Fjerde del: ICF s etiske løfte (Pledge og Ethics)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fjerde del: ICF s etiske løfte (Pledge og Ethics)"

Transkript

1 COACHING OG ETIK Første del: ICF s filosofi omkring coaching Den internationale sammenslutning for coaches, The International Coach Federation (ICF) repræsenterer den form for coaching, som anser klienten for at være eksperten i sit eget liv og arbejde, og tror på, at enhver klient er kreativ, ressourcefuld og hel. På dette grundlag er det coachens ansvar at: Finde ud af, afklare og stille sig på linie med, hvad klienten ønsker at opnå Opmuntre klienten til at gå på selvopdagelse Frembringe løsninger og strategier, som kommer fra klienten Holde klienten ansvarlig Anden del: ICF s definition på coaching Professionel coaching er et løbende professionelt forhold, som hjælper mennesker til at skabe ekstraordinære resultater i deres liv, karriere, virksomhed eller organisationer. Gennem coachingprocessen uddyber klienterne deres viden, forbedrer deres præstationsevne og forøger deres livskvalitet. På hvert møde vælger klienten samtalens fokus, mens coachen lytter og kommer med bemærkninger og spørgsmål. Denne interaktion skaber klarhed og sætter klienten til at handle. Coaching forøger klientens fremgang ved at give større fokus og opmærksomhed på valg. Coaching koncentrerer sig om, hvor klienterne er nu, hvad de er villige til at gøre for at nå deres mål, og hvor de ønsker at være i fremtiden. Coaches, der er medlemmer af ICF, erkender, at resultater handler om klientens intentioner, valg og handlinger, støttet af coachens indsats og brug af coachingprocessen. Fjerde del: ICF s etiske løfte (Pledge og Ethics) Som professionel coach anerkender jeg og erklærer, at jeg vil respektere mine etiske forpligtelser over for mine coachingklienter, kolleger og offentligheden i almindelighed. Jeg forpligter mig til at overholde ICF s etiske love (Code of Ethics), at behandle mennesker med værdighed og som selvstændige og ligeværdige mennesker, og at repræsentere disse standarder over for dem, jeg coacher. Overholder jeg ikke dette etiske løfte eller ICF s etiske love, er jeg indforstået med, at ICF med sin beføjelse kan gøre mig ansvarlig, for det jeg har gjort. Derudover er jeg indforstået med, at min ansvarlighed overfor ICF for kontraktbrud kan indebære, at jeg kan miste mit ICF medlemskab eller ICF autorisation. Side 1

2 COACHING OG ETIK ICF-standarden for etisk adfærd Almindelig professionel adfærd Som coach: 1) Vil jeg opføre mig på en måde, der afspejles positivt på coach-erhvervet og jeg vil afstå fra adfærd eller udtalelser, der kan få negativ betydning for folks forståelse eller accept af coaching som erhverv. 2) Vil jeg ikke forsætligt udtale mig usandt eller vildledende offentligt, eller fremsætte skriftlige, falske påstande i forbindelse med coaching-erhvervet. 3) Vil jeg respektere, at der er forskellige måder at coache på. Jeg vil respektere andres indsats og bidrag og ikke udlægge dem som mine egne. 4) Vil jeg være opmærksom på alt, hvad der kan føre til misbrug af min indflydelse ved at anerkende coachingens egenskab og at den kan påvirke andres liv. 5) Vil jeg altid være opmærksom på personlige problemer, der måtte kunne svække, konflikte med eller forstyrre min coaching eller mine professionelle relationer. Når det er nødvendigt vil jeg straks søge professionel hjælp, sætte de nødvendige aktiviteter i gang og om nødvendigt begrænse eller standse min coachingbeskæftigelse. 6) Som træner eller vejleder af nuværende eller potentielle coaches, vil jeg overholde ICFs etiske kodeks i alle uddannelses- og vejledningssituationer. 7) Vil jeg udføre og rapportere undersøgelser med kompetence og ærlighed, og jeg vil overholde anerkendte, videnskabelige normer. Mine undersøgelser vil have alle nødvendige godkendelser eller tilladelser fra involverede personer. De vil blive udført, så de beskytter deltagerne på rimelig vis fra alle potentielle skader. Alle undersøgelser vil blive gennemført, så de overholder det aktuelle lands love. 8) Vil jeg oprette, vedligeholde, lagre og bortskaffe alle coachingregistre på en måde, der fremmer fortroligheden og overholder alle gældende love. 9) Vil jeg kun bruge ICFs medlems-kontaktinformation ( -adresser, telefonnumre osv.) på den måde og i det omfang, det er tilladt af ICF. Side 2

3 ICF-standarden for etisk adfærd forts. Professionel adfærd over for klienten 10) Jeg er ansvarlig for at sætte klare, passende og kulturfølsomme grænser, der regulerer enhver fysisk kontakt, jeg måtte få med mine klienter. 11) Jeg bliver ikke seksuelt involveret med nogen af mine klienter. 12) Jeg vil lave klare aftaler med mine klienter og respektere alle aftaler mht. mine professionelle coachingforhold. 13) Ved coachingarbejdets begyndelse vil jeg sørge for, at klienten forstår, hvad coaching er, fortrolighedens forpligtelser, økonomiske aftaler og andre betingelser for coaching-aftalen. 14) Jeg vil beskrive mine kvalifikationer, ekspertise og erfaring som coach. 15) Jeg vil ikke vildlede eller komme med usande påstande om, hvad min klient vil kunne opnå ved coachingprocessen eller fra mig som coach. 16) Jeg vil ikke give mine klienter eller mulige klienter informationer eller råd, som jeg ved eller tror, er vildledende. 17) Jeg vil ikke bevidst udnytte aspekter af coach-klientforholdet til min egen personlige, professionelle eller økonomiske fordel eller vinding. 18) Jeg vil respektere klientens ret til at afslutte coachingen når som helst under forløbet. Jeg vil være opmærksom på tegn på, at klienten ikke længere har fordel af coachingen. 19) Hvis jeg mener, at klienten vil have større gavn af en anden coach eller en anden rådgiver, vil jeg opfordre klienten til at skifte. 20) Jeg vil foreslå, at min klient søger andre rådgivere, når jeg anser det for passende eller nødvendigt. 21) Jeg vil gøre alt rimeligt for at informere relevante myndigheder i tilfælde af, at min klient afslører en hensigt om at bringe sig selv eller andre i fare. Fortrolighed 22) Jeg vil respektere min klients fortrolighed, med mindre der er en anden aftale med klienten, eller hvis loven kræver noget andet. 23) Jeg vil indgå aftale med klienterne, før jeg bruger deres navne som referencer eller offentliggør anden information, der kan identificere dem. 24) Jeg vil aftale det med klienten, før jeg overdrager information om klienten til min stedfortræder. Interessekonflikter 25) Jeg vil søge at undgå konflikter mellem mine egne og min klients interesser. 26) Når som helst en interessekonflikt eller muligheden for en sådan opstår, vil jeg åbent diskutere det med min klient, så vi kan sørge for, at det kommer min klient til gode. 27) Jeg vil informere min klient om alle forventede betalinger fra tredjeparter, som jeg måtte modtage efter referencer fra klienten. 28) Jeg vil kun bytte serviceydelser, produkter eller anden ikke-økonomisk betaling, når det ikke påvirker vores coachingforhold. Side 3

4 Detaljeret forklaring af ICFs kernecoachingkompetencer De følgende elleve kerne-coachingkompetencer er defineret af ICF og udviklet for at opnå bedre forståelse for de kompetencer og fremgangsmåder der bruges i coaching i dag. De vil også hjælpe dig med at afstemme forholdet mellem den forventede coach-specifikke uddannelse og den uddannelse du har fået. Endelig blev disse kompetencer brugt som grundlag for ICFs anerkendende procesundersøgelse. Kernekompetencerne er grupperet i fire klynger iht. logisk sammenhæng baseret på en almindelig betragtning af kompetencerne i hver gruppe. Grupperingerne og de individuelle kompetencer er ikke vægtede de repræsenterer ikke nogen form for prioritering, for de er alle basale og kritiske for enhver kompetent coach. BEMÆRK: Hver kompetence beskrevet på følgende sider har en definition og tilhørende adfærd. Adfærd klassificeres enten som: Bør altid være til stede og synlig i alle coachingforhold (almindelig skrift) eller: Er nødvendige i specielle coachingsituationer og derfor ikke altid synlige i alle coachingsammenhænge (kursiv). A. ETABLERING AF GRUNDLAG 1. Overholder etiske retningslinjer og professionelle normer Forstår coachingetik og normer og evner at bruge dem på passende måde i alle coachingsituationer. a. Forstår og udviser ICFs adfærdsnormer (se liste) i egen adfærd, b. Forstår og følger alle ICFs etiske retningslinjer (se liste), c. Kommunikerer klart forskellene mellem coaching, rådgivning, psykoterapi og andre rådgivererhverv, d. Henviser klienten til en anden rådgiver efter behov, er klar over, hvornår dette er nødvendigt og kender de tilgængelige ressourcer. 2. Etablering af coachingaftalen Forstår hvad der kræves i det specifikke coachingforhold og kan udforme en aftale med den potentielle og nye klient om coachingproces og -forhold. a. Forstår og kan forhandle effektivt med klienten om retningslinjer og specifikke parametre i coachingforholdet (f.eks. logistik, honorar, planlægning, inddragelse af andre, om nødvendigt), b. Opnår aftale om, hvad der er passende i forholdet og hvad der ikke er, hvad der er tilbudt og hvad ikke og om klientens og coachens ansvar, c. Afgør om der er effektiv match mellem hans/hendes coachingmetode og den mulige klients behov. Side 4

5 B. SAMARBEJDE OM FORHOLDET 3. Etablerer et tillidsfuldt og nært forhold til klienten Er i stand til at skabe et trygt, støttende miljø der giver vedvarende, gensidig respekt og tillid a. Viser ærlig interesse for klientens velvære og fremtid, b. Viser vedvarende personlig integritet, ærlighed og oprigtighed, c. Laver klare aftaler og holder løfter, d. Viser respekt for klientens opfattelser, lærestil, personlighed, e. Giver vedvarende støtte og kæmper for ny adfærd og aktiviteter inklusive de, der involverer risici og frygt for fiasko, f. Beder om tilladelse til at coache klienten i nye, følsomme områder. 4. Coachingtilstedeværelse Kan være fuldt til stede og skabe spontane relationer med klienten, er åben, fleksibel og tillidsfuld a. Er til stede og fleksibel i coachingprocessen, bevæger sig i nuet, b. Har adgang til egen intuition og stoler på selvets indre bevidsthed følger mavefornemmelsen, c. Er åben for ikke at vide alt og for at løbe risici, d. Ser mange måder at arbejde med klienten på og vælger i øjeblikket den mest effektive, e. Bruger humor effektivt for at skabe lethed og energi, f. Er sikker ved skift af perspektiv og eksperimenterer med nye muligheder for egne aktiviteter, g. Har selvtillid nok til at kunne arbejde med stærke følelser og kan styre sig selv uden at blive overvældet af eller involveret i klientens følelser. C. AT KOMMUNIKERE EFFEKTIVT 5. Aktiv lytning Kan fokusere fuldstændigt på, hvad klienten siger og ikke siger, forstår meningen med det sagte sammenholdt med klientens ønsker og støtter klientens personlige udtryksform a. Er opmærksom på klienten og dennes dagsorden og ikke på egne ønsker for klienten, b. Hører klientens bekymringer, mål, værdier og overbevisninger om, hvad der er og ikke er muligt, c. Skelner mellem ordene, tonefaldet og kropssproget, d. Laver sammendrag, omformulerer, gentager og genspejler det klienten har sagt for at sikre klarhed og forståelse, e. Opmuntrer, accepterer, udforsker og forstærker klientens udtryk for følelser, opfattelser, bekymringer, overbevisninger, forslag osv., f. Integrerer og bygger på klientens idéer og forslag, g. Trækker en linje eller forstår essensen i klientens kommunikation og hjælper klienten fremad i stedet for at forfalde til lange beskrivelser, h. Tillader klienten at få luft eller forklare situationen ude fordømmelse eller begrænsninger for at komme videre til næste trin. Side 5

6 6. Stærke spørgsmål Evner at stille spørgsmål der kan afsløre den nødvendige information for at få det maksimale ud af coachingforholdet og klienten a. Stiller spørgsmål der viser at man har lyttet aktivt og har forståelse for klientens synsvinkel, b. Stiller spørgsmål der kan fremkalde opdagelser, indsigt, engagement eller aktivitet (f.eks. spørgsmål, der udfordrer klientens antagelser), c. Stiller åbne spørgsmål der skaber større klarhed, muligheder eller ny læring, d. Stiller spørgsmål der fører klienten hen imod, hvad klienten ønsker, ikke spørgsmål, der får klienten til at forsvare sig eller kigge tilbage. 7. Direkte kommunikation Evner at kommunikere effektivt under coachingsessioner og bruge det sprog, der har den største, positive virkning over for klienten a. Er klar, velformuleret og direkte i kommunikation og feedback, b. Omformulerer og udtrykker budskabet, så klienten kan se det, som han/hun er usikker på, fra en anden synsvinkel, c. Angiver klare coachingmål, dagsordner for møder, formål med teknikker eller øvelser, d. Bruger et passende og respektfuldt sprog over for klienten (f.eks. ikke kønsdiskriminerende, racistisk, teknisk sprog eller faglig slang). e. Bruger metaforer og analogier for at illustrere et synspunkt eller maler et verbalt billede. D. AT FREMME LÆRING OG RESULTATER 8. Skaber bevidsthed Kan integrere og evaluere mange informationskilder og skabe fortolkninger, der hjælper klienten med at opnå bevidsthed og derved de aftalte resultater. a. Går bagom det sagte og vurderer klientens bekymringer uden at hænge fast i klientens beskrivelse, b. Undersøger tingene for at fremme forståelse, bevidsthed og klarhed, c. Hjælper klienten til at forstå underliggende bekymringer, typiske og fastgroede opfattelser af sig selv og verden, forskelle mellem fakta og fortolkninger, forskelle mellem tanker, følelser og aktiviteter, d. Hjælper klienter med selv at opdage nye tanker, overbevisninger, opfattelser, følelser, stemninger osv. der styrker deres evne til at handle og opnå det, der er vigtigt for dem, e. Kommunikerer bredere perspektiver til klienterne og inspirerer dem til at ændre synsvinkel og finde nye handlingsmuligheder, f. Hjælper klienterne til at se forskellige, indbyrdes relaterede faktorer der påvirker dem og deres adfærd (f.eks. tanker, følelser, krop, baggrund), Side 6

7 8. Skaber bevidsthed forsat- a. Formulerer indsigter over for klienten på en måde, som klienten kan bruge og forstå, b. Identificerer styrker kontra områder, der skal styrkes og gro, og hvad der er mest vigtigt at tage fat på i coachingen, c. Beder klienten skelne mellem ubetydelige og vigtige emner og enkeltstående kontra tilbagevendende adfærd, i tilfælde, hvor der er forskel mellem det sagte og det gjorte. 9. Tilrettelægger aktiviteter Evner i samarbejde med klienten at skabe muligheder for vedvarende læring under coachingen, i arbejds-/livssituationer og for at kunne gør det, der mest effektivt fører hen imod de aftalte coachingresultater. a. Brainstormer og hjælper klienten med at definere aktiviteter der vil gøre klienten i stand til at vise, praktisere og fordybe sig i ny lærdom, b. Hjælper klienten med at fokusere på og systematisk undersøge specifikke hensyn og muligheder, der er centrale for de aftalte coachingmål, c. Ansporer klienten til at undersøge alternative ideer og løsninger, evaluere muligheder og træffe relaterede beslutninger, d. Fremmer aktivt eksperimenterende og selv-opdagende adfærd, hvor klienten straks anvender det, der er blevet diskuteret og lært under sessionerne, i hans/hendes arbejdsliv eller tilværelse, e. Fejrer klientens succeser og muligheder for fremtidig vækst, f. Udfordrer klientens antagelser og perspektiver for at fremprovokere nye ideer og finde nye muligheder for aktivitet, g. Er fortaler for eller kommer frem med synsvinkler, der passer til klientens mål og får klienten til at overveje dem uden begrænsninger, h. Hjælper klienten til at gøre det nu under coachingsessionen, og yder øjeblikkelig støtte, i. Fremmer, udvider og udfordrer, men skaber også en behagelig indlæringshastighed. Side 7

8 10. Planlægning og målsætning Kan udvikle og opretholde en effektiv coachingplan sammen med klienten a. Samler indhentet information og formulerer en coachingplan og udviklingsmål med klienten, der håndterer bekymringer og større læringsog udviklingsområder, b. Skaber en plan med resultater der er opnåelige, målelige, specifikke og har tidsfrister, c. Justerer planen iht. coachingprocessen og efter ændringer i situationen, d. Hjælper klienten med at identificere og få adgang til forskellige kilder til lærdom (f.eks. bøger, andre rådgivere), e. Identificerer og sætter tidlige succesmål, der er vigtige for klienten. 11. Styrer fremgang og ansvarlighed Kan holde fokus på, hvad der er vigtigt for klienten og lader klienten få ansvaret for at komme i gang a. Stiller klare krav til klientaktiviteter, der kan flytte klienten mod de angivne mål, b. Følger op ved at spørge klienten om disse aktiviteter, som klienten har forpligtet sig til under den/de tidligere sessioner, c. Giver anerkendelse til klienten for, hvad der er gjort, ikke gjort, lært eller hvad klienten er blevet opmærksom på siden de tidligere coachingsessioner, d. Forbereder, organiserer og gennemgår effektivt al information der er indhentet under sessionerne sammen med klienten, e. Holder klienten på sporet mellem sessionerne ved at holde fokus på coachingplanen og de resultater, der var skabt enighed om og på emner for fremtidige sessioner, f. Fokuserer på coachingplanen, men er også åben for at justere adfærd og aktiviteter baseret på coachingprocessen og ændre retning under sessionerne, g. Er i stand til at flytte frem og tilbage i det store billede af, hvor klienten er på vej hen og opstille en ramme for, hvad der bliver diskuteret, og hvor klienten ønsker at nå hen, h. Fremmer klientens selvdisciplin og holder klienten fast på, hvad vedkommende siger, han/hun vil gøre, mht. resultaterne for en påtænkt aktivitet eller en bestemt plan med relaterede tidsrammer, i. Udvikler klientens evne til at træffe beslutninger, håndtere nøgleemner og udvikle sig selv (ved at få feedback, prioritere og angive indlæringshastighed og ved at tænke over og lære af erfaringer), j. Konfronterer klienten på en positiv måde, når han/hun ikke udførte de aftalte aktiviteter. Side 8

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER De følgende elleve centrale coaching kompetencer er beskrevet for at skabe større forståelse for de færdigheder og tilgange, der anvendes i moderne coacharbejde som defineret af ICF. De vil også kunne

Læs mere

MINIMUMSKRAV FOR PCC CERTIFICERING KOMPETENCE FOR KOMPETENCE. Copyright 2006, International Coach Federation.

MINIMUMSKRAV FOR PCC CERTIFICERING KOMPETENCE FOR KOMPETENCE. Copyright 2006, International Coach Federation. MINIMUMSKRAV FOR PCC CERTIFICERING KOMPETENCE FOR KOMPETENCE Copyright 2006, International Coach Federation. ICF føler sig forpligtet til at støtte medlemmerne i at udvide deres coachingfærdigheder. Hver

Læs mere

MINIMUMSKRAV FOR ACC CERTIFICERING KOMPETENCE FOR KOMPETENCE

MINIMUMSKRAV FOR ACC CERTIFICERING KOMPETENCE FOR KOMPETENCE MINIMUMSKRAV FOR ACC CERTIFICERING KOMPETENCE FOR KOMPETENCE Copyright 2006, International Coach Federation. ICF føler sig forpligtet til at støtte medlemmerne i at udvide deres coachingfærdigheder. Hver

Læs mere

MINIMUMSKRAV FOR ACC CERTIFICERING SPECIFICERET FOR HVER KOMPETENCE. Copyright 2006, International Coach Federation.

MINIMUMSKRAV FOR ACC CERTIFICERING SPECIFICERET FOR HVER KOMPETENCE. Copyright 2006, International Coach Federation. MINIMUMSKRAV FOR ACC CERTIFICERING SPECIFICERET FOR HVER KOMPETENCE Copyright 2006, International Coach Federation. ICF føler sig forpligtet til at støtte medlemmerne i udviklingen af deres coachkompetencer.

Læs mere

Etiske Principper og Standarder

Etiske Principper og Standarder Etiske Principper og Standarder Vi bygger vores kodeks på højt niveau af forskning og praksis Coaching er et ligeværdigt og synergifuldt partnerskab 1 Etiske Principper Dette kodeks angiver en bred række

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Klassificeringsniveauer for ICF s kernekompetencer

Klassificeringsniveauer for ICF s kernekompetencer Klassificeringsniveauer for ICF s kernekompetencer Udarbejdet på baggrund af dokumenterne om minimumskriterier for hvert certificeringsniveau (inkluderer kriterier for at kandidaten ikke vil bestå grå

Læs mere

European Mentoring & Coaching Council. Etiske regler

European Mentoring & Coaching Council. Etiske regler European Mentoring & Coaching Council Etiske regler Introduktion EMCC European Mentoring & Coaching Council - er etableret med det formål at fremme best practices og sikre, at de højest mulige standarder

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Coaching. Kinesisk ordsprog

Coaching. Kinesisk ordsprog Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference Indledning Dine tanker bliver til dine ord, Dine ord

Læs mere

Fra aktiv lytning til Karl Tomm

Fra aktiv lytning til Karl Tomm Fra aktiv lytning til Karl Tomm Detektiven undersøger og forstår! Undersøgelse Hvad kunne du tænke dig at tale om de næste 30 minutter? Afklarende, definerende og undersøgende spørgsmål 1.Lyt 2. Stil spørgsmål

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke

Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke Giv en mand en fisk, og han bliver mæt én dag. Lær ham at fiske, og han kan klare sig selv hele livet Kun Fu Tze Coaching - definitionen Coaching er at hjælpe

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Skab engagement som coach

Skab engagement som coach Skab engagement som coach Dette er et værktøj til dig, som vil Skabe motivation, engagement og ejerskab Sikre bedre performance i opgaveløsningen og samarbejdet Skabe udvikling og læring Dette værktøj

Læs mere

Managementrådgivernes Etiske kodeks

Managementrådgivernes Etiske kodeks s Etiske kodeks ETISK KODEKS Præambel Det bærende princip i enhver professionel managementkonsulentvirksomhed er, at virksomheden i dens drift og ledelse praktiserer en høj faglighed og høj etisk standard.

Læs mere

Afdeling for Generel pædagogik og Pædagogisk filosofi Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse AARHUS UNIVERSITET

Afdeling for Generel pædagogik og Pædagogisk filosofi Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse AARHUS UNIVERSITET SAMTALETRÆNING I TRIADER I TERAPI, RÅDGIVINING OG VEJLEDNING København og Aarhus 2016 Copyright Anders Dræby The State and University Library Aarhus University Aarhus University Scholarly Publishing DOI:

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ...

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... Indhold COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... 4 Hovedkonklusioner fra Coaching Analysen 2004/05... 5 INTRODUKTION TIL COACHING... 6 Coaching i ledelse... 7 Hvor og hvornår er coaching relevant?... 8 Former

Læs mere

Mentorordning elev til elev

Mentorordning elev til elev Mentorordning elev til elev Formidling af kontakt mellem elever på 2. og 3. år (mentor) og 1. år (mentee) Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad er en mentor og en mentee?, 3 Formål med mentorordningen, 3

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Det brændende spørgsmål

Det brændende spørgsmål Det brændende spørgsmål Hvordan har vi trænet personalet på Kolding Sygehus, P3 i en dyb, rummelig og nærværende kommunikation med patienter, pårørende og kollegaer? Med det formål, at patienten, de pårørende

Læs mere

Trusted Advisor. En metode til at opnå mere tillid, hurtigere.

Trusted Advisor. En metode til at opnå mere tillid, hurtigere. Trusted Advisor En metode til at opnå mere tillid, hurtigere. Kort om Garde Inc. og Trusted Advisor 1. Vi implementerer forretningsmæssige beslutninger i adfærd og kultur 2. Du skal ringe til os, når du

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Omfang af beføjelser til at træffe beslutninger (for eksempel anbefaling eller implementering)

Omfang af beføjelser til at træffe beslutninger (for eksempel anbefaling eller implementering) Skema til brug ved oprettelse af et team Formålet med teamet Forventede aktiviteter Tilsigtede resultater Tilgængelige ressourcer Begrænsninger Nødvendige færdigheder og kvaliteter Forventede teammedlemmer

Læs mere

Giv feedback. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, der indeholder.

Giv feedback. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, der indeholder. Giv feedback Dette er et værktøj for dig, som vil skabe målrettet læring hos din medarbejder blive mere tydelig i din ledelseskommunikation gøre dit lederskab mere synligt og nærværende arbejde med feedback

Læs mere

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching Elevcoaching Elevcoaching er en indsats, der i 4 år har været afprøvet i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem Plan T og elevernes skoler. Vi oplever, at elever der har været på Plan T, kan

Læs mere

Skrivelse om at holde rusmidlerne ude af behandlingsmiljøet

Skrivelse om at holde rusmidlerne ude af behandlingsmiljøet Skrivelse om at holde rusmidlerne ude af behandlingsmiljøet Til dig som vil i behandling på behandlingsafdelingen SØ i Statsfængslet i Nyborg Er du med på en helt ny deal? Disse linjer er skrevet til dig,

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde Netværket Interne Auditorer i Danmark Frederiksminde 21. marts 2012 Coach og Organisationskonsulent Karsten Schiøtz Der sker forandringer i virksomheder Eksempler: re-organisering fyringer der bliver skrevet

Læs mere

Værdier for Solsikken/Dyrefryd.

Værdier for Solsikken/Dyrefryd. Bilag til Virksomhedsplanen Værdier for Solsikken/Dyrefryd. Vores mission er: - at passe godt på børnene - at udvikle og lære børnene - at være i dialog med forældrene om børnene - at yde et positivt samarbejde

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø TEMAER i psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilrettelæggelse Arbejdets indhold Kvalifikationer Selvstyring og medindflydelse Kollegiale relationer Ledelsesrelationer De seks guldkorn Indflydelse

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

Forum for Virksomhedsmæglere

Forum for Virksomhedsmæglere BRANCHEKODEKS 1. Præambel Medlemmerne af Forum for Virksomhedsmæglere (herefter FVM) er forpligtede til at følge og markedsføre nærværende branchekodeks. Branchekodeks indeholder betragtninger om almindelig

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Formål dagen Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Kick-off 25. februar 2010 Kirsten M. Poulsen AT SKABE FUNDAMENT for mentor/mentee-samarbejdet for netværket for at opnå et godt udbytte af programmet

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Mentorskab for ledere Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Kære mentorpar Vi ønsker med denne pjece at fortælle lidt om mentorskab og mentoring samt give jer nogle konkrete ideer

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Mariehøns. Oplæg på Hotel Hvide Hus Den 7. december 2011 for Abena A/S. Fra tabu til tema Seksualitet, sundhed og livskvalitet

Mariehøns. Oplæg på Hotel Hvide Hus Den 7. december 2011 for Abena A/S. Fra tabu til tema Seksualitet, sundhed og livskvalitet Mariehøns Oplæg på Hotel Hvide Hus Den 7. december 2011 for Abena A/S Fra tabu til tema Seksualitet, sundhed og livskvalitet - Tabu - Det som vi ikke taler om! Hvorfor er det lige så svært Op til 1700

Læs mere

Bilag 10.2 Forslag til Professionsetik for Dansk Socialrådgiverforening

Bilag 10.2 Forslag til Professionsetik for Dansk Socialrådgiverforening Bilag 10.2 Forslag til Professionsetik for Dansk Socialrådgiverforening Oktober 2010 Forslag til Professionsetik er udarbejdet af Dansk Socialrådgiverforenings resolutionsudvalg på baggrund af oplæg fra

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Fokus på det der virker ICDP i praksis Online version på www.thisted.dk/dagpleje Forord: Gode relationer er altafgørende for et barns trivsel. Det er i det gode samvær barnet udvikler sig det er her vi

Læs mere

Ung og sund Du bestemmer

Ung og sund Du bestemmer Ung og sund Du bestemmer Vejledning rådgivning Hvem bestemmer emnet, målet og vejen dertil? Afsenderperspektiv Autoritært eksperten udtaler sig Vurderende fordømmende, Moraliserende Ikke deltager centreret

Læs mere

Trivsel er, når et barn er glad for sin tilværelse i kraft af gode relationer til familie, kammerater og skole.

Trivsel er, når et barn er glad for sin tilværelse i kraft af gode relationer til familie, kammerater og skole. Antimobbestrategi for Christiansø Skole Gældende fra den Januar 2017 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Målet med vores antimobbestrategi er at sikre, at alle børnene er glade for at komme

Læs mere

Mål for personlige og sociale kompetencer

Mål for personlige og sociale kompetencer Mål for personlige og sociale kompetencer 0. 3. klasse Du kan lide dig selv Du tror på, at du kan noget. Du siger, hvad du mener og føler Du fortæller gerne om dine oplevelser Du får ideer Du er nysgerrig

Læs mere

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO.

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Arbejdsgrundlaget består af fem afsnit: Indledning, Leg og venskaber, Indflydelse, rammer og regler, Medarbejdernes betydning/rolle og Forældresamarbejde

Læs mere

ICF Etiske Regler Juli 2015

ICF Etiske Regler Juli 2015 ICF Denmark er den danske afdeling af ICF Global kontakt@icfdanmark.dk www.icfdanmark.dk www.coachfederation.org ICF Etiske Regler Juli 2015 Forord ICF er forpligtet til at bevare og fremme ekspertise

Læs mere

Tryg base- scoringskort for ledere

Tryg base- scoringskort for ledere INSTITUTIONENS NAVN OG ADRESSE: INSTITUTIONENS LEDER: INSTRUKTØRENS NAVN: STARTDATO Tryg base- scoringskort for ledere Et værktøj til at evaluere din organisation før og efter jeres udviklingsarbejde med

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til Chefen

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til Chefen Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til Chefen En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du kan bidrage til afklaring af dine lederes senkarriereforløb.

Læs mere

At give og modtage konstruktiv feedback

At give og modtage konstruktiv feedback At give og modtage konstruktiv feedback 07.05.06 Hvor svært kan det være? Ret svært åbenbart. Det lyder nemt, men en sikker topscorer i arbejdsklimaundersøgelser er en udbredt oplevelse af, at man ikke

Læs mere

Etisk kodeks Maj 2016

Etisk kodeks Maj 2016 Idégrundlag hoej.dk A/S er grundlagt i 2005 ud fra en ide om, at dødsfald skal kunne kommunikeres og være tilgængelige på tryk og på internettet for efterladte, venner og bekendte - lokalt og globalt.

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Tilværelsespsykologi - bekymringssamtalen

Tilværelsespsykologi - bekymringssamtalen Samtale stil: Generelt Kontaktskabende og åben Informativ og undersøgende Støttende og konfronterende Anerkendende ressourceorienteret (se også: Vi skal tale sammen) Samtalestil : generelt Kontaktskabende

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Hvor var det nu vi kom fra?

Hvor var det nu vi kom fra? Hvor var det nu vi kom fra? Korte møder: Sidste gang arbejdede vi med den professionelle samtale samtalens faser og spørgeteknik. Hvilke refleksioner har det givet dig efterfølgende? Har du anvendt nogen

Læs mere

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati Empowerment Niveauer Empowerment Idræt er vigtig i unges udvikling, fordi det styrker fysisk og mental sundhed samtidig med, at det skaber vigtige, sociale relationer. Idræt er en mulighed for leg, deltagelse

Læs mere

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene:

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene: Værdier i Institution Hunderup, bearbejdet i Ådalen. Sammenhæng: Vi har siden september 2006 arbejdet med udgangspunkt i Den Gode Historie for at finde frem til et fælles værdigrundlag i institutionen.

Læs mere

Assertiv kommunikation

Assertiv kommunikation Assertiv kommunikation Assertiv kommunikation Mere energi og større gennemslagskraft Få dine budskaber ud - med respekt for dig selv og andre Går dit budskab nogle gange ikke igennem? Og bliver din gode

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning Slide 1 Paradigmer i konfliktløsning Kilde: Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet Slide 2 Grundantagelser En forståelse for konflikter som et livsvilkår En tillid til at parterne bedst selv ved, hvad

Læs mere

Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen

Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen KURSETS FORMÅL er at styrke dig i at bruge dig selv bedst muligt, når du kommunikerer på din arbejdsplads. Med nærvær og effektivitet. Du arbejder med din

Læs mere

Ledelse og management

Ledelse og management Kompetenceramme Kompetencer inden for Ledelse og management Kompetenceområdet for ledelsen består af de kompetencer, der er relateret til adfærd med fokus på at lede, motivereog udvikle menneskelige ressourcer

Læs mere

Kommunikationspolitikken på TH. LANGS HF & VUC

Kommunikationspolitikken på TH. LANGS HF & VUC Kommunikationspolitikken på TH. LANGS HF & VUC Kommunikationspolitikken tager udgangspunkt i skolens værdier i praksis og tilstræber at sikre en anerkendende og involverende medindflydelse. Kommunikation

Læs mere

Formålet med Situationsbestemt Ledelse

Formålet med Situationsbestemt Ledelse Formålet med Situationsbestemt Ledelse 1. At åbne for kommunikationen og at øge hyppigheden og kvaliteten af dialogen mellem dig og dine medarbejdere angående præstationer og udvikling 2. At hjælpe medarbejderen

Læs mere

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Kommunikation er den udvekslingsproces, som foregår mellem to eller flere personer. Når flere mennesker er sammen vil der altid være tale om en kommunikationsproces,

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

KOLLABORATION. Vejledning til elevnøgle, klasse

KOLLABORATION. Vejledning til elevnøgle, klasse Vejledning til elevnøgle, 6.-10. klasse I denne vejledning vil du finde følgende: Elevnøgler forklaret i elevsprog. Vejledning og uddybende forklaring til, hvordan man sammen med eleverne kan tale om,

Læs mere

Feedback på arbejdspladsen

Feedback på arbejdspladsen Feedback på arbejdspladsen Feedback på arbejdspladsen kan ses som et læringsværktøj, der sikrer fagligt fokus og udvikling af samarbejdet om kerneopgaven. At opbygge en velfungerende feedbackkultur, kan

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

COACHING. SD Supervision, Coaching, Mentorskab. Elsebet Gjetting Cand.comm. 8. september 2015

COACHING. SD Supervision, Coaching, Mentorskab. Elsebet Gjetting Cand.comm. 8. september 2015 COACHING SD Supervision, Coaching, Mentorskab Elsebet Gjetting Cand.comm. 8. september 2015 Dagens mål er at nå Hvad er coaching? Menneskesyn & Holdninger & Principper Udvalgte metoder? o GROW-modellen,

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Kommunikation & Partnerskab Fordi din relation kan være dit dyreste bekendtskab

Kommunikation & Partnerskab Fordi din relation kan være dit dyreste bekendtskab Kommunikation & Partnerskab Fordi din relation kan være dit dyreste bekendtskab 17.- 18. juni 2015 København Hovedleverandør til Hvad siger deltagerne? Deteretkursus,dervirkeligharrykketmig.Jegerblevetbevidst

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Grundlov FOR. Vanløse Skole

Grundlov FOR. Vanløse Skole Grundlov FOR Vanløse Skole 2 Hvorfor en Grundlov? - Grundloven er Vanløse Skoles DNA. Det er den man kan se, høre og mærke når man er en del af Vanløse Skole - hvad enten det er som elev, forældre eller

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde Netværket Interne Auditorer i Danmark Frederiksminde 16. april 2013 Coach og Organisationskonsulent Karsten Schiøtz Auditorers udfordringer? Hvad oplever du som dine største udfordringer ved at være intern

Læs mere

Værdier i det pædagogiske arbejde

Værdier i det pædagogiske arbejde Værdier i det pædagogiske arbejde SFO s formål er at drive en skolefritidsordning under privatskolen Skanderborg Realskole. SFO er i sin virksomhed underlagt skolens formålsparagraf. SFO ønsker et konstruktivt

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 56 Inviterede 67 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Strandgårdens værdier

Strandgårdens værdier Strandgårdens værdier Tryghed Respekt Inddragelse Tværfaglighed Udarbejdelsen af værdigrundlaget Strandgårdens værdigrundlag er udarbejdet på baggrund af forskellige drøftelser og undersøgelser af værdierne

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Assertiv kommunikation

Assertiv kommunikation Assertiv kommunikation Assertiv kommunikation Få dine budskaber ud med respekt for dig selv og andre Mere energi og større gennemslagskraft i kommunikationen Går dit budskab ikke altid igennem? Og bliver

Læs mere

Derudover er der en række nøgleord som kendetegner det pædagogiske arbejde ved Den selvejende institution Under Kastanien:

Derudover er der en række nøgleord som kendetegner det pædagogiske arbejde ved Den selvejende institution Under Kastanien: STILLINGSBESKRIVELSE Fælles stillingsbeskrivelse for pædagogisk ansat ledelsespersonale ved Den selvejende institution Under Kastanien. Generelt skal det slås fast at du som leder har ansvaret for de dispositioner

Læs mere

klassetrin Vejledning til elev-nøglen.

klassetrin Vejledning til elev-nøglen. 6.- 10. klassetrin Vejledning til elev-nøglen. I denne vejledning vil du til nøglen Kollaboration finde følgende: Elev-nøgler forklaret i elevsprog. En uddybende forklaring og en vejledning til hvordan

Læs mere

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt Børn lærer bedst, når de fungerer socialt 1 Indhold 1. Indledning... p. 3 2. Trivsel, konflikt, mobning... p. 4 3. Hvad gør vi for at forebygge mobning... p. 4 4. Hvad gør vi konkret, når mobning konstateres...

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Værdier i Early Warning

Værdier i Early Warning Værdier i Early Warning Præsentation og gruppearbejde Kolding, den 8. og 9. november 2012 Program - værdier 11.00 11.45 1: Baggrund for at arbejde med værdier i EW 2: Værdier i organisationer 3: Møde om

Læs mere