Version Fagområdet Plan og kultur årsberetning 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Version 07.04.08. Fagområdet Plan og kultur årsberetning 2007"

Transkript

1 Version Fagområdet Plan og kultur årsberetning 2007

2 Formål med årsberetningen for fagområdet Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering og dialog. Derfor er det naturligt at alle aftaleholdere udformer en årsberetning og resultatopfølgning på aftalen Formålet med årsberetningen er bl.a. At styrke opfølgningen på mål og indsatser og dermed bidrage til kvalitetsudviklingen af vores serviceydelser At opfølgningen danner grundlag for en konstruktiv dialog og refleksion om årets resultater med relevante aktører, (medarbejdere, brugerbestyrelser, fagchefer, direktionen, politikere mv.) At skabe et overblik over aftaleholderens resultater på mål og indsatser samt organisationen set under et. At synliggøre de mange gode resultater og sikre sammenhæng mellem det vi siger vi vil og det vi gør. Målet er altså et fælles afsæt for dialog om resultaterne for de mange spændende mål og indsatser. Kom vi i mål hvad gjorde at det lykkedes og fik vi fejret succeserne. Hvilke læringspointer tager vi med ind i det nye år og hvordan kan vi forankre disse i hverdagen og videreformidle vores erfaringer til omverden. Årsberetning for fagområdet Staben for Evaluering, Projekt og Organisation (EPO) har opsummeret aftaleholdernes resultater inden for fagområderne i en årsberetning for fagområdet. Fagchefen har efterfølgende udarbejdet en kort beretning om resultaterne på mål og indsatser på tværs af fagområdet. Årsberetningen for fagområderne forelægges direktionen, fag- og stabscheferne, lederforum samt det relevante politiske udvalg i marts/april Dialogen om resultaterne Fagcheferne forventes at indgå i dialog med aftaleholderne på fagområderne enten enkeltvis eller via de fælles ledermøder. Fagcheferne skal understøtte og afvikle dialogmøder mellem de politiske fagudvalg, brugerbestyrelser, ledere mv. Direktionen afholder resultat-samtalerne med fag-og stabscheferne Direktionen vælger ud fra aftaleholdernes årsberetninger 8-10 aftaleholdere fra institutionsniveau til resultatsamtale. Årsberetningen for fagområdet indarbejdes efterfølgende i kommunens samlede Regnskab & Årsberetning for 2007 Med venlig hilsen Projektleder for Dialogbaseret Aftalestyring Steen Klausen, EPO-staben Plan & kulturchef Christian Tønnesen 1

3 Indholdsfortegnelse: FORMÅL MED ÅRSBERETNINGEN 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 FAGCHEFENS ÅRSBERETNING FOR FAGOMRÅDET FAGCHEFENS ÅRSBERETNING FOR FAGOMRÅDET ØKONOMI FOR FAGOMRÅDET 5 Økonomi regnskab 2007 for plan og kulturområdet defineret. Fejl! Bogmærke er ikke 3.0 NØGLETAL FOR FAGOMRÅDET RESULTAT-OPFØLGNING PÅ INDSATSER I AFTALERNE FOR PLAN & KULTURCHEFEN RESULTAT PÅ INDSATSER MUSIKSKOLEN RESULTATER PÅ INDSATSER I 2007-AFTALEN 9 Musikskolen årsberetning Musikskolen BIBLIOTEKETS RESULTATER PÅ INDSATSER I 2007-AFTALEN 14 Bibliotekets årsberetning

4 1.0 Fagchefens årsberetning for fagområdet Politikker, mål og indsatser for 2007 Fagsekretariatets opgaver er på stort set alle områder præget af der ikke foreligger politikker fra de gamle kommuner, som der kan tages afsæt i. Som det fremgår ovenfor er i 2007 igangsat politik- /strategiformuleringsprojekter indenfor flere af fagsekretariatets virkefelter. Også 2008 vil være præget at strategiarbejde, der skal lægge linierne for de kommende års indsatser. Der er anvendt meget store ressourcer på proces og indhold omkring at skabe kommunens første udviklingsstrategi. Årets væsentligste begivenheder Med Udviklingsstrategien for kommunen er etableret en væsentlig platform for Kommunalbestyrelsen og hele kommunens virke for en positiv udvikling i Faaborg Midtfyn. Der er stor interesse i omverdenen for både produkt og proces bag. Der blev gjort værdifulde og generelt positive erfaringer både med betydningen af et godt analysegrundlag, når man vil skabe nye tiltag/flytte holdninger, med at skabe politisk ejerskab og med ny metoder til dialog med nøgleinteressenter og borgerinddragelse. Sammenlægning af Plan, natur og udvikling med Kultur og Fritid fra 1. marts 07 har sat sit store præg på fagsekretariatet. Kultur- og Fritidsområdet var først ordentligt bemandet fra august 07. FMK- og halordning blev til i et godt tværfagligt samarbejde under stort tidspres. Der bliver dog behov for ret hurtige justeringer i forlængelse af Fritidsstrategien fordi incitamentstrukturen til udvikling og modernisering af fritidsområder ikke er stærk nok. Et godt fundament for en holdbar fritidsstrategi er skabt med stort fokus på analyse og dialog i opstartfasen. Tilsvarende er gode platforme ved at ved at være bygget op for formulering af stærke strategier for udvikling af både kultur og erhvervsområderne. Økonomiudvalgets tur til Brussel har skabt et godt fundament for kommende arbejde med en international strategi. Der er generelt opbygget gode relationer op til kommunens mange lokalsamfund (fynsland og lokalråd) Natur og Parker har været præget af en indsats for at skabe sig et overblik over et komplekst driftsområde samt indkøring af procedurer for sagsbehandling m.v. Bemandingsforhold, et meget stort antal henvendelser fra brugere og borgere m.m.. har gjort at systematisk registrering af opgaver ikke er lykkedes i forventet grad. BUM-model vil først kunne implementeres for alvor fra Plan: Indførelse af rutiner herunder samarbejder med andre afdelinger, overblik over opgaver m.v. har præget Der resterer stadig mange systematiseringsopgaver hvor mange forskellige typer opgaver og mange interne og eksterne interessenter omkring planlægningen komplicerer dette. En række store investorprojekter, som vil få positiv for kommunen, hvis de realiseres, er under modning i samarbejde med de pågældende investorer. 3

5 Udviklingstendenser, forventninger og fremtidige mål og indsatser Se aftale for 2008, herunder også udviklingsstrategiens indsatsfelter og projekter, hvor mange skal drives frem af Plan og Kultur. Der sker store forandringer i borgeres forventninger og krav til kommunens tilbud og dens indsats for kommunens udvikling generelt. Mange tilbud og måder ting gøres på skal moderniseres de kommende år. Foreningsliv skal understøttes i udvikling og fornyelse og nye professionelle og sine steder mere forretningsbaserede tilbud delvist med øget egenbetaling - skal udvikles. 1. generation af strategier og målformuleringer skal gerne færdiggøres i løbet af 2008 og fokus mere over på realisering af projekter herunder tiltrækning af eksterne midler hertil. Udarbejdelse af FMK s første kommuneplan bliver en meget væsentlig udfordring i de næste par år. Opgaven kom ikke i gang i 2007 som forventet grundet andre presserende ting. Vores service til virksomheder og borgere på planområdet skal forbedres, hvilket dog vanskeliggøres af dårlig sammenhæng ml opgaver og ressourcer. Indenfor Natur- og Parker får vi de kommende store opgaver med implementering af BUMmodellen i driften samt udarbejdelse og gennemførelse af handlingsplaner efter Miljømålsloven. 4

6 2.0 Økonomi for fagområdet Økonomi regnskab 2007 for plan og kulturområdet Hele kr. Oprindeligt Korrigeret Regnskab Afvigelse Afvigelse I løbende priser budget 2007 budget i f.t. opr. i f.t. korr. budget budget Plan og Kultur U Plan og Kultur I Netto Merforbrug og mindreindtægter er negative tal, mindreforbrug og merindtægter er positive tal Regnskabsbemærkninger Fra 2005/2006 blev der overført kr. Fra 2007 til 2008 vil der blive søgt om en overførsel på kr. Der er overført budget kr. vedr. kørsel for svært bevægelseshæmmede til fagsekretariatet for Handicap og Psykiatri. Der er tilført budget på IT-området i forhold til de faktiske udgifter. Kollektiv trafik er overgået til trafikselskabet FynBus, derfor tilgår alle indtægter dem. Der har i 2007 været ledige/vakante stillinger og derfor har man brugt konsulent, som først afregnes i Aktivitetsniveauet ikke har været fuldt ud, da man i 2007 har haft en opstarts- og harmoniseringsproces i gang. Desuden har der gennem året været gentagende udmeldinger om at udskyde udgifter til 2008, hvor det har været muligt. Dette har plan og kulturområdet forsøgt at efterleve. 5

7 3.0 Nøgletal for fagområdet Der er for hvert hovedområde medtaget relevante ECO-nøgletal for Nøgletallene er ikke kommenteret. Derudover har Faaborg-Midtfyn Kommune beregnet tal for 2008 baseret på det vedtagne budget og ECO-nøgletals afgrænsninger og opgørelsesmetoder. For nærmere oplysninger om de enkelte nøgletal, herunder oplysninger om de enkelte sammenligningsgruppers sammensætning, henvises til Nøgletal Plan og kultur 2007-priser Faaborg- Midtfyn Budget 2007 Hele Landet Smlgruppen* Regnskab 2007 Faaborg- Midtfyn Budget 2008 Faaborg- Midtfyn Naturforvaltningsprojekter kr. pr. indb Vandløb, kr. pr. indb Grønne områder og naturpladser, kr. pr. indb Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller, kr. pr. indb Folkebiblioteker, kr. pr. indb Musikarrangementer, kr. pr. indb Andre kulturelle opgaver kr. pr. indbygger Museer, biografer og teatre kr. pr. indbygger Folkeoplysning og fritidsaktiviteter, kr. pr. indb *Bemærk at sammenligningsgrupperne ikke er den samme for alle områder 6

8 4.0 Resultat-opfølgning på indsatser i aftalerne for Plan & kulturchefen resultat på indsatser 2007 Politisk indsats jf. bilag i aftalen 1. Udviklingsstrategi (bilag 1) Vi kom fint i hus med projektet i.f.t. mål for Erhvervspolitik (bilag 2) Vi har godt gang i projektet, men er noget forsinket, så det kommer til at strække sig ind i 2008 X 3. Friluftspolitik (bilag 3) Friluftsstrategien er skudt godt i gang, men vi er blevet forsinket p.g.a fokus på sikker drift med langt flere sager end forventet.. Projektet genoptages nu og afsluttes i 1. halvdel af Internationale relationer (bilag 4) Drøftes på ØK tur til Brussel (okt 07)og på temamøde i ØK i november 07. Der er fastlagt tidsplan for udarbejdelse af strategi i 2008 Faglig indsats jf. bilag i aftalen 1. Kommuneplan 09 Fokusemner er afklaret hen over vedtagelse af planstrategi. Der er lagt en køreplan for projektets gennemførelse i 2008/09 7

9 2. Opbygning af SUS Sekretariatet er etableret. Det poltiske kontaktforurm for Sydfyn har vist sin berettigelse i flere konkrete sager og med gode udviklingsperspektiver. Men vi er forsinket med realisering af konkrete projekter.som vil blive løbet i gang i 08.først 3. Understøttelse af landdistrikter Målene for 2007 er indfriet. Fynsland og lokalsamfund bliver betjent, projekter er bevilliget støtte (realiseres først i 09) og flere lokalsamfund er hjuppet i gang med udviklingsplaner. Egen indsats jf. bilag i aftalen 1. GIS-platform - Siker drift Platformen fungerer. Harmonisering af kommunale temaer og rutiner for vedligehold af data m.v. er hængepartier 2. Tiltrække eksterne midler til projekter (regionale m.v) Vidensopbygning er i fuld gang. Resultater i form af konkret ansøgninger til projekter forventes først opnået i Vi har fået midler til Plan 09 projekt. Der er søgt midler i regionen til FilmFyn udvikling. Der arbejdes bl.a. på Interreg-projekt om Filmproduktion 8

10 4.2 Musikskolen resultater på indsatser i 2007-aftalen Politisk indsats jf. bilag 1. Ingen Der er plads til videre udvikling. Faglig indsats jf. bilag 1. Ingen der skal være mere tid til samarbejde. Egen indsats jf. bilag 1. Fusion (bilag 1) At opbygge velfungerende musikskole med attraktive tilbud til børn og unge Har udarbejdet ny brochure, vi har dannet faggrupper, vi har fem støtteforeninger, ansvarsområder for ledere er formulerede Musikskolens struktur er underudvikling, vi mangler at få den rigtige hjemmeside, ny bestyrelse vælges ultimo oktober, 9

11 Musikskolen årsberetning Musikskolen Politikker, mål og indsatser for 2007 Musikskolen mener. at kommunens kultur- og fritids politik giver en god ramme for skolens arbejde. De politiske og faglige indsatser for 2007 passer godt ind i de udfordringer, som Faaborg Midtfyn Musikskole ser. Vi synes, at Musikskolen siden sammenlægningen d. 1/ allerede har levet op til politikkernes forventning om, at vi skal være et flagskib for kommunen. Vi har deltaget aktivt i begivenheder og arrangementer og har været medvirkende til at Faaborg-Midtfyn blev årets SPIL DANSK kommune Musikskolen skal til stadighed være Faaborg-Midtfyns musikalske ansigt ud ad til. 4.1 Årets væsentligste begivenheder Faaborg Midtfyn Musikskole blev en realitet d. 1/ Større begivenheder i efteråret /9 Deltog med musik i anledning af Faaborg biblioteks 100 år 25/10 SPIL DANSK, Faaborg Midtfyn kommune blev årets SPIL DANSK kommune. 2/11 Indvielse af hal 2 i Ringe 10/11 Børne Musikfestival på Enghaveskolen (børnehavebørn opførte egne sange over temaet sund mad) 10/11 Klaverelev spillede i Rundetårn i KBH 11/11 Harpe-sammenspilsdag på Fuglsang Gods December måned: Div. julekoncerter rundt om i kommunen Lærere Musikskolen havde ved sæson start 2007/ lærere. Heraf er 43 månedslønnede og 5 timelærere. Ledere 3 ledere: En musikskolechef, en souschef og en afdelingsleder. Kontorpersonale To sekretærer på henholdsvis 30 og 37 timer. 10

12 Elever Til sæson 2007/2008 optog musikskolen 981 elever og 37 er på venteliste. Hele sæsonen igennem er vi blevet ringet op af forældre, der ringer for at melde deres børn ind i musikskolen. Dertil kommer, at alle dagpleje i område Midt og Nord (Ringe, Ryslinge, Årslev og Broby) har modtaget musikundervisning. Det drejer sig om i alt ca børn: Ca. 480 børn i børnehaverne og ca. 640 i dagplejen. Musikskolen har også lavet undervisningsforløb for børn og deres forældre på de fem biblioteker på lørdage i efteråret Vi underviser på Palleshave Bo- Aktivitetscenter og i 13 børnehaver. Vi har 981instrumentalelever, 161 som går til Musik og bevægelse (17 hold) og 63 som går til Forældre/barn (7 hold). Fagfordeling 2007/2008 Tværfløjte 31 Slagtøj /trommesæt 87 Blokfløjte 86 Steel Drums 2 Klarinet 24 Violin 44 Saofon 23 Cello 6 Trompet 14 Kontrabas 2 Basun 1 Guitar 140 Klaver 256 El-guitar 35 Keyboard 48 El-bas 23 Kirkeorgel 7 Sang 37 Harmonika 5 Sækkepibe 1 Harpe 8 Marimba 28 Hertil kommer Musikskolens faste orkestre, hvor en stor del af instrumentaleleverne deltager. 11

13 Oversigt over sammenspilsgrupper fordelt over hele kommunen Tværfløjtesammenspil 4 grupper Strygeorkestre 2 Blokfløjte 4 grupper Violin fællestimer 2 Klarinet 1 orkester Kammer trio 1 Saofon 1 orkester Cello 1 gruppe Junior harmoniorkester for blæsere Guitar sammenspil 5 grupper Big band 1 for begyndere og 1 Folkemusikgruppe 1 for øvede Klaversammenspil 4 grupper Rockbands 9 grupper Keyboard 1 gruppe Bassammenspil 1 gruppe Harpe 1 gruppe Sang 1 vokalgruppe og 1 ensemblesang Marimba 5 grupper Hørelærer for talent elever 2 hold I alt er vi i berøring med børn i kommunen Der er børn i alderen 0-25 år i kommunen Vi er i berøring med 15,39 % af kommunens børn mellem 0-25 år Timeforbrug I sæson 2007/2008 blev der igangsat 532,03 lektioner pr. uge. Vi udgår af 2007 med et overskud på Egne indsats områder for 2007 Vi har: Skabt en velfungerende ledergruppe med klart definerede ansvarsområder. 12

14 Har begyndt arbejdet med at skabe en fælles korpsånd på tværs af de fem gamle musikskoler. Vi har inddelt lærerne i faggrupper som arbejder på tværs af de gamle musikskoler. Dette arbejdes der videre med i 2008/2009. Forældreindflydelse i Musikskolen gennem nedsættelse af bestyrelse samt fem støtteforeningers arbejde. Grundet tekniske vanskeligheder arbejder vi videre i 2008 med musikskolens hjemmeside samt intranet for de ansatte i musikskolen. Udviklingstendenser, forventninger og fremtidige mål og indsatser Organisatoriske og aktivitetsmæssige udfordringer: Faaborg Midtfyn Musikskole skal dække hele kommunen. Dette er en stor udfordring. Både organisatorisk og aktivitetsmæssigt. Vores undervisning er nødt til både at være decentral og central. Vi har egne lokaler i Faaborg og Ringe. Derudover har vi pt.undervisning på 25 skoler. Vi har brug for at den kollektive trafik udbygges væsentligt, så det er en reel mulighed at rejse for f.eks. at deltage i et større orkester eller hvis man spiller et sjældent instrument som ikke udbydes over hele kommunen. (f.eks. harpe som kun udbydes i Årslev) Planer for 2008/2009: Nye tiltag i sæson 2008/2009: Orgelprojekt i samarbejde med Løgum Kloster Kirkemusikskole Talentlinie Musikskolens 4 indsatsområder for 2008 er: Mål og værdier Talentlinie Kommunikation internt og eksternt Samarbejde med folkeskolen kompagnonundervisning Udfordringer samt udviklingstendenser: Vi vil sammen med børnehaverne og dagplejen arbejde for at kunne give et billigere tilbud til dagplejen samt til børnehaver (i stil med det f.eks. Middelfart kommune tilbyder). Vi vil gerne være en musikskole for alle aldre (musik fra vugge til grav). På sigt kunne det være ønskeligt, at der var nogle godt placerede kulturhuse med egnede lydisolerede undervisningslokaler samt koncertsale. Dette kunne så kombineres med decentral undervisning på skolerne for de yngste. 13

15 4.3 Bibliotekets resultater på indsatser i 2007-aftalen Politisk indsats jf. bilag 1. Ingen Faglig indsats jf. bilag 1. Ingen Egen indsats jf. bilag 1. Harmonisering (bilag 1) Der arbejdes fortsat med harmonisering på mange områder Mange af de praktiske opgaver er harmoniseret, og arbejdsgrupper er i gang med at harmonisere de sidste områder 2. Selvbetjening på Faaborg Bibliotek 3. Skabelse af velfungerende ledergruppe Starter ultimo november 2007 Stor og effektiv indsats fra personalets side har gjort, at selvbetjeningen kunne tages i brug før jul og den fungerer stort set optimalt Ledergruppen fungerer rigtig godt 14

16 Bibliotekets årsberetning 2007 Politikker, mål og indsatser for 2007 Vi er overordnet set godt tilfreds med resultaterne. Vi er bevidste om, at vi som personale og kulturinstitution skal anstrenge os (med de ressourcer der er til rådighed) for at leve op til den udvikling og de kulturskift, der sker i hastigt tempo i samfundet. Det er en stor udfordring. Årets væsentligste begivenheder Chipning af alle materialer på Faaborg Bibliotek har været den største enkeltbegivenhed. Markeringen af Faaborg Biblioteks 100 års jubilæum hører også til de store enkeltbegivenheder. Væsentligt for året har også været, at der har været afholdt 185 arrangementer og 95 udstillinger for børn og voksne på de fem biblioteker. Dette høje aktivitetsniveau har kun kunnet lade sig gøre, fordi personalet til stadighed udviser et stort engagement og ildhu samt en fleksibel indstilling, idet der samtidigt skal dækkes vagter i den ugentlige driftstid (åbningstid samt de timer, der sælges til andre institutioner) på i alt 191 timer ugentligt. Der blev i alt udlånt enheder, og besøgstallet var Biblioteket har udarbejdet en scrapbog, som i ord og billeder fortæller om årets aktiviteter på de 5 biblioteker. Udviklingstendenser, forventninger og fremtidige mål og indsatser Det er en organisatorisk udfordring, at vi er 5 fysiske biblioteker, hvilket kræver stor fleksibilitet og kompetencer indenfor ansvarsdeling. Vi har valgt følgende indsatser i 2008: Moderne borgerbetjening Børnekulturel indsats 23 ting (øge medarbejdernes kompetencer indenfor nye web-teknologier) Fortsat harmonisering På specielt børneområdet forventes organisatoriske og udviklingsorienterede tiltag med afsæt i Biblioteksstyrelsens nyligt udsendte rapport om fremtidens børnebibliotek. 15

Økonomi årsberetning 2007

Økonomi årsberetning 2007 Økonomi årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering og

Læs mere

Dagplejeområde Nord årsberetning 2007

Dagplejeområde Nord årsberetning 2007 Dagplejeområde Nord årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning,

Læs mere

Plejecenter Egebo årsberetning 2007

Plejecenter Egebo årsberetning 2007 Plejecenter Egebo årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering

Læs mere

Midtfynsværkstederne Status-opfølgning d. 1. september 2008

Midtfynsværkstederne Status-opfølgning d. 1. september 2008 Midtfynsværkstederne -opfølgning d. 1. september 2008 Opfølgning på aftalen for 2008 foregår af 2 gange. Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via opfølgning, evaluering

Læs mere

Plejecenter Nørrevænget Status-opfølgning d. 1. september 2008

Plejecenter Nørrevænget Status-opfølgning d. 1. september 2008 Plejecenter Nørrevænget -opfølgning d. 1. september 2008 Opfølgning på aftalen for 2008 foregår af 2 gange. Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via opfølgning, evaluering

Læs mere

Heden Vantinge Skole årsberetning 2007

Heden Vantinge Skole årsberetning 2007 Heden Vantinge Skole årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning,

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bibliotekerne 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...5 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Lederforum Torsdag den 25. juni 2009

Lederforum Torsdag den 25. juni 2009 Lederforum Torsdag den 25. juni 2009 Dagsorden: Samtaleteknik Generel orientering Projekter i udviklingsstrategien Brugerundersøgelse om stabe Puljer til komptetenceudvikling og seniorpolitiske initiativer

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Ungdomsskolen

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Ungdomsskolen Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Ungdomsskolen 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Afdelingsleder til Natur og Landskab i Faaborg-Midtfyn Kommune

Afdelingsleder til Natur og Landskab i Faaborg-Midtfyn Kommune Afdelingsleder til Natur og Landskab i Faaborg-Midtfyn Kommune Stillingsopslag Vi søger en ny afdelingsleder til Natur- og Landskab, da den nuværende leder går på pension. Afdelingen har ca. 17 medarbejdere,

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Frivillig musikundervisning

Frivillig musikundervisning Frivillig musikundervisning Sct. Ibs Skole 2015-2016 Til forældrene Hermed information om frivillig musikundervisning på Sct. Ibs Skole for skoleåret 2015-2016. Undervisningen i alle instrumenter foregår

Læs mere

Version 02, den 04.10. 2011

Version 02, den 04.10. 2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehave, Saugstedvang, Sundbrinken og Ringgården Alternativt Børnebakkehus, Toftegårdens

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Center for godkendelse og tilsyn med opholdssteder og plejefamilier

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Center for godkendelse og tilsyn med opholdssteder og plejefamilier Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Center for godkendelse og tilsyn med opholdssteder og plejefamilier 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...4 3.0 Den faglige ramme...4

Læs mere

Musikundervisning i den nye skolereform.

Musikundervisning i den nye skolereform. Musikundervisning i den nye skolereform. Den nye skolereform vil give et kæmpe løft til samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne i Lemvig Kommune. Det er en enestående chance for at understøtte

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den fællesfaglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...4

Læs mere

IND I MUSIKKEN. 0 2 år: Babyrytmik 3 5 år: Minimusik på hold 6 8 år: Kæmpe musikværksted Fra 0. klasse: Cello/violin/klaver

IND I MUSIKKEN. 0 2 år: Babyrytmik 3 5 år: Minimusik på hold 6 8 år: Kæmpe musikværksted Fra 0. klasse: Cello/violin/klaver musik skolen IND I MUSIKKEN Det ku være sjovt at lære at spille... Ja og du kan sagtens lære det 0 2 år: Babyrytmik 3 5 år: Minimusik på hold 6 8 år: Kæmpe musikværksted Fra 0. klasse: Cello/violin/klaver

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 EPO-staben

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 EPO-staben Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 EPO-staben 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Egen ramme...5 5.0 Den administrative ramme...6

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Tingager Plejecenter

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Tingager Plejecenter Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Tingager Plejecenter 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...3 5.0 Den administrative

Læs mere

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n Musik s k o l Musik Musik e t j e n e s t e n Kan du høre kirkeklokken, der hvor du bor? Hvordan synes du, den lyder? I gamle dage ringede kirkeklokkerne, når der var krig eller ildebrand. De kunne advare

Læs mere

Omstilling & Effektivisering

Omstilling & Effektivisering Omstilling & Effektivisering Nummer 90 Projektnavn Reduktion af international pulje Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.35.64 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Beskrivelse af forslag

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Odder Musikskole. Overskrift. Sæson 2008/09. www.oddermusikskole.dk. Samsø. Odder Kommune

Odder Musikskole. Overskrift. Sæson 2008/09. www.oddermusikskole.dk. Samsø. Odder Kommune Samsø Odder Musikskole Overskrift Sæson 2008/09 www.oddermusikskole.dk Odder Kommune Musikskolen glæder sig...... til at få nye medspillere Den 18. februar startede Odder Musikskole undervisningen i splinternye

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Odder Musikskole. Overskrift. Sæson 2009/10. www.oddermusikskole.dk. Samsø. Odder Kommune

Odder Musikskole. Overskrift. Sæson 2009/10. www.oddermusikskole.dk. Samsø. Odder Kommune Samsø Odder Musikskole Overskrift Sæson 2009/10 www.oddermusikskole.dk Odder Kommune Velkommen til sæson 2009/2010 Musikskolen tilbyder undervisning i musik til børn og unge i Odder Kommune. Tilbuddene

Læs mere

Nummer 84 Udviklingsstrategi- Intern kabling på institutioner Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 03.22.01

Nummer 84 Udviklingsstrategi- Intern kabling på institutioner Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 03.22.01 Overført anlæg Nummer 84 Udviklingsstrategi- Intern kabling på institutioner Fagudvalg udvalget Funktion 03.22.01 Stab IT Indsatsområde Digitalisering Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer Til brug for Budget 2010 (2011-2013) er der udarbejdet skemaer til ny drift, nye anlæg, nye forslag i medfør af udviklingsstrate og effektiviseringer. Du henter skemaerne ved at aktivere de grå "knapper"

Læs mere

Version d. 16. april 08. Samlet Årsberetning 2007 for stabene

Version d. 16. april 08. Samlet Årsberetning 2007 for stabene Version d. 16. april 08 Samlet Årsberetning 2007 for stabene Formål med årsberetningen for stabene Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling

Læs mere

I KALVEHALLEN KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2015/16

I KALVEHALLEN KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2015/16 I KALVEHALLEN KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2015/16 Det er aldrig for sent at starte. Musikskolen tilbyder undervisning for børn og unge 0-25 år. Korsager Skole Sokkelundlille Børnekulturhus Brønshøj

Læs mere

INfoRMATIONS folder. forældre og elever

INfoRMATIONS folder. forældre og elever INfoRMATIONS folder til forældre og elever JANUAR 2011 VELKOMMEN TIL SKANDERBORG MUSIKSKOLE I denne folder findes de fleste grundoplysninger om Skanderborg Musikskole. Skanderborg Musikskole har omkring

Læs mere

Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner. Version 01, den 15.09.2011

Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner. Version 01, den 15.09.2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner Samlet konklusion Version 01, den 15.09.2011 De 8 selvejende har fremsendt

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

IT-staben. Aftale 2008

IT-staben. Aftale 2008 IT-staben Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

SKANDERBORG MUSIKSKOLE. Skanderborg. Musikskole. kreativitet og faglighed

SKANDERBORG MUSIKSKOLE. Skanderborg. Musikskole. kreativitet og faglighed SKANDERBORG MUSIKSKOLE infofolder til forældre og elever 2009/10 Velkommen til Velkommen til I denne folder finder du de fleste grundoplysninger om, men hvis der er noget du er i tvivl om. Så skal du ikke

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Faaborg-Midtfyn. Kommune. Information om brugercirkler i Faaborg-Midtfyn. Kommune. Personale FMK Pleje og Omsorg

Faaborg-Midtfyn. Kommune. Information om brugercirkler i Faaborg-Midtfyn. Kommune. Personale FMK Pleje og Omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Information om brugercirkler i Faaborg-Midtfyn Kommune Personale FMK Pleje og Omsorg Borger Bruger Standardbetegnelse Standard Standardens formål Målgruppe (ansvarlig) Anvendelsesområde

Læs mere

MUSIKSKOLE I UDVIKLING

MUSIKSKOLE I UDVIKLING MUSIKSKOLE I UDVIKLING Hvis der er nogle, der ved ordet musikskole får et billede på nethinden af lille Peter, der spiller på blokfløjte foran et publikum af stolte forældre og bedsteforældre, der smiler

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014

Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014 Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014 Tilmelding senest den 23. maj 2013 Velkommen til Musikskolen Ringkøbing-Skjern sæson 2013/2014 Husk Musikskolen. Sådan lyder sloganet til en kampagne i forbindelse

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Træning, aktivitet og rehabilitering

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Træning, aktivitet og rehabilitering Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Træning, aktivitet og rehabilitering 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...2 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...7

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 19:00-20:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Børne-og unge Rådgivningen

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Børne-og unge Rådgivningen Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Børne-og unge Rådgivningen 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Egen rammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget 8. Kultur- og Fritidsudvalget 79 80 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2013 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2013 Kultur U 7.980.660 I -142.866 Idræt U 9.438.124 I - 3.338.577 Folkeoplysning

Læs mere

Høringssvar af spilleregler for Decentral Ledelse og Central Styring

Høringssvar af spilleregler for Decentral Ledelse og Central Styring Høringssvar af spilleregler for Decentral Ledelse og Central Styring Indholdsfortegnelse Musikskolen...3 Horne Skole... 3 Faaborg Sundskole...4 Brahetrolleborg Skole...5 Svanninge Skole...5 Lysbjergparken

Læs mere

Projekt Ny organisationsstruktur

Projekt Ny organisationsstruktur 1. Vision Kommuneqarfik Sermersooq er en kommune i fremdrift, der prioriterer udvikling, vækst og nytænkning. Med borgeren i centrum skal kommune til stadighed udvikles, således at borgerne opnår den bedst

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Musikundervisning efter skolen på skolen

Musikundervisning efter skolen på skolen Musikundervisning efter skolen på skolen Sankt Petri Musikskole har gjort det til sin opgave, at finde, vække og fremme musikalske interesser og talenter hos den enkelte elev. Elevernes motivation skal

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

GMnyt 2. Nyhedsbrev fra Gentofte Musikskole Nr 2 oktober 10. Kære forældre og elever.

GMnyt 2. Nyhedsbrev fra Gentofte Musikskole Nr 2 oktober 10. Kære forældre og elever. GMnyt 2 Nyhedsbrev fra Gentofte Musikskole Nr 2 oktober 10 Kære forældre og elever. Jeg håber I er kommet godt i gang med sæsonen i Musikskolen, og at I trives hos os. GMnyt er vores nyhedsbrev, som vi

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Besparelser og omfordeling af ressourcer

Besparelser og omfordeling af ressourcer Referat fra dialogmøde med Borgmester, Erhvervs- og planlægningsudvalg og Fynslands repræsentantskab, torsdag den 30. maj 2013 på Rådhuset i Ringe kl. 19.00 22.00 Hvordan forholder vi os til ændringen

Læs mere

Referat fra dialogmøde med klubberne, Tandplejen samt Skovbo vedrørende kontrakter 2007 Mandag den 4. juni 2007

Referat fra dialogmøde med klubberne, Tandplejen samt Skovbo vedrørende kontrakter 2007 Mandag den 4. juni 2007 Referat fra dialogmøde med klubberne, Tandplejen samt Skovbo vedrørende kontrakter 2007 Mandag den 4. juni 2007 Deltagere: Jens Kaptain Kommunaldirektør, Henning Haahr Pedersen Direktør - fagområderne,

Læs mere

Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006

Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006 Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006 1. Beskrivelse af Høje- Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune er en vestegnskommune med ca. 45.000 indbyggere. 23 % af borgerne er 0-17 år, 58 % 18-59

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +!

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +! " #$% &'(% )%* * % % %+ % $ $, % + # -./, & 0 + /+-1,-2 * '/% / % $$% &', (% )3 + % + 4 # 34 3 # 5 + & 3%$ 6+ 7 3 #+ #*, + 0/ +% $* 8$%-2 * * 9$, / -2 +0 :3 + ' ;, %* (% ):/))/93 / -1 :

Læs mere

Brugerundersøgelse af kostforplejningen Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af kostforplejningen Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af kostforplejningen Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar Udarbejdet af: EPO-staben, CSA og MCL Dato: 04-02-2009 Forord Denne rapport indgår ligesom selve brugerundersøgelsen

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Sygepleje og rehabilitering

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Sygepleje og rehabilitering Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Sygepleje og rehabilitering 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...2 3.0 Den faglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer Til brug for Budget 2010 (2011-2013) er der udarbejdet skemaer til ny drift, nye anlæg, nye forslag i medfør af udviklingsstrate og effektiviseringer. Du henter skemaerne ved at aktivere de grå "knapper"

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Holbæk den 20. august 2014 Notat med HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Indhold INDLEDNING... 2 KONKLUSION... 3 KOMPETENCER... 4 MÅLGRUPPE OG FAGLIGHED... 5 KOMMUNIKATION... 6 INDLEDNING Bostedet Tornhøj

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole TALENTKLASSE I MUSIK HVAD ER TALENTKLASSER? Musik hele ugen Talentklassen i musik er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk.

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere