer og fortællinger fra egen organisation og ledelsesmæssige udfordringer. Arbejdes der med sprog- og kommunikationsteoriernes mangfoldige aspekter og muligheder for transformation af praksis, herunder iagttagelse af egen ledelsespraksis. Samfundsvidenskabelige metoder især med henblik på kunsten at formulere et problem. 10

11 Målbeskrivelse og kompetencemål Viden og forståelse Opnår viden om forskellige kommunikationsteoriers og metoders betydning for lederskab og lederskabelse, ledelsesidentitet og ledelsesetik. Opnår indsigt i kommunikations- og ledelsesteoriers teoretiske forudsætninger og praktiske implikationer, herunder videnskabsteoretiske positioner Opnå viden om organisationskommunikationens grundbegreber, metoder og strategier. Færdigheder Opnå færdighed i at udvælge, analysere og fortolke fortællinger fra egen organisation med relevans for egen ledelse. Opnå færdighed i at analysere og fortolke organisationskommunikationen i egen organisation eller udvalgte dele heraf (f.eks. egen afdeling) Opnå færdighed i at belyse ledelse og egne ledelsesmæssige erfaringer og udfordringer ud fra forskellige teoretiske tilgange samt begrunde og reflektere over de valgte teoriers relevans i forhold til egen organisation og ledelsespraksis Kompetencer Kompetence til at identificere behov for udvikling af kommunikative kompetencer internt og eksternt. Kompetence til at udvikle organisationens kommunikation. Kompetence til at identificere og udvikle egen ledelsespraksis og kommunikation. Eksamensbetingelser Aflevering af projektoplæg på max 3 A4 sider eller 7200 anslag ex forside, litteraturoversigt og eventuelle bilag. Afleveringsfrist vil fremgå af lektionsoversigt. Der ydes vejledning til udarbejdelse af projekt oplæg. Prøveform Mundtlig eksamen med 20 minutters diskussion, som tager afsæt i projekt oplæg og med efterfølgende votering og tilbagemelding. Bedømmelse finder sted efter 7-trin skalaen. Alene den mundtlige præstation bedømmes. 11

12 Modul 2: Professionelt lederskab Antal ECTS point/belastning: 5 ECTS point/0,08 årsværk Formål og sigte Professionalisering af ledelse markerer den forandring af ledelse, som gør sig gældende i en tid, hvor forandring (modernisering, udvikling, innovation m.v.) er blevet et vilkår for ledelse. Sigtet med modulet er at belyse sammenhænge mellem strategisk ledelse, læring, udvikling og vækst. Modulet udgør sammen med modul 1 Det personlig lederskab som overordnet tematik. Formålet er: At belyse og bearbejde det professionelle lederskab, ledelseskompetencer og ledelsesidentiteter i relation til egne ledelsesmæssige udfordringer. At belyse og bearbejde sammenhænge mellem professionalisering af ledelse i et samfundsteoretisk og videnskabsteoretisk perspektiv. At belyse og bearbejde sammenhænge mellem læring, udvikling og vækst set i forhold til forskellige ledelsesteoretiske tilgange og perspektiver. Indhold og centrale områder I modulet Fokuseres på (teorier om) ledernes personlige kompetencer i forhold til egen ledelsespraksis og ledelsesposition i den helhed, som lederen er del af. Inddrages erfaringer, teorier og forskning om sammenhænge mellem ledelse, læring og kompetenceudvikling. Der fokuseres på forskellige på forskellige, historisk forankrede ledelsesteorier og herunder den studerendes refleksion over egen ledelsespraksis i forhold til såvel historisk forankrede teorier som nyere ledelsesteorier Der arbejdes med teorier og strategier om kvalifikations- og kompetenceudvikling i forhold til egen ledelsespraksis og læring. Der arbejdes med samfundsvidenskabelige metoder og undersøgelsesdesign, herunder særligt indsamling af data på relevant måde til belysning af egne, ledelsesmæssige udfordringer Målbeskrivelse og kompetencemål Viden Viden om ledelsesteorier, deres historiske foran- 12

13 kring og videnskabsteoretiske grundlag, Viden om sammenhænge mellem ledelsesperspektiv og ledelsespraksis og etik. Viden om læring, kompetenceudvikling og vækst. Færdigheder Færdighed i at udvælge, analysere og fortolke cases og problemstillinger fra egen organisation Færdighed i at analysere på og reflektere over egen ledelsespraksis og ledelsesperspektiver på baggrund af udvalgt, relevant teori og herunder kunne indsamle relevante data med henblik på dannelse af empiri Færdighed i at kunne identificere udviklings- og læringsmuligheder i forhold til egen ledelse Kompetencer Kompetence til at identificere og formidle behov for egen læring og kompetenceudvikling til udvikling af det professionelle lederskab Kompetence til at indgå i samarbejde internt og eksternt om organisationsudvikling Eksamensbetingelser Aflevering af miniprojekt på max 8 A4 sider eller anslag, ex forside, eventuel indholdsfortegnelse, litteraturoversigt og bilagsmateriale. Afleveringsfrist vil fremgå af lektionsoversigt. Såfremt gruppeeksamen vælges af en gruppe på 2 eller 3 studerende, forøges sidetallet proportionalt. Prøveform Mundtligt forsvar af skriftligt produkt (miniprojekt) med 20 (40 eller 60) minutters mundtligt forsvar (eksamination) og efterfølgende votering og tilbagemelding. Bedømmelse finder sted efter 7-trin skalaen og med hovedvægten lagt på bedømmelse af det skriftlige produkt 13

14 Ledelse og medarbejdere Modul 3: Ledelse i dynamiske relationer Antal ECTS point/belastning: 5 ECTS point/0,08 årsværk Formål og sigte Modulet sætter fokus på udvikling af lederens professionelle kompetencer til at iagttage, reflektere og handle i forhold til forskellige forståelser og betydninger af især leder-medarbejderrelationer, men også andre interpersonelle relationer Deltageren vil tilegne sig kompetencer og viden til at orientere sig, positionere sig, træffe beslutninger og handle i leder-medarbejder-relationer samt andre interpersonelle relationer Deltageren skal udvikle forståelse af det dynamiske samspil mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejdere indbyrdes i egen organisation Indhold og centrale områder ledelses-/organisationsteoretiske perspektiver på begreber som ansvarlighed, tillid, loyalitet, involvering og motivation Hvordan disse begreber får konsekvens eller giver sig udslag i forhold til personalepolitikker, personaleledelse og personaleudvikling i egen organisation forskellige ledelses- og organisationsteoretiske perspektiver på magt, konflikter og forhandling centrale fokuspunkter i forståelsen af kommunikation og formidling af budskaber og beslutninger til egen organisation Betydningen og konsekvenser af organisatorisk krydspres Videnskabsteoretiske perspektiver i forståelse af dynamiske relationer i interpersonelle relationer Målbeskrivelse og kompetencemål Viden og forståelse Skal have viden om forskellige teorier om dynamiske relationer mellem ledelse/medarbejdere og medarbejdere indbyrdes, herunder teorier om ledelse, selvledelse og medledelse Skal opnå forståelse af forskellige ledelses- og organisationsteoretiske perspektiver på magt, konflikter og forhandling Skal opnå viden om, hvorledes man i et videnskabsteoretisk perspektiv identificerer, forstår og skelner mellem forskellige teorier og metoder, der fokuserer på de dynamiske samspil mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejdere indbyrdes. Skal have indsigt i konsekvenser her af for egen ledelsespraksis, herunder lederens ret, pligt, etiske forpligtelse og ansvar i forhold til beslutningstagen 14

15 og handlinger i forholdet mellem lederen og medarbejderne Færdigheder færdigheder i at anvende begreberne som ledelsesog styringsredskaber, herunder især kunne anvende teorier, modeller og begreber i en praktisk hverdag færdigheder i at forvalte lederrollen i interpersonelle relationer færdigheder i at kunne begrunde udvalgt teori til at analysere og perspektivere empiriske problemstillinger i forholdet mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejdere indbyrdes i egen organisation færdigheder i at kunne iagttage og indsamle data med henblik på dannelse af empiri på en relevant måde i forhold til en udvalgt problemstilling, relateret til samspillet mellem ledelse og medarbejdere og medarbejdere indbyrdes Eksamensbetingelser Prøveform Kompetencer Skal kunne identificere og udvikle egen strategi for håndtering af dynamiske relationer mellem leder og medarbejder og medarbejdere indbyrdes og kunne kommunikere herom Skal kunne forholde sig til og anvende forskelle og konflikter som mulig ressource i disse relationer Skal kunne identificere medarbejdernes og eget behov for kompetenceudvikling set i relation til organisationens overordnede mission, vision, strategiske mål og værdier Aflevering af portfolio på max 6 A4 sider eller anslag, ex forside, eventuel indholdsfortegnelse, litteraturoversigt og bilagsmateriale. Afleveringsfrist vil fremgå af lektionsoversigt Intern bedømmelse af skriftlig portfolio. Der ydes vejledning til udarbejdelse af portfolio. 15

16 Modul 4: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer Antal ECTS point/belastning: 5 ECTS point/0,08 årsværk Formål og sigte Modulets formål er at udvikle lederens professionelle kompetencer i relation til forståelse af og bidrag til den nødvendige kompetenceudvikling af (egne) medarbejderne i (egen) organisation og skal derfor introducere til en række forskellige teorier om og forståelser af læring og kompetence. Sigtet er endvidere at skabe indsigt og forståelse for hvordan den strategiske udvikling af medarbejderne foregår som lærings- og kompetenceudviklingsprocesser i et dynamisk samspil mellem ledelse, medarbejdere, organisation og omverden Indhold og centrale områder fokus på forskellige ledelses- og organisationsteoretiske perspektiver i forhold til begreber som læring og kompetenceudvikling at forstå udviklingen af menneskelige ressourcer i de dynamiske relationer mellem ledelse/medarbejdere og medarbejderne indbyrdes forskellige begreber om læring, dannelse og kompetenceudvikling anvendelse af begreberne læring, dannelse og udvikling af kompetence som ledelses- og styringsredskaber at identificere, reflektere over og formidle forståelsen af, hvordan forskellige teorier, metoder og tiltag omkring læring, udvikling af kompetence og HRkoncepter hænger sammen med organisationens overordnede visioner, mål, etik, værdier, udviklingsstrategier, HR-strategier og personalepolitik Målbeskrivelse og kompetencemål Viden og forståelse Skal have viden om forskellige perspektiver, teorier og modeller til forståelse og skabelse af læring og kompetenceudvikling og hvilke ledelsesmæssige krav og muligheder, disse måtte indebære Skal have viden om de bagvedliggende videnskabsteoretiske positioner i forhold til teorier og modeller om læring og kompetenceudvikling Skal kunne identificere eget perspektiv og forståelse af betydningen af læring og kompetenceudvikling og de sammenhænge, som medarbejdernes læring og kompetenceudvikling befinder sig i Færdigheder Skal kunne indsamle relevante data med henblik på dan- 16

17 nelse af empiri i forhold til konkrete problemstillinger, relateret til læring og kompetenceudvikling Skal kunne vurdere forskellige metoder, modeller og teorier om læring og kompetenceudvikling mod egen organisatorisk og ledelsesmæssig praksis Skal kunne anvende begrundet udvalgt teori (og modeller) til at analysere og perspektivere empiriske problemstillinger omkring læring og kompetenceudvikling i (egen) organisation Kompetencer Skal kunne identificere behov for egen og medarbejdernes læring og kompetenceudvikling i samspillet mellem leder og medarbejdere og mellem medarbejdere indbyrdes og skal kunne formidle dette på en hensigtsmæssig måde i forhold til organisationens overordnede mission, visioner, strategiske mål og værdier Skal kunne forholde sig til og anvende forskelle og konflikter mellem mål og strategier for læring og kompetenceudvikling som en mulig ressource. Eksamensbetingelser Aflevering af miniprojekt på max 8 A4 sider eller anslag, ex forside, eventuel indholdsfortegnelse, litteraturoversigt og bilagsmateriale. Afleveringsfrist vil fremgå af lektionsoversigt. Såfremt gruppeeksamen vælges af en gruppe på 2 eller 3 studerende, forøges sidetallet proportionalt Prøveform Mundtligt forsvar af skriftligt produkt (miniprojekt) med 20 (40 eller 60) minutters mundtligt forsvar (eksamination) og efterfølgende votering og tilbagemelding. Bedømmelse finder sted efter 7-trin skalaen og med hovedvægten lagt på bedømmelse af det skriftlige produkt 17

18 Ledelse og organisation Modul 5: Organisation og processer Antal ECTS point/belastning: 5 ECTS point/0,08 årsværk Formål og sigte Overordnet skal modulet give den studerende kompetencer til at forstå og forholde sig til, hvordan den enkelte virksomhed/organisation kan ses som produktet af en længere samfundsmæssig udvikling med stigende kompleksitet og ofte modstridende krav fra omgivelserne. Denne forståelse skal danne baggrund for at kunne planlægge og derpå forholde sig til denne kompleksitet. Modulet skal give den studerende kompetencer til at se flere handlemuligheder i komplekse, organisatoriske processer og situationer, og ligeledes kompetence til at vurdere konsekvenserne af forskellige ledelsesmæssige valg. Indhold og centrale områder Tema 1: Ledelsens placering og arbejdsområde Den historiske udvikling med hensyn til organisationsteori (fra klassisk organisationsteori til den post-moderne forståelse) Organisationsdesign og konsekvenser heraf Tema 2: Samspillet mellem organisation og omverden og omverdens mulige indflydelse på (egen) organisation Den videnskabsteoretiske forskel mellem opfattelsen af organisationer som lukkede eller åbne og ledelsesmæssige konsekvenser heraf Tema 3: Sociale struktur, herunder forhold som team og gruppedannelser, konflikter og tilsvarende med konsekvens for organisation og ledelse Tema 4: Organisationskultur forskellige perspektiver på organisationskultur og herunder, hvordan organisationers kultur givet perspektivet kan udforskes og analyseres Målbeskrivelse og kompetencemål Viden og forståelse Skal opnå viden om forskellige teorier om organisationer og ledelsen af dem herunder viden om komplekse organisationer og ledelsesmæssige konsekvenser heraf Skal kunne identificere, hvordan det videnskabsteoretiske perspektiv på organisationen danner baggrund for at analysere egne ledelsesmæssige handlemuligheder for således at kunne identificere og reflektere over eget perspektiv på praksis Skal kunne identificere organisationens kulturelle særpræg og fortællinger og rent praktisk lade dette indgå i daglig ledelse samt i større strategiske beslutninger. Færdigheder 18

19 Skal kunne analysere konsekvenserne af valg med hensyn til organisationsdesign. Skal kunne indsamle relevant empiri og lade dette indgå i klarlægning af egne handlemuligheder. Skal kunne analysere og planlægge hvordan organisationens interessenter skal indgå i ledelsesmæssige beslutninger Skal kunne analysere egne, organisatoriske rammer og identificere de ledelsesmæssige muligheder inden for disse Skal kunne identificere spændinger og modsætninger mellem forskellige grupper i og omkring organisationen, samt reflektere over de ledelsesmæssige konsekvenser heraf Kompetencer Skal kunne udvikle og gennemføre eller opstille strategier for udvikling, innovation, forandringer samt argumentere for egne valg. Skal kunne kommunikere tydeligt og med forståelse for modtagernes organisatoriske virkelighed Skal kunne identificere behov for egen og organisatorisk kompetenceudvikling i relation til ledelse af organisatoriske forandrings- og udviklingsprocesser Eksamensbetingelser Aflevering af projekt oplæg på max 3 A4 sider eller 7200 anslag ex forside, litteraturoversigt og eventuelle bilag. Afleveringsfrist vil fremgå af lektionsoversigt. Der ydes vejledning til udarbejdelse af projekt oplæg. Prøveform Mundtlig eksamen med afsæt i projektoplæg og med 20 minutters diskussion alene den mundtlige præstation bedømmes og efter 7-trins skalaen. 19

20 Modul 6. Organisation, styring og strategi Antal ECTS point/belastning: 5 ECTS point/0,08 årsværk Formål og sigte Overordnet skal modulet give den studerende kompetencer til forståelse af strategiens organisatoriske betydning, herunder hvordan konkrete strategiske beslutninger, styringskoncepter og værktøjer kan have konsekvens for eget lederskab. Med udgangspunkt i forskellige videnskabsteoretiske perspektiver skal den studerende kunne analysere mulige konsekvenser af forskellige strategiske tiltag. Den studerende skal opnå en dybere forståelse af, hvordan generelle samfundsmæssige tendenser er med til at konstituere eller forme strategiske beslutninger og organisationens fortællinger. Indhold og centrale områder Tema 1: Strategiudformning og udvikling set ud fra forskellige teorier og videnskabsteoretiske positioner Mellemlederens rolle i forhold til at identificere, analysere og fortolke strategien, samt det krydspres, som denne situation medfører i den lokale kontekst. Tema 2: Resultat og konsekvenser af strategiske valg, herunder valg omkring organisationsudvikling - bl.a. med begreber som: Den lærende organisation Værdibaseret ledelse Innovationsledelse Forandringer og ledelse af forandringer Tema 3: Institutionaliserede superstandarder, herunder begreber om det rationalistiske hegemoni, teoriers spredningsevne og ledelsesopskrifter Beslutningsprocesser, herunder rationalitetsbegrebet Tema 4: Effektiv ledelse, effektiv forandring og sondringen mellem leadership og management Målbeskrivelse og kompetencemål Viden og forståelse Skal have viden om forskellige teorier og modeller om strategisk ledelse og styring og kunne identificere de bagvedliggende, videnskabsteoretisk positioner i forhold her til Skal kunne identificere konsekvenser af strategiske beslutninger og styringstiltag for egen ledelsespraksis Færdigheder Skal kunne vurdere betydningen og konsekvenser af forskellige strategiske valg i organisationen som helhed og 20

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og 01-07-2013 for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed...

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management Studieordning for bacheloruddannelsen i music management BA (music management) Rytmisk Musikkonservatorium 22. august 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

Studieordning. HD 2. Del

Studieordning. HD 2. Del Studieordning HD 2. Del Denne studieordning for HD 2.del er fastsat af studielederen for HD-uddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse. Det væsentligste

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 3 3. UDDANNELSES VARIGHED... 3 4. UDDANNELSENS

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 4 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 4 1

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014 for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion Revideret 01.01.2014 Studieordningen er gældende fra 01. jan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen Revideret 15.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5.

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2014 1 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Danmarks Biblioteksskole. September 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål... 4 Adgangskrav og optagelse til masteruddannelsen...

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen Rettet 2015 Saxo-Instituttet Det

Læs mere

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i matematikkens didaktik ved Institut for Læring

Studieordning for masteruddannelsen i matematikkens didaktik ved Institut for Læring Studieordning for masteruddannelsen i matematikkens didaktik ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Pædagogers kompetenceprofil

Pædagogers kompetenceprofil Pædagogers kompetenceprofil Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet bestående af repræsentanter fra: Amtsrådsforeningen, Børne- og kulturchefforeningen, BUPL, Daginstitutionernes

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere