Gruppe 24. Peter Eigil Horn. Michael Lajlev 04s095 Thomas Rasmussen 04s092. Vejleder: Jakie Mørch Wrigley

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gruppe 24. Peter Eigil Horn. Michael Lajlev 04s095 Thomas Rasmussen 04s092. Vejleder: Jakie Mørch Wrigley"

Transkript

1 Gruppe 24 Peter Eigil Horn Kim Mandal 04s077 04s094 Michael Lajlev 04s095 Thomas Rasmussen 04s092 Vejleder: Jakie Mørch Wrigley Projekt 3: Kulturmødet Jydsk Pædagog Seminarium

2 Indledning Kulturmødet kan i disse dage være noget vanskeligt at få øje på. De områder der huser mange mennesker af anden etnisk herkomst end dansk (Gellerup, Vollsmose, Mjølner-parken) fremstår i medierne som fuldstændigt kulturelt isoleret fra det danske samfund. At den personlige oplevelse af disse områder altid vil være mere nuanceret er et faktum, der desværre ikke rammer de mange, der aldrig oplever områderne på egen hånd, men må basere deres holdninger på mediernes beskrivelse. Netop derfor er det personlige møde så essentielt for den gensidige forståelse, og kulturmødet opstår af asken fra denne ild. Rollen som kulturformidler er, efter vores bedste overbevisning, en central del af det pædagogiske virkefelt, og i dette perspektiv er det væsentligt at vi, som studerende, opnår erfaring med denne type arbejde. Vi vil i det følgende forsøge at give en fyldestgørende redegørelse for de oplevelser, iagttagelser og refleksioner vi gjorde i mødet med de unge mennesker, der har fundet et hjem i huset på Oslovej samt de mennesker, for hvem det er opgaven, at skabe dem en bæredygtig tilværelse i Danmark. Problemformulering Hvad er den pædagogiske opgave på bosted for unge uledsaget flygtninge? Emneafgrænsning Vi vil i denne opgave igennem iagttagelser og interviews opnå viden om, og tilegne sig os de færdigheder og metoder, der i særlig grad gør sig i arbejdet i et flerkulturelt bostedssammenhæng. I dette arbejde vil vi sætte fokus på de unges identitets- og relationsdannelse i grænselandet mellem deres oprindelige, og det vi definerer som dansk kultur samt selve kulturbegrebet. Vi har desuden søgt at give en redegørelse for det politiske miljø, der definerer området med den hensigt at få en forståelse for de politiske intentioner. Vi vil desuden søge at klarlægge, hvilke tiltag personalet gør for at understøtte de unge i forståelsen af deres oprindelige kultur. Ydermere vil vi sætte fokus på, hvordan man med pædagogiske værktøjer såsom anerkendende relationer, og herredømmefri kommunikation kan understøtte sådanne mål. 1

3 Metode beskrivelse. Vi har valgt i denne opgave at fokusere på det pædagogiske arbejde med uledsagede flygtningebørn, hvor vi tager udgangspunkt i dagligdagen på et børnehjem i Silkeborg. Under vores tre besøg på institutionen har vi interviewet lederen og en af de faste pædagoger, med den forstående forskningstype som defineret i Forskning om og med mennesker som udgangspunkt for interviewet 1. Der udover har vi gennem socialsamvær og observationer forsøgt at få indblik i de unges hverdag og råderum. Ydermere har vi igennem faglig relevant litteratur forsøgt at opbygge viden omkring de problemstillinger, der ligger i sådan et arbejde. Her igennem har vi ved brug af de førnævnte arbejdsmetoder haft det mål at klarlægge det arbejde, der ligger i grænselandet mellem dansk og anden kultur. Hvad er Kultur? Ordet kultur bliver brugt flittigt i daglig tale, og er ved at blive et intetsigende popord som i aviser og andre medier tit bliver sat i sammenhæng med kunstværker, koncerter og teater. Overalt i verden har mennesker et bud på, hvad kultur er. Vi vil prøve at kikke på forskellige bud på, hvad kultur er, og så derigennem finde vores eget ståsted. Hartvig Frisch (1893): Kultur er Vaner Hvis vi købte Frisch 2 simple definition på kultur, ville denne opgave hurtigt være løst. Det ville heller ikke kræve den store doktorgrad at løse integrationsproblemet i det danske samfund. Lærer du vores vaner, så er du integreret. Alligevel havde Frisch en ide om, hvad kultur er for et begreb. Hvis man slår op i Politikens retskrivnings & betydningsordbog, finder man en mere specifik definition, som stadig kan passe ind i de fleste kontekster, hvor kultur opstår. Politikens retskrivnings & Betydnings ordbog: Vaner, tro, kunst og alle andre resultater af menneskelig virksomhed som en bestemt gruppe personer i en bestemt periode I bogen det multikulturelle samfund 3, kommer forfatterne med denne definition: Kultur kan bredt defineres som et system af værdier og symboler, der præger vores holdninger og adfærd. Et samspil mellem, hvordan vi fortolker verden, og hvordan vi handler med og i verden. Kultur er et dynamisk og bevægeligt fænomen, der udfolder sig på to indbyrdes afhængige 1 Launsø og Reiper s Psykologisk pædagogisk ordbog, Gyldendal, udgave 14, Mogens Hansen, Poul Thomsen og Ole Varming, Det Multikulturelle samfund - og det danske, Side 10, 2005, Allan Friis Clausen og Poul Storgaard Mikkelsen, 1. oplag, 1. udgave 2

4 niveauer, nemlig det individuelle og det kollektive. Her får vi flere ord på og mere dybde i definitionen. Nedenfor har vi stillet det op som en figur. Den viser kulturens præg på individet. Et eksempel: Jørgen går i 6. klasse. De skiftes til at have kage med til klassens time. Jørgen bliver nødt til at skifte skole. Da han starter i den nye klasse, undrer han sig over, at de ikke får kage til klassens time. Han mærker næsten vandet løbe i munden af ham, når han tænker på klassens time. Der er mange bud på, hvad kultur er, men størstedelen hælder til en opfattelse af, at hvis man har fælles kultur, så har man fælles verdensopfattelse. Denne oplæring i ens kulturelle arv er noget, der foregår hele livet. Kultur skal også betragtes som et dynamisk fænomen, hvilket er årsagen til, at den ændrer sig fra generation til generation. Hvis man skal finde frem til ens egen kultur, er det oplagt at Den virkelig vise opleve andres. Her tænker vi ikke på det aviser beskriver som kultur (at er den, som formår at forstå også den, høre musik eller andre kunstneriske kilder). Vi må finde frem til som han ikke forstår. hverdagskulturen, så vi kan opnå en forståelse for, hvorfor kulturen er, Piet Hein som den er. Et eksempel på at folk i dag gerne vil opleve andres kultur, er en stigende interesse for, at rejse som backpacker, eller bestille en rejse med besøg til en lokal landsby. Backpackeren vil tit søge efter at leve som de lokale, handle på det lokale marked, hænge ud, hvor der er mange lokale. Turisten besøger en lokal landsby og vender derefter hjem til hotellet med den med medbragte danske leverpostej og de danske guider. Begge vil kunne berette om, at de har oplevet et stykke ukendt kultur, om end på hver deres niveau. 3

5 Geert Hofstedes kulturteori Geert Hofstede er en tidligere personaledirektør i IBM, som har udviklet to brugbare værktøjer til kulturforståelse. Det første er Det Mentale program 4, som er lavet for at hjælpe os med at huske på, hvorfor andre menneskers adfærd er anderledes end vores egen. Når vi møder et menneske, observerer vi hinandens personlighed. Personligheden kommer frem igennem vores handlinger og vores adfærd. Kulturen kan opdeles i det individuelle program, som er de nedarvede egenskaber, vi har fra barnsben, samt den indsigt man får i værdier og normer op gennem hele sit liv. Det kollektive program er fælles for alle, som tilhører en bestemt kultur, hvorigennem de deler værdier, normer og traditioner. Den menneskelige natur er de evner og følelser, som alle mennesker har. Eks. græde og spise. Geert Hofstede har lavet en sammenligning med 40 lande, hvor han har lavet en målbar analyse indenfor 4 dimissioner: Magtdistance, individualisme, maskulinitet og struktureringsbehov. Her er en sammenligning mellem Danmark og de Arabiske lande 4 Det kulturelle møde, Anne Skaarup Rasmussen og Georg Bang-Mikkelsen, 1. udgave, 1. oplag, 2005, side

6 PDI: Stor magtdistance Lille magtdistance IDV: Individualisme Kollektivisme MAS: Maskulinitet Femininitet UAI: Stort struktureringsbehov Lille struktureringsbehov Denne undersøgelse er lavet blandt IBMs ansatte, hvilket gør, at dette ikke er et repræsentativt udsnit af landets befolkning. Vi har heller ikke kunnet finde frem til, hvem han har spurgt. Om det er fra lagermedarbejder til afdelingsleder. Da graferne er så markant forskellige, syntes vi dog alligevel, at de er relevante ved at indikere, at der store kulturelle forskelle inden for de 4 dimensioner. Hvis vi kikker på magtdistancen, vil vi kunne se, at de Arabiske lande har en meget større magtdistance. Det betyder, at de er vant til hierarki, disciplin og forskelsbehandling. Lad os nu forstille os, hvilken kulturkontrast de møder, hvis de kommer til Danmark, hvor vi vægter en lille magtdistance, som resulterer i, at alle gerne skulle føle sig ligeværdige og som en demokratisk medborger. Et eksempel på maskuliniteten, kunne være barsel. En mand fra Kurdistan ville finde det svært at holde barsel, da det igennem generationer har været kvinder, der har passet børnene i Kurdistan. Sådanne oplevelser vil alle, der flytter til et andet land med en anden kultur opleve, og have en kulturel baggrund, som vil præge deres forestilling om, hvad der er rigtig og forkert (værdier og normer). Dansk kultur Vi vil kort beskrive dansk kultur, men vi vil ikke gå i dybden med store begreber som janteloven og hyggefænomenet. Hvis man vil definere dansk kultur, må man inddrage flere aspekter. Foreningen Dansk kultur 5 nævner disse som essentielle aspekter: 5 Foreningen Dansk Kultur, danskkultur.dk, 5

7 1. Først og fremmest hører vi hjemme i den kristne kulturkreds, som er verdensomspændende. Et samfund med kristne rødder er væsensforskellig fra f.eks. et japansk buddhistisk samfund eller et muhammedansk samfund. 2. Dernæst hører Danmark hjemme indenfor protestantisk sammenhæng, som har ført samfundet i en anden retning end i de katolske lande. 3. Endelig hører vi hjemme i europæisk sammenhæng og har som sådan en fælles historie. 4. Men samtidig har vi en nordisk historie, som strækker sig helt fra vikingetiden og frem, hvor landene i perioder var under samme ledelse, og især Norge og Danmark blev ledet af samme monark 5. Endelig er der den nationale kultur med dens folkelige skikke, selvforståelse og tradition, som binder folket sammen i et samfund. Ordet SAMFUND betyder da at have noget sammen: fælles historie, kultur og en samhørighedsfølelse. Uden denne folkelige samhørighed går et samfund i opløsning. Den kulturelle samhørighed er altså nødvendig for at et samfund kan eksistere. Denne samhørighed er kernen til forståelse af kulturen. Den består ikke af abstrakte værdier, men af folkelige værdier: Traditioner, sange, vittigheder, skikke og fester udsprunget af fælles historie og religion. Vi vil primært fokusere på det sidste aspekt, da de fire første primært er for omfattende og historiske, og ville være en opgave i sig selv. Selvom de fire første er historiske, ligger de stadig i vores identitet som dansker. Eksempelvis har vi et aftryk af Jellingestenen og Kristus i vores danske pas, passet som vi viser ved indrejse til et andet land eller en anden kultur. Dette er jo et fint symbol for vores fortid og vores danske kultur. Bare fordi det er gammel kultur historie, er vi stadig bærer af den kulturelle arv. I forbindelse med det sidste punkt bliver ordet samfund brugt som en paraply for alle de ting, vi har sammen som menneskegruppe. Der bliver også vægtet meget, at det er de danske folkelige værdier, der er i fokus frem for de abstrakte. Folket er det danske folk, som består af danskere og mange andre kulturer. Denne definition læner sig op af, at hvis man er ny i Danmark, må man sætte sig ind i den danske kultur for at blive en del af den. Denne definition skal jo betragtes ud fra, hvem der har nedskrevet den. Når nuværende bestyrelse i foreningen dansk kultur 6

8 for 7 ud af 8 medlemmer vedkommende har efternavne der slutter på sen 6, så er det jo klart at den bærer præg deraf. Foreningen dansk kultur er et glimrende eksempel på, hvordan dansk demokrati fungerer. Denne forening har til formål at fremme dansk kultur, demokrati, sprog, historie, bygningskunst og den danske sang 7. Foreningens budskab er lige som statistik; det skinner igennem, hvem der har lavet dem. Med den videnskabsteoretiske betragtning i baghovedet bør man tolke alle budskaber. Kulturmødet på Oslovej På Bostedet Oslovej arbejder de med stor erfaring med flerkulturelle unge, som er kommet til Danmark som uledsagede flygtningebørn. Vi vil senere komme ind på, hvordan vi tog vores miniantropologiske kørekort, med hjælp af Oslovejs store interesse i kulturmødet. Leder Anne Lundorf fortæller: I starten når de unge 8 kommer til os, støtter vi dem meget i deres egen kultur, da de får rigeligt af dansk kultur i skolen 9. Deres teori om bevarelse af børnenes oprindelige kultur er vigtig for, at der ikke skal opstå flere store tomme rum i deres identitet. De har jo i forvejen et stort savn, ved at komme til Danmark uledsagede. De unge arbejder med deres oprindelige kultur på denne måde: Nå der refereres til De unge så er det tidligere beboere og de 2 tilbageværende uledsagede flygtningebørn. De nuværende er 15 og 17 år og kommer henholdsvis fra Kurdistan og Sri Lanka 9 Interview Anne Lundorf 7

9 Dette betyder, at de i perioder vender tilbage og søger deres oprindelige kultur, og i andre perioder er de fuldt optaget på at adaptere sig i det Danske samfund. Minder om deres oprindelige kultur finder de primært i mad, videofilm og komparative samtaler med pædagogerne. En kulturel slutnote Vi har i dette afsnit været omkring, hvordan Oslovej arbejder med Kultur i forhold til de uledsagede flygtninge unge, Dansk kultur i forhold til Foreningen Dansk Kultur, Gert Hofsteedes kultur modeller og en kulturdefinition. En bestemt kultur er svær at definere men at definere, hvad den bestemte kultur betyder for et individ er straks lettere, da man så får individets fortolkning af kulturen, og den er unik. Kultur prægere også os alle sammen, som individ og som medborger i den kultur/det samfund vi lever i. 8

10 Identitet Selvidentitet persons Identitet vil, ifølge skole-forum.dk, sige bevidstheden subjektive selvopfattelse af om, at vi som menneske er et individ, som føler og oplever kræfter og træk i sig selv og uden for personligheden; en selvstændighed. Derudover har vi en erkendelse af, at vi både er et bevidst følelse af indre individ til forskel fra andre individer og i fællesskab med andre. sammenhæng og samhørighed med andre mennesker. Det er i denne balancegang mellem at være et individ og være i et Gyldendals psykologisk pædagogiske fællesskab, de fleste kulturer udspringer 10. ordbog. Der med menes at de fleste mennesker gerne vil være som de andre, bare ikke helt, vi vil stadigt gerne have vores egen identitet. Det er denne grænse mellem at være et selvstændigt individ og kunne passe ind i fællesskabets interesser, der er afgørende for udviklingen af den pågældende kultur. 11 F eks hvis et af vores børnehjems børn, er en del af et fællesskab, hvor småkriminelle handlinger er accepteret, og gruppen gerne vil have vedkommende til at hoppe med på den vogn, kan han handle på to måder. Han kan vælge at gøre lige som de andre i fællesskabet og begå ugerningen, hvilket i dette tilfælde vil være negativt for personen. Eller han kan vælge at træde i karakter, og sige nej tak til at begå den pågældende handling og på den måde vise fællesskabet, at der er en anden vej. Det er dog vigtigt i dette tilfælde, hvis han vil blive i det pågældende fællesskab, at han ikke bebrejder de andre deres ugerninger for meget, da det kan ekskludere ham fra fællesskabet. Det, at han træder i karakter, kan også hjælpe de andres identitetsdannelse i en mere positiv retning. Identitetsdannelse Man kan ikke bade to gange i den samme flod, sagde den græske filosof Heraklit ( f.v.t.) 12, dermed mente han, at du som menneske hele tiden udvikler dig, og der med ikke kan begå den samme handling to gange, da du altid vil se på den, på en ny måde, fordi din identitet er blevet mere udviklet, samtidig med, at det omgivende samfund også har udviklet sig. Identitet dannes gennem hele livet, som baby får man hovedsagligt sin identitet gennem sine forældre (primære omsorgspersoner), når barnet starter i børnehave, vil det så småt begynde at bygge en selvstændig identitet op, som det udvikler, i de timer det er i daginstitutionen. Men det er stadigt, hvordan ens forældre ser på en, der er det primære i barnets bevidsthed

11 Den selvstændige identitetsdannelse foregår hovedsageligt i års alderen, hvor børn glider over i puberteten. Det er her, vi begynder at kunne tænke abstrakt og rumme begreber som politik, religion og psykologi 13. Denne abstrakte refleksion hjælper os til at udvikle en selvbevidsthed på et dybere plan, de unge begynder at tænke over, hvem de selv er, og hvordan de virker på andre mennesker. Altså, de begynder at handle ud fra George Herbert Meads triade, 1. Handling 2. Respons 3. Refleksion 14, forstået på den måde, at vi foretager en handling, som modparten reflekterer over og giver en respons på, som vi så selv reflekterer over for at finde frem til, hvad ens næste handling skal være. Det er i denne refleksion ens identitet opbygges, vi tænker over, hvad vores handlinger skal være udfra, hvem vi er, og hvordan vi gerne vil opfattes af omverden. Identitetsdannelse for uledsagede flygtningebørn Identitet skabes altid i samspil med andre mennesker. Dominerende i dette samspil er hovedsageligt forældre, som er de primære omsorgs personer, men også resten af familien, venner, kollegaer, lærer, pædagoger og det offentlige rum som helhed. Som uledsaget flygtningebarn i en bosteds sammenhæng har vedkommende for det meste ikke nogen familie tæt på, derfor bliver det ofte de andre beboere, samt personalet der bliver de primære omsorgs personer. Vi fik at vide under et af vores interviews på Oslovej, at beboerne ofte udvikler en slags søskende forhold, og de kompetente pædagoger, kan også blive primære omsorgs personer. Det er derfor ud fra vores synsvinkel vigtigt, når vi som pædagoger arbejder med uledsagede flygtningebørn, ikke kun at være den professionelle pædagog, men at vi også kan påtage os den kærlige og hengivende forældrerolle, som ikke kun tænker i teoretiske lærebøger, læreplaner og arbejdstider. Identitetsdannelsen som flygtningebarn, ledsaget som uledsaget er noget sværere end for danske børn, i og med man skal finde sin identitet i grænselandet mellem den oprindelige og den nye kultur. Men specielt for uledsagede flygtningebørn er identitetsdannelse en stor mundfuld. De lever i en dansk kultur både i hjemmet og i skolen, men stadigt har de en erindring om deres oprindelige kultur, og ofte føler de et afsavn, som de har svært ved at få udfyldt. På Oslovej var pædagogerne gode til at snakke med beboerne om deres oprindelige hjemland, og de så ofte tv-avis, og programmer, som kunne hjælpe beboerne med at få besvaret nogle af de spørgsmål og 13 Mousten s Madsen s

12 konflikter, de måtte have omkring deres gamle land og kultur. Dette giver lidt afklaring omkring deres identitet, men vi kunne forstå på de pædagoger, vi snakkede med, at beboerne stadig var i vildrede omkring, hvor meget deres originale kultur skulle fylde i deres nuværende identitet. F eks kom en af dem fra Sri Lanka, men levede et dansk liv, dog tog han i ny og næ til tempelfester, selv om han ikke er praktiserende hindu. Lige som han ofte hyggede sig med at se tamilske b-film, og gerne ville have de andre beboere til at se dem med ham. Begge pædagogerne omtalte filmene som værende af utrolig dårlig kvalitet, men for ham er det ligegyldigt, idet han ikke ser dem for handlingens skyld men for at høre sproget og opleve den tamilske kultur. Dette viser i høj grad, at selv om han ikke er så glad for at snakke om Sri Lanka, på grund af traumer, higer han stadigt efter den kultur, han i sin tid flygtede fra. Pædagogernes rolle er, at skabe tætte relationer til den enkelt beboer og derigennem støtte brugeren, når vedkommende er opsøgende omkring sin egen kultur, men også at kunne lade det ligge, når den unge lukker af overfor det, da han selv skal danne sin identitet. Vi som pædagoger skal kun være støtter eller vejledere. Det fælles tredje I Michael Husens bog Socialpædagogik og arbejdsprocesser fra 1985 introducerer han omverden for begrebet Det fælles tredje, kapitlet har senere været brugt i andre bøger, b la Kultur og pædagogik redigeret af Benedicta Péceli, som var den bog, vi blev præsenteret for det gennem. Han præsentere det med sætningen: Det sker at mennesker, to eller flere, er sammen om en oplevelse, eller om en opgave, der skal udføres. Noget, der ikke vedrører disse personer og deres indbyrdes relationer, men er noget udenfor. Noget fælles tredje 15 Her med menes at det fælles tredje er de aktiviteter, man laver sammen, hvor interne relationer tilsidesættes og man arbejder fælles for at nå et mål. Det, at man er sammen om, og optaget af, opgaven/oplevelsen, er det elementære. Glæden ved at være fælles om opgaven/oplevelsen gør, at man efterfølgende har knyttet lidt tættere relationer til de involverede parter. Det er vores antagelse, at Det fælles tredje også er et eminent pædagogisk værktøj, til identitetsdannelse, idet der også ligger meget mere i det end, hvad man ser på overfladen. Vi har valgt at inddele det i 3 punkter 15 Husen s

13 1. Det, at vi som pædagoger, i de aktiviteter, hvor der arbejdes bevidst med Det fælles tredje, ofte er forholdsvis få børn per pædagog, gør at børnene føler sig ekstra værdsat, hvilket igen er med til at opbygge deres identitet og selvværd på grund af, at de får mere opmærksomhed fra pædagogen. 2. Den succesoplevelse, vi som pædagoger (forhåbentligt) giver dem gennem den aktivitet vi er sammen om. Hvilket også er med til at opbygge deres identitet gennem forhøjet selvværd 3. Det, at aktiviteten ofte, uopfordret lukker op for nogle samtaler, der ellers ville have været svære at få. F eks hvis man står og hygger sig med at lave noget mad sammen med en af de udenlandske beboere, kan vedkommende begynde at snakke om, hvordan man laver mad i hans hjemland, og på den måde kan man komme ind på de forskellige kulturer osv. På vores tredje besøg i institutionen i Silkeborg, ville vi prøve at bruge Det fælles tredje, som redskab til at lukke op for samtalen med beboerne. Vi aftalte med pædagogen, som skulle være der den aften, at vi ville komme og lave mad og spise med de unge. Over maden ville vi så finde ud af, hvad vi skulle bruge resten af aftenen på, da det er vigtigt for udfaldet, at det ikke er noget, der er påtvunget de unge. Hvis ikke de havde nogle forslag, ville vi foreslå at spille fodbold. Da vi ankom til Oslovej, efter at have handlet ind til at lave burgers, ville vi begynde at lave mad med beboerne. Vi mente, at det ville være et godt element til at opnå et fælles tredje, men vi fandt hurtigt ud af, at ingen af beboerne var særligt vilde med at lave mad, og K virkede i det hele taget ikke særligt interesseret i at skulle agere pædagogisk forsøgskanin og hjalp heller ikke med at tilberede maden. Desuden kom hans kæreste på besøg lige efter maden, hvilket selvfølgeligt er vigtigere for en 16årig dreng end at være studieobjekt for endnu et hold studerende. S hjalp med at snitte grøntsager, og fik en god snak med Michael, som tidligere har været i øvelsespraktik i huset. Vi andre snakkede lidt med, mens vi gik rundt i køkkenet for at tilberede maden og små drillede hinanden, hvilket vores erfaring viser er en god isbryder, når man har med unge mænd at gøre. S viste sig at være en imødekommende person, så det var ikke så svært at komme i snak med ham. Da vi gik til bords, fandt vi ud af at det, at spise burgers, viste sig at være en rigtig god ret til at opnå Det fælles tredje med, da vi hurtigt kommer til at snakke om, hvad man kan og ikke kan putte i en burger, hvilket er forskelligt alt efter, hvem man er, og hvor man kommer fra. Blandt andet fandt vi ud af, at K ikke havde været præsenteret for guacamole før, og det at Kim ikke spiser kød bidrog også til en samtale, der åbnede op for fællesskabet. 12

14 Efter maden gik vi med K ud for at ryge. Mens vi stod og røg begyndte vi at sparke lidt til en bold og snakke om løst og fast, b. la at de havde fået stillet et volleyball net op, så vi kom frem til at aftenen skulle gå med at spille volleyball. Vi opdelte os hurtigt i hold og begyndte at spille. Der var stor forskel på vores niveauer, men det gjorde ikke noget, da man ikke spillede så meget for at vinde, men mere fordi det var hyggeligt at spille sammen. Dette var helt fantastisk, for så havde vi opnået vores mål; Det fælle tredje. Glæden ved at være fælles om noget 16. Integration De skal integrere sig, er en ytring ofte hørt i det politiske såvel som den offentlige forum. Og hvordan gør man så lige det? Kan man det på egen hånd, og hvad forstår vi egentlig med begrebet? Gyldendals fremmedordbog definerer begrebet som følger 1.forening af to el. flere dele til et hele 2.(polit) forening af to nationer. 17 Hvis vi opfatter integration som den vellykkede middelvej mellem segregation og assimilation forudsætter det, at vi bruger et normalitetsbegreb, eller det som Giddens i det følgende kalder en fælles virkelighedsramme, der er accepteret af flertallet. Man er integreret i den helhed, som flertallet definerer normen for. Følgelig forekommer det åbenlyst, at integration er en proces, der kræver 2 villige parter for at lykkes. Den danske flygtninge/indvandre politik er efterhånden strammet så grundigt op, at langt færre mennesker i nød ser Danmark som et fornuftigt sted at forsøge at bygge en ny tilværelse op. Statistikken ser ud som følger; * Antal personer, der har søgt asyl i Danmark Antal opholdstilladelser Anerkendelsesprocent af asylansøgere 53% 28% 22% 9% Antal personer, der har søgt familiesammenføring i Danmark Antal familiesammenføringstilladelser * januar til november. 18 Uenigheden om såvel begrebets betydning som hvorledes integrationen fremmes, eller i det hele taget hvorvidt det er en ønskelig proces, er stor på tværs af det politiske spektrum. 16 Michael Husen s Fremmedordbogen. cd-rom

15 Enhedslisten arbejder nødigt med begrebet idet Enhedslisten mener, at et krav til de etniske mindretal om at blive 100 procent»danskere«hurtigst muligt er en form for diskrimination. For os er det en vigtig opgave at skabe respekt for kulturel mangfoldighed og at støtte de etniske mindretals egne sociale netværk. 19 Således fremgår det at der her foretages en skarp skelnen mellem integration og assimilation. Som kontrast dertil forkynder Dansk folkepartis frontfigur Pia Kjærsgård under overskriften Integration, ikke for en hver pris følgende Hvis integrationen skal lykkes kræver det, at de, der er kommet til Danmark, indstiller sig på, at det er danske værdier og normer, der skal være retningsgivende for deres liv. 20 Vi definerer nok i få tilfælde Venstre som den gyldne middelvej, men deres integrationspolitiske formuleringer forekommer i dette tilfælde ikke helt ved siden af. Den bedre integration skal ske på mange måder, men først og fremmest gennem beskæftigelse. Fast arbejde er nemlig nøglen til det danske sprog, selvrespekt og danske bekendtskaber. 21 hvorledes denne formulering administreres er vel så det store spørgsmål. Der hvor vi mener at kunne finde et fælles ståsted med Anders Fogh og hans kumpaner på Christiansborg er, at vi også er af den opfattelse, at arbejde eller uddannelse er et centralt udgangspunkt for danske bekendtskaber og dermed en forening, såvel som det er det for alle andre, der opholder sig i landet. Integrationens forudsætninger Det er selvfølgelig ikke alle, der er i stand til at deltage i integrationen på dette plan. Det må stå klart særlige forbehold gør sig gældende for mennesker, der er flygtet fra krigshandlinger, tortur, politisk forfølgelse og lignende, og således ikke er i stand til at varetage et job på lige fod med landets øvrige beboere. Dertil kommer den i nogen tilfælde overvældende omvæltning, det kan være at flytte til et land som Danmark fra eksempelvis Somalias landområder. Her tænker vi på mennesker, som ikke kender til ret mange af de moderne fornødenheder, vi finder basale og naturlige i vores hverdag. Det er klart at integrationsindsatsen må målrettes modtageren således, at der tages forbehold for individuelle forudsætninger. Det er åbenlyst, at Tyrkere fra henholdsvis Istanbul, de afsidesliggende landområder, og de kurdisk dominerede områder i det sydøstlige Tyrkiet har vidt forskellige forudsætninger for at deltage i det danske samfund

16 Forståelse for samfundets opbygning er central for at kunne deltage i det offentlige såvel som det private rum på lige fod med indfødte danskere. Kaos lurer på den anden side af det, der ligner trivielle aspekter af daglige handlinger og samtaler skriver Anthony Giddens og fortsætter At besvare selv det mest simple spørgsmål i dagligdagen eller reagere på en henkastet bemærkning kræver, at der sættes parentes om en næsten uendelig række af muligheder, der er potentielt åbne for individet. At en given reaktion kan kaldes passende eller acceptabel forudsætter en fælles- men ubevist og ubeviselig- virkelighedsramme. 22 Hvorvidt denne fælles virkelighedsramme opnås i arbejdsmæssig sammenhæng, eller en egentlig deltagelse på arbejdsmarkedet forudsætter en fælles virkelighedsramme er vel et spørgsmål om arbejdsgiverens rummelighed, samt den politiske vilje til at kompensere arbejdsgiveren for medarbejderens manglende effektivitet, i en eventuel indkøringsperiode. Hvad der gavner individet forekommer os med stor tydelighed at være aktivering i en eller anden form, det være sig arbejde, sprogundervisning, opkvalificering eller lignende. Idet man deltager i aktiviteter, opnår man viden om det omgivende samfund, og evner som en følge deraf i højere grad at finde orden i det kaos, det danske samfund kan synes at være. Integration i en bostedssammenhæng De mennesker, vi beskæftiger os med her i opgaven, står i en situation som på en gang ligner den, der gør sig gældende for alle andre nyankomne i landet, men som samtidig adskiller sig voldsomt fra den. De har, selvfølgelig afhængigt af deres herkomst, ikke de kulturelle forudsætninger for at deltage på lige fod med os andre og dertil kommer selvfølgelig den traumatiserende oplevelse det er, at efterlade sine forældre til en uvis fremtid. Børnenes alder og køn spiller dertil også en vigtig rolle i integrationsindsatsen, idet den etniske gruppe det enkelte uledsagede flygtningebarn tilhører vil have forestillinger om, hvad der er passende for deres kulturforståelse. På bostedet Oslovej har man således et nært samarbejde med de forskellige etniske grupperinger i Silkeborg for på den måde at udrydde eventuelle misforståelser eller antipatier som kunne opstå i forhold bostedets beboere som følge af forkert eller upassende opførsel i eksempelvis en somalisk kultur- og opdragelses forståelse. Idet børnene på et bosted til daglig befinder sig i en dansk kontekst, det være sig skole, pædagoger eller kammerater, fordanskes de ganske hurtigt og en egentlig 22 Giddens. S.50 15

17 integrationsindsats vil for de flestes vedkommende bestå i at introducere dem til foreningsliv, sociale og kulturelle arrangementer. Fakta-boks om Kurdistan Kurderne omtales ofte som Den største nation, uden en stat idet det anslås at omfatte mellem 15 og 40 mill. kurdere alt afhængig af kilde. Kurdernes ret til selvstændighed blev fastsat i Sevres-traktaten i 1920, primært fordi de sejrende stormagter England og Frankrig efter første verdenskrigs afslutning ønskede at svække det nye Tyrkiets magt 23 således har de tyrkiske kurdere (siden 1970 erne repræsenteret ved PKK) ligget i mere eller mindre konstant krig med centralregeringen i Ankara siden Senest er 54 kurdiske borgmestre blevet ført for retten, for tilknytning til PKK, fordi de i et brev til Anders Fogh Rasmussen protesterede imod den lukning af den kurdiske tv-kanal ROJ-tv som den tyrkiske regering havde krævet. (ROJ-tv sender under dansk tv-licens) Det område kurderne ønsker at kunne kalde Kurdistan omfatter foruden dele af Tyrkiet også dele af Syrien, Iran og Irak. Også i Irak er kurderne blevet forfulgt, kulminerende i Irakiske millitærfly s giftgasangreb på byen Halabja i 1988, samt opstanden der fulgte Iraks nederlag i den 1. golfkrig i 1991 og den efterfølgende afstraffelse af kurderne. Det kurdisk dominerede område i det nordlige Irak er her i kølvandet på den anden golfkrig et af de områder, der har nydt godt af Den amerikanske invasion. De 2 store kurdiske partier KPD og PUK er efter længere tids interne stridigheder nået til enighed om et samarbejde og området oplever, foruden et omfattende selvstyre de i årevis har eftertragtet, for tiden en af de mest fredelige perioder i kurdernes historie

18 Fakta-boks om Sri Lanka Baggrunden for konflikten på Sri Lanka er de tamilske tigres ( Liberation Tamil Tigre Eelam ) kamp for en selvstændig tamilsk stat i den nordøstlige del af landet. 24 Urolighederne mellem det tamilske mindretal (ca. 9%) og den singhalesiske majoritet har stået på siden landets frigørelse fra den tidligere kolonimagt; England. Den igangværende konflikt er centreret om kontrollen af Jafnahalvøen, som det lykkedes regeringstropper at opnå kontrol med i Tamilerne tilbageerobrede områderne i Tamilerne kæmper som Guerillastyrker bl.a. med mere eller mindre frivillige børnesoldater, og selvmordsangreb i hovedstaden Colombo er ingen sjældenhed. Regeringsstyrkerne er ligeledes under heftig beskydning fra internationale menneskerettighedsorganisationer for mange forsvindinger, drab og anklager om folkemord under hæren operationer i den nordlige del af landet. Det pædagogiske arbejde. I takt med de stigende nedskæringer på børn og unge området, stiger samtidig også forventninger og krav til det pædagogiske arbejde. Vores arbejde skal være forud planlagt og følge de krav, der er stillet fra kommunernes side omkring yderligere beskrivelse og dokumentation af vort arbejde, dette samtidig med at arbejdsvilkårene er presset til det yderste, personale blive sparet væk, normeringen bliver ændret, og der kommer flere børn pr. pædagog. Men det at arbejde som pædagog er en balancegang både på det bureaukratiske niveau såvel som det pædagogiske. Her tænker vi bl.a. i forhold til vores projekt, der omhandler det at arbejde med unge uledsagede flygtninge på et børnehjem i Silkeborg. En balance mellem det at være pædagog/den professionelle rolle, og den forældre rolle man vil påtage sig i et sådant arbejde, hvor man arbejder som pædagog i børnenes hjem. For begge roller er nødvendige for at kunne støtte barnet i dets udvikling og i dets dannelse af egen identitet. Begge roller understøtter hinanden, og tilsammen skaber de en helhed, både for den unge/barnet og for pædagogens arbejde. Denne balance er bl.a. med henblik på at undgå overinvolvering fra pædagogens side, men samtidigt stadig have en personale gruppe der kan imødekomme børnenes behov for følelsesmæssig tilknytning og give dem en oplevelse af det at være en familie. Med dette for øje vil vi i de følgende afsnit give vores forståelse af det pædagogiske arbejde med uledsagede unge flygtninge med udgangspunkt i den viden, vi har tilegnet os igennem 24 Svenson, s

19 samarbejdet med pædagogerne på børnehjemmet Oslovej, igennem faglig relevant litteratur og sidst men ikke mindst igennem vore egne erfaringer med det pædagogiske arbejde. Den pædagogiske opgave Når man arbejder på et bosted for uledsagede flygtninge børn, handler ens arbejde i høj grad om at skabe et stabilt fundament for barnet eller den unge. Et fundament der giver mulighed for udvikling, oplevelse og forståelse. Dette er især også gældende i arbejdet med unge uledsagede flygtninge, der jo i større omfang har brug for stabilitet til et understøtte dem i deres udvikling og forståelse af dem selv, deres egen kultur og mødet med det anderledes. Det handler i høj grad om sociale adfærdsformer, kompetencer der hjælper en til forståelse af, hvordan man begår sig i samfundet, og hvordan man opfører sig overfor andre mennesker, kompetencer der er med til at understøtte de relationsdannelser, der er så vigtige for udviklingen af et menneske. 25 Man kunne argumenterer for at der eksisterer en dynamisk kontinuitet mellem identitetsdannelse og relationsdannelse, hvor de begge danner grobund for og understøtter hinanden. Identitetsdannelse kan ses som den udvikling, der skaber forståelse af en selv, der hvor man skaber sin identitet, skaber sig selv, en basis for at kunne rumme og danne relationer til andre. Omvendt kan de relationer man danner til andre hjælpe og støtte en i forståelsen af sig selv. Identitetsdannelsen kan opfattes som en livslang søgen efter og afprøvning af værdier. Pædagogisk arbejde rummer mange muligheder for opdagelse af værdier. Her tænker vi på eksempelvis oplevelse og afprøvning af fællesskab som værdi. I samspil med andre og grundvilkårene skal værdierne stå sin prøve. 26 Her indtræder vigtigheden af at hjælpe barnet i forståelsen og oplevelsen af egen kultur, da der i tilfælde af undertrykkelse kan opstå fare for mulige indre konflikter i barnets opfattelse af sig selv og senere udvikling. I bogen Børneliv, når børn ikke bor hjemme, udtaler en pædagog omkring det at arbejde med anbragte børn Normalt siger man, at man ikke skal ændre på andre mennesker, men det går vi jo ind og gør her. Vi beder dem at ændre sig for, at de kan være i samfundet. Og vi siger jo sådan set også, at vi er nødt til at give dem nogle værdier for, at de kan komme ud i samfundet og få et godt liv. Det er jo et af vore mål faktisk. 27 Vi vil til dels samtykke i denne påstand, da vi er af den mening, at det pædagogiske arbejde drejer sig om at guide og støtte børn/unge i at finde et 25 Knudsen & Liljenberg s Clausen & Krigger s Knudsen & Liljenberg s

20 ståsted i livet og samfundet. Samtidig vil vi fastholde,, at det ikke handler om at ændre på folk, men at understøtte dem i den ændring, der uden tvivl vil komme, når man som eksempelvis uledsaget flygtninge skal finde sig selv og sit ståsted i en fremmed og anderledes kultur. Det handler om at hjælpe dem til at opbygge nogle kompetencer, der i hverdagen vil hjælpe dem til at føle sig som hele mennesker og skabe muligheder for selvudvikling og opbyggelse af selvværd. I det pædagogiske arbejdsfelt der drejer sig om støtte til børns selvudvikling, er det vigtigt at have det det psykologisk perspektiv for øje og handle ud fra hvert barn som et individ. Børnene er forskellige i deres behov, forudsætninger, tendenser, interesser, karakter osv. Deres forskelligheder ytrer sig i deres handlinger, adfærd og væremåde. Det er naturligt, at børnene oplever deres situation forskelligt og ligeledes reagerer forskelligt på det, der sker i hverdagen. 28 At arbejde med dette som udgangspunkt kan betegnes som at benytte sig af Berit Bae s pædagogiske begreb, anerkendende relationer. Begrebet anerkendende relationer er et ideal for den måde, vi indgår i relationer med andre på. En arbejdsmetode der ligger op til at møde personen, hvor personen er, som personen er. I en anerkendende relation, ligger der erkendelse og anerkendelse af, hvem han er, det er en relation, der ligger vægt på selvudvikling, selvrespekt og selvoplevelse. 29 Grunden til at vi har valgt at tage fat i de anerkendende relationer er, at vi er af den overbevisning, at det er et utrolig vigtig udgangspunkt i det pædagogiske arbejde i forhold til det at arbejde med uledsagede flygtninge børn. Her er der i høj grad har behov for at blive set som et individ, et menneske og ikke bare som en fremmed kultur. Et citat fra Anne Lundorf som er leder af Bønehuset Oslovej, syntes vi underbygger, hvorfor det er vigtigt at være anerkendende i sine relationer og i sit arbejde man vil så gerne hjælpe, men vi er nødt til at væbne os med stor tålmodighed. Da det ikke er sikkert, barnet er klar til at modtage hjælp. 30 Dette giver et godt billede af, hvor vi som pædagoger skal arbejde udfra. Børn er ikke ens og er heller ikke på samme stadie af deres udvikling, ej heller har de den samme bagage med hjemmefra. Dette være uledsagede flygtninge børn eller børn fra en, hvilken som helst anden dansk institution. For som pædagog bedst at kunne arbejde med børnene er vi nødt til at tage udgangspunkt i det enkelte barn og dets forudsætninger. 28 Ghoula s Refshauge & Bak s Anne Lundorf (interview) 19

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier Hvad kan Fortælling? En sjette gang var der et træ og en lille fugl. De var gode venner og talte tit sammen. Den lille fugl fløj op fra træets top, så sig omkring og fløj så ned igen og satte sig hos træet

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

INKLUSION GENNEM PÆDAGOGISK IDRÆT. Vejleder: David Hundebøll Gruppe nr. 11

INKLUSION GENNEM PÆDAGOGISK IDRÆT. Vejleder: David Hundebøll Gruppe nr. 11 INKLUSION GENNEM PÆDAGOGISK IDRÆT Afleveringsdato 13. juni 2013 University College Nordjylland Bachelorprojekt 7.semester Anslag: 95.169 Vejleder: David Hundebøll Gruppe nr. 11 Jeanette Stokholm Nielsen

Læs mere

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Afgrænsning... 6 1.3 Problemformulering... 6 1.4 Undersøgelsesspørgsmål... 6 2.0 Metode... 7 2.1 Videnskabsteori... 7 2.2 Valg

Læs mere

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Bachelor VIA Universety Collage Horsens pædagoguddannelse Henriette Hansen Studienr 142095 Eksaminator:

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

BACHELOROPGAVE Juni 2012

BACHELOROPGAVE Juni 2012 Bacheloropgave BACHELOROPGAVE Juni 2012 Navn: Studienr.: Via-mail: Titel Inklusion af elever med socio-emotionelle vanskeligheder Bacheloropgaven har tilknytning til: Linjefag Faglig vejleder Pæd. vejleder

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Børn som vokser op i familier med alkoholmisbrug

Børn som vokser op i familier med alkoholmisbrug Børn som vokser op i familier med alkoholmisbrug Professionshøjskolen University College Nordjylland Bachelorprojekt 2013 Vejleder: Knud Peter Christiansen Antal anslag: 69.072 Camilla Thomsen HS09073

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Ære og Konflikt Forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Indhold Forord 3 Ved Susanne W. Fabricius og Lene Johannesson Samarbejde mellem politi og forældre i sager

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

1. Delkonklusion... 24. 2. Delkonklusion... 27

1. Delkonklusion... 24. 2. Delkonklusion... 27 0 1 Indholdsfortegnelse. INDHOLDSFORTEGNELSE.... 1 INDLEDENDE RESUME... 3 KAPITEL 1 INDLEDNING... 3 INDLEDNING... 3 DEFINITION AF SOCIALT PROBLEM... 5 REDEGØRELSE PÅ 4 NIVEAUER... 5 Mikroniveau:... 5 Mesoniveau:...

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Læringsmiljø, social kompetence og motivation Navn: Studienr.: Lisa Skytte Filipsen A070045 Stamhold: 08-5 Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Antal

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM KULTUR?

ET SPØRGSMÅL OM KULTUR? ET SPØRGSMÅL OM KULTUR? Rundt om mødet mellem den professionelle og etniske minoriteter Jens Skovholm Et spørgsmål om kultur - rundt om mødet mellem den professionelle og etniske minoriteter Jens Skovholm

Læs mere

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Sociologisk speciale, 10. semester Aalborg Universitet August 2012 Forfatter: Johanne Ravnås Lang-Stobbe Vejleder: Inger Glavind Bo Forside:

Læs mere

Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole.

Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole. Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 En introduktion.... 2 1.1 Indledning.... 2 1.2 Formål....

Læs mere

Mangfoldighed på kommunale arbejdspladser

Mangfoldighed på kommunale arbejdspladser Mangfoldighed på kommunale arbejdspladser Når forskelle gør en forskel Mangfoldighed på kommunale arbejdspladser KL og KTO, september 2009 Projektgruppe Astrid Jensen-Kanstrup, KL Rikke Bumbech Frederiksen,

Læs mere

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer Rapport udarbejdet af Forældrevejledning til Døve Indhold Resume... 3 Afsnit 1. Indledning... 4 Baggrund for projektet...

Læs mere

Må jeg låne en finger? Samspil omkring inklusion i Ballerup Kommune

Må jeg låne en finger? Samspil omkring inklusion i Ballerup Kommune Må jeg låne en finger? Samspil omkring inklusion i Ballerup Kommune En statusevaluering af udviklingsprogrammet Et godt børneliv - et fælles ansvar Vibeke Schrøder, Jens Christian Jacobsen, Tom Nauerby

Læs mere