Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG"

Transkript

1 Europaudvalget 2015 Rådsmøde konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. april / Indholdsfortegnelse 9. Politik for det digitale indre marked... 2 a. Strategi for et digitalt indre marked for Europa (KOM (2015) 192)... 2 b. Rådskonklusioner om den digitale transformation af europæisk industri... 11

2 2/16 9. Politik for det digitale indre marked a. Strategi for et digitalt indre marked for Europa (KOM (2015) 192) Nyt notat. 1. Resumé Det lettiske formandskab har sat Kommissionens strategi for det digitale indre marked på dagsordenen for rådsmødet (konkurrenceevne) den maj 2015 til politisk drøftelse. Kommissionens strategi for det digitale indre marked blev lanceret i form af meddelelsen Strategi for et digitalt indre marked for Europa KOM (2015) 192 den 6. maj I meddelelsen udstikkes den overordnede retning for Kommissionens indsats for at styrke det digitale indre marked, samtidig med at en række kommende initiativer annonceres. De konkrete lovgivningsmæssige initiativer, der lægges op til i meddelelsen, vil efterfølgende blive iværksat løbende. Regeringen støtter Kommissionens ambitioner om et stærkere digitalt indre marked generelt. Mere specifikt arbejder regeringen for, at der i strategien for det digitale indre marked indgår initiativer, som har til formål at sikre, at europæisk lovgivning er digitaliseringsklar samt at der skabes bedre mulighed for skalering af digitale forretningsmodeller i Europa. Sagen forelægges Folketingets Europaudvalg til orientering. 2. Baggrund Det digitale indre marked ligger meget højt på Kommissionens politiske dagsorden. Den tidligere estiske statsminister Andrus Ansip er udpeget som næstformand for Kommissionen med ansvar for området, som derudover også varetages af bl.a. den tyske kommissær for digital økonomi og samfund, Günther Oettinger. Kommissionen offentliggjorde den 6. maj 2015 meddelelsen Strategi for et digitalt indre marked for Europa KOM (2015) 192 som udstikker Kommissionens strategi for det digitale indre marked. Indholdet i Kommissionens strategi er beskrevet under punkt 3. På rådsmødet (konkurrenceevne) forventes Kommissionen at præsentere meddelelsen, og der forventes udveksling af foreløbige synspunkter fra medlemslandene.

3 3/16 3. Formål og indhold Meddelelsen udstikker kommissionens strategi for det digitale indre marked og lægger op til initiativer inden for en række områder. Kommissionens vision er et digitalt indre marked, hvor varer, personer tjenesteydelser og kapital frit kan bevæge sig på tværs af grænser, samt hvor borgere og virksomheder kan udøve online aktivitet uanset nationalitet eller bopæl. Kommissionen finder, at udviklingen af et digitalt indre marked vil styrke Europas position inden for informations- og kommunikationsteknologi. Selve meddelelsen indeholder ikke specifikke forslag til lovgivningsmæssige tiltag, men beskriver retningen, formålet og processen for kommende tiltag til at fremme det digitale indre marked. Det kan bl.a. forventes, at Kommissionen vil iværksætte en række høringer som opfølgning på meddelelsen. Kommissionens strategi for det digitale indre marked er struktureret omkring tre overordnede indsatsområder, som hver især indeholder en række mere konkrete initiativer. Samlet set lægger Kommissionen op til 16 initiativer inden for de tre indsatsområder. Bedre adgang til digitale varer og tjenesteydelser for forbrugere og virksomheder Kommissionen vil inden udgangen af 2015 iværksætte tiltag til at fremme e- handel på tværs af landegrænser. Kommissionen vil bl.a. fremsætte forslag til harmonisering af forbruger-og kontraktregler for onlinekøb af digitalt indhold samt gøre det muligt for e-handelsvirksomheder at basere onlinesalg af fysiske varer over grænser på reglerne i sælgers hjemland. Desuden vil Kommissionen fremsætte forslag til revision af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde i Europa med henblik på bedre håndhævelse af reglerne ved tværnational e-handel samt etablere en europæisk online platform for tvistbilæggelse. Kommissionen vil i 2016 iværksætte tiltag til at forbedre prisgennemsigtigheden og tilsynet med markedet for pakkelevering, hvor Kommissionen desuden afventer resultatet af branchens egne bestræbelser på at forbedre kvaliteten af service og på at øge interoperabiliteten af tjenester på tværs af grænser. Derudover vil Kommissionen i 2016 fremsætte et forslag om at afskaffe uberettiget geografisk blokering på nettet såsom hindring af adgang til digitalt indhold i andre lande og automatisk omdirigering til lokale hjemmesider

4 4/16 med andre priser. Endvidere vil Kommissionen foretage en vurdering af, hvordan konkurrencereglerne anvendes på e-handelsområdet. Kommissionen vil i efteråret 2015 fremsætte forslag til modernisering af de gældende europæiske ophavsretsregler. Forslaget vil blandt andet behandle følgende emner: 1) portabilitet for så vidt angår lovligt anskaffet online indhold, 2) sikring af grænseoverskridende adgang til lovligt anskaffede online services, 3) større juridisk klarhed vedr. grænseoverskridende brug af indhold til specifikke formål, fx forskning, undervisning og tekst- og datamining, gennem harmoniserede undtagelsesbestemmelser, samt 4) præcisering af reglerne vedr. formidleres aktiviteter i forhold til ophavsretligt beskyttet indhold på internettet. I 2016 vil Kommissionen endvidere fremsætte forslag om at modernisere håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder generelt. Endvidere vil Kommissionen foreslå en forenkling af processerne for håndtering af moms i forbindelse med handel over grænser. Kommissionen vil udvide den eksisterende one-stop-shop for momsangivelser ved køb af digitale tjenester til også at omfatte e-handel med fysiske varer. Derudover vil Kommissionen introducere en ensartet grænseværdi for, hvornår e-handlere skal svare moms i et medlemsland samt fjerne momsfritagelsen for import af småforsendelser fra tredjelande. Gunstige rammer for digitale net og tjenester Kommissionen vil igangsætte en proces, som skal lede til en revision af de gældende teledirektiver med de overordnede formål at frigøre midler til øgede investeringer i digital infrastruktur og skabe rammerne for et digtalt indre marked for telekommunikation. De reviderede regler skal desuden tage højde for nye udfordringer på telemarkedet, herunder ændrede brugsvaner og nye aktører. Derudover foreslår Kommissionen yderligere harmonisering af tildelingen af frekvensbånd gennem en mere europæisk tilgang til frekvensforvaltning. Kommissionen forventer at fremsætte forslag hertil i Endvidere vil Kommissionen i 2016 revidere direktivet om audiovisuelle medietjenester (AVMS-direktivet). Med hensyn til online platforme (søgemaskiner, sociale medier, appbutikker mv.) vil Kommissionen i 2015 gennemføre en omfattende undersøgelse af deres voksende betydning i den digitale økonomi. Undersøgelsen vil have fokus på transparens i søgeresultater, online platformes håndtering af data, platformes relationer til deres leverandører, mulighederne for at brugere kan skifte mellem platforme, samt på hvordan problemstillingen vedr. ulovligt indhold på internet kan håndteres bedst muligt.

5 5/16 Kommissionen vil derudover styrke sikkerhed og tillid vedrørende håndtering af persondata og lægger op til en revision af e- databeskyttelsesdirektivet, når de igangværende forhandlinger om persondatabeskyttelse er afsluttet. Endelig foreslår Kommissionen at etablere et offentligt-privat samarbejde om cybersikkerhed med det formål at fremme udviklingen af industrielle og teknologiske it-sikkerhedsløsninger i EU. En europæisk digital økonomi og et digitalt samfund med langsigtet vækstpotentiale Kommissionen vil styrke den data-drevne økonomi i Europa ved blandt andet at iværksætte initiativer i forhold til spørgsmål om ejerskab af data og databeskyttelse, herunder et Free flow of data -initiativ. I forlængelse heraf ventes Kommissionen at iværksætte et initiativ der skal skabe bedre rammer for anvendelse af cloud computing. Kommissionen vil fremsætte tiltag til at fremme industrivirksomheders anvendelse af nye digitale teknologier. Blandt andet vil Kommissionen forbedre det eksisterende standardiseringssystem, således at det kommer til at virke hurtigere, og at der særligt fokuseres på udvikling og anvendelse af standarder, der fremmer interoperabilitet mellem nye teknologier. Også vedrørende offentlig digitalisering vil Kommissionen fremsætte initiativer, herunder et initiativ om IT-færdigheder samt en e- forvaltningshandlingsplan. E-forvaltningsplanen forventes at indeholde et forslag om et pilotprojekt, baseret på det såkaldte Once Only-princip, der betyder at virksomheder og borgere kun bør oplyse deres oplysninger til myndigheder én gang. Derudover forventes planen at indeholde initiativer til at forbinde nationale virksomhedsregistre inden 2017 samt initiativer til at samle indre markeds kontaktpunkterne i en fælles digital portal for at gøre det lettere for virksomheder og borgere at tilgå relevant information. Derudover vil der komme forslag om at fremskynde medlemslandenes transition til digitale indkøb og anvendelse af interoperable e-signaturer 4. Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet har endnu ikke udtalt sig om meddelelsen eller Kommissionens strategi for det digitale indre marked. Den 27. november 2014 vedtog Europa-Parlamentet en resolution, der støtter forbrugerrettigheder i det digitale indre marked. I resolutionen anmodes medlemsstaterne og Kommissionen om, som led i en overordnet strategi, at tage hånd om samtlige barrierer, som udgør en hindring for udviklingen af det digitale indre marked. Europa-Parlamentet er af den opfattelse, at denne

6 6/16 indsats skal indtage en central position i EU's bestræbelser på at skabe økonomisk vækst og beskæftigelse og styrke sin konkurrenceevne og modstandsdygtighed i den globale økonomi. 5. Nærhedsprincippet Ikke relevant. 6. Gældende dansk ret Ikke relevant. 7. Konsekvenser Lovgivningsmæssige konsekvenser Meddelelsen har ikke i sig selv lovgivningsmæssige konsekvenser. Det forventes, at de enkelte initiativer, der er listet i meddelelsen, vil få lovgivningsmæssige konsekvenser på sigt. Økonomiske konsekvenser Meddelelsen har ikke i sig selv samfundsøkonomiske eller statsfinansielle konsekvenser. Det forventes, at de initiativer, der er listet i meddelelsen, vil få positive samfundsøkonomiske konsekvenser. Det er på det foreliggende grundlag ikke mulig at komme med et skøn over de statsfinansielle konsekvenser. Meddelelsen har ikke i sig selv erhvervsøkonomiske konsekvenser. Da Kommissionen endnu ikke har fremlagt konkrete lovforslag, er det ikke muligt på det foreliggende grundlag at komme med et skøn af de enkelte initiativers forventede erhvervsøkonomiske konsekvenser. Generelt ventes et mere velfungerende indre marked at lette byrderne for erhvervslivet. 8. Høring Kommissionens meddelelse er sendt i høring den 7. maj med frist for bidrag den 20. maj Generelle forventninger til andre landes holdninger Der forventes overordnet opbakning blandt medlemslandene til Kommissionens ambitioner om at styrke det digitale indre marked. Når det gælder de enkelte indsatsområder og initiativer, kan der imidlertid iagttages forskellige opfattelser blandt medlemslandene.

7 7/ Regeringens generelle holdning Regeringen hilser Kommissionens meddelelse velkommen og støtter Kommissionens ambitioner om at styrke det digitale indre marked til gavn for forbrugere og virksomheder. Regeringen finder det vigtigt at have fokus på alle grundelementerne i den digitale økonomi og støtter derfor, at Kommissionen arbejder med en samlet strategi. Regeringen mener, at det digitale indre marked generelt bør kendetegnes ved åbenhed overfor digital innovation og konkurrence, hvorved der bør være fokus på at sikre lave adgangsbarrierer for nye digitale virksomheder samt på at undgå protektionistiske tiltag. Endvidere bør det sikres, at der ikke indføres unødige byrder for erhvervslivet eller det offentlige i forbindelse med bestræbelserne på at fremme det digitale indre marked. Regeringen lægger i den forbindelse vægt på, at der iværksættes initiativer med det formål at sikre, at europæisk lovgivning er digitaliseringsklar. Regeringen mener, at der bør sættes fokus på at skabe gode muligheder for nye digitale forretningsmodeller såsom deleøkonomi, og at det gøres lettere for digitale virksomheder at skalere deres forretning i EU. Regeringen støtter intentionerne om, at sikre en bedre integration af det digitale indre marked ved at fjerne de barrierer, der forhindrer forbrugerne i at købe på tværs af grænser, og virksomhederne i at sælge på tværs af grænser. En højere grad af harmoniserede regler på det kontraktretslige område og generelt på området for forbrugerbeskyttelse vil kunne bidrage til et mere velfungerende digitalt indre marked. Regeringen støtter en revision af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde med henblik på en opstramning af håndhævelsessamarbejdet. Regeringen er enig med Kommissionen i, at effektiv, sammenhængende og prisbillig pakkelevering på tværs af Europa er vigtig for udbredelsen af tværnational e-handel og støtter som udgangspunkt initiativer, som tages af branchen, og som kan være med til at sikre udviklingen af et velintegreret og velfungerende indre marked for pakkelevering. Regeringen støtter Kommissionens hensigt om at afskaffe uberettiget geografisk blokering af forbrugere på internettet og afventer Kommissionens konkrete forslag til, hvordan dette formål kan indfries effektivt og uden unødige byrder for erhvervslivet.

8 8/16 Regeringen imødeser Kommissionens konkrete udspil til en modernisering af de europæiske regler om ophavsret. Regeringen finder det relevant at undersøge, om der er plads til reguleringsmæssige forbedringer i de gældende regler, herunder i forbindelse med grænseoverskridende digitale aktiviteter i EU. Regeringen finder det vigtigt, at de kommende forslag fra Kommissionen er balanceret i forhold til rettighedshavernes og forbrugernes interesser. Desuden hilser regeringen det velkomment, at Kommissionen vil fremsætte forslag til modernisering af den grænseoverskridende håndhævelse på IPR-området. Regeringen støtter Kommissionens forslag om at udvide den eksisterende one-stop-shop for momsangivelser til også at omfatte online salg af fysiske varer. Regeringen støtter generelt Kommissionens ønske om at styrke det indre marked for telekommunikation. Målet for telereguleringen bør fortsat være at understøtte udrulning af højhastighedsbredbånd i hele Europa samt at fremme lave priser og innovative tjenester til forbrugerne og virksomhederne. Det bør ske igennem effektiv konkurrence samt stabile og forudsigelige rammevilkår, der understøtter investeringer i digital infrastruktur. Regeringen opfordrer endvidere til, at man i forbindelse med revisionen inddrager erfaringerne fra medlemsstater, hvor man har opnået et højt investeringsniveau under de eksisterende lovgivningsmæssige rammer. Regeringen finder, at man bør være tilbageholdende med yderligere regulering af online platforme, og at der først foretages en nøje vurdering af behovet herfor, før eventuelle tiltag overvejes. Kommissionens undersøgelse bør først og fremmest have fokus på at vurdere, hvorvidt der er udfordringer vedrørende online platforme frem for at vurdere eventuelle lovgivningsmæssige tiltag, som foregriber identificeringen af udfordringer. I udgangspunktet finder regeringen, at der bør være fokus på generelle rammevilkår for alle virksomheder i den digitale økonomi frem for at have et snævert fokus på regler for online platforme. Regeringen er overordnet positiv overfor at undersøge behovet for bedre harmonisering af håndhævelsesmetoder til håndtering af ulovligt indhold på internettet, herunder formidleres rolle.

9 9/16 Regeringen hilser Kommissionens hensigt om en revision af e- databeskyttelsesdirektivet velkommen og lægger i den forbindelse vægt på at der fastsættes regler, som giver brugere en effektiv beskyttelse og ikke pålægger virksomheder unødige byrder. Således bør de såkaldte cookie-regler moderniseres. Regeringen støtter Kommissionens vision om en datadreven økonomi samt for bedre vilkår for anvendelse af cloud computing og imødeser Kommissionens konkrete initiativer i den henseende. Regeringen lægger i den forbindelse vægt på, at der arbejdes for fælleseuropæiske standarder for udveksling af validerede data. Regeringen støtter brugen af fælles, åbne europæiske standarder, der har til formål at styrke interoperabiliteten og dermed konkurrenceevnen i det digitale indre marked. Regeringen lægger vægt på, at IKT-standardisering fokuseres på områder med det største behov for interoperabilitet og er overordnet set positiv overfor Kommissionens plan om at identificere prioritetsområder for standardisering. Regeringen er positiv overfor Kommissionens forslag om en ny egovernment Action Plan, men er samtidig afventende overfor den praktiske udførelse af de enkelte initiativer. Danmark har foretaget en lang række store investeringer i digital infrastruktur og digitalisering af den offentlige sektor, og regeringen vil arbejde for at sikre disse investeringer i udviklingen af nye fælleseuropæiske løsninger. Regeringen forholder sig desuden skeptisk overfor Kommissionens ønsker om at modernisere medlemsstaternes forvaltninger gennem digitalisering. Regeringen er af den holdning, at udviklingen af fælles løsninger baseret på fælles, åbne standarder er til gavn for medlemsstaterne, borgere og virksomheder, men at selve sagsgangene i den nationale forvaltning bør forblive et nationalt anliggende. Endelig støtter regeringen Kommissionens forslag om at samle indre markeds kontaktpunkterne ét sted og gøre det lettere for virksomheder og borgere at tilgå relevant information. Regeringen ser frem til det videre arbejde med strategien og vil tage stilling til de konkrete lovgivningsmæssige initiativer i takt med at disse fremsættes af Kommissionen.

10 10/ Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg.

11 11/16 b. Rådskonklusioner om den digitale transformation af europæisk industri 1. Resumé Det lettiske EU-formandskab har udarbejdet udkast til rådskonklusioner om den digitale transformation af europæisk industri. I rådskonklusionerne sættes der fokus på det store potentiale i øget anvendelse af digitale teknologier inden for industrisektoren, og på baggrund heraf opfordres Kommissionen og medlemslandene til at iværksætte en række initiativer og samordne politikker med henblik på at fjerne barrierer og fremme anvendelsen af digitale teknologier. Blandt andet opfordres Kommissionen til at indføre en digital dimension i sine konsekvensvurderinger af såvel ny som eksisterende lovgivning med henblik på at gøre EUlovgivningen digitaliseringsklar. Rådskonklusionerne følger op på en nylig meddelelse fra Kommissionen om strategien for det digitale indre marked, som bl.a. indeholder initiativer, der skal gøre det lettere at anvende digitale teknologier i industrivirksomheder. 2. Baggrund Rådskonklusionerne er udarbejdet som opfølgning på drøftelser af de industripolitiske aspekter i strategien for det digitale indre marked, som har fundet sted på mødet i Rådet (konkurrenceevne) den marts 2015 samt under det uformelle møde i Rådet (konkurrenceevne) den marts Kommissionen offentliggjorde den 6. maj 2015 meddelelsen Strategi for et digitalt indre marked for Europa KOM (2015) 192, som udstikker Kommissionens strategi for det digitale indre marked. Her indgår en række initiativer til fremme af digitalisering af europæisk industri, hvori der blandt andet lægges vægt på en styrket indsats for udvikling og anvendelse af standarder. 3. Formål og indhold Formålet med rådskonklusionerne er at fremsætte en række forslag til at fremme den digitale transformation af europæisk industri. I rådskonklusionerne betones det store potentiale ved et mere sammenhængende digitalt indre marked og ved digitalisering generelt. Det fremhæves, at digitaliseringen ikke kun har et stort potentiale for digitale virksomheder men for hele Europas økonomi, herunder i særdeleshed for industrivirksom-

12 12/16 heder. Et styrket digitalt indre marked anslås at kunne øge Europas vækst med 260 mia. euro per år frem mod I rådskonklusionerne fremhæves behovet for at identificere og fjerne lovgivningsmæssige barrierer for udnyttelse af digitale teknologier i industrien. Det anbefales at indføre en digital dimension i Kommissionens konsekvensvurderinger og som led i Kommissionens program for regelforenkling. Kommissionen anbefales at kortlægge bedste praksis blandt medlemslandene i forhold til tiltag og incitamenter til fremme af digitalisering i industrien. I rådskonklusionerne lægges der desuden vægt på udvikling og anvendelse af IKT-standarder med det formål at fremme digitale teknologier, der er interoperable på tværs af landegrænser. For at opnå dette bør udviklingen af standarder inden for IKT-området prioriteres på nye teknologier såsom 5G trådløs kommunikation, tingenes internet, Big Data og cloud computing samt disse teknologiers anvendelse inden for eksempelvis avanceret produktion. Endvidere opfordres der til, at europæiske IKT-standarder udvikles i overensstemmelse med og til inspiration for internationale IKT-standarder og globale tekniske specifikationer for at styrke europæiske virksomheders muligheder for global skalering af deres forretning. I rådskonklusionerne efterspørges tiltag, der skal gøre det lettere for digitale iværksættervirksomheder at skalere deres forretning på europæisk plan. Til det formål lægges der særligt vægt på tiltag, som kan lette adgangen til finansiering. Det bemærkes i konklusionerne, at der forudses en mangel på IKTprofessionelle i 2020, idet efterspørgslen efter arbejdstagere med digitale færdigheder ventes at stige. Derfor opfordres medlemslandene til at sætte fokus på digitale færdigheder i uddannelsessystemet, og Kommissionen opfordres til at forbedre den gensidige anerkendelse af IKT-kvalifikationer. Rådskonklusionerne opfordrer til, at forsknings- og innovationsinitiativer bidrager til digitalisering af industrien gennem demonstrationsprojekter, der er tæt på markedet, samt at disse initiativer koordineres på europæisk niveau mellem Kommissionen, medlemslandene og industrien. I rådskonklusionerne betones potentialet i en datadreven økonomi og det anbefales, at Kommissionen og medlemslandene styrker indsatsen for at øge tilliden til digitale teknologier og sikkerheden for netværk og digital information. I den forbindelse bør det sikres, at kommerciel anvendelse af data sker i overensstemmelse med beskyttelsen af både industrielle og personlige data samt hensyn til privatlivet.

13 13/16 Endelig opfordres Kommissionen til årligt at afrapportere til Rådet (konkurrenceevne) om fremskridtene for at fremme den digitale transformation af Europas industri og vilkårene for digitale iværksættere i tråd med udviklingen af det digitale indre marked. 4. Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet skal ikke høres. 5. Nærhedsprincippet Spørgsmålet om nærhedsprincippet er ikke relevant. 6. Gældende dansk ret Ikke relevant. 7. Konsekvenser Lovgivningsmæssige konsekvenser Rådskonklusionerne har ikke i sig selv lovgivningsmæssige konsekvenser. Økonomiske konsekvenser Rådskonklusionerne har ikke i sig selv statsfinansielle, samfundsøkonomiske eller erhvervsøkonomiske konsekvenser, men det vurderes, at øget digitalisering i industrien vil have en positiv effekt på europæisk konkurrenceevne og derved bidrage til at skabe vækst og arbejdspladser. Andre konsekvenser og beskyttelsesniveauet Rådskonklusionerne medfører ikke i sig selv konsekvenser for beskyttelsesniveauet eller andre konsekvenser. 8. Høring Formandskabets udkast til rådskonklusioner har været i høring i EUspecialudvalget for konkurrenceevne, vækst og forbrugerspørgsmål med frist den 28. april Der er i den forbindelse modtaget høringssvar med bemærkninger fra Dansk Industri, Dansk Erhverv og Rådet for Digital Sikkerhed. Dansk Industri kan overordnet støtte rådskonklusionerne og er tilfreds med fokus på digitalisering af fremstillingsindustrien og økonomien som helhed. Dansk Industri finder det særligt positivt, at der man vil fjerne barrierer for digitalisering i ny og eksisterende regulering for at facilitere

14 14/16 frem for at hindre digitalisering af økonomien. Desuden hilses det velkomment, at Kommissionen vil kortlægge bedste praksis, at interoperabilitet skal sikres gennem fælles standarder i overensstemmelse med internationale standarder samt at digitale kompetencer og gensidig anerkendelse af disse prioriteres. Dansk Industri fremhæver, at Kommissionens strategi bør fastholde fokus på rammevilkårene for digitalisering i erhvervslivet og prioritere disse på lige fod med e-handel og andre mere forbrugerrettede tiltag. Dansk Industri peger på behovet for politisk vilje at få implementeret Kommissionens kommende tiltag i den Digitale Indre Markeds Strategi, ligesom at det vil være nødvendigt at fremme investeringer i bedre IKT-infrastruktur og forskning inden for digital produktion og service. Endelig peges på potentialet i bedre brug af data og cloud computing. Dansk Erhverv finder overordnet, at rådskonklusionerne er fornuftige og peger i en god retning. Det fremhæves som særligt positivt, at Rådet vil have fokus på digitalisering i konsekvensanalyser og i byrdereduktionsøjemed. Dansk Erhverv havde imidlertid gerne set, at der var større fokus på servicesektoren, idet digitaliseringen skal foregå bredt i europæisk erhvervsliv og ikke særskilt i produktionserhvervene. Dansk Erhverv påpeger, at statistikken for de små og mellemstore virksomheders grad af e-handel (14 pct.) skal ses relativt i forhold til en given sektor, idet tallet kan være markant højere i for eksempel detailhandlen. Desuden finder Dansk Erhverv det vigtigt, at rådskonklusionerne ikke kan læses således, at forskning og udvikling i EU skal rettes mod reindustrialisering i traditionel forstand, idet forskning og udvikling bør fokusere på sektorer, der udviser potentiale i forhold til den overordnede udvikling i EU. Rådet for Digital Sikkerhed (RfDS) finder det positivt, at der i EU tages skridt til yderligere at styrke digitaliseringen i europæisk industri, idet en stærk digital økonomi er afgørende for vækst i Europa. Udviklingen i nye teknologier, der muliggør udforskning og samfundsmæssig og kommerciel udnyttelse af data på nye måder, stiller krav om, at de anvendte teknologier er baseret på interoperabilitet, besidder høj kvalitet og etableres på sikre og pålidelige it-systemer og digitaliserede serviceydelser i hele den industrielle værdikæde, herunder også på tværs af landegrænser. Ifølge RfDS kræver en digital transformation af industrien i Europa et solidt fundament af tillid og tryghed hos både virksomheder og borgere. Det vil blandt andet kunne opnås gennem sikring af effektiv informationsbeskyttelse i alle dele af den europæiske industri. Derfor foreslår RfDS, at der tilføjes en række punkter om informationssikkerhed i råds-

15 15/16 konklusionerne. Det gælder blandt andet privatlivsbeskyttelse og persondatabeskyttelse, anvendelse af standarder for informationssikkerhed og opbevaring af persondata, redskaber og vejledning til små og mellemstore virksomheder, information til finansielle investorer om at stille krav om informationssikkerhed samt fokus på disse emner i uddannelsessystemet. 9. Forhandlingssituationen Medlemslandene forventes generelt at støtte rådskonklusionerne. 10. Regeringens generelle holdning Regeringen er enig i, at europæisk industri spiller en central rolle i forhold til at skabe vækst og jobs i Europa. Regeringen støtter, at der skabes gode rammer for den europæiske industri til gavn for blandt andet produktionsarbejdspladser i Europa. Regeringen støtter Kommissionens ambitioner om at styrke det digitale indre marked til gavn for forbrugere og virksomheder og lægger vægt på, at der iværksættes initiativer med det formål at sikre, at europæisk lovgivning er digitaliseringsklar. Regeringen arbejder for, at der i den kommende strategi for det digitale indre marked indgår initiativer, som gør det lettere for europæiske industrivirksomheder at tage digitale teknologier og tjenester i anvendelse. Regeringen lægger vægt på, at eventuelle regler for nye digitale forretningsmodeller eller digitale teknologier så vidt muligt fastsættes på europæisk niveau for at undgå fremtidig fragmentering og gøre det lettere for danske og europæiske virksomheder at skalere deres forretning. Regeringen arbejder for, at erhvervslivets adgang til arbejdskraft med relevante digitale kompetencer, herunder i relation til informationssikkerhed, understøttes af uddannelsessystemet. Regeringen ønsker, at der som led i Horizon 2020-programmet sættes fokus på digitalisering af industrien gennem finansiering af forsknings-og udviklingsprojekter, etablering af en EU-platform for åbne data samt udviklingen af grønne IKT-løsninger som kan højne energieffektiviteten og genanvendelsen af ressourcer i industrien. Regeringen arbejder for, at der fastsættes åbne og interoperable standarder for produkter og tjenester med betydning for digitalisering af industrien.

16 16/ Indstillinger Det indstilles, at regeringen: - Tilslutter sig udkastet til rådskonklusioner. - Lægger vægt på, at der iværksættes initiativer, som gør det lettere for europæiske industrivirksomheder at tage digitale teknologier i anvendelse. - Arbejder for, at der iværksættes tiltag til at sikre, at europæisk lovgivning er digitaliseringsklar ved at indføre en digital dimension i Kommissionens retningslinjer for konsekvensvurderinger samt ved, at der som led i Kommissionens regelforenklingsprogram identificeres og fjernes barrierer for digitalisering. 12. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Rådskonklusionerne har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg. Forud for mødet i Rådet (konkurrenceevne) den marts 2015 blev der udarbejdet samlenotat vedrørende de industripolitiske aspekter i Kommissionens strategi for det digitale indre marked, da der på rådsmødet var en politisk drøftelse herom.

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0442 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0442 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0442 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Hen imod en blomstrende datadreven økonomi, KOM (2014) 442 final 1.

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0807 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 14. februar 2008 REAL j.nr. 722-0001 klm/aba/lt Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Læs mere

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg med henblik på møde i Rådet (Konkurrenceevne industri, indre marked, forskning) den 21. 22.

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet,

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober 2010.

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse Frem mod en indre markedspakke fremlagt d. 27. oktober 2010. Indre Markeds Center Att.: Maja Svankjær Thagaard og Susanne Bo Christensen 10. november 2010 Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet 10. februar 2014 Samlenotat for Rådsmødet (uddannelse) den 24. februar 2014 Uddannelse Punkt 1: Effektiv

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3388 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3388 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3388 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat 29. april 2015 Rådsmøde (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den 18.-19. maj 2015 Kultur og sport 6. Kulturelle og kreative

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 168 Offentligt Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Notat J.nr. 2010-221-0034 Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Høring vedr. EU-Kommissionens strategi for et digitalt indre marked

Høring vedr. EU-Kommissionens strategi for et digitalt indre marked Erhvervsstyrelsen Att.: eukoordination@erst.dk cc: mikbom@erst.dk; ebk@evm.dk 22. maj 2015 Høring vedr. EU-Kommissionens strategi for et digitalt indre marked Generelle bemærkninger Meddelelsen fra Kommissionen

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Høring af EU-Kommissionens Grønbog Et integreret pakkeleveringsmarked for mere e-handel i EU (COM (2012) 698)

Høring af EU-Kommissionens Grønbog Et integreret pakkeleveringsmarked for mere e-handel i EU (COM (2012) 698) Transportministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Mail til: jke@trm.dk Cc.: bhb@trm.dk; mas@evm.dk 18. februar, 2013 Høring af EU-Kommissionens Grønbog Et integreret pakkeleveringsmarked for mere e-handel

Læs mere

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne IP/04/37 Bruxelles, den 13. januar 2004 Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne Europa-Kommissionen har fremlagt

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012 Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3205 - økofin Bilag 4 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler [INI] Koordineret med [INI] Sagsnr. Doknr. Dato Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. marts 2009 2009-0018853 /mtg Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. august 2013 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske langsigtede

Læs mere

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk 30. august 2013 CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk Høring over grønbog om en fuldt ud konvergeret audiovisuel verden: Vækst, kreativitet og værdier Europa-kommissionen har i april udsendt

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Bilag 184 Offentligt

Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Bilag 184 Offentligt Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Bilag 184 Offentligt Kulturministeriet 23. april 2010 Samlenotat Rådsmøde (uddannelse, ungdom og kultur) den 10.-11. maj 2010 Kultur 1. Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 292 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.5.2015 COM(2015) 192 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En strategi for

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Rådets forordning om en oversættelsesordning for EU-patentet, KOM(2010) 350

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0048 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0048 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0048 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Net- og informationssikkerhedsdirektivet (NIS) 1. Resumé Forslaget har til formål at sikre et

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Plantedirektoratet/departement Sagsnr.: PD 11-2221-000001/Dep. sagsnr.: 10815 Den 29. juni 2011 FVM 903 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01010 Den 17. februar 2012 FVM 014 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Roaming Resumé Kommissionen har fremsat et forslag til forordning

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Kommissionens grønbog om

Kommissionens grønbog om Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 225 Offentligt Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Skatteudvalget 25. maj 2011 Lidt historik før internettets udbredelse Nationalt begrænset

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 11.1.2010 2009/0009(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF

Læs mere

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 06.07.2012 ARBEJDSDOKUMENT om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlet samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. september 2011 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt 8. februar 2015 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 13. juli 2010 1. Den europæiske finansielle tilsynspakke a) (evt.)

Læs mere

S I G R I D W I L B E C K S I G W I L @ E R S T. D K

S I G R I D W I L B E C K S I G W I L @ E R S T. D K S I G R I D W I L B E C K S I G W I L @ E R S T. D K 2013: STOR HYPE. OG FORUDSIGELSER OM STORE POTENTIALER Virksomheder, der baserer sig på big data, klarer sig 5-6 procent bedre målt på indtjening end

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 3. juli 2013 Hollandsk nærhedsundersøgelse Sammenfatning Den hollandske regering

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 11058 Den 14. oktober 2011 FVM 941 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk 18. januar 2015 Høring vedr. vedtagne retsakter inden for det civil-, handels-, og familieretlige område samt det strafferetlige og

Læs mere

3. Lissabon-strategien: Rådets (konkurrenceevne) bidrag til Det Europæiske Råd: Vedtagelse af nøglebudskaber (Key Issues Paper)...

3. Lissabon-strategien: Rådets (konkurrenceevne) bidrag til Det Europæiske Råd: Vedtagelse af nøglebudskaber (Key Issues Paper)... Europaudvalget 2009 2929 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt SAMLET SAMLENOTAT Samlenotat vedr. rådsmøde (Konkurrenceevne) d. 5.-6. marts 2009 Indholdsfortegnelse 1. Opfølgning på EU s indre markedsstrategi...

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark

Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark Regeringen har udsendt en vækstplan for digitalisering i Danmark, herunder tiltag til forbedring af mobil og bredbåndsdækningen. Hovedudtræk af initiativer

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Europaudvalget 2012 3213 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2012 3213 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2012 3213 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Revision af adgangen til at genanvende offentlige data (PSI-direktivet) 1. Resumé Kommissionen

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

ITA - Manifest for Visioner for digitalisering

ITA - Manifest for Visioner for digitalisering ITA - Manifest for Visioner for digitalisering Manifest Et manifest er en tekst som danner grundlaget for en ideologi eller en anden slags bevægelse, ved at gøre rede for principperne og intentionerne

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 22.2.2013 2011/0284(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Retsudvalget

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0685 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0685 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0685 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. februar 2006 /sdl Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om aktionærers udøvelse af stemmerettigheder

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3090 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3090 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3090 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Internationalt sekretariat Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 EU s bankunion Sammenfatning

Læs mere

Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm

Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm Offentlig revision Folketinget Finansudvalget Øvrige politiske udvalg De af Folketinget valgte

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. september 2013

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2012/2040(INI) 4.6.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om "På vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger" (2012/2040(INI))

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere