SELVEVALUERING. Mentorlærer. Juni 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SELVEVALUERING. Mentorlærer. Juni 2011"

Transkript

1 F L E M M I N G E F T E R S K O L E SELVEVALUERING Mentorlærer Juni 2011

2 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING SELVEVALUERINGSFOKUS UNGE I DET SENMODERNE DANNELSESSYN EFTERSKOLENS DANNELSESDIDAKTIK MENTORLÆRER OG DANNELSE EVALUERING KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING LITTERATURLISTE BILAG 1 MENTORLÆRER BILAG 2 EVALUERING

3 3 INDLEDNING En dannelsestrykkoger kalder Alexander von Oettingen(Oettingen 2011) efterskolen. Han beskriver efter- skolen som en institution, hvor de unge ved deltagelse i forskellige fællesskaber får udvidet og nuanceret deres selvtillid, selvværd og selvagtelse. Disse fællesskaber er med til at danne de unge, og hver især bidra- ger de til deres videre livsforløb. Midt i trykkogeren står de senmoderne unge, som ifølge Ziehe er kulturelt frisatte eller som ungdomsfor- sker Søren Østergaard(Østergaard 2008) kalder Unge uden navigationskort En ungdomsgeneration, som i modsætning til tidligere generationer ikke har færdige identifikationsmuligheder. Vi møder i efterskolen de unge midt i ungdomslivet. Vi fjerner dem fra familien og vennerne og indlemmer dem i nye fællesskaber. De møder nye voksne, som på mange måder kommer til at sætte præg på deres efterskoleophold. Vi har i år på Flemming Efterskole udvidet kontaktlærerbegrebet og omdøbt den til mentorlærer. Men- torlæreren skal gennem individuelle samtaler, gruppesamtaler samt hverdagssamtaler forsøge at skabe en nærhed og en tryg base for efterskoleeleven. Mentorlæreren skal både individuelt og i mentorgruppen tale om de store ting i livet og dermed skabe rum for refleksion og måske derigennem finde frem til de gode pejlemærker i livet. Intentionerne er, at mentorlæreren, gennem både de skemalagte og de mere frie sam- taler, kan skabe et trygt rum for refleksion og eftertanke og derigennem igangsætte en dannelsesproces. Mentorlærerordningen (bilag 1) kan oversigtsmæssigt opstilles således: Mentorlærer i dagligdagen personlig coach problemløser medansvarlig for elevens sociale liv sejre/nederlag Individuelle samtaler skemalagte individuelt indhold værdisnakke Gruppesamtaler/gruppearrangementer værdier fællesskabende aktiviteter elev og lærerstyret Årsudfordringen individuel udfordring mentorlærer sætter rammerne den gode og udfordrende oplevel- se Vi vil i denne selvevaluering fokusere på følgende: På hvilken måde harmonerer indholdet i efterskolens mentorlærerfunktion med udfordringerne i de unges dannelse i senmoderniteten?

4 4 UNGE I DET SENMODERNE DANNELSESSYN Dannelse beskrives i den pædagogiske litteratur typisk som både et produkt og en proces og handler både om det individuelle at blive sig selv, at blive den man ideelt set skal være, og også om at blive en del af et fællesskab gennem det at tilegne sig værdier og viden, som er relevante i det givne fællesskab. Denne dob- belthed dækkes af Ziehes udtryk bildung. I det senmoderne kommer fællesskaberne ofte til at være uforpligtende og kunformig, da diskursen er individualitet. Det er med Ziehes ord den kulturelle frisættelse. Ziehe(Ziehe 2007) omtaler tre trends, som udtryk for en omfattende individualiseringstendens og kulturel frisættelse: Kulturel afhierakisering Social afkonventionalisering Biografisk afstrukturering Den kulturelle afhierakisering viser sig ved, at populærkulturen i dag er blevet området, hvor de unge hen- ter deres målestokke og forventningshorisonter. Populærkulturen er nærmest blevet den tredje sektor mellem hjemmet og ved siden af uddannelsesinstitutionen. Den sociale afkonventionalisering viser sig ved, at det generelle adfærdsmønster har ændret sig. Adfærdsformerne er blevet mere frie, uhøjtidlige og min- dre orienterede mod disciplinære forestillinger. Den biografiske afstrukturering demonterer de klare krite- rier og rolledefinitioner på at tilhøre ungdommen og voksenalderen. Dette giver kulturelt frisatte unge, der skal navigere og dannes i et samfund uden fastsatte grænser, et samfund der udvider sig (globalisering). Unge, der gerne vil ses, høres og tages alvorligt og samtidig have lov til at være unge. De skal forene den kulturelle frisættelse og globaliseringen på samme tid. I forlængelse heraf kan udfordringerne for de unge i det senmoderne samfund oversigtmæssigt opstilles således (Mørch 2007) I det tidlige moderne samfund var individualiseringen og dannelsen en proces, som foregik inden for sam- fundets sociale institutioner. I modus 1 var familien og skolen ansvarlige for udviklingen og dannelsen af individet. Kvalifikationer, opdragelse og socialisering var centrale dele af den moderne dannelse. Viden var på dette tidspunkt magt og magten var centraliseret og udvikledes inden for afgrænsede miljøer. I nutidens senmoderne modus 2 har individualiseringen ændret form, da unge ikke umiddelbart har auto- ritære voksne, men nærmere antiautoritære voksne, som kommer til at være lige med de unge. Dette kan medføre individualistiske unge, som er så fokuserede på sig selv, at de ikke formår at blive en del af sam- fundets fællesskaber socialiteten mislykkes.

5 5 Derfor kan fællesskaberne være nøglen til dannelsen så udfordringen i det senmoderne er måske at få de unge indlemmet i forskellige fællesskaber. EFTERSKOLENS DANNELSESDIDAKTIK Da fællesskabet kan være nøglen til dannelsen, vil det være oplagt at kigge på fællesskaberne i efterskole- regi, da de unge dannes i mødet med andre. På efterskolen får de unge udvidet deres selv og verdensforståelse gennem mødet med det fremmede. Ved at møde de andre og det andet dannes man. I en tid præget af individualisering er det værd at notere sig, at dannelse i en efterskolesammenhæng er produktet af selvvalgt at være indfældet i et kollektiv, hvis værdier, ritualer, viden og handlinger man bliver formet af og bliver en del af. I efterskolen kan man overordnet finde tre forskellige rum: nødvendighed/undervisningsrummet, kon- trakt/ideologirummet og det frie rum/ungdomslivet (Ambrosius Madsen 1995). Eleverne vil i de forskellige rum møde forskellige fællesskaber, der hver især danner på forskellige måder. Man kan i forlængelse af de forskellige rum finde tre dannelsessfærer, der hver især danner på tre måder (Oettingen 2011). Gennem venskabelige fællesskaber styrkes og udvikles elevernes selvtillid. Gennem interessefællesskaber styrkes og udvides elevernes selvværd. Gennem efterskolefællesskaber styrkes og udvides elevernes selvagtelse. I nødvendighedsrummet vil eleverne primært møde interessefællesskaber, i kontraktrummet primært ef- terskolefællesskaber og i det frie rum primært venskabelige fællesskaber. Der vil i den virkelige verden være overlapninger af disse fællesskaber. I efterskolernes lovgrundlag fra 2006 fastslås det, at skolerne skal tilbyde undervisning og samvær med henblik på elevernes hele menneskelige udvikling og modning samt deres almene opdragelse og uddannel- se. Med begreberne undervisning og samvær bekræftes kostskolelivets dannelsesfunktion på én gang som det at lære og at leve. På efterskolen findes flere didaktiske strenge at spille på, da læreren ikke kun er underviser, men også vok- senven, mentor og rammesætter for de unge. Til at beskrive hvilke dannelsesdidaktikker et ungt menneske nødvendigvis har brug for, har Benner (Oettingen 2010) formuleret en didaktisk teori. Det drejer sig grund- læggende om de disciplinerende og strukturerede rammer, den opdragende undervisning samt en vejle- dende og rådførende intergenerationel praksis Hvis man bringer disse dimensioner i samspil med efterskolens hovedsigte, får man tre samværsformer, som er velegnede til at beskrive efterskolens særlige dannelsesdidaktik. Disse samværsformer er: det strukturerende samvær, som muliggør livsoplysende læringsprocesser det undervisende samvær, der kontekstualiserer og perspektiverer viden og holdninger, og som på den måde indfører i den folkelige oplysning det vejledende samvær, som er en intergenerationel indføring i ubestemthedens dialog, der bidra- ger til den demokratiske dannelse.

6 6 Oversigtsmæssigt kan disse former for samvær i forhold til mentorlæreren opstilles således: Mentorlærer i dagligdagen Individuelle samtaler Intergenerationel didaktik Det strukturerende samvær Det vejledende samvær Intergenerationel didaktik Det strukturerende samvær Det vejledende samvær Det undervisende samvær Gruppesamtaler/gruppearrangementer Årsudfordringen Intergenerationel didaktik Det strukturerende samvær Det undervisende samvær Det vejledende samvær Det vejledende samvær MENTORLÆRER OG DANNELSE Senmoderne unge oplever efterskolen som en dannelsestrykkoger, der yder et særligt bidrag til deres dan- nelseserfaringer. Det helt særlige ved efterskolen er den tætte relation mellem lærer og elever og selve kostskoleformen, hvor man er sammen hele døgnet, og hvor det, at elever og lærere mødes i forskellige sammenhænge, er afgørende. Mentorlæreren møder eleverne i alle efterskolens rum. I det strukturerede rum i dagligdagen, i undervis- ningen og som vejleder i mentorsamtalerne. De skemalagte mentormøder findes primært i kon- trakt/ideologirummet på efterskolen. Det er her, man udfordrer værdier og holdninger. Det er også her, at eleverne sættes sammen med andre, som de ikke nødvendigvis har interessefællesskab eller venskabeligt fællesskab med. I dette forum åbnes der op for debat og ifølge Alexander von Oettingen udfordres elever- nes selvagtelse. Man kan argumentere for, at der bag mentorlærerordningen findes et socialkonstruktivistisk perspektiv. Da al viden udvikler sig i rummet mellem mennesker, vil man gennem den kontinuerlige samtale både indivi- duelt og i gruppe udvikle en oplevelse af identitet eller indre stemme. Man kan dermed i fællesskab skabe virkeligheden og dermed også forandre den. Mentorlærerfunktionen er et sted, hvor lærer og elever mødes her er den intergenerationelle praksis i spil. Den praksis bliver i et senmoderne liv mere og mere nødvendig, fordi den skaber en dannelsessam- menhæng, som ungdomskulturen på grund af sin flygtighed ikke mere rummer. Når unge i efterskoleregi indgår i de forskellige fællesskaber og befinder sig i de strukturerede rum, kan der opstå konflikter mellem den unges individuelle dannelsesprojekt eller den unges drivkræfter (Tønnesvang 2008). Her kan mellemmenneskelige relationer såsom magt, kommunikation, samarbejde og kærlighed pludselig komme i spil og overskygge de store fællesskaber og de strukturerede rum. Her kan mentorlære- ren både blive med og modspiller og måske igangsætte en bevidstgørelse.

7 7 Et bud på en dannelseside, der kan være i spil i efterskolen, kan også være den kvalificerede selvbestem- melse (Tønnesvang 2008). Begrebet imødekommer den vestlige verdens komplekse, videns og værdiplu- ralistiske samfund, der fordrer en basal tosidig tilværelseskompetence af mennesket, der sætter det i stand til både at forholde sig til og fungere i samfundet i dets teknologiske kompleksitet og skabe sig en platform for en meningsfuld eksistens med andre i tilknytning til kulturen og samfundet i dets moral og værdistruk- turer. Tønnesvang fokuserer på selvet og selvobjektet, hvor der i mødet mellem de to sker en dannelse. Dannel- sen er her dialektisk, da den både er udadrettet og indadrettet. Sammenhængen mellem Jan Tønnesvangs dannelsessyn og mentorlæreren kan oversigtsmæssigt opstilles således: Mentorlærer i dagligdagen Andenhenførende intentio (betydningsdannelse) Vis mig, hvem jeg kan blive Individuelle samtaler Selvhenførende intentio (spejling af selvhævdelse) Se mig, som den jeg er Gruppesamtaler/gruppearrangementer Fællesskabshenførende intentio (samhørighed med ligesindede) Lad mig være ligesom dig Årsudfordringen Mestringshenførende intentio (mestring og kompetenceudvikling) Udfordr mig uden at knægte mig Set i lyset af den kvalificerede selvbestemmelse vil en dannelsesfremmende undervisning søge at kvalificere elevernes kognitive og handlemæssige kompetencer at bidrage til elevernes udvikling af personlig identitet, integritet, fleksibilitet og kapacitet til me- ningsoplevelse, selv og medbestemmelse. Dette hænger også sammen med Sven Mørchs to udfordringer, to dimensioner, som mødes i ungdomslivet. Et krav om en individualisering til at fungere i samfundet og en særlig placering af denne individualiserings- opgave i unges biografiske udviklingsforløb. I mentorlærerordningen vil bidraget til elevernes udvikling af personlig identitet m.v. være omdrejnings- punkt. Man vil her gennem samtaler og fælles oplevelser og diskussioner forsøge at få elevernes værdier i spil samtidig med, at man underviser i bevidstgørelsen af egne evner og kompetencer og endda forsøger at udfordre disse via årsudfordringen.

8 8 EVALUERING Brugerorienteret evaluering hvad er det reelt, vi gør? Hvordan oplever eleverne ud fra deres perspektiv den måde, skolen i praksis udmønter sit værdigrundlag på? Brugerorientering er en sammenfattende betegnelse for brugerinddragelse og brugerindflydelse. Den bru- gerorienterede evalueringsmodels perspektiv er nedefraop. En brugerorienteret evaluering kan sikre vi- den om, hvordan en indsats virker på målgruppen. Den brugerorienterede evaluering kan være med til at bygge bro over et kommunikationsmæssigt gab og et gab i virkelighedsopfattelse mellem de fag- professionelle på den ene side og brugerne på den anden side. Her tages udgangspunkt i brugernes elevernes og forældres ønsker, forventninger, oplevelser, erfaringer og bekymringer i forhold til det at gå på en fri skole. Hvad lægger brugere vægt på? Lægger de vægt på det samme, som skolerne gør? I brugerorienteret evaluering arbejdes med konkrete metoder til inddragelse af brugere. Det kan f.eks. være fokusgrupper. Man kan også forestille sig interviews eller spørgeskemaunder- søgelser. Trinene i den brugerorienterede evaluering 1. Forberedelse Vi tager først udgangspunkt i teorierne omkring unges dannelse i det senmoderne. Vores over- ordnede evalueringsspørgsmål er flg.: På hvilken måde harmonerer indholdet i efterskolens mentorlærerfunktion med udfordringerne i de unges dannelse i senmoderniteten? 2. Evalueringsspørgsmål Som evalueringsspørgsmål har vi valgt at lave forskellige åbne spørgsmål, som åbner op for den debat i fokusgruppen i forhold til dannelse og mentorlærer. 3. Definition af brugerne Vi har valgt at lave evaluering én fokusgruppe fra nuværende elevhold. 4. Valg af metode Vi har udført evalueringen med en elevfokusgruppe. Eleverne har selv meldt sig til at deltage i evalueringen. 5. Dataindsamling Bilag 2

9 9 KONKLUSION Opsamlende kan konkluderes, at indholdet i mentorlærerfunktionen hænger udmærket sammen med un- ges udfordringer i både at skulle fungere i samfundet og samtidig finde sig selv. Da mentorlæreren skal være sammen med de unge i alle skolens rum, har han/hun en unik mulighed for at være både med og modspiller i den unges dannelsesproces. De fire dimensioner i mentorlærerordningen er hver for sig rettet mod forskellige aspekter i dannelsespro- cessen. Eleverne fremhæver selv i forhold til mentorlærer i dagligdagen og de individuelle samtaler: v Den usynlige kontakt man ser sin mentorlærer hver dag der ligger en værdi i, at det er en lærer fra teamet som man ser, hver eneste dag. v Derfor påpeger flere elever, at det gerne må være en mentorlærer, som man har i det boglige dette skaber også bedre troværdighed til forældresamtalerne, så fx gymnastiklæreren ikke blot sid- der og læser det skrevne op, men at læreren reelt har et kendskab til den faglige situation. v Via samtaler har mentorlæreren været en vigtig person; bl.a. gennem ustrukturerede snakke i det daglige f.eks. til aftensmad v Flere har haft glæde af kontinuerlige samtaler, der har skabt grobund for udvikling på et specifikt område f.eks. generthed. v Fedt at møde voksne som ikke bare er lærere v Har været vigtigt at møde en voksen v Fedt med hjemmebesøg mere personligt forhold til mentorlæreren og det ryster gruppen sam- men. v Nemmere at snakke med unge lærere eleverne føler, at de er tættere på deres liv. v Det afhænger af læreren: nogle kan snakke med mentorlæreren om alt andre har ikke snakket problemer med mentorlæreren, men har brugt fx teamlærer v Mentorlæreren skal være en voksen, der interesserer sig for, ser og anderkender eleven. Mentor- læreren skal ikke forsøge at pådutte eleven sine egne værdier. Citat fra en elev: Min mentorlærer holder øje med mig hele tiden vil ændre mig lytter ikke til det jeg siger. Han prøver at ændre mine værdier ændre min må- de at være på det skal han ikke. Det er jo ikke fordi det, jeg gør, er forkert. Eleverne fremhæver selv i forhold til mentorgruppen og mentorgruppemøderne: v Godt at være sammen med nogen, man ikke nødvendigvis snakker med. v Man lærer nogle nye at kende, som man ikke nødvendigvis ville lære at kende ellers v Vigtigt at gruppen er tæt. v Skal lære folk at kende, før man tør åbne sig v Sammenholdet er kommet, når man har lavet noget sammen. v Vigtig at lave noget sammen fx gerne en mentorgruppeturnering i starten til at skabe og styrke sammenholdet v Ved at blive tættere, føler man sig automatisk forpligtet på de andre i gruppen vil vide hvordan de har det.

10 10 v Tænker over, hvem man er i gruppe med. Ser dem fra mentorgruppen som nogen fra mentor- gruppen v Er blevet bedre til at gå til andre mennesker fået et forhold til de andre. v Mentorgruppen har i starten været en tryg base Især i starten, da det er de samme personer hver gang der kommer ikke nye personer v Blandede grupper godt snakket med nogle nye mennesker. v Har åbnet ens syn på, hvordan andre synes og tænker. v Godt at diskutere og høre andres holdninger v Mentorgruppen er et godt forum for at give hinanden ros og også gerne til kritik. v Fået snakket; hvis nogen ikke har det godt, har man vidst det v Møderne afhænger af læreren og indholdet i møderne v Nogle gange ensformigt v Ind i mellem spild af tid var i forvejen meget tætte. v Nogle har ikke lavet noget sammen ; de har bare snakket indholdet afgørende. v Eleverne fremhæver selv i forhold til årsudfordringen: v Der var meget andet, man skulle forholde sig til det blev lidt irriterende v Flere har haft gode oplevelser med det v Det kræver et overskud at gå ind i det v Sjovt at skulle være kreativ v Svært at være kreativ v Citat: Det, at jeg skulle finde en udfordring, gjorde, at jeg følte mig presset til det, og jeg havde der- for ikke det store ejerskab til den. Jeg droppede min første udfordring, men senere gennemførte jeg den faktisk, fordi jeg selv fik lyst til.

11 11 LITTERATURLISTE Dannelse der virker efterskolens pædagogik af Alexander von Oettingen m.fl. Klim 2011 Hverdagsliv og læring i efterskolen af Ulla A. Madsen Foren. af Frie ungdoms og efterskoler 1995 Øer af intensitet i et hav af rutine af Thomas Ziehe, forlaget politisk revy 2007 Ungdomslivet i forandring af Sven Mørch, Ungdomsringen 2007 Unges læring på klub og fritidsområdet Ungdomsliv af Knud Illeris m.fl. Samfundslitteratur 2009 Identitetens udfordring og det pædagogiske arbejde af Sven Mørch. Vera No 41, nov Identitet og dannelse Selvet i pædagogikken af Jan Tønnesvang, Klim 2008 Mig, mig, mig! Derfor er nutidens unge så ubehøvlede af Rasmus Karkov. Videnskab.dk Unge uden navigationskort af Søren Østergaard. Ungdomsforskning nr. 3 oktober 2008 Har de unge kultur af Sven Mørch At lære at være ung modernitetens pædagogik af Sven Mørch og Svend Laursen Forbandede ungdom af Søren Høy. Kronik i JyllandsPosten den 3. december 2010 Trods rygtet er unge faktisk dannede af Troels Mylenberg, Berlingske Tidende 2. april 2005 Fra selvrefleksion til selvdannelse af Reinhard Stelter, Universitetsavisen.dk

12 12 BILAG 1 MENTORLÆRER I DAGLIGDAGEN FLEMMING EFTERSKOLE Formål Tæt kendskab til gruppen og den enkelte elev Samtaler/dialog om værdier og livet Opdage elevens velbefindende tidligt/tidligere (for bl.a. at minimere frafaldet) Mentorlærerens funktion og opgaver Mentorgrupper laves efter en måned, når vi kender eleverne Mentor overtager derefter forældrekontakten Være i kontakt med den enkelte flere gange om ugen Personlig coach De store ting i livet værdisnakke > med gruppen og individuelt Målsætningssamtaler Hjemmebesøg/fællesaktiviteter Årsudfordring (se nedenstående beskrivelse) Samlende figur ift. lærerkommunikation I samarbejde med ganglærer (og elevens andre lærere) medansvarlig for elevens sociale liv Være behjælpelige ved værelsesflytning Form Man er ikke kun mentorlærer til møderne man er mentorlærer i dagligdagen Gruppesnakke o Elevbestemt dagsorden med ordstyrer o Lærerstyret og planlagt med afsæt i værdisamtaler Individuelle samtaler: o Face to face o Mange, men uformelle samtaler o Fire skemalagte samtaler i løbet af året Årsudfordring Individuel opgave; eleven definerer selv målgruppen og organisationen i samarbejde med sin mentorlærer. Det skal tænkes som en personlig udfordring, der bryder en grænse for eleven. Det skal have en betyd- ning/mening for eleven Mentor er ansvarlig for, at ÅU for den enkelte elev gennemføres med den gode og udfordrende oplevelse for øje Tale/foredrag/fremvisning/opførelse/personlig udviklingsproces om/med et for eleven vedkommende em- ne/indhold/aktivitet v Må ikke være skriftlig Info til elever og forældre v Introduktion af ÅU i løbet af september måned (anden gang, man møder mentorlæreren) v Forældreinfo herom til første kaffemøde v Respons på ÅU > mentorgruppen skal som udgangspunkt være til stede ved fremvisningen eller vidende/informeret om processen og deltage i den efterfølgende respons. Opsamlende indeholder mentorlærerordningen fire elementer; mentorlærer i dagligdagen, individuelle samtaler, gruppesamtaler samt årsudfordringen.

13 13 Bilag 2 Spørgsmål til fokusgruppeinterview 6 elever (2 drenge og 2 piger) Intro Mentorlærerrolle og dannelsesproces Er mentorgruppemøder spild af tid? Nej godt at have en mentorlærer så ved man, at der én lærer man kan komme til. Være sammen med nogen, man ikke nødvendigvis snakker med. Lærer nogle nye at kende, som man ikke nødvendigvis ville lære at kende? Sammenholdet er kommet, når man har lavet noget sammen. Vigtigt at gruppen er tæt. Ind i mellem spild af tid var i forvejen meget tætte. Har ikke lavet noget sammen indholdet afgøren- de. Fokus på den enkelte godt. Fået snakket, hvis nogen ikke har det godt, har man vidst det Ensformigt ingen problemer Afhænger af læreren og indholdet i møderne Er blevet bedre til at gå til andre mennesker fået et forhold til de andre. Følt sig forpligtet vide hvordan andre har det. Blandede grupper godt snakket med nogle nye mennesker. Følger du dig forpligtet over for de andre i gruppen? Bliver tæt automatisk forpligtet. Tænker over, hvem man er i gruppe med. Ser dem fra mentorgruppen som nogen fra mentorgruppen Skal lære folk at kende udvikler sig og åbner sig. Er du blevet udfordret menneskeligt i mentorgruppen? (tolerance) Meget men ikke kun mentorgruppens skyld sket ud over mentorgruppen efterskolelivet Har mentorgruppen været en tryg base? Især i starten tryg base. De samme personer hver gang der kommer ikke nye personer Tvunget til at kende dem kender folk bedre (har fået info om hinanden og også om livet før efterskolen) Har du brugt din mentorgruppe til noget? Hvis ked af det åbne over for hinanden. Tryghed tavshedspligt i gruppen. Er du blevet klogere på livet og dig selv via mentorfunktionen? En del af efterskolelivet mentorlæreren har været den vigtige person. Via samtaler Fedt at møde voksne som ikke bare er lærere Har været vigtigt at møde en voksen Snakke med lærere om alt mentorlærer. Nemmere at snakke med unge lærere.

14 14 Er du blevet skarpere i dine personlige værdier? Nemmere at vise hvem man er og stå ved sig selv. Har din mentorlærer betydet noget for dig i dagligdagen ud over det faglige? Ja, snakke i det daglige f.eks. til aftensmad. Nej, ville aldrig snakke med min mentorlærer om problemer har altid brugt min timelærer. Min mentorlærer holder øje med mig hele tiden vil ændre mig lytter ikke til det jeg siger. Han prøver at ændre mine værdier ændre min måde at være på det skal han ikke. Det er jo ikke fordi det jeg gør er forkert. Har haft kontinuerlige samtaler udviklet sig f.eks. med generthed. Afhængig af læreren om det er én man har lyst til at snakke med. De store snakke Har snakket med mentorlæreren om forskellige ting. Har været godt at snakke med mentorlæreren, hvis problemer. Har åbnet ens syn på, hvordan andre synes og tænker. Godt at diskutere og høre andres holdninger Mentorgruppen god til ros og også gerne til kritik. Fremtid gode råd fra eleverne til os fremtidens mentorlærerfunktion Mangler mentorgruppeturnering dyste mellem grupperne (gerne i begyndelsen af året) Tvinger gruppen til at arbejde sammen. Gerne mentorlærer som man også har til faglige ting troværdighed til samtalen. Værdi i at det er en lærer fra teamet som man ser, hver eneste dag. Fedt med hjemmebesøg mere personligt forhold til mentorlæreren og ryster gruppen sammen. Fedt at grupperne har været blandede. Kommer hurtigere sammen med flere så det ikke kun er gangen eller teamet. Man har i forvejen dem, man bor sammen med. Fint, at det er adskilt fra ganglæreren(rengøring osv.)

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

den reflekterende mentor

den reflekterende mentor den reflekterende mentor undervisningshæfte til mentorers kompetenceudvikling og kvalitetsudvikling af mentorordninger den reflekterende mentor undervisningshæfte til mentorers kompetenceudvikling og kvalitetsudvikling

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

Sociale relationer og matematisk kompetence

Sociale relationer og matematisk kompetence Bachelorprojekt Maj 2012 Lene Bechgaard Rasmussen Studie Nr.: 280091 Sociale relationer og matematisk kompetence - i et nydannet læringsmiljø VIA Universety College Læreruddannelsen i Silkeborg Afleveret:

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

BACHELOROPGAVE Juni 2012

BACHELOROPGAVE Juni 2012 Bacheloropgave BACHELOROPGAVE Juni 2012 Navn: Studienr.: Via-mail: Titel Inklusion af elever med socio-emotionelle vanskeligheder Bacheloropgaven har tilknytning til: Linjefag Faglig vejleder Pæd. vejleder

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Dokumentationsrapport fra Det Nationale Kompetenceregnskab Undervisningsministeriet 2002 Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale

Læs mere

Kommunikation i det senmoderne samfund

Kommunikation i det senmoderne samfund Kommunikation i det senmoderne samfund Indhold Indledning... 2 Problemstilling... 3 Læsevejledning... 3 Kommunikation... 6 Det senmoderne... 8 Samfundet i dag... 10 De unge i senmoderniteten... 12 Medialisering...

Læs mere

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø - fra ideologisk projekt til meningsfuld pædagogisk praksis Indledning..... 2 Problemformulering 4 Metode:... 4 Teori.. 4 Definition af inklusion.

Læs mere

Ungdomshøringer i Aalborg Stift. Kirsten Grube Suzette Munksgaard. Center for Ungdomsstudier

Ungdomshøringer i Aalborg Stift. Kirsten Grube Suzette Munksgaard. Center for Ungdomsstudier Hvis jeg skulle bruge en præst, skulle han være mere som et menneske end en præst med en titel - at bygge bro mellem kirkens budskab og unges virkelighed Ungdomshøringer i Aalborg Stift. Kirsten Grube

Læs mere

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer Uddannelse F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Udvikling af personlige kompetencer i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser af Vibeke Nielsen Udvikling af personlige kompetencer

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere

Pædagogiske læreplaner mål, teori og praksis

Pædagogiske læreplaner mål, teori og praksis Pædagogiske læreplaner mål, teori og praksis Af Carlo Grevy, UC Syd Siden august 2004 har alle dagtilbud skullet udforme pædagogiske læreplaner. I dagtilbudene har man landet over siden arbejdet med opgaven,

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Bachelor projekt af Lucie L Hommelais & Christel Conradsen. Københavns UCC Professions højskolen Pædagog uddannelsen

Bachelor projekt af Lucie L Hommelais & Christel Conradsen. Københavns UCC Professions højskolen Pædagog uddannelsen Med afsæt i begreberne trivsel og inklusion, vil vi undersøge hvilken rolle og betydning fri leg har for barnets liv, og hvilken rolle pædagogen har i den forbindelse. Bachelor projekt af Lucie L Hommelais

Læs mere

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes alsidige udvikling 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Man skal jo ikke spilde børns tid

Man skal jo ikke spilde børns tid Tine Basse Fisker Rebecca Finberg Rasch Man skal jo ikke spilde børns tid Evaluering af projektet Tidlig forebyggende indsats i Valby AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) Tine

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere