Fjerde del: ICF s etiske løfte (Pledge og Ethics)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fjerde del: ICF s etiske løfte (Pledge og Ethics)"

Transkript

1 COACHING OG ETIK Første del: ICF s filosofi omkring coaching Den internationale sammenslutning for coaches, The International Coach Federation (ICF) repræsenterer den form for coaching, som anser klienten for at være eksperten i sit eget liv og arbejde, og tror på, at enhver klient er kreativ, ressourcefuld og hel. På dette grundlag er det coachens ansvar at: Finde ud af, afklare og stille sig på linie med, hvad klienten ønsker at opnå Opmuntre klienten til at gå på selvopdagelse Frembringe løsninger og strategier, som kommer fra klienten Holde klienten ansvarlig Anden del: ICF s definition på coaching Professionel coaching er et løbende professionelt forhold, som hjælper mennesker til at skabe ekstraordinære resultater i deres liv, karriere, virksomhed eller organisationer. Gennem coachingprocessen uddyber klienterne deres viden, forbedrer deres præstationsevne og forøger deres livskvalitet. På hvert møde vælger klienten samtalens fokus, mens coachen lytter og kommer med bemærkninger og spørgsmål. Denne interaktion skaber klarhed og sætter klienten til at handle. Coaching forøger klientens fremgang ved at give større fokus og opmærksomhed på valg. Coaching koncentrerer sig om, hvor klienterne er nu, hvad de er villige til at gøre for at nå deres mål, og hvor de ønsker at være i fremtiden. Coaches, der er medlemmer af ICF, erkender, at resultater handler om klientens intentioner, valg og handlinger, støttet af coachens indsats og brug af coachingprocessen. Fjerde del: ICF s etiske løfte (Pledge og Ethics) Som professionel coach anerkender jeg og erklærer, at jeg vil respektere mine etiske forpligtelser over for mine coachingklienter, kolleger og offentligheden i almindelighed. Jeg forpligter mig til at overholde ICF s etiske love (Code of Ethics), at behandle mennesker med værdighed og som selvstændige og ligeværdige mennesker, og at repræsentere disse standarder over for dem, jeg coacher. Overholder jeg ikke dette etiske løfte eller ICF s etiske love, er jeg indforstået med, at ICF med sin beføjelse kan gøre mig ansvarlig, for det jeg har gjort. Derudover er jeg indforstået med, at min ansvarlighed overfor ICF for kontraktbrud kan indebære, at jeg kan miste mit ICF medlemskab eller ICF autorisation. Side 1

2 COACHING OG ETIK ICF-standarden for etisk adfærd Almindelig professionel adfærd Som coach: 1) Vil jeg opføre mig på en måde, der afspejles positivt på coach-erhvervet og jeg vil afstå fra adfærd eller udtalelser, der kan få negativ betydning for folks forståelse eller accept af coaching som erhverv. 2) Vil jeg ikke forsætligt udtale mig usandt eller vildledende offentligt, eller fremsætte skriftlige, falske påstande i forbindelse med coaching-erhvervet. 3) Vil jeg respektere, at der er forskellige måder at coache på. Jeg vil respektere andres indsats og bidrag og ikke udlægge dem som mine egne. 4) Vil jeg være opmærksom på alt, hvad der kan føre til misbrug af min indflydelse ved at anerkende coachingens egenskab og at den kan påvirke andres liv. 5) Vil jeg altid være opmærksom på personlige problemer, der måtte kunne svække, konflikte med eller forstyrre min coaching eller mine professionelle relationer. Når det er nødvendigt vil jeg straks søge professionel hjælp, sætte de nødvendige aktiviteter i gang og om nødvendigt begrænse eller standse min coachingbeskæftigelse. 6) Som træner eller vejleder af nuværende eller potentielle coaches, vil jeg overholde ICFs etiske kodeks i alle uddannelses- og vejledningssituationer. 7) Vil jeg udføre og rapportere undersøgelser med kompetence og ærlighed, og jeg vil overholde anerkendte, videnskabelige normer. Mine undersøgelser vil have alle nødvendige godkendelser eller tilladelser fra involverede personer. De vil blive udført, så de beskytter deltagerne på rimelig vis fra alle potentielle skader. Alle undersøgelser vil blive gennemført, så de overholder det aktuelle lands love. 8) Vil jeg oprette, vedligeholde, lagre og bortskaffe alle coachingregistre på en måde, der fremmer fortroligheden og overholder alle gældende love. 9) Vil jeg kun bruge ICFs medlems-kontaktinformation ( -adresser, telefonnumre osv.) på den måde og i det omfang, det er tilladt af ICF. Side 2

3 ICF-standarden for etisk adfærd forts. Professionel adfærd over for klienten 10) Jeg er ansvarlig for at sætte klare, passende og kulturfølsomme grænser, der regulerer enhver fysisk kontakt, jeg måtte få med mine klienter. 11) Jeg bliver ikke seksuelt involveret med nogen af mine klienter. 12) Jeg vil lave klare aftaler med mine klienter og respektere alle aftaler mht. mine professionelle coachingforhold. 13) Ved coachingarbejdets begyndelse vil jeg sørge for, at klienten forstår, hvad coaching er, fortrolighedens forpligtelser, økonomiske aftaler og andre betingelser for coaching-aftalen. 14) Jeg vil beskrive mine kvalifikationer, ekspertise og erfaring som coach. 15) Jeg vil ikke vildlede eller komme med usande påstande om, hvad min klient vil kunne opnå ved coachingprocessen eller fra mig som coach. 16) Jeg vil ikke give mine klienter eller mulige klienter informationer eller råd, som jeg ved eller tror, er vildledende. 17) Jeg vil ikke bevidst udnytte aspekter af coach-klientforholdet til min egen personlige, professionelle eller økonomiske fordel eller vinding. 18) Jeg vil respektere klientens ret til at afslutte coachingen når som helst under forløbet. Jeg vil være opmærksom på tegn på, at klienten ikke længere har fordel af coachingen. 19) Hvis jeg mener, at klienten vil have større gavn af en anden coach eller en anden rådgiver, vil jeg opfordre klienten til at skifte. 20) Jeg vil foreslå, at min klient søger andre rådgivere, når jeg anser det for passende eller nødvendigt. 21) Jeg vil gøre alt rimeligt for at informere relevante myndigheder i tilfælde af, at min klient afslører en hensigt om at bringe sig selv eller andre i fare. Fortrolighed 22) Jeg vil respektere min klients fortrolighed, med mindre der er en anden aftale med klienten, eller hvis loven kræver noget andet. 23) Jeg vil indgå aftale med klienterne, før jeg bruger deres navne som referencer eller offentliggør anden information, der kan identificere dem. 24) Jeg vil aftale det med klienten, før jeg overdrager information om klienten til min stedfortræder. Interessekonflikter 25) Jeg vil søge at undgå konflikter mellem mine egne og min klients interesser. 26) Når som helst en interessekonflikt eller muligheden for en sådan opstår, vil jeg åbent diskutere det med min klient, så vi kan sørge for, at det kommer min klient til gode. 27) Jeg vil informere min klient om alle forventede betalinger fra tredjeparter, som jeg måtte modtage efter referencer fra klienten. 28) Jeg vil kun bytte serviceydelser, produkter eller anden ikke-økonomisk betaling, når det ikke påvirker vores coachingforhold. Side 3

4 Detaljeret forklaring af ICFs kernecoachingkompetencer De følgende elleve kerne-coachingkompetencer er defineret af ICF og udviklet for at opnå bedre forståelse for de kompetencer og fremgangsmåder der bruges i coaching i dag. De vil også hjælpe dig med at afstemme forholdet mellem den forventede coach-specifikke uddannelse og den uddannelse du har fået. Endelig blev disse kompetencer brugt som grundlag for ICFs anerkendende procesundersøgelse. Kernekompetencerne er grupperet i fire klynger iht. logisk sammenhæng baseret på en almindelig betragtning af kompetencerne i hver gruppe. Grupperingerne og de individuelle kompetencer er ikke vægtede de repræsenterer ikke nogen form for prioritering, for de er alle basale og kritiske for enhver kompetent coach. BEMÆRK: Hver kompetence beskrevet på følgende sider har en definition og tilhørende adfærd. Adfærd klassificeres enten som: Bør altid være til stede og synlig i alle coachingforhold (almindelig skrift) eller: Er nødvendige i specielle coachingsituationer og derfor ikke altid synlige i alle coachingsammenhænge (kursiv). A. ETABLERING AF GRUNDLAG 1. Overholder etiske retningslinjer og professionelle normer Forstår coachingetik og normer og evner at bruge dem på passende måde i alle coachingsituationer. a. Forstår og udviser ICFs adfærdsnormer (se liste) i egen adfærd, b. Forstår og følger alle ICFs etiske retningslinjer (se liste), c. Kommunikerer klart forskellene mellem coaching, rådgivning, psykoterapi og andre rådgivererhverv, d. Henviser klienten til en anden rådgiver efter behov, er klar over, hvornår dette er nødvendigt og kender de tilgængelige ressourcer. 2. Etablering af coachingaftalen Forstår hvad der kræves i det specifikke coachingforhold og kan udforme en aftale med den potentielle og nye klient om coachingproces og -forhold. a. Forstår og kan forhandle effektivt med klienten om retningslinjer og specifikke parametre i coachingforholdet (f.eks. logistik, honorar, planlægning, inddragelse af andre, om nødvendigt), b. Opnår aftale om, hvad der er passende i forholdet og hvad der ikke er, hvad der er tilbudt og hvad ikke og om klientens og coachens ansvar, c. Afgør om der er effektiv match mellem hans/hendes coachingmetode og den mulige klients behov. Side 4

5 B. SAMARBEJDE OM FORHOLDET 3. Etablerer et tillidsfuldt og nært forhold til klienten Er i stand til at skabe et trygt, støttende miljø der giver vedvarende, gensidig respekt og tillid a. Viser ærlig interesse for klientens velvære og fremtid, b. Viser vedvarende personlig integritet, ærlighed og oprigtighed, c. Laver klare aftaler og holder løfter, d. Viser respekt for klientens opfattelser, lærestil, personlighed, e. Giver vedvarende støtte og kæmper for ny adfærd og aktiviteter inklusive de, der involverer risici og frygt for fiasko, f. Beder om tilladelse til at coache klienten i nye, følsomme områder. 4. Coachingtilstedeværelse Kan være fuldt til stede og skabe spontane relationer med klienten, er åben, fleksibel og tillidsfuld a. Er til stede og fleksibel i coachingprocessen, bevæger sig i nuet, b. Har adgang til egen intuition og stoler på selvets indre bevidsthed følger mavefornemmelsen, c. Er åben for ikke at vide alt og for at løbe risici, d. Ser mange måder at arbejde med klienten på og vælger i øjeblikket den mest effektive, e. Bruger humor effektivt for at skabe lethed og energi, f. Er sikker ved skift af perspektiv og eksperimenterer med nye muligheder for egne aktiviteter, g. Har selvtillid nok til at kunne arbejde med stærke følelser og kan styre sig selv uden at blive overvældet af eller involveret i klientens følelser. C. AT KOMMUNIKERE EFFEKTIVT 5. Aktiv lytning Kan fokusere fuldstændigt på, hvad klienten siger og ikke siger, forstår meningen med det sagte sammenholdt med klientens ønsker og støtter klientens personlige udtryksform a. Er opmærksom på klienten og dennes dagsorden og ikke på egne ønsker for klienten, b. Hører klientens bekymringer, mål, værdier og overbevisninger om, hvad der er og ikke er muligt, c. Skelner mellem ordene, tonefaldet og kropssproget, d. Laver sammendrag, omformulerer, gentager og genspejler det klienten har sagt for at sikre klarhed og forståelse, e. Opmuntrer, accepterer, udforsker og forstærker klientens udtryk for følelser, opfattelser, bekymringer, overbevisninger, forslag osv., f. Integrerer og bygger på klientens idéer og forslag, g. Trækker en linje eller forstår essensen i klientens kommunikation og hjælper klienten fremad i stedet for at forfalde til lange beskrivelser, h. Tillader klienten at få luft eller forklare situationen ude fordømmelse eller begrænsninger for at komme videre til næste trin. Side 5

6 6. Stærke spørgsmål Evner at stille spørgsmål der kan afsløre den nødvendige information for at få det maksimale ud af coachingforholdet og klienten a. Stiller spørgsmål der viser at man har lyttet aktivt og har forståelse for klientens synsvinkel, b. Stiller spørgsmål der kan fremkalde opdagelser, indsigt, engagement eller aktivitet (f.eks. spørgsmål, der udfordrer klientens antagelser), c. Stiller åbne spørgsmål der skaber større klarhed, muligheder eller ny læring, d. Stiller spørgsmål der fører klienten hen imod, hvad klienten ønsker, ikke spørgsmål, der får klienten til at forsvare sig eller kigge tilbage. 7. Direkte kommunikation Evner at kommunikere effektivt under coachingsessioner og bruge det sprog, der har den største, positive virkning over for klienten a. Er klar, velformuleret og direkte i kommunikation og feedback, b. Omformulerer og udtrykker budskabet, så klienten kan se det, som han/hun er usikker på, fra en anden synsvinkel, c. Angiver klare coachingmål, dagsordner for møder, formål med teknikker eller øvelser, d. Bruger et passende og respektfuldt sprog over for klienten (f.eks. ikke kønsdiskriminerende, racistisk, teknisk sprog eller faglig slang). e. Bruger metaforer og analogier for at illustrere et synspunkt eller maler et verbalt billede. D. AT FREMME LÆRING OG RESULTATER 8. Skaber bevidsthed Kan integrere og evaluere mange informationskilder og skabe fortolkninger, der hjælper klienten med at opnå bevidsthed og derved de aftalte resultater. a. Går bagom det sagte og vurderer klientens bekymringer uden at hænge fast i klientens beskrivelse, b. Undersøger tingene for at fremme forståelse, bevidsthed og klarhed, c. Hjælper klienten til at forstå underliggende bekymringer, typiske og fastgroede opfattelser af sig selv og verden, forskelle mellem fakta og fortolkninger, forskelle mellem tanker, følelser og aktiviteter, d. Hjælper klienter med selv at opdage nye tanker, overbevisninger, opfattelser, følelser, stemninger osv. der styrker deres evne til at handle og opnå det, der er vigtigt for dem, e. Kommunikerer bredere perspektiver til klienterne og inspirerer dem til at ændre synsvinkel og finde nye handlingsmuligheder, f. Hjælper klienterne til at se forskellige, indbyrdes relaterede faktorer der påvirker dem og deres adfærd (f.eks. tanker, følelser, krop, baggrund), Side 6

7 8. Skaber bevidsthed forsat- a. Formulerer indsigter over for klienten på en måde, som klienten kan bruge og forstå, b. Identificerer styrker kontra områder, der skal styrkes og gro, og hvad der er mest vigtigt at tage fat på i coachingen, c. Beder klienten skelne mellem ubetydelige og vigtige emner og enkeltstående kontra tilbagevendende adfærd, i tilfælde, hvor der er forskel mellem det sagte og det gjorte. 9. Tilrettelægger aktiviteter Evner i samarbejde med klienten at skabe muligheder for vedvarende læring under coachingen, i arbejds-/livssituationer og for at kunne gør det, der mest effektivt fører hen imod de aftalte coachingresultater. a. Brainstormer og hjælper klienten med at definere aktiviteter der vil gøre klienten i stand til at vise, praktisere og fordybe sig i ny lærdom, b. Hjælper klienten med at fokusere på og systematisk undersøge specifikke hensyn og muligheder, der er centrale for de aftalte coachingmål, c. Ansporer klienten til at undersøge alternative ideer og løsninger, evaluere muligheder og træffe relaterede beslutninger, d. Fremmer aktivt eksperimenterende og selv-opdagende adfærd, hvor klienten straks anvender det, der er blevet diskuteret og lært under sessionerne, i hans/hendes arbejdsliv eller tilværelse, e. Fejrer klientens succeser og muligheder for fremtidig vækst, f. Udfordrer klientens antagelser og perspektiver for at fremprovokere nye ideer og finde nye muligheder for aktivitet, g. Er fortaler for eller kommer frem med synsvinkler, der passer til klientens mål og får klienten til at overveje dem uden begrænsninger, h. Hjælper klienten til at gøre det nu under coachingsessionen, og yder øjeblikkelig støtte, i. Fremmer, udvider og udfordrer, men skaber også en behagelig indlæringshastighed. Side 7

8 10. Planlægning og målsætning Kan udvikle og opretholde en effektiv coachingplan sammen med klienten a. Samler indhentet information og formulerer en coachingplan og udviklingsmål med klienten, der håndterer bekymringer og større læringsog udviklingsområder, b. Skaber en plan med resultater der er opnåelige, målelige, specifikke og har tidsfrister, c. Justerer planen iht. coachingprocessen og efter ændringer i situationen, d. Hjælper klienten med at identificere og få adgang til forskellige kilder til lærdom (f.eks. bøger, andre rådgivere), e. Identificerer og sætter tidlige succesmål, der er vigtige for klienten. 11. Styrer fremgang og ansvarlighed Kan holde fokus på, hvad der er vigtigt for klienten og lader klienten få ansvaret for at komme i gang a. Stiller klare krav til klientaktiviteter, der kan flytte klienten mod de angivne mål, b. Følger op ved at spørge klienten om disse aktiviteter, som klienten har forpligtet sig til under den/de tidligere sessioner, c. Giver anerkendelse til klienten for, hvad der er gjort, ikke gjort, lært eller hvad klienten er blevet opmærksom på siden de tidligere coachingsessioner, d. Forbereder, organiserer og gennemgår effektivt al information der er indhentet under sessionerne sammen med klienten, e. Holder klienten på sporet mellem sessionerne ved at holde fokus på coachingplanen og de resultater, der var skabt enighed om og på emner for fremtidige sessioner, f. Fokuserer på coachingplanen, men er også åben for at justere adfærd og aktiviteter baseret på coachingprocessen og ændre retning under sessionerne, g. Er i stand til at flytte frem og tilbage i det store billede af, hvor klienten er på vej hen og opstille en ramme for, hvad der bliver diskuteret, og hvor klienten ønsker at nå hen, h. Fremmer klientens selvdisciplin og holder klienten fast på, hvad vedkommende siger, han/hun vil gøre, mht. resultaterne for en påtænkt aktivitet eller en bestemt plan med relaterede tidsrammer, i. Udvikler klientens evne til at træffe beslutninger, håndtere nøgleemner og udvikle sig selv (ved at få feedback, prioritere og angive indlæringshastighed og ved at tænke over og lære af erfaringer), j. Konfronterer klienten på en positiv måde, når han/hun ikke udførte de aftalte aktiviteter. Side 8

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og deres indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø Forandringer på arbejdspladsen I dag er forandringer

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

COACHING - en introduktion til læring og udvikling

COACHING - en introduktion til læring og udvikling Elsebet Frydendal Pedersen COACHING - en introduktion til læring og udvikling DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-127 2005 ISBN 87-7877-197-8 COACHING - en introduktion til læring og udvikling

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

100 idéer til recovery-orienteret arbejde

100 idéer til recovery-orienteret arbejde 100 idéer til recovery-orienteret arbejde Et inspirationehæfte til medarbejdere i psykiatrien og socialpsykiatrien Rethinks recovery-serie, publikation 1 Videnscenter for Socialpsykiatri af Mike Slade

Læs mere

Læreplan for Personlig udvikling

Læreplan for Personlig udvikling Læreplan for Personlig udvikling *********** A: Formål og Introduktion A2 Personlig udvikling - december 2004 Formålet for undervisningen i personlig udvikling (Jf. 34 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om

Læs mere

New European Industrial Relations in Europe NEIRE. God praksis for tillidsvalgte - forslag til at styrke de tillidsvalgtes rolle.

New European Industrial Relations in Europe NEIRE. God praksis for tillidsvalgte - forslag til at styrke de tillidsvalgtes rolle. God praksis for tillidsvalgte - forslag til at styrke de tillidsvalgtes rolle. Fra undersøgelsen om de nye Europæisk arbejdsmarkedsforhold (New European Industrial Relations - NEIRE) Lourdes Munduate Martin

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen 42252 Projektledelse i Byggeri 07-25 Juni 2010 Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen Daniel G. R. Nordklint s072367 Danjal P. Olsen s101671 Deniz Yilmaz s071988 Line Mathiassen s061917 Pernille

Læs mere

Anerkendende HR og Organisationsudikling

Anerkendende HR og Organisationsudikling (2008) Maja Louise Haslebo & Danielle Bjerre Lyndgaard Anerkendende HR og Organisationsudikling Den 09-03-2012 Søren Moldrup side 1 af 14 sider 1: INDLEDNING Denne bog er en praksisorienteret brugsbog

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Elevens egen vurdering /evaluering

Elevens egen vurdering /evaluering Elevens egen vurdering /evaluering Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N

den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N 1 Indhold The People Factor 3 Sådan er undersøgelsen gennemført 4 Kompetencerne kort fortalt 5 De seks kompetencer 6 Indsigt i egne styrker

Læs mere