Forslag. Lov om ændring af lov om leje og lov om leje af almene boliger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om leje og lov om leje af almene boliger"

Transkript

1 Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax tbst.dk Notits BO Forslag til Lov om ændring af lov om leje og lov om leje af almene boliger (Fremme af digital kommunikation i boliglejeforhold) 1 I lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 227 af 9. marts 2016, som ændret ved 2 i lov nr. 643 af 8. juni 2016, 11 i lov nr. 550 af 30. maj 2017 og 11 lov nr. 653 af 8. juni 2017, foretages følgende ændringer: 1. 4, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:»stk. 2. Udlejeren eller lejeren kan med et varsel på 1 måned til den første hverdag i en måned, der ikke er en helligdag, forlange, at meddelelser ikke afgives som digitale dokumenter. 1. pkt. omfatter meddelelser mellem udlejeren og lejeren, hvor der i denne lov eller i lov om midlertidig regulering af boligforholdene kapitel II-V stilles krav om skriftlighed, eller hvor der i loven foreskrives en meddelelsespligt mellem parterne, der ikke hensigtsmæssigt lader sig gennemføre på andre måder end skriftligt. Er lejeren eller udlejeren fritaget for Digital Post, jf. lov om Digital Post fra offentlige afsendere, kan de af 1. pkt. omfattede meddelelser dog ikke afgives som digitale dokumenter. Stk. 3. Meddelelser efter 87 og 93, stk. 2, kan ikke afgives som digitale dokumenter.«stk. 3-8 bliver herefter stk , stk. 3, affattes således:»stk. 3. Indflytningsrapporten, jf. stk. 2, skal udleveres til lejeren ved synet, herunder i et digitalt dokument, jf. dog 4, stk. 2. Er lejeren ikke til stede ved synet, eller vil lejeren ikke kvittere for modtagelsen af rapporten, skal rapporten sendes til lejeren senest 2 uger efter synet.«3. 98, stk. 4, affattes således:»stk. 4. Udlejeren skal i forbindelse med synet, jf. stk. 3, udarbejde en fraflytningsrapport. Rapporten skal udleveres til lejeren ved synet, herunder i et digitalt dokument, jf. dog 4, stk. 2. Er lejeren ikke til stede ved synet, eller vil lejeren ikke kvittere for modtagelsen af rapporten, skal rapporten sendes til lejeren senest 2 uger efter synet.«4. I 103, stk. 4, indsættes efter 1. pkt.:»de i 1. pkt. nævnte oplysninger kan gives digitalt, herunder ved at gøre oplysningerne tilgængelige på en digital platform, når udlejeren har givet lejeren meddelelse herom.«side 1 (11)

2 2 I lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 228 af 9. marts 2016, som ændret ved 3 i lov nr. 643 af 8. juni 2016, 2 i lov nr. 662 af 8. juni 2016, 4 i lov nr. 665 af 8. juni 2016, 2 i lov nr af 13. december 2016, 3 i lov nr. 389 af 26. april 2017, 12 i lov nr. 550 af 30. maj 2017 og 13 i lov nr. 653 af 8. juni 2017, foretages følgende ændring: 1. 5, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:»stk. 2. Udlejeren eller lejeren kan med et varsel på 1 måned til den første hverdag i en måned, der ikke er en helligdag, forlange, at meddelelser ikke afgives som digitale dokumenter. 1. pkt. omfatter meddelelser mellem udlejeren og lejeren, hvor der i denne lov stilles krav om skriftlighed, eller hvor der i loven foreskrives en meddelelsespligt mellem parterne, der ikke hensigtsmæssigt lader sig gennemføre på andre måder end skriftligt. Er lejeren eller udlejeren fritaget for Digital Post, jf. lov om Digital Post fra offentlige afsendere, kan de af 1. pkt. omfattede meddelelser dog ikke afgives som digitale dokumenter. Stk. 3. Meddelelser efter 89 og 90, stk. 2, kan ikke afgives som digitale dokumenter.«stk. 3-5 bliver herefter stk Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2018, jf. dog stk. 2. Stk. 2. 1, nr. 1, og 2, nr. 1, træder i kraft den 1. januar 2019 for lejeaftaler, der er indgået før den 1. januar pkt. finder kun anvendelse på meddelelser fra udlejeren, når udlejeren meddeler lejeren herom. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. 4 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Lovforslaget omfatter en udmøntning af den politiske aftale af 2. juni 2017 mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om øget digital kommunikation på lejeområdet. Aftalen indeholder forslag om, at ophæve reglerne om digital kommunikation i lejeforholdet, så lejeforholdets parter fremover selv vælger kommunikationsform. Parterne skal dog med et varsel kunne forlange, at meddelelser fremover skal sendes med almindeligt brev og kravet om skriftlighed pr. brev fastholdes ved opsigelse og betalingspåkrav. Aftalen indeholder endvidere forslag om bedre muligheder for at gennemføre henholdsvis indog fraflytningssyn og tilbudspligten digitalt. Parterne noterer sig i aftalen, at der sideløbende arbejdes på, at den almene boligsektor kan overgå til Digital Post. 2. Baggrund og formål Side 2 (11)

3 I 2015 indførtes nye regler i lejeloven om obligatoriske ind- og fraflytningssyn. Reglerne indebærer bl.a., at lejeren skal have udleveret en fysisk kopi af en synsrapport på synet, hvis lejeren møder op på synet. Organisationer på både lejer- og udlejersiden ønsker, at disse syn i større omfang kan gennemføres digitalt. Samtidig har den teknologiske udvikling sat fokus på at fremme muligheden for digital kommunikation i boliglejeforhold generelt med henblik på at opnå administrative lettelser samt besparelser af såvel økonomiske som naturlige ressourcer. I forhold til den teknologiske udvikling er det imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at ikke alle dele af befolkningen har de samme forudsætninger for at udnytte fordelene ved udviklingen i informationsteknologien. Der blev på den baggrund nedsat en ekstern arbejdsgruppe, der afleverede en rapport i februar 2017 med anbefalinger til lovændringer, der kan fremme mulighederne for digital kommunikation i private lejeforhold. Lovforslagets formål er derfor i forlængelse af arbejdsgruppens rapport at fremme mulighederne for at benytte digital kommunikation i private og almene boliglejeforhold. 3. Lovforslagets indhold 3.1. Frit valg af kommunikationsform Gældende ret I en del af lejelovgivningens regler er der en udtrykkelig pligt for udlejeren til at give lejeren skriftlig underretning, fx lejelovens 22, stk. 3 og 4 (underretning om udlejerens anvendelse af midler på indvendig vedligeholdelseskonto samt årlig underretning om beløb til rådighed på vedligeholdelseskonto), lejelovens 48, stk. 2 (varsling af lejeforhøjelse p.g.a. det lejedes værdi), lejelovens 62 a, stk. 3 (udlejerens indsigelse mod lejerens anmeldte forbedringsarbejder), lejelovens 87, stk. 1, og almenlejelovens 89, stk. 1 (udlejerens opsigelse), eller lejelovens 93, stk. 2, og almenlejelovens 90, stk. 2 (udlejerens påkravsskrivelse som følge af misligholdelse med betalingen). Lejelovgivningen indeholder tillige bestemmelser, der pålægger lejeren en pligt til at give udlejeren en skriftlig underretning, fx lejelovens 45, og almenlejelovens 56, stk. 3 (lejerens indsigelse mod varmeregnskabet), eller 48, stk. 3 (lejerens indsigelse mod udlejers varsling af huslejeforhøjelse), eller lejelovens 87, stk. 2, og almenlejelovens 89, stk. 2 (lejerens indsigelse mod udlejerens opsigelse). Yderligere indeholder lejelovgivningen regler, som pålægger udlejeren at give lejeren oplysninger, der ikke praktisk lader sig hensigtsmæssigt gennemføre på andre måder end ved skriftlighed, fx lejelovens 43 (fremsendelse af forbrugsregnskab). Dette omtales i det følgende som et indirekte skriftlighedskrav. Endelig indeholder lejelovgivningen regler, der udtrykkelig pålægger udlejeren at give beboerrepræsentationen nærmere bestemte skriftlige oplysninger, fx lejelovens 65, stk. 2 (orientering i forbindelse med udlejerens gennemførelse af forbedringer). Efter de gældende regler i lejelovens 4, stk. 2, kan udlejeren og lejeren og udlejeren og beboerrepræsentanterne i private boliglejeforhold alene udveksle digitale dokumenter, som kan gøres læselige ved frembringelse af skrifttegn og lagres på et varigt medie, når der i loven er krav om direkte eller indirekte skriftlighed, hvis det er aftalt mellem parterne. En sådan aftale kan til enhver tid opsiges uden varsel. Parterne kan dog ikke aftale, at henholdsvis udlejerens opsigelse efter lejelovens 87 og udlejerens påkrav om lejerens manglende betaling efter lejelovens 93, stk. 3, afgives som digitale dokumenter. Sådanne meddelelser skal altid sendes med almindelig post. Lejelovens 4, stk. 2, kan ikke fraviges til skade for lejeren, jf. lovens 8. Side 3 (11)

4 Der findes tilsvarende regler om digital kommunikation i almenlejelovens 5, stk. 2, for almene lejeforhold. Bestemmelsen kan ikke fraviges, jf. lovens 4, stk. 1. Hvis der efter lejelovgivningen ikke er knyttet formkrav til en meddelelse, er meddelelsen ikke omfattet af lejelovens 4, stk. 2, og almenlejelovens 5, stk. 2, og parterne kan frit vælge kommunikationsform, herunder om meddelelsen gives mundtligt, ved almindelig post, ved opslag eller digitalt. Almene og private udlejere kan i dag med undtagelse af betalingspåkrav og opsigelse - sende meddelelser til lejernes e-boks via den Digitale Post-løsning. Den fremgangsmåde forudsætter en betaling fra udlejeren, og at lejerne tilmelder sig meddelelser fra udlejeren via e- Boks. Udlejeren har ikke mulighed for selv at tilmelde lejeren og forpligte denne til at benytte denne ordning. I henhold til lov om Digital Post fra offentlige afsendere er det lovpligtigt at kunne modtage digital post fra det offentlige. Meddelelser, der sendes under anvendelse af den Digitale Postløsning, anses for at være kommet frem på det tidspunkt, hvor meddelelsen er tilgængelig for adressaten i postløsningen Arbejdsgruppens overvejelser Arbejdsgruppens drøftelser har overordnet taget udgangspunkt i, om digital kommunikation alene skal kunne anvendes, hvis parterne har aftalt det, eller om parterne skal kunne kommunikere digital, medmindre andet er aftalt. Arbejdsgruppen kunne ikke opnå enighed om en samlet anbefaling af én model til ændring af den nuværende retstilstand. Der blev derfor opstillet 2 modeller. Model 1 indebærer, at lejelovens 4, stk. 2, fastholdes. Parterne skal således fortsat indgå en særlig aftale for at bruge digital kommunikation, hvor der er krav om skriftlighed, og det skal fortsat ikke være muligt at aftale digital kommunikation ved opsigelse af lejeren og ved udlejerens påkrav om manglende lejebetaling. Bestemmelsen foreslås dog præciseret, så det fremgår mere klart, hvad parterne kan foretage digitalt. Model 2 indebærer, at lejelovens 4, stk. 2, ophæves eller væsentligt modificeres. Det indebærer, at parterne frit kan vælge kommunikationsform, medmindre parterne aftaler noget andet. Digitale meddelelser kan på den måde blive en ligestillet mulighed for kommunikationen, uden at det kræver særskilt aftale. Modellen indebærer også, at udlejeren i modsætning til i dag skal kunne sende opsigelse og betalingspåkrav til lejeren digitalt. I modellen foreslås, at der tages hensyn til, at ikke alle har de fornødne ressourcer til at kunne kommunikere digitalt. Det foreslås på den baggrund, at parterne får mulighed for at aftale, at der ikke skal kunne anvendes digital kommunikation, at parterne får mulighed for under lejeforholdet med et passende varsel ensidigt at meddele den anden part, at der ikke fremtidigt skal kunne kommunikeres digitalt, og at der gives en generel undtagelsesmulighed til borgere (lejere/udlejere), som er fritaget for offentlig digital post. Modellen baseres herefter på, at som kommunikationsform ligestilles med papirpost, og at der i ejendomme med beboerrepræsentation indføres særlige regler om digital kommunikation med repræsentationen. Af hensyn til praktiske og bevismæssige forhold arbejdes der på, at lejeforholdets parter får mulighed for at anvende e-boks-lignende løsninger som kommunikationsforum, herunder på opstilling af særlige tekniske krav til sådan en løsning. Den foreslåede mulighed for udveksling af digital kommunikation uden aftale indføres også for eksisterende lejeaftaler gennem en overgangsordning Ministeriets overvejelser og forslag Med henblik på at fremme muligheden for digital kommunikation i boliglejeforhold foreslås det, at lejelovens 4, stk. 2, og almenlejelovens 5, stk. 2, om aftalt digital kommunikation, ophæves. Side 4 (11)

5 De gældende regler i lejelovens 4, stk. 2, og almenlejelovens 5, stk. 2, om digital kommunikation blev bl.a. indført for at skabe klarhed over, at parterne kunne opfylde skriftlighedskravet i lejelovgivningen ved brug af fx . Der er i dag klarhed over, at udveksling af digitale dokumenter (fx via ) opfylder skriftlighedskravene i lovgivningen. Der vurderes derfor ikke at være behov for regler herom i loven. Lejelovgivningens skriftlighedskrav ved digital kommunikation vil fortsat indebære, at der skal være tale om udveksling af digitale dokumenter, som kan gøres læselige ved frembringelse af skrifttegn og lagres på et varigt medie. Med forslaget vil det ikke længere kræve en aftale om digital kommunikation, for at parterne kan sende meddelelser på , hvor der i lejelovgivningen er krav om skriftlighed. Parterne kan herefter frit vælge kommunikationsform i lejeforholdet, uanset om der i loven er krav om skriftlighed. Har parterne ikke fastlagt kommunikationsformen i lejeaftalen, kan parterne således, hvor der er krav om skriftlighed, fra meddelelse til meddelelse selv vælge, om de vil sende den digitalt eller med almindelig post. En part kan dog kun kommunikere på , hvis modparten har oplyst en adresse. Parterne kan efter forslaget vælge at fastlægge kommunikationsformen ved aftale, idet der er aftalefrihed herom. Parterne kan fx aftale, at alt kommunikation i lejeforholdet skal ske digitalt via nærmere angivne adresser. Efter en sådan aftale vil parterne ikke kunne fremsende meddelelser i lejeforholdet med almindelig post, jf. dog undtagelsen nedenfor vedr. betalingspåkrav og opsigelse. I den situation vil der være tale om misligholdelse, hvis en part ikke opretholder den digitale kommunikation ved fx at nedlægge sin adresse. Lejerens misligholdelse af pligten til at opretholde muligheden for digital kommunikation bør dog kun i særlige tilfælde fx ved gentagelse og manglende iagttagelse af udlejeren opfordring til genetablering føre til ophævelse. Der bør heller ikke ske ophævelse uden udlejerens forudgående påmindelse. Bliver udlejeren opmærksom på, at lejeren ikke kan modtage digital post som aftalt, må udlejeren i første omgang rette henvendelse til lejeren med henblik på at få den digitale kommunikation genoprettet. Udlejeren er i perioden, indtil den digitale kommunikation er genoprettet, henvist til at fremsende meddelelser med almindelig post. Digital kommunikation rejser spørgsmål om, hvem der bærer risikoen for, at en meddelelse ikke kommer frem til modtageren, fx som følge af modtagerens spamfilter, at modtagerens e- mailadressen ikke er funktionsdygtig el lign. Disse spørgsmål er ikke særlige for lejelovgivningen og må besvares efter almindelige bevisregler. Den part, der skal bevise, at en meddelelse er kommet frem, må således som i dag tage risikoen for den anvendte kommunikationsform. Der findes fortsat lejere og udlejere med begrænsede digitale ressourcer. Det foreslås derfor, at der indføres regler, der beskytter den gruppe. Ministeriet har i den forbindelse overvejet, at krav om indgåelse af aftale om kommunikation med digitale dokumenter i praksis kan bliver udslagsgivende for, hvem af flere potentielle lejere der indgås lejeaftale med. Krav om indgåelse af en sådan aftale må i praksis ikke komme til at fungere som en frasorteringsmekanisme, idet dette efter omstændighederne vil kunne blive en ulempe for lejere, der ikke er fortrolige med IT-teknologi. Kommunikerer parterne digitalt i lejeforholdet, skal både udlejeren og lejeren derfor have mulighed for at fravælge digital kommunikation. Modparten skal på den anden side have lejlighed til at indrette sig på den ændrede kommunikationsform. Det foreslås på den baggrund, at både lejeren og udlejeren under lejeforholdet med et varsel på 1 måned til den første hverdag i en måned, der ikke er en helligdag, og uden begrundelse kan forlange, at kommunikationen fremover skal ske med almindelig post, hvor der i loven er krav om skriftlighed. Side 5 (11)

6 Det foreslås endvidere, at lejeren eller udlejeren uden varsel skal ophøre med digital kommunikation, hvor der er krav om skriftlighed, hvis modparten er fritaget for offentlig Digital Post. Lejeren risikerer at miste boligen uden reel grund, hvis lejeren ikke reagerer på udlejerens opsigelse eller afgivelse af påkrav. Det er derfor særligt vigtigt i forhold til disse meddelelser, at muligheden for fejlkommunikation begrænses mest muligt. På den anden side er de nuværende krav til disse meddelelser forbundet med store administrative omkostninger for udlejerne. Udlejerne er i dag nødt til at sende meddelelserne anbefalet, hvis udlejeren vil sikre beviset for, at de er kommet frem. Der vil således være et vist effektiviseringspotentiale, hvis disse meddelelser kan sendes digitalt. Med henblik på at bevare sikkerheden for, at meddelelse af betalingspåkrav og opsigelse er kommet frem til lejeren foreslås, at disse meddelelser som i dag altid skal sendes med brev. Udlejeren kan vælge samtidig at sende de pågældende meddelelser pr. til lejeren. For at fremme mulighederne for digital kommunikation mest muligt foreslås, at lovændringen efter en overgangsperiode på et 1 år også finder anvendelse på eksisterende lejeaftaler, jf. overgangsbestemmelsen i 3, stk Fremme af mulighederne for digital kommunikation ved gennemførelse af ind- og fraflytningssyn samt tilbudspligt Gældende ret Udlejere, der udlejer mere end én beboelseslejlighed, skal efter lejelovens 9 og 98 afholde syn ved henholdsvis ind- og fraflytning. Udlejeren skal i forbindelse med synene udarbejde henholdsvis en ind- og fraflytningsrapport. Rapporten skal udleveres til lejeren på synet eller sendes til lejeren senest 2 uger efter synet, hvis lejeren ikke er til stede ved synet eller lejeren ikke vil kvittere for modtagelsen af rapporten. Bestemmelserne kan ikke ved aftale fraviges til skade for lejeren, jf. henholdsvis lejelovens 18 og 99 a. Der findes tilsvarende regler for almene boliger i bekendtgørelse nr. 640 af 15. juni 2006 om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger. Udlejeren har efter reglerne i lejelovens kapitel XVI ( ) pligt til at tilbyde lejerne ejendommen til overtagelse på andelsbasis, inden ejendommen overdrages til andre. Udlejeren skal senest samtidig med tilbuddet give lejerne sædvanlige oplysninger om ejendommen, jf. lejelovens 103, stk. 4. Bestemmelsen kan ikke fraviges til skade for lejeren Arbejdsgruppens overvejelser Arbejdsgruppen foreslår, at reglerne i lejelovens 9 og 98 præciseres i relation til muligheden for at udlevere ind- eller fraflytningssynsrapporten digitalt til lejeren på synet. Gruppen henviser til, at retstilstanden ikke er afklaret. En løsningsmodel ville være at lave en tilføjelse i bestemmelserne, hvorefter udlejeren gives valgfrihed med hensyn til udleveringsformen, herunder mulighed for at udlevere rapporten digitalt ved synets afslutning, såfremt lejeren på stedet har mulighed for at modtage rapporten og kvittere for modtagelsen. Såfremt den digitale udlevering ikke kan finde sted, og dette kan henføres til lejerens forhold, vil rapporten kunne sendes til lejeren efterfølgende (digitalt eller ved»almindelig«post). Arbejdsgruppen foreslår endvidere, at det præciseres, hvordan tilbudspligten kan opfyldes digitalt, f.eks. ved at der gives hjemmel til, at opfyldelse kan ske ved fremsendelse af oplysningerne pr. til lejeren eller ved udlevering af oplysningerne på et USB-stik eller på tilsvarende måde via en digital platform, hvor lejerne kan læse dokumenterne Ministeriets overvejelser og forslag Side 6 (11)

7 De gældende regler om ind- og fraflytningssyn har givet anledning til tvivl om parternes adgang til at gennemføre synene digitalt, når lejeren skal have udleveret synsrapporten på synet, herunder om reglerne forudsætter, at lejeren i den situation altid skal have udleveret en fysisk kopi af rapporten på synet, eller det kan aftales, at denne udleveres digitalt. Syn og synsrapporterne fastlægger lejemålets stand og giver parterne mulighed for at afstemme forventningerne til istandsættelsen ved fraflytning. Det er vigtigt, at denne forventningsafstemning så vidt muligt sker på synet. Der ligger heri, at lejeren skal have mulighed for at se resultatet af synet (synsrapporten) ved synet. For at skabe klarhed over, at parterne kan gennemføre synene digitalt, foreslås det, at lejelovens 9 og 98 præciseres i relation til muligheden for at udlevere ind- eller fraflytningssynsrapporten digitalt til lejeren på synet. Det foreslås, at udlejeren får valgfrihed med hensyn til udleveringsformen, herunder mulighed for at udlevere rapporten digitalt ved synets afslutning, såfremt lejeren på stedet kan modtage rapporten og kvittere for modtagelsen. Udlejeren vil fx kunne udlevere synsrapporten til lejeren på synet ved at fremsende en kopi af fraflytningsrapporten til lejerens mobiltelefon eller lignende, hvorefter lejeren på synet kvitterer for modtagelsen fx i en svarmail. Det er hensigten at indføre tilsvarende regler for almene lejeboliger i bekendtgørelse nr. 640 af 15. juni 2006 om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger. Det materiale, udlejeren skal udlevere til lejerne for at opfylde tilbudspligten, har ofte et omfang, hvor det vil være hensigtsmæssigt af hensyn til udlejerens administration samt til ressourceforbruget, hvis udlejeren kunne udlevere materialet i digital form. For at skabe klarhed over, hvordan udlejeren kan opfylde tilbudspligten digitalt, foreslås det derfor, at det i lejelovens 103 præciseres, hvordan tilbudspligten kan opfyldes digitalt, herunder muligheden for udlevering af oplysningerne på et USB-stik eller på tilsvarende måde via en digital platform. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget medfører en øget aftalefrihed med hensyn til kommunikationsform mellem udlejere (såvel private som almene) og lejere og medvirker herigennem til at understøtte en øget anvendelse af digital kommunikation mellem parterne. Den førnævnte arbejdsgruppes undersøgelse af, om de eksisterende muligheder for digital kommunikation anvendes i praksis i private udlejningsboliger, bekræfter at de nuværende regler giver problemer for såvel udlejere som lejere, der i øvrigt i vid udstrækning anvender digital kommunikation. En øget anvendelse af digital kommunikation mellem udlejeren og lejeren medfører lavere administrationsomkostninger for udlejerne. Dette gælder også i de kommunalt ejede udlejningsboliger. Afhængigt af lejefastsættelsessystemet kan de lavere omkostninger til administration medføre lavere husleje (i såvel private som almene boliger), og dermed afledte lavere offentlige omkostninger til individuel boligstøtte. Huslejekonsekvenserne vurderes imidlertid at være så små, at der ikke er grundlag for et egentligt skøn. Lovforslaget skønnes ikke at have økonomiske og administrative konsekvenser for stat og kommuner. Eventuelle kommunaløkonomiske konsekvenser skal forhandles med KL. Forslaget har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for regionerne. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Det vurderes, at forslaget vil medvirke til at understøtte en øget anvendelse af digital kommunikation mellem udlejere og lejere, og dermed muliggøre lavere administrationsomkostninger for udlejerne. Side 7 (11)

8 6. Administrative konsekvenser for borgerne. Det vurderes, at forslaget understøtter, at lejere fremover i højere grad kommunikerer digitalt med udlejeren. 7. Miljømæssige konsekvenser. Lovforslaget har ikke miljømæssige konsekvenser. 8. Forhold til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 9. Hørte myndigheder, organisationer m.v. Et udkast til lovforslaget har i perioden fra den 10. juli til den 23. august 2017 været i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: Advokatrådet, Advokatsamfundet, Andelsboligernes Fællesrepræsentation, BL - Danmarks Almene Boliger, BOSAM, Byggesocietetet, Byggeskadefonden, Bygherreforeningen i Danmark, Danmarks Lejerforeninger, Dansk Byggeri, Danske Lejere, Danske Udlejere, Den Danske Dommerforening, Dommerfuldmægtigforeningen, Ejendomsforeningen Danmark, Grundejernes Investeringsfond, Husleje- og Beboerklagenævnsforeningen, KL, Landbrug & Fødevarer, Landsbyggefonden, Lejernes Landsorganisation i Danmark, Præsidenten for Vestre Landsret, Præsidenten for Østre Landsret, Realkreditforeningen, Realkreditrådet, SAPU og Statens Byggeforskningsinstitut/Aalborg Universitet. 10. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Positive konsekvenser/ Mindreudgifter Negative konsekvenser/ Merudgifter Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrativ lettelse Administrative konsekvenser for borgerne Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Overimplementering af EU-retlige minimumsforpligtelser (sæt X) Ja Nej X Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 For at fremme digital kommunikation i lejeforhold foreslås det, at de gældende regler i lejelovens 4, stk. 2, om, at det kræver en aftale, hvis lejeforholdets parter ønsker at udveksle digitale dokumenter, hvor der i lejelovgivningen er krav om skriftlighed, og at en sådan aftale kan opsiges uden varsel, ophæves. Den gældende regel i 4, stk. 2, om, at udlejerens meddelelser efter 87 om opsigelse og 93, stk. 2, om betalingspåkrav ikke kan afgives som digitale dokumenter foreslås dog videreført i et nyt stk. 3. Side 8 (11)

9 Forslaget har den virkning, at parterne i lejeforholdet frit kan vælge kommunikationsform (fx ), uanset om der i lejeloven eller boligreguleringsloven er krav om skriftlighed, jf. dog de foreslåede bestemmelser i stk. 2 og 3. I et nyt stk. 2 foreslås, at udlejeren eller lejeren med et varsel på 1 måned til den første hverdag i en måned, der ikke er en helligdag, kan forlange at meddelelser ikke fremover afgives som digitale dokumenter. Bestemmelsen omfatter meddelelser mellem udlejeren og lejeren, hvor der i lejeloven eller boligreguleringslovens kapitel II-V stilles krav om skriftlighed, eller hvor der i loven foreskrives en meddelelsespligt mellem parterne, der ikke hensigtsmæssigt lader sig gennemføre på andre måder end skriftligt. Er lejeren eller udlejeren fritaget for Digital Post, jf. lov om Digital Post fra offentlige afsendere, kan de omfattede meddelelser dog ikke afgives som digitale dokumenter. Formålet med bestemmelsen er at beskytte lejere og udlejere med begrænsede digitale ressourcer. Forslaget har den virkning, at lejeren eller udlejeren uden begrundelsen med et varsel kan fravælge at modtage meddelelser digitalt. Udtrykket lejeren omfatter også beboerepræsentanter. Modparten vil efter varslets udløb således skulle fremsende meddelelser med almindelig post. Varslet på 1 måned til den første hverdag i en måned, der ikke er en helligdag, beregnes efter samme principper som lejelovgivningens opsigelsesvarsler, jf. fx lejelovens 86. Forslaget omfatter meddelelser efter lejeloven og boligreguleringsloven mellem lejeforholdets parter, hvor der er en udtrykkelig eller indirekte pligt til at give modparten skriftlig underretning, jf. lovforslagets almindelige bemærkninger under pkt Ved digitale dokumenter forstås dokumenter, som kan gøres læselige ved frembringelse af skrifttegn og lagres på et varigt medie. Hvis lejeren eller udlejeren er fritaget fra at modtage Digital Post fra offentlige afsendere, kan modparten efter forslaget ikke afgive meddelelser, hvor der i lejelovgivningen er krav om skriftlighed, som digitale dokumenter. Lejeren eller udlejeren har ved lejeaftalens indgåelse eller i lejeperioden som udgangspunkt ikke mulighed for at kontrollere, om modparten er eller bliver fritaget fra offentlig Digital Post. Det påhviler derfor den fritagne part at oplyse modparten herom. Lejeren eller udlejeren skal i den situation uden varsel fremover sende meddelelser, hvor der i lejelovgivningen er krav om skriftlighed, til den fritagne part med almindelig post. I et nyt stk. 3 foreslås, at meddelelser efter 87 og 93, stk. 2, ikke kan afgives som digitale dokumenter. Formålet med bestemmelsen er at skabe sikkerhed for, at udlejerens meddelelse af henholdsvis opsigelse efter lejelovens 87 og betalingspåkrav efter 93, stk. 2, kommer frem til lejeren. Forslaget indebærer, at udlejeren ikke kan sende en opsigelse eller afgive påkrav til lejeren om manglende lejebetaling på . Udlejeren skal sende sådanne meddelelser med almindelig post til lejeren. Reglerne kan ikke fraviges til skade for lejeren, jf. lejelovens 8. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger under pkt Til nr. 2 og 3 Efter de gældende regler, skal udlejeren, der udlejer mere end én lejlighed, udlevere en synsrapport til lejeren ved henholdsvis ind- og fraflytningssynet eller sende rapporten til lejeren senest 2 uger efter synet, såfremt lejeren ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for Side 9 (11)

10 modtagelsen af rapporten, jf. lejelovens 9, stk. 3, om indflytningsrapport og de tilsvarende regler i 98, stk. 4, om fraflytningsrapport. Efter det foreslåede 9, stk. 3, om indflytningssyn og 98, stk. 4, om fraflytningssyn skal synsrapporten udleveres til lejeren. Det må dog ikke komme udlejeren til skade, hvis lejeren ikke vil tage imod rapporten. Det foreslås derfor, at rapporten skal udleveres til lejeren ved synet. Rapporten kan afgives i et digitalt dokument. Er lejeren ikke er til stede ved synet eller vil lejeren ikke kvittere for modtagelsen af rapporten, kan udlejeren sende rapporten til lejeren senest 2 uger efter synet. Forslaget indebærer, at udlejeren fx kan opfylde kravet om at udlevere synsrapporten på synet ved på synet at sende en kopi af rapporten til lejeren på . Lejeren skal kvittere for modtagelse af en på synet. Det kan fx ske ved, at lejeren kvitterer for modtagelsen via mobiltelefon el. lign. Hvis lejeren således ikke er tilstede ved synet eller hvis lejeren ikke vil kvittere for modtagelsen, herunder ikke har mulighed for at modtage og kvittere fx fordi lejeren ikke har medbragt det fornødne udstyr så som mobiltelefon, kan udlejeren sende rapporten til lejeren senest 2 uger efter synet. Udlejeren kan i indkaldelsen til synet, jf. lejelovens 9, stk. 2, og 98, stk. 3, gøre lejeren opmærksom på, at udlejeren udleverer synsrapporten til lejeren på synet via , og at lejeren på synet skal have mulighed for at læse og kvittere for modtagelsen af en (fx ved at medbringe mobiltelefon). Undlader lejeren i den situation at medbringe mobiltelefon eller lignende på synet, har udlejeren efter forslaget mulighed for at sende rapporten til lejeren senest 2 uger efter synet. Det kan fx ske på . Har udlejeren fremsendt rapporten på synet er dette tilstrækkeligt, og rapporten skal ikke sendes på ny efter synets afholdelse. Udlejeren har ikke mulighed for at udlevere synsrapporten i et digitalt dokument på synet, hvis parterne har aftalt en anden kommunikationsform, lejeren har fravalgt digital kommunikation, eller lejeren er fritaget for offentlig Digital Post, jf. lovforslagets 1, nr. 1. De foreslåede bestemmelser kan ikke fraviges ved aftale til skade for lejeren, jf. henholdsvis lejelovens 18 og 99 a. Den foreslåede ændring af lejelovens 98, stk. 4, om fraflytningssyn har virkning for fraflytninger, som sker efter lovens ikrafttræden, og gælder således også lejeaftaler indgået før lovens ikrafttræden. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger under pkt Til nr. 4 Udlejeren har efter reglerne i lejelovens kapitel XVI pligt til at tilbyde lejerne at erhverve ejendommen på andelsbasis, inden ejendommen overdrages til andre. Efter lejelovens 103, stk. 4, skal udlejeren senest samtidig med tilbuddet give lejerne sædvanlige oplysninger om ejendommen, herunder ejendommens driftsudgifter, lejeforhold og saldi på de forskellige vedligeholdelseskonti. For at give bedre muligheder for at gennemføre tilbudspligten digitalt foreslås det præciseret, at udlejerens pligt til at give lejeren sædvanlige oplysninger om ejendommen kan afgives digitalt, herunder ved at gøre oplysningerne tilgængelige på en digital platform, når udlejeren giver lejeren meddelelse herom. Med forslaget får udlejeren mulighed for fx at give de omfattede oplysninger til lejeren ved at udlevere et link til de pågældende oplysninger på udlejerens hjemmeside, hvis udlejeren samtidig giver lejeren meddelelse herom ved fx at sende linket på til lejeren. Udlejeren kan endvidere give oplysningerne til lejeren ved at udlevere et USB-stik med oplysningerne. Digital kommunikation i forbindelse med udlejerens afgivelse af tilbud i henhold til reglerne om tilbudspligt skal ske indenfor rammerne af det, som er gældende herom i forhold til de enkelte Side 10 (11)

11 lejere. For de lejere, som har opsagt denne mulighed jf. den foreslåede 4, stk. 2, og for lejere, der er fritaget for Digital Post, jf. lov om Digital Post fra offentlige afsendere, kan tilbud dog ikke afgives i digital form. Ligeledes kan tilbud ikke afgives digitalt, hvis det er i strid med en gældende aftale imellem udlejeren og lejere i ejendommen. Det påhviler udlejeren at bevise, at lejeren har modtaget de oplysninger, som lejeren har krav på efter bestemmelsen. Den foreslåede bestemmelse kan ikke fraviges til skade for lejeren, jf Forslaget har virkning for tilbud til lejeren efter lejelovens 103, stk. 1, der fremsættes efter lovens ikrafttræden. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger under pkt Til nr. 1 Til 2 Forslaget, der svarer til forslaget i 1, nr. 1, indebærer, at parterne i almene lejeforhold som udgangspunkt selv kan vælge kommunikationsform, at parterne med et varsel kan fravælge digital kommunikation, hvor der er krav om skriftlighed, og at udlejerens opsigelse og betalingspåkrav altid skal sendes med almindelig brev. Reglerne kan ikke fraviges ved aftale, jf. almenlejelovens 4, stk. 1. Der henvises til bemærkningerne til 1, nr. 1. Til 3 I stk. 1 foreslås, at loven skal træde i kraft den 1. januar Loven har virkning for aftaler, der indgås efter lovens ikrafttræden, medmindre andet følger af indholdet af den enkelte bestemmelse. I stk. 2 er det dog foreslået, at de foreslåede ændringer i henholdsvis lejelovens 4 og almenlejelovens 5 om digital kommunikation også skal gælde for eksisterende lejeaftaler, således at ændringerne træder i kraft den 1. januar 2019 for lejeaftaler, der er indgået før lovens ikrafttræden den 1. januar Det foreslås, at udlejeren kun kan anvende overgangsreglen, når udlejeren har meddelt lejeren, at reglen finder anvendelse, herunder at lejeforholdet fremover er omfattet af de foreslåede ændringer i henholdsvis lejelovens 4 for private udlejere og almenlejelovens 5 for almene udlejere. Det påhviler i givet fald udlejere at bevise, at lejeren har modtaget den omhandlede meddelelse. Lejeren kan efter overgangsperioden udløb frit benytte de nye regler om valg af kommunikationsform og fx vælge at kommunikere med udlejeren på , selvom der ikke foreligger en aftale om digital kommunikation, hvis lejeren er besiddelse af udlejerens adresse. Udlejeren har mulighed for at fravælge digital kommunikation med 1 måneds varsel, jf. 1, nr. 1, og 2, nr. 1. Til 4 Det foreslås, at loven ikke gælder for Færøerne og Grønland. Side 11 (11)

Høringsnotat. Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om leje af almene boliger (Fremme af digital kommunikation i boliglejeforhold)

Høringsnotat. Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om leje af almene boliger (Fremme af digital kommunikation i boliglejeforhold) Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om leje af almene boliger (Fremme af digital kommunikation

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Sendt pr. e-mail til: boliglov(qtbst.dk «?k(a:itbst.dk og lag@tbst.dk 23. august 2017 Ref: PHU Juridisk konsulent Pernille Lind

Læs mere

Lejeloven (oversigt over bestemmelser, der indeholder en pligt til/mulighed for kommunikation mellem udlejer og lejer) 1

Lejeloven (oversigt over bestemmelser, der indeholder en pligt til/mulighed for kommunikation mellem udlejer og lejer) 1 Lejeloven (oversigt over bestemmelser, der indeholder en pligt til/mulighed for kommunikation mellem udlejer og lejer) 1 Bestemmelse Indholdsbeskrivelse Skriftlighedskrav (skriftlighedskravet fremgår direkte

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om leje

Forslag. lov om ændring af lov om leje Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2017-18 Fremsat den 4. oktober 2017 af transport-, bygnings- og boligministeren Ole Birk Olesen Forslag til lov om ændring af lov om leje (Friplejeboliger i lejede lokaler)

Læs mere

Udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje

Udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje Notat BO0102-00006 22-06-2017 (Friplejeboliger i lejede

Læs mere

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål)

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) 1 I lov om leje af erhvervslokaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 1714 af 16. december

Læs mere

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Velfærdsministeriet Byfornyelse & leje J.nr. 2008-6877 nho 28. november 2008 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger,

Læs mere

Lovteksterne er opbygget med det primære formål at give læseren en hurtig og intuitiv adgang til lovens forarbejder.

Lovteksterne er opbygget med det primære formål at give læseren en hurtig og intuitiv adgang til lovens forarbejder. Vejledning Lovteksterne er opbygget med det primære formål at give læseren en hurtig og intuitiv adgang til lovens forarbejder. Lovforarbejderne er en af de vigtigste retskilder når der kan drages tvivl

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER

FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER NYHEDSBREV / FEBRUAR NR. 2 2015 FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER 23.02.2015 Som lovet i nyhedsbrevet af september 2014, kommer her en opdatering omkring de forventede lejelovsændringer. Grundet de omfattende

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v UDKAST Dato: 5. december 2013 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2013-3229 Sagsbeh.: lni Dok id: 421062 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v (Ommærkning af almene ældre- og almene familieboliger

Læs mere

Den nye lejelov hvad kan vi forvente?

Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Juridisk direktør og Advokat Lars Brondt Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Forlig af 11. juni 2014 og lovforslag

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 82 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...7 Vedligeholdelsesregler...8

Læs mere

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelse i lejeperioden Istandsættelse ved fraflytning Obligatoriske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2014-15 Fremsat den 14. januar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Støtte til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 62 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet.

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet. Om beboerrepræsentation fra boligministeriet. Revideret pr. 4. maj 2017. Beboerrepræsentation Lejelovgivningen opererer med to former for beboerdemokrati i private udlejningsejendomme: talsmandsordningen

Læs mere

Arbejdsgrupperapport. om fremme af muligheden for at anvende digital kommunikation i private lejeforhold

Arbejdsgrupperapport. om fremme af muligheden for at anvende digital kommunikation i private lejeforhold Arbejdsgrupperapport om fremme af muligheden for at anvende digital kommunikation i private lejeforhold Kommissorium Baggrund Lejelovens 4, stk. 2, regulerer parternes muligheder for udveksling af digitale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Anne Louise Husen mener ikke, at lovforslaget - bortset fra enkelte punkter - bidrager til at forenkle lejelovgivningen.

Anne Louise Husen mener ikke, at lovforslaget - bortset fra enkelte punkter - bidrager til at forenkle lejelovgivningen. NOTAT Dato: 14. november 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-2665 Sagsbehandler:LAG/MPK/NYH/PSH/NH Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering

Læs mere

TEMA: DINE NYE RETTIGHEDER SOM LEJER NY LEJELOV MERE TRYGHED OG TUSINDVIS AF KR. AT SPARE 8 SIDER TEMA. VI LEJERE ERE l 13

TEMA: DINE NYE RETTIGHEDER SOM LEJER NY LEJELOV MERE TRYGHED OG TUSINDVIS AF KR. AT SPARE 8 SIDER TEMA. VI LEJERE ERE l 13 NY LEJELOV MERE TRYGHED OG TUSINDVIS AF KR. AT SPARE 8 SIDER TEMA VI LEJERE ERE l 13 KÆRE LEJER Den 1. juli 2015 trådte en række vigtige ændringer af lejelovene i den privatejede udlejningssektor i kraft.

Læs mere

Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger

Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger I medfør af 14, 31 og 95 i lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 394 af 2. maj 2006, samt 44 og 75 i lov om almene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen.

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. 1 LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. TOX/JL 24/4 2014 Den 24. marts 2014 offentliggjorde minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen,

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Gå hjem-møde 9.9.2014 Elektroniske ind- og fraflytningssyn

Ejendomsforeningen Danmark Gå hjem-møde 9.9.2014 Elektroniske ind- og fraflytningssyn Ejendomsforeningen Danmark Gå hjem-møde 9.9.2014 Elektroniske ind- og fraflytningssyn Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Oversigt over emner Ind- og fraflytningssyn Indflytningssyn Fraflytningssyn

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2017-18 Fremsat den 16. november 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil (Bevarelse af monopolet for udbuddet

Læs mere

Vejledning om ind- og fraflytningssyn, istandsættelse og vedligeholdelse i private udlejningsejendomme

Vejledning om ind- og fraflytningssyn, istandsættelse og vedligeholdelse i private udlejningsejendomme VEJ nr 10936 af 21/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. november 2015 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2015-1756

Læs mere

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015 Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Ikrafttræden og hjemmel v/ejendomsforeningen Danmark, juridisk

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Hjørring udlejere 5. november 2015 Elsebeth Due Kjeldsen, Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov 1. juli 2015 Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Vigtigste elementer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 60 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin. j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning) 1 I lov om kommunal

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2016-17 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri)

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger NOTAT Dato: 22. november 2012 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2012-2417 Sagsbehandler: lag/mpk Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om leje af almene boliger

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om leje af almene boliger 2011/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 30. september 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-186 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 109 Folketinget 2014-15 Fremsat den 14. januar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Torben Christensen Adm. direktør Ejendomsforeningen Danmark Lejeboligens fremtid Lejeboligens fremtid Ejerbolig Privat

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). D O M Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). 20. afd. nr. B-1994-14: A (advokat Jesper Bang) mod B (advokat Henrik

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse

Forslag. til. Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse Udkast - 8. september 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (Ophævelse af krav om dispensation til visse til- og ombygninger af helårshuse og tilbygninger til virksomheder indrettet

Læs mere

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Fremsat den xx. 2018 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Fastsættelse af, at sagsbehandlingsfrister omfatter

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Forslag. Lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene (Stråmandsudlejning

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 21. maj 2015. Afdeling: AKB Lundtoftegade

Vedtaget på afdelingsmødet: 21. maj 2015. Afdeling: AKB Lundtoftegade B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 27/2 LSF 176 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 216 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 27-2225 Fremsat den 1. april 28 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag

Læs mere

Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven.

Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven. af advokat Claus Johansen Konsekvenser af den nye lejelov Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven.

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2012/1 LSF 220 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-607 Fremsat den 22.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2016/1 LSF 215 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0087 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Vedligeholdsreglement. Model B med vedligeholdskonto Grundlaget for dette vedligeholdsreglement er udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening,

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt NOTAT Dato: 10. februar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: NHO/MPK/LAG/PSH/CDH Dok id: 575005 Svar på henvendelse

Læs mere

Privat udlejning. Fraflytning. Hovedregler

Privat udlejning. Fraflytning. Hovedregler Privat udlejning Fraflytning Hovedregler 1 Denne folder handler om hovedreglerne ved fraflytning. Hvordan dit lejemål kan kræves afleveret afhænger af din lejekontrakt. Lejer Forening Fyn Skibhusvej 34,

Læs mere

xx xx 2600 Glostrup Dato Sagsnr. Beboelsesejendom på adressen

xx xx 2600 Glostrup Dato Sagsnr. Beboelsesejendom på adressen xx xx 2600 Glostrup Center for HR og Politik Rådhusparken 2 2600 Glostrup HR.Politik@glostrup.dk www.glostrup.dk Tlf: 4323 61 00 Beboelsesejendom på adressen Dato Sagsnr. Da vi ikke har modtaget svar på

Læs mere

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019 1. Staten yder for 2016

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 1. Økonomiprotokollat

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse) Lovafdelingen Dato: 26. september 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2079449 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service +Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Bemyndigelse til at give beboere i boformer efter serviceloven visse lejerrettigheder)

Læs mere

ENGHUSENE. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

ENGHUSENE. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

BETALINGSMISLIGHOLDELSE OG UDSÆTTELSE AF FOGEDEN. Er restance med gebyret på kr. 275,00 nok?

BETALINGSMISLIGHOLDELSE OG UDSÆTTELSE AF FOGEDEN. Er restance med gebyret på kr. 275,00 nok? ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik Aagaard Poulsen (H)

Læs mere

GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO. i beboelseslejemål. et netværk til forskel

GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO. i beboelseslejemål. et netværk til forskel GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO i beboelseslejemål et netværk til forskel 1 INDHOLD Betalingsdage Formelle krav til påkravsskrivelse Eksempel på påkravsskrivelse Ophævelse Udsættelsesforretning Flytteopgørelse

Læs mere

Frit valg af tv-distributør

Frit valg af tv-distributør Danske Lejere Nørre Alle 22 8000 Aarhus C 71 99 44 14 info@danskelejere.dk Frit valg af tv-distributør Notat om ændringer i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om almene boliger Indhold

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. NOTAT Dato: 8. december 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-10334 Sagsbeh.: lni Dok id: 565516 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler)

Læs mere

Ændring af byfornyelsesloven

Ændring af byfornyelsesloven By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 16 Offentligt Ændring af byfornyelsesloven (Øgede muligheder for at sikre gode boligsociale rammer både på land og i by) Fremsat 23. oktober 2014 Ikrafttræden

Læs mere

SKITSE TIL UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

SKITSE TIL UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. SKITSE TIL UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Private lejeboliger Skitse til udspil om forenkling og modernisering af lejelovgivningen m.v. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig

Læs mere

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder)

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) UDKAST 17.11.2014 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret

Læs mere

Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund

Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund NOTAT Dato: Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2012-138 Sagsbehandler: mpk/map Dok id: Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for leje af grunde,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til 2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2160 Fremsat den 3.

Læs mere

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 4 i 2012. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan jeres kontaktperson hos Boligadministratorerne

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere