EduMedia Online adgang til forsknings- og undervisningsrelevant videomateriale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EduMedia Online adgang til forsknings- og undervisningsrelevant videomateriale"

Transkript

1 Slutrapport EduMedia Online adgang til forsknings- og undervisningsrelevant videomateriale Fase I Projektpartnere (DR) (FSK) Projekt- og økonomiansvarlig Steen Pedersen, FSK Telefon: (SB) Programområde Projektperiode E-læring Januar oktober 2005

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Projektet...1 Baggrund...1 Formål og vision...1 Formål fase I...1 Projektorganisering...1 Projektforløb...2 Projektresultater Foranalyserapport...3 Jura...3 Metadata...4 AAI...4 Arkitektur og formater...5 Brugsscenarier...5 Konklusion på foranalysen Demo...6 Upload funktion...6 EduMedia playere Kortlægning af kompetencer mhp. fase II...7 DEFF-programområderne...7 Rektorkollegiets Copy-Dan gruppe og IKT-udvalg...7 UNI-C (Materialeplatformen) Afsøgning af finansieringskilder for fase II og III Projektsite Case...8 Øvrige resultater...8 Konklusion & perspektivering...9 Økonomi...9 Regnskab...9 BILAG 1. Demo af upload funtion (interface mock up) 2. Nyhedsindlæg på deff.dk 3. Projektsite (dump) 4. Dump af forskningsnettet.dk/edumedia 5. Case: Inddatering af videomaterialer i VidenBaseNordjylland 6. Foranalyserapport (særskilt dokument)

3 PROJEKTET Projektet er opdelt i hhv. foranalyse (fase I) og udviklings- og idrifttagningsfase (fase II og III). Denne slutrapport relaterer sig alene til fase I, som DEFF gav tilsagn til delfinansiering af december Baggrund I dag anvender de færreste DEFF/FSK-brugere digital video oa. audiovisuelle ressourcer over Internettet ifm. undervisning, forskning og formidling. Væsentlige årsager hertil er, at der ikke findes nogen samlet indgang til en kritisk masse af ressourcer, hvor man kan søge på og finde relevante materialer, og at distributionen er teknisk krævende dels rent praktisk og dels juridisk ifht. at sikre ophavsretlige interesser. Skal e-læring understøttes og dansk forskning, dens institutioner og forskere eksponeres gennem andet end tekstorienterede ressourcer, er der derfor brug for en infrastruktur, der kan gøre det lettere at bruge audiovisuelle ressourcer. Til sammenligning har man på grundskoleområdet allerede /skole 1, en webportal der tilgængeliggør guldet fra DR s arkiver via et online mediebibliotek ( klip) og Materialeplatformen (udviklet af UNI-C) der giver elever på alle klassetrin adgang til professionelt udviklede undervisnings-/læringsressourcer og lærerne endvidere mulighed for at distribuere egne materialer. Formål og vision Det overordnede formål med EduMedia-projektet er således at etablere en webbaseret infrastruktur, der praktisk og teknisk støtter brugerne i at distribuere og anvende videobaserede ressourcer ifm. undervisning, forskning og formidling og som samtidigt giver adgang til en langt større mængde audiovisuelle ressourcer end hidtil muligt pga. tekniske og ophavsretlige barrierer. Konkret en webportal, der giver institutioner/ brugere en distributionsplatform for egne videobaserede materialer til intern og ekstern brug, foruden adgang til lærings- og forskningsrelevant video i DR og SB. Aftagerne for servicen er brugerne under FSK og DEFF, og visionen er, at den bliver en del af brugerfaciliteterne for de to organisationer, idet der er et stort sammenfald mellem dem på brugersiden. Ud fra en overbevisning om, at audiovisuelle ressourcer har deres naturlige plads i fremtidens digitale bibliotek, arbejdes der derfor på en løsning, der er kompatibel med DEFFs udvikling og systemer. Formål fase I Formålet med fase I var at etablere vidensgrundlaget for udviklingen af den beskrevne infrastruktur. Konkret gennem identificering af brugerbehov, specificering af systemfunktionalitet og set up samt en analyse af tekniske, organisatoriske og juridiske problemstillinger forbundet hermed fx adgangsstyring, repository arkitektur, asset management, metadatering og ophavsret på digitalt materiale mv.. Problemstillinger, der også er genstand for projektaktiviteter andre steder indenfor forsknings- og uddannelsessektoren, fx DEFF, Rektorkollegiet og UNI-C. Formålet var derfor også at afdække i hvilken grad de eksisterende kompetencer kan inddrages i det videre projektforløb. Projektorganisering FSK, DR og SB var projektets hovedpartnere, hvor FSK havde projekt- og økonomiansvaret og varetog projektledelsen, mens SB og DR bidrog med kompetence og viden indenfor ovennævnte problemstillinger. 1 1

4 Repræsentanter fra DR, FSK og SB udgjorde projektgruppen, der var det forum, hvor fælles beslutninger blev truffet. Ifm. dele af foranalysen var hhv. E-Learning Lab (AAU) og UNI-C involveret. Derudover var der ifm. udviklingen af en demo (omtales senere) et samarbejde med Niels Bohr Arkivet, Inst. for Informations- og Medievidenskab (AU) og Inst. for Epidemiologi og Socialmedicin (AU), som leverede indholdet. Projektforløb Fase I var oprindeligt sat til at vare tre måneder ( ). Kompleksiteten af tekniske, organisatoriske og juridiske problemstillinger, der skulle analyseres, var imidlertid undervurderet, og foranalysefasen blev derfor forlænget. Samlet strakte projektet sig over ti måneder og forløb i hovedtræk således: Januar Kick-Off møde Første udkast til funktionel specifikation Februar Nedsættelse af fem arbejdsgrupper mhp. at komme med analyser, anbefalinger/evt. konceptforslag omkring 1. juridiske problemfelter ifm. den skitserede infrastruktur 2. metadatering/registrering af materiale og udveksling af metadata 3. etablering af autentifikations- og autorisationsmekanisme 4. asset management, systemarkitektur og upload (ingest) og out put formater 5. brugsscenarier/brugerbehov April Præcisering af projektmål og målgruppe Første analyse færdig Maj Møde med projektledelsen og udviklingsteamet bag Materialeplatformen Ansøgning til DEFF vedr. delfinansiering ifm. forlængelse af fase I Juli August Indgåelse af aftaler med div. indholdsleverandører omkring demomateriale Internt seminar for projektgruppen vedr. Fedoras egnethed som repository arkitektur og asset management system v/gert Schmeltz Pedersen, CVT Første udkast til demo af upload funktion og EduMedia player September Struktur og indhold til projektsite Oktober Analyser, anbefalinger og konceptforslag fra arbejdsgrupperne samles i foranalyserapport fase I slut Undervejs er der endvidere på DEFF-sekretariatets opfordring foregået en kontinuerlig afsøgning af diverse alternative finansieringskilder til de efterfølgende faser (omtales senere). I løbet af projektet afholdt projektgruppen otte møder, mens arbejdsgrupperne havde mellem fire og ti møder hver. To personer fra projektgruppen besøgte IBC udstillingen 2005 i Amsterdam Europas største forum for aktører indenfor broadcast/streaming teknologi. Projektlederen deltog endvidere i DEFF- og Fedorarelaterede konferencer og seminarer. 2

5 PROJEKTRESULTATER Jf. formålsbeskrivelsen var arbejdet i fase I primært koncentreret om udarbejdelsen af en foranalyse, der fokuserede på hhv. brugerbehov, systemfunktionalitet samt tekniske, organisatoriske og juridiske problemstillinger forbundet med en infrastruktur som den beskrevne. Herudover var aktiviteterne koncentreret om hhv. udarbejdelse af en demo af upload funktionalitet og playere, kortlægning af kompetencer mhp. fase II, afsøgning af finansieringsmuligheder for fase II-III, etablering af et projektsite til formidling af projektet, og endelig også afvikling af en case. Resultater, konklusioner og erfaringer fra fase I er beskrevet og evalueret i det følgende. 1 Foranalyserapport Foranalyserapporten er vedlagt som bilag (bilag 6). Rapporten falder i to dele: Første del af rapporten opsummerer hhv. formål, mål og succeskriterier for det samlede projekt, målgrupperne, de vigtigste funktionelle og tekniske krav til systemet, ligesom den skitserer en løsningsmodel, opdeling i delprojekter, økonomi og businesscase. Anden del udgøres af analyserne, de respektive arbejdsgrupper har leveret inkl. eventuelle anbefalinger og konceptforslag. Nedenfor gennemgås kort arbejdsgruppernes resultater. Jura EduMedia-projektet involverer nogle af de mest omstridte juridiske problemstillinger ifm. digitalisering og distribuering af digitalt materiale via netværkteknologi. Brugsscenarierne for infrastrukturen og de potentielle muligheder for misbrug udfordrer således specielt de nuværende modeller for sikring af den intellektuelle ejendomsret over analogt og digitalt audiovisuelt materiale. Konkret er de vigtigste problemfelter ifm. projektet hhv. håndtering af persondata og sikring af ophavs- og databaserettigheder. Arbejdsgruppen har indkredset de centrale problemstillinger indenfor de nævnte problemfelter, analyseret på de forskellige aktørers rettigheder og interesser og opstillet anbefalinger ift. hvorledes problemstillingerne bedst tackles. Dette er gjort med baggrund i erfaringerne fra /skole og SBs reklamefilmsprojekt (digitalisering af danske biografreklamefilm fra 1905 og frem). Hovedkonklusionerne er: Den pædagogiske opgave ifm. med formidlingen af, af hvad reglementeret brug er, er ligeså vigtigt som udviklingen af den rigtige tekniske løsning. Generelt skal processerne designes sådan at, brugerne får en forståelse for de juridiske problemstillinger, deres handlinger medfører og det ansvar, de har i den forbindelse. Teknisk skal systemet laves sådan, at lovbrud tydeligt forudsætter både misbrug af system og aftalebrud. Ambitionen om så vidt muligt at tilgængeliggøre materialet for alle interesserede er problematisk at indfri. Ophavsretlige problemstillinger kan nemmere håndteres, hvis systemet og materialerne kan godkendes efter ophavsretslovens 13. Dette forudsætter, at universiteterne indgår rammeaftaler med rettighedshaverorganisationerne Copy-Dan m.fl. (ophavsretslovens 50). Udviklingen af EduMedia er således i høj afhængig af et sådant initiativ fra institutionerne. Systemsikkerhed og systemfunktionalitet dokumenteres fra første færd i udviklingsprocessen, sådan at en generel forhandling med rettighedshaverorganisationerne kan indledes tidligt. En del af opgaven i fase II er derfor at sikre en gennemsigtig udviklingsproces og dialog med de professionelle indholdsleverandører og rettighedshaverorganisationerne. De professionelle indholdsleverandørers aftaler med Copy-Dan varierer, og en finmasket brugerstyring er nødvendig for at sikre indholdsleverandørernes muligheder for at overholde aftalerne. 3

6 Metadata Metadata er en væsentlig del i EduMedia projektet. Tilgængeliggørelse af digitale objekter afhænger i høj grad af hvor godt de er beskrevet i deres respektive arkiver. Arbejdsgruppen har derfor defineret en metadatastruktur for projektet (ligger tæt op ad METS 2 ), og defineret tre niveauer for metadateringen, samt identificeret relevante standardiserede skemaer i den forbindelse. Det skema, som slutteligt vælges, vil skulle udvides med felter, der er specifikke for EduMedia ligesom der skal udvikles en profil, der specificerer hvilke felter der er obligatoriske, anbefalede og frivillige, og hvad udfaldsrummet er for det enkelte felt. Disse opgaver er en del udviklingsfasen. Derudover har arbejdsgruppen analyseret på en række relaterede problemstillinger. Hovedkonklusionerne er: Overholdelsen af en række standarder, som f.eks. Dublin Core, OAIS m.fl. er afgørende ifht. udviklingen af EduMedias tekniske og organisatoriske infrastruktur og ift. at sikre adgangen til information og langtidsbevaring af den. Ifm. såvel store institutioner som mindre projekter, der tilgængeliggør deres arkiver og samlinger via EduMedia, er det derfor vigtigt, at de animeres til at anvende og dokumentere metoder og procedurer, som overholder kvalitative målsætninger til sikring af adgang til den digitale information og de digitale materialer. Omdrejningspunktet for EduMediaprojektet er de audiovisuelle materialer, men af hensyn til de fremtidige udviklingsmuligheder for repositoriet, skal der som noget af det første i udviklingsfasen tages stilling til hvilke andre materiale- og dokumenttyper, der evt. skal kunne håndtere på længere sigt, således at der fra start arbejdes ud fra et så vidt muligt fremtidssikret metadataskema. Til udveksling af metadata mellem decentrale arkiver og EduMedia anbefales det at anvende et XML format. Som transport af metadata i XML anbefales det, at anvende Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH). Af hensyn til udveksling med andre repositorier og evt. også learning management systemer anbefales det, at det bliver muligt at importere og eksportere metadata i standardformater fx Dublin Core, LOM og MPEG-7. AAI Målet med AAI-gruppens arbejde har primært været at finde den optimale mekanisme til autentifikation og autorisation, der sikrer at 1) autentifikationen så vidt muligt foregår lokalt på brugerens egen institution, 2) materiale på EduMedia sikres mod uautoriseret adgang, og 3) autorisationsmodellen er så fleksibel som mulig. Hovedkonklusionerne er: Da der ikke pt eksisterer en samlet fødereret autentifikations- og autorisationsinfrastruktur (AAI) for de højere uddannelses- og forskningsinstitutioner i Danmark, vil EduMedia, indtil en sådan infrastruktur er etableret, skulle anvende en anden AAI-mekanisme. Det er gruppens anbefaling, at EduMedia på kort sigt anvender den danske del af EduRoam hierarkiet til autentifikation, mens autorisation håndteres som en del af EduMedia. For at opnå en tilstrækkelig beskyttelse af materialet i EduMedia anbefaler gruppen, at autorisation skal foregå både på webserver og streamingserver. Hvis der kun autoriseres mellem brugerens webbrowser og en EduMedia webserver, vil det være muligt, at opsnappe en URL til streaming og i bedste fald afspille den uden at være autoriseret, men i værste fald at optage streamen til en fil, der 2 Metadata Encoding and Transmission Standard et XML dokumentformat til lagring og udveksling af metadata inden for et arkiv eller mellem arkiver (repositorier). 4

7 derefter vil kunne distribueres. Gruppen har fundet, at det er muligt at lave plugin-moduler til de mest gængse streamingservere, der muliggør denne form for autorisation. Fælles for de undersøgte server er det, at de alle anvender Real Time Streaming Protocol (RTSP) til kommunikation mellem klient og server. Det er også muligt at anvende Digital Rights Management (DRM) til at beskytte materialet mod uaftoriseret brug, men der findes ingen DRM standard, som kan benyttes på tværs af formater og platforme, og det vil gøre adgangen til materialet vanskeligere for brugeren. Det er derfor gruppens vurdering at autorisation på både web- og streaming server vil give en tilstrækkelig beskyttelse af materialet, og at der derfor ikke er grund til at anvende DRM. Arkitektur og formater Arbejdsgruppen havde to hovedopgaver, 1) at fastlægge den overordnede systemarkitektur for EduMedia, og 2) se på hvilke formater, der kan anvendes til ingest, arkivering og streaming. Forudsætningen var, at arkitekturen skal understøtte en lang række forskellige brugsscenarier, afhængig af om leverandøren er en professionel leverandør, en enkelt forsker eller et institutional repository, og tilsvarende af om brugeren er en registreret bruger eller ej, og hvorvidt brugeren tilgår materialet direkte eller gennem en webservice requestor som fx en institutions egen hjemmeside eller LMS. Arbejdsgruppen har fastlagt en systemarkitektur, der er blevet beskrevet hovedsageligt gennem diagrammer. Den relaterer både til DEFF 3-lagsmodellen og til Open Archival Information System refrencemodellen (OAIS modellen). I tilgift er der identificeret en læng række delfunktionaliteter/moduler i projektet samt deres indbyrdes afhængigheder. Hovedkonklusionerne er: Arkitekturen skal understøtte distribueret storage og streaming. Metadata skal samles i et centraliseret union catalogue for at muliggøre effektiv søgning på tværs af leverandører. Autentificering skal så vidt muligt foregå decentralt/lokalt. I diskussionen af formater skelnes der mellem formater til input (upload/ingest/submission), arkivering og præsentation (streaming). Det anbefales at arkitekturen er mest mulig uafhængig af valg af præsentationsformater. Af hensyn til fremtidssikring af materialerne bør vælges et standardiseret arkiveringsformat (MPEG-2). Brugsscenarier Det er essentielt for projektets succes, at systemfunktionaliteten afspejler brugernes ønsker og behov i relation til at arbejde med audiovisuelle materialer. Denne del af foranalysen handlede således om at få brugernes bud på relevant funktionalitet, problematiske aspekter og spændende muligheder ifm. EduMedia. Med det mål for øje foretog arbejdsgruppen en behovsundersøgelse, hvor en række forskere og undervisere blev interviewet med udgangspunkt i brugsscenarier, som relaterer til arbejdsprocesserne EduMedia-brugere vil skulle igennem. Hovedkonklusionerne er: Brugerne anvender allerede eller ønsker at anvende videomateriale dels som forskningsobjekt (video er her datamaterialet/analyseobjektet), dels som medie til formidling og dokumentation af forskning, og endelig som middel til at gøre undervisningen mere afvekslende, engagerende og fleksibel ift. tid og sted. 5

8 Ideen om adgang til store audiovisuelle arkiver med clearet materiale som fx DR og Statsbiblioteket modtages med overvældende begejstring. Materialerne brugerne selv anvender, omfatter analoge og digitale formater og kommer vidt forskellige steder fra; noget er egenproduktion, andet er optagelser fra fjernsyn eller kopierede og købte bånd, og noget kommer fra lokale institutters arkiver, mens kun meget lidt er hentet fra Internettet/web-baseret. Kun en delmængde af disse materialer er clearet. Brugerne vurderer det som essentielt, at 1) adgangen til materialerne kan reguleres, 2) systemet har en effektiv søgefunktion, 3) video kan kobles med andre materialer, fx slides, eller informationer og links, som evt. vises sammen med videoen, og endelig 4) at playeren rummer funktionaliteter, der gør det muligt at arbejde med materialet, fx annotere. Metadata er vigtige. Ifm. søgning er mange frem for få metadata attraktivt, mens det forholder sig omvendt ifm. upload; tiden brugerne skal bruges på metadateringen er kritisk. Brugerne nærer en vis mistillid ved streaming som leveringsmetode. Mulighed for at kunne downloade materialet er et stærkt ønske. Undersøgelsen (der er beskrevet i en selvstændig rapport) og de mest DEFF-relevante resultater af den blev omtalt i et nyhedsindlæg på deff.dk den 5. september under overskriften Videomateriale - en del af fremtidens digitale bibliotekstilbud (se bilag 2). Konklusion på foranalysen Konklusionen fra fase I er, at der både er brugerinteresse, teknisk grundlag og stor entusiasme fra projektpartnerne for at etablere den foreslåede infrastruktur til forsknings- og undervisningsrelevant videomateriale. Der venter helt givet mange udfordringer ift. at skabe et produkt, der modsvarer målgruppens behov og som samtidigt sikrer både indholdsleverandørers og forbrugeres interesser, hvor brugerne altså kan indtage såvel leverandør- som forbrugerrollen. Med de muligheder infrastrukturen giver for institutionel brug og distribuering af digitalt materiale, er der fx i flere af de juridiske spørgsmål tale om ukendt territorium, hvor grænserne i praksis først kan afprøves, når der er et konkret system at tage udgangspunkt i. Til gengæld er der specielt for den teknisk relaterede del af foranalysen arbejdet i en sådan dybde med problemstillingerne og løsningsforslagene, at projektet på disse områder i praksis allerede er overgået til designfase. 2 Demo DR stod for udviklingen af en demo af upload funktionalitet og playere. Oprindeligt var udarbejdelsen af en demo ikke en del af målene for fase I, men var en ide, der blev genereret undervejs. Formålet var at få noget, som dels kunne bruges til at anskueliggøre for potentielle brugere og finansieringskilder, hvad projektet handler om, og dels kunne bruges som arbejdsredskab internt ift. at få konkretiseret en række af problemstillingerne vedr. workflow og funktionalitet, metadatering og brugergrænseflade. Pga. manglende ressourcer blev demoen desværre først færdig sent i fase I, men processen ikke desto mindre meget nyttig ift. netop at konkretisere de nævnte problemstillinger og forankre de teoretiske betragtninger i noget virkeligt. Demoen er således et godt udgangspunkt for den videre analyse af brugerbehov og adfærd, som skal ske i fase II, og som skal udmønte sig i løsninger, som afspejler brugernes behov og muligheder for at arbejde med audiovisuelt materiale via Internettet. Upload funktion Denne del af demoen er i praksis en html-baseret mock up af det interface, der vil møde brugeren, der skal uploade materiale til EduMedia (se bilag 1). Ideen med denne del af demoen er at anskueliggøre, hvordan registrering af materialer vil kunne komme til at foregå (workflow, funktionalitet og brugrænseflade) og i den forbindelse indkredse konkret hvilke metadata, det vil være relevant/muligt at opnå her, som det senere vil være muligt at søge på og evt. få præsenteret ifm. fremvisning af de fundne poster. Øvelsen var meget 6

9 nyttig, idet den bidrog til at omsætte teoretiske/analytiske betragtninger omkring metadateringsniveau mv. til konkrete størrelser og medvirkede således til at forankre analysen. EduMedia playere Denne del af demoen er fuldt funktionel, dvs. der eksisterer en webadgang til indhold, der er clearet til formålet, og grænseflader til visning af indholdet, som dog ikke er offentligt tilgængeligt. Der er tale om to grænseflader: En player med login, gemme, sende oa. funktionaliteter ifht. målgruppen og en almindelig player, for brugere der ikke er logget ind på portalen. På forsiden af rapporten kan ses et screen dump af førstnævnte player. Foruden demoen var intentionen, at lave mindst én custom made udgave af EduMedias player, som et eksempel på, hvordan en organisation kan få sin egen player til fremvisning af egne produktioner. Konceptet er en player, der har et absolut minimum af funktionalitet, men som brander organisationen (visuelt) og giver den mulighed for at trække på EduMedias specialiserede services uden at brugerne skal omkring portalen for at se produktionerne. Den mulighed vurderes at være attraktiv for organisationer, som udelukkende ønsker at bruge EduMedia som distributionsplatform for egne produktioner. 3 Kortlægning af kompetencer mhp. fase II En af opgaverne i fase I var at identificere potentielle projektsamarbejdspartnere/aktører, kortlægge de specifikke kompetencer, de kan bidrage med ift. udviklingen af EduMedia og undersøge hvordan disse kompetencer kan inddrages. Dette arbejde er sket som et naturligt led i udarbejdelsen af foranalysen, og har specielt mht. projektsamarbejdspartnerne har udmøntet sig en klar kompetencefordeling ift. udviklingsopgaverne i fase II. Derudover er de identificerede aktører DEFF-programområderne E-læring, E-publicering og Systemarkitektur, Rektorkollegiets Copy-Dan gruppe og IKT-udvalg og UNI-C (Materialeplatformen). Kompetencerne mv., disse aktører råder over, som er særligt relevante ift. EduMedia, er allerede redegjort for relativt detaljeret i ansøgningen til DEFF maj då. Følgende er derfor blot en status på de samarbejdsrelationer, der har været indtil nu. DEFF-programområderne De konkrete samarbejder med DEFF-programområderne har relateret til E-læring og E-publicering. Ifm. E-læring har der været et samarbejde omkring at integrere muligheden for upload af audiovisuelt materiale i DELA, som væsentligst bestod i, at EduMedia bidrog med audio-/videospecifikke metadatafelter til brug for DELAs registreringsmodul. Dette arbejde kan først fuldt ud realiseres, når der i EduMediasammenhæng foreligger et API og der er valgt et konkret metadataskema og udarbejdet en profil hertil. Ifm. E-publicering har Harald v. Hielmcrone ydet værdifuld sparring på den jurarelaterede del af foranalysen. Dette samarbejde forventes at fortsætte, såfremt projektet overgår til fase II. Rektorkollegiets Copy-Dan gruppe og IKT-udvalg Projektledelsen tog først på året kontakt til Copy-Dan gruppen, der udtrykte vilje til at medvirke til en afklaring af de jurdiske spørgsmål ifm. undervisnings- og forskningsrelateret brug af digitalt kopieret og streamet audiovisuelt materiale. Ifm. IKT-udvalget har EduMedia-projektet en klar interesse i det arbejde, der pågår her omkring etableringen af en fødereret AA infrastruktur for universiteterne, idet EduMedia er et klart eksempel på en applikation, der har brug for et fælles gruppe/rollebegreb ifm. autorisation af brugerne. Til IKT-udvalget er indsendt en beskrivelse af EduMedias behov/ønsker ift. en fødereret AA infrastruktur. UNI-C (Materialeplatformen) På et møde med projektledelsen og repræsentanter for udviklingsteamet bag Materialeplatformen blev drøftet en række af de overlappende problemstillinger, projekterne står overfor, samt potentialerne i et eventuelt samarbejde mellem EduMedia og Materialeplatformen. Konklusionen var her, at et samarbejde er 7

10 oplagt, men at det er mest hensigtsmæssigt at vente med at gå ind i konkrete relationer til finansieringen af fase II i EduMedia er på plads. 4 Afsøgning af finansieringskilder for fase II og III En række potentielle finansieringskilder mhp. realisering af fase II og III er blevet undersøgt med foreløbigt negativt resultat, heriblandt: Kulturministeriet Projektbeskrivelse indsendt i marts. Projektet vurderedes her til ikke i tilstrækkelig grad at opfylde ministeriets betingelser for støtte. Undervisningsministeriet Tips- og Lottomidler til fremme og udbredelse af aktiviteter og nye tiltag inden for undervisnings- og folkeoplysningsområdet (specifikt midlerne til distribution af undervisningsmaterialer). Videnskabsministeriet 1) Tips- og Lottomidler til konkrete initiativer inden for forskning og forskningsformidling, herunder initiativer, der fremmer forståelsen for forskningens betydning for samfundet, og it-relaterede forskningsaktiviteter. Her gives imidlertid ikke tilskud til etableringsomkostninger. 2) Generelle tilskudsordninger. Disse er hovedsagligt centeret om projekter mellem vidensinstitutioner og erhvervsliv. EU-IST programmer Heriblandt econtentplus (Technology-enhanced Learning, FP6) Teknologirådet Teknologirådet indkalder årligt til projekter, som køres i regi af rådet. Fonde Heriblandt Velux Fonden og Carlsbergfondet 5 Projektsite Mhp. formidling af projektet blev der henover sensommeren udarbejdet et designoplæg samt indhold til et mindre projektsite. Pga. travlhed i Forskningsnettets websekretariat forventes sitet imidlertid først oppe ultimo november. Designoplægget er vedlagt (se bilag 3). Siden november sidste år har projektet dog haft sin egen side under forskningsnettet.dk (se bilag 4), hvilket til en vis grad har kompenseret for manglen på et dedikeret site til formidling af projektet overfor potentielle brugere, indholdsleverandører, offentlighed mv. 6 Case Denne case omhandler VidenBaseNordjylland (VBN), hvor al publiceret forskning fra Ålborg Universitet bliver inddateret. VBN benytter en PU:RE database (Publication & Research Platform), der er udviklet af Atira i samarbejde med Ålborg Universitet, Århus Universitet og Roskilde Universitetscenter samt Handelshøjskolen i Århus (ASB). Udover disse institutioner anvender også Syddansk Universitet og Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) PU:RE. Casens formål er specifikt at belyse, hvorledes inddateringen af videomaterialer foregår i PU:RE, samt de søgemuligheder og -faciliteter, denne metadatering giver basis for. Casen er relevant for EduMedia projektet, fordi udviklingen af et nationalt repository for audiovisuelle materialer kommer til at foregå sideløbende med lokale udviklingsaktiviteter som fx VBN. Resultatet af casen, der er beskrevet i bilag 5, vil være en vigtig inspirationskilde ifm. udformning af EduMedia metadataskema og profil. Øvrige resultater Et meget positivt resultat af partnersamarbejdet i fase I er, at det har styrket relationerne til et niveau, hvor DR har valgt at forlade den hidtil afventende position og indtræde som fuldgyldige partnere i fase II. I den forbindelse har DR også valgt at stille mediehåndteringssystemet udviklet ifm. /skole, til rådighed for 8

11 udviklingen af EduMedia uden beregning under forudsætning af, at finansiering til fase II falder på plads. Systemet er rummer den grundlæggende, komplekse funktionalitet til håndtering, registrering og visning af audiovisuelle medier oa. filtyper, men skal modificeres og udvides med et antal moduler for at opfylde behovene i EduMedia sammenhæng. Systemet er værdisat til 3,16 mio. kr. KONKLUSION & PERSPEKTIVERING På baggrund af de afrapportede projektresultater kan det konkluderes, at der eksisterer en stor interesse blandt målgruppen ift. at anvende audiovisuelle materialer og specielt for en brugercentret infrastruktur, der giver adgang til de materialer, som kultur- og biblioteksarkiver som DR og Statsbiblioteket ligger inde med. Ligeledes kan det konkluderes, at de grundlæggende tekniske muligheder for realiseringen er til stede, men at en væsentlig del af de relaterede organisatoriske og juridiske problemstillinger kræver videre afklaring. Aktører som DEFF og Rektorkollegiet og den viden, de teknologier og resultater, de genererer, spiller en stor rolle i denne sammenhæng. På den anden side forventes en fælles, robust og brugercenteret infrastruktur som EduMedia at give en bedre basis for aftaleindgåelse omkring adgang til/brug af audiovisuelt indhold med hhv. rettighedshaverorganisationer og semi-kommercielle organisationer, såsom public service institutioner og undervisningsforlag, end initiativer blandt de enkelte organisationer/institutioner under DEFF. ØKONOMI Regnskab Nedenstående viser hvorledes projektbevillingen fordeles på aktiviteter og projektpartnerne. FSK Projektledelse (8 m.måneder) Diba Markus (6 m.måneder) Dan Mønster (2 m.måneder) DR Lønudgifter Indirekte produktionsomkostninger SB UDGIFTER FSK DR SB Projektet Lønudgifter (3 m.måneder) I alt lønudgifter DEFF tilskud (8 m.måneder) Deltagernes egenfinansiering Andre udgifter Tilskud fra DEFF Deltagernes egenfinansiering Samlede udgifter

12 Da projektet er afsluttet Forskningsnettet på vegne af projektgruppen anmode DEFF om at overføre kr til nedenstående konto: Bank: Reg.nr.: Konto nr.: VAT reg.: Forskningsnettet overfører herefter midlerne til de øvrige projektpartnere. Med venlig hilsen Steen Pedersen, Forskningsnettet, 31.oktober

13 Bilag 1 11

14 Bilag 1 12

15 Bilag 1 13

16 Bilag 1 14

17 Bilag 1 15

18 Bilag 1 16

19 Bilag 2 Dump af DEFF-nyhedsindlæg om EduMedia, 5. September

20 Bilag 3 Dump af forside på EduMedia projektsite. 18

National strategi for Datamanagement

National strategi for Datamanagement National strategi for Datamanagement Statsbibliotekets potentielle rolle Bjarne Andersen sektionsleder it bevaring Alle illustrationer fra www.digitalbevaring.dk Statsbiblioteket Institution under Kultur

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU)

Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU) Foranalyse Projekt: PDM-kerne Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU) Projektdeltagere: 1. Indledning og baggrund Mogens Sandfær (MS), Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Jørgen

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

DEF E-publicering - Perspektivplan for 2004-05

DEF E-publicering - Perspektivplan for 2004-05 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Maj 2004 DEF E-publicering - Perspektivplan for 2004-05 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Programområdet for elektronisk videnskabelig publicering etableredes

Læs mere

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! ""# . / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5!

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! # . / $,!  0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5! Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005 Indhold! ""# $%$&$' ()*$ &+,-%-. / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' #$. $ 5!5, $$ 52627 8' 9%*- % 0:;, /!< //%,./% /, 5 $ 2;, &'( 2 /=>,# $,' 5 3 &&&$/ )75 )*!" $5.?$

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Dynamicweb Quickguide

Dynamicweb Quickguide Brugervejledning Dynamicweb Quickguide Version: 1.1 2012.03.15 Dansk JURIDISK MEDDELELSE Copyright 2012 Dynamicweb Software A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument eller dele heraf må på ingen

Læs mere

Introduktion til frontend

Introduktion til frontend Side 1 af 43 Introduktion til frontend Dette dokument beskriver kort, hvordan du bruger WeroShop frontend. Dette omfatter at sætte dig ind i varegrupper, producenter og produkter, filtrering af produkter,

Læs mere

Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden

Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden Find vejen frem VIA University College Dato: 13. marts 2015 Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden Formålet med at registrere og uploade dit afsluttende projekt til UC Viden er, at

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Annette Balle Sørensen abs@statsbiblioteket. Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Annette Balle Sørensen

Annette Balle Sørensen abs@statsbiblioteket. Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Annette Balle Sørensen Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Hvordan arbejder vi med Open Access på Statsbiblioteket i forhold til Aarhus Universitet Hvordan arbejder vi med Open Access på Statsbiblioteket i forhold til Aarhus

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

For dig som skal levere programmer til bideo.dk

For dig som skal levere programmer til bideo.dk For dig som skal levere programmer til bideo.dk Oktober 2011 - Version 5 INDLEDNING... 2 ANVENDELSE AF B2B.BIDEO.DK... 2 Den offentlige og den beskyttede webside... 2 Processen... 2 Før du bruger systemet

Læs mere

EN RADIKAL IT-POLITISK VISION

EN RADIKAL IT-POLITISK VISION EN RADIKAL IT-POLITISK VISION TILGÆNGELIGHED ÅBENHED RETSIKKERHED UDVIKLING VERSION 0.9 INDLEDNING Det Radikale Venstre er klar over at IT er et af de bærende elementer i det samfund vi har bygget op.

Læs mere

Bortset fra disse ting, så ser vi frem til at få jeres feedback, rapporter om fejl og ideer.

Bortset fra disse ting, så ser vi frem til at få jeres feedback, rapporter om fejl og ideer. Test af BETA-release i Mobil Søg projektet Kære Tester Tak for, at du vil være med til at gøre Mobil Søg til et bedre projekt. Som tester har du den vigtige opgave at gennemgå den tilsendte version og

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hvad er Digitalisér.dk Digitalisér.dk er et socialt netværk og værktøj som du kan anvende på flere forskellige måder. Har du viden som du ønsker at dele og debattere med

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

GetOrganized for SharePoint

GetOrganized for SharePoint GetOrganized for SharePoint Case: Forsikring & Pension, Effektive sagsgange og smidig formidling af information på én platform Michael Ekegren Manager mek@netcompany.com Søhuset, Hørsholm 11.11.2008 Version

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Model for nyt bibliotekssystem?

Model for nyt bibliotekssystem? Model for nyt bibliotekssystem? Oplæg til følgegruppemødet den 2. april 2008 projektgruppen/ln, 31.3.08 I projektgruppen indledte vi arbejdet med at skrive de første udkast til kravspecifikation for de

Læs mere

Til boligorganisationer og administrationsfællesskaber

Til boligorganisationer og administrationsfællesskaber LANDSBYGGEFONDEN Orientering om indhold og dataoverførsel til boligportalen Danmarkbolig.dk Til boligorganisationer og administrationsfællesskaber November 2007 Indledning... 2 Den boligsøgendes muligheder...

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Sådan kan du inddatere og søge naturdata. En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal

Sådan kan du inddatere og søge naturdata. En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal Sådan kan du inddatere og søge naturdata En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal Kort om Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal giver adgang til fællesoffentlige data om natur og miljø i

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

Bibliotekernes Netmusik Phonofile Aftale mellem Phonofile og bibliotekskonsortiet om adgang til Biblioteksdistributionssystemet (content management system) Paraplyorganisation for rettighedshaverne (audio

Læs mere

Vejledning til registrering af afsluttende studenterprojekt i UC Viden

Vejledning til registrering af afsluttende studenterprojekt i UC Viden Vejledning til registrering af afsluttende studenterprojekt i UC Viden 1. Sørg for at have lavet dine filer om til PDF. Gerne ét samlet PDF-dokument. 2. Gå ind på StudieInfo fra forsiden af www.ucn.dk

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2 Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION 2 34 Brugermanual august-2013 vers. 1.2 1 intro! På de følgende sider vil du finde en lille og hurtig gennemgang af Midttrafik Trafikadministration. Med Midttrafik Trafikadministration

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1 Side 1 af 5 Tak for din ansøgning. Den er nu registreret i Styrelsen for Bibliotek og Medier. Denne kvittering udskrives i 2 eksemplarer: Det ene eksemplar underskrives af den økonomisk ansvarlige og sendes

Læs mere

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014)

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014) Anvendelse af Brugersiderne for renteberegninger. (Version 28. september 2014) Indhold Brugersiderne for renteberegninger.... 1 1. Indledning... 1 2. Forudsætninger... 4 3. Indtastning af udbetaling/skyldigt

Læs mere

Oplæg: Mobile.Ting strategi

Oplæg: Mobile.Ting strategi Oplæg: Mobile.Ting strategi Indledning Udviklingen af personlige mobile enheder som mobiltelefoner og tablet-pc'er er gået meget hurtigt indenfor de seneste få år. Markedskræfterne driver den teknologiske

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens WordPress vejledning september 2014 INDHOLD Hvad er WordPress 1 Generelt om WordPress 2 Frontend og backend 2 Skrive en blog-tekst (indlæg/post)

Læs mere

Google Søgninger side 1 af13

Google Søgninger side 1 af13 Google Søgninger side 1 af13 Indholdsfortegnelse Internetforkortelser og adresser m.m.... Side 2 Søgning i Google... Side 4 Nyhed erstatning for det sorte bånd... Side 7 Avanceret søgning... Side 10 Flere

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

Digital strategi, indsatsområde 1, delprojekt 1, Generiske sagsbehandlingsbegreber

Digital strategi, indsatsområde 1, delprojekt 1, Generiske sagsbehandlingsbegreber HØRINGSDOKUMENT Fra: Til: Resumé: David Rosendahl Høringsparter Arbejdsgruppen har identificeret de overordnede og tværgående begreber i sagsbehandlingsprocessen og struktureret og defineret disse generiske

Læs mere

Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet

Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet Lyd på computeren:...1 Lydoptager...3 Lydstyrke...4 Windows Media Player:...5 Et par eksempler på websider, hvor man har glæde af sin medieafspiller:...7

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 ITS inviterer til informationsdag 29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 Over det seneste år, har ITS sat en række nye it-ydelser i søen. Informationsmødet er en mulighed for at få et samlet overblik over de nye

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Elektronisk ansøgningsskema

Elektronisk ansøgningsskema Den gode ansøgning Elektronisk ansøgningsskema Ansøgningsskema - login Hvis det er første gang du logger på, angiver du e-mail og klikker herefter Opret bruger. Du vil herefter modtage en e-mail med et

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk Januar 2012 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 3 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Den digitale Underviser. DOF deltagernet

Den digitale Underviser. DOF deltagernet Den digitale Underviser DOF deltagernet Sabine Kramer juli 2014 Indhold Kursusindhold... 2 Log ind på Deltagernet, se og rediger dine aktuelle kurser... 3 Skift fra uge- til emneformat... 5 Redigér første

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Digital Signatur OCES en fælles offentlig certifikat-standard

Digital Signatur OCES en fælles offentlig certifikat-standard Digital Signatur OCES en fælles offentlig certifikat-standard IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har udarbejdet en ny fælles offentlig standard

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 5 Principper... 6 Opbygning... 7 Projektinfo - Entreprenør... 7 Opsummering

Læs mere

VIA Studienet FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS. Vejledning for FYS STUDERENDE

VIA Studienet FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS. Vejledning for FYS STUDERENDE VIA Studienet FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS Vejledning for FYS STUDERENDE Pæd. it-vejleder Heine Krogh hkro@viauc.dk ver. 3.0 januar 2011 1. Indledning VIA Studienet bygger på Microsoft SharePoint.

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Brugermanual SIF (33069-04) Side 1/28. Godkendt af: Dato: Dokumentnr.: 077.024.214 Projekt: SIF (33069-04)

Brugermanual SIF (33069-04) Side 1/28. Godkendt af: Dato: Dokumentnr.: 077.024.214 Projekt: SIF (33069-04) Side 1/28 Brugermanual SIF (33069-04) Godkendt af: Dato: Side 3/28 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 1.1 Fangster, sporbare enheder og salg... 4 2 GENEREL NAVIGERING... 4 2.1 Login... 4 2.2 Log ud...

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Vejledning i hurtig opstart

Vejledning i hurtig opstart Vejledning i hurtig opstart Indhold: Opret et projekt Administrér og redigér et projekt Se et projekt-/testresultat Formålet med dette dokument er at hjælpe dig med hurtigt at administrere tests i CEB's

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005

Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005 Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005 Fra 1. juli 2005 er materiale, som offentliggøres i elektroniske kommunikationsnetværk (Internettet) omfattet af afleveringspligt.

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker Den digitale Underviser Videoredigering Windows Live Movie Maker Indhold Indhold... 1 Windows Movie Maker... 2 Om at oprette et projekt... 3 Optage og downloade video... 4 A. Optage din egen video:...

Læs mere

Redigeringssidens elementer

Redigeringssidens elementer PDS Guide v. 3.0 Redigeringssidens elementer Redigering Til venstre vises din menu. Denne menu følger dig, også når du skifter til en anden persons redigeringsside. CV for... Her skiftes mellem de ni under-sider,

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere