Version Fagområdet Plan og kultur årsberetning 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Version 07.04.08. Fagområdet Plan og kultur årsberetning 2007"

Transkript

1 Version Fagområdet Plan og kultur årsberetning 2007

2 Formål med årsberetningen for fagområdet Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering og dialog. Derfor er det naturligt at alle aftaleholdere udformer en årsberetning og resultatopfølgning på aftalen Formålet med årsberetningen er bl.a. At styrke opfølgningen på mål og indsatser og dermed bidrage til kvalitetsudviklingen af vores serviceydelser At opfølgningen danner grundlag for en konstruktiv dialog og refleksion om årets resultater med relevante aktører, (medarbejdere, brugerbestyrelser, fagchefer, direktionen, politikere mv.) At skabe et overblik over aftaleholderens resultater på mål og indsatser samt organisationen set under et. At synliggøre de mange gode resultater og sikre sammenhæng mellem det vi siger vi vil og det vi gør. Målet er altså et fælles afsæt for dialog om resultaterne for de mange spændende mål og indsatser. Kom vi i mål hvad gjorde at det lykkedes og fik vi fejret succeserne. Hvilke læringspointer tager vi med ind i det nye år og hvordan kan vi forankre disse i hverdagen og videreformidle vores erfaringer til omverden. Årsberetning for fagområdet Staben for Evaluering, Projekt og Organisation (EPO) har opsummeret aftaleholdernes resultater inden for fagområderne i en årsberetning for fagområdet. Fagchefen har efterfølgende udarbejdet en kort beretning om resultaterne på mål og indsatser på tværs af fagområdet. Årsberetningen for fagområderne forelægges direktionen, fag- og stabscheferne, lederforum samt det relevante politiske udvalg i marts/april Dialogen om resultaterne Fagcheferne forventes at indgå i dialog med aftaleholderne på fagområderne enten enkeltvis eller via de fælles ledermøder. Fagcheferne skal understøtte og afvikle dialogmøder mellem de politiske fagudvalg, brugerbestyrelser, ledere mv. Direktionen afholder resultat-samtalerne med fag-og stabscheferne Direktionen vælger ud fra aftaleholdernes årsberetninger 8-10 aftaleholdere fra institutionsniveau til resultatsamtale. Årsberetningen for fagområdet indarbejdes efterfølgende i kommunens samlede Regnskab & Årsberetning for 2007 Med venlig hilsen Projektleder for Dialogbaseret Aftalestyring Steen Klausen, EPO-staben Plan & kulturchef Christian Tønnesen 1

3 Indholdsfortegnelse: FORMÅL MED ÅRSBERETNINGEN 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 FAGCHEFENS ÅRSBERETNING FOR FAGOMRÅDET FAGCHEFENS ÅRSBERETNING FOR FAGOMRÅDET ØKONOMI FOR FAGOMRÅDET 5 Økonomi regnskab 2007 for plan og kulturområdet defineret. Fejl! Bogmærke er ikke 3.0 NØGLETAL FOR FAGOMRÅDET RESULTAT-OPFØLGNING PÅ INDSATSER I AFTALERNE FOR PLAN & KULTURCHEFEN RESULTAT PÅ INDSATSER MUSIKSKOLEN RESULTATER PÅ INDSATSER I 2007-AFTALEN 9 Musikskolen årsberetning Musikskolen BIBLIOTEKETS RESULTATER PÅ INDSATSER I 2007-AFTALEN 14 Bibliotekets årsberetning

4 1.0 Fagchefens årsberetning for fagområdet Politikker, mål og indsatser for 2007 Fagsekretariatets opgaver er på stort set alle områder præget af der ikke foreligger politikker fra de gamle kommuner, som der kan tages afsæt i. Som det fremgår ovenfor er i 2007 igangsat politik- /strategiformuleringsprojekter indenfor flere af fagsekretariatets virkefelter. Også 2008 vil være præget at strategiarbejde, der skal lægge linierne for de kommende års indsatser. Der er anvendt meget store ressourcer på proces og indhold omkring at skabe kommunens første udviklingsstrategi. Årets væsentligste begivenheder Med Udviklingsstrategien for kommunen er etableret en væsentlig platform for Kommunalbestyrelsen og hele kommunens virke for en positiv udvikling i Faaborg Midtfyn. Der er stor interesse i omverdenen for både produkt og proces bag. Der blev gjort værdifulde og generelt positive erfaringer både med betydningen af et godt analysegrundlag, når man vil skabe nye tiltag/flytte holdninger, med at skabe politisk ejerskab og med ny metoder til dialog med nøgleinteressenter og borgerinddragelse. Sammenlægning af Plan, natur og udvikling med Kultur og Fritid fra 1. marts 07 har sat sit store præg på fagsekretariatet. Kultur- og Fritidsområdet var først ordentligt bemandet fra august 07. FMK- og halordning blev til i et godt tværfagligt samarbejde under stort tidspres. Der bliver dog behov for ret hurtige justeringer i forlængelse af Fritidsstrategien fordi incitamentstrukturen til udvikling og modernisering af fritidsområder ikke er stærk nok. Et godt fundament for en holdbar fritidsstrategi er skabt med stort fokus på analyse og dialog i opstartfasen. Tilsvarende er gode platforme ved at ved at være bygget op for formulering af stærke strategier for udvikling af både kultur og erhvervsområderne. Økonomiudvalgets tur til Brussel har skabt et godt fundament for kommende arbejde med en international strategi. Der er generelt opbygget gode relationer op til kommunens mange lokalsamfund (fynsland og lokalråd) Natur og Parker har været præget af en indsats for at skabe sig et overblik over et komplekst driftsområde samt indkøring af procedurer for sagsbehandling m.v. Bemandingsforhold, et meget stort antal henvendelser fra brugere og borgere m.m.. har gjort at systematisk registrering af opgaver ikke er lykkedes i forventet grad. BUM-model vil først kunne implementeres for alvor fra Plan: Indførelse af rutiner herunder samarbejder med andre afdelinger, overblik over opgaver m.v. har præget Der resterer stadig mange systematiseringsopgaver hvor mange forskellige typer opgaver og mange interne og eksterne interessenter omkring planlægningen komplicerer dette. En række store investorprojekter, som vil få positiv for kommunen, hvis de realiseres, er under modning i samarbejde med de pågældende investorer. 3

5 Udviklingstendenser, forventninger og fremtidige mål og indsatser Se aftale for 2008, herunder også udviklingsstrategiens indsatsfelter og projekter, hvor mange skal drives frem af Plan og Kultur. Der sker store forandringer i borgeres forventninger og krav til kommunens tilbud og dens indsats for kommunens udvikling generelt. Mange tilbud og måder ting gøres på skal moderniseres de kommende år. Foreningsliv skal understøttes i udvikling og fornyelse og nye professionelle og sine steder mere forretningsbaserede tilbud delvist med øget egenbetaling - skal udvikles. 1. generation af strategier og målformuleringer skal gerne færdiggøres i løbet af 2008 og fokus mere over på realisering af projekter herunder tiltrækning af eksterne midler hertil. Udarbejdelse af FMK s første kommuneplan bliver en meget væsentlig udfordring i de næste par år. Opgaven kom ikke i gang i 2007 som forventet grundet andre presserende ting. Vores service til virksomheder og borgere på planområdet skal forbedres, hvilket dog vanskeliggøres af dårlig sammenhæng ml opgaver og ressourcer. Indenfor Natur- og Parker får vi de kommende store opgaver med implementering af BUMmodellen i driften samt udarbejdelse og gennemførelse af handlingsplaner efter Miljømålsloven. 4

6 2.0 Økonomi for fagområdet Økonomi regnskab 2007 for plan og kulturområdet Hele kr. Oprindeligt Korrigeret Regnskab Afvigelse Afvigelse I løbende priser budget 2007 budget i f.t. opr. i f.t. korr. budget budget Plan og Kultur U Plan og Kultur I Netto Merforbrug og mindreindtægter er negative tal, mindreforbrug og merindtægter er positive tal Regnskabsbemærkninger Fra 2005/2006 blev der overført kr. Fra 2007 til 2008 vil der blive søgt om en overførsel på kr. Der er overført budget kr. vedr. kørsel for svært bevægelseshæmmede til fagsekretariatet for Handicap og Psykiatri. Der er tilført budget på IT-området i forhold til de faktiske udgifter. Kollektiv trafik er overgået til trafikselskabet FynBus, derfor tilgår alle indtægter dem. Der har i 2007 været ledige/vakante stillinger og derfor har man brugt konsulent, som først afregnes i Aktivitetsniveauet ikke har været fuldt ud, da man i 2007 har haft en opstarts- og harmoniseringsproces i gang. Desuden har der gennem året været gentagende udmeldinger om at udskyde udgifter til 2008, hvor det har været muligt. Dette har plan og kulturområdet forsøgt at efterleve. 5

7 3.0 Nøgletal for fagområdet Der er for hvert hovedområde medtaget relevante ECO-nøgletal for Nøgletallene er ikke kommenteret. Derudover har Faaborg-Midtfyn Kommune beregnet tal for 2008 baseret på det vedtagne budget og ECO-nøgletals afgrænsninger og opgørelsesmetoder. For nærmere oplysninger om de enkelte nøgletal, herunder oplysninger om de enkelte sammenligningsgruppers sammensætning, henvises til Nøgletal Plan og kultur 2007-priser Faaborg- Midtfyn Budget 2007 Hele Landet Smlgruppen* Regnskab 2007 Faaborg- Midtfyn Budget 2008 Faaborg- Midtfyn Naturforvaltningsprojekter kr. pr. indb Vandløb, kr. pr. indb Grønne områder og naturpladser, kr. pr. indb Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller, kr. pr. indb Folkebiblioteker, kr. pr. indb Musikarrangementer, kr. pr. indb Andre kulturelle opgaver kr. pr. indbygger Museer, biografer og teatre kr. pr. indbygger Folkeoplysning og fritidsaktiviteter, kr. pr. indb *Bemærk at sammenligningsgrupperne ikke er den samme for alle områder 6

8 4.0 Resultat-opfølgning på indsatser i aftalerne for Plan & kulturchefen resultat på indsatser 2007 Politisk indsats jf. bilag i aftalen 1. Udviklingsstrategi (bilag 1) Vi kom fint i hus med projektet i.f.t. mål for Erhvervspolitik (bilag 2) Vi har godt gang i projektet, men er noget forsinket, så det kommer til at strække sig ind i 2008 X 3. Friluftspolitik (bilag 3) Friluftsstrategien er skudt godt i gang, men vi er blevet forsinket p.g.a fokus på sikker drift med langt flere sager end forventet.. Projektet genoptages nu og afsluttes i 1. halvdel af Internationale relationer (bilag 4) Drøftes på ØK tur til Brussel (okt 07)og på temamøde i ØK i november 07. Der er fastlagt tidsplan for udarbejdelse af strategi i 2008 Faglig indsats jf. bilag i aftalen 1. Kommuneplan 09 Fokusemner er afklaret hen over vedtagelse af planstrategi. Der er lagt en køreplan for projektets gennemførelse i 2008/09 7

9 2. Opbygning af SUS Sekretariatet er etableret. Det poltiske kontaktforurm for Sydfyn har vist sin berettigelse i flere konkrete sager og med gode udviklingsperspektiver. Men vi er forsinket med realisering af konkrete projekter.som vil blive løbet i gang i 08.først 3. Understøttelse af landdistrikter Målene for 2007 er indfriet. Fynsland og lokalsamfund bliver betjent, projekter er bevilliget støtte (realiseres først i 09) og flere lokalsamfund er hjuppet i gang med udviklingsplaner. Egen indsats jf. bilag i aftalen 1. GIS-platform - Siker drift Platformen fungerer. Harmonisering af kommunale temaer og rutiner for vedligehold af data m.v. er hængepartier 2. Tiltrække eksterne midler til projekter (regionale m.v) Vidensopbygning er i fuld gang. Resultater i form af konkret ansøgninger til projekter forventes først opnået i Vi har fået midler til Plan 09 projekt. Der er søgt midler i regionen til FilmFyn udvikling. Der arbejdes bl.a. på Interreg-projekt om Filmproduktion 8

10 4.2 Musikskolen resultater på indsatser i 2007-aftalen Politisk indsats jf. bilag 1. Ingen Der er plads til videre udvikling. Faglig indsats jf. bilag 1. Ingen der skal være mere tid til samarbejde. Egen indsats jf. bilag 1. Fusion (bilag 1) At opbygge velfungerende musikskole med attraktive tilbud til børn og unge Har udarbejdet ny brochure, vi har dannet faggrupper, vi har fem støtteforeninger, ansvarsområder for ledere er formulerede Musikskolens struktur er underudvikling, vi mangler at få den rigtige hjemmeside, ny bestyrelse vælges ultimo oktober, 9

11 Musikskolen årsberetning Musikskolen Politikker, mål og indsatser for 2007 Musikskolen mener. at kommunens kultur- og fritids politik giver en god ramme for skolens arbejde. De politiske og faglige indsatser for 2007 passer godt ind i de udfordringer, som Faaborg Midtfyn Musikskole ser. Vi synes, at Musikskolen siden sammenlægningen d. 1/ allerede har levet op til politikkernes forventning om, at vi skal være et flagskib for kommunen. Vi har deltaget aktivt i begivenheder og arrangementer og har været medvirkende til at Faaborg-Midtfyn blev årets SPIL DANSK kommune Musikskolen skal til stadighed være Faaborg-Midtfyns musikalske ansigt ud ad til. 4.1 Årets væsentligste begivenheder Faaborg Midtfyn Musikskole blev en realitet d. 1/ Større begivenheder i efteråret /9 Deltog med musik i anledning af Faaborg biblioteks 100 år 25/10 SPIL DANSK, Faaborg Midtfyn kommune blev årets SPIL DANSK kommune. 2/11 Indvielse af hal 2 i Ringe 10/11 Børne Musikfestival på Enghaveskolen (børnehavebørn opførte egne sange over temaet sund mad) 10/11 Klaverelev spillede i Rundetårn i KBH 11/11 Harpe-sammenspilsdag på Fuglsang Gods December måned: Div. julekoncerter rundt om i kommunen Lærere Musikskolen havde ved sæson start 2007/ lærere. Heraf er 43 månedslønnede og 5 timelærere. Ledere 3 ledere: En musikskolechef, en souschef og en afdelingsleder. Kontorpersonale To sekretærer på henholdsvis 30 og 37 timer. 10

12 Elever Til sæson 2007/2008 optog musikskolen 981 elever og 37 er på venteliste. Hele sæsonen igennem er vi blevet ringet op af forældre, der ringer for at melde deres børn ind i musikskolen. Dertil kommer, at alle dagpleje i område Midt og Nord (Ringe, Ryslinge, Årslev og Broby) har modtaget musikundervisning. Det drejer sig om i alt ca børn: Ca. 480 børn i børnehaverne og ca. 640 i dagplejen. Musikskolen har også lavet undervisningsforløb for børn og deres forældre på de fem biblioteker på lørdage i efteråret Vi underviser på Palleshave Bo- Aktivitetscenter og i 13 børnehaver. Vi har 981instrumentalelever, 161 som går til Musik og bevægelse (17 hold) og 63 som går til Forældre/barn (7 hold). Fagfordeling 2007/2008 Tværfløjte 31 Slagtøj /trommesæt 87 Blokfløjte 86 Steel Drums 2 Klarinet 24 Violin 44 Saofon 23 Cello 6 Trompet 14 Kontrabas 2 Basun 1 Guitar 140 Klaver 256 El-guitar 35 Keyboard 48 El-bas 23 Kirkeorgel 7 Sang 37 Harmonika 5 Sækkepibe 1 Harpe 8 Marimba 28 Hertil kommer Musikskolens faste orkestre, hvor en stor del af instrumentaleleverne deltager. 11

13 Oversigt over sammenspilsgrupper fordelt over hele kommunen Tværfløjtesammenspil 4 grupper Strygeorkestre 2 Blokfløjte 4 grupper Violin fællestimer 2 Klarinet 1 orkester Kammer trio 1 Saofon 1 orkester Cello 1 gruppe Junior harmoniorkester for blæsere Guitar sammenspil 5 grupper Big band 1 for begyndere og 1 Folkemusikgruppe 1 for øvede Klaversammenspil 4 grupper Rockbands 9 grupper Keyboard 1 gruppe Bassammenspil 1 gruppe Harpe 1 gruppe Sang 1 vokalgruppe og 1 ensemblesang Marimba 5 grupper Hørelærer for talent elever 2 hold I alt er vi i berøring med børn i kommunen Der er børn i alderen 0-25 år i kommunen Vi er i berøring med 15,39 % af kommunens børn mellem 0-25 år Timeforbrug I sæson 2007/2008 blev der igangsat 532,03 lektioner pr. uge. Vi udgår af 2007 med et overskud på Egne indsats områder for 2007 Vi har: Skabt en velfungerende ledergruppe med klart definerede ansvarsområder. 12

14 Har begyndt arbejdet med at skabe en fælles korpsånd på tværs af de fem gamle musikskoler. Vi har inddelt lærerne i faggrupper som arbejder på tværs af de gamle musikskoler. Dette arbejdes der videre med i 2008/2009. Forældreindflydelse i Musikskolen gennem nedsættelse af bestyrelse samt fem støtteforeningers arbejde. Grundet tekniske vanskeligheder arbejder vi videre i 2008 med musikskolens hjemmeside samt intranet for de ansatte i musikskolen. Udviklingstendenser, forventninger og fremtidige mål og indsatser Organisatoriske og aktivitetsmæssige udfordringer: Faaborg Midtfyn Musikskole skal dække hele kommunen. Dette er en stor udfordring. Både organisatorisk og aktivitetsmæssigt. Vores undervisning er nødt til både at være decentral og central. Vi har egne lokaler i Faaborg og Ringe. Derudover har vi pt.undervisning på 25 skoler. Vi har brug for at den kollektive trafik udbygges væsentligt, så det er en reel mulighed at rejse for f.eks. at deltage i et større orkester eller hvis man spiller et sjældent instrument som ikke udbydes over hele kommunen. (f.eks. harpe som kun udbydes i Årslev) Planer for 2008/2009: Nye tiltag i sæson 2008/2009: Orgelprojekt i samarbejde med Løgum Kloster Kirkemusikskole Talentlinie Musikskolens 4 indsatsområder for 2008 er: Mål og værdier Talentlinie Kommunikation internt og eksternt Samarbejde med folkeskolen kompagnonundervisning Udfordringer samt udviklingstendenser: Vi vil sammen med børnehaverne og dagplejen arbejde for at kunne give et billigere tilbud til dagplejen samt til børnehaver (i stil med det f.eks. Middelfart kommune tilbyder). Vi vil gerne være en musikskole for alle aldre (musik fra vugge til grav). På sigt kunne det være ønskeligt, at der var nogle godt placerede kulturhuse med egnede lydisolerede undervisningslokaler samt koncertsale. Dette kunne så kombineres med decentral undervisning på skolerne for de yngste. 13

15 4.3 Bibliotekets resultater på indsatser i 2007-aftalen Politisk indsats jf. bilag 1. Ingen Faglig indsats jf. bilag 1. Ingen Egen indsats jf. bilag 1. Harmonisering (bilag 1) Der arbejdes fortsat med harmonisering på mange områder Mange af de praktiske opgaver er harmoniseret, og arbejdsgrupper er i gang med at harmonisere de sidste områder 2. Selvbetjening på Faaborg Bibliotek 3. Skabelse af velfungerende ledergruppe Starter ultimo november 2007 Stor og effektiv indsats fra personalets side har gjort, at selvbetjeningen kunne tages i brug før jul og den fungerer stort set optimalt Ledergruppen fungerer rigtig godt 14

16 Bibliotekets årsberetning 2007 Politikker, mål og indsatser for 2007 Vi er overordnet set godt tilfreds med resultaterne. Vi er bevidste om, at vi som personale og kulturinstitution skal anstrenge os (med de ressourcer der er til rådighed) for at leve op til den udvikling og de kulturskift, der sker i hastigt tempo i samfundet. Det er en stor udfordring. Årets væsentligste begivenheder Chipning af alle materialer på Faaborg Bibliotek har været den største enkeltbegivenhed. Markeringen af Faaborg Biblioteks 100 års jubilæum hører også til de store enkeltbegivenheder. Væsentligt for året har også været, at der har været afholdt 185 arrangementer og 95 udstillinger for børn og voksne på de fem biblioteker. Dette høje aktivitetsniveau har kun kunnet lade sig gøre, fordi personalet til stadighed udviser et stort engagement og ildhu samt en fleksibel indstilling, idet der samtidigt skal dækkes vagter i den ugentlige driftstid (åbningstid samt de timer, der sælges til andre institutioner) på i alt 191 timer ugentligt. Der blev i alt udlånt enheder, og besøgstallet var Biblioteket har udarbejdet en scrapbog, som i ord og billeder fortæller om årets aktiviteter på de 5 biblioteker. Udviklingstendenser, forventninger og fremtidige mål og indsatser Det er en organisatorisk udfordring, at vi er 5 fysiske biblioteker, hvilket kræver stor fleksibilitet og kompetencer indenfor ansvarsdeling. Vi har valgt følgende indsatser i 2008: Moderne borgerbetjening Børnekulturel indsats 23 ting (øge medarbejdernes kompetencer indenfor nye web-teknologier) Fortsat harmonisering På specielt børneområdet forventes organisatoriske og udviklingsorienterede tiltag med afsæt i Biblioteksstyrelsens nyligt udsendte rapport om fremtidens børnebibliotek. 15

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Espe skole

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Espe skole Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Espe skole 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...4 5.0 Den administrative

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme 24. februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING 5 3 BAGGRUND OG PEJLEMÆRKER 5 3.1 DEN INDDRAGENDE

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner En kortlægning af problemstillinger og indsatser Rikke Engly Mygind,

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Kommunekompasset. Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunekompasset, Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. maj 2009. www.krevi.

Kommunekompasset. Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunekompasset, Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. maj 2009. www.krevi. Kommunekompasset Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune KREVI Ringkøbing-Skjern Kommune har takket ja til at deltage i KREVIs pilottest af evalueringsredskabet Kommunekompasset. I denne rapport præsenteres

Læs mere

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Forfattere: Pernille Byskov, Bo Smith, Allan Christiansen, Michael Bech Petersen, Inger-Marie Hansen, Helle Liedecke, Carina Robanke, Anne Grethe

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

KOMMUNE- SAMMENLÆGNING OG BIBLIOTEKS- UDVIKLING PÅ BORNHOLM

KOMMUNE- SAMMENLÆGNING OG BIBLIOTEKS- UDVIKLING PÅ BORNHOLM AF LEA WOLFFBRANDT NIELS LARSEN OG JON MADSEN BORNHOLMS BIBLIOTEKER KOMMUNE- SAMMENLÆGNING OG BIBLIOTEKS- UDVIKLING PÅ BORNHOLM RAPPORT TIL BIBLIOTEKARFORBUNDETS UDVIKLINGSPULJE Forbundet for informationsspecialister

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere