Version Fagområdet Plan og kultur årsberetning 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Version 07.04.08. Fagområdet Plan og kultur årsberetning 2007"

Transkript

1 Version Fagområdet Plan og kultur årsberetning 2007

2 Formål med årsberetningen for fagområdet Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering og dialog. Derfor er det naturligt at alle aftaleholdere udformer en årsberetning og resultatopfølgning på aftalen Formålet med årsberetningen er bl.a. At styrke opfølgningen på mål og indsatser og dermed bidrage til kvalitetsudviklingen af vores serviceydelser At opfølgningen danner grundlag for en konstruktiv dialog og refleksion om årets resultater med relevante aktører, (medarbejdere, brugerbestyrelser, fagchefer, direktionen, politikere mv.) At skabe et overblik over aftaleholderens resultater på mål og indsatser samt organisationen set under et. At synliggøre de mange gode resultater og sikre sammenhæng mellem det vi siger vi vil og det vi gør. Målet er altså et fælles afsæt for dialog om resultaterne for de mange spændende mål og indsatser. Kom vi i mål hvad gjorde at det lykkedes og fik vi fejret succeserne. Hvilke læringspointer tager vi med ind i det nye år og hvordan kan vi forankre disse i hverdagen og videreformidle vores erfaringer til omverden. Årsberetning for fagområdet Staben for Evaluering, Projekt og Organisation (EPO) har opsummeret aftaleholdernes resultater inden for fagområderne i en årsberetning for fagområdet. Fagchefen har efterfølgende udarbejdet en kort beretning om resultaterne på mål og indsatser på tværs af fagområdet. Årsberetningen for fagområderne forelægges direktionen, fag- og stabscheferne, lederforum samt det relevante politiske udvalg i marts/april Dialogen om resultaterne Fagcheferne forventes at indgå i dialog med aftaleholderne på fagområderne enten enkeltvis eller via de fælles ledermøder. Fagcheferne skal understøtte og afvikle dialogmøder mellem de politiske fagudvalg, brugerbestyrelser, ledere mv. Direktionen afholder resultat-samtalerne med fag-og stabscheferne Direktionen vælger ud fra aftaleholdernes årsberetninger 8-10 aftaleholdere fra institutionsniveau til resultatsamtale. Årsberetningen for fagområdet indarbejdes efterfølgende i kommunens samlede Regnskab & Årsberetning for 2007 Med venlig hilsen Projektleder for Dialogbaseret Aftalestyring Steen Klausen, EPO-staben Plan & kulturchef Christian Tønnesen 1

3 Indholdsfortegnelse: FORMÅL MED ÅRSBERETNINGEN 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 FAGCHEFENS ÅRSBERETNING FOR FAGOMRÅDET FAGCHEFENS ÅRSBERETNING FOR FAGOMRÅDET ØKONOMI FOR FAGOMRÅDET 5 Økonomi regnskab 2007 for plan og kulturområdet defineret. Fejl! Bogmærke er ikke 3.0 NØGLETAL FOR FAGOMRÅDET RESULTAT-OPFØLGNING PÅ INDSATSER I AFTALERNE FOR PLAN & KULTURCHEFEN RESULTAT PÅ INDSATSER MUSIKSKOLEN RESULTATER PÅ INDSATSER I 2007-AFTALEN 9 Musikskolen årsberetning Musikskolen BIBLIOTEKETS RESULTATER PÅ INDSATSER I 2007-AFTALEN 14 Bibliotekets årsberetning

4 1.0 Fagchefens årsberetning for fagområdet Politikker, mål og indsatser for 2007 Fagsekretariatets opgaver er på stort set alle områder præget af der ikke foreligger politikker fra de gamle kommuner, som der kan tages afsæt i. Som det fremgår ovenfor er i 2007 igangsat politik- /strategiformuleringsprojekter indenfor flere af fagsekretariatets virkefelter. Også 2008 vil være præget at strategiarbejde, der skal lægge linierne for de kommende års indsatser. Der er anvendt meget store ressourcer på proces og indhold omkring at skabe kommunens første udviklingsstrategi. Årets væsentligste begivenheder Med Udviklingsstrategien for kommunen er etableret en væsentlig platform for Kommunalbestyrelsen og hele kommunens virke for en positiv udvikling i Faaborg Midtfyn. Der er stor interesse i omverdenen for både produkt og proces bag. Der blev gjort værdifulde og generelt positive erfaringer både med betydningen af et godt analysegrundlag, når man vil skabe nye tiltag/flytte holdninger, med at skabe politisk ejerskab og med ny metoder til dialog med nøgleinteressenter og borgerinddragelse. Sammenlægning af Plan, natur og udvikling med Kultur og Fritid fra 1. marts 07 har sat sit store præg på fagsekretariatet. Kultur- og Fritidsområdet var først ordentligt bemandet fra august 07. FMK- og halordning blev til i et godt tværfagligt samarbejde under stort tidspres. Der bliver dog behov for ret hurtige justeringer i forlængelse af Fritidsstrategien fordi incitamentstrukturen til udvikling og modernisering af fritidsområder ikke er stærk nok. Et godt fundament for en holdbar fritidsstrategi er skabt med stort fokus på analyse og dialog i opstartfasen. Tilsvarende er gode platforme ved at ved at være bygget op for formulering af stærke strategier for udvikling af både kultur og erhvervsområderne. Økonomiudvalgets tur til Brussel har skabt et godt fundament for kommende arbejde med en international strategi. Der er generelt opbygget gode relationer op til kommunens mange lokalsamfund (fynsland og lokalråd) Natur og Parker har været præget af en indsats for at skabe sig et overblik over et komplekst driftsområde samt indkøring af procedurer for sagsbehandling m.v. Bemandingsforhold, et meget stort antal henvendelser fra brugere og borgere m.m.. har gjort at systematisk registrering af opgaver ikke er lykkedes i forventet grad. BUM-model vil først kunne implementeres for alvor fra Plan: Indførelse af rutiner herunder samarbejder med andre afdelinger, overblik over opgaver m.v. har præget Der resterer stadig mange systematiseringsopgaver hvor mange forskellige typer opgaver og mange interne og eksterne interessenter omkring planlægningen komplicerer dette. En række store investorprojekter, som vil få positiv for kommunen, hvis de realiseres, er under modning i samarbejde med de pågældende investorer. 3

5 Udviklingstendenser, forventninger og fremtidige mål og indsatser Se aftale for 2008, herunder også udviklingsstrategiens indsatsfelter og projekter, hvor mange skal drives frem af Plan og Kultur. Der sker store forandringer i borgeres forventninger og krav til kommunens tilbud og dens indsats for kommunens udvikling generelt. Mange tilbud og måder ting gøres på skal moderniseres de kommende år. Foreningsliv skal understøttes i udvikling og fornyelse og nye professionelle og sine steder mere forretningsbaserede tilbud delvist med øget egenbetaling - skal udvikles. 1. generation af strategier og målformuleringer skal gerne færdiggøres i løbet af 2008 og fokus mere over på realisering af projekter herunder tiltrækning af eksterne midler hertil. Udarbejdelse af FMK s første kommuneplan bliver en meget væsentlig udfordring i de næste par år. Opgaven kom ikke i gang i 2007 som forventet grundet andre presserende ting. Vores service til virksomheder og borgere på planområdet skal forbedres, hvilket dog vanskeliggøres af dårlig sammenhæng ml opgaver og ressourcer. Indenfor Natur- og Parker får vi de kommende store opgaver med implementering af BUMmodellen i driften samt udarbejdelse og gennemførelse af handlingsplaner efter Miljømålsloven. 4

6 2.0 Økonomi for fagområdet Økonomi regnskab 2007 for plan og kulturområdet Hele kr. Oprindeligt Korrigeret Regnskab Afvigelse Afvigelse I løbende priser budget 2007 budget i f.t. opr. i f.t. korr. budget budget Plan og Kultur U Plan og Kultur I Netto Merforbrug og mindreindtægter er negative tal, mindreforbrug og merindtægter er positive tal Regnskabsbemærkninger Fra 2005/2006 blev der overført kr. Fra 2007 til 2008 vil der blive søgt om en overførsel på kr. Der er overført budget kr. vedr. kørsel for svært bevægelseshæmmede til fagsekretariatet for Handicap og Psykiatri. Der er tilført budget på IT-området i forhold til de faktiske udgifter. Kollektiv trafik er overgået til trafikselskabet FynBus, derfor tilgår alle indtægter dem. Der har i 2007 været ledige/vakante stillinger og derfor har man brugt konsulent, som først afregnes i Aktivitetsniveauet ikke har været fuldt ud, da man i 2007 har haft en opstarts- og harmoniseringsproces i gang. Desuden har der gennem året været gentagende udmeldinger om at udskyde udgifter til 2008, hvor det har været muligt. Dette har plan og kulturområdet forsøgt at efterleve. 5

7 3.0 Nøgletal for fagområdet Der er for hvert hovedområde medtaget relevante ECO-nøgletal for Nøgletallene er ikke kommenteret. Derudover har Faaborg-Midtfyn Kommune beregnet tal for 2008 baseret på det vedtagne budget og ECO-nøgletals afgrænsninger og opgørelsesmetoder. For nærmere oplysninger om de enkelte nøgletal, herunder oplysninger om de enkelte sammenligningsgruppers sammensætning, henvises til Nøgletal Plan og kultur 2007-priser Faaborg- Midtfyn Budget 2007 Hele Landet Smlgruppen* Regnskab 2007 Faaborg- Midtfyn Budget 2008 Faaborg- Midtfyn Naturforvaltningsprojekter kr. pr. indb Vandløb, kr. pr. indb Grønne områder og naturpladser, kr. pr. indb Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller, kr. pr. indb Folkebiblioteker, kr. pr. indb Musikarrangementer, kr. pr. indb Andre kulturelle opgaver kr. pr. indbygger Museer, biografer og teatre kr. pr. indbygger Folkeoplysning og fritidsaktiviteter, kr. pr. indb *Bemærk at sammenligningsgrupperne ikke er den samme for alle områder 6

8 4.0 Resultat-opfølgning på indsatser i aftalerne for Plan & kulturchefen resultat på indsatser 2007 Politisk indsats jf. bilag i aftalen 1. Udviklingsstrategi (bilag 1) Vi kom fint i hus med projektet i.f.t. mål for Erhvervspolitik (bilag 2) Vi har godt gang i projektet, men er noget forsinket, så det kommer til at strække sig ind i 2008 X 3. Friluftspolitik (bilag 3) Friluftsstrategien er skudt godt i gang, men vi er blevet forsinket p.g.a fokus på sikker drift med langt flere sager end forventet.. Projektet genoptages nu og afsluttes i 1. halvdel af Internationale relationer (bilag 4) Drøftes på ØK tur til Brussel (okt 07)og på temamøde i ØK i november 07. Der er fastlagt tidsplan for udarbejdelse af strategi i 2008 Faglig indsats jf. bilag i aftalen 1. Kommuneplan 09 Fokusemner er afklaret hen over vedtagelse af planstrategi. Der er lagt en køreplan for projektets gennemførelse i 2008/09 7

9 2. Opbygning af SUS Sekretariatet er etableret. Det poltiske kontaktforurm for Sydfyn har vist sin berettigelse i flere konkrete sager og med gode udviklingsperspektiver. Men vi er forsinket med realisering af konkrete projekter.som vil blive løbet i gang i 08.først 3. Understøttelse af landdistrikter Målene for 2007 er indfriet. Fynsland og lokalsamfund bliver betjent, projekter er bevilliget støtte (realiseres først i 09) og flere lokalsamfund er hjuppet i gang med udviklingsplaner. Egen indsats jf. bilag i aftalen 1. GIS-platform - Siker drift Platformen fungerer. Harmonisering af kommunale temaer og rutiner for vedligehold af data m.v. er hængepartier 2. Tiltrække eksterne midler til projekter (regionale m.v) Vidensopbygning er i fuld gang. Resultater i form af konkret ansøgninger til projekter forventes først opnået i Vi har fået midler til Plan 09 projekt. Der er søgt midler i regionen til FilmFyn udvikling. Der arbejdes bl.a. på Interreg-projekt om Filmproduktion 8

10 4.2 Musikskolen resultater på indsatser i 2007-aftalen Politisk indsats jf. bilag 1. Ingen Der er plads til videre udvikling. Faglig indsats jf. bilag 1. Ingen der skal være mere tid til samarbejde. Egen indsats jf. bilag 1. Fusion (bilag 1) At opbygge velfungerende musikskole med attraktive tilbud til børn og unge Har udarbejdet ny brochure, vi har dannet faggrupper, vi har fem støtteforeninger, ansvarsområder for ledere er formulerede Musikskolens struktur er underudvikling, vi mangler at få den rigtige hjemmeside, ny bestyrelse vælges ultimo oktober, 9

11 Musikskolen årsberetning Musikskolen Politikker, mål og indsatser for 2007 Musikskolen mener. at kommunens kultur- og fritids politik giver en god ramme for skolens arbejde. De politiske og faglige indsatser for 2007 passer godt ind i de udfordringer, som Faaborg Midtfyn Musikskole ser. Vi synes, at Musikskolen siden sammenlægningen d. 1/ allerede har levet op til politikkernes forventning om, at vi skal være et flagskib for kommunen. Vi har deltaget aktivt i begivenheder og arrangementer og har været medvirkende til at Faaborg-Midtfyn blev årets SPIL DANSK kommune Musikskolen skal til stadighed være Faaborg-Midtfyns musikalske ansigt ud ad til. 4.1 Årets væsentligste begivenheder Faaborg Midtfyn Musikskole blev en realitet d. 1/ Større begivenheder i efteråret /9 Deltog med musik i anledning af Faaborg biblioteks 100 år 25/10 SPIL DANSK, Faaborg Midtfyn kommune blev årets SPIL DANSK kommune. 2/11 Indvielse af hal 2 i Ringe 10/11 Børne Musikfestival på Enghaveskolen (børnehavebørn opførte egne sange over temaet sund mad) 10/11 Klaverelev spillede i Rundetårn i KBH 11/11 Harpe-sammenspilsdag på Fuglsang Gods December måned: Div. julekoncerter rundt om i kommunen Lærere Musikskolen havde ved sæson start 2007/ lærere. Heraf er 43 månedslønnede og 5 timelærere. Ledere 3 ledere: En musikskolechef, en souschef og en afdelingsleder. Kontorpersonale To sekretærer på henholdsvis 30 og 37 timer. 10

12 Elever Til sæson 2007/2008 optog musikskolen 981 elever og 37 er på venteliste. Hele sæsonen igennem er vi blevet ringet op af forældre, der ringer for at melde deres børn ind i musikskolen. Dertil kommer, at alle dagpleje i område Midt og Nord (Ringe, Ryslinge, Årslev og Broby) har modtaget musikundervisning. Det drejer sig om i alt ca børn: Ca. 480 børn i børnehaverne og ca. 640 i dagplejen. Musikskolen har også lavet undervisningsforløb for børn og deres forældre på de fem biblioteker på lørdage i efteråret Vi underviser på Palleshave Bo- Aktivitetscenter og i 13 børnehaver. Vi har 981instrumentalelever, 161 som går til Musik og bevægelse (17 hold) og 63 som går til Forældre/barn (7 hold). Fagfordeling 2007/2008 Tværfløjte 31 Slagtøj /trommesæt 87 Blokfløjte 86 Steel Drums 2 Klarinet 24 Violin 44 Saofon 23 Cello 6 Trompet 14 Kontrabas 2 Basun 1 Guitar 140 Klaver 256 El-guitar 35 Keyboard 48 El-bas 23 Kirkeorgel 7 Sang 37 Harmonika 5 Sækkepibe 1 Harpe 8 Marimba 28 Hertil kommer Musikskolens faste orkestre, hvor en stor del af instrumentaleleverne deltager. 11

13 Oversigt over sammenspilsgrupper fordelt over hele kommunen Tværfløjtesammenspil 4 grupper Strygeorkestre 2 Blokfløjte 4 grupper Violin fællestimer 2 Klarinet 1 orkester Kammer trio 1 Saofon 1 orkester Cello 1 gruppe Junior harmoniorkester for blæsere Guitar sammenspil 5 grupper Big band 1 for begyndere og 1 Folkemusikgruppe 1 for øvede Klaversammenspil 4 grupper Rockbands 9 grupper Keyboard 1 gruppe Bassammenspil 1 gruppe Harpe 1 gruppe Sang 1 vokalgruppe og 1 ensemblesang Marimba 5 grupper Hørelærer for talent elever 2 hold I alt er vi i berøring med børn i kommunen Der er børn i alderen 0-25 år i kommunen Vi er i berøring med 15,39 % af kommunens børn mellem 0-25 år Timeforbrug I sæson 2007/2008 blev der igangsat 532,03 lektioner pr. uge. Vi udgår af 2007 med et overskud på Egne indsats områder for 2007 Vi har: Skabt en velfungerende ledergruppe med klart definerede ansvarsområder. 12

14 Har begyndt arbejdet med at skabe en fælles korpsånd på tværs af de fem gamle musikskoler. Vi har inddelt lærerne i faggrupper som arbejder på tværs af de gamle musikskoler. Dette arbejdes der videre med i 2008/2009. Forældreindflydelse i Musikskolen gennem nedsættelse af bestyrelse samt fem støtteforeningers arbejde. Grundet tekniske vanskeligheder arbejder vi videre i 2008 med musikskolens hjemmeside samt intranet for de ansatte i musikskolen. Udviklingstendenser, forventninger og fremtidige mål og indsatser Organisatoriske og aktivitetsmæssige udfordringer: Faaborg Midtfyn Musikskole skal dække hele kommunen. Dette er en stor udfordring. Både organisatorisk og aktivitetsmæssigt. Vores undervisning er nødt til både at være decentral og central. Vi har egne lokaler i Faaborg og Ringe. Derudover har vi pt.undervisning på 25 skoler. Vi har brug for at den kollektive trafik udbygges væsentligt, så det er en reel mulighed at rejse for f.eks. at deltage i et større orkester eller hvis man spiller et sjældent instrument som ikke udbydes over hele kommunen. (f.eks. harpe som kun udbydes i Årslev) Planer for 2008/2009: Nye tiltag i sæson 2008/2009: Orgelprojekt i samarbejde med Løgum Kloster Kirkemusikskole Talentlinie Musikskolens 4 indsatsområder for 2008 er: Mål og værdier Talentlinie Kommunikation internt og eksternt Samarbejde med folkeskolen kompagnonundervisning Udfordringer samt udviklingstendenser: Vi vil sammen med børnehaverne og dagplejen arbejde for at kunne give et billigere tilbud til dagplejen samt til børnehaver (i stil med det f.eks. Middelfart kommune tilbyder). Vi vil gerne være en musikskole for alle aldre (musik fra vugge til grav). På sigt kunne det være ønskeligt, at der var nogle godt placerede kulturhuse med egnede lydisolerede undervisningslokaler samt koncertsale. Dette kunne så kombineres med decentral undervisning på skolerne for de yngste. 13

15 4.3 Bibliotekets resultater på indsatser i 2007-aftalen Politisk indsats jf. bilag 1. Ingen Faglig indsats jf. bilag 1. Ingen Egen indsats jf. bilag 1. Harmonisering (bilag 1) Der arbejdes fortsat med harmonisering på mange områder Mange af de praktiske opgaver er harmoniseret, og arbejdsgrupper er i gang med at harmonisere de sidste områder 2. Selvbetjening på Faaborg Bibliotek 3. Skabelse af velfungerende ledergruppe Starter ultimo november 2007 Stor og effektiv indsats fra personalets side har gjort, at selvbetjeningen kunne tages i brug før jul og den fungerer stort set optimalt Ledergruppen fungerer rigtig godt 14

16 Bibliotekets årsberetning 2007 Politikker, mål og indsatser for 2007 Vi er overordnet set godt tilfreds med resultaterne. Vi er bevidste om, at vi som personale og kulturinstitution skal anstrenge os (med de ressourcer der er til rådighed) for at leve op til den udvikling og de kulturskift, der sker i hastigt tempo i samfundet. Det er en stor udfordring. Årets væsentligste begivenheder Chipning af alle materialer på Faaborg Bibliotek har været den største enkeltbegivenhed. Markeringen af Faaborg Biblioteks 100 års jubilæum hører også til de store enkeltbegivenheder. Væsentligt for året har også været, at der har været afholdt 185 arrangementer og 95 udstillinger for børn og voksne på de fem biblioteker. Dette høje aktivitetsniveau har kun kunnet lade sig gøre, fordi personalet til stadighed udviser et stort engagement og ildhu samt en fleksibel indstilling, idet der samtidigt skal dækkes vagter i den ugentlige driftstid (åbningstid samt de timer, der sælges til andre institutioner) på i alt 191 timer ugentligt. Der blev i alt udlånt enheder, og besøgstallet var Biblioteket har udarbejdet en scrapbog, som i ord og billeder fortæller om årets aktiviteter på de 5 biblioteker. Udviklingstendenser, forventninger og fremtidige mål og indsatser Det er en organisatorisk udfordring, at vi er 5 fysiske biblioteker, hvilket kræver stor fleksibilitet og kompetencer indenfor ansvarsdeling. Vi har valgt følgende indsatser i 2008: Moderne borgerbetjening Børnekulturel indsats 23 ting (øge medarbejdernes kompetencer indenfor nye web-teknologier) Fortsat harmonisering På specielt børneområdet forventes organisatoriske og udviklingsorienterede tiltag med afsæt i Biblioteksstyrelsens nyligt udsendte rapport om fremtidens børnebibliotek. 15

Version Byggeri og miljø årsberetning 2008

Version Byggeri og miljø årsberetning 2008 Version 20.3.09 Byggeri og miljø årsberetning 2008 Formål med årsberetningen for fagområdet Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog,

Læs mere

Version Fagområdet Borgerservice årsberetning 2008

Version Fagområdet Borgerservice årsberetning 2008 Version 6.3.2009 Fagområdet Borgerservice årsberetning 2008 Formål med årsberetningen for fagområdet Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling

Læs mere

Version Plan og kultur årsberetning 2008

Version Plan og kultur årsberetning 2008 Version 20.3.09 Plan og kultur årsberetning 2008 Formål med årsberetningen for fagområdet Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog,

Læs mere

Version d Fagområdet Veje og forsyning årsberetning 2007

Version d Fagområdet Veje og forsyning årsberetning 2007 Version d. 21.04.08 Fagområdet Veje og forsyning årsberetning Formål med årsberetningen for fagområdet Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling

Læs mere

Aastrup Skole årsberetning 2007

Aastrup Skole årsberetning 2007 Aastrup Skole årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering

Læs mere

Version Fagområdet Borgerservice årsberetning 2007

Version Fagområdet Borgerservice årsberetning 2007 Version 21.04.08 Fagområdet Borgerservice årsberetning Formål med årsberetningen for fagområdet Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via

Læs mere

Økonomi årsberetning 2007

Økonomi årsberetning 2007 Økonomi årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering og

Læs mere

Trollegården årsberetning 2007

Trollegården årsberetning 2007 Trollegården årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering

Læs mere

Plejecenter Egebo årsberetning 2007

Plejecenter Egebo årsberetning 2007 Plejecenter Egebo årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering

Læs mere

Fagområde Plan - Kultur Status-opfølgning d. 1. september 2008

Fagområde Plan - Kultur Status-opfølgning d. 1. september 2008 Fagområde Plan - Kultur -opfølgning d. 1. september 2008 Formål med -opfølgningen Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via aftaler, evaluering og dialog. Derfor udformer

Læs mere

Børnehaven Myretuen årsberetning 2007

Børnehaven Myretuen årsberetning 2007 Børnehaven Myretuen årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning,

Læs mere

Dagplejeområde Nord årsberetning 2007

Dagplejeområde Nord årsberetning 2007 Dagplejeområde Nord årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning,

Læs mere

Carl Nielsen Børnehave årsberetning 2007

Carl Nielsen Børnehave årsberetning 2007 Carl Nielsen Børnehave årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning,

Læs mere

Center for tilsyn og godk. af plejefamilier og opholdssteder Status-opfølgning d. 1. september 2008

Center for tilsyn og godk. af plejefamilier og opholdssteder Status-opfølgning d. 1. september 2008 Center for tilsyn og godk. af plejefamilier Status-opfølgning d. 1. september 2008 Opfølgning på aftalen for 2008 foregår af 2 gange. Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling

Læs mere

Byggeri og miljø Status-opfølgning d. 1. september 2008

Byggeri og miljø Status-opfølgning d. 1. september 2008 Byggeri og miljø -opfølgning d. 1. september 2008 Opfølgning på aftalen for 2008 foregår af 2 gange. Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via opfølgning, evaluering og

Læs mere

Forebyggelse og sundhed Status-opfølgning d. 1. september 2008

Forebyggelse og sundhed Status-opfølgning d. 1. september 2008 Forebyggelse og sundhed -opfølgning d. 1. september 2008 Opfølgning på aftalen for 2008 foregår af 2 gange. Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via opfølgning, evaluering

Læs mere

Midtfynsværkstederne Status-opfølgning d. 1. september 2008

Midtfynsværkstederne Status-opfølgning d. 1. september 2008 Midtfynsværkstederne -opfølgning d. 1. september 2008 Opfølgning på aftalen for 2008 foregår af 2 gange. Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via opfølgning, evaluering

Læs mere

Tre Ege Skole Status-opfølgning d. 1. september 2008

Tre Ege Skole Status-opfølgning d. 1. september 2008 Tre Ege Skole -opfølgning d. 1. september 2008 Opfølgning på aftalen for 2008 foregår af 2 gange. Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via opfølgning, evaluering og dialog.

Læs mere

Sundskolen Status-opfølgning d. 1. september 2008

Sundskolen Status-opfølgning d. 1. september 2008 Sundskolen -opfølgning d. 1. september 2008 Opfølgning på aftalen for 2008 foregår af 2 gange. Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via opfølgning, evaluering og dialog.

Læs mere

Plejecenter Nørrevænget Status-opfølgning d. 1. september 2008

Plejecenter Nørrevænget Status-opfølgning d. 1. september 2008 Plejecenter Nørrevænget -opfølgning d. 1. september 2008 Opfølgning på aftalen for 2008 foregår af 2 gange. Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via opfølgning, evaluering

Læs mere

Rapport. om musikskolevirksomheden 2004

Rapport. om musikskolevirksomheden 2004 Rapport om musikskolevirksomheden 2004 Indhold 3 Indledning 4 Sæsonlængde 4 Organisationsform 5 Eleverne 5 Aldersfordeling 6 Instrumentfordeling 10 Ventelister 11 Sammenspil 12 Lokaler 12 Samarbejdet med

Læs mere

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 Den åbne skole Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 1. Music Mind Games i 0. klasse 2. Stryg, strenge og Blæs i 2. klasse 3. Kor- og sangskole i 3. klasse 4. Blæserklasse

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014. Idékatalog. Be happy and sing it out loud!

Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014. Idékatalog. Be happy and sing it out loud! 1 Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014 Idékatalog Be happy and sing it out loud! Mere sang og musik i skolen skaber grobund for fordybelse, faglighed og trivsel 2 Forord: Folkeskolen står over for

Læs mere

Heden Vantinge Skole årsberetning 2007

Heden Vantinge Skole årsberetning 2007 Heden Vantinge Skole årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning,

Læs mere

Center for ophold, botilbud, familiepleje

Center for ophold, botilbud, familiepleje Center for ophold, botilbud, familiepleje Formålet med Faaborg-Midtfyn Kommunes aftalestyring er, at Kommunalbestyrelsen og de enkelte fagudvalg udstikker og godkender centrale mål for drift og udvikling

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 08.10.2012 kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 284. Østfyns Museer - regnskab 2011... 3 285. Status for Kerteminde

Læs mere

Planstrategien: Meget få formelle bindinger. Oplæg til kommuneplan som fysisk plan Prioriterings- og budgetredskab Dialogværktøj og udviklingsstrategi

Planstrategien: Meget få formelle bindinger. Oplæg til kommuneplan som fysisk plan Prioriterings- og budgetredskab Dialogværktøj og udviklingsstrategi Planstrategi 2011 Planstrategien: Meget få formelle bindinger 3 tilgange til en planstrategi Oplæg til kommuneplan som fysisk plan Prioriterings- og budgetredskab Dialogværktøj og udviklingsstrategi Vi

Læs mere

DIALOGBASERET KONTRAKTSTYRING PÆDAGOGISE LÆREPLANER

DIALOGBASERET KONTRAKTSTYRING PÆDAGOGISE LÆREPLANER DIALOGBASERET KONTRAKTSTYRING PÆDAGOGISE LÆREPLANER RYSLINGE KOMMUNE Ryslinge Kommune 10 nov. 2005 Temaet - En lydhør offentlig sektor Dialogbaseret Kontraktstyring og Pædagogiske læreplaner i Ryslinge

Læs mere

Lederforum Torsdag den 25. juni 2009

Lederforum Torsdag den 25. juni 2009 Lederforum Torsdag den 25. juni 2009 Dagsorden: Samtaleteknik Generel orientering Projekter i udviklingsstrategien Brugerundersøgelse om stabe Puljer til komptetenceudvikling og seniorpolitiske initiativer

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE SÆSONPROGRAM

FAVRSKOV MUSIKSKOLE SÆSONPROGRAM FAVRSKOV MUSIKSKOLE SÆSONPROGRAM 2009-2010 VELKOMMEN! Favrskov Musikskole tilbyder musikundervisning for alle mellem 0 og 25 år, med bopæl i Favrskov Kommune. Vi har 27 dygtige lærere, som er parate til

Læs mere

Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE

Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE Indsatsområder 2013. Den levende by kunst, kultur og bevægelse i byrummet. Musikskolen har 44 højtuddannede musiklærere, som alle er meget kompetente på deres instrumenter.

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune 2017 MÅL- OG EFFEKTAFTALER DIALOGMØDER MÅLOPFØLGNING Forord Mål- og effektstyring er et vigtigt styringsredskab, som har til formål at: Skabe den størst

Læs mere

Horsens Musikskole Undervisningstilbud 2011-2012 MUSIKSKOLEN

Horsens Musikskole Undervisningstilbud 2011-2012 MUSIKSKOLEN Horsens Musikskole Undervisningstilbud 2011-2012 MUSIKSKOLEN Velkommen i Horsens Musikskole år 2011-2012 Musik er fællesskab. Jørn Steffensen, Musikskoleleder I musikskolen lærer du at spille og synge

Læs mere

side 1 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2009 Økonomiudvalg

side 1 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2009 Økonomiudvalg side 1 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2009 side 2 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2009 Borgerservice - åbningstid for personlig betjening

Læs mere

MUSIKSKOLENS TEMAUGE TEMA: NORDISK MUSIK

MUSIKSKOLENS TEMAUGE TEMA: NORDISK MUSIK PROGRAM FOR MUSIKSKOLENS TEMAUGE Fra den 3. til den 8. marts 2014 TEMA: NORDISK MUSIK DE FLESTE AKTIVITETER AFSLUTTES PÅ DAGEN FORÆLDRE (OG ANDRE) ER DERFOR VELKOMNE TIL AT OVERVÆRE DET AFSLUTTENDE KVARTER

Læs mere

Styrket samspil på det samlede børneområde

Styrket samspil på det samlede børneområde Styrket samspil på det samlede børneområde - procesplan Udarbejdet af: Carsten Salling Dato: 29-09-2010 Sagsnummer.: 00.15.00-A00-6-10 Version nr.: 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1. FORMÅLET

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bibliotekerne 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...5 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 IKT-staben

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 IKT-staben Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 2007 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...4 5.0 Den administrative ramme...4

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune har vedtaget en udviklingsstrategi gældende for perioden 2012 2015.

Faaborg-Midtfyn Kommune har vedtaget en udviklingsstrategi gældende for perioden 2012 2015. Nr. 13 NY DRIFT Indsatsområde: Projektnavn: Udviklingsstrategi - Børn, unge og uddannelse Initiativpriser og prisfest 2014 Aftaleholder: Direktionen Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: fagudvalgs prioritering:

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

Notat. Partnerskab mellem folkeskoler, ungdomsskolen og musikskolen. Udarbejdet af: Fagsekretariat Undervisning. Dato: 8. januar 2014. Sagsnummer.

Notat. Partnerskab mellem folkeskoler, ungdomsskolen og musikskolen. Udarbejdet af: Fagsekretariat Undervisning. Dato: 8. januar 2014. Sagsnummer. Notat Partnerskab mellem folkeskoler, ungdomsskolen og musikskolen Udarbejdet af: Fagsekretariat Undervisning Dato: 8. januar 2014 Sagsnummer.: 17.00.00-G01-1-13 1. Om den åbne skole Intentionen med den

Læs mere

Notat om Rødovre Musikskoles aktiviteter og undervisningssteder.

Notat om Rødovre Musikskoles aktiviteter og undervisningssteder. Notat om Rødovre Musikskoles aktiviteter og undervisningssteder. Rødovre Musikskoles undervisning foregår mange steder, og undervisningsstederne er jævnt fordelt rent geografisk og dækker størstedelen

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Ungdomsskolen

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Ungdomsskolen Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Ungdomsskolen 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18. Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739

Læs mere

Økonomisk oversættelse af musikskolebestyrelsens strategi

Økonomisk oversættelse af musikskolebestyrelsens strategi Økonomisk oversættelse af musikskolebestyrelsens strategi Med udgangspunkt i musikskolebestyrelsens strategi følger her en økonomisk redegørelse for udmøntning af mål i strategiperioden. Investeringerne

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Resultataftale 2012 WEBUDGAVE HORSENS MUSIKSKOLE

Resultataftale 2012 WEBUDGAVE HORSENS MUSIKSKOLE Resultataftale 2012 HORSENS MUSIKSKOLE Indsatsområder 2012 Den levende by kunst, kultur og bevægelse i byrummet. Musikskolen vil arbejde med at øge sin synlighed bl.a. ved at lave flere arrangementer

Læs mere

By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget Svømmehaller: Reduktion i drift vedr. energioptimering

By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget Svømmehaller: Reduktion i drift vedr. energioptimering Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn 2017 2018 2019 2020 17 Kultur- og Fritidsudvalget 18 Kultur- og Fritidsudvalget By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget 200 200 200 200 By Land og Kultur Svømmehaller:

Læs mere

Frivillig musikundervisning

Frivillig musikundervisning Frivillig musikundervisning Sct. Ibs Skole 2015-2016 Til forældrene Hermed information om frivillig musikundervisning på Sct. Ibs Skole for skoleåret 2015-2016. Undervisningen i alle instrumenter foregår

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Resultataftale 2011 Horsens Musikskole

Resultataftale 2011 Horsens Musikskole Resultataftale 2011 Horsens Musikskole Prisen som Årets Musikskolekommune 2010 overrækkes til Kulturudvalgsformanden. Plænen Tivoli juni 2010 Indsatsområder 2011. Creative Academy Musikskolen vil arbejde

Læs mere

Udvalget Kultur og fritid

Udvalget Kultur og fritid Udvalget Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid er ansvarlig for et politikområde: Kultur og fritid. Politikområde 15. Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid varetager opgaver indenfor

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08- 1. bemærkninger - Fritids og Kulturudvalg -21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Fritid Kultur Integrationspulje Fritid Politikområdet

Læs mere

Landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune

Landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune Landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune 72 byer og landsbyer at tage vare på Faaborg-Midtfyn Kommune er Fyns største rent geografisk. 51.735 indbyggere ca. 75 % af dem bor i kommunens mindre byer og landsbyer

Læs mere

Bilag 1 - Beskrivelse af driftsmål 2010 for Børne- og Unge Rådgivningen

Bilag 1 - Beskrivelse af driftsmål 2010 for Børne- og Unge Rådgivningen Bilag 1 - Beskrivelse af driftsmål 2010 for Børne- og Unge Rådgivningen Driftsresultaterne er opdelt i forskellige typer af resultater: Bruger- og borgerresultater Medarbejderresultater Samfundsresultater

Læs mere

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr. 31.8.2015. Dok. nr.: 143026/15

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr. 31.8.2015. Dok. nr.: 143026/15 Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 31.8. Dok. nr.: 143026/15 1 Drift UDVIKLING I VIST PÅ HOVEDOMRÅDER - = overskud 30/4 31/8 1 2 3 4 4-2 Bibliotek og Borgerservice 129.724

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Økonomiudvalg. Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien

Økonomiudvalg. Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien 2015-2016 Økonomiudvalg Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien Koncernmål (01-01-2015-31-12-2015) Motivation Den nye udviklingsstrategi Sammen om nødvendige forandringer sætter retning på

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Bilag 1 - Driftsmål 2010 Fagsekretariat Dagtilbud Børn samt daginstitutioner

Bilag 1 - Driftsmål 2010 Fagsekretariat Dagtilbud Børn samt daginstitutioner Bilag 1 - Driftsmål 2010 Fagsekretariat Dagtilbud Børn samt daginstitutioner Driftsresultaterne er opdelt i forskellige typer af resultater: Bruger- og borgerresultater Medarbejderresultater Samfundsresultater

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Bakkegården. Aftale 2008

Bakkegården. Aftale 2008 Bakkegården Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Version. PROJEKTBESKRIVELSE Strategi for Faaborg-Midtfyn som fællesskab

Version. PROJEKTBESKRIVELSE Strategi for Faaborg-Midtfyn som fællesskab Version PROJEKTBESKRIVELSE Strategi for som fællesskab Projektbeskrivelse Projekt: Strategi for som fællesskab Projektejer: Direktionen Dato: Maj 2014 Baggrund for projektet: I er der et politisk ønske

Læs mere

Stabene Status-opfølgning d. 1. september 2008

Stabene Status-opfølgning d. 1. september 2008 Stabene -opfølgning d. 1. september 2008 Formål med -opfølgningen Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via aftaler, evaluering og dialog. Derfor udformer alle aftaleholdere

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Børnehaverne Støvring Syd

Børnehaverne Støvring Syd Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Syd Brunagervej 2a 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Resumé: Musikskolen har gennemført syv projekter i samarbejde med syv forskellige folkeskoler i Lyngby-

Læs mere

i den åbne skole Idekatalog januar 2014 vers. II

i den åbne skole Idekatalog januar 2014 vers. II i den åbne skole Idekatalog januar 2014 vers. II Formål Vi på Den Kreative Skole ser frem til at være med til at styrke kreativiteten ude på folkeskolerne i Fredericia: dér, hvor børnene er. Vi glæder

Læs mere

Principper for aftalestyring

Principper for aftalestyring Principper for aftalestyring 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. FORMÅL HVAD ER FORMÅLET MED AFTALESTYRING... 1 3. HVAD ER EN AFTALEENHED?... 2 4. HVEM INDGÅR AFTALER MED HVEM?... 2 5. ÅRETS

Læs mere

Politisk involvering og ejerskab

Politisk involvering og ejerskab Politisk involvering og ejerskab Arbejdsmarkedsområdet er på landsplan genstand for stort fokus. Der er igennem de senere år gennemført større reformer, og der forventes yderligere større reformer. Der

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehaver, Sundbrinken, Ringgården. Version 01, den 14.09.2011

Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehaver, Sundbrinken, Ringgården. Version 01, den 14.09.2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehaver, Sundbrinken, Ringgården Version 01, den 14.09.2011 Samlet konklusion Større

Læs mere

Politisk styringsmodel - Broer til fremtiden

Politisk styringsmodel - Broer til fremtiden Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 19. oktober 2014 Sagsnr.:

Læs mere

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr Dok. nr.: 77755/15

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr Dok. nr.: 77755/15 Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.04. Dok. nr.: 77755/15 1 Drift UDVIKLING I VIST PÅ HOVEDOMRÅDER - = overskud 30/4 31/8 1 2 3 4 3-2 Bibliotek og Borgerservice 128.168

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Koncept for uanmeldt tilsyn Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn

Koncept for uanmeldt tilsyn Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Koncept for uanmeldt tilsyn 2012 Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Formål side 3 Baggrund og lovgivning side 4 Observationsrapport side 4 Før tilsynet side 4 Uanmeldt

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommuneplan 2017. Projektnavn Kommuneplan 2017. Bjarne Lanng og Trine G. Thomasen. Baggrund

Kommuneplan 2017. Projektnavn Kommuneplan 2017. Bjarne Lanng og Trine G. Thomasen. Baggrund Kommuneplan 2017 Projektnavn Kommuneplan 2017 Projektejer Peer M. Rexen Direktørområde Ole Slot Projektleder Bjarne Lanng og Trine G. Thomasen Baggrund - Formål Baggrund Vejen Kommune skal jf. Planloven

Læs mere

Version d. 16. april 08. Samlet Årsberetning 2007 for stabene

Version d. 16. april 08. Samlet Årsberetning 2007 for stabene Version d. 16. april 08 Samlet Årsberetning 2007 for stabene Formål med årsberetningen for stabene Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling

Læs mere

Frivillig musikundervisning

Frivillig musikundervisning Frivillig musikundervisning Sct. Ibs Skole 2017-2018 Til forældrene Hermed information om frivillig musikundervisning på Sct. Ibs Skole for skoleåret 2017-2018. Undervisningen i alle instrumenter foregår

Læs mere

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup Kontrakt 2013-14 Børnehuset Aavangen Aavangen 2c 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune. Vi tror

Læs mere

Udvidelse af sal og publikumsareal i Ferritslev Fritidshus Fagsekretariat Plan og Kultur

Udvidelse af sal og publikumsareal i Ferritslev Fritidshus Fagsekretariat Plan og Kultur Nr. 1 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Udvidelse af sal og publikumsareal i Ferritslev Fritidshus Fagsekretariat Plan og Kultur Andet --- Kultur-

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole www.aalborgkulturskole.dk 1) Indledning 2) Ansættelsesudvalg 3) Tidsplan 4) Aalborg Kommunale Skolevæsen 5) Præsentation af Aalborg Kulturskole 6)

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 16 Februar 2016.

Nyhedsbrev Nr. 16 Februar 2016. Nyhedsbrev Nr. 16 Februar 2016. Kære alle elever og forældre. Så nærmer foråret sig lige så stille, og det er igen tid til at tage stilling til, om I vil fortsætte med at gå til musik. Der er tilmelding

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Musikundervisning i den nye skolereform.

Musikundervisning i den nye skolereform. Musikundervisning i den nye skolereform. Den nye skolereform vil give et kæmpe løft til samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne i Lemvig Kommune. Det er en enestående chance for at understøtte

Læs mere

Overførsler fra 2014 til 2015

Overførsler fra 2014 til 2015 1 Overførsler fra 2014 til 2015 Kultur og fritid Side Aftaleområde Overført 2013-2014 Korr budget 2014 Forbrug 2014 Overførsel til 2015 Overførsel i pct. Aftaleenheder Bibliotek 1.186,4 41.233,1 39.750,3

Læs mere

Selvevaluering 2008/2009 på Ollerup Efterskole

Selvevaluering 2008/2009 på Ollerup Efterskole Selvevaluering 2008/2009 på Ollerup Efterskole Ind i Musikken en kort undersøgelse omkring skolens musikalske miljø og lyd generelt på Ollerup Efterskole. I forbindelse med årets selvevaluering har vi

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

Opsamling fra strategiseminar 2008. Projektkatalog i forhold til udviklingsstrategien

Opsamling fra strategiseminar 2008. Projektkatalog i forhold til udviklingsstrategien Opsamling fra strategiseminar 2008 Projektkatalog i forhold til udviklingsstrategien 2009 Indledning Ved kommunalbestyrelsens årlige strategiseminar den 21. april 2008 blev en række forslag til projekter

Læs mere