Fjerde del: ICF s etiske løfte (Pledge og Ethics)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fjerde del: ICF s etiske løfte (Pledge og Ethics)"

Transkript

1 COACHING OG ETIK Første del: ICF s filosofi omkring coaching Den internationale sammenslutning for coaches, The International Coach Federation (ICF) repræsenterer den form for coaching, som anser klienten for at være eksperten i sit eget liv og arbejde, og tror på, at enhver klient er kreativ, ressourcefuld og hel. På dette grundlag er det coachens ansvar at: Finde ud af, afklare og stille sig på linie med, hvad klienten ønsker at opnå Opmuntre klienten til at gå på selvopdagelse Frembringe løsninger og strategier, som kommer fra klienten Holde klienten ansvarlig Anden del: ICF s definition på coaching Professionel coaching er et løbende professionelt forhold, som hjælper mennesker til at skabe ekstraordinære resultater i deres liv, karriere, virksomhed eller organisationer. Gennem coachingprocessen uddyber klienterne deres viden, forbedrer deres præstationsevne og forøger deres livskvalitet. På hvert møde vælger klienten samtalens fokus, mens coachen lytter og kommer med bemærkninger og spørgsmål. Denne interaktion skaber klarhed og sætter klienten til at handle. Coaching forøger klientens fremgang ved at give større fokus og opmærksomhed på valg. Coaching koncentrerer sig om, hvor klienterne er nu, hvad de er villige til at gøre for at nå deres mål, og hvor de ønsker at være i fremtiden. Coaches, der er medlemmer af ICF, erkender, at resultater handler om klientens intentioner, valg og handlinger, støttet af coachens indsats og brug af coachingprocessen. Fjerde del: ICF s etiske løfte (Pledge og Ethics) Som professionel coach anerkender jeg og erklærer, at jeg vil respektere mine etiske forpligtelser over for mine coachingklienter, kolleger og offentligheden i almindelighed. Jeg forpligter mig til at overholde ICF s etiske love (Code of Ethics), at behandle mennesker med værdighed og som selvstændige og ligeværdige mennesker, og at repræsentere disse standarder over for dem, jeg coacher. Overholder jeg ikke dette etiske løfte eller ICF s etiske love, er jeg indforstået med, at ICF med sin beføjelse kan gøre mig ansvarlig, for det jeg har gjort. Derudover er jeg indforstået med, at min ansvarlighed overfor ICF for kontraktbrud kan indebære, at jeg kan miste mit ICF medlemskab eller ICF autorisation. Side 1

2 COACHING OG ETIK ICF-standarden for etisk adfærd Almindelig professionel adfærd Som coach: 1) Vil jeg opføre mig på en måde, der afspejles positivt på coach-erhvervet og jeg vil afstå fra adfærd eller udtalelser, der kan få negativ betydning for folks forståelse eller accept af coaching som erhverv. 2) Vil jeg ikke forsætligt udtale mig usandt eller vildledende offentligt, eller fremsætte skriftlige, falske påstande i forbindelse med coaching-erhvervet. 3) Vil jeg respektere, at der er forskellige måder at coache på. Jeg vil respektere andres indsats og bidrag og ikke udlægge dem som mine egne. 4) Vil jeg være opmærksom på alt, hvad der kan føre til misbrug af min indflydelse ved at anerkende coachingens egenskab og at den kan påvirke andres liv. 5) Vil jeg altid være opmærksom på personlige problemer, der måtte kunne svække, konflikte med eller forstyrre min coaching eller mine professionelle relationer. Når det er nødvendigt vil jeg straks søge professionel hjælp, sætte de nødvendige aktiviteter i gang og om nødvendigt begrænse eller standse min coachingbeskæftigelse. 6) Som træner eller vejleder af nuværende eller potentielle coaches, vil jeg overholde ICFs etiske kodeks i alle uddannelses- og vejledningssituationer. 7) Vil jeg udføre og rapportere undersøgelser med kompetence og ærlighed, og jeg vil overholde anerkendte, videnskabelige normer. Mine undersøgelser vil have alle nødvendige godkendelser eller tilladelser fra involverede personer. De vil blive udført, så de beskytter deltagerne på rimelig vis fra alle potentielle skader. Alle undersøgelser vil blive gennemført, så de overholder det aktuelle lands love. 8) Vil jeg oprette, vedligeholde, lagre og bortskaffe alle coachingregistre på en måde, der fremmer fortroligheden og overholder alle gældende love. 9) Vil jeg kun bruge ICFs medlems-kontaktinformation ( -adresser, telefonnumre osv.) på den måde og i det omfang, det er tilladt af ICF. Side 2

3 ICF-standarden for etisk adfærd forts. Professionel adfærd over for klienten 10) Jeg er ansvarlig for at sætte klare, passende og kulturfølsomme grænser, der regulerer enhver fysisk kontakt, jeg måtte få med mine klienter. 11) Jeg bliver ikke seksuelt involveret med nogen af mine klienter. 12) Jeg vil lave klare aftaler med mine klienter og respektere alle aftaler mht. mine professionelle coachingforhold. 13) Ved coachingarbejdets begyndelse vil jeg sørge for, at klienten forstår, hvad coaching er, fortrolighedens forpligtelser, økonomiske aftaler og andre betingelser for coaching-aftalen. 14) Jeg vil beskrive mine kvalifikationer, ekspertise og erfaring som coach. 15) Jeg vil ikke vildlede eller komme med usande påstande om, hvad min klient vil kunne opnå ved coachingprocessen eller fra mig som coach. 16) Jeg vil ikke give mine klienter eller mulige klienter informationer eller råd, som jeg ved eller tror, er vildledende. 17) Jeg vil ikke bevidst udnytte aspekter af coach-klientforholdet til min egen personlige, professionelle eller økonomiske fordel eller vinding. 18) Jeg vil respektere klientens ret til at afslutte coachingen når som helst under forløbet. Jeg vil være opmærksom på tegn på, at klienten ikke længere har fordel af coachingen. 19) Hvis jeg mener, at klienten vil have større gavn af en anden coach eller en anden rådgiver, vil jeg opfordre klienten til at skifte. 20) Jeg vil foreslå, at min klient søger andre rådgivere, når jeg anser det for passende eller nødvendigt. 21) Jeg vil gøre alt rimeligt for at informere relevante myndigheder i tilfælde af, at min klient afslører en hensigt om at bringe sig selv eller andre i fare. Fortrolighed 22) Jeg vil respektere min klients fortrolighed, med mindre der er en anden aftale med klienten, eller hvis loven kræver noget andet. 23) Jeg vil indgå aftale med klienterne, før jeg bruger deres navne som referencer eller offentliggør anden information, der kan identificere dem. 24) Jeg vil aftale det med klienten, før jeg overdrager information om klienten til min stedfortræder. Interessekonflikter 25) Jeg vil søge at undgå konflikter mellem mine egne og min klients interesser. 26) Når som helst en interessekonflikt eller muligheden for en sådan opstår, vil jeg åbent diskutere det med min klient, så vi kan sørge for, at det kommer min klient til gode. 27) Jeg vil informere min klient om alle forventede betalinger fra tredjeparter, som jeg måtte modtage efter referencer fra klienten. 28) Jeg vil kun bytte serviceydelser, produkter eller anden ikke-økonomisk betaling, når det ikke påvirker vores coachingforhold. Side 3

4 Detaljeret forklaring af ICFs kernecoachingkompetencer De følgende elleve kerne-coachingkompetencer er defineret af ICF og udviklet for at opnå bedre forståelse for de kompetencer og fremgangsmåder der bruges i coaching i dag. De vil også hjælpe dig med at afstemme forholdet mellem den forventede coach-specifikke uddannelse og den uddannelse du har fået. Endelig blev disse kompetencer brugt som grundlag for ICFs anerkendende procesundersøgelse. Kernekompetencerne er grupperet i fire klynger iht. logisk sammenhæng baseret på en almindelig betragtning af kompetencerne i hver gruppe. Grupperingerne og de individuelle kompetencer er ikke vægtede de repræsenterer ikke nogen form for prioritering, for de er alle basale og kritiske for enhver kompetent coach. BEMÆRK: Hver kompetence beskrevet på følgende sider har en definition og tilhørende adfærd. Adfærd klassificeres enten som: Bør altid være til stede og synlig i alle coachingforhold (almindelig skrift) eller: Er nødvendige i specielle coachingsituationer og derfor ikke altid synlige i alle coachingsammenhænge (kursiv). A. ETABLERING AF GRUNDLAG 1. Overholder etiske retningslinjer og professionelle normer Forstår coachingetik og normer og evner at bruge dem på passende måde i alle coachingsituationer. a. Forstår og udviser ICFs adfærdsnormer (se liste) i egen adfærd, b. Forstår og følger alle ICFs etiske retningslinjer (se liste), c. Kommunikerer klart forskellene mellem coaching, rådgivning, psykoterapi og andre rådgivererhverv, d. Henviser klienten til en anden rådgiver efter behov, er klar over, hvornår dette er nødvendigt og kender de tilgængelige ressourcer. 2. Etablering af coachingaftalen Forstår hvad der kræves i det specifikke coachingforhold og kan udforme en aftale med den potentielle og nye klient om coachingproces og -forhold. a. Forstår og kan forhandle effektivt med klienten om retningslinjer og specifikke parametre i coachingforholdet (f.eks. logistik, honorar, planlægning, inddragelse af andre, om nødvendigt), b. Opnår aftale om, hvad der er passende i forholdet og hvad der ikke er, hvad der er tilbudt og hvad ikke og om klientens og coachens ansvar, c. Afgør om der er effektiv match mellem hans/hendes coachingmetode og den mulige klients behov. Side 4

5 B. SAMARBEJDE OM FORHOLDET 3. Etablerer et tillidsfuldt og nært forhold til klienten Er i stand til at skabe et trygt, støttende miljø der giver vedvarende, gensidig respekt og tillid a. Viser ærlig interesse for klientens velvære og fremtid, b. Viser vedvarende personlig integritet, ærlighed og oprigtighed, c. Laver klare aftaler og holder løfter, d. Viser respekt for klientens opfattelser, lærestil, personlighed, e. Giver vedvarende støtte og kæmper for ny adfærd og aktiviteter inklusive de, der involverer risici og frygt for fiasko, f. Beder om tilladelse til at coache klienten i nye, følsomme områder. 4. Coachingtilstedeværelse Kan være fuldt til stede og skabe spontane relationer med klienten, er åben, fleksibel og tillidsfuld a. Er til stede og fleksibel i coachingprocessen, bevæger sig i nuet, b. Har adgang til egen intuition og stoler på selvets indre bevidsthed følger mavefornemmelsen, c. Er åben for ikke at vide alt og for at løbe risici, d. Ser mange måder at arbejde med klienten på og vælger i øjeblikket den mest effektive, e. Bruger humor effektivt for at skabe lethed og energi, f. Er sikker ved skift af perspektiv og eksperimenterer med nye muligheder for egne aktiviteter, g. Har selvtillid nok til at kunne arbejde med stærke følelser og kan styre sig selv uden at blive overvældet af eller involveret i klientens følelser. C. AT KOMMUNIKERE EFFEKTIVT 5. Aktiv lytning Kan fokusere fuldstændigt på, hvad klienten siger og ikke siger, forstår meningen med det sagte sammenholdt med klientens ønsker og støtter klientens personlige udtryksform a. Er opmærksom på klienten og dennes dagsorden og ikke på egne ønsker for klienten, b. Hører klientens bekymringer, mål, værdier og overbevisninger om, hvad der er og ikke er muligt, c. Skelner mellem ordene, tonefaldet og kropssproget, d. Laver sammendrag, omformulerer, gentager og genspejler det klienten har sagt for at sikre klarhed og forståelse, e. Opmuntrer, accepterer, udforsker og forstærker klientens udtryk for følelser, opfattelser, bekymringer, overbevisninger, forslag osv., f. Integrerer og bygger på klientens idéer og forslag, g. Trækker en linje eller forstår essensen i klientens kommunikation og hjælper klienten fremad i stedet for at forfalde til lange beskrivelser, h. Tillader klienten at få luft eller forklare situationen ude fordømmelse eller begrænsninger for at komme videre til næste trin. Side 5

6 6. Stærke spørgsmål Evner at stille spørgsmål der kan afsløre den nødvendige information for at få det maksimale ud af coachingforholdet og klienten a. Stiller spørgsmål der viser at man har lyttet aktivt og har forståelse for klientens synsvinkel, b. Stiller spørgsmål der kan fremkalde opdagelser, indsigt, engagement eller aktivitet (f.eks. spørgsmål, der udfordrer klientens antagelser), c. Stiller åbne spørgsmål der skaber større klarhed, muligheder eller ny læring, d. Stiller spørgsmål der fører klienten hen imod, hvad klienten ønsker, ikke spørgsmål, der får klienten til at forsvare sig eller kigge tilbage. 7. Direkte kommunikation Evner at kommunikere effektivt under coachingsessioner og bruge det sprog, der har den største, positive virkning over for klienten a. Er klar, velformuleret og direkte i kommunikation og feedback, b. Omformulerer og udtrykker budskabet, så klienten kan se det, som han/hun er usikker på, fra en anden synsvinkel, c. Angiver klare coachingmål, dagsordner for møder, formål med teknikker eller øvelser, d. Bruger et passende og respektfuldt sprog over for klienten (f.eks. ikke kønsdiskriminerende, racistisk, teknisk sprog eller faglig slang). e. Bruger metaforer og analogier for at illustrere et synspunkt eller maler et verbalt billede. D. AT FREMME LÆRING OG RESULTATER 8. Skaber bevidsthed Kan integrere og evaluere mange informationskilder og skabe fortolkninger, der hjælper klienten med at opnå bevidsthed og derved de aftalte resultater. a. Går bagom det sagte og vurderer klientens bekymringer uden at hænge fast i klientens beskrivelse, b. Undersøger tingene for at fremme forståelse, bevidsthed og klarhed, c. Hjælper klienten til at forstå underliggende bekymringer, typiske og fastgroede opfattelser af sig selv og verden, forskelle mellem fakta og fortolkninger, forskelle mellem tanker, følelser og aktiviteter, d. Hjælper klienter med selv at opdage nye tanker, overbevisninger, opfattelser, følelser, stemninger osv. der styrker deres evne til at handle og opnå det, der er vigtigt for dem, e. Kommunikerer bredere perspektiver til klienterne og inspirerer dem til at ændre synsvinkel og finde nye handlingsmuligheder, f. Hjælper klienterne til at se forskellige, indbyrdes relaterede faktorer der påvirker dem og deres adfærd (f.eks. tanker, følelser, krop, baggrund), Side 6

7 8. Skaber bevidsthed forsat- a. Formulerer indsigter over for klienten på en måde, som klienten kan bruge og forstå, b. Identificerer styrker kontra områder, der skal styrkes og gro, og hvad der er mest vigtigt at tage fat på i coachingen, c. Beder klienten skelne mellem ubetydelige og vigtige emner og enkeltstående kontra tilbagevendende adfærd, i tilfælde, hvor der er forskel mellem det sagte og det gjorte. 9. Tilrettelægger aktiviteter Evner i samarbejde med klienten at skabe muligheder for vedvarende læring under coachingen, i arbejds-/livssituationer og for at kunne gør det, der mest effektivt fører hen imod de aftalte coachingresultater. a. Brainstormer og hjælper klienten med at definere aktiviteter der vil gøre klienten i stand til at vise, praktisere og fordybe sig i ny lærdom, b. Hjælper klienten med at fokusere på og systematisk undersøge specifikke hensyn og muligheder, der er centrale for de aftalte coachingmål, c. Ansporer klienten til at undersøge alternative ideer og løsninger, evaluere muligheder og træffe relaterede beslutninger, d. Fremmer aktivt eksperimenterende og selv-opdagende adfærd, hvor klienten straks anvender det, der er blevet diskuteret og lært under sessionerne, i hans/hendes arbejdsliv eller tilværelse, e. Fejrer klientens succeser og muligheder for fremtidig vækst, f. Udfordrer klientens antagelser og perspektiver for at fremprovokere nye ideer og finde nye muligheder for aktivitet, g. Er fortaler for eller kommer frem med synsvinkler, der passer til klientens mål og får klienten til at overveje dem uden begrænsninger, h. Hjælper klienten til at gøre det nu under coachingsessionen, og yder øjeblikkelig støtte, i. Fremmer, udvider og udfordrer, men skaber også en behagelig indlæringshastighed. Side 7

8 10. Planlægning og målsætning Kan udvikle og opretholde en effektiv coachingplan sammen med klienten a. Samler indhentet information og formulerer en coachingplan og udviklingsmål med klienten, der håndterer bekymringer og større læringsog udviklingsområder, b. Skaber en plan med resultater der er opnåelige, målelige, specifikke og har tidsfrister, c. Justerer planen iht. coachingprocessen og efter ændringer i situationen, d. Hjælper klienten med at identificere og få adgang til forskellige kilder til lærdom (f.eks. bøger, andre rådgivere), e. Identificerer og sætter tidlige succesmål, der er vigtige for klienten. 11. Styrer fremgang og ansvarlighed Kan holde fokus på, hvad der er vigtigt for klienten og lader klienten få ansvaret for at komme i gang a. Stiller klare krav til klientaktiviteter, der kan flytte klienten mod de angivne mål, b. Følger op ved at spørge klienten om disse aktiviteter, som klienten har forpligtet sig til under den/de tidligere sessioner, c. Giver anerkendelse til klienten for, hvad der er gjort, ikke gjort, lært eller hvad klienten er blevet opmærksom på siden de tidligere coachingsessioner, d. Forbereder, organiserer og gennemgår effektivt al information der er indhentet under sessionerne sammen med klienten, e. Holder klienten på sporet mellem sessionerne ved at holde fokus på coachingplanen og de resultater, der var skabt enighed om og på emner for fremtidige sessioner, f. Fokuserer på coachingplanen, men er også åben for at justere adfærd og aktiviteter baseret på coachingprocessen og ændre retning under sessionerne, g. Er i stand til at flytte frem og tilbage i det store billede af, hvor klienten er på vej hen og opstille en ramme for, hvad der bliver diskuteret, og hvor klienten ønsker at nå hen, h. Fremmer klientens selvdisciplin og holder klienten fast på, hvad vedkommende siger, han/hun vil gøre, mht. resultaterne for en påtænkt aktivitet eller en bestemt plan med relaterede tidsrammer, i. Udvikler klientens evne til at træffe beslutninger, håndtere nøgleemner og udvikle sig selv (ved at få feedback, prioritere og angive indlæringshastighed og ved at tænke over og lære af erfaringer), j. Konfronterer klienten på en positiv måde, når han/hun ikke udførte de aftalte aktiviteter. Side 8

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER De følgende elleve centrale coaching kompetencer er beskrevet for at skabe større forståelse for de færdigheder og tilgange, der anvendes i moderne coacharbejde som defineret af ICF. De vil også kunne

Læs mere

MINIMUMSKRAV FOR ACC CERTIFICERING KOMPETENCE FOR KOMPETENCE

MINIMUMSKRAV FOR ACC CERTIFICERING KOMPETENCE FOR KOMPETENCE MINIMUMSKRAV FOR ACC CERTIFICERING KOMPETENCE FOR KOMPETENCE Copyright 2006, International Coach Federation. ICF føler sig forpligtet til at støtte medlemmerne i at udvide deres coachingfærdigheder. Hver

Læs mere

MINIMUMSKRAV FOR ACC CERTIFICERING SPECIFICERET FOR HVER KOMPETENCE. Copyright 2006, International Coach Federation.

MINIMUMSKRAV FOR ACC CERTIFICERING SPECIFICERET FOR HVER KOMPETENCE. Copyright 2006, International Coach Federation. MINIMUMSKRAV FOR ACC CERTIFICERING SPECIFICERET FOR HVER KOMPETENCE Copyright 2006, International Coach Federation. ICF føler sig forpligtet til at støtte medlemmerne i udviklingen af deres coachkompetencer.

Læs mere

Coaching. Kinesisk ordsprog

Coaching. Kinesisk ordsprog Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference Indledning Dine tanker bliver til dine ord, Dine ord

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Mindjuice s Coachuddannelse

Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse er opstået ud af mange års erfaring med coaching kombineret med et voksende commitment om at skabe ekstraordinære coaches. Med ekstraordinær mener

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Kommunikation er den udvekslingsproces, som foregår mellem to eller flere personer. Når flere mennesker er sammen vil der altid være tale om en kommunikationsproces,

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Skrivelse om at holde rusmidlerne ude af behandlingsmiljøet

Skrivelse om at holde rusmidlerne ude af behandlingsmiljøet Skrivelse om at holde rusmidlerne ude af behandlingsmiljøet Til dig som vil i behandling på behandlingsafdelingen SØ i Statsfængslet i Nyborg Er du med på en helt ny deal? Disse linjer er skrevet til dig,

Læs mere

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Kompetencekatalog Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Færdighedstyper FT1000 Forretning Evnen til at udvikle og implementere

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Formål dagen Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Kick-off 25. februar 2010 Kirsten M. Poulsen AT SKABE FUNDAMENT for mentor/mentee-samarbejdet for netværket for at opnå et godt udbytte af programmet

Læs mere

Ledelse og management

Ledelse og management Kompetenceramme Kompetencer inden for Ledelse og management Kompetenceområdet for ledelsen består af de kompetencer, der er relateret til adfærd med fokus på at lede, motivereog udvikle menneskelige ressourcer

Læs mere

Assertiv kommunikation

Assertiv kommunikation Assertiv kommunikation Assertiv kommunikation Mere energi og større gennemslagskraft Få dine budskaber ud - med respekt for dig selv og andre Går dit budskab nogle gange ikke igennem? Og bliver din gode

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

Etiske principper for nordiske psykologer

Etiske principper for nordiske psykologer Etiske principper for nordiske psykologer 0. Forord Fagetiske principper er en præcisering af den almene etik, der gælder såvel for psykologer som for alle andre mennesker. Gennem deres arbejde kommer

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Mentorordning elev til elev

Mentorordning elev til elev Mentorordning elev til elev Formidling af kontakt mellem elever på 2. og 3. år (mentor) og 1. år (mentee) Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad er en mentor og en mentee?, 3 Formål med mentorordningen, 3

Læs mere

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier:

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier: Den 19. januar 2015 Elevcoaching Elevcoaching er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

En lille bog om. nlp og

En lille bog om. nlp og En lille bog om Coaching med nlp og enneagrammet Indhold 3 Hvad er coaching? 6 Hvad skal en Coach kunne? 8 NLP og coaching 10 Enneagrammet og coaching 12 NLP Huset Hvad er coaching? Begrebet coaching stammer

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

Kære LINAK medarbejder

Kære LINAK medarbejder Værdihåndbog Kære LINAK medarbejder Hvad er en værdihåndbog? For LINAK er det et forsøg på at samle de holdninger, vi har til tingene og de værdier, vi bygger på. De resultater, vi har præsteret sammen

Læs mere

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger Coaching - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger At coache er en færdighed som at cykle. Når først du har fået det lært, er det meget let og det vil kunne gøre det uden at tænke over det.

Læs mere

PRODUKTBLAD / Outplacement. Personlig udvikling. Baggrund. I dag er starten på et nyt kapitel i dit arbejdsliv

PRODUKTBLAD / Outplacement. Personlig udvikling. Baggrund. I dag er starten på et nyt kapitel i dit arbejdsliv PRODUKTBLAD / Outplacement Baggrund I dag er starten på et nyt kapitel i dit arbejdsliv Personlig udvikling Der er kun 1 person, der kan være ansvarlig for dit liv, ja, rigtigt gættet, det er DIG SELV.

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

360 feedback kompetenceanalyse

360 feedback kompetenceanalyse 360 feedback kompetenceanalyse Ekspert kompetencerapport og interviewguide Janus Mikkelsen Slotmarken 18, 1.th. DK-2970 Hørsholm T + 45 70 20 33 20 I www.summitconsulting.dk E Info@summitconsulting.dk

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere Tillidsbaseret Lean Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere 2014 Lean Akademiet & Living Lean - Danmark Hvordan du med udgangspunkt

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

Lektions- og pensumbeskrivelse

Lektions- og pensumbeskrivelse Lektions- og pensumbeskrivelse Mentaltræning og personligt udviklingsforløb for hørehæmmede Understøtter og udvikler hørehæmmedes menneskelige og personlige potentiale Indhold: 1. Overordnede udbytte af

Læs mere

Kommunikation & Partnerskab Fordi din relation kan være dit dyreste bekendtskab

Kommunikation & Partnerskab Fordi din relation kan være dit dyreste bekendtskab Kommunikation & Partnerskab Fordi din relation kan være dit dyreste bekendtskab 17.- 18. juni 2015 København Hovedleverandør til Hvad siger deltagerne? Deteretkursus,dervirkeligharrykketmig.Jegerblevetbevidst

Læs mere

Mål for personlige og sociale kompetencer

Mål for personlige og sociale kompetencer Mål for personlige og sociale kompetencer 0. 3. klasse Du kan lide dig selv Du tror på, at du kan noget. Du siger, hvad du mener og føler Du fortæller gerne om dine oplevelser Du får ideer Du er nysgerrig

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere ICF-godkendt uddannelse Ledernes COACHUDDANNELSE Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere Få en internationalt godkendt

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Hjælpsomme vi er aldrig alene

Hjælpsomme vi er aldrig alene Hjælpsomme vi er aldrig alene Vi er hjælpsomme og gør kollegerne til stjerner. Vi ved, at bag en k a er står der en k a er og igen en k a er. Du og vi er aldrig alene. Vi giver til hinanden jo mere jo

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år

Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år Følgende emner er grundlæggende på hvert modul, hvorfor de ikke altid nævnes under de enkelte modulbeskrivelser. Emnerne behandles både teoretisk og praktisk:

Læs mere

Modul 1: Tovholderens rolle og opgaver i LP-gruppen

Modul 1: Tovholderens rolle og opgaver i LP-gruppen Modul 1: Tovholderens rolle og opgaver i LP-gruppen Dette første modul har fokus på tovholderens rolle og opgaver i arbejdet med LPmodellen. Tovholderens vigtigste opgave er at sikre, at samarbejdet i

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Det, der ligger før os, og det, der ligger efter os, er for intet at regne mod det, der ligger inden i os. - Oliver Wendell Holmes Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Så er Mindjuice

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

Kommunikation & Personlig Performance M1 Rådgiveruddannelsen Østlige Øer

Kommunikation & Personlig Performance M1 Rådgiveruddannelsen Østlige Øer Kommunikation & Personlig Performance M1 Rådgiveruddannelsen Østlige Øer Efterår 2008 Dag 1 Kropsproget i rådgivningssamtalen kl.10:00 Velkomst og siden sidst Erfaringer fra AL dagene Hvad er kommunikation?

Læs mere

Forandringsagenten. Efter denne lektion skal du:

Forandringsagenten. Efter denne lektion skal du: Forandringsagenten Forandringsagenten Rollemodel Krav til de enkelte roller Diffusionssystemer Forandringsplanlægning Slide no.: 1 Efter denne lektion skal du: Kende til forandringsagentens rolle og ansvar

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Marte Meo metodens principper. At positiv bekræfte initiativ. At sætte ord på egne og andres initiativer. at skabe en følelsesmæssig god atmosfære

Marte Meo metodens principper. At positiv bekræfte initiativ. At sætte ord på egne og andres initiativer. at skabe en følelsesmæssig god atmosfære Marte Meo metodens principper At følge initiativ At positiv bekræfte initiativ At sætte ord på egne og andres initiativer Turtagning Positiv ledelse at skabe en følelsesmæssig god atmosfære at følge, bekræfte

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Sociale medier en guide for læger

Sociale medier en guide for læger Sociale medier en guide for læger 2012 SOCIALE MEDIER ER ALLE DIGITALE TJENESTER OG SIDER, HVOR BRUGEREN KAN BIDRAGE MED INDHOLD OG DELE DET MED VENNER OG RESTEN AF OMVERDENEN. DET GÆLDER FACEBOOK, LINKEDIN,

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

Social færdigheds test.

Social færdigheds test. Social færdigheds test. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål som du kan se nedenfor. Læs dem og besvar dem et af gangen ved at give dig en karakter mellem 0 og 10, hvor 0 = Passer slet ikke 10 =

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

5.6. Kernen i coaching

5.6. Kernen i coaching Coaching Forlaget Andersen 5.6. Kernen i coaching Af redaktør, M.A., Int. Cert. Coach, Lucy Vittrup, Lucy Vittrup & Company lv@lucyvittrup.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Formål 2. Hvem

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø TEMAER i psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilrettelæggelse Arbejdets indhold Kvalifikationer Selvstyring og medindflydelse Kollegiale relationer Ledelsesrelationer De seks guldkorn Indflydelse

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Håndter konfliker. V/ Rie Frilund Skårhøj

Håndter konfliker. V/ Rie Frilund Skårhøj Køb bøgerne i dag Håndter konfliker V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Mentorskab for ledere Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Kære mentorpar Vi ønsker med denne pjece at fortælle lidt om mentorskab og mentoring samt give jer nogle konkrete ideer

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Fokus på Trivsel Slettestrand 14 september 2011

Fokus på Trivsel Slettestrand 14 september 2011 Fokus på Trivsel Slettestrand 14 september 2011 Hanne Tietze Vognsgaard Proces&Projektkonsulent HTV 1 Trivsel Sidder du godt? Mærk lige efter. Sidder din sidemand godt? Hvad betyder trivsel for dig derhjemme

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Vane 1: Kend dig selv

Vane 1: Kend dig selv 1 Vane 1: Kend dig selv 2 Selvindsigt er nøglen til kommunikativ kompetence 4 Begrænsende overbevisninger Jeg lærer det aldrig Jeg er en dårlig kommunikator og sådan er det bare Folk lytter ikke, når jeg

Læs mere

Side 1. Værd at vide om...

Side 1. Værd at vide om... Side 1 Værd at vide om... ... dit arbejde i hjemmeplejen Forbindelsesvej 12. 2. sal 2100 København Ø Telefon +45 38 38 00 00 - www.competencehouse.dk Værd at vide om forebyggelse af konflikter i trekantssamarbejdet

Læs mere