Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG"

Transkript

1 Europaudvalget 2015 Rådsmøde konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. april / Indholdsfortegnelse 9. Politik for det digitale indre marked... 2 a. Strategi for et digitalt indre marked for Europa (KOM (2015) 192)... 2 b. Rådskonklusioner om den digitale transformation af europæisk industri... 11

2 2/16 9. Politik for det digitale indre marked a. Strategi for et digitalt indre marked for Europa (KOM (2015) 192) Nyt notat. 1. Resumé Det lettiske formandskab har sat Kommissionens strategi for det digitale indre marked på dagsordenen for rådsmødet (konkurrenceevne) den maj 2015 til politisk drøftelse. Kommissionens strategi for det digitale indre marked blev lanceret i form af meddelelsen Strategi for et digitalt indre marked for Europa KOM (2015) 192 den 6. maj I meddelelsen udstikkes den overordnede retning for Kommissionens indsats for at styrke det digitale indre marked, samtidig med at en række kommende initiativer annonceres. De konkrete lovgivningsmæssige initiativer, der lægges op til i meddelelsen, vil efterfølgende blive iværksat løbende. Regeringen støtter Kommissionens ambitioner om et stærkere digitalt indre marked generelt. Mere specifikt arbejder regeringen for, at der i strategien for det digitale indre marked indgår initiativer, som har til formål at sikre, at europæisk lovgivning er digitaliseringsklar samt at der skabes bedre mulighed for skalering af digitale forretningsmodeller i Europa. Sagen forelægges Folketingets Europaudvalg til orientering. 2. Baggrund Det digitale indre marked ligger meget højt på Kommissionens politiske dagsorden. Den tidligere estiske statsminister Andrus Ansip er udpeget som næstformand for Kommissionen med ansvar for området, som derudover også varetages af bl.a. den tyske kommissær for digital økonomi og samfund, Günther Oettinger. Kommissionen offentliggjorde den 6. maj 2015 meddelelsen Strategi for et digitalt indre marked for Europa KOM (2015) 192 som udstikker Kommissionens strategi for det digitale indre marked. Indholdet i Kommissionens strategi er beskrevet under punkt 3. På rådsmødet (konkurrenceevne) forventes Kommissionen at præsentere meddelelsen, og der forventes udveksling af foreløbige synspunkter fra medlemslandene.

3 3/16 3. Formål og indhold Meddelelsen udstikker kommissionens strategi for det digitale indre marked og lægger op til initiativer inden for en række områder. Kommissionens vision er et digitalt indre marked, hvor varer, personer tjenesteydelser og kapital frit kan bevæge sig på tværs af grænser, samt hvor borgere og virksomheder kan udøve online aktivitet uanset nationalitet eller bopæl. Kommissionen finder, at udviklingen af et digitalt indre marked vil styrke Europas position inden for informations- og kommunikationsteknologi. Selve meddelelsen indeholder ikke specifikke forslag til lovgivningsmæssige tiltag, men beskriver retningen, formålet og processen for kommende tiltag til at fremme det digitale indre marked. Det kan bl.a. forventes, at Kommissionen vil iværksætte en række høringer som opfølgning på meddelelsen. Kommissionens strategi for det digitale indre marked er struktureret omkring tre overordnede indsatsområder, som hver især indeholder en række mere konkrete initiativer. Samlet set lægger Kommissionen op til 16 initiativer inden for de tre indsatsområder. Bedre adgang til digitale varer og tjenesteydelser for forbrugere og virksomheder Kommissionen vil inden udgangen af 2015 iværksætte tiltag til at fremme e- handel på tværs af landegrænser. Kommissionen vil bl.a. fremsætte forslag til harmonisering af forbruger-og kontraktregler for onlinekøb af digitalt indhold samt gøre det muligt for e-handelsvirksomheder at basere onlinesalg af fysiske varer over grænser på reglerne i sælgers hjemland. Desuden vil Kommissionen fremsætte forslag til revision af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde i Europa med henblik på bedre håndhævelse af reglerne ved tværnational e-handel samt etablere en europæisk online platform for tvistbilæggelse. Kommissionen vil i 2016 iværksætte tiltag til at forbedre prisgennemsigtigheden og tilsynet med markedet for pakkelevering, hvor Kommissionen desuden afventer resultatet af branchens egne bestræbelser på at forbedre kvaliteten af service og på at øge interoperabiliteten af tjenester på tværs af grænser. Derudover vil Kommissionen i 2016 fremsætte et forslag om at afskaffe uberettiget geografisk blokering på nettet såsom hindring af adgang til digitalt indhold i andre lande og automatisk omdirigering til lokale hjemmesider

4 4/16 med andre priser. Endvidere vil Kommissionen foretage en vurdering af, hvordan konkurrencereglerne anvendes på e-handelsområdet. Kommissionen vil i efteråret 2015 fremsætte forslag til modernisering af de gældende europæiske ophavsretsregler. Forslaget vil blandt andet behandle følgende emner: 1) portabilitet for så vidt angår lovligt anskaffet online indhold, 2) sikring af grænseoverskridende adgang til lovligt anskaffede online services, 3) større juridisk klarhed vedr. grænseoverskridende brug af indhold til specifikke formål, fx forskning, undervisning og tekst- og datamining, gennem harmoniserede undtagelsesbestemmelser, samt 4) præcisering af reglerne vedr. formidleres aktiviteter i forhold til ophavsretligt beskyttet indhold på internettet. I 2016 vil Kommissionen endvidere fremsætte forslag om at modernisere håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder generelt. Endvidere vil Kommissionen foreslå en forenkling af processerne for håndtering af moms i forbindelse med handel over grænser. Kommissionen vil udvide den eksisterende one-stop-shop for momsangivelser ved køb af digitale tjenester til også at omfatte e-handel med fysiske varer. Derudover vil Kommissionen introducere en ensartet grænseværdi for, hvornår e-handlere skal svare moms i et medlemsland samt fjerne momsfritagelsen for import af småforsendelser fra tredjelande. Gunstige rammer for digitale net og tjenester Kommissionen vil igangsætte en proces, som skal lede til en revision af de gældende teledirektiver med de overordnede formål at frigøre midler til øgede investeringer i digital infrastruktur og skabe rammerne for et digtalt indre marked for telekommunikation. De reviderede regler skal desuden tage højde for nye udfordringer på telemarkedet, herunder ændrede brugsvaner og nye aktører. Derudover foreslår Kommissionen yderligere harmonisering af tildelingen af frekvensbånd gennem en mere europæisk tilgang til frekvensforvaltning. Kommissionen forventer at fremsætte forslag hertil i Endvidere vil Kommissionen i 2016 revidere direktivet om audiovisuelle medietjenester (AVMS-direktivet). Med hensyn til online platforme (søgemaskiner, sociale medier, appbutikker mv.) vil Kommissionen i 2015 gennemføre en omfattende undersøgelse af deres voksende betydning i den digitale økonomi. Undersøgelsen vil have fokus på transparens i søgeresultater, online platformes håndtering af data, platformes relationer til deres leverandører, mulighederne for at brugere kan skifte mellem platforme, samt på hvordan problemstillingen vedr. ulovligt indhold på internet kan håndteres bedst muligt.

5 5/16 Kommissionen vil derudover styrke sikkerhed og tillid vedrørende håndtering af persondata og lægger op til en revision af e- databeskyttelsesdirektivet, når de igangværende forhandlinger om persondatabeskyttelse er afsluttet. Endelig foreslår Kommissionen at etablere et offentligt-privat samarbejde om cybersikkerhed med det formål at fremme udviklingen af industrielle og teknologiske it-sikkerhedsløsninger i EU. En europæisk digital økonomi og et digitalt samfund med langsigtet vækstpotentiale Kommissionen vil styrke den data-drevne økonomi i Europa ved blandt andet at iværksætte initiativer i forhold til spørgsmål om ejerskab af data og databeskyttelse, herunder et Free flow of data -initiativ. I forlængelse heraf ventes Kommissionen at iværksætte et initiativ der skal skabe bedre rammer for anvendelse af cloud computing. Kommissionen vil fremsætte tiltag til at fremme industrivirksomheders anvendelse af nye digitale teknologier. Blandt andet vil Kommissionen forbedre det eksisterende standardiseringssystem, således at det kommer til at virke hurtigere, og at der særligt fokuseres på udvikling og anvendelse af standarder, der fremmer interoperabilitet mellem nye teknologier. Også vedrørende offentlig digitalisering vil Kommissionen fremsætte initiativer, herunder et initiativ om IT-færdigheder samt en e- forvaltningshandlingsplan. E-forvaltningsplanen forventes at indeholde et forslag om et pilotprojekt, baseret på det såkaldte Once Only-princip, der betyder at virksomheder og borgere kun bør oplyse deres oplysninger til myndigheder én gang. Derudover forventes planen at indeholde initiativer til at forbinde nationale virksomhedsregistre inden 2017 samt initiativer til at samle indre markeds kontaktpunkterne i en fælles digital portal for at gøre det lettere for virksomheder og borgere at tilgå relevant information. Derudover vil der komme forslag om at fremskynde medlemslandenes transition til digitale indkøb og anvendelse af interoperable e-signaturer 4. Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet har endnu ikke udtalt sig om meddelelsen eller Kommissionens strategi for det digitale indre marked. Den 27. november 2014 vedtog Europa-Parlamentet en resolution, der støtter forbrugerrettigheder i det digitale indre marked. I resolutionen anmodes medlemsstaterne og Kommissionen om, som led i en overordnet strategi, at tage hånd om samtlige barrierer, som udgør en hindring for udviklingen af det digitale indre marked. Europa-Parlamentet er af den opfattelse, at denne

6 6/16 indsats skal indtage en central position i EU's bestræbelser på at skabe økonomisk vækst og beskæftigelse og styrke sin konkurrenceevne og modstandsdygtighed i den globale økonomi. 5. Nærhedsprincippet Ikke relevant. 6. Gældende dansk ret Ikke relevant. 7. Konsekvenser Lovgivningsmæssige konsekvenser Meddelelsen har ikke i sig selv lovgivningsmæssige konsekvenser. Det forventes, at de enkelte initiativer, der er listet i meddelelsen, vil få lovgivningsmæssige konsekvenser på sigt. Økonomiske konsekvenser Meddelelsen har ikke i sig selv samfundsøkonomiske eller statsfinansielle konsekvenser. Det forventes, at de initiativer, der er listet i meddelelsen, vil få positive samfundsøkonomiske konsekvenser. Det er på det foreliggende grundlag ikke mulig at komme med et skøn over de statsfinansielle konsekvenser. Meddelelsen har ikke i sig selv erhvervsøkonomiske konsekvenser. Da Kommissionen endnu ikke har fremlagt konkrete lovforslag, er det ikke muligt på det foreliggende grundlag at komme med et skøn af de enkelte initiativers forventede erhvervsøkonomiske konsekvenser. Generelt ventes et mere velfungerende indre marked at lette byrderne for erhvervslivet. 8. Høring Kommissionens meddelelse er sendt i høring den 7. maj med frist for bidrag den 20. maj Generelle forventninger til andre landes holdninger Der forventes overordnet opbakning blandt medlemslandene til Kommissionens ambitioner om at styrke det digitale indre marked. Når det gælder de enkelte indsatsområder og initiativer, kan der imidlertid iagttages forskellige opfattelser blandt medlemslandene.

7 7/ Regeringens generelle holdning Regeringen hilser Kommissionens meddelelse velkommen og støtter Kommissionens ambitioner om at styrke det digitale indre marked til gavn for forbrugere og virksomheder. Regeringen finder det vigtigt at have fokus på alle grundelementerne i den digitale økonomi og støtter derfor, at Kommissionen arbejder med en samlet strategi. Regeringen mener, at det digitale indre marked generelt bør kendetegnes ved åbenhed overfor digital innovation og konkurrence, hvorved der bør være fokus på at sikre lave adgangsbarrierer for nye digitale virksomheder samt på at undgå protektionistiske tiltag. Endvidere bør det sikres, at der ikke indføres unødige byrder for erhvervslivet eller det offentlige i forbindelse med bestræbelserne på at fremme det digitale indre marked. Regeringen lægger i den forbindelse vægt på, at der iværksættes initiativer med det formål at sikre, at europæisk lovgivning er digitaliseringsklar. Regeringen mener, at der bør sættes fokus på at skabe gode muligheder for nye digitale forretningsmodeller såsom deleøkonomi, og at det gøres lettere for digitale virksomheder at skalere deres forretning i EU. Regeringen støtter intentionerne om, at sikre en bedre integration af det digitale indre marked ved at fjerne de barrierer, der forhindrer forbrugerne i at købe på tværs af grænser, og virksomhederne i at sælge på tværs af grænser. En højere grad af harmoniserede regler på det kontraktretslige område og generelt på området for forbrugerbeskyttelse vil kunne bidrage til et mere velfungerende digitalt indre marked. Regeringen støtter en revision af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde med henblik på en opstramning af håndhævelsessamarbejdet. Regeringen er enig med Kommissionen i, at effektiv, sammenhængende og prisbillig pakkelevering på tværs af Europa er vigtig for udbredelsen af tværnational e-handel og støtter som udgangspunkt initiativer, som tages af branchen, og som kan være med til at sikre udviklingen af et velintegreret og velfungerende indre marked for pakkelevering. Regeringen støtter Kommissionens hensigt om at afskaffe uberettiget geografisk blokering af forbrugere på internettet og afventer Kommissionens konkrete forslag til, hvordan dette formål kan indfries effektivt og uden unødige byrder for erhvervslivet.

8 8/16 Regeringen imødeser Kommissionens konkrete udspil til en modernisering af de europæiske regler om ophavsret. Regeringen finder det relevant at undersøge, om der er plads til reguleringsmæssige forbedringer i de gældende regler, herunder i forbindelse med grænseoverskridende digitale aktiviteter i EU. Regeringen finder det vigtigt, at de kommende forslag fra Kommissionen er balanceret i forhold til rettighedshavernes og forbrugernes interesser. Desuden hilser regeringen det velkomment, at Kommissionen vil fremsætte forslag til modernisering af den grænseoverskridende håndhævelse på IPR-området. Regeringen støtter Kommissionens forslag om at udvide den eksisterende one-stop-shop for momsangivelser til også at omfatte online salg af fysiske varer. Regeringen støtter generelt Kommissionens ønske om at styrke det indre marked for telekommunikation. Målet for telereguleringen bør fortsat være at understøtte udrulning af højhastighedsbredbånd i hele Europa samt at fremme lave priser og innovative tjenester til forbrugerne og virksomhederne. Det bør ske igennem effektiv konkurrence samt stabile og forudsigelige rammevilkår, der understøtter investeringer i digital infrastruktur. Regeringen opfordrer endvidere til, at man i forbindelse med revisionen inddrager erfaringerne fra medlemsstater, hvor man har opnået et højt investeringsniveau under de eksisterende lovgivningsmæssige rammer. Regeringen finder, at man bør være tilbageholdende med yderligere regulering af online platforme, og at der først foretages en nøje vurdering af behovet herfor, før eventuelle tiltag overvejes. Kommissionens undersøgelse bør først og fremmest have fokus på at vurdere, hvorvidt der er udfordringer vedrørende online platforme frem for at vurdere eventuelle lovgivningsmæssige tiltag, som foregriber identificeringen af udfordringer. I udgangspunktet finder regeringen, at der bør være fokus på generelle rammevilkår for alle virksomheder i den digitale økonomi frem for at have et snævert fokus på regler for online platforme. Regeringen er overordnet positiv overfor at undersøge behovet for bedre harmonisering af håndhævelsesmetoder til håndtering af ulovligt indhold på internettet, herunder formidleres rolle.

9 9/16 Regeringen hilser Kommissionens hensigt om en revision af e- databeskyttelsesdirektivet velkommen og lægger i den forbindelse vægt på at der fastsættes regler, som giver brugere en effektiv beskyttelse og ikke pålægger virksomheder unødige byrder. Således bør de såkaldte cookie-regler moderniseres. Regeringen støtter Kommissionens vision om en datadreven økonomi samt for bedre vilkår for anvendelse af cloud computing og imødeser Kommissionens konkrete initiativer i den henseende. Regeringen lægger i den forbindelse vægt på, at der arbejdes for fælleseuropæiske standarder for udveksling af validerede data. Regeringen støtter brugen af fælles, åbne europæiske standarder, der har til formål at styrke interoperabiliteten og dermed konkurrenceevnen i det digitale indre marked. Regeringen lægger vægt på, at IKT-standardisering fokuseres på områder med det største behov for interoperabilitet og er overordnet set positiv overfor Kommissionens plan om at identificere prioritetsområder for standardisering. Regeringen er positiv overfor Kommissionens forslag om en ny egovernment Action Plan, men er samtidig afventende overfor den praktiske udførelse af de enkelte initiativer. Danmark har foretaget en lang række store investeringer i digital infrastruktur og digitalisering af den offentlige sektor, og regeringen vil arbejde for at sikre disse investeringer i udviklingen af nye fælleseuropæiske løsninger. Regeringen forholder sig desuden skeptisk overfor Kommissionens ønsker om at modernisere medlemsstaternes forvaltninger gennem digitalisering. Regeringen er af den holdning, at udviklingen af fælles løsninger baseret på fælles, åbne standarder er til gavn for medlemsstaterne, borgere og virksomheder, men at selve sagsgangene i den nationale forvaltning bør forblive et nationalt anliggende. Endelig støtter regeringen Kommissionens forslag om at samle indre markeds kontaktpunkterne ét sted og gøre det lettere for virksomheder og borgere at tilgå relevant information. Regeringen ser frem til det videre arbejde med strategien og vil tage stilling til de konkrete lovgivningsmæssige initiativer i takt med at disse fremsættes af Kommissionen.

10 10/ Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg.

11 11/16 b. Rådskonklusioner om den digitale transformation af europæisk industri 1. Resumé Det lettiske EU-formandskab har udarbejdet udkast til rådskonklusioner om den digitale transformation af europæisk industri. I rådskonklusionerne sættes der fokus på det store potentiale i øget anvendelse af digitale teknologier inden for industrisektoren, og på baggrund heraf opfordres Kommissionen og medlemslandene til at iværksætte en række initiativer og samordne politikker med henblik på at fjerne barrierer og fremme anvendelsen af digitale teknologier. Blandt andet opfordres Kommissionen til at indføre en digital dimension i sine konsekvensvurderinger af såvel ny som eksisterende lovgivning med henblik på at gøre EUlovgivningen digitaliseringsklar. Rådskonklusionerne følger op på en nylig meddelelse fra Kommissionen om strategien for det digitale indre marked, som bl.a. indeholder initiativer, der skal gøre det lettere at anvende digitale teknologier i industrivirksomheder. 2. Baggrund Rådskonklusionerne er udarbejdet som opfølgning på drøftelser af de industripolitiske aspekter i strategien for det digitale indre marked, som har fundet sted på mødet i Rådet (konkurrenceevne) den marts 2015 samt under det uformelle møde i Rådet (konkurrenceevne) den marts Kommissionen offentliggjorde den 6. maj 2015 meddelelsen Strategi for et digitalt indre marked for Europa KOM (2015) 192, som udstikker Kommissionens strategi for det digitale indre marked. Her indgår en række initiativer til fremme af digitalisering af europæisk industri, hvori der blandt andet lægges vægt på en styrket indsats for udvikling og anvendelse af standarder. 3. Formål og indhold Formålet med rådskonklusionerne er at fremsætte en række forslag til at fremme den digitale transformation af europæisk industri. I rådskonklusionerne betones det store potentiale ved et mere sammenhængende digitalt indre marked og ved digitalisering generelt. Det fremhæves, at digitaliseringen ikke kun har et stort potentiale for digitale virksomheder men for hele Europas økonomi, herunder i særdeleshed for industrivirksom-

12 12/16 heder. Et styrket digitalt indre marked anslås at kunne øge Europas vækst med 260 mia. euro per år frem mod I rådskonklusionerne fremhæves behovet for at identificere og fjerne lovgivningsmæssige barrierer for udnyttelse af digitale teknologier i industrien. Det anbefales at indføre en digital dimension i Kommissionens konsekvensvurderinger og som led i Kommissionens program for regelforenkling. Kommissionen anbefales at kortlægge bedste praksis blandt medlemslandene i forhold til tiltag og incitamenter til fremme af digitalisering i industrien. I rådskonklusionerne lægges der desuden vægt på udvikling og anvendelse af IKT-standarder med det formål at fremme digitale teknologier, der er interoperable på tværs af landegrænser. For at opnå dette bør udviklingen af standarder inden for IKT-området prioriteres på nye teknologier såsom 5G trådløs kommunikation, tingenes internet, Big Data og cloud computing samt disse teknologiers anvendelse inden for eksempelvis avanceret produktion. Endvidere opfordres der til, at europæiske IKT-standarder udvikles i overensstemmelse med og til inspiration for internationale IKT-standarder og globale tekniske specifikationer for at styrke europæiske virksomheders muligheder for global skalering af deres forretning. I rådskonklusionerne efterspørges tiltag, der skal gøre det lettere for digitale iværksættervirksomheder at skalere deres forretning på europæisk plan. Til det formål lægges der særligt vægt på tiltag, som kan lette adgangen til finansiering. Det bemærkes i konklusionerne, at der forudses en mangel på IKTprofessionelle i 2020, idet efterspørgslen efter arbejdstagere med digitale færdigheder ventes at stige. Derfor opfordres medlemslandene til at sætte fokus på digitale færdigheder i uddannelsessystemet, og Kommissionen opfordres til at forbedre den gensidige anerkendelse af IKT-kvalifikationer. Rådskonklusionerne opfordrer til, at forsknings- og innovationsinitiativer bidrager til digitalisering af industrien gennem demonstrationsprojekter, der er tæt på markedet, samt at disse initiativer koordineres på europæisk niveau mellem Kommissionen, medlemslandene og industrien. I rådskonklusionerne betones potentialet i en datadreven økonomi og det anbefales, at Kommissionen og medlemslandene styrker indsatsen for at øge tilliden til digitale teknologier og sikkerheden for netværk og digital information. I den forbindelse bør det sikres, at kommerciel anvendelse af data sker i overensstemmelse med beskyttelsen af både industrielle og personlige data samt hensyn til privatlivet.

13 13/16 Endelig opfordres Kommissionen til årligt at afrapportere til Rådet (konkurrenceevne) om fremskridtene for at fremme den digitale transformation af Europas industri og vilkårene for digitale iværksættere i tråd med udviklingen af det digitale indre marked. 4. Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet skal ikke høres. 5. Nærhedsprincippet Spørgsmålet om nærhedsprincippet er ikke relevant. 6. Gældende dansk ret Ikke relevant. 7. Konsekvenser Lovgivningsmæssige konsekvenser Rådskonklusionerne har ikke i sig selv lovgivningsmæssige konsekvenser. Økonomiske konsekvenser Rådskonklusionerne har ikke i sig selv statsfinansielle, samfundsøkonomiske eller erhvervsøkonomiske konsekvenser, men det vurderes, at øget digitalisering i industrien vil have en positiv effekt på europæisk konkurrenceevne og derved bidrage til at skabe vækst og arbejdspladser. Andre konsekvenser og beskyttelsesniveauet Rådskonklusionerne medfører ikke i sig selv konsekvenser for beskyttelsesniveauet eller andre konsekvenser. 8. Høring Formandskabets udkast til rådskonklusioner har været i høring i EUspecialudvalget for konkurrenceevne, vækst og forbrugerspørgsmål med frist den 28. april Der er i den forbindelse modtaget høringssvar med bemærkninger fra Dansk Industri, Dansk Erhverv og Rådet for Digital Sikkerhed. Dansk Industri kan overordnet støtte rådskonklusionerne og er tilfreds med fokus på digitalisering af fremstillingsindustrien og økonomien som helhed. Dansk Industri finder det særligt positivt, at der man vil fjerne barrierer for digitalisering i ny og eksisterende regulering for at facilitere

14 14/16 frem for at hindre digitalisering af økonomien. Desuden hilses det velkomment, at Kommissionen vil kortlægge bedste praksis, at interoperabilitet skal sikres gennem fælles standarder i overensstemmelse med internationale standarder samt at digitale kompetencer og gensidig anerkendelse af disse prioriteres. Dansk Industri fremhæver, at Kommissionens strategi bør fastholde fokus på rammevilkårene for digitalisering i erhvervslivet og prioritere disse på lige fod med e-handel og andre mere forbrugerrettede tiltag. Dansk Industri peger på behovet for politisk vilje at få implementeret Kommissionens kommende tiltag i den Digitale Indre Markeds Strategi, ligesom at det vil være nødvendigt at fremme investeringer i bedre IKT-infrastruktur og forskning inden for digital produktion og service. Endelig peges på potentialet i bedre brug af data og cloud computing. Dansk Erhverv finder overordnet, at rådskonklusionerne er fornuftige og peger i en god retning. Det fremhæves som særligt positivt, at Rådet vil have fokus på digitalisering i konsekvensanalyser og i byrdereduktionsøjemed. Dansk Erhverv havde imidlertid gerne set, at der var større fokus på servicesektoren, idet digitaliseringen skal foregå bredt i europæisk erhvervsliv og ikke særskilt i produktionserhvervene. Dansk Erhverv påpeger, at statistikken for de små og mellemstore virksomheders grad af e-handel (14 pct.) skal ses relativt i forhold til en given sektor, idet tallet kan være markant højere i for eksempel detailhandlen. Desuden finder Dansk Erhverv det vigtigt, at rådskonklusionerne ikke kan læses således, at forskning og udvikling i EU skal rettes mod reindustrialisering i traditionel forstand, idet forskning og udvikling bør fokusere på sektorer, der udviser potentiale i forhold til den overordnede udvikling i EU. Rådet for Digital Sikkerhed (RfDS) finder det positivt, at der i EU tages skridt til yderligere at styrke digitaliseringen i europæisk industri, idet en stærk digital økonomi er afgørende for vækst i Europa. Udviklingen i nye teknologier, der muliggør udforskning og samfundsmæssig og kommerciel udnyttelse af data på nye måder, stiller krav om, at de anvendte teknologier er baseret på interoperabilitet, besidder høj kvalitet og etableres på sikre og pålidelige it-systemer og digitaliserede serviceydelser i hele den industrielle værdikæde, herunder også på tværs af landegrænser. Ifølge RfDS kræver en digital transformation af industrien i Europa et solidt fundament af tillid og tryghed hos både virksomheder og borgere. Det vil blandt andet kunne opnås gennem sikring af effektiv informationsbeskyttelse i alle dele af den europæiske industri. Derfor foreslår RfDS, at der tilføjes en række punkter om informationssikkerhed i råds-

15 15/16 konklusionerne. Det gælder blandt andet privatlivsbeskyttelse og persondatabeskyttelse, anvendelse af standarder for informationssikkerhed og opbevaring af persondata, redskaber og vejledning til små og mellemstore virksomheder, information til finansielle investorer om at stille krav om informationssikkerhed samt fokus på disse emner i uddannelsessystemet. 9. Forhandlingssituationen Medlemslandene forventes generelt at støtte rådskonklusionerne. 10. Regeringens generelle holdning Regeringen er enig i, at europæisk industri spiller en central rolle i forhold til at skabe vækst og jobs i Europa. Regeringen støtter, at der skabes gode rammer for den europæiske industri til gavn for blandt andet produktionsarbejdspladser i Europa. Regeringen støtter Kommissionens ambitioner om at styrke det digitale indre marked til gavn for forbrugere og virksomheder og lægger vægt på, at der iværksættes initiativer med det formål at sikre, at europæisk lovgivning er digitaliseringsklar. Regeringen arbejder for, at der i den kommende strategi for det digitale indre marked indgår initiativer, som gør det lettere for europæiske industrivirksomheder at tage digitale teknologier og tjenester i anvendelse. Regeringen lægger vægt på, at eventuelle regler for nye digitale forretningsmodeller eller digitale teknologier så vidt muligt fastsættes på europæisk niveau for at undgå fremtidig fragmentering og gøre det lettere for danske og europæiske virksomheder at skalere deres forretning. Regeringen arbejder for, at erhvervslivets adgang til arbejdskraft med relevante digitale kompetencer, herunder i relation til informationssikkerhed, understøttes af uddannelsessystemet. Regeringen ønsker, at der som led i Horizon 2020-programmet sættes fokus på digitalisering af industrien gennem finansiering af forsknings-og udviklingsprojekter, etablering af en EU-platform for åbne data samt udviklingen af grønne IKT-løsninger som kan højne energieffektiviteten og genanvendelsen af ressourcer i industrien. Regeringen arbejder for, at der fastsættes åbne og interoperable standarder for produkter og tjenester med betydning for digitalisering af industrien.

16 16/ Indstillinger Det indstilles, at regeringen: - Tilslutter sig udkastet til rådskonklusioner. - Lægger vægt på, at der iværksættes initiativer, som gør det lettere for europæiske industrivirksomheder at tage digitale teknologier i anvendelse. - Arbejder for, at der iværksættes tiltag til at sikre, at europæisk lovgivning er digitaliseringsklar ved at indføre en digital dimension i Kommissionens retningslinjer for konsekvensvurderinger samt ved, at der som led i Kommissionens regelforenklingsprogram identificeres og fjernes barrierer for digitalisering. 12. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Rådskonklusionerne har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg. Forud for mødet i Rådet (konkurrenceevne) den marts 2015 blev der udarbejdet samlenotat vedrørende de industripolitiske aspekter i Kommissionens strategi for det digitale indre marked, da der på rådsmødet var en politisk drøftelse herom.

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3394 - transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3394 - transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3394 - transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 27. maj 2015 15/03291-8 Strategi for et digitalt indre marked for Europa (KOM(2015)

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 371 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Meddelelse fra Kommissionen om digitalisering

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 321 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse På vej mod

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3371 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3371 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3371 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. januar 2015 15/00692-5 Rådsmøde (konkurrenceevne) den 2. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0543 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Resumé Kommissionen

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til forordning om ændring af forordning (EU) nr. 258/2014 om oprettelse

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-131 Center for Europa og Nordamerika Den 7. juni 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 24.

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 14. marts 2016 Forslag til afgørelse om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0442 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0442 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0442 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Hen imod en blomstrende datadreven økonomi, KOM (2014) 442 final 1.

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 10. February 17 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 113 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 113 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 113 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 7. februar 2017 17/00304-4 Kommissionens meddelelse Opbygning af en europæisk

Læs mere

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 17. december 2009 2009-0020853 /mtg KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Resumé

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt KOMITÉNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 18. juni 2015 Europa-Kommissionens forslag af 11. juni 2015 om gennemførelsesretsakt vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

8735/16 pfw/nd/ipj 1 DG G 3 C

8735/16 pfw/nd/ipj 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. maj 2016 (OR. en) 8735/16 IND 91 RECH 130 TELECOM 73 MI 304 COMPET 213 EDUC 135 EMPL 137 A-PUNKTSNOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: Vedr.: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Teknologi og Udvikling Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 239 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 239 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 214-15 ERU Alm.del Bilag 239 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 21. maj 215 EU-Kommissionen vil sætte gang i den digitale

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0097 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0097 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0097 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 9. maj 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

13303/17 tm/dr/clf 1 DGE 2B

13303/17 tm/dr/clf 1 DGE 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. oktober 2017 (OR. en) 13303/17 NOTE fra: til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling) Rådet TELECOM 238 ENER 406 COMPET 675 TAPROTECT 159 AUDIO 112

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om innovative

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 20. december 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009

Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 296 Offentligt 28. april 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009 1. Økonomisk og finansiel situation - Udveksling af synspunkter 2. Kvalitet

Læs mere

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg med henblik på møde i Rådet (Konkurrenceevne industri, indre marked, forskning) den 21. 22.

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Til orientering fremsendes

Læs mere

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret.

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret. Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 58 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Mod

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt 24. september 2015 Samlet kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 6. oktober 2015 1) Automatisk udveksling af information

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0179 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg 26. maj 2016 Kommissionens meddelelse: EU-handlingsplan for e-forvaltning 2016-2020. Fremskyndelse

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 276 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 276 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 276 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 19. maj 2014 Kommissionens meddelelse om revision af eksportkontrolpolitikken,

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde (EPSCO) den 5. 6. december 2007

SAMLENOTAT Rådsmøde (EPSCO) den 5. 6. december 2007 Europaudvalget 2007 2837 - Beskæftigelse m.v. Bilag 3 Offentligt 1. 19. november 2007 SAMLENOTAT Rådsmøde (EPSCO) den 5. 6. december 2007 17. Kommissionens Hvidbog om en EU-strategi om sundhedsproblemer

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2. november 2015 Nyt notat Situationen i den europæiske stålindustri 1. Resumé På opfordring fra

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 102 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 102 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 102 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0807 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 14. februar 2008 REAL j.nr. 722-0001 klm/aba/lt Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder SUU torsdag d. 30. november Orientering om rådsmødet i Bruxelles 8. december 2017 og om veterinærpakken

TALEPAPIR Det talte ord gælder SUU torsdag d. 30. november Orientering om rådsmødet i Bruxelles 8. december 2017 og om veterinærpakken Sundheds- og Ældreudvalget 2017-18 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 267 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: MEDINT Sagsbeh.: DEPFCF Koordineret med: Sagsnr.: 1708511 Dok. nr.: 489265

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 15. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0793 Bilag 1, KOM (2011) 0794 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. december 2011 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 10. juli 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 23.

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3371 - konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3371 - konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3371 - konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt Samlenotat Konkurrenceevnerådsmødet den 3. marts 2015 (forskningsdelen) Punkt 1 Oparbejdelse af stærke og bæredygtige sammenhænge

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0313 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0313 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0313 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3245 - udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3245 - udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3245 - udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 31. maj 2013 Rådsmøde (udenrigsanliggender - handel)

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 55 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 19. november 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 158 Offentligt 23. februar 2009 Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Dagsorden, 1. udgave 1. Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten a) Stabilitets- og konvergensprogrammerne

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 67 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 67 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 67 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om det europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2017 Rådsmøde Beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2017 Rådsmøde Beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2017 Rådsmøde 3583 - Beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Sagsnr.: 1708190 Dok. nr.: 479838 Dato: 23-11-2017 Samlenotat vedrørende rådsmødet (beskæftigelse,

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3018 - RIA Bilag 3 Offentligt SAMLENOTAT om Udkast til Rådets konklusioner om psykosocial støtte i tilfælde af nødsituationer og katastrofer af 17. maj 2010 (9736/10) og om

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 325 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 325 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 325 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. juni 2016 16/04892-1 Kommissionens meddelelser Europæiske standarder

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Bilag 245 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Bilag 245 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 245 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

Notat. Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 100 Offentligt. 1. Resumé. 2. Baggrund. Til Folketingets Europaudvalg

Notat. Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 100 Offentligt. 1. Resumé. 2. Baggrund. Til Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 100 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg 2. februar 2016 J.nr. 15-2917515 Moms, Afgifter og Told HMH Notat Hermed fremsendes notat vedrørende EU-Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende energieffektivitet og

Læs mere

6622/16 nd/top/ipj 1 DG G 3A

6622/16 nd/top/ipj 1 DG G 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. februar 2016 (OR. en) 6622/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: RÅDET (KONKURRENCEEVNE) delegationerne Tidl. dok. nr.: 6260/16 Vedr.: MI 111 COMPET 103

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0500 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0500 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0500 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. september 2014 Kommissionens meddelelse om det årlige EU-arbejdsprogram for europæisk standardisering

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3419 - miljø Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3419 - miljø Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3419 - miljø Bilag 3 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet EU og Internationalt Den 14. oktober 2015 SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (miljø) den 26. oktober 2015 1. Miljø

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 77 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 77 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del Bilag 77 Offentligt Lovafdelingen Dato: 28. november 2016 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Christian Andersen- Mølgaard Sagsnr.: 2016-3051/01-0043 Dok.: 2145187 Supplerende

Læs mere

5776/17 dr/la/ef 1 DG G 3 C

5776/17 dr/la/ef 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) 5776/17 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Vedr.: Forberedelse

Læs mere

SKAT Told, EU-kontoret J. nr

SKAT Told, EU-kontoret J. nr Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0464 Bilag 1 Offentligt SKAT Told, EU-kontoret J. nr. 12-0198819 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlingsprogram

Læs mere

Dette er et uddrag (side 66-69) af FVST i EU's samlenotat vedr. rådsmøde i oktober 2012. (redak. LNS) SAMLENOTAT

Dette er et uddrag (side 66-69) af FVST i EU's samlenotat vedr. rådsmøde i oktober 2012. (redak. LNS) SAMLENOTAT Dette er et uddrag (side 66-69) af FVST i EU's samlenotat vedr. rådsmøde i oktober 2012. (redak. LNS) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og internationale forhold Den 8. oktober

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder

Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del Bilag 236 Offentligt N O T A T 24-05-2017 Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder J.nr. 2017-3348 CAIJ Europæisk søjle af sociale rettigheder

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0199 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0199 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0199 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget UFU Alm.del Bilag 154 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget UFU Alm.del Bilag 154 Offentligt Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 154 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Meddelelse fra Kommissionen om det europæiske cloudinitiativ - opbygning af en konkurrencedygtig data- og vidensøkonomi

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Revision af direktivet om arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009 Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0038 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 11. februar 2009 FVM 634 SAMLENOTAT

Læs mere

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober 2010.

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse Frem mod en indre markedspakke fremlagt d. 27. oktober 2010. Indre Markeds Center Att.: Maja Svankjær Thagaard og Susanne Bo Christensen 10. november 2010 Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0571 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0571 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0571 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16-11-2010 OK 4/0405-0300-0037 /JH Kommissionens grønbog om øget anvendelse af elektronisk baserede offentlige

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 25. juni 2003 PE 323.186/1-17 ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Udkast til udtalelse (PE 323.186) Miquel Mayol i Raynal om Kommissionens meddelelse

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet 10. februar 2014 Samlenotat for Rådsmødet (uddannelse) den 24. februar 2014 Uddannelse Punkt 1: Effektiv

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet 22. maj til Folketingets Europaudvalg Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområder,

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien 09-1411 - ersc - 21.04.2010 Kontakt: - ersc@ftf.dk@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Viden og uddannelse i EU 2020 strategien Uddannelse, videnudvikling og innovation spiller en afgørende rolle i Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 3 Offentligt Dagsordenspunkt 2: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhedselementer og

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 356 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 356 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 356 Offentligt Samlenotat EU/USA-frihandelsforhandlinger KOM-dokument foreligger ikke. Revideret notat 1. Resumé Kommissionen anbefaler åbning af forhandlinger

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K

Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K./. Til Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologis orientering vedlægges

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet,

Læs mere

Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 4. maj 2011./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir fra Videnskabsudvalgets

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3432 - RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3432 - RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3432 - RIA Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på det ekstraordinære rådsmøde

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat om

Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 1 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 1. september 2010 1. september 2010 J.nr. 2010-221-0032 Grund-

Læs mere