bel bel Fra formanden... Indhold: Fra formanden... 1 FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR December årgang Nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bel bel Fra formanden... Indhold: Fra formanden... 1 FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR December 2000 3. årgang Nr."

Transkript

1 bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel December årgang Nr. 3 Indhold: Fra formanden... 1 Familiekursus på Hotel Legoland den oktober 2 5 år med cochlear implant 4 Forventninger til udbytte af et CI-apparat 6 decibel s forårsarrangement Nytårshilsen fra redaktionen 7 Temadag om cochlear implants (CI) 7 Cochlear Implant og nyt fra Nucleus 8 decibel Redaktionen: Oddershedevej Thisted Tlf Sats og tryk: amh grafisk aps / Fra formanden... Endnu et decibel arrangement er blevet overstået med succes. Det var en fornøjelse at opleve et så stort fremmøde af både store og små. Det var samtidig en bekræftelse af at programmets sammensætning med Dr. Bodo Bertram fra CI Center Hannover som hovedtaler på Hotel Legoland virkelig berører et emne, der har stor interesse, nemlig undervisning og talestimulering af Cochlear Implanterede børn. Det er lige netop det, der optager de fleste forældres tanker, når det medicinske og apparattekniske er overstået. Det er tilsyneladende også noget, der er begyndt at optage skoler og institutioner, der tager imod vore døve og tunghøre børn. Vi oplever for tiden en lind strøm af farverige foldere, alle med tilbud til børn med CI. Spørgsmålet er så, hvad der reelt er indeholdt i tilbudene? Vi kan ikke komme uden om, at CI har haft et meget kort erfaringsforløb i basisinstitutioner og døveskoler. Vore børn udgør stadig en lille næsten usynlig gruppe, der, når de er spredt ud på diverse institutioner og skoler eller som enkeltintegrerede i de kommunale tilbud, endnu ikke har kunnet skabe en tilstrækkelig erfaringsmasse til, at vi som forældre trygt kan overlade vore unger til systemet. Vi skal være ihærdige i at sikre en udvikling, der giver børnene den mest optimale udnyttelse af deres nyerhvervede evne. Tænk på, at det eneste vi som forældre indtil nu har kunnet få konkret viden om, er det medicinske og apparattekniske forløb. Om tiden derefter, og for nogle også tiden før, foreligger der meget få konkrete planer eller anbefalinger. Det betyder, at hver enkelt familie skal være mere parat end ellers til at indgå aktivt i alle de sammenhænge, der har med børnenes kommunikation og udvikling at gøre. Men samtidig skal vi også gøre det klart for os selv, hvad vi har af forventninger til vores barns udvikling. Vi skal stille spørgsmålet: "hvad var den egentlige årsag til at vi besluttede os for CI?" og vi skal klarlægge vore succeskriterier "hvad forventer vi at opnå som familie?" Er børnene store nok til at kunne deltage i diskussionen, skal deres forventninger helt klart prioriteres højest. Det er familierne, der skal komme med visionerne og kravene til systemet og ikke omvendt! Det er derfor en fornøjelse at se den kraftige stigning af nye medlemmer i decibel. Jo flere vi er, jo bedre kan vi støtte hinanden i den proces, vi alle står overfor. I den forbindelse vil jeg endnu engang opfordre til at man mødes på lokalt plan. Den fælles erfaringsudvikling foregår kun ved at vi

2 taler sammen. Ved at kontakte bestyrelsen vil det være muligt at få de fornødne informationer fra medlemskartoteket til at etablere lokalgrupper. Derfor efterlyser vi nogle ildsjæle, der vil påtage sig opgaven, det handler ikke om større formaliserede arrangementer, men mere om at man mødes til en kop kaffe engang imellem og bare taler sammen. Der er ingen af os, der har mere travlt i vores hverdag, end at det kan lade sig gøre, tænk på at det handler om vore børns fremtid! Med det vil jeg ønske alle aktive og støtte medlemmer af decibel en glædelig jul og et godt nytår! Jeg håber, at det nye år vil bringe mere klarhed om procedurer for udredning og vejledning i forbindelse med CI, og at vi får fastlagt procedurer for opfølgning og undervisning, samt at vi vil se alle medlemmer deltage aktivt i samarbejdet med skoler og institutioner. Med venlig hilsen Niels Henrik Sørensen 2 Familiekursus på Hotel Legoland den oktober 2000 Referat af indlæg fra Dr. Bodo Bertram, leder af CI Centrum Hannover. Efter en lidt kaotisk start med tolkeproblemer gik Dr. Bertram over til at tale engelsk, og så forløb resten af de 4 timer ganske uden problemer. CI Centrum Hannover er en af Europas mest erfarne klinikker indenfor udvælgelse af kandidater og opfølgning af Cochlear Implanterede børn. I alt er der 13 centre i Tyskland, der hver modtager mellem 10 og 20 nye børn om året. Efter 12 år og CI på over 2000 børn i Tyskland viser statistikken, at i omkring 5% af tilfældene var CI ikke er gået som forventet og den væsentligste årsag var tekniske problemer. Klinikken har hver uge godt 20 børn med familie ad gangen inde til vejledning, pædagogisk træning og kontrol. Før et barn kan indstilles til CI, er det et krav, at der skal have været forsøgt høreapparatbehandling i mindst 6 måneder. Førend klinikken beslutter at anbefale CI skal barnet endnu 2 3 gange til forundersøgelse. I forbindelse med forundersøgelse til CI er forældrene 3 dage på klinikken sammen med deres barn. Her bliver barnet testet v. høreprøver og legeaudiometri og barnets egentlige sprogudvikling bliver evalueret. Samtidig bliver der interviewet om deres motivation og viden om CI, samtidig med at de bliver vejledt. Vedrørende udvælgelse til CI så blev der i 1988 afvist 70% af ansøgerne, mens der i 2000 kun afvises 40%. Seks uger efter operationen starter den egentlige rehabilitering. Men først er barnet 8 dage sammen med deres forældre til en såkaldt indledende træning, hvor både forældre og barn lærer at vænne sig til CI. Rehabiliteringen tager /2 år med i alt 12 besøg på klinikken. Besøgene indbefatter udover barnet og dets forældre også lærere, tale-

3 pædagoger og terapeuter fra hjembyen, der alle får undervisning i hvorledes barnet skal undervises. Besøgene giver også mulighed for at få testet apparatet. I det hele taget ligger man meget vægt på, at apparatet testes hyppigt, således at man undgår perioder med uopdagede funktionssvigt. Klinikken foretager ofte tests for at følge barnets udvikling, og ligeledes bliver barnet løbende videofilmet. Deres test kaldes HHPR-test, hvilket står for Hannover-HörPrüf-Reihen-test der går fra karakteren 1: lyddetektion med CI til 11: Fuld sprogproduktion med CI. De opererer med mange former for succesniveauer, idet de har en del børn med neurologiske problemer, problemer med sprogafkodning eller andre handikaps. Det ser de som en naturlig følge af udviklingen, hvor flere og flere børn bliver implanteret. Klinikken ser det også som en yderst vigtig opgave at arbejde med forældrene, at rådgive og informere både før, under og efter CI. Men de afholder sig fra at give forældrene hjemmeopgaver. Hjemme skal man fungere som normale forældre for barnet. bruger sproget rigtigt i barnets træning. I Tyskland er det erfaringen, at hvis man implanterer døvfødte børn så sent som i års alderen, så er der en stor risiko for, at de lægger apparatet fra sig et par år efter. Derfor vil de aldrig anbefale CI på så sent et tidspunkt. Småbørn op til 3 år er de bedste kandidater, og de opnår oftest at kunne klare sig som enkeltintegrerede i almindelige skoler. Implanterede i 4 5 årsalderen har oftest bedst af at gå i skoler for hørehæmmede (det anses for urealistisk at de skulle kunne klare sig i en almindelig skole). Ældre børn (8 10 årsalderen) anbefales til døveskolernen, da de ikke vil kunne stimuleres tilstrækkeligt til, at kunne opnå normal tale og taleforståelse. I Niedersachsen er de startet på et baby-screenings program for at identificere døve børn så tidligt som muligt. Dr. Bertram ser derfor en fremtid med flere implanterede 1 2 årige, hvor det i dag hovedsagelig er 2 5 årige. Af børnene fra klinikken går i øjeblikket 35 i almindelig skole, 70 på skoler for hørehæmmede samt 80 børn på døveskoler. 3 Dr. Bertram anser ikke altid enkeltintegrering i almindelig skole som værende den bedste løsning for barnet, så derfor forsøger de at give anbefalinger til hvilken skoleform, der vil passe bedste til det enkelte barn. Ligeledes henviser de til forskellige specialister, hvis barnet har problemer. Et af klinikken forskningsprogrammer omhandlede sammenligning af 24 CI og 24 normale børn på deres sprogtilegnelse med følgende resultat: A. Børn med CI har den samme normale spredning i evnen for at tilegne sig talesprog som normalt hørende børn B. Døvfødte børn der implanteres relativt sent har ikke så gode talesprogsevner C. Tegnsprog kan ikke siges at have positiv indflydelse på talesprogudviklingen I Hamburg har man eksperimenteret med tosproget udvikling, d.v.s. tegnsprog + talesprog, men ingen af børnene blev i stand til at udvikle talesprog. Så alt i alt var Dr. Bertram ikke særlig optimistisk overfor denne model (som også er ved at blive modellen i Danmark). Han mener, at hvis barnet har udviklet tegnsprog, så skal det ikke fratages dette sprog, men barnet skal selv afvikle det, efterhånden som det bliver bedre til talesprog. Vedrørende kombinationen CI + høreapparat, så er det ok, men det viser sig ofte at barnet smider høreapparatet, fordi det giver dem for lidt i forhold til CI. Men der findes nogle få børn, der finder behag i at have lyd fra begge systemer. I Tyskland afholdes der hvert år to landsdækkende CI konferencer så alle professionelle har mulighed for at være fuldt opdateret med udviklingen. Det fortæller noget om hvor vigtig, det er, at man

4 4 Referat af indlæg af Thomas Rasmussen, 54 og døvbleven med CI. Dagens mere underholdende indlæg blevet givet af forhenværende skolelærer Thomas Rasmussen fra Herning. Thomas gjorde meget levende rede for forløbet af hans karriere som tunghør høreapparatbruger og senere døvbleven CI bruger. Jeg er sikker på, at mangen en myte omkring CI blev ryddet af vejen, da Thomas fortalte om, hvordan CI opleves for ham, der har været tidligere hørende. Thomas opdagede sit høreproblem i 75, blev helt døv i 96 og blev implanteret i 97. Thomas kunne høre med det samme elektroderne blev sluttet til. Det tog ham et år at få indkodet alle hverdagslyde. En meget behagelig bieffekt var, at hans ellers meget generende Tinitus helt forsvandt. Thomas hører i dag med samme kvalitet, som han kan huske lydene fra den gang, han hørte normalt. Der har aldrig været tale om "Anders And"-lyde. Det eneste det kniber med er at opfange tale fra mere end 3-4 meters afstand og at retningsbestemme lyden. Retningsbestemmelsen løser han dog ved at dreje hovedet, indtil han har fundet maximumstyrken. 5 år med cochlear implant - fra forestillinger til erfaringer til nye forestillinger v. skoleinspektør Jan Hoedt, Fredericiaskolen. For ca. 5 år siden deltog jeg som afdelingsleder i Fredericiaskolens børnehørerådgivning i det forberedene arbejde vedr. cochlear implantation hos børn i Vestdanmark. Senere har jeg som medlem af Centerrådet i Vestdansk Center for cochlear implant hos børn haft lejlighed til både at påvirke og følge udviklingen på nært hold og senest som skoleinspektør fortsat kunnet følge udviklingen. Hvad var vore forventninger for 5 år siden hvad er der sket undervejs og hvad med fremtiden? Dengang var der en udbredt skepsis og modstand mod cochlear implant både i pædagogisk/faglige kredse samt i forældreforeninger og døveorganisationer i Danmark. Erfaringerne fra udlandet var vanskelige at tolke og pegede i forskellige retninger fra solstrålehistorier til historier om mislykkede operationer m.m. Fredericiaskolens og min personlige indfaldsvinkel var forældrenes ret til at vælge for deres eget barn, samt en formodning om at nogle børn ville kunne profitere af cochlear implant. I faglige kredse som i forældreorganisationer var der en vis berøringsangst i forhold til de ukendte faktorer og det absolutte i operationsindgrebet. Jeg deltog i mange pædagogiske og etiske debatter og brugte mange argumenter for forældrenes ret til at vælge, samt fastholdelsen af det 2-sproglige tilbud.. Det var til tider meget følelsesladede debatter, hvor forældre på hver sin front forsvarede deres valg i forhold til deres barn, hvilket egentlig er ganske naturligt og dermed ikke forbavsende. De vigtigste faktorer i arbejdet med cochlear implanterede børn, var en objektiv og omfattende forældrevejledning i beslutningsfasen, et tæt samarbejde med operationsstedet (Århus Kommunehospital), en 2-sproget undervisning med fastholdelse af det sikre sprog tegnsproget. Vore forventninger til børnenes sprogudvikling var bevidst lave og vi forventede kun 1 2 operationer årligt i Fredericiaskolens område. I dag er tendensen at alle børn, der ligger inden for målgruppen for cochlear implant opereres, vore første lave sproglige forventninger indfries stort set for alle børn og forventningerne må justeres opad. Der er kun få komplikationer ved operationerne. Børnene trives og den etiske debat er stort set et overstået fænomen. I faglige kredse og blandt forældrene fornemmer jeg nu en ny tendens. Hvor debatten tidligere var præget af berøringsangst og tvivl, er der nu store forventninger til børnenes dansksproglige udvikling. Hvor jeg tidligere i pædagogiske debatter måtte argumentere for mulighederne ved cochlear implant er jeg i dag i den situation at jeg ofte befinder mig i rollen som dæmper i forhold til forventningerne.

5 Det vigtigste er for mig fortsat at sikre børnenes kommunikative muligheder for sociale relationer med voksne og andre børn og dermed sikre muligheder for udvikling og undervisning - det var det for 5 år siden og er det fortsat i dag. Men jeg er også overbevist om, at nogle af disse børn vil udvikle talesproglige kvalifikationer, der gør dem i stand til i mange sammenhænge at klare sig i hørende situationer også hvad angår undervisning min frygt er, at vi forældre og fagfolk overvurderer mulighederne for nogle børn og at nogle børn dermed vil opleve unødvendige nederlag, fordi den nødvendige støtte eller det nødvendige miljø ikke var tilstede. For 5 år siden ville jeg ikke have drømt om, at jeg i dag ville kunne skrive denne artikel og at udviklingen i forhold til vore forventninger ville løbe så hurtigt. Hvordan ser det mon ud om yderligere 5 år? Det er sikkert at flere vil blive cochlear implanteret og at teknikken vil blive forbedret med større udbytte til følge. som to forskellige og adskilte sprogkoder. Blandt andet ved at arbejde med cochlear implant har vi nu i højere grad fået øjnene op for det fælles for de 2 sprog, nemlig at de basalt er redskaber i kommunikation og udvikles gennem kommunikation, hvilket betyder, at vi nu i langt højere grad fokuserer på de fælles kommunikative elementer. Samtidig har fokus på den tidlige kommunikation betydet mere forskning i kommunikationsudvikling og de hjernemæssige forudsætninger for dette. Cochlear implant har således også være en medvirkende faktor i en pædagogisk udvikling, hvor kommunikationen står i centrum til gavn for alle døve og hørehæmmede børn inklusive de cochlear implanterede. Jeg er derfor overbevist om, at vi fremover vil stå langt bedre rustet i vores arbejde med de cochlear implanterede børn, men der er fortsat en række spørgsmål vi ikke kender svaret på og som vi vel først vil kende svaret på, når nogle af de børn der opereres i dag bliver voksne og i sidste ende gamle. 5 Det er også sikkert, at vi fagligt vil være langt bedre til at tilrettelægge en sproglig stimulering af børnene. Cochlear implant har som en følgeeffekt betydet meget fokus på den tidlige sprogudvikling eller den tidlige kommunikative udvikling, som jeg i dag helst vil tale om Vi har i mange år talt om talesprog og tegnsprog Kernen i arbejdet med børn, er at vi kun får vished i forhold til det vi gør og aldrig kan vide, hvordan det ville være gået, hvis vi havde gjort anderledes, men pligten til at vælge er forældrenes. Valg, der er foretaget med overbevisning, kan aldrig være forkerte. Din totalleverandør når det gælder grafisk produktion Tryksager Serigrafi Skilte Billedscanning Annonceproduktion Sats- og bogproduktion EDB-formularer Posterprint Farveprint DTP amh grafisk aps Præstevangen 25, 6823 Ansager Telefon Telefax Dr. Bodo Bertram

6 6 Forventninger til udbytte af et CI-apparat I forbindelse med den første vejledningssamtale med forældre forud for et CI-forløb vil spørgsmålet om forventninger til barnets udbytte af apparaturet naturligt nok være et centralt tema. Hvor langt vil vores barn nå med et CI-apparatur? Vil vores barn med tiden udvikle et brugbart dansk talesprog, og hvilken betydning har anvendelse af tegnsprog? Det er ikke muligt i den konkrete vejledningssituation og i forhold til det enkelte barn præcist at beskrive, hvad barnets udbytte vil blive af apparaturet. Såvel barnets egne forudsætninger som omgivelsernes stimulering af barnet er afgørende for, hvordan barnet vil udvikle sig. Derimod kan man oplyse forældrene om de generelle erfaringer, man har gjort herhjemme og i udlandet. Disse erfaringer viser, at langt den største del af børnene opnår et auditivt udbytte, der tilfører dem en opfattelse af og med tiden en forståelse for lyde i omgivelserne samt at denne lydopfattelse er et godt fundament i tilegnelse af dansk. Endvidere vil en betydelig del af børnene i større eller mindre grad tilegne sig et egentligt brugbart talesprog. For enkelte af børnene vil dansk blive primærsprog. Det er ydermere væsentligt, at forældrene får en forståelse for, hvad der er udgangspunktet, når den pædagogiske opfølgning indledes umiddelbart efter tilkoblingen. Desuden, at den pædagogiske tilrettelæggelse og praksis altid omfatter en vurdering af og afstemning med det enkelte barns forudsætninger og trivsel samt familiens samlede situation og forventninger. Er der tale om et døvfødt barn, eller et barn, der meget tidligt har mistet hørelsen, vil barnets erfaringer med lyd ved tidspunktet for tilkobling af apparaturet være yderst begrænset. Inden da har barnets primære sansemæssige og sproglige tilgang til omgivelserne foregået via den visuelle sans. Det er via synet, at barnet i tæt samspil med omgivelserne tilegner sig basale kommunikative færdigheder og efterfølgende udvikler sig til en begyndende kompetent tegnsprogsbruger. Når tilkoblingen af CI-apparaturet sker, er det samtidig et helt nyt sanseindtryk, barnet skal forholde sig til. I modsætning til et normalthørende barn, er der her tale om et reduceret og kunstigt lydbillede, som barnet skal forsøge at bringe mening i. Desuden mangler barnet rent lydligt de første år af sin levetid og har derfor ikke det samme høremæssige, sproglige og begrebsmæssige fundament som et normalthørende barn. Der er en lang række faktorer, der er afgørende for, hvordan det enkelte barn tager fra. Barnets forudsætninger - perceptuelt, sprogligt, cognitivt, personlighedsmæssigt, tidligere erfaringer med lyd og hørelse, tidspunktet for høretabets opståen osv., er selvsagt betydende faktorer, som resulterer i individuelle forskelle. Faktorer, der er væsentlige at beskrive og kende forud for tilrettelæggelsen af den efterfølgende specialpædagogiske indsats over for barnet. Hos det normalthørende barn foregår udnyttelsen af hørelsen og tilegnelsen af talesprog i et naturligt og tæt kommunikativt samspil med omgivelserne. For et barn med CI-apparatur er det naturlige lydog talesprogsmiljø ligeledes en væsentlig kilde i barnets lyd- og sprogtilegnelse, men det er samtidig afgørende, at der foregår en kontinuerlig daglig stimulering og undervisning af barnet individuelt og i gruppe, hvor udgangspunktet er barnets forudsætninger og formåen. Af hensyn til hele barnets udvikling er det afgørende, at den pædagogiske indsats iværksættes umiddelbart efter tilkoblingen af apparaturet og i et tosprogligt miljø, der tilgodeser såvel barnets behov for tegnsproglig kommunikation samt barnets høre- og talemæssige muligheder. Forudsætningen for et så optimalt forløb som muligt er, at der foregår et tæt samarbejde mellem det specialuddannede pædagogiske personale, det teknisk-audiologiske personale og forældrene. Som forældre er det væsentligt at gøre sig klart, at vælger man en CI-operation for sit barn, indebærer det samtidig, at det videre forløb omfatter en auditiv stimulering og undervisning af barnet, og at man som forældre har en vigtig rolle i dette forløb. Et betydningsfuldt bidrag i hjemmet i denne proces er at støtte barnet i at anvende apparaturet og på naturlig måde bidrage til at styrke barnets opmærksomhed for lyde i dagligdagen samt stimulere barnets lyst at lytte og udtrykke sig v.hj. af lyd. Ydermere er det vigtigt, at forældre følger og støtter op omkring den specialpædagogiske indsats, der er tilrettelagt for barnet i daginstitution eller skole. Under hele forløbet er det væsentligt at fastholde og udvikle den tegnsproglige kommunikation, idet tegnsprog under alle omstændigheder i den første tid, og muligvis også på sigt, er barnets primære sproglige og begrebsmæssige tilgang til omgivelserne, og fordi tegnsprog er det sprog, barnet anvender som fundament i tilegnelse af andetsproget, dansk. Ole Andersen, Aalborgskolen

7 decibel s forårsarrangement 2001 Vort forårsarrangement er endnu ikke helt på plads, men vi kan godt allerede nu afsløre, at arrangementet kommer til at finde sted i området omkring Dianalund på Sjælland lørdag den 7. april Der vil blive mulighed for at overnatte fra fredag til lørdag for de familier, som kommer langvejs fra. Lørdagens program vil byde på aktiviteter for børnene, mens der er generalforsamling og foredrag for forældrene. Indbydelse til arrangementet vil blive sendt ud i begyndelsen af det nye år, men reservér datoen allerede nu! Bestyrelsen Nytårshilsen fra redaktionen Jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle medlemmer af decibel, aktive såvel som passive, et godt og lykkebringende nytår. Som tidligere nævnt, modtager vi meget gerne indlæg fra medlemmerne, således at vores nyhedsbrev er godt og spændende læsestof for alle medlemmer. Det vil altid være interessant at høre andre familiers historier, så derfor modtager vi gerne tekst og billeder om jeres børn, hvis I har lyst til at skrive noget til os. Anne Lyngsø,»redaktør«. Center for Døve afholder Temadag om Cochlear Implants (CI) Jagtvejen 223, 4. sal, 2100 Kbh. Ø Torsdag den 25. januar 2001 Formiddagsmøde kl : Hvor langt er vi nået? Indsats og resultater i forbindelse med CI For en begrænset kreds af pædagoger m.v. med dagligt ansvar for døve småbørn med CI. - Dette er en fortsættelse af det arbejdsgruppemøde, CfD afholdt for 6 år siden. - Oplæg fra pædagoger og psykologer fra Norge og Sverige. Deltagerne vil udveksle erfaringer, drøfte videooptagelser og gøre status over indsats og resultater. Tilmelding nødvendig. Eftermiddagsmøde kl : Fremtiden er begyndt Fremtidsperspektiver for det offentlige tilbud til døve børn og voksne med CI Arbejdsgruppens resultater samt rapport fra Norge og Sverige fremlægges til drøftelse med repræsentanter for organisationer, skoler og virksomheder, som yder service til døve børn og voksne. Fra Norge deltager bl.a. døvelærer Borghild Landsvik, Skådalen Kompetansesenter, Oslo. Fra Sverige deltager psykolog, professor Gunilla Preisler, Stockholms Universitet. Tilmelding nødvendig. Aftenmøde kl : Høring for alle interesserede CI. Fremtidsperspektiver for døve og hørehæmmede verdener. I samarbejde med Danske Døves Landsforbund og Døveforeningen af 1866 arrangerer CfD en høring blandt voksne døve og hørehæmmede, forældre, medarbejdere og andre interesserede. Der vil bl.a. være et panel bestående af sagkyndige fra formiddagens og eftermiddagens møder, så der kan informeres om status på området. Desuden er det hensigten at give mulighed for at alle kan bidrage med erfaringer, holdninger og synspunkter. Forhåndstilmelding til aftenmødet er ikke nødvendigt. Sted: Endnu ikke bestemt. Hvis du ønsker at vide mere om ovenstående arrangement, bedes du kontakte Palle Vestberg, Center for Døve, Jagtvejen 223, 2100 København Ø. 7 Adresseliste for bestyrelsen: Kasserer: Cathrine Ryge Stigaard Fasanvej Roskilde Tlf Britta Christensen Pilekæret Kolding Tlf Lars Aagaard Rasmussen Skrænten Aarup Formand: Niels Henrik Sørensen Dyrelunden Skævinge Tlf./fax Sekretær: Anne Lyngsø Oddershedevej Thisted Tlf Troels Stigaard Fasanvej Roskilde Tlf

8 NYT FRA Vi har fået ny hjemmeside: 8 Vi håber alle er kommet godt ind i det nye år!! Det ser nu ud til, at Cochlear Implantering af børn i Danmark rigtig har taget fart! Vi har valgt at bruge denne plads i de næste par numre til at vise billeder af nogle af de forskellige tilbehørs produkter. Det kan være svært at beskrive/forestille sig et bestemt produkt. Aarhus har allerede i september implanteret patient nr. 50 med Nucleus og Gentofte når op på nr. 50 i starten af januar. Odense, der kun implanterer voksne, har nu 25 patienter med Nucleus. Tallene fra Nucleus er implanterede på verdensplan og er i dag over I uge 4 i 2001 holder Cochlear salgskonference i Alpbach i Østrig. Vi venter spændt på hvilke nyheder vi der får kendskab til, og dette vil vi delagtiggøre decibel s læsere om i forårsnummeret. CI poser til Sprint og Spectra22 DANAFLEX A/S Nørrevang Birkerød Tlf Fax website:

bel bel Foreningens arbejde Indhold: Fra formanden: Foreningens arbejde 1 Invitation fra Barnplantorna 2

bel bel Foreningens arbejde Indhold: Fra formanden: Foreningens arbejde 1 Invitation fra Barnplantorna 2 bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Marts 2000 3. årgang Nr. 1 Indhold: Fra formanden: Foreningens arbejde 1 Invitation fra Barnplantorna 2 Tur til Hedensted 3 decibel

Læs mere

bel bel Formandens beretning ved generalforsamlingen den 7. april 2001 Indhold: Formandens beretning ved generalforsamlingen 1

bel bel Formandens beretning ved generalforsamlingen den 7. april 2001 Indhold: Formandens beretning ved generalforsamlingen 1 bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Maj 2001 4. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning ved generalforsamlingen 1 Legoland 2001 4 Referat fra generalforsamling i

Læs mere

bel bel Fra formanden... Indhold:

bel bel Fra formanden... Indhold: bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR Indhold: bel Juni 2003 6. årgang Nr. 2 Fra formanden 1 Referat fra decibels generalforsamling 2003 2 CI Teknik Aften 5 Første - men ikke

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Fra formanden... Oktober 2003 6. årgang Nr. 3 Indhold: Fra formanden 1 CI-barn og skolevalg! 2 Enkeltintegrering som et tilbud til

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Formandens beretning 2002 April 2003 6. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning decibel 2002 1 Frederiks reoperation 4 Indkaldelse

Læs mere

Center for Høretab bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen

Center for Høretab bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen 1. juli 2014 blev specialrådgivningen på en del af et netværk under den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation, VISO i Socialstyrelsen.

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Når du skal bruge tolk på uddannelsen Center for Døve

Når du skal bruge tolk på uddannelsen Center for Døve Når du skal bruge tolk på uddannelsen Tegnsprogstolk fra på uddannelsen Betaling af tolkningen: Tegnsprogstolk til uddannelse betales oftest af SUstyrelsen. Der kan dog være andre muligheder kontakt os

Læs mere

Danske børn med cochlear implant / 2

Danske børn med cochlear implant / 2 Danske børn med cochlear implant / 2 Undersøgelse af forældres overvejelser, erfaringer og valg Udarbejdet af Anne Tortzen AtZ Kommunikation og Danske børn med cochlear implant / 2 Undersøgelse af forældres

Læs mere

VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER. Høreafdelingen

VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER. Høreafdelingen VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER Høreafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION 2 VEJLEDNING HOVEDKONTOR: CENTER FOR KOMMUNIKATION Brahmsvej 8 7400 Herning Tlf.: 96 28 49 00, Fax:

Læs mere

Kommunikations- og tegnsprogskurserne afholdes atter dette efterår. Folderen om disse kurser kan ligeledes findes på hjemmesiden.

Kommunikations- og tegnsprogskurserne afholdes atter dette efterår. Folderen om disse kurser kan ligeledes findes på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2013 SPK, Langelinieskolen Kontaktoplysninger vedr. Langelinieskolens specialtilbud Spk Skolens kontor,, 2100 Ø, mail@spk.kk.dk, tlf 2621 2663 Afdelingsleder for skolen, Hanne Staugaard,

Læs mere

bel LANDSFORENINGEN FOR BØRN MED COCHLEAR IMPLANT Juni 2008 11. årgang Nummer 1

bel LANDSFORENINGEN FOR BØRN MED COCHLEAR IMPLANT Juni 2008 11. årgang Nummer 1 bel LANDSFORENINGEN FOR BØRN MED COCHLEAR IMPLANT Juni 2008 11. årgang Nummer 1 2 l NYHEDSBREV FOR DECIBEL Fra formanden... Af Anne Mose Sommeren er over os og generalforsamlingen er vel overstået, en

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... 5 Døvblindhed og kompenserende

Læs mere

KONFERENCE OM DØVE OG HØREHÆMMEDE - OMRÅDET

KONFERENCE OM DØVE OG HØREHÆMMEDE - OMRÅDET rtitel skal rsaler) og denfor de rå linjer. ælges e til itlen står i rverne når de end de rmen. KONFERENCE OM DØVE OG HØREHÆMMEDE - OMRÅDET Billedet, de sort + en fa dække hele billedfelt. CASTBERGGÅRD

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

SOMMERNYHEDSBREV SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD FOKUS PÅ SPROG

SOMMERNYHEDSBREV SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD FOKUS PÅ SPROG SOMMERNYHEDSBREV SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD FOKUS PÅ SPROG Efter en periode med fuld fart på er det tid til at gøre status, inden sommeren (forhåbentlig) melder sig. I dagtilbuddet har første del af 2015

Læs mere

TEGNSPROG OG SKRIFTLIG DANSK

TEGNSPROG OG SKRIFTLIG DANSK KC København Kastelsvej 60 2100 København Ø Telefon: 3525 3860 Fax: 3525 3862 Email: kc@kc.dk KC Århus Engtoften 7 8260 Viby J Telefon: 8611 8899 Fax: 8611 8894 Email: kc-aarhus@kc.dk www.kc.dk KURSER

Læs mere

NYHEDSBREV. Fredericiaskolen - fremtiden. Kommunalreformens betydning. Organisering. Finansiering af Fredericiaskolens opgaver

NYHEDSBREV. Fredericiaskolen - fremtiden. Kommunalreformens betydning. Organisering. Finansiering af Fredericiaskolens opgaver Fredericiaskolen - fremtiden...1 Information om CI...2 Konfirmationen 2007...3 Elevhjemmenes fremtidsværksted...3 Pædagogisk dag...4 Uranus...4 For Trivsel Mod mobning...6 Terminsprøver...7 Batterier til

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014.

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Tilstede; Dorrit Thorsen, Anita Døfler, Nina Søndergaard, Birgitte Degenkolv, Trine Hjetting, Mette Juhl Foghmar og Annette Svensson. Dagsorden godkendt. Økonomi.

Læs mere

Dette års generalforsamling er overstået og bestyrelsen kan på ny kaste sig over arbejdet.

Dette års generalforsamling er overstået og bestyrelsen kan på ny kaste sig over arbejdet. Vi har fået tilbagemelding fra en enkelt familie med en teenager med CI om, at programmet ikke dækkede gruppen af unge mennesker med CI. Og det er rigtigt nok. Men vi havde valgt at koncentrere os om den

Læs mere

Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø

Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø Dagsorden. onsdag den 20. november 2013 kl. 14.30-16.30 på Mariager Rådhus lok.1 Mødeform: Arbejdsgruppemøde Facilitator: Jens L Pedersen Faste deltagere: Arbejdsgruppen

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense ved Jytte Noer, Roskilde Gymnasium Dette dokument indeholder dels oplægget fra

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

1 års rapport Høreforeningens Projekt Netværksdannelse

1 års rapport Høreforeningens Projekt Netværksdannelse 0 1 års rapport 1 års rapport - Find vej i hørejunglen, med netværksgruppen som GPS http://www.hoereforeningen.dk/netvaerksgrupper Netværk kan give styrke til at klare de høremæssige udfordringer jobmæssigt

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

DØV- BLIND- FØDT. Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed?

DØV- BLIND- FØDT. Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed? DØV- BLIND- FØDT INDENFOR RAMMERNE AF HANDICAPKONVENTIONENS ARTIKEL 3 Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed? Udgivet af Netværk

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

bel Fra formanden... Indhold: FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR Marts 2006 9. årgang Nr. 1

bel Fra formanden... Indhold: FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR Marts 2006 9. årgang Nr. 1 Jeg oplever, at det kan være svært for forældrene at komme igennem med de ønsker og behov, som de har til deres barns fortsatte skolegang. Det kan være unge mennesker, som kommer i klemme imelbel FAMILIEFORENINGEN

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

AFDELINGEN FOR BØRN MED HØRETAB, TALE OG SPROGLIGE VANSKELIGHEDER

AFDELINGEN FOR BØRN MED HØRETAB, TALE OG SPROGLIGE VANSKELIGHEDER januar 2011 AFDELINGEN FOR BØRN MED HØRETAB, TALE OG SPROGLIGE VANSKELIGHEDER RUGVÆNGETS SKOLE 2750 Ballerup januar 2011 VÆRDIER FOR SKOLE-HJEMSAMARBEJDET I høreafdelingen pa vægter vi værdier som tillid,

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Djurslandsskolen. Specialister. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Specialister. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Specialister En kommunal specialskole Djurslandsskolens Specialistteam Det tværfaglige team består af tale-hørelærer, fysioterapeuter, psykolog og musikterapeut. Vi samarbejder med forældre

Læs mere

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Døvblindekonsulenter Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Til kommunale rådgivere, sagsbehandlere og andre professionelle Hvem er døvblindekonsulenterne? Døvblindekonsulenterne

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

- Forslag til praksis

- Forslag til praksis Sikkerhedsuddannelse for vikarer - Forslag til praksis Psykiatri & Social Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Baggrund og formål...3 1.2 Arbejdsgruppens opgave...3 1.2.1 Afgrænsning...3

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008 Der mødte 21 deltagere op og hele landet var repræsenteret. Målet for dagen var at konkretisere Talesøjlens organisering og udarbejde oplæg desangående til DTHS. Opgaverne var at etablere de faglige netværk

Læs mere

Målgruppe Pædagoger, specialpædagoger, AKT-lærere, speciallærere, pædagogiske vejledere.

Målgruppe Pædagoger, specialpædagoger, AKT-lærere, speciallærere, pædagogiske vejledere. KURSUSFORLØB for lærere og pædagoger GUA - en kompleks autismespektrumforstyrrelse onsdag d. 20. og torsdag d. 21. november 2013 GUA-ramte anskues ofte ud fra en autisme-tilgang. De gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Jura for ikke-jurister fokus på kontrakters indgåelse og indhold

Jura for ikke-jurister fokus på kontrakters indgåelse og indhold Deltag på et intensivt seminar om Jura for ikke-jurister fokus på kontrakters indgåelse og indhold n Den kommercielle kontrakts opbygning få overblik over kommercielle kontrakters væsentligste delelementer

Læs mere

bel Nu nærmer vi os slutningen på 2005 og vi kan endnu engang se tilbage på et år med stor aktivitet også på CI-området.

bel Nu nærmer vi os slutningen på 2005 og vi kan endnu engang se tilbage på et år med stor aktivitet også på CI-området. bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel ISSN: 1603-6425 December 2005 8. årgang Nr. 2 Indhold: Fra formanden 1 Forældreforum 2 Bestyrelsesweekend den 4.-5. november 2005

Læs mere

Ikke høre, ikke se. Af Jesper Dammeyer m.fl. Sansehandicappet

Ikke høre, ikke se. Af Jesper Dammeyer m.fl. Sansehandicappet Sansehandicappet Af Jesper Dammeyer m.fl. Ikke høre, ikke se Personer med sansehandicap illustrerer på hver deres måde, hvordan tabet influerer på personens udvikling ved at påvirke den sproglige, den

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 16. AUGUST 2015-17. JUNI 2016 5 facts om Navigator * Uddannelsen varer 42 uger * Eleverne bor på Navigator Campus

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark

Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark Januar 2014 Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark Årgang 2014 nummer 2 Redaktion Elsebeth Krogh Foredrag for Qi gong interesserede Mandag den 14. april kl. 18.30 20.00 ved Instruktør Inge Thegler

Læs mere

Information om hørelsen

Information om hørelsen Information om hørelsen Informationen er udarbejdet af en arbejdsgruppe ved de audiologiske afdelinger ved H:S Bispebjerg Hospital Vejle Sygehus Ålborg Sygehus Århus Universitetshospital - 1 - Hørelsen

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder Få nye værktøjer, viden, inspiration og ideer - der styrker produktudvikling

Læs mere

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Region Hovedstaden - Handicap Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød www.handicap-regionh.dk Dato for tilsyn: 1. november

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Drama som pædagogisk metode til trivsel

Drama som pædagogisk metode til trivsel Drama som pædagogisk metode til trivsel 9 dramaworkshops á 2 dage på 9 skoler fordelt på: Region Hovedstaden Sønderbro Skole Risbjergskolen Hedelyskolen Region Syddanmark 4kløverskolen Issøskolen Rinkenæs

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Deltag på et intensivt seminar om Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Det får du ud af at deltage på seminaret: n Lær, hvordan coaching anvendes som udviklingsredskab n Skab større

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

Hørelse for livet Viden om høreapparater. Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning

Hørelse for livet Viden om høreapparater. Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning Hørelse for livet Viden om høreapparater Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning 2 3 God hørelse er givet, er det ikke? Der er over 1.000 forskellige høreløsninger

Læs mere

5. Den specialpædagogiske bistand

5. Den specialpædagogiske bistand 5. Den specialpædagogiske bistand 1. DEN SPECIALPÆDAGOGISKE BISTAND I denne boks fremgår Skoleafdelingens vurdering af den specialpædagogiske bistand på skolerne. Baggrund: Ifølge folkeskoleloven påhviler

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 CSH Side 1 23-04-2010 Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Leder 3 Forsidebilledet 4 Ny bestyrelse 4 Campingvogn 5 Hjemmesiden 5 Fordrag

Læs mere

Sprogpakken praksis der gør en forskel. Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog

Sprogpakken praksis der gør en forskel. Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog Sprogpakken praksis der gør en forskel Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog Hvad er sprogpakken? Sprogpakken er et initiativ iværksat

Læs mere

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06. INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget?

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? VUM superbrugerseminar 2015 - Pia Laursen Pollard, Aalborg Kommune - Dorte From, Socialstyrelsen

Læs mere

Ønsker du at undervise i yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum.

Ønsker du at undervise i yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Ønsker du at undervise i yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Ønsker du et forløb med udvikling af egen yogapraksis. Blive i stand til at undervise i yoga Udvikle

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund Jacob Kjær en af Danmarks mest erfarne CFO er HAR ORDET Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund CFO en og økonomifunktionen står over for stigende krav. Nøglen til succes som CFO handler om

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Slagelse Kommune Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede småbørn

Slagelse Kommune Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede småbørn Slagelse Kommune Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede småbørn Information til forældre Center for Dagtilbud Nordbycentret 2012 Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede børn Hvorfor

Læs mere

Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015

Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 Find vejen frem VIA Videreuddannelse & Kompetenceudvikling Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 6. maj kl. 09.00-15.15 2 3 Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 sprog og bevægelse hører sammen

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE Deltagere: Fagfolk fra alle niveauer der arbejder med hashmisbrugsbehandling, og alle der har med hashmisbrugere at gøre: behandlere,

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

IDA Mentor. 1:1 sparring

IDA Mentor. 1:1 sparring IDA Mentor 1:1 sparring IDA Mentor Større indsigt i og bedre muligheder for udvikling af dig selv Søger du erfaringsudveksling og personlig udvikling i en fortrolig atmosfære, er du på rette vej med en

Læs mere

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige KURSUSPLAN 2015 Nutricia Academia Kursusplan 2015 1 Nutricia udbyder en række forskellige tilbud om efteruddannelse inden for klinisk ernæring for

Læs mere

LEDERAKADEMIET 2013-2014. Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune.

LEDERAKADEMIET 2013-2014. Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune. LEDERAKADEMIET 2013-2014 Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune. Lederakademiets deltagere vil efter akademiets afslutning modtage et

Læs mere

I spørgsmål S bliver vi spurgt, hvorfor regeringen ikke tidligere har taget initiativ til at gennemgå tilskudsordningen på høreapparatområdet.

I spørgsmål S bliver vi spurgt, hvorfor regeringen ikke tidligere har taget initiativ til at gennemgå tilskudsordningen på høreapparatområdet. Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 187 Offentligt Det talte ord gælder Talepapir, samråd den 24. november, SUU Spørgsmål Q: Regeringen har med sin genopretningsplan besluttet at nedsætte

Læs mere

Hestenge. Referencer. Bemærk Camp Action er koncept fra Hestenge og erfaring herfra:

Hestenge. Referencer. Bemærk Camp Action er koncept fra Hestenge og erfaring herfra: Hestenge Skovsbyvej 16 DK - 5492 Vissenbjerg Tlf. +45 6596 8118 Mobil + 45 4036 6217 Referencer SE nr. 26 98 02 24 Konto: 6880 1059418 hestenge@mail.dk www.hestenge.dk Bemærk Camp Action er koncept fra

Læs mere

Ledelse. Kædechefuddannelsen

Ledelse. Kædechefuddannelsen Ledelse Organisa tion Økonomi Kommunikation Kædechefuddannelsen For kædechefer i frivillige kæder På denne uddannelse udvikles og dyrkes kædechefens viden og færdigheder, så denne har de optimale forudsætninger

Læs mere