bel bel Fra formanden... Indhold: Fra formanden... 1 FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR December årgang Nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bel bel Fra formanden... Indhold: Fra formanden... 1 FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR December 2000 3. årgang Nr."

Transkript

1 bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel December årgang Nr. 3 Indhold: Fra formanden... 1 Familiekursus på Hotel Legoland den oktober 2 5 år med cochlear implant 4 Forventninger til udbytte af et CI-apparat 6 decibel s forårsarrangement Nytårshilsen fra redaktionen 7 Temadag om cochlear implants (CI) 7 Cochlear Implant og nyt fra Nucleus 8 decibel Redaktionen: Oddershedevej Thisted Tlf Sats og tryk: amh grafisk aps / Fra formanden... Endnu et decibel arrangement er blevet overstået med succes. Det var en fornøjelse at opleve et så stort fremmøde af både store og små. Det var samtidig en bekræftelse af at programmets sammensætning med Dr. Bodo Bertram fra CI Center Hannover som hovedtaler på Hotel Legoland virkelig berører et emne, der har stor interesse, nemlig undervisning og talestimulering af Cochlear Implanterede børn. Det er lige netop det, der optager de fleste forældres tanker, når det medicinske og apparattekniske er overstået. Det er tilsyneladende også noget, der er begyndt at optage skoler og institutioner, der tager imod vore døve og tunghøre børn. Vi oplever for tiden en lind strøm af farverige foldere, alle med tilbud til børn med CI. Spørgsmålet er så, hvad der reelt er indeholdt i tilbudene? Vi kan ikke komme uden om, at CI har haft et meget kort erfaringsforløb i basisinstitutioner og døveskoler. Vore børn udgør stadig en lille næsten usynlig gruppe, der, når de er spredt ud på diverse institutioner og skoler eller som enkeltintegrerede i de kommunale tilbud, endnu ikke har kunnet skabe en tilstrækkelig erfaringsmasse til, at vi som forældre trygt kan overlade vore unger til systemet. Vi skal være ihærdige i at sikre en udvikling, der giver børnene den mest optimale udnyttelse af deres nyerhvervede evne. Tænk på, at det eneste vi som forældre indtil nu har kunnet få konkret viden om, er det medicinske og apparattekniske forløb. Om tiden derefter, og for nogle også tiden før, foreligger der meget få konkrete planer eller anbefalinger. Det betyder, at hver enkelt familie skal være mere parat end ellers til at indgå aktivt i alle de sammenhænge, der har med børnenes kommunikation og udvikling at gøre. Men samtidig skal vi også gøre det klart for os selv, hvad vi har af forventninger til vores barns udvikling. Vi skal stille spørgsmålet: "hvad var den egentlige årsag til at vi besluttede os for CI?" og vi skal klarlægge vore succeskriterier "hvad forventer vi at opnå som familie?" Er børnene store nok til at kunne deltage i diskussionen, skal deres forventninger helt klart prioriteres højest. Det er familierne, der skal komme med visionerne og kravene til systemet og ikke omvendt! Det er derfor en fornøjelse at se den kraftige stigning af nye medlemmer i decibel. Jo flere vi er, jo bedre kan vi støtte hinanden i den proces, vi alle står overfor. I den forbindelse vil jeg endnu engang opfordre til at man mødes på lokalt plan. Den fælles erfaringsudvikling foregår kun ved at vi

2 taler sammen. Ved at kontakte bestyrelsen vil det være muligt at få de fornødne informationer fra medlemskartoteket til at etablere lokalgrupper. Derfor efterlyser vi nogle ildsjæle, der vil påtage sig opgaven, det handler ikke om større formaliserede arrangementer, men mere om at man mødes til en kop kaffe engang imellem og bare taler sammen. Der er ingen af os, der har mere travlt i vores hverdag, end at det kan lade sig gøre, tænk på at det handler om vore børns fremtid! Med det vil jeg ønske alle aktive og støtte medlemmer af decibel en glædelig jul og et godt nytår! Jeg håber, at det nye år vil bringe mere klarhed om procedurer for udredning og vejledning i forbindelse med CI, og at vi får fastlagt procedurer for opfølgning og undervisning, samt at vi vil se alle medlemmer deltage aktivt i samarbejdet med skoler og institutioner. Med venlig hilsen Niels Henrik Sørensen 2 Familiekursus på Hotel Legoland den oktober 2000 Referat af indlæg fra Dr. Bodo Bertram, leder af CI Centrum Hannover. Efter en lidt kaotisk start med tolkeproblemer gik Dr. Bertram over til at tale engelsk, og så forløb resten af de 4 timer ganske uden problemer. CI Centrum Hannover er en af Europas mest erfarne klinikker indenfor udvælgelse af kandidater og opfølgning af Cochlear Implanterede børn. I alt er der 13 centre i Tyskland, der hver modtager mellem 10 og 20 nye børn om året. Efter 12 år og CI på over 2000 børn i Tyskland viser statistikken, at i omkring 5% af tilfældene var CI ikke er gået som forventet og den væsentligste årsag var tekniske problemer. Klinikken har hver uge godt 20 børn med familie ad gangen inde til vejledning, pædagogisk træning og kontrol. Før et barn kan indstilles til CI, er det et krav, at der skal have været forsøgt høreapparatbehandling i mindst 6 måneder. Førend klinikken beslutter at anbefale CI skal barnet endnu 2 3 gange til forundersøgelse. I forbindelse med forundersøgelse til CI er forældrene 3 dage på klinikken sammen med deres barn. Her bliver barnet testet v. høreprøver og legeaudiometri og barnets egentlige sprogudvikling bliver evalueret. Samtidig bliver der interviewet om deres motivation og viden om CI, samtidig med at de bliver vejledt. Vedrørende udvælgelse til CI så blev der i 1988 afvist 70% af ansøgerne, mens der i 2000 kun afvises 40%. Seks uger efter operationen starter den egentlige rehabilitering. Men først er barnet 8 dage sammen med deres forældre til en såkaldt indledende træning, hvor både forældre og barn lærer at vænne sig til CI. Rehabiliteringen tager /2 år med i alt 12 besøg på klinikken. Besøgene indbefatter udover barnet og dets forældre også lærere, tale-

3 pædagoger og terapeuter fra hjembyen, der alle får undervisning i hvorledes barnet skal undervises. Besøgene giver også mulighed for at få testet apparatet. I det hele taget ligger man meget vægt på, at apparatet testes hyppigt, således at man undgår perioder med uopdagede funktionssvigt. Klinikken foretager ofte tests for at følge barnets udvikling, og ligeledes bliver barnet løbende videofilmet. Deres test kaldes HHPR-test, hvilket står for Hannover-HörPrüf-Reihen-test der går fra karakteren 1: lyddetektion med CI til 11: Fuld sprogproduktion med CI. De opererer med mange former for succesniveauer, idet de har en del børn med neurologiske problemer, problemer med sprogafkodning eller andre handikaps. Det ser de som en naturlig følge af udviklingen, hvor flere og flere børn bliver implanteret. Klinikken ser det også som en yderst vigtig opgave at arbejde med forældrene, at rådgive og informere både før, under og efter CI. Men de afholder sig fra at give forældrene hjemmeopgaver. Hjemme skal man fungere som normale forældre for barnet. bruger sproget rigtigt i barnets træning. I Tyskland er det erfaringen, at hvis man implanterer døvfødte børn så sent som i års alderen, så er der en stor risiko for, at de lægger apparatet fra sig et par år efter. Derfor vil de aldrig anbefale CI på så sent et tidspunkt. Småbørn op til 3 år er de bedste kandidater, og de opnår oftest at kunne klare sig som enkeltintegrerede i almindelige skoler. Implanterede i 4 5 årsalderen har oftest bedst af at gå i skoler for hørehæmmede (det anses for urealistisk at de skulle kunne klare sig i en almindelig skole). Ældre børn (8 10 årsalderen) anbefales til døveskolernen, da de ikke vil kunne stimuleres tilstrækkeligt til, at kunne opnå normal tale og taleforståelse. I Niedersachsen er de startet på et baby-screenings program for at identificere døve børn så tidligt som muligt. Dr. Bertram ser derfor en fremtid med flere implanterede 1 2 årige, hvor det i dag hovedsagelig er 2 5 årige. Af børnene fra klinikken går i øjeblikket 35 i almindelig skole, 70 på skoler for hørehæmmede samt 80 børn på døveskoler. 3 Dr. Bertram anser ikke altid enkeltintegrering i almindelig skole som værende den bedste løsning for barnet, så derfor forsøger de at give anbefalinger til hvilken skoleform, der vil passe bedste til det enkelte barn. Ligeledes henviser de til forskellige specialister, hvis barnet har problemer. Et af klinikken forskningsprogrammer omhandlede sammenligning af 24 CI og 24 normale børn på deres sprogtilegnelse med følgende resultat: A. Børn med CI har den samme normale spredning i evnen for at tilegne sig talesprog som normalt hørende børn B. Døvfødte børn der implanteres relativt sent har ikke så gode talesprogsevner C. Tegnsprog kan ikke siges at have positiv indflydelse på talesprogudviklingen I Hamburg har man eksperimenteret med tosproget udvikling, d.v.s. tegnsprog + talesprog, men ingen af børnene blev i stand til at udvikle talesprog. Så alt i alt var Dr. Bertram ikke særlig optimistisk overfor denne model (som også er ved at blive modellen i Danmark). Han mener, at hvis barnet har udviklet tegnsprog, så skal det ikke fratages dette sprog, men barnet skal selv afvikle det, efterhånden som det bliver bedre til talesprog. Vedrørende kombinationen CI + høreapparat, så er det ok, men det viser sig ofte at barnet smider høreapparatet, fordi det giver dem for lidt i forhold til CI. Men der findes nogle få børn, der finder behag i at have lyd fra begge systemer. I Tyskland afholdes der hvert år to landsdækkende CI konferencer så alle professionelle har mulighed for at være fuldt opdateret med udviklingen. Det fortæller noget om hvor vigtig, det er, at man

4 4 Referat af indlæg af Thomas Rasmussen, 54 og døvbleven med CI. Dagens mere underholdende indlæg blevet givet af forhenværende skolelærer Thomas Rasmussen fra Herning. Thomas gjorde meget levende rede for forløbet af hans karriere som tunghør høreapparatbruger og senere døvbleven CI bruger. Jeg er sikker på, at mangen en myte omkring CI blev ryddet af vejen, da Thomas fortalte om, hvordan CI opleves for ham, der har været tidligere hørende. Thomas opdagede sit høreproblem i 75, blev helt døv i 96 og blev implanteret i 97. Thomas kunne høre med det samme elektroderne blev sluttet til. Det tog ham et år at få indkodet alle hverdagslyde. En meget behagelig bieffekt var, at hans ellers meget generende Tinitus helt forsvandt. Thomas hører i dag med samme kvalitet, som han kan huske lydene fra den gang, han hørte normalt. Der har aldrig været tale om "Anders And"-lyde. Det eneste det kniber med er at opfange tale fra mere end 3-4 meters afstand og at retningsbestemme lyden. Retningsbestemmelsen løser han dog ved at dreje hovedet, indtil han har fundet maximumstyrken. 5 år med cochlear implant - fra forestillinger til erfaringer til nye forestillinger v. skoleinspektør Jan Hoedt, Fredericiaskolen. For ca. 5 år siden deltog jeg som afdelingsleder i Fredericiaskolens børnehørerådgivning i det forberedene arbejde vedr. cochlear implantation hos børn i Vestdanmark. Senere har jeg som medlem af Centerrådet i Vestdansk Center for cochlear implant hos børn haft lejlighed til både at påvirke og følge udviklingen på nært hold og senest som skoleinspektør fortsat kunnet følge udviklingen. Hvad var vore forventninger for 5 år siden hvad er der sket undervejs og hvad med fremtiden? Dengang var der en udbredt skepsis og modstand mod cochlear implant både i pædagogisk/faglige kredse samt i forældreforeninger og døveorganisationer i Danmark. Erfaringerne fra udlandet var vanskelige at tolke og pegede i forskellige retninger fra solstrålehistorier til historier om mislykkede operationer m.m. Fredericiaskolens og min personlige indfaldsvinkel var forældrenes ret til at vælge for deres eget barn, samt en formodning om at nogle børn ville kunne profitere af cochlear implant. I faglige kredse som i forældreorganisationer var der en vis berøringsangst i forhold til de ukendte faktorer og det absolutte i operationsindgrebet. Jeg deltog i mange pædagogiske og etiske debatter og brugte mange argumenter for forældrenes ret til at vælge, samt fastholdelsen af det 2-sproglige tilbud.. Det var til tider meget følelsesladede debatter, hvor forældre på hver sin front forsvarede deres valg i forhold til deres barn, hvilket egentlig er ganske naturligt og dermed ikke forbavsende. De vigtigste faktorer i arbejdet med cochlear implanterede børn, var en objektiv og omfattende forældrevejledning i beslutningsfasen, et tæt samarbejde med operationsstedet (Århus Kommunehospital), en 2-sproget undervisning med fastholdelse af det sikre sprog tegnsproget. Vore forventninger til børnenes sprogudvikling var bevidst lave og vi forventede kun 1 2 operationer årligt i Fredericiaskolens område. I dag er tendensen at alle børn, der ligger inden for målgruppen for cochlear implant opereres, vore første lave sproglige forventninger indfries stort set for alle børn og forventningerne må justeres opad. Der er kun få komplikationer ved operationerne. Børnene trives og den etiske debat er stort set et overstået fænomen. I faglige kredse og blandt forældrene fornemmer jeg nu en ny tendens. Hvor debatten tidligere var præget af berøringsangst og tvivl, er der nu store forventninger til børnenes dansksproglige udvikling. Hvor jeg tidligere i pædagogiske debatter måtte argumentere for mulighederne ved cochlear implant er jeg i dag i den situation at jeg ofte befinder mig i rollen som dæmper i forhold til forventningerne.

5 Det vigtigste er for mig fortsat at sikre børnenes kommunikative muligheder for sociale relationer med voksne og andre børn og dermed sikre muligheder for udvikling og undervisning - det var det for 5 år siden og er det fortsat i dag. Men jeg er også overbevist om, at nogle af disse børn vil udvikle talesproglige kvalifikationer, der gør dem i stand til i mange sammenhænge at klare sig i hørende situationer også hvad angår undervisning min frygt er, at vi forældre og fagfolk overvurderer mulighederne for nogle børn og at nogle børn dermed vil opleve unødvendige nederlag, fordi den nødvendige støtte eller det nødvendige miljø ikke var tilstede. For 5 år siden ville jeg ikke have drømt om, at jeg i dag ville kunne skrive denne artikel og at udviklingen i forhold til vore forventninger ville løbe så hurtigt. Hvordan ser det mon ud om yderligere 5 år? Det er sikkert at flere vil blive cochlear implanteret og at teknikken vil blive forbedret med større udbytte til følge. som to forskellige og adskilte sprogkoder. Blandt andet ved at arbejde med cochlear implant har vi nu i højere grad fået øjnene op for det fælles for de 2 sprog, nemlig at de basalt er redskaber i kommunikation og udvikles gennem kommunikation, hvilket betyder, at vi nu i langt højere grad fokuserer på de fælles kommunikative elementer. Samtidig har fokus på den tidlige kommunikation betydet mere forskning i kommunikationsudvikling og de hjernemæssige forudsætninger for dette. Cochlear implant har således også være en medvirkende faktor i en pædagogisk udvikling, hvor kommunikationen står i centrum til gavn for alle døve og hørehæmmede børn inklusive de cochlear implanterede. Jeg er derfor overbevist om, at vi fremover vil stå langt bedre rustet i vores arbejde med de cochlear implanterede børn, men der er fortsat en række spørgsmål vi ikke kender svaret på og som vi vel først vil kende svaret på, når nogle af de børn der opereres i dag bliver voksne og i sidste ende gamle. 5 Det er også sikkert, at vi fagligt vil være langt bedre til at tilrettelægge en sproglig stimulering af børnene. Cochlear implant har som en følgeeffekt betydet meget fokus på den tidlige sprogudvikling eller den tidlige kommunikative udvikling, som jeg i dag helst vil tale om Vi har i mange år talt om talesprog og tegnsprog Kernen i arbejdet med børn, er at vi kun får vished i forhold til det vi gør og aldrig kan vide, hvordan det ville være gået, hvis vi havde gjort anderledes, men pligten til at vælge er forældrenes. Valg, der er foretaget med overbevisning, kan aldrig være forkerte. Din totalleverandør når det gælder grafisk produktion Tryksager Serigrafi Skilte Billedscanning Annonceproduktion Sats- og bogproduktion EDB-formularer Posterprint Farveprint DTP amh grafisk aps Præstevangen 25, 6823 Ansager Telefon Telefax Dr. Bodo Bertram

6 6 Forventninger til udbytte af et CI-apparat I forbindelse med den første vejledningssamtale med forældre forud for et CI-forløb vil spørgsmålet om forventninger til barnets udbytte af apparaturet naturligt nok være et centralt tema. Hvor langt vil vores barn nå med et CI-apparatur? Vil vores barn med tiden udvikle et brugbart dansk talesprog, og hvilken betydning har anvendelse af tegnsprog? Det er ikke muligt i den konkrete vejledningssituation og i forhold til det enkelte barn præcist at beskrive, hvad barnets udbytte vil blive af apparaturet. Såvel barnets egne forudsætninger som omgivelsernes stimulering af barnet er afgørende for, hvordan barnet vil udvikle sig. Derimod kan man oplyse forældrene om de generelle erfaringer, man har gjort herhjemme og i udlandet. Disse erfaringer viser, at langt den største del af børnene opnår et auditivt udbytte, der tilfører dem en opfattelse af og med tiden en forståelse for lyde i omgivelserne samt at denne lydopfattelse er et godt fundament i tilegnelse af dansk. Endvidere vil en betydelig del af børnene i større eller mindre grad tilegne sig et egentligt brugbart talesprog. For enkelte af børnene vil dansk blive primærsprog. Det er ydermere væsentligt, at forældrene får en forståelse for, hvad der er udgangspunktet, når den pædagogiske opfølgning indledes umiddelbart efter tilkoblingen. Desuden, at den pædagogiske tilrettelæggelse og praksis altid omfatter en vurdering af og afstemning med det enkelte barns forudsætninger og trivsel samt familiens samlede situation og forventninger. Er der tale om et døvfødt barn, eller et barn, der meget tidligt har mistet hørelsen, vil barnets erfaringer med lyd ved tidspunktet for tilkobling af apparaturet være yderst begrænset. Inden da har barnets primære sansemæssige og sproglige tilgang til omgivelserne foregået via den visuelle sans. Det er via synet, at barnet i tæt samspil med omgivelserne tilegner sig basale kommunikative færdigheder og efterfølgende udvikler sig til en begyndende kompetent tegnsprogsbruger. Når tilkoblingen af CI-apparaturet sker, er det samtidig et helt nyt sanseindtryk, barnet skal forholde sig til. I modsætning til et normalthørende barn, er der her tale om et reduceret og kunstigt lydbillede, som barnet skal forsøge at bringe mening i. Desuden mangler barnet rent lydligt de første år af sin levetid og har derfor ikke det samme høremæssige, sproglige og begrebsmæssige fundament som et normalthørende barn. Der er en lang række faktorer, der er afgørende for, hvordan det enkelte barn tager fra. Barnets forudsætninger - perceptuelt, sprogligt, cognitivt, personlighedsmæssigt, tidligere erfaringer med lyd og hørelse, tidspunktet for høretabets opståen osv., er selvsagt betydende faktorer, som resulterer i individuelle forskelle. Faktorer, der er væsentlige at beskrive og kende forud for tilrettelæggelsen af den efterfølgende specialpædagogiske indsats over for barnet. Hos det normalthørende barn foregår udnyttelsen af hørelsen og tilegnelsen af talesprog i et naturligt og tæt kommunikativt samspil med omgivelserne. For et barn med CI-apparatur er det naturlige lydog talesprogsmiljø ligeledes en væsentlig kilde i barnets lyd- og sprogtilegnelse, men det er samtidig afgørende, at der foregår en kontinuerlig daglig stimulering og undervisning af barnet individuelt og i gruppe, hvor udgangspunktet er barnets forudsætninger og formåen. Af hensyn til hele barnets udvikling er det afgørende, at den pædagogiske indsats iværksættes umiddelbart efter tilkoblingen af apparaturet og i et tosprogligt miljø, der tilgodeser såvel barnets behov for tegnsproglig kommunikation samt barnets høre- og talemæssige muligheder. Forudsætningen for et så optimalt forløb som muligt er, at der foregår et tæt samarbejde mellem det specialuddannede pædagogiske personale, det teknisk-audiologiske personale og forældrene. Som forældre er det væsentligt at gøre sig klart, at vælger man en CI-operation for sit barn, indebærer det samtidig, at det videre forløb omfatter en auditiv stimulering og undervisning af barnet, og at man som forældre har en vigtig rolle i dette forløb. Et betydningsfuldt bidrag i hjemmet i denne proces er at støtte barnet i at anvende apparaturet og på naturlig måde bidrage til at styrke barnets opmærksomhed for lyde i dagligdagen samt stimulere barnets lyst at lytte og udtrykke sig v.hj. af lyd. Ydermere er det vigtigt, at forældre følger og støtter op omkring den specialpædagogiske indsats, der er tilrettelagt for barnet i daginstitution eller skole. Under hele forløbet er det væsentligt at fastholde og udvikle den tegnsproglige kommunikation, idet tegnsprog under alle omstændigheder i den første tid, og muligvis også på sigt, er barnets primære sproglige og begrebsmæssige tilgang til omgivelserne, og fordi tegnsprog er det sprog, barnet anvender som fundament i tilegnelse af andetsproget, dansk. Ole Andersen, Aalborgskolen

7 decibel s forårsarrangement 2001 Vort forårsarrangement er endnu ikke helt på plads, men vi kan godt allerede nu afsløre, at arrangementet kommer til at finde sted i området omkring Dianalund på Sjælland lørdag den 7. april Der vil blive mulighed for at overnatte fra fredag til lørdag for de familier, som kommer langvejs fra. Lørdagens program vil byde på aktiviteter for børnene, mens der er generalforsamling og foredrag for forældrene. Indbydelse til arrangementet vil blive sendt ud i begyndelsen af det nye år, men reservér datoen allerede nu! Bestyrelsen Nytårshilsen fra redaktionen Jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle medlemmer af decibel, aktive såvel som passive, et godt og lykkebringende nytår. Som tidligere nævnt, modtager vi meget gerne indlæg fra medlemmerne, således at vores nyhedsbrev er godt og spændende læsestof for alle medlemmer. Det vil altid være interessant at høre andre familiers historier, så derfor modtager vi gerne tekst og billeder om jeres børn, hvis I har lyst til at skrive noget til os. Anne Lyngsø,»redaktør«. Center for Døve afholder Temadag om Cochlear Implants (CI) Jagtvejen 223, 4. sal, 2100 Kbh. Ø Torsdag den 25. januar 2001 Formiddagsmøde kl : Hvor langt er vi nået? Indsats og resultater i forbindelse med CI For en begrænset kreds af pædagoger m.v. med dagligt ansvar for døve småbørn med CI. - Dette er en fortsættelse af det arbejdsgruppemøde, CfD afholdt for 6 år siden. - Oplæg fra pædagoger og psykologer fra Norge og Sverige. Deltagerne vil udveksle erfaringer, drøfte videooptagelser og gøre status over indsats og resultater. Tilmelding nødvendig. Eftermiddagsmøde kl : Fremtiden er begyndt Fremtidsperspektiver for det offentlige tilbud til døve børn og voksne med CI Arbejdsgruppens resultater samt rapport fra Norge og Sverige fremlægges til drøftelse med repræsentanter for organisationer, skoler og virksomheder, som yder service til døve børn og voksne. Fra Norge deltager bl.a. døvelærer Borghild Landsvik, Skådalen Kompetansesenter, Oslo. Fra Sverige deltager psykolog, professor Gunilla Preisler, Stockholms Universitet. Tilmelding nødvendig. Aftenmøde kl : Høring for alle interesserede CI. Fremtidsperspektiver for døve og hørehæmmede verdener. I samarbejde med Danske Døves Landsforbund og Døveforeningen af 1866 arrangerer CfD en høring blandt voksne døve og hørehæmmede, forældre, medarbejdere og andre interesserede. Der vil bl.a. være et panel bestående af sagkyndige fra formiddagens og eftermiddagens møder, så der kan informeres om status på området. Desuden er det hensigten at give mulighed for at alle kan bidrage med erfaringer, holdninger og synspunkter. Forhåndstilmelding til aftenmødet er ikke nødvendigt. Sted: Endnu ikke bestemt. Hvis du ønsker at vide mere om ovenstående arrangement, bedes du kontakte Palle Vestberg, Center for Døve, Jagtvejen 223, 2100 København Ø. 7 Adresseliste for bestyrelsen: Kasserer: Cathrine Ryge Stigaard Fasanvej Roskilde Tlf Britta Christensen Pilekæret Kolding Tlf Lars Aagaard Rasmussen Skrænten Aarup Formand: Niels Henrik Sørensen Dyrelunden Skævinge Tlf./fax Sekretær: Anne Lyngsø Oddershedevej Thisted Tlf Troels Stigaard Fasanvej Roskilde Tlf

8 NYT FRA Vi har fået ny hjemmeside: 8 Vi håber alle er kommet godt ind i det nye år!! Det ser nu ud til, at Cochlear Implantering af børn i Danmark rigtig har taget fart! Vi har valgt at bruge denne plads i de næste par numre til at vise billeder af nogle af de forskellige tilbehørs produkter. Det kan være svært at beskrive/forestille sig et bestemt produkt. Aarhus har allerede i september implanteret patient nr. 50 med Nucleus og Gentofte når op på nr. 50 i starten af januar. Odense, der kun implanterer voksne, har nu 25 patienter med Nucleus. Tallene fra Nucleus er implanterede på verdensplan og er i dag over I uge 4 i 2001 holder Cochlear salgskonference i Alpbach i Østrig. Vi venter spændt på hvilke nyheder vi der får kendskab til, og dette vil vi delagtiggøre decibel s læsere om i forårsnummeret. CI poser til Sprint og Spectra22 DANAFLEX A/S Nørrevang Birkerød Tlf Fax website:

bel bel Referat fra decibels generalforsamling afholdt på Fredericia Vandrerhjem d. 3. juni 2000

bel bel Referat fra decibels generalforsamling afholdt på Fredericia Vandrerhjem d. 3. juni 2000 bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel August 2000 3. årgang Nr. 2 Indhold: Referat fra decibels generalforsamling 1 Vedtægtsændringer pr. juni 2000 3 Bestyrelsen konstituerer

Læs mere

Cochlear Implant. Høreafdelingen

Cochlear Implant. Høreafdelingen Cochlear Implant Høreafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION 2 COCHLEAR IMPLANT Hvem kan have glæde af Cochlear Implant? CI kan være et alternativ til traditionel høreapparatbehandling, når hørelsen er blevet

Læs mere

bel bel Foreningens arbejde Indhold: Fra formanden: Foreningens arbejde 1 Invitation fra Barnplantorna 2

bel bel Foreningens arbejde Indhold: Fra formanden: Foreningens arbejde 1 Invitation fra Barnplantorna 2 bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Marts 2000 3. årgang Nr. 1 Indhold: Fra formanden: Foreningens arbejde 1 Invitation fra Barnplantorna 2 Tur til Hedensted 3 decibel

Læs mere

Center for Kommunikation og Hjælpemidler. Cochlear Implant. Høreområdet

Center for Kommunikation og Hjælpemidler. Cochlear Implant. Høreområdet Center for Kommunikation og Hjælpemidler Cochlear Implant Høreområdet Center for Kommunikation og Hjælpemidler i Vejle Amt er en amtslig institution under Socialudvalget. Centret varetager opgaver i henhold

Læs mere

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse. Kurser 2016 \J1) Region Syddanmark

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse. Kurser 2016 \J1) Region Syddanmark Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse Kurser 2016 \J1) Region Syddanmark 1 2 Rådgivning og Uddannelses Afdelingen på Center for Høretab 1. juli 2014 blev specialrådgivningen og udredningen af børn

Læs mere

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse 2 Specialrådgivning til børn og unge med høretab på Center for Høretab 1. juli 2014 blev specialrådgivningen og udredningen af børn og unge med høretab på Center

Læs mere

Formandens beretning 2006/2007

Formandens beretning 2006/2007 Formandens beretning 2006/2007 Af Anne Mose, formand Så står vi her igen og det er tid til at se tilbage på, hvad det sidste år har bragt. Det har været et travlt år for decibel. Vi har længe ønsket at

Læs mere

K U R S U S T I L B U D 2011

K U R S U S T I L B U D 2011 K U R S U S T I L B U D 2011 fra døvblindekonsulenterne At leve med et alvorligt syns og hørehandicap Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 For pårørende: At

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Dagtilbudslovens 11 - Af Aug. 2011...3. Dagtilbudslovens 12 - Af Jan. 2012...5. Procedure i forhold til 12...6. Mål for sprogarbejdet...

Dagtilbudslovens 11 - Af Aug. 2011...3. Dagtilbudslovens 12 - Af Jan. 2012...5. Procedure i forhold til 12...6. Mål for sprogarbejdet... 1 Forord I henhold til 11 i dagtilbudsloven vedrørende sprogvurdering og sprogstimulering af småbørn, skal kommunen udarbejde og offentliggøre en plan for kommunens mål og rammer for sprogarbejdet. I Varde

Læs mere

Kurser for forældre samt professionelle der arbejder med børn med høretab i alderen 0-6 år

Kurser for forældre samt professionelle der arbejder med børn med høretab i alderen 0-6 år Center for Døvblindhed og Høretab er et landsog landsdelsdækkende helhedstil bud for børn, unge og voksne med døv blindhed eller høretab. Tilbuddene under KaS, Koordinering af Specialrådgivningen under

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER 2 Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og

Læs mere

bel bel Formandens beretning ved generalforsamlingen den 7. april 2001 Indhold: Formandens beretning ved generalforsamlingen 1

bel bel Formandens beretning ved generalforsamlingen den 7. april 2001 Indhold: Formandens beretning ved generalforsamlingen 1 bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Maj 2001 4. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning ved generalforsamlingen 1 Legoland 2001 4 Referat fra generalforsamling i

Læs mere

STANDARD FOR SMERTEBEHANDLING

STANDARD FOR SMERTEBEHANDLING STANDARD FOR SMERTEBEHANDLING Kvalitetsmål Børn indlagt på Neonatalklinikken får den til enhver tid bedst mulige forebyggelse og behandling af deres smerteoplevelser gennem kontinuerlig observation, registrering

Læs mere

bel bel Fra formanden... Indhold:

bel bel Fra formanden... Indhold: bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR Indhold: bel Juni 2003 6. årgang Nr. 2 Fra formanden 1 Referat fra decibels generalforsamling 2003 2 CI Teknik Aften 5 Første - men ikke

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Jagtvej 223,1. 2100 København Ø Fax: 4439 1639 Rugårdsvej 48 5000 Odense C Tlf.: 4439 1200 Fax: 4439 1208 E-mail: odense@cfd.dk Søren Frichs Vej 38L, st. tv 8230

Læs mere

K U R S U S T I L B U D 2011

K U R S U S T I L B U D 2011 K U R S U S T I L B U D 2011 fra døvblindekonsulenterne At leve med et alvorligt syns og hørehandicap Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 For pårørende: At

Læs mere

Sprogvurdering. i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud

Sprogvurdering. i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud Sprogvurdering Sprogvurdering i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud 1 Kære forældre Kommunerne har i henhold til Dagtilbudsloven 11 ansvar for, at der foretages en sprogvurdering af børn i alderen 3 år,

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

TALE / SPROG. Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn.

TALE / SPROG. Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. 1 Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. Hvem er vi? I Kommunikationscentrets børneafdeling er vi specialister

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06. INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

STU-TILBUD FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB ET DAGTILBUD PÅ CASTBERGGÅRD ØST I RØDOVRE

STU-TILBUD FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB ET DAGTILBUD PÅ CASTBERGGÅRD ØST I RØDOVRE STU-TILBUD FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB ET DAGTILBUD PÅ CASTBERGGÅRD ØST I RØDOVRE VORES STU-TILBUD INKLUDERER, FASTHOLDER OG GIVER HELHED! STU på Castberggård Job- og Udviklingscenter er

Læs mere

KONFERENCE OM DØVE OG HØREHÆMMEDE - OMRÅDET

KONFERENCE OM DØVE OG HØREHÆMMEDE - OMRÅDET rtitel skal rsaler) og denfor de rå linjer. ælges e til itlen står i rverne når de end de rmen. KONFERENCE OM DØVE OG HØREHÆMMEDE - OMRÅDET Billedet, de sort + en fa dække hele billedfelt. CASTBERGGÅRD

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Fælles - om en god skolestart

Fælles - om en god skolestart Fælles - om en god skolestart 1 Indledning Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Der ud over henvender pjecen sig også til

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE 3 INDHOLD KÆRE FORÆLDER SIDE 03 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 08 SIDE 08 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 KÆRE FORÆLDER SOM FORÆLDER

Læs mere

Status fra Vestdansk Center. Pr. 25. marts 2012: Pædiatrisk Cochlear Implantation indførelsen af nye kliniske retningslinjer og implikationer heraf.

Status fra Vestdansk Center. Pr. 25. marts 2012: Pædiatrisk Cochlear Implantation indførelsen af nye kliniske retningslinjer og implikationer heraf. Pædiatrisk Cochlear Implantation indførelsen af nye kliniske retningslinjer og implikationer heraf. Nyborg Strand 27. marts 2012 CI koordinator Minna Sandahl Præsentation Status fra Vestdansk Center Pr.

Læs mere

Hvad er. Cochlear Implant?

Hvad er. Cochlear Implant? Hvad er Cochlear Implant? Hvad er Cochlear Implant? Et Cochlear Implant er et et avanceret høreapparat, der er beregnet til give øget lydopfattelse og mulighed for større taleforståelse hos børn og voksne

Læs mere

Høringssvar fra Private Audiologiske Klinikkers Sammenslutning til høringsudgaven af Evaluering af høreappartsområdet på baggrund af L59

Høringssvar fra Private Audiologiske Klinikkers Sammenslutning til høringsudgaven af Evaluering af høreappartsområdet på baggrund af L59 Høringssvar fra Private Audiologiske Klinikkers Sammenslutning til høringsudgaven af Evaluering af høreappartsområdet på baggrund af L59 PAKS arbejder for, at sikre fri og enkel adgang til moderne, personlige

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Fra formanden... Oktober 2003 6. årgang Nr. 3 Indhold: Fra formanden 1 CI-barn og skolevalg! 2 Enkeltintegrering som et tilbud til

Læs mere

klub-building Gode kampoplevelser til alle spillere temahæfte - den gode kampoplevelse Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne

klub-building Gode kampoplevelser til alle spillere temahæfte - den gode kampoplevelse Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne klub-building temahæfte - den gode kampoplevelse DEL 1 UDVIKLING AF KLUBBENS FRIVILLIGHEDSSTRATEGI Gode kampoplevelser til alle spillere Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne DEN GODE KAMPOPLEVELSE

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Leder 3 Forsidebilledet 4 Ny bestyrelse 4 Campingvogn 5 Hjemmesiden 5 Fordrag

Læs mere

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD START 3 INDLEDNING Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Derudover henvender

Læs mere

COMFORT DIGISYSTEM. Elevmikrofonsystem

COMFORT DIGISYSTEM. Elevmikrofonsystem COMFORT DIGISYSTEM Elevmikrofonsystem Hørelsen er vejen til information Hvorfor trådløse systemer med flere mikrofoner? I løbet af en skoledag kommer der mange informationer fra såvel lærer som elever.

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... 5 Døvblindhed og kompenserende

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Vi har brug for at høre din mening! Vi tillader os at skrive til dig i et vigtigt ærinde. Din nye kommune arbejder aktivt

Læs mere

Målgrupper Døvblindekonsulentordningen Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Målgrupper Døvblindekonsulentordningen Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... Døvblindekonsulenternes Kursuskatalog 2017 _ KURSUSKATALOG 2017 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specialrådgivningen til elever med høretab Hvordan arbejder man inkluderende omkring elever med høretab?...

Indholdsfortegnelse. Specialrådgivningen til elever med høretab Hvordan arbejder man inkluderende omkring elever med høretab?... Kursusforløb for professionelle der arbejder med elever med høretab 2017 Indholdsfortegnelse Specialrådgivningen til elever med høretab... 4 Hvordan arbejder man inkluderende omkring elever med høretab?...

Læs mere

Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU

Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU MUS for ph.d.- studerende på AU Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en årligt tilbagevendende udviklingssamtale mellem leder og medarbejder. MUS tager udgangspunkt

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Uddannelsesplan. for pædagogstuderende i praktik. Nørreskovskolens SFO/Klub Skolegade 9 6430 Nordborg

Uddannelsesplan. for pædagogstuderende i praktik. Nørreskovskolens SFO/Klub Skolegade 9 6430 Nordborg Uddannelsesplan for pædagogstuderende i praktik Nørreskovskolens SFO/Klub Skolegade 9 6430 Nordborg Velkommen! Hermed byder vi dig velkommen som pædagogstuderende i Nørreskovskolens SFO. Skolegade 9 6430

Læs mere

Kursusforløb for professionelle der arbejder med elever med høretab 2016

Kursusforløb for professionelle der arbejder med elever med høretab 2016 Center for Døvblindhed og Høretab er et landsog landsdelsdækkende helhedstil bud for børn, unge og voksne med døv blindhed eller høretab. Tilbuddene under KaS, Koordinering af Specialrådgivningen under

Læs mere

Auditory Verbal Therapy

Auditory Verbal Therapy Auditory Verbal Therapy VCDDH s Nyheder Online, november 2005 www.vcddh.dk Auditory Verbal Therapy Foredrag af Jacqueline Stokes og Elizabeth Tyszkiewich i Legoland ved decibels årlige arrangement for

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Kurser i visuel kommunikation for forældre og pårørende Forår 2017

Kurser i visuel kommunikation for forældre og pårørende Forår 2017 Center for Døvblindhed og Høretab er et lands -og landsdelsdækkende helhedstilbud for børn, unge og voksne med døvblindhed eller høretab. Tilbuddene under VISO og VISO-KaS (Koordinering af Specialrådgivningen)

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

TEGNSPROG OG SKRIFTLIG DANSK

TEGNSPROG OG SKRIFTLIG DANSK KC København Kastelsvej 60 2100 København Ø Telefon: 3525 3860 Fax: 3525 3862 Email: kc@kc.dk KC Århus Engtoften 7 8260 Viby J Telefon: 8611 8899 Fax: 8611 8894 Email: kc-aarhus@kc.dk www.kc.dk KURSER

Læs mere

Center for Høretab bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen

Center for Høretab bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen 1. juli 2014 blev specialrådgivningen på en del af et netværk under den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation, VISO i Socialstyrelsen.

Læs mere

En sammenhængende skoledag

En sammenhængende skoledag En sammenhængende skoledag Aktuelle spørgsmål og svar Der kan stilles mange spørgsmål til En sammenhængende skoledag, hvor børnene går længere tid i skole, og hvor måden at lære på er anderledes, end da

Læs mere

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER 2011-2012 Vær med til at skabe trivsel i dit barns klasse Vær med til at sikre det gode samarbejde mellem Forældre og lærere/ pædagoger Få større indflydelse på dit

Læs mere

Sprogvurdering. Et tilbud til dit 3-årige barn

Sprogvurdering. Et tilbud til dit 3-årige barn Et tilbud til dit 3-årige barn Kære forældre Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er glade, vrede eller kede af det. Sproget spiller en stor rolle i den daglige kommunikation,

Læs mere

Referat af møde i Donorudvalget den 12. april 2015

Referat af møde i Donorudvalget den 12. april 2015 Referat af møde i Donorudvalget den 12. april 2015 Deltagere: Daniella, Lone, Jytte, Rie, Dorthe. Afbud: Brian. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning. Godkendt. 2. Godkendelse af referat af

Læs mere

Cochlear Implant (CI)

Cochlear Implant (CI) Cochlear Implant (CI) CSV KOLDING - Kommunikation Skovvejen 1b 6000 Kolding Tlf.: 7979 2999 csv@kolding.dk www.csv.dk C S V K O L D I N G, S k o v v e j e n 1 b, 6 0 0 0 K o l d i n g Side 1 C S V K O

Læs mere

Tryghed og trivsel for børn og voksne Faguddannelser og supervision

Tryghed og trivsel for børn og voksne Faguddannelser og supervision Tryghed og trivsel for børn og voksne Faguddannelser og supervision Til dig, der arbejder med par, forældre, børn og familier Center for Familieudvikling Tryghed og trivsel for børn og voksne Center for

Læs mere

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund Jacob Kjær en af Danmarks mest erfarne CFO er HAR ORDET Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund CFO en og økonomifunktionen står over for stigende krav. Nøglen til succes som CFO handler om

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Formål Indsatsen skal sikre, at borgeren med sine høreapparater bliver kompenseret bedst muligt for høretabet.

Formål Indsatsen skal sikre, at borgeren med sine høreapparater bliver kompenseret bedst muligt for høretabet. Åben træffetid (TT) Borgere, der efter afsluttet tilpasning af høreapparat oplever problemer med apparat eller øreprop. Borgere, der har behov for rådgivning og vejledning i forbindelse med hørenedsættelse.

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Rammer for pædagogiske tilsyn med dagtilbud NOTAT

Rammer for pædagogiske tilsyn med dagtilbud NOTAT Rammer for pædagogiske tilsyn med dagtilbud NOTAT Rammer for pædagogiske tilsyn i dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning Formål Tilsynsramme for dagtilbud 0-6 års området: Områderne Børnehusene Dagplejen

Læs mere

bel Årsberetning bel decibel 2001-2002 Fra formanden... Indhold:

bel Årsberetning bel decibel 2001-2002 Fra formanden... Indhold: bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Maj 2002 5. årgang Nr. 1 Fra formanden... Årsberetning decibel 2001-2002 Indhold: Fra formanden... Årsberetning decibel 1 Forårsarrangement

Læs mere

Anne Mette blev valgt som ordstyrer og Sanne blev valgt som referent.

Anne Mette blev valgt som ordstyrer og Sanne blev valgt som referent. Referat af ungdomsudvalgsmøde Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 17 20:00 Høreforeningen, Handicaporganisationernes hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup (Lige ved Høje Tåstrup station, http://handicaporganisationerneshus.dk/)

Læs mere

VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER. Høreafdelingen

VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER. Høreafdelingen VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER Høreafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION 2 VEJLEDNING HOVEDKONTOR: CENTER FOR KOMMUNIKATION Brahmsvej 8 7400 Herning Tlf.: 96 28 49 00, Fax:

Læs mere

Sprogscreening. Procedure i skolerne i Hvidovre Kommune

Sprogscreening. Procedure i skolerne i Hvidovre Kommune Sprogscreening Procedure i skolerne i Hvidovre Kommune 1 Redaktion: Liselotte Larsen Logo: Jørgen Lund Grafisk Tilrettelæggelse: E. S. Bøtcher Skrift: Times New Roman Tryk: Pædagogisk Center 2009 2 Baggrund

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Interviewguide lærere med erfaring

Interviewguide lærere med erfaring Interviewguide lærere med erfaring Indledningsvist til interviewer Først og fremmest vi vil gerne sige dig stor tak for din deltagelse, som vi sætter stor pris på. Inden vi går i gang med det egentlige

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Svar på spørgsmål 217 (Alm. del): 20-06-2013 I brev af 23. maj 2013 har udvalget stillet social- og integrationsministeren og mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 217 (Alm. del): 20-06-2013 I brev af 23. maj 2013 har udvalget stillet social- og integrationsministeren og mig følgende spørgsmål: Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 217 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf.

Læs mere

Prøvevejledning til den afsluttende prøve

Prøvevejledning til den afsluttende prøve Prøvevejledning til den afsluttende prøve Den pædagogiske assistentuddannelse Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Vend bøtten på hovedet!

Vend bøtten på hovedet! BØRNEKULTUR En af de store udfordringer for klubbernes trænere og ledere er, at de i højere grad skal opbygge det fællesskab, en holdsport nu en gang er, omkring det enkelte individ og ikke omvendt. Sådan

Læs mere

Cochlear implant til voksne

Cochlear implant til voksne Gentofte Hospital og Rigshospitalet Øre-næse-hals/Audiologisk Klinik Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Cochlear implant til voksne Hvad er et cochlear implant? Et cochlear implant

Læs mere

Kurser for forældre samt professionelle der arbejder med børn med høretab i alderen 0-6 år. 2017/2018

Kurser for forældre samt professionelle der arbejder med børn med høretab i alderen 0-6 år. 2017/2018 Center for Døvblindhed og Høretab er et landsog landsdelsdækkende helhedstil bud for børn, unge og voksne med døv blindhed eller høretab. Tilbuddene under KaS, Koordinering af Specialrådgivningen under

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Referat af formandskabsmøde - RAR Østjylland

Referat af formandskabsmøde - RAR Østjylland Referat af formandskabsmøde - RAR Østjylland 26. oktober 2016 kl. 13.30 15.30 HK Østjylland, Sødalsparken 22, Brabrand Deltagere RAR: Jakob B. Wätjen, Viggo Thinggaard og Hans Halvorsen AMK: Schmidt, Henrik

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer SPECIALUNDERVISNINGSTRÆF 2009: Ny veje i skolen og specialundervisningen 11. - 13. november i Holbæk 19. maj 2009 Inklusion begreber, teori og praksis Effekten af specialundervisning Nyt fra SU-Styrelsen

Læs mere

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder Få nye værktøjer, viden, inspiration og ideer - der styrker produktudvikling

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00 Aarhus, den 10. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: EE DRF FP Jesper Skorstengaard JWS,

Læs mere

Kurser 2016. www.autismecenter.dk

Kurser 2016. www.autismecenter.dk Kurser 2016 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Udkast til. Rammeaftale 2008. - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark

Udkast til. Rammeaftale 2008. - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark Udkast til Rammeaftale 2008 - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark 25. juli 2007 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING 2 KOMMUNALE REDEGØRELSER 3 FREDERICIASKOLEN 4 NYBORGSKOLEN

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere