KURSER EFTERÅR Social- og sundhedsområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSER EFTERÅR 2015. Social- og sundhedsområdet"

Transkript

1 KURSER EFTERÅR 2015 Social- og sundhedsområdet

2 AMU EN VERDEN FULD AF OPLEVELSER KURSUSKATALOG EFTERÅR 2015 Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings nyeste kursuskatalog for social- og sundhedsområdet. Her får du en oversigt over, hvilke AMUuddannelser (arbejdsmarkedsuddannelser) vi tilbyder i efteråret På kan du se den række af AMU-uddannelser, vi er godkendt til at udbyde. Fleksible muligheder for virksomheden Ud over aktuelle AMU-uddannelser i kataloget her er vi altid parate til at være i dialog om kompetenceudviklingsbehov, både af kortere og længere forløb. Vi kan sammensætte forløb med udgangspunkt i enkelte medarbejdergrupper eller hele personalegrupper ud fra, hvilke indsatsområder I arbejder med lige nu. Vi kan gennemføre AMU-uddannelse på den enkelte virksomhed ved rekvirerede forløb. Dvs. at vi kan skræddersy kurser efter behov. I efterårets tilbud er enkelte AMU-uddannelser placeret i skolens afdeling i Holstebro. AMU-systemet giver mulighed for, at vi arbejder med fleksible tilrettelæggelsesformer. Det kan f.eks. være som splitforløb, delvis fjernundervisning, praksisforlagt undervisning på afdelingen/virksomheden. I efteråret udbyder vi de første AMU-uddannelser med delvis fjernundervisning på det pædagogiske område. Vi forventer at gøre det samme på social- og sundhedsområdet til foråret For ledige forsikrede I kataloget udbyder vi en uddannelsespakke inden for demensområdet. Du kan tilmelde dig hele pakken på 28 dage eller enkelte uddannelser. Pr. 1. januar 2015 har du som ledig ret til 6 ugers jobrettet uddannelse fra din første ledighedsdag. Reglen gælder for ufaglærte/ faglærte dagpengemodtagere samt dagpengemodtagere med en kort videregående uddannelse (KVU). Dette er et resultat af regeringens beskæftigelsesreform, som trådte i kraft 1. januar Kontakt din a-kasse eller dit jobcenter for yderligere information. IKV en mulighed for ansatte og ledige Er du interesseret i at få dine individuelle kompetencer vurderet i forhold til et efteruddannelsesforløb, hvor AMU indgår, kan du få lavet en IKV (individuel kompetencevurdering) med henblik på en mulig reduktion af uddannelseslængden i et AMU-forløb. En IKV tager udgangspunkt i din nuværende viden og kompetencer og omfatter f.eks. erhvervsfaglig og uddannelsesmæssig kompetence samt hobby og fritidsmæssige kompetencer. Vurderingen starter med en samtale, hvor du medbringer evt. dokumentation, som kan understøtte en afkortning af et kursus-/uddannelsesforløb. Hvis du ønsker en IKV eller blot ønsker at høre mere, kan du kontakte Social & SundhedsSkolen, Hernings kursus- og efteruddannelsesafdeling. KONSULENT Grethe Bech: / KOORDINATOR Jane Abildskov Barenholdt: / Vi ser frem til at byde velkommen på vores efteruddannelses aktiviteter! 2

3 SFORTEGNELSE 5... INNOVATION PÅ VELFÆRDSOMRÅDET 6...SUNDHED OG SYGDOM 7...POSTOPERATIV OBSERVATION OG PLEJE I HJEMMEPLEJEN TIDLIG OPSPORING AF SYGDOM ` ` 8...VEJLEDNING I FORFLYTNING ` ` 9...DEMENS MEDVIRKEN TIL REHABILITERING 10...UDDANNELSESPAKKE: 7 AMU-KURSER I ÉT FORLØB TIDLIG OPSPORING AF DEMENS 11...NEUROREHABILITERING AF SENHJERNESKADEDE 12...PERSONER MED DEMENS, AKTIVITETER OG LIVSKVALITET UHENSIGTMÆSSIG ADFÆRD OG UDADREAGEREN VED DEMENS 13...PALLIATIV OMSORG FOR MENNESKER MED DEMENS SAMARBEJDE MED PÅRØRENDE 15...MEDICIN BORGERE MED MISBRUGSPROBLEMER 16...UDVIDET MEDICINADMINISTRATION 17...INJEKTION AF MEDICIN PRAKTIKVEJLEDERKURSUS - SOSU ELEVER OG TILMELDING 3

4 INNOVATION PÅ VELFÆRDSOMRÅDET 4

5 LÆS MERE OM VORES UDDANNELSER PÅ SOSUHERNING.DK SOCIAL & SUNDHEDSSKOLEN HERNING INNOVATION PÅ VELFÆRDSOMRÅDET - fra idéudvikling til gennemførelse Går du rundt med en masse gode ideer til, hvordan man kan udvikle og forbedre praksis i hverdagen på velfærdsområdet, er det her fire dages forløb måske en rigtig god idé for at komme videre fra ide til virkeliggørelse. Vi har sammensat et kort og intensivt forløb, som består af to AMU-uddannelser om innovation. De skal ses som en slags byggesten, hvor man starter med idéudviklingen på to dage. I denne fase skal deltagerne arbejde med egne ideer/projekter, som samtidig skal være praksisnære situationer. Som eksempler kan nævnes: Hvordan får vi implementeret velfærdsteknologiske redskaber, så borgeren er inddraget? Hvordan involverer vi borgerne i handleplaner? Hvordan inddrager vi frivillige i arbejdet? Hvordan forbedrer vi medicingangene? Ernæringsområdet. Rehabilitering som gennemgående princip. Anvende digitale redskaber til at skabe struktur i hverdagen. FOREGÅR I HOLSTEBRO oktober november 2015 (2 x 2 dage) Kursusnummer: Tilmelding: Fagnr Undervisningssted: Holstebro-afdelingen Døesvej 70-76, Holstebro Forløbet er bygget op, så der er en pause efter de første to dage. Den sidste del handler om, hvordan man arbejder videre med at få sin idé/projekt gennemført og formidlet på egen arbejdsplads. 2 kurser - 1 AMU-uddannelse: Innovation med fokus på idéudvikling Innovation med fokus på gennemførelse og formidling Begrebsafklaring: Innovation i det daglige arbejde Redskaber og metoder til idégenerering i innovative processer Udfordringer i den innovative proces Hvordan igangsætte innovative processer Samarbejde med kolleger og/eller bruger/borger/barn/patient og evt. pårørende Om ressourcemæssig bæredygtighed og konsekvenser af innovative tiltag Formidling af innovative tiltag og medvirken til videndeling Uddannelsen retter sig mod faglærte og ufaglærte, som enten deltager i eller leder udviklingsarbejde i organisationer eller arbejder med ydelser under forandring inden for social- og sundhedssektoren og den pædagogiske sektor. Det kan være en god idé, at flere fra samme arbejdsplads deltager, og måske har I allerede en opgave, I ønsker at arbejde med på forløbet. 5 5

6 SUNDHED OG SYGDOM Sundhed og sygdom handler om mange forhold og ikke mindst forebyggelse, fremme sund livsstil og livskvalitet i forskellige livssituationer. Vi har valgt aktuelle og praksisnære AMU-uddannelser til efterårets katalog. Der er imidlertid en række relevante AMU-uddannelser, som retter sig til hele sundheds- og sygdomsområdet. Se nærmere beskrivelser på 6

7 LÆS MERE OM VORES UDDANNELSER PÅ SOSUHERNING.DK SOCIAL & SUNDHEDSSKOLEN HERNING POSTOPERATIV OBSERVATION OG PLEJE I HJEMMEPLEJEN På uddannelsen er der fokus på deltagerens evne til at observere, vurdere og dokumentere samt handle hensigtsmæssigt ved afvigelser ift. det normale postoperative forløb. Et intensivt forløb både ift. kendte komplikationer og den sidste nye viden om optimal smertebehandling og ernæring m.m august 2015 (3 dage) Kursusnummer: Observation, vurdering og dokumentation Optimal smertebehandling, ernæring, sonde og kateter Tilrettelæggelse af forebyggende indsats Sundhedsfremmende indsats Tværfagligt samarbejde T Uddannelsen retter sig mod social- og sundhedsassistenter og kan desuden være relevant for faglærte og ufaglærte, der arbejder inden for social- og sundhedsområdet i primærsektoren, f.eks. hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, ældre- og plejeboliger samt aflastnings- og korttidspladser. Tilmelding: Fagnr TIDLIG OPSPORING AF SYGDOM Der er mange gode grunde til, at man som fagperson til stadighed har fokus på observation og tidlig opsporing af sygdomme. Er du sikker nok på din viden og evne til tidlig opsporing af sygdomstegn som f.eks. KOL, demens, delir, diabetes, obstipation, underernæring, osteoporose, tromboser m.fl. Der er krav til både ens observationsevne, dokumentation og videregivelse af informationer i det tværfaglige samarbejde for at målrette tidlig forebyggende og sundhedsfremmende indsats. Hvad er forskellen på objektive og subjektive observationer? Hvordan skærpes evnen til at observere en ændring i sundhedstilstanden ved at have fokus på funktionsevne og ernæringstilstande? Hvilke opmærksomhedspunkter er vigtige i forhold til en given adfærd? Viden om anatomi og fysiologi til identifikation af kliniske indikatorer Fokus på funktionsevne og ernæringstilstand Tværfagligt samarbejde Visioner for eget arbejde med tidlig opsporing af sygdom Uddannelsen retter sig mod socialog sundhedshjælpere og kan være relevant for faglærte og ufaglærte, der arbejder inden for social- og sundhedsområdet i primærsektoren, f.eks. hjemmeplejen, ældre- og plejeboliger og aflastningspladser. 7 FOREGÅR I HOLSTEBRO september 2015 (5 dage) Kursusnummer: Tilmelding: Fagnr Undervisningssted: Holstebro-afdelingen Døesvej 70-76, Holstebro 7

8 SOCIAL & SUNDHEDSSKOLEN HERNING LÆS MERE OM VORES UDDANNELSER PÅ SOSUHERNING.DK VEJLEDNING I FORFLYTNING oktober november 2015 (2 x 3 dage) Kursusnummer: Tilmelding: Fagnr Uddannelsen gør deltagerne i stand til på baggrund af analyse og vurdering af forflytninger at vejlede i forflytning, således at motivation til forandring og udvikling øges i den forflytningsmæssige praksis. Analyse og vurdering af forflytning Vejledning, formidling, undervisning og instruktion Rollen som forflytningsvejleder Indsamling af ny viden og brug af faglige netværk Social- og sundhedshjælpere, socialog sundhedsassistenter, pædagogiske assistenter eller ufaglærte, som har erfaring og viden om forflytning og enten varetager eller ønsker at varetage jobfunktionen med vejledning om forflytningsmæssig praksis. Enten inden for social- og sundhedsområdet eller det pædagogiske område, herunder voksenhandicapområdet. MEDVIRKEN TIL REHABILITERING september 2015 (3 dage) Kursusnummer: I dag er det helt centralt, at man som ansat på ældreområdet har rehabiliteringstænkningen med i sin praksis. At man kan medvirke til at skabe rammerne for et selvstændigt og meningsfuldt liv for borgeren. På denne AMU-uddannelse er der fokus på og opdatering af nyeste viden inden for relevante faglige områder for rehabilitering. Tilmelding Fagnr Tværfaglig tilrettelæggelse af dagliglivet Støttemuligheder Genoptræningsprincipper Reaktioner hos borgeren Rammerne for et selvstændigt liv Uddannelsen retter sig mod socialog sundhedsassistenter og kan være relevant for andre medarbejdere, der arbejder med borgere med kroniske sygdomme inden for social- og sundhedsområdet. 8 8

9 DEMENS Pleje og omsorg er en vigtig behandlingsindsats for mennesker med demens. I dag er der i region Midtjylland ca mennesker, som er ramt af demens, og man forudser en stigning i det tal. I vores uddannelsespakke om demens kommer deltageren bl.a. omkring forståelsen for demensramtes liv, situation og reaktionsmønstre, bedre hverdagsliv for demensramte og pårørende samt hensigtsmæssig reaktion på forskellige demenstyper. 9

10 SOCIAL & SUNDHEDSSKOLEN HERNING LÆS MERE OM VORES UDDANNELSER PÅ SOSUHERNING.DK BØRN OG NATUR UDDANNELSESPAKKE ELLER ENKELTE AMU-UDDANNELSER? For pædagogmedhjælpere, dagplejere og familieplejere med erfaring i arbejdet med børn Vi udbyder i efteråret 2015 en række relevante AMU-uddannelser i én samlet pakke, aktuelt f.eks. for ledige og forsikrede dagpengemodtagere. Du kan henvende dig i din arbejdsløshedskasse og høre om mulighederne for at deltage i hele pakken, som er på 28 dage. Både som ansat og ledig kan du vælge de relevante enkelte AMU-uddannelser, hvor du ønsker at styrke dine kompetencer. AMU-uddannelserne udbydes i perioden: 9. november til 17. december HØR MERE: kontakt adm. medarbejder, Hanne Kjær: telefon eller mail TIDLIG OPSPORING AF DEMENS Tidspunkt: november 2015 (3 dage) Kursusnummer: Tilmelding Fagnr Uddannelsen har fokus på konkrete værktøjer til arbejdet med opsporing af demens i omsorgsarbejdet. Kendskab til de tidligste advarselssignaler om begyndende demens Videreformidling af observationer til relevante samarbejdspartnere Symptomer, der kan forveksles med demens Samspillet med personer med demens 10 Det forudsættes, at deltagerne udøver jobfunktioner inden for social- og sundhedsområdet.

11 LÆS MERE OM VORES UDDANNELSER PÅ SOSUHERNING.DK SOCIAL & SUNDHEDSSKOLEN HERNING NEUROREHABILITERING AF SENHJERNESKADEDE Fokus er på, hvordan deltageren i det daglige social- og sundhedsarbejde kan medvirke ved rehabilitering af den senhjerneskadede borger for at sikre borgerens bedst mulige fysiske, psykiske, kognitive og sociale funktionsevne. I det arbejde kan deltageren tage udgangspunkt i den senhjerneskadedes diagnose og anvende neuropædagogiske rehabiliteringsmetoder og tilrettelægge arbejdet ud fra de behov og mål, der fremgår af borgerens neurorehabiliteringsplan. 12., 13. og 16. november 2015 (3 dage) Kursusnummer: Tilmelding: Fagnr Senhjerneskader, herunder hjernens anatomi og fysiologi Neuropædagogisk tilgang i arbejdet med senhjerneskadede Metoder inden for neurorehabilitering Om at inddrage borgeren og de pårørendes ressourcer Social- og sundhedsassistenter og andre medarbejdere i lignende jobfunktioner, der arbejder inden for det neuropædagogiske fagspeciale i enten kommunalt regi eller på sygehuset

12 SOCIAL & SUNDHEDSSKOLEN HERNING LÆS MERE OM VORES UDDANNELSER PÅ SOSUHERNING.DK BØRN OG NATUR For pædagogmedhjælpere, dagplejere og familieplejere med erfaring i arbejdet med børn PERSONER MED DEMENS, AKTIVITETER OG LIVSKVALITET Målgruppe: Medarbejdere, der arbejder i job eller søger job svarende til social- og sundhedhjælpere, henholdsvis social- og sundhedsassistenter m.fl. og personer, der har erfaring med arbejdet med demensramte. Det er centralt i arbejdet med demente borgere, at man har opmærksomhed på og handler på de behov og ønsker, som den demensramte udtrykker. Desuden er det essentielt, at man er i stand til at skabe vilkår for udvikling af nye livsaktiviteter og sociale relationer for personer med demens. Identitetsbegrebet generelt og specifikt i forhold til personer med demens. Personlighed, livshistoriens betydning for aktivitet, individuelt tilpassede aktiviteter. Mestringsbegrebet, behov for stærk, middel eller let fokuserende aktiviteter, flow-teorien m.v. Mindearbejde: livshistorien, evt. studiebesøg på et museum, erindringskasser, hverdagsliv i forskellige årtier, musik, sang og dans m.v. Kommunikationsformer og -muligheder målrettet personer med demens; f.eks. matching, guiding, spejling, afledning, mismatching og berøring Samarbejdet med pårørende m.v november 2015 (5 dage) Kursusnummer: Tilmelding: Fagnr BØRN OG UNGE MED ADFÆRDSFORSTYRRELSER Målgruppe: Pædagogmedhjælpere, dagplejere, omsorgsmedhjælpere, værkstedsassistenter, klubmedarbejdere, UHENSIGTMÆSSIG ADFÆRD OG UDADREAGEREN VED DEMENS familieplejere og medhjælpere i døgntilbud Målgruppe: Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter og tilsvarende målgrupper. Social- og sundhedspersonale, der arbejder med mennesker med demens, lærer at arbejde forebyggende og dæmpende i forhold til uhensigtsmæssig og udadreagerende adfærd (BPSD). Dette ud fra en forståelse af den demente borgers situation, herunder selve den neurologiske hjerneskade, evt. somatiske årsager og betydningen af miljøet og konteksten omkring borgeren. Hvilken betydning har den neurologiske hjerneskade? Hvordan arbejder vi forebyggende ift. udadreageren ved demens? Hvordan skelner vi mellem vrangforestillinger, aggressivitet, angst og fobier? Hvad er døgn- og aktivitetsforstyrrelser? Hvad er delir? Dilemmaer og omsorgspligt/omsorgssvigt 30. nov dec (5 dage) Kursusnummer: Tilmelding: Fagnr

13 LÆS MERE OM VORES UDDANNELSER PÅ SOSUHERNING.DK SOCIAL & SUNDHEDSSKOLEN HERNING PALLIATIV OMSORG FOR MENNESKER MED DEMENS Der er heldigvis i dag meget mere fokus på den palliative omsorg for mennesker med demens. På denne uddannelse handler det blandt andet om at kunne identificere symptomer på, at mennesker med demens er døende. Desuden kan man selvstændigt og i samarbejde med andre yde en helhedsorienteret pleje, medvirke til en værdig livsafslutning og forebygge unødig hospitalsindlæggelse. Hvornår er en borger døende? Viden om palliation og demens Hvordan kan vi forebygge indlæggelser? Hvilket tværfagligt samarbejde er der oftest brug for? Medvirken til udvikling af handleplan Etiske overvejelser i forhold til demensramte borgere og døden Social- og sundhedshjælpere og -assistenter og tilsvarende grupper, der har erfaring med at arbejde med mennesker med demens. F.eks. fra hjemmeplejen, på skærmede enheder for demente, aflastningspladser, socialpsykiatriske afdelinger for misbrugsrelateret demens m.m november 2015 (4 dage) Kursusnummer: Tilmelding Fagnr

14 SOCIAL & SUNDHEDSSKOLEN HERNING LÆS MERE OM VORES UDDANNELSER PÅ SOSUHERNING.DK december 2015 (3 dage) Kursusnummer: SAMARBEJDE MED PÅRØRENDE Formålet med denne AMU-uddannelse er, at deltagerne får styrket deres færdigheder i at indgå og udvikle det professionelle samarbejde med pårørende med udgangspunkt i og forståelse for borgerens og de pårørendes livssituation, forudsætninger og ønsker. Tilmelding: Fagnr Etablere og indgå i et konstruktivt samarbejde med pårørende Udvikle samspillet mellem fagprofessionel, pårørende og borger Anvende metoder, der understøtter den professionelle relation Uddannelsen henvender sig til socialog sundhedshjælpere i hjemmeplejen og på plejecentre samt til social- og sundhedsassistenter ansat i den primære og den sekundære sundhedssektor. BORGERE MED MISBRUGSPROBLEMER december 2015 (5 dage) Kursusnummer: Hvordan genkender man tegn og signaler hos borgere med misbrugsproblemer? Deltagerne får bl.a. kendskab til fysiske, psykiske og sociale problemstillinger i forhold til misbrug. Du lærer desuden om egen rolle og om at inddrage samarbejdspartnere og videregive relevante observationer. tilmelding Fagnr Tegn og signaler på misbrug Fysiske, psykiske og sociale problematikker i forhold til misbrug Egen rolle og inddragelse af relevante samarbejdspartnere Målgruppen for uddannelsen er faglærte og ufaglærte medarbejdere, der varetager pleje- og omsorgsarbejde for og med borgere med misbrugsproblemer. Medarbejderne kan eksempelvis være social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, pædagogiske assistenter m.fl

15 BØRN OG NATUR For pædagogmedhjælpere, dagplejere og familieplejere med erfaring i arbejdet med børn MEDICIN 15

16 SOCIAL & SUNDHEDSSKOLEN HERNING LÆS MERE OM VORES UDDANNELSER PÅ SOSUHERNING.DK UDVIDET MEDICINADMINISTRATION 6 MDR. ERFARING ANBEFALES! Tidspunkt: september september 2015 (2 x 4 dage) Kursusnummer: Tilmelding: Fagnr Uddannelsen består af to forskellige AMU-uddannelser, som vi har lagt sammen til i alt 8 dage. Det er AMU-uddannelsen Medicinadministration og Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet. På forløbet vil der være vekselvirkning mellem opdateret teori og praksis kombineret med konkret casearbejde. 2 kurser - 1 AMU-uddannelse: Medicinadministration Medvirken ved lægemidelbrug i omsorgsarbejdet Ansvar og kompetence Sundhedsfremme og forebyggelse Telemedicin Utilsigtede hændelser Sundhedsfaglig dokumentation Naturlægemidler, kosttilskud og homøopatiske lægemidler Forgiftningstilstande og delir Gældende lovgivning og instrukser Pædagogiske metoder og medicingivning holdninger og værdier i forhold til brug af lægemidler Tværfagligt samarbejde Samfundssyn, Social- og sundhedsassistenter ansat i den primære og sekundære sundhedssektor. Der anbefales mindst 6 måneders praktisk erfaring.

17 LÆS MERE OM VORES UDDANNELSER PÅ SOSUHERNING.DK SOCIAL & SUNDHEDSSKOLEN HERNING INJEKTION AF MEDICIN Denne AMU-uddannelse kan tages som supplement til Udvidet Medicinadministration eller som enkeltstående uddannelse. Der er fokus på, at du som deltager efter uddannelsen kan gennemføre en injektion hygiejnisk og sikkerhedsmæssigt korrekt i henhold til gældende retningslinjer, at du kan vælge injektionssted og -teknik samt informere borgeren om dine handlinger. Udføre subkutan og intramuskulær injektion af almen somatiske lægemidler og mest anvendte psykofarmica Vælge injektionssted Teknik om lægemidlers lokale virkning og bivirkning ved injektion Gennemføre en injektion hygiejnisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt Tidspunkt: 22. september 2015 (1 dag) Kursusnummer: Uddannelsen retter sig mod personer, der har erfaring fra arbejdet som social- og sundhedsassistent. Det forudsætter blandt andet, at man har tidligere erhvervet viden om lægemidlers virkning og bivirkning, viden om hud og musklers anatomi og fysiologi. NYHED! 17 Tilmelding: Fagnr

18 LÆS MERE OM VORES UDDANNELSER PÅ SOSUHERNING.DK SOCIAL & SUNDHEDSSKOLEN HERNING 21. sep okt (15 dage) Kursusnummer: Tilmelding: Fagnr Deltagerbetaling: 698 kr. PRAKTIKVEJLEDERKURSUS - SOSU ELEVER Sammenhæng og samspil mellem skole og praktikforløb er afgørende for at skabe en god uddannelse for eleverne. Vi har mulighed for at udbyde flere AMU-uddannelser, som indeholder relevante emner om vejledning og vejlederens rolle og opgaver. F.eks. er der kortere AMU-uddannelser, som man kan supplere et tidligere erhvervet praktikvejlederkursus med, så som Kollegial supervision, Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere, Medarbejderens personlige ressourcer i jobbet, Innovation og idé udvikling m.fl. 3 kurser - 1 AMU-uddannelse: Praktikvejledning af PAU- & sosu-elever Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling Interkulturel kompetence i jobudøvelsen Egen vejlederrolle i vejledningssituationen Hvordan iscenesættes et godt læringsmiljø med afsæt i viden om unges forskellighed? Hvordan medvirke til, at eleven udvikler færdigheder, viden og holdninger ift. jobbets krav Hvordan spottes og håndteres kulturbetingede adfærdsformer og forventninger? Arbejde med planlægning, gennemførelse og evaluering af læringsforløb for elever med særlige læringsmæssige forudsætninger Finde inspiration i egne og andres gode vejledningsforløb Bruge sprog på en måde, der rækker ud, berører og viser vej Medarbejdere, der som en del af deres jobfunktion arbejder med vejledning af elever inden for det pædagogiske område eller social- og sundhedsområdet

19 OG TILMELDING TILMELDING: Tilmelding skal ske senest 5 uger før udannelsens start. Optagelse sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne. Er fristen overskredet - ring og hør, om der er plads. Der kræves minimum 18 deltagere for gennemførelse af kurset. Tilmelding kan udelukkende foretages på En oversigt over de kurser, der udbydes af Social & SundhedsSkolen, Herning, kan ses ved at taste i find kurser. OBS! Når du tilmelder en medarbejder uden navngivning, bliver tilmeldingen kun registreret som en reservation - ikke som en endelig tilmelding. Reservationen er til rådighed to uger fra tilmeldingen. Har du mod forventning ikke navngivet pladsen med et korrekt CPR-nummer, bliver reservationen annulleret. Selvstændige erhvervsdrivende og arbejdsgivere, der tilmelder deltagere til kurser, skal foretage tilmeldingen digitalt. For at få VEU-godtgørelse er det obligatorisk for arbejdsgiver selv at søge godtgørelse på. Ledige skal ringe til skolen eller jobcentret efter en særlig blanket til selvvalgt uddannelse. : Alle kan optages på AMU. AMU er udviklet for kortuddannede, dvs. ikke-faglærte og faglærte. Andre med mellemlang/videregående uddannelse kan deltage mod betaling, med mindre de ikke har brugt den videregående uddannelse de sidste fem år. UDDANNELSESBEVIS: Når du har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat, modtager du et uddannelsesbevis. AFMELDING / AFBUDSGEBYR: Meld afbud så tidligt som muligt, enten skriftligt eller telefonisk, så vi har mulighed for at tilbyde pladsen til en anden. Ved afbud 1 uge før kursusstart er gebyret på 1500 kr. for kurser med en varighed på 1-5 dage, og på 2500 kr. for kurser med en varighed på mere end 5 dage. Ved udeblivelse på 1. kursusdag opkræves gebyr på 2500 kr. for kurser med varighed på 1-5 dage og 3500 kr. for kurser med en varighed på mere end 5 dage. (Der tages forbehold for, at priserne kan ændres i løbet af 2015). Afbudsgebyret bortfalder, hvis der sendes en anden person. SÆRLIGE AFVIKLINGSFORMER: En anden vigtig ændring er fleksibel afvikling. Dvs., at virksomhederne sammen med skolen har mulighed for at aftale et tillæg ud over normalprisen for til gengæld at imødekomme særlige ønsker i forhold til afholdelses- og tilrettelæggelsesformer m.v.. Prisen for en fleksibel afvikling bliver højst 750 kr. pr. kursusuge pr. deltager. KØB AF TOMME PLADSER: Skole og arbejdsgiver kan aftale en pris, hvor arbejdsgiver betaler op til minimum antal, således at kurset gennemføres, selvom der tilmeldes få kursister/medarbejdere. KOST OG LOGI 450 kr. pr. døgn til både kost og logi med dokumentation, kun til personer i målgruppen. 19

20

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder Omsorgsmedhjælper Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at få efteruddannelse I overenskomsten er det aftalt, at du skal have en skriftlig udviklingsplan, og den kan fint

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever LOKAL UNDERVISNINGPLAN for SSH-elever Indholdsfortegnelse Formål med uddannelsen s.1 1.0 Praktikken s.2 1.1 Formål med uddannelsen s.2 1.2 Praktikstedets syn på læring 1.3 Praktikstedets pædagogiske overvejelser

Læs mere

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Forfattere: Pernille Byskov, Bo Smith, Allan Christiansen, Michael Bech Petersen, Inger-Marie Hansen, Helle Liedecke, Carina Robanke, Anne Grethe

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Marianne Mose Bentzen December 2012. Version 1.0. - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

KOMPETENCE UDVIKLING SOSU ASSISTENTER

KOMPETENCE UDVIKLING SOSU ASSISTENTER KOMPETENCE UDVIKLING SOSU ASSISTENTER AMU baseret efteruddannelse for social og sundhedsassistenter BILAG 2 Dokumentation og data TUP projekt 2006 2008 Uddannelsesstruktur for sosu assistenter Social og

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Nye tider nye krav side 4 Sygeplejerskers faglige ansvar i det danske sundhedsvæsen side 6 Udfordringer

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER 2012 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere