EduMedia Online adgang til forsknings- og undervisningsrelevant videomateriale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EduMedia Online adgang til forsknings- og undervisningsrelevant videomateriale"

Transkript

1 Slutrapport EduMedia Online adgang til forsknings- og undervisningsrelevant videomateriale Fase I Projektpartnere (DR) (FSK) Projekt- og økonomiansvarlig Steen Pedersen, FSK Telefon: (SB) Programområde Projektperiode E-læring Januar oktober 2005

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Projektet...1 Baggrund...1 Formål og vision...1 Formål fase I...1 Projektorganisering...1 Projektforløb...2 Projektresultater Foranalyserapport...3 Jura...3 Metadata...4 AAI...4 Arkitektur og formater...5 Brugsscenarier...5 Konklusion på foranalysen Demo...6 Upload funktion...6 EduMedia playere Kortlægning af kompetencer mhp. fase II...7 DEFF-programområderne...7 Rektorkollegiets Copy-Dan gruppe og IKT-udvalg...7 UNI-C (Materialeplatformen) Afsøgning af finansieringskilder for fase II og III Projektsite Case...8 Øvrige resultater...8 Konklusion & perspektivering...9 Økonomi...9 Regnskab...9 BILAG 1. Demo af upload funtion (interface mock up) 2. Nyhedsindlæg på deff.dk 3. Projektsite (dump) 4. Dump af forskningsnettet.dk/edumedia 5. Case: Inddatering af videomaterialer i VidenBaseNordjylland 6. Foranalyserapport (særskilt dokument)

3 PROJEKTET Projektet er opdelt i hhv. foranalyse (fase I) og udviklings- og idrifttagningsfase (fase II og III). Denne slutrapport relaterer sig alene til fase I, som DEFF gav tilsagn til delfinansiering af december Baggrund I dag anvender de færreste DEFF/FSK-brugere digital video oa. audiovisuelle ressourcer over Internettet ifm. undervisning, forskning og formidling. Væsentlige årsager hertil er, at der ikke findes nogen samlet indgang til en kritisk masse af ressourcer, hvor man kan søge på og finde relevante materialer, og at distributionen er teknisk krævende dels rent praktisk og dels juridisk ifht. at sikre ophavsretlige interesser. Skal e-læring understøttes og dansk forskning, dens institutioner og forskere eksponeres gennem andet end tekstorienterede ressourcer, er der derfor brug for en infrastruktur, der kan gøre det lettere at bruge audiovisuelle ressourcer. Til sammenligning har man på grundskoleområdet allerede /skole 1, en webportal der tilgængeliggør guldet fra DR s arkiver via et online mediebibliotek ( klip) og Materialeplatformen (udviklet af UNI-C) der giver elever på alle klassetrin adgang til professionelt udviklede undervisnings-/læringsressourcer og lærerne endvidere mulighed for at distribuere egne materialer. Formål og vision Det overordnede formål med EduMedia-projektet er således at etablere en webbaseret infrastruktur, der praktisk og teknisk støtter brugerne i at distribuere og anvende videobaserede ressourcer ifm. undervisning, forskning og formidling og som samtidigt giver adgang til en langt større mængde audiovisuelle ressourcer end hidtil muligt pga. tekniske og ophavsretlige barrierer. Konkret en webportal, der giver institutioner/ brugere en distributionsplatform for egne videobaserede materialer til intern og ekstern brug, foruden adgang til lærings- og forskningsrelevant video i DR og SB. Aftagerne for servicen er brugerne under FSK og DEFF, og visionen er, at den bliver en del af brugerfaciliteterne for de to organisationer, idet der er et stort sammenfald mellem dem på brugersiden. Ud fra en overbevisning om, at audiovisuelle ressourcer har deres naturlige plads i fremtidens digitale bibliotek, arbejdes der derfor på en løsning, der er kompatibel med DEFFs udvikling og systemer. Formål fase I Formålet med fase I var at etablere vidensgrundlaget for udviklingen af den beskrevne infrastruktur. Konkret gennem identificering af brugerbehov, specificering af systemfunktionalitet og set up samt en analyse af tekniske, organisatoriske og juridiske problemstillinger forbundet hermed fx adgangsstyring, repository arkitektur, asset management, metadatering og ophavsret på digitalt materiale mv.. Problemstillinger, der også er genstand for projektaktiviteter andre steder indenfor forsknings- og uddannelsessektoren, fx DEFF, Rektorkollegiet og UNI-C. Formålet var derfor også at afdække i hvilken grad de eksisterende kompetencer kan inddrages i det videre projektforløb. Projektorganisering FSK, DR og SB var projektets hovedpartnere, hvor FSK havde projekt- og økonomiansvaret og varetog projektledelsen, mens SB og DR bidrog med kompetence og viden indenfor ovennævnte problemstillinger. 1 1

4 Repræsentanter fra DR, FSK og SB udgjorde projektgruppen, der var det forum, hvor fælles beslutninger blev truffet. Ifm. dele af foranalysen var hhv. E-Learning Lab (AAU) og UNI-C involveret. Derudover var der ifm. udviklingen af en demo (omtales senere) et samarbejde med Niels Bohr Arkivet, Inst. for Informations- og Medievidenskab (AU) og Inst. for Epidemiologi og Socialmedicin (AU), som leverede indholdet. Projektforløb Fase I var oprindeligt sat til at vare tre måneder ( ). Kompleksiteten af tekniske, organisatoriske og juridiske problemstillinger, der skulle analyseres, var imidlertid undervurderet, og foranalysefasen blev derfor forlænget. Samlet strakte projektet sig over ti måneder og forløb i hovedtræk således: Januar Kick-Off møde Første udkast til funktionel specifikation Februar Nedsættelse af fem arbejdsgrupper mhp. at komme med analyser, anbefalinger/evt. konceptforslag omkring 1. juridiske problemfelter ifm. den skitserede infrastruktur 2. metadatering/registrering af materiale og udveksling af metadata 3. etablering af autentifikations- og autorisationsmekanisme 4. asset management, systemarkitektur og upload (ingest) og out put formater 5. brugsscenarier/brugerbehov April Præcisering af projektmål og målgruppe Første analyse færdig Maj Møde med projektledelsen og udviklingsteamet bag Materialeplatformen Ansøgning til DEFF vedr. delfinansiering ifm. forlængelse af fase I Juli August Indgåelse af aftaler med div. indholdsleverandører omkring demomateriale Internt seminar for projektgruppen vedr. Fedoras egnethed som repository arkitektur og asset management system v/gert Schmeltz Pedersen, CVT Første udkast til demo af upload funktion og EduMedia player September Struktur og indhold til projektsite Oktober Analyser, anbefalinger og konceptforslag fra arbejdsgrupperne samles i foranalyserapport fase I slut Undervejs er der endvidere på DEFF-sekretariatets opfordring foregået en kontinuerlig afsøgning af diverse alternative finansieringskilder til de efterfølgende faser (omtales senere). I løbet af projektet afholdt projektgruppen otte møder, mens arbejdsgrupperne havde mellem fire og ti møder hver. To personer fra projektgruppen besøgte IBC udstillingen 2005 i Amsterdam Europas største forum for aktører indenfor broadcast/streaming teknologi. Projektlederen deltog endvidere i DEFF- og Fedorarelaterede konferencer og seminarer. 2

5 PROJEKTRESULTATER Jf. formålsbeskrivelsen var arbejdet i fase I primært koncentreret om udarbejdelsen af en foranalyse, der fokuserede på hhv. brugerbehov, systemfunktionalitet samt tekniske, organisatoriske og juridiske problemstillinger forbundet med en infrastruktur som den beskrevne. Herudover var aktiviteterne koncentreret om hhv. udarbejdelse af en demo af upload funktionalitet og playere, kortlægning af kompetencer mhp. fase II, afsøgning af finansieringsmuligheder for fase II-III, etablering af et projektsite til formidling af projektet, og endelig også afvikling af en case. Resultater, konklusioner og erfaringer fra fase I er beskrevet og evalueret i det følgende. 1 Foranalyserapport Foranalyserapporten er vedlagt som bilag (bilag 6). Rapporten falder i to dele: Første del af rapporten opsummerer hhv. formål, mål og succeskriterier for det samlede projekt, målgrupperne, de vigtigste funktionelle og tekniske krav til systemet, ligesom den skitserer en løsningsmodel, opdeling i delprojekter, økonomi og businesscase. Anden del udgøres af analyserne, de respektive arbejdsgrupper har leveret inkl. eventuelle anbefalinger og konceptforslag. Nedenfor gennemgås kort arbejdsgruppernes resultater. Jura EduMedia-projektet involverer nogle af de mest omstridte juridiske problemstillinger ifm. digitalisering og distribuering af digitalt materiale via netværkteknologi. Brugsscenarierne for infrastrukturen og de potentielle muligheder for misbrug udfordrer således specielt de nuværende modeller for sikring af den intellektuelle ejendomsret over analogt og digitalt audiovisuelt materiale. Konkret er de vigtigste problemfelter ifm. projektet hhv. håndtering af persondata og sikring af ophavs- og databaserettigheder. Arbejdsgruppen har indkredset de centrale problemstillinger indenfor de nævnte problemfelter, analyseret på de forskellige aktørers rettigheder og interesser og opstillet anbefalinger ift. hvorledes problemstillingerne bedst tackles. Dette er gjort med baggrund i erfaringerne fra /skole og SBs reklamefilmsprojekt (digitalisering af danske biografreklamefilm fra 1905 og frem). Hovedkonklusionerne er: Den pædagogiske opgave ifm. med formidlingen af, af hvad reglementeret brug er, er ligeså vigtigt som udviklingen af den rigtige tekniske løsning. Generelt skal processerne designes sådan at, brugerne får en forståelse for de juridiske problemstillinger, deres handlinger medfører og det ansvar, de har i den forbindelse. Teknisk skal systemet laves sådan, at lovbrud tydeligt forudsætter både misbrug af system og aftalebrud. Ambitionen om så vidt muligt at tilgængeliggøre materialet for alle interesserede er problematisk at indfri. Ophavsretlige problemstillinger kan nemmere håndteres, hvis systemet og materialerne kan godkendes efter ophavsretslovens 13. Dette forudsætter, at universiteterne indgår rammeaftaler med rettighedshaverorganisationerne Copy-Dan m.fl. (ophavsretslovens 50). Udviklingen af EduMedia er således i høj afhængig af et sådant initiativ fra institutionerne. Systemsikkerhed og systemfunktionalitet dokumenteres fra første færd i udviklingsprocessen, sådan at en generel forhandling med rettighedshaverorganisationerne kan indledes tidligt. En del af opgaven i fase II er derfor at sikre en gennemsigtig udviklingsproces og dialog med de professionelle indholdsleverandører og rettighedshaverorganisationerne. De professionelle indholdsleverandørers aftaler med Copy-Dan varierer, og en finmasket brugerstyring er nødvendig for at sikre indholdsleverandørernes muligheder for at overholde aftalerne. 3

6 Metadata Metadata er en væsentlig del i EduMedia projektet. Tilgængeliggørelse af digitale objekter afhænger i høj grad af hvor godt de er beskrevet i deres respektive arkiver. Arbejdsgruppen har derfor defineret en metadatastruktur for projektet (ligger tæt op ad METS 2 ), og defineret tre niveauer for metadateringen, samt identificeret relevante standardiserede skemaer i den forbindelse. Det skema, som slutteligt vælges, vil skulle udvides med felter, der er specifikke for EduMedia ligesom der skal udvikles en profil, der specificerer hvilke felter der er obligatoriske, anbefalede og frivillige, og hvad udfaldsrummet er for det enkelte felt. Disse opgaver er en del udviklingsfasen. Derudover har arbejdsgruppen analyseret på en række relaterede problemstillinger. Hovedkonklusionerne er: Overholdelsen af en række standarder, som f.eks. Dublin Core, OAIS m.fl. er afgørende ifht. udviklingen af EduMedias tekniske og organisatoriske infrastruktur og ift. at sikre adgangen til information og langtidsbevaring af den. Ifm. såvel store institutioner som mindre projekter, der tilgængeliggør deres arkiver og samlinger via EduMedia, er det derfor vigtigt, at de animeres til at anvende og dokumentere metoder og procedurer, som overholder kvalitative målsætninger til sikring af adgang til den digitale information og de digitale materialer. Omdrejningspunktet for EduMediaprojektet er de audiovisuelle materialer, men af hensyn til de fremtidige udviklingsmuligheder for repositoriet, skal der som noget af det første i udviklingsfasen tages stilling til hvilke andre materiale- og dokumenttyper, der evt. skal kunne håndtere på længere sigt, således at der fra start arbejdes ud fra et så vidt muligt fremtidssikret metadataskema. Til udveksling af metadata mellem decentrale arkiver og EduMedia anbefales det at anvende et XML format. Som transport af metadata i XML anbefales det, at anvende Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH). Af hensyn til udveksling med andre repositorier og evt. også learning management systemer anbefales det, at det bliver muligt at importere og eksportere metadata i standardformater fx Dublin Core, LOM og MPEG-7. AAI Målet med AAI-gruppens arbejde har primært været at finde den optimale mekanisme til autentifikation og autorisation, der sikrer at 1) autentifikationen så vidt muligt foregår lokalt på brugerens egen institution, 2) materiale på EduMedia sikres mod uautoriseret adgang, og 3) autorisationsmodellen er så fleksibel som mulig. Hovedkonklusionerne er: Da der ikke pt eksisterer en samlet fødereret autentifikations- og autorisationsinfrastruktur (AAI) for de højere uddannelses- og forskningsinstitutioner i Danmark, vil EduMedia, indtil en sådan infrastruktur er etableret, skulle anvende en anden AAI-mekanisme. Det er gruppens anbefaling, at EduMedia på kort sigt anvender den danske del af EduRoam hierarkiet til autentifikation, mens autorisation håndteres som en del af EduMedia. For at opnå en tilstrækkelig beskyttelse af materialet i EduMedia anbefaler gruppen, at autorisation skal foregå både på webserver og streamingserver. Hvis der kun autoriseres mellem brugerens webbrowser og en EduMedia webserver, vil det være muligt, at opsnappe en URL til streaming og i bedste fald afspille den uden at være autoriseret, men i værste fald at optage streamen til en fil, der 2 Metadata Encoding and Transmission Standard et XML dokumentformat til lagring og udveksling af metadata inden for et arkiv eller mellem arkiver (repositorier). 4

7 derefter vil kunne distribueres. Gruppen har fundet, at det er muligt at lave plugin-moduler til de mest gængse streamingservere, der muliggør denne form for autorisation. Fælles for de undersøgte server er det, at de alle anvender Real Time Streaming Protocol (RTSP) til kommunikation mellem klient og server. Det er også muligt at anvende Digital Rights Management (DRM) til at beskytte materialet mod uaftoriseret brug, men der findes ingen DRM standard, som kan benyttes på tværs af formater og platforme, og det vil gøre adgangen til materialet vanskeligere for brugeren. Det er derfor gruppens vurdering at autorisation på både web- og streaming server vil give en tilstrækkelig beskyttelse af materialet, og at der derfor ikke er grund til at anvende DRM. Arkitektur og formater Arbejdsgruppen havde to hovedopgaver, 1) at fastlægge den overordnede systemarkitektur for EduMedia, og 2) se på hvilke formater, der kan anvendes til ingest, arkivering og streaming. Forudsætningen var, at arkitekturen skal understøtte en lang række forskellige brugsscenarier, afhængig af om leverandøren er en professionel leverandør, en enkelt forsker eller et institutional repository, og tilsvarende af om brugeren er en registreret bruger eller ej, og hvorvidt brugeren tilgår materialet direkte eller gennem en webservice requestor som fx en institutions egen hjemmeside eller LMS. Arbejdsgruppen har fastlagt en systemarkitektur, der er blevet beskrevet hovedsageligt gennem diagrammer. Den relaterer både til DEFF 3-lagsmodellen og til Open Archival Information System refrencemodellen (OAIS modellen). I tilgift er der identificeret en læng række delfunktionaliteter/moduler i projektet samt deres indbyrdes afhængigheder. Hovedkonklusionerne er: Arkitekturen skal understøtte distribueret storage og streaming. Metadata skal samles i et centraliseret union catalogue for at muliggøre effektiv søgning på tværs af leverandører. Autentificering skal så vidt muligt foregå decentralt/lokalt. I diskussionen af formater skelnes der mellem formater til input (upload/ingest/submission), arkivering og præsentation (streaming). Det anbefales at arkitekturen er mest mulig uafhængig af valg af præsentationsformater. Af hensyn til fremtidssikring af materialerne bør vælges et standardiseret arkiveringsformat (MPEG-2). Brugsscenarier Det er essentielt for projektets succes, at systemfunktionaliteten afspejler brugernes ønsker og behov i relation til at arbejde med audiovisuelle materialer. Denne del af foranalysen handlede således om at få brugernes bud på relevant funktionalitet, problematiske aspekter og spændende muligheder ifm. EduMedia. Med det mål for øje foretog arbejdsgruppen en behovsundersøgelse, hvor en række forskere og undervisere blev interviewet med udgangspunkt i brugsscenarier, som relaterer til arbejdsprocesserne EduMedia-brugere vil skulle igennem. Hovedkonklusionerne er: Brugerne anvender allerede eller ønsker at anvende videomateriale dels som forskningsobjekt (video er her datamaterialet/analyseobjektet), dels som medie til formidling og dokumentation af forskning, og endelig som middel til at gøre undervisningen mere afvekslende, engagerende og fleksibel ift. tid og sted. 5

8 Ideen om adgang til store audiovisuelle arkiver med clearet materiale som fx DR og Statsbiblioteket modtages med overvældende begejstring. Materialerne brugerne selv anvender, omfatter analoge og digitale formater og kommer vidt forskellige steder fra; noget er egenproduktion, andet er optagelser fra fjernsyn eller kopierede og købte bånd, og noget kommer fra lokale institutters arkiver, mens kun meget lidt er hentet fra Internettet/web-baseret. Kun en delmængde af disse materialer er clearet. Brugerne vurderer det som essentielt, at 1) adgangen til materialerne kan reguleres, 2) systemet har en effektiv søgefunktion, 3) video kan kobles med andre materialer, fx slides, eller informationer og links, som evt. vises sammen med videoen, og endelig 4) at playeren rummer funktionaliteter, der gør det muligt at arbejde med materialet, fx annotere. Metadata er vigtige. Ifm. søgning er mange frem for få metadata attraktivt, mens det forholder sig omvendt ifm. upload; tiden brugerne skal bruges på metadateringen er kritisk. Brugerne nærer en vis mistillid ved streaming som leveringsmetode. Mulighed for at kunne downloade materialet er et stærkt ønske. Undersøgelsen (der er beskrevet i en selvstændig rapport) og de mest DEFF-relevante resultater af den blev omtalt i et nyhedsindlæg på deff.dk den 5. september under overskriften Videomateriale - en del af fremtidens digitale bibliotekstilbud (se bilag 2). Konklusion på foranalysen Konklusionen fra fase I er, at der både er brugerinteresse, teknisk grundlag og stor entusiasme fra projektpartnerne for at etablere den foreslåede infrastruktur til forsknings- og undervisningsrelevant videomateriale. Der venter helt givet mange udfordringer ift. at skabe et produkt, der modsvarer målgruppens behov og som samtidigt sikrer både indholdsleverandørers og forbrugeres interesser, hvor brugerne altså kan indtage såvel leverandør- som forbrugerrollen. Med de muligheder infrastrukturen giver for institutionel brug og distribuering af digitalt materiale, er der fx i flere af de juridiske spørgsmål tale om ukendt territorium, hvor grænserne i praksis først kan afprøves, når der er et konkret system at tage udgangspunkt i. Til gengæld er der specielt for den teknisk relaterede del af foranalysen arbejdet i en sådan dybde med problemstillingerne og løsningsforslagene, at projektet på disse områder i praksis allerede er overgået til designfase. 2 Demo DR stod for udviklingen af en demo af upload funktionalitet og playere. Oprindeligt var udarbejdelsen af en demo ikke en del af målene for fase I, men var en ide, der blev genereret undervejs. Formålet var at få noget, som dels kunne bruges til at anskueliggøre for potentielle brugere og finansieringskilder, hvad projektet handler om, og dels kunne bruges som arbejdsredskab internt ift. at få konkretiseret en række af problemstillingerne vedr. workflow og funktionalitet, metadatering og brugergrænseflade. Pga. manglende ressourcer blev demoen desværre først færdig sent i fase I, men processen ikke desto mindre meget nyttig ift. netop at konkretisere de nævnte problemstillinger og forankre de teoretiske betragtninger i noget virkeligt. Demoen er således et godt udgangspunkt for den videre analyse af brugerbehov og adfærd, som skal ske i fase II, og som skal udmønte sig i løsninger, som afspejler brugernes behov og muligheder for at arbejde med audiovisuelt materiale via Internettet. Upload funktion Denne del af demoen er i praksis en html-baseret mock up af det interface, der vil møde brugeren, der skal uploade materiale til EduMedia (se bilag 1). Ideen med denne del af demoen er at anskueliggøre, hvordan registrering af materialer vil kunne komme til at foregå (workflow, funktionalitet og brugrænseflade) og i den forbindelse indkredse konkret hvilke metadata, det vil være relevant/muligt at opnå her, som det senere vil være muligt at søge på og evt. få præsenteret ifm. fremvisning af de fundne poster. Øvelsen var meget 6

9 nyttig, idet den bidrog til at omsætte teoretiske/analytiske betragtninger omkring metadateringsniveau mv. til konkrete størrelser og medvirkede således til at forankre analysen. EduMedia playere Denne del af demoen er fuldt funktionel, dvs. der eksisterer en webadgang til indhold, der er clearet til formålet, og grænseflader til visning af indholdet, som dog ikke er offentligt tilgængeligt. Der er tale om to grænseflader: En player med login, gemme, sende oa. funktionaliteter ifht. målgruppen og en almindelig player, for brugere der ikke er logget ind på portalen. På forsiden af rapporten kan ses et screen dump af førstnævnte player. Foruden demoen var intentionen, at lave mindst én custom made udgave af EduMedias player, som et eksempel på, hvordan en organisation kan få sin egen player til fremvisning af egne produktioner. Konceptet er en player, der har et absolut minimum af funktionalitet, men som brander organisationen (visuelt) og giver den mulighed for at trække på EduMedias specialiserede services uden at brugerne skal omkring portalen for at se produktionerne. Den mulighed vurderes at være attraktiv for organisationer, som udelukkende ønsker at bruge EduMedia som distributionsplatform for egne produktioner. 3 Kortlægning af kompetencer mhp. fase II En af opgaverne i fase I var at identificere potentielle projektsamarbejdspartnere/aktører, kortlægge de specifikke kompetencer, de kan bidrage med ift. udviklingen af EduMedia og undersøge hvordan disse kompetencer kan inddrages. Dette arbejde er sket som et naturligt led i udarbejdelsen af foranalysen, og har specielt mht. projektsamarbejdspartnerne har udmøntet sig en klar kompetencefordeling ift. udviklingsopgaverne i fase II. Derudover er de identificerede aktører DEFF-programområderne E-læring, E-publicering og Systemarkitektur, Rektorkollegiets Copy-Dan gruppe og IKT-udvalg og UNI-C (Materialeplatformen). Kompetencerne mv., disse aktører råder over, som er særligt relevante ift. EduMedia, er allerede redegjort for relativt detaljeret i ansøgningen til DEFF maj då. Følgende er derfor blot en status på de samarbejdsrelationer, der har været indtil nu. DEFF-programområderne De konkrete samarbejder med DEFF-programområderne har relateret til E-læring og E-publicering. Ifm. E-læring har der været et samarbejde omkring at integrere muligheden for upload af audiovisuelt materiale i DELA, som væsentligst bestod i, at EduMedia bidrog med audio-/videospecifikke metadatafelter til brug for DELAs registreringsmodul. Dette arbejde kan først fuldt ud realiseres, når der i EduMediasammenhæng foreligger et API og der er valgt et konkret metadataskema og udarbejdet en profil hertil. Ifm. E-publicering har Harald v. Hielmcrone ydet værdifuld sparring på den jurarelaterede del af foranalysen. Dette samarbejde forventes at fortsætte, såfremt projektet overgår til fase II. Rektorkollegiets Copy-Dan gruppe og IKT-udvalg Projektledelsen tog først på året kontakt til Copy-Dan gruppen, der udtrykte vilje til at medvirke til en afklaring af de jurdiske spørgsmål ifm. undervisnings- og forskningsrelateret brug af digitalt kopieret og streamet audiovisuelt materiale. Ifm. IKT-udvalget har EduMedia-projektet en klar interesse i det arbejde, der pågår her omkring etableringen af en fødereret AA infrastruktur for universiteterne, idet EduMedia er et klart eksempel på en applikation, der har brug for et fælles gruppe/rollebegreb ifm. autorisation af brugerne. Til IKT-udvalget er indsendt en beskrivelse af EduMedias behov/ønsker ift. en fødereret AA infrastruktur. UNI-C (Materialeplatformen) På et møde med projektledelsen og repræsentanter for udviklingsteamet bag Materialeplatformen blev drøftet en række af de overlappende problemstillinger, projekterne står overfor, samt potentialerne i et eventuelt samarbejde mellem EduMedia og Materialeplatformen. Konklusionen var her, at et samarbejde er 7

10 oplagt, men at det er mest hensigtsmæssigt at vente med at gå ind i konkrete relationer til finansieringen af fase II i EduMedia er på plads. 4 Afsøgning af finansieringskilder for fase II og III En række potentielle finansieringskilder mhp. realisering af fase II og III er blevet undersøgt med foreløbigt negativt resultat, heriblandt: Kulturministeriet Projektbeskrivelse indsendt i marts. Projektet vurderedes her til ikke i tilstrækkelig grad at opfylde ministeriets betingelser for støtte. Undervisningsministeriet Tips- og Lottomidler til fremme og udbredelse af aktiviteter og nye tiltag inden for undervisnings- og folkeoplysningsområdet (specifikt midlerne til distribution af undervisningsmaterialer). Videnskabsministeriet 1) Tips- og Lottomidler til konkrete initiativer inden for forskning og forskningsformidling, herunder initiativer, der fremmer forståelsen for forskningens betydning for samfundet, og it-relaterede forskningsaktiviteter. Her gives imidlertid ikke tilskud til etableringsomkostninger. 2) Generelle tilskudsordninger. Disse er hovedsagligt centeret om projekter mellem vidensinstitutioner og erhvervsliv. EU-IST programmer Heriblandt econtentplus (Technology-enhanced Learning, FP6) Teknologirådet Teknologirådet indkalder årligt til projekter, som køres i regi af rådet. Fonde Heriblandt Velux Fonden og Carlsbergfondet 5 Projektsite Mhp. formidling af projektet blev der henover sensommeren udarbejdet et designoplæg samt indhold til et mindre projektsite. Pga. travlhed i Forskningsnettets websekretariat forventes sitet imidlertid først oppe ultimo november. Designoplægget er vedlagt (se bilag 3). Siden november sidste år har projektet dog haft sin egen side under forskningsnettet.dk (se bilag 4), hvilket til en vis grad har kompenseret for manglen på et dedikeret site til formidling af projektet overfor potentielle brugere, indholdsleverandører, offentlighed mv. 6 Case Denne case omhandler VidenBaseNordjylland (VBN), hvor al publiceret forskning fra Ålborg Universitet bliver inddateret. VBN benytter en PU:RE database (Publication & Research Platform), der er udviklet af Atira i samarbejde med Ålborg Universitet, Århus Universitet og Roskilde Universitetscenter samt Handelshøjskolen i Århus (ASB). Udover disse institutioner anvender også Syddansk Universitet og Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) PU:RE. Casens formål er specifikt at belyse, hvorledes inddateringen af videomaterialer foregår i PU:RE, samt de søgemuligheder og -faciliteter, denne metadatering giver basis for. Casen er relevant for EduMedia projektet, fordi udviklingen af et nationalt repository for audiovisuelle materialer kommer til at foregå sideløbende med lokale udviklingsaktiviteter som fx VBN. Resultatet af casen, der er beskrevet i bilag 5, vil være en vigtig inspirationskilde ifm. udformning af EduMedia metadataskema og profil. Øvrige resultater Et meget positivt resultat af partnersamarbejdet i fase I er, at det har styrket relationerne til et niveau, hvor DR har valgt at forlade den hidtil afventende position og indtræde som fuldgyldige partnere i fase II. I den forbindelse har DR også valgt at stille mediehåndteringssystemet udviklet ifm. /skole, til rådighed for 8

11 udviklingen af EduMedia uden beregning under forudsætning af, at finansiering til fase II falder på plads. Systemet er rummer den grundlæggende, komplekse funktionalitet til håndtering, registrering og visning af audiovisuelle medier oa. filtyper, men skal modificeres og udvides med et antal moduler for at opfylde behovene i EduMedia sammenhæng. Systemet er værdisat til 3,16 mio. kr. KONKLUSION & PERSPEKTIVERING På baggrund af de afrapportede projektresultater kan det konkluderes, at der eksisterer en stor interesse blandt målgruppen ift. at anvende audiovisuelle materialer og specielt for en brugercentret infrastruktur, der giver adgang til de materialer, som kultur- og biblioteksarkiver som DR og Statsbiblioteket ligger inde med. Ligeledes kan det konkluderes, at de grundlæggende tekniske muligheder for realiseringen er til stede, men at en væsentlig del af de relaterede organisatoriske og juridiske problemstillinger kræver videre afklaring. Aktører som DEFF og Rektorkollegiet og den viden, de teknologier og resultater, de genererer, spiller en stor rolle i denne sammenhæng. På den anden side forventes en fælles, robust og brugercenteret infrastruktur som EduMedia at give en bedre basis for aftaleindgåelse omkring adgang til/brug af audiovisuelt indhold med hhv. rettighedshaverorganisationer og semi-kommercielle organisationer, såsom public service institutioner og undervisningsforlag, end initiativer blandt de enkelte organisationer/institutioner under DEFF. ØKONOMI Regnskab Nedenstående viser hvorledes projektbevillingen fordeles på aktiviteter og projektpartnerne. FSK Projektledelse (8 m.måneder) Diba Markus (6 m.måneder) Dan Mønster (2 m.måneder) DR Lønudgifter Indirekte produktionsomkostninger SB UDGIFTER FSK DR SB Projektet Lønudgifter (3 m.måneder) I alt lønudgifter DEFF tilskud (8 m.måneder) Deltagernes egenfinansiering Andre udgifter Tilskud fra DEFF Deltagernes egenfinansiering Samlede udgifter

12 Da projektet er afsluttet Forskningsnettet på vegne af projektgruppen anmode DEFF om at overføre kr til nedenstående konto: Bank: Reg.nr.: Konto nr.: VAT reg.: Forskningsnettet overfører herefter midlerne til de øvrige projektpartnere. Med venlig hilsen Steen Pedersen, Forskningsnettet, 31.oktober

13 Bilag 1 11

14 Bilag 1 12

15 Bilag 1 13

16 Bilag 1 14

17 Bilag 1 15

18 Bilag 1 16

19 Bilag 2 Dump af DEFF-nyhedsindlæg om EduMedia, 5. September

20 Bilag 3 Dump af forside på EduMedia projektsite. 18

Streaming video på højere uddannelsesinstitutioner

Streaming video på højere uddannelsesinstitutioner Streaming video på højere uddannelsesinstitutioner -udfordringer og strategier v/ Diba Terese Markus Naturvidenskabeligt IT Kompetencecenter Københavns Universitet Udgangspunktet De studerende Teknologistærke

Læs mere

National strategi for Datamanagement

National strategi for Datamanagement National strategi for Datamanagement Statsbibliotekets potentielle rolle Bjarne Andersen sektionsleder it bevaring Alle illustrationer fra www.digitalbevaring.dk Statsbiblioteket Institution under Kultur

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

Larm Case Data Management Plan

Larm Case Data Management Plan Larm Case Data Management Plan 1 : Basisoplysninger om projektet 7. juni 2016 Projektnavn Projekt ID Bevillingsgiver Bevillingsnummer Projektbeskrivelse Varighed Primærforsker(e) Arkivering af brugerskabte

Læs mere

02-11-2009. Universitetsloven:

02-11-2009. Universitetsloven: FORSKNINGSREGISTRERING: formidlingsstrategisk tiltag, kvalitetssikringsredskab eller vejen mod forskningsstyring? Forskningsevaluering g og forskningsbiblioteker, Danmarks Biblioteksskole, 29. oktober,

Læs mere

FORANALYSERAPPORT. EduMedia. Om rapporten. Indhold. Bilag. Online adgang til forsknings- og undervisningsrelevant videomateriale

FORANALYSERAPPORT. EduMedia. Om rapporten. Indhold. Bilag. Online adgang til forsknings- og undervisningsrelevant videomateriale 31. oktober 2005 FORANALYSERAPPORT EduMedia Online adgang til forsknings- og undervisningsrelevant videomateriale Om rapporten Rapporten falder i to dele: Første del af rapporten opsummerer hhv. formål,

Læs mere

Statsbibliotekets. Politik for digital bevaring

Statsbibliotekets. Politik for digital bevaring Statsbibliotekets Politik for digital bevaring Version 4 Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Formål... 4 3. Rammer for bevaring... 4 3.1 Ansvar og roller... 4 3.2 Videndeling og kompetenceudvikling...

Læs mere

Hvem er vi? Dorte Warberg Wittus - dw@bib.sdu.dk. Kurt Bilde kub@sdu.dk. Bibliotekar på Syddansk Universitets Bibliotek, Odense

Hvem er vi? Dorte Warberg Wittus - dw@bib.sdu.dk. Kurt Bilde kub@sdu.dk. Bibliotekar på Syddansk Universitets Bibliotek, Odense PDS og PU:RE Hvem er vi? Dorte Warberg Wittus - dw@bib.sdu.dk Bibliotekar på Syddansk Universitets Bibliotek, Odense Kurt Bilde kub@sdu.dk Fuldmægtig i projektafdeling Hvorfor? Øget krav fra bevillingsgivere

Læs mere

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse - 1 Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse...1 Indledning...1 Formål...1 Beskrivelse...1 Basale krav til det bibliotek/website

Læs mere

Bilag til ansøgning om tilskud til Større projekttilskud til danske fag-, forskning uddannelsesbiblioteker

Bilag til ansøgning om tilskud til Større projekttilskud til danske fag-, forskning uddannelsesbiblioteker Bilag til ansøgning om tilskud til Større projekttilskud til danske fag-, forskning uddannelsesbiblioteker 1. Ansøger Projektejer: DTU Bibliotek Medansøgere: UC Sjælland, VIA, UC viden sekretariatet, Metropol,

Læs mere

Vejledning til PURE for redaktører på IHK. Peter Hald 5.11.2010

Vejledning til PURE for redaktører på IHK. Peter Hald 5.11.2010 Vejledning til PURE for redaktører på IHK Peter Hald 5.11.2010 Dette er en tilrettet udgave af Vejledning til PURE for publikationsredaktører i VIA, af Charlotte Greve 02.02.2010 1 Vejledning for godkendelsesprocedure,

Læs mere

Larm Case Data Management Plan

Larm Case Data Management Plan Larm Case Data Management Plan 1 : Basisoplysninger om projektet 9. juni 2016 Projektnavn Projekt ID Bevillingsgiver Bevillingsnummer Projektbeskrivelse Varighed Primærforsker(e) Arkivering af brugerskabte

Læs mere

Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU)

Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU) Foranalyse Projekt: PDM-kerne Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU) Projektdeltagere: 1. Indledning og baggrund Mogens Sandfær (MS), Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Jørgen

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Kravspecifikation. for. Indholdskanalen 2.0

Kravspecifikation. for. Indholdskanalen 2.0 Kravspecifikation for Indholdskanalen 2.0 August 2011 2 Indhold 1. Kort projektbeskrivelse... 3 2. Erfaringer fra Indholdskanalen... 3 Konsekvenser... 3 3. Tekniske krav... 4 Redaktionsværktøjet og indholdsproduktion...

Læs mere

Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU)

Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU) Foranalyse Projekt: PDM-kerne Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU) Projektdeltagere: 1. Indledning og baggrund Claus Quistgaard (CQ), Københavns Universitet (KU). François

Læs mere

Notat LHP /- Se materialeplatform.emu.dk

Notat LHP /- Se materialeplatform.emu.dk Notat 21.2.07 LHP /- Vedrørende: National materialeplatform - status 2006 Fordeling: Offentlig Skrevet af: Leo Højsholt-Poulsen m.fl. Version nr.: 1 National materialeplatform en samlet indgang til danske

Læs mere

Revideret projektplan til 1. marts bliver formentlig i stikord, men her følger opsatte milepæle:

Revideret projektplan til 1. marts bliver formentlig i stikord, men her følger opsatte milepæle: REFERAT: LARM-WP2 møde på Statsbiblioteket 23. februar 2010 Tilstede: Bjarne, Colin, Dan, Diba, Peter, Ivan, Andreas og Tobias Projektplan Revideret projektplan til 1. marts bliver formentlig i stikord,

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

arkiver, biblioteker og museer på internettet

arkiver, biblioteker og museer på internettet ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen Titel : Specifikationer for fælles præsentation af data fra arkiver, biblioteker og museer

Læs mere

Overordnet beskrivelse af projektet, herunder ændringer ifht oprindelig projektbeskrivelse

Overordnet beskrivelse af projektet, herunder ændringer ifht oprindelig projektbeskrivelse Deff Status på projektet 30. oktober 2015 Automatisk indhentning af oplysninger om statslige myndigheders digitale publikationer Overordnet beskrivelse af projektet, herunder ændringer ifht oprindelig

Læs mere

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet Open access Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet 2 (OA) spiller en vigtig rolle, hvis du ønsker at gøre dine videnskabelige publikationer mere synlige og tilgængelige online handler

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016.

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016. BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION Revideret maj 2016. Ref.: a. FAKPUB DE.990-1 Forsvarsakademiets forskningsstrategi b. Vejledning vedrørende FAK eksterne digitale magasin, bilag 2 til FAKDIR 340-1

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

PURE ændringer i forbindelse med implementering af FI's forskningsindikator

PURE ændringer i forbindelse med implementering af FI's forskningsindikator atirabeskrivelse PURE ændringer i forbindelse med implementering af FI's forskningsindikator Oprettet af: Bo Gundersen Dato: 16. maj 2008 Version: 1.0 Atira A/S Niels Jernes Vej 10 DK-9220 Aalborg +45

Læs mere

DEFF projektet E-læring, informationskompetencer og biblioteksservices hvordan kan det digitale bibliotek bidrage til employability?

DEFF projektet E-læring, informationskompetencer og biblioteksservices hvordan kan det digitale bibliotek bidrage til employability? Netværksmøde med Advisory Board og følgegruppen fra gymnasieuddannelserne Tid: Onsdag, d. 27. maj 2015, kl. 10.00-14.00 Sted: AU Library, Emdrup Tema: Employability uddannelse til professionelt virke på

Læs mere

Projektplan. Selvarkivering

Projektplan. Selvarkivering Projektplan Selvarkivering Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice Borgerservice og Biblioteker. Sekretariatet Claus Juhl Knudsen mars 2012 Indhold Indhold... 2 1. Generelle

Læs mere

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Side 1 af 6 Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Rammer for indskanning og upload på Absalon Arbejdsgang for upload på Absalon Rammer for samling i digitalt kompendium Arbejdsgang for samling

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER cuneco en del af bips Dato 20. marts 2012 Projektnr. 14 021 Sign. SSP 1 Indledning cuneco gennemfører et projekt, der skal udvikle en standardiseret struktur og

Læs mere

Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden

Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden Find vejen frem VIA University College Dato: 13. marts 2015 Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden Formålet med at registrere og uploade dit afsluttende projekt til UC Viden er, at

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

DEF E-publicering - Perspektivplan for 2004-05

DEF E-publicering - Perspektivplan for 2004-05 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Maj 2004 DEF E-publicering - Perspektivplan for 2004-05 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Programområdet for elektronisk videnskabelig publicering etableredes

Læs mere

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! ""# . / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5!

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! # . / $,!  0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5! Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005 Indhold! ""# $%$&$' ()*$ &+,-%-. / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' #$. $ 5!5, $$ 52627 8' 9%*- % 0:;, /!< //%,./% /, 5 $ 2;, &'( 2 /=>,# $,' 5 3 &&&$/ )75 )*!" $5.?$

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Dynamicweb Quickguide

Dynamicweb Quickguide Brugervejledning Dynamicweb Quickguide Version: 1.1 2012.03.15 Dansk JURIDISK MEDDELELSE Copyright 2012 Dynamicweb Software A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument eller dele heraf må på ingen

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Beslutningsstøtte i bløderbehandlingen Arkitektur: Slutprodukter i fase 3

Beslutningsstøtte i bløderbehandlingen Arkitektur: Slutprodukter i fase 3 Indholdsfortegnelse Fase 3: arkitekturforløbet... 2 Variationer fra oprindelig plan... 3 Opstartsmøde 6/4-2017... 4 Arbejdsmøde 20/4-2017... 4 Skitsering af mål-arkitektur... 6 Standarder... 6 Sikkerhedsmodel...

Læs mere

Afrapportering af: Kvalificerende forprojekt til etablering af læringsrepositoriet Knowledge and Information Community KIC

Afrapportering af: Kvalificerende forprojekt til etablering af læringsrepositoriet Knowledge and Information Community KIC Knowledge Communication Lab, Århus Universitet KIC-afrapportering Afrapportering af: Kvalificerende forprojekt til etablering af læringsrepositoriet Knowledge and Information Community KIC Morten Pilegaard,

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Microsoft Pinpoint Guide

Microsoft Pinpoint Guide Microsoft Pinpoint Guide Indhold: 01 Kom på Pinpoint Opret en ny profil Rediger din profil 02 Opret en annonce 03 Brug dit dashboard 04 Optimer din Pinpoint profil Kundevurderinger 05 Søgning på Pinpoint

Læs mere

Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt

Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt Workshop 24. oktober 2008 Leif Andresen Styrelsen for Bibliotek og Medier Helle Brink Statsbiblioteket 1 Hvad er WorldCat? WorldCat er en verdensdækkende

Læs mere

Brug af Video i Undervisningen

Brug af Video i Undervisningen Brug af Video i Undervisningen Flere Spørgsmål end Svar Oplæg til Diskussion Kurt Nørmark normark@cs.aau.dk Institut for Datalogi Note efter Undervisningens Dag Hvis nogle af deltagerne i Undervisningens

Læs mere

Som forskningsinstitution forsker Statsbiblioteket i information og medier.

Som forskningsinstitution forsker Statsbiblioteket i information og medier. STATSBIBLIOTEKETS STRATEGI FOR 2015-2018 Mission Statsbiblioteket bidrager til udvikling og dannelse ved at give brugerne mulighed for at navigere i globale informationsressourcer samt ved at bevare og

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Filen indeholder: - PowerPoint fra oplæg ved ph.d. cand.scient.bibl. Jens Peter Andersen, Medicinsk Bibliotek om Publiceringsstrategi (gennemført

Filen indeholder: - PowerPoint fra oplæg ved ph.d. cand.scient.bibl. Jens Peter Andersen, Medicinsk Bibliotek om Publiceringsstrategi (gennemført Filen indeholder: - PowerPoint fra oplæg ved ph.d. cand.scient.bibl. Jens Peter Andersen, Medicinsk Bibliotek om Publiceringsstrategi (gennemført november 2014 i relation til FU-møde) + Referat fra oplæg,

Læs mere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Version 1.05 juli 2010 1 Velkommen til Tilskudsportalen Energistyrelsens tilskudsportal giver mulighed for oprettelse af en elektronisk ansøgning

Læs mere

AALBORG UNIVERSITET STRATEGI OG KONCEPT

AALBORG UNIVERSITET STRATEGI OG KONCEPT AALBORG UNIVERSITET STRATEGI OG KONCEPT INDHOLD FINDINGS STRATEGI KONCEPT ORGANISATION ET PERSPEKTIV PÅ JER HVAD STÅR I FOR? VIDEO Det virker til at være for folk, der går på AAU, ikke for folk,

Læs mere

Att: Katrine Tarp 13. januar 2003

Att: Katrine Tarp 13. januar 2003 Kulturarvsudvalget Kulturministeriet Nybrogade 2 København K Att: Katrine Tarp 13. januar 2003 Pligtaflevering af radio- og fjernsynsudsendelser Økonomi Aflevering af båndkopier For at kunne beregne meromkostningen

Læs mere

INSPIRE og Geodata-info

INSPIRE og Geodata-info INSPIRE og Geodata-info MapInfo Netværksmøde, 13 Oktober 2011 Anders Friis-Christensen Kort & Matrikelstyrelsen andfr@kms.dk Disposition INSPIRE Hvad er Geodata-info? Indhold, rolle og anvendelse Opsummering

Læs mere

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur Redaktørmanual Kentaur Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - TYPO3 Brugerfladen 3 Log ind 3 Backend 4 Frontend 5 Hvor skal jeg klikke? 5 Gem, gem og vis, gem og luk 6 Kapitel 2 - Sider & menuer 7 Sammenhæng

Læs mere

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden. 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2017 p/l Styring sområde

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden. 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2017 p/l Styring sområde Bilag 4 BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Brugerne som medskabere Digital Historie & Kunst Flere brugere af kommunens historiske

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Vejledning til registrering af afsluttende bachelor- eller diplomopgave i UC Viden Studenterportal

Vejledning til registrering af afsluttende bachelor- eller diplomopgave i UC Viden Studenterportal Vejledning til registrering af afsluttende bachelor- eller diplomopgave i UC Viden Studenterportal Maj 2015 Læs vejledningen her igennem, inden du skal aflevere dit projekt/bacheloropgave, så du kan have

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

Annette Balle Sørensen abs@statsbiblioteket. Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Annette Balle Sørensen

Annette Balle Sørensen abs@statsbiblioteket. Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Annette Balle Sørensen Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Hvordan arbejder vi med Open Access på Statsbiblioteket i forhold til Aarhus Universitet Hvordan arbejder vi med Open Access på Statsbiblioteket i forhold til Aarhus

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

29. juli 2014 Vedr. afrapportering af projektet Fremfinding og tildeling af PID er fra Netarkivet til statslige digitale udgivelser.

29. juli 2014 Vedr. afrapportering af projektet Fremfinding og tildeling af PID er fra Netarkivet til statslige digitale udgivelser. Kulturstyrelsen Adresse By Att.: DEFF Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 29. juli 2014 Vedr. afrapportering af projektet Fremfinding og tildeling af PID er fra Netarkivet til statslige digitale

Læs mere

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis J.NR.: 2009-1-0280 Ref.: mv D. 01.07.2010 Høring over Open Access Professionshøjskolernes Rektorkollegium University

Læs mere

[A20] Kick off document and process description. 1 of 5

[A20] Kick off document and process description. 1 of 5 [A20] Kick off document and process description 1 of 5 kick off document Huge Lawn Projekt Kick-Off Alle projekter og ideer er forskellige. For at vi kan give et reelt bud på dit/jeres projekt eller idé

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Digital Kommuneplan Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Indhold Introduktion Afklaring af behov: Hvad skal digitale kommuneplaner kunne? Udarbejdelse og test af løsning: Hvordan skal digitale kommuneplaner

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

UBVA s anbefalinger vedr. data management-politikkers regulering af forskerrettigheder

UBVA s anbefalinger vedr. data management-politikkers regulering af forskerrettigheder UBVA s anbefalinger vedr. data management-politikkers regulering af forskerrettigheder Den 25. januar 2016 Sagsnr. S-2015-850 UBVA Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) er et stående

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Bilag 1 Vurdering af økonomiske konsekvenser af beslutningsforslag B 103 1. Indhold i beslutningsforslag B 103 Det overordnede

Læs mere

Vejledning for metadatabasen

Vejledning for metadatabasen Vejledning for metadatabasen Version 1.0, d. 20. juni 2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 LOG IND... 4 ABONNERE PÅ RETTELSER OG ÆNDRINGER I DATASÆT VIA GEORSS... 4 SØGNING EFTER METADATA I METADATABASEN...

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Forskningsnettets tjenester - et kig i krystalkuglen

Forskningsnettets tjenester - et kig i krystalkuglen Forskningsnettets tjenester - et kig i krystalkuglen Forskningsnet Konferencen 2009 18/11-2009 Martin Bech, UNI-C martin.bech@uni-c.dk Du er i det rigtige rum hvis du vil vide noget om Hvilke tjenester

Læs mere

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf.

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf. Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet 28. maj 2014 Koncept for brugerportalsinitiativ Digital

Læs mere

Brugervejledning Joomla

Brugervejledning Joomla Brugervejledning Joomla Denne brugervejledning vil guide dig gennem de funktioner, som du skal bruge for at redigere indhold på dit website. Indholdsfortegnelse LOG- IN:... 2 OPRET ARTIKEL:... 3 INDSÆT

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

AU bibliotekernes integration i AU læringsmiljøer

AU bibliotekernes integration i AU læringsmiljøer AU bibliotekernes integration i AU læringsmiljøer AU Biblioteksudvalgsmøde 27.5.09 Karen Harbo, udviklingskonsulent, ASB bibliotek, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 1 Initiativets historie Dokumenter:

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Retningslinjer for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning

Retningslinjer for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning Retningslinjer for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Retningslinjer vedrørende ansøgning... 3 1.1. Krav til ansøgninger... 4 1.2. Vejledning

Læs mere

Side 1 af 13 NETLYDBOG.DK. - Sådan downlåner du - Sådan overfører du til en MP3-afspiller

Side 1 af 13 NETLYDBOG.DK. - Sådan downlåner du - Sådan overfører du til en MP3-afspiller Side 1 af 13 NETLYDBOG.DK - Sådan downlåner du - Sådan overfører du til en MP3-afspiller Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse Vær opmærksom på:... 2 1. Sådan downlåner du en netlydbog fra netlydbog.dk... 3

Læs mere

Tilskrivning af BFI- point til AAU, Fakulteter og Institutter

Tilskrivning af BFI- point til AAU, Fakulteter og Institutter Tilskrivning af BFI- point til AAU, Fakulteter og Institutter Udarbejdet af VBN- redaktionen Version 1 udarbejdet af VBN- redaktionen d. 14/2-2014 Version 2 udarbejdet af VBN- redaktionen d. 13/3-2014

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget 21-09-2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag og de faglige miljøer...

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud om digitalisering af værktøjer. Publiceret den 15. november 2013.

Spørgsmål og svar til udbud om digitalisering af værktøjer. Publiceret den 15. november 2013. Spørgsmål og svar til udbud om digitalisering af værktøjer Publiceret den 15. november 2013. Spørgsmål 1. Er det et krav at tilbudsgiver skal være SKI godkendt leverandør? 2. Der står i materialet at udbuddet

Læs mere

DK-Cartridge 1.0. Distributionsformat for digital læringsindhold VERSION: 1.0

DK-Cartridge 1.0. Distributionsformat for digital læringsindhold VERSION: 1.0 DK-Cartridge 1.0 Distributionsformat for digital læringsindhold VERSION: 1.0 DATO: 9. december 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 2 Formål... 3 3 Afgrænsninger... 3 4 DK-Cartridge instanser...

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Digital Signatur. Et projektsamarbejde mellem: Projektets navn: Digital signatur for studerende

Digital Signatur. Et projektsamarbejde mellem: Projektets navn: Digital signatur for studerende Projektets navn: Digital signatur for studerende Projekt ophav: Aalborg Universitet Klaus Kilt, IT-chef, Administrationens IT afdeling VTU Glenn Leervad-Bjørn, Chefkonsulent, Videnskabsministeriet It-politisk

Læs mere

1. Publikationstyper S&L s vejledning til PURE (Udarbejdet af HNR og KRR, 09-01-2006)

1. Publikationstyper S&L s vejledning til PURE (Udarbejdet af HNR og KRR, 09-01-2006) Centerberetning 2005 for Skov & Landskab Underbilag A03-2 S&L s supplerende vejledningsmateriale til PURE PHH 22-08-2006 Som supplement til DVJB s vejledningsmateriale, jf. underbilag A03-1, har Skov &

Læs mere

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER I N T E R N A T I O N A L A N E R K E N D E L S E A F P R O B L E M - O G P R O J E K T B A S E R E T L Æ R I N G O G D E D O K U M E N T E R E D E R E S U L T

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Den gode Proces for forskningsbaseret rådgivning

Den gode Proces for forskningsbaseret rådgivning Den gode Proces for forskningsbaseret rådgivning Indledning... 1 1. To virkeligheder mødes... 1 2. Åbne og gennemsigtige procedurer omkring forskningsbaseret rådgivning... 2 Den gode Proces... 3 1 Ad hoc

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

ERGOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS

ERGOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS Introduktion til VIA Studienet ERGOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS Vejledning for ERGO STUDERENDE Pæd. it-vejleder Heine Krogh hkro@viauc.dk ver. 3.0 marts 2011 1. Indledning VIA Studienet bygger på Microsoft

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.9. Sidst ændret den 25 05 2015. Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning

Nyt i SkoleIntra 5.9. Sidst ændret den 25 05 2015. Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning Nyt i SkoleIntra 5.9 Sidst ændret den 25 05 2015 Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning I SkoleIntra kan man tilknytte en elev til en anden klasse end normalklassen.

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 5 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 5 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 7 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 7 3.4 VISNING

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere