Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)"

Transkript

1 Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) I medfør af 20, stk. 5, 37, stk. 6, og 54, stk. 2, i lov nr. 362 af 19. maj 2004 om forsikringsformidling fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på: 1) Forsikringsmæglervirksomheder. 2) Genforsikringsmæglervirksomheder. 3) Forsikringsagentvirksomheder, der indgår aftale med en underagentvirksomhed om formidling af forsikringsprodukter. 4) Administrationsselskaber, der handler på vegne af forsikringsagentvirksomheder omfattet af nr. 3. Kapitel 2 Forsikringsmæglervirksomheders og genforsikringsmæglervirksomheders ansvarsforsikring og garantistillelse. 2. Det er en betingelse for at udøve virksomhed som forsikringsmægler eller genforsikringsmægler, at der foreligger en erklæring fra et forsikringsselskab om, 1) at virksomheden er dækket af en ansvarsforsikring, 2) at forsikringsselskabet hæfter umiddelbart over for skadelidte for det erstatningsansvar, virksomheden ifalder ved uagtsomt forhold udvist af virksomheden eller nogen, denne hæfter for 3) at ansvarsforsikringen dækker virksomhedens aktiviteter i alle lande inden for Den Europæiske Union og lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, og at 4) ansvarsforsikringens dækningssum er på mindst 1 mill. euro pr. skadestilfælde og på mindst 1.5 mill. euro for alle skadetilfælde pr. forsikringsår med en selvrisiko på højst kr. pr. forsikringsbegivenhed, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. I virksomheder med 10 eller flere registrerede forsikringsmæglere skal ansvarsforsikringen have en samlet dækningssum pr. forsikringsår på mindst 20 mill. kr. med en selvrisiko på højst kr. pr. forsikringsbegivenhed. Stk. 3. Er ansvarsforsikringen for den enkelte virksomhed etableret som led i en kollektiv ordning omfattende flere samarbejdende virksomheder eller som medlem af en brancheforening gælder de i stk. 1, nr. 4, anførte dækningssummer for hver deltagende virksomhed jf. dog stk Det er endvidere en betingelse, 1

2 1) at ansvarsforsikringen indeholder dækning for en genikrafttrædelse af dækningssummen i tilfælde af, at denne måtte blive udtømt som følge af en eller flere skader i et forsikringsår (policedækket reinstatement), 2) at ansvarsforsikringen indeholder ret for virksomheden til ved forsikringens ophør som følge af virksomhedens ophør at forsikre sig mod en på forhånd aftalt præmie mod erstatningskrav, der er rejst eller anmeldt senest 5 år efter virksomhedens ophør, jf. 4, stk. 1, og 3) at ansvarsforsikringen i forhold til tredjemand dækker erstatningskrav, der er rejst eller anmeldt senest 5 år efter ansvarsforsikringens ophør, i det omfang disse erstatningskrav ikke er dækket ved ny forsikring. 4. Ved en virksomheds ophør skal virksomheden tegne en forsikring, der dækker erstatningsansvar i forbindelse med erstatningskrav, der er rejst eller anmeldt senest 5 år efter virksomhedens ophør. Stk. 2. Selvom den i stk. 1 omhandlede forsikring ikke tegnes, eller ansvarsforsikringen ophører af anden grund end virksomhedens ophør og uden at ny ansvarsforsikring af samme omfang er tegnet i et andet forsikringsselskab, hæfter forsikringsselskabet for tredjemands krav, der er rejst eller anmeldt mod virksomheden senest 5 år efter ansvarsforsikringens ophør, i det omfang disse erstatningskrav ikke er dækket af ny forsikring. Stk. 3. I forhold til tredjemand kan en ansvarsforsikring kun bringes til ophør på anmodning af forsikringsselskabet fra en bestemt dato, som ikke kan indtræde tidligere end en måned efter anmodningens modtagelse i Finanstilsynet. 5. Ved indsendelse af forsikringserklæring indestår forsikringsselskabet for, at ansvarsforsikringen opfylder reglerne i 2, 3 og 4, stk. 2. Forsikringsselskabets erklæring afgives på en af Finanstilsynet udarbejdet formular. 6. For virksomheder, der har en forbindelse som angivet i lov om finansiel virksomhed 5, stk. 1, nr. 6 og 7, til selskaber uden vedtægtsmæssigt hjemsted her i landet, tager Finanstilsynet s konkret stilling til om indhold og omfang af en etableret forsikringsdækning svarer til reglerne i 2, 3 og 4, stk En virksomhed kan til opfyldelse af reglerne i 2-4 i stedet tegne en garantistillelse i et pengeinstitut. Stk. 2. Ved indsendelse af garantierklæring indestår pengeinstituttet for, at garantistillelsen opfylder reglerne i 2, 3 og 4, stk. 2. Garantistillers erklæring afgives på en af Finanstilsynet udarbejdet formular. Kapitel 3 Forsikringsagentvirksomheders og administrationsselskabers ansvarsforsikring og garantistillelse 8. Det er en betingelse for, at en forsikringsagentvirksomhed eller et administrationsselskab kan indgå aftale med en underagentvirksomhed eller et administrationsselskab om på forsikringsagentvirksomhedens vegne at formidle de mellem parterne aftalte forsikringsprodukter, at der foreligger en erklæring fra et forsikringsselskab om, 1) at forsikringsagentvirksomheden eller administrationsselskabet er dækket af en ansvarsforsikring, 2) at forsikringsselskabet hæfter umiddelbart over for skadelidte for det erstatningsansvar, forsikringsagentvirksomheden eller administrationsselskabet ifalder ved uagtsomt forhold 2

3 udvist af underagentvirksomheden eller administrationsselskabet eller nogen, denne hæfter for, 3) at ansvarsforsikringen dækker forsikringsagentvirksomhedens eller administrationsselskabets aktiviteter i alle lande inden for Den Europæiske Union og lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, og 4) at ansvarsforsikringens dækningssum er på mindst 1 mill. euro pr. skadestilfælde og på mindst 1.5 mill. euro for alle skadetilfælde pr. forsikringsår. med en selvrisiko på højst kr. pr. forsikringsbegivenhed. Stk. 2. Er ansvarsforsikringen for den enkelte forsikringsagentvirksomhed eller administrationsselskab etableret som led i en kollektiv ordning omfattende flere samarbejdende forsikringsagentvirksomheder eller administrationsselskaber eller etableret som medlem af en brancheforening gælder de i stk. 1, nr. 4, anførte dækningssummer for hver enkelt forsikringsagentvirksomhed eller administrationsselskab. 9. Det er endvidere en betingelse, 1) at ansvarsforsikringen indeholder dækning for en genikrafttrædelse af dækningssummen i tilfælde af, at denne måtte blive udtømt som følge af en eller flere skader i et forsikringsår (policedækket reinstatement), 2) at ansvarsforsikringen indeholder ret for forsikringsagentvirksomheden eller administrationsselskabet til ved forsikringens ophør som følge af forsikringsformidlingsaftalens ophør at forsikre sig mod en på forhånd aftalt præmie mod erstatningskrav, der er rejst eller anmeldt senest 5 år efter forsikringsformidlingsaftalens ophør, jf. 10, stk. 1, og 3) at ansvarsforsikringen i forhold til tredjemand dækker erstatningskrav, der er rejst eller anmeldt senest 5 år efter ansvarsforsikringens ophør, i det omfang disse erstatningskrav ikke er dækket ved ny forsikring. 10. Ved en forsikringsformidlingsaftales ophør skal forsikringsagentvirksomheden eller administrationsselskabet tegne en forsikring, der dækker erstatningsansvar i forbindelse med erstatningskrav, der er rejst eller anmeldt senest 5 år efter forsikringsformidlingsaftalens ophør. Stk. 2. Selvom den i stk. 1 omhandlede forsikring ikke tegnes, eller ansvarsforsikringen ophører af anden grund end forsikringsformidlingsaftalens ophør og uden at ny ansvarsforsikring af samme omfang er tegnet i et andet forsikringsselskab, hæfter forsikringsselskabet for tredjemands krav mod forsikringsagentvirksomheden eller administrationsselskabet, der er rejst eller anmeldt senest 5 år efter ansvarsforsikringens ophør, i det omfang disse erstatningskrav ikke er dækket af ny forsikring. Stk. 3. I forhold til tredjemand kan en ansvarsforsikring kun bringes til ophør på anmodning af forsikringsselskabet fra en bestemt dato, som ikke kan indtræde tidligere end en måned efter anmodningens modtagelse i Finanstilsynet. 11. Ved afgivelse af forsikringserklæring til forsikringsagentvirksomheden eller administrationsselskabet indestår forsikringsselskabet for, at ansvarsforsikringen opfylder reglerne i 8, 9 og 10, stk. 2. Forsikringsselskabets erklæring afgives på en af Finanstilsynet udarbejdet formular. 12. For forsikringsagentvirksomheder eller administrationsselskaber, der har en forbindelse som angivet i lov om finansiel virksomhed 5, stk. 1, nr. 6 og 7, til selskaber uden vedtægtsmæssigt hjemsted her i landet, tager Finanstilsynet s konkret stilling til om indhold og omfang af en etableret forsikringsdækning svarer til reglerne i 8, 9 og 10, stk. 2. 3

4 13. En forsikringsagentvirksomhed eller et administrationsselskab kan til opfyldelse af reglerne i 8-10 i stedet tegne en garantistillelse i et pengeinstitut. Stk. 2. Ved afgivelse af garantierklæring til forsikringsagentvirksomheden eller administrationsselskabet indestår pengeinstituttet for, at garantistillelsen opfylder reglerne i 8, 9 og 10, stk. 2. Garantistillers erklæring afgives på en af Finanstilsynet udarbejdet formular. Kapitel 4 Betroede midler 14. Såfremt en virksomhed omfattet af 1, som led i forsikringsformidlingsvirksomheden modtager betroede midler, skal disse indsættes på en særskilt konto i et pengeinstitut (klientkonto), der omfattes af en garanti, jf. kapitel 5. Stk. 2. En forsikrings og genforsikringsmæglervirksomhed skal samtidig med ansøgning om tilladelse til Finanstilsynet indsende bevis for oprettelse af klientkonto, såfremt sådanne midler modtages. 15. På en klientkonto skal indsættes beløb, herunder præmier og forsikringsudbetalinger, som virksomheden modtager som led i forsikringsformidlingsvirksomheden, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Beløb, der er dækket af en frigørelsesattest fra et forsikringsselskab, og som virksomheden modtager fra eller skal tilsvare forsikringsselskabet, kan ikke indsættes på klientkontoen. Stk. 3. Provision, herunder forskud herpå, samt andre vederlag, som virksomheden modtager som led i forsikringsformidlingsvirksomheden, skal uden unødigt ophold fraføres klientkontoen. 16. En klientkonto oprettes i forsikringsformidlingsvirksomhedens navn og er undergivet virksomhedens rådighed. 17. En klientkonto må kun oprettes i pengeinstitutter, som ved en af Finanstilsynet godkendt erklæring har forpligtet sig til at overholde bestemmelserne i stk. 2. Stk. 2. Uanset muligt andet mellemværende med forsikringsformidlingsvirksomheden eller nogen af dennes kunder skal pengeinstituttet ikke ved modregning eller på anden måde kunne disponere over noget på en klientkonto stående beløb, som er fornødent til at dække forsikringsformidlingsvirksomhedens tilsvar til tredjemand for betroede midler. 18. På klientkontoen skal alle betroede midler indsættes senest førstkommende bankdag efter modtagelsen, herunder beløb der indbetales til forsikringsformidlingsvirksomheden til afholdelse af udlæg for klienten. Stk. 2. Undtaget herfra er beløb, som umiddelbart efter modtagelsen anvendes til udbetaling for vedkommende berettigedes regning. 19. Enhver forsikringsformidlingsvirksomhed skal føre en oversigt over betroede midler. Forsikringsformidlingsvirksomheden skal have udarbejdet en forretningsgang, der sikrer en korrekt registrering af betroede midler. 20. Finanstilsynet kan til enhver tid og uden angivelse af grund pålægge en forsikringsformidlingsvirksomhed indenfor en af Finanstilsynet fastsat kort frist at indsende en erklæring om størrelsen af forsikringsformidlingsvirksomhedens samlede tilsvar af betroede midler forsynet med erklæring af en statsautoriseret eller registreret revisor. 4

5 Stk. 2. Har en forsikringsformidlingsvirksomheds klientkontobogføring, jf. 19, været mangelfuld eller har forsikringsformidlingsvirksomheden i øvrigt overtrådt reglerne om behandling af betroede midler, kan Finanstilsynet pålægge forsikringsformidlingsvirksomheden for en af Finanstilsynet fastsat periode eller indtil videre at indsende klientkontoerklæring hvert kvartal eller med andet af tilsynet fastsat interval. Kapitel 5 Garantistillelse for betroede midler. 21. Det er en betingelse for, at en forsikringsformidlingsvirksomhed omfattet af 1, kan modtage betroede midler, jf. kapitel 4, at der foreligger en erklæring fra et forsikringsselskab eller pengeinstitut om, at 1) garantistiller som selvskyldner indestår for krav på betaling af betroede midler, jf. kap. 4 som kan rettes mod forsikringsformidlingsvirksomheden i anledning af dennes virksomhed som forsikringsformidler, 2) garantistillelsen efter sit indhold giver den sikrede et direkte krav mod garantistiller, 3) garantistillelsen skal dække krav, som vedrører midler betroet fra og med den dato, garantien træder i kraft, og indtil den bringes til ophør (garantiperioden), jf. 23, og at 4) garantistillelsen ikke er underkastet andre begrænsninger end de efter denne bekendtgørelse tilladte. Stk. 2. Er garantistillelsen for den enkelte forsikringsformidlingsvirksomhed etableret som led i en kollektiv ordning omfattende flere virksomheder, kan garantistiller være en selvstændig fond eller forening, såfremt fonden eller foreningens tilsagn er således afdækket, at der efter en konkret vurdering af Finanstilsynet findes til hver en tid at foreligge en tilsvarende sikkerhed som efter stk Garantistillelsen kan begrænses beløbsmæssigt, således at samtlige krav vedrørende hvert enkelt år af garantiperioden kun dækkes med et vist beløb, som skal være på mindst 2 mill. kr. pr. forsikringsformidlingsvirksomhed. Stk. 2. Beløbsgrænsen i stk. 1 reduceres ikke, selv om garantien stilles for en kortere periode end 1 år. 23. Garantistillelsen kan begrænses tidsmæssigt således, at den kun dækker krav, der rejses over for garantistiller senest 5 år efter afslutningen af den opgave, som udløser kravet. Stk. 2. Fristen i stk. 1 suspenderes ved sikredes retsforfølgning mod forsikringsformidlingsvirksomheden. 24. Garantierklæringen efter 21 skal udarbejdes af det pågældende forsikringsselskab eller pengeinstitut. Garantierklæringen skal afgives på en af Finanstilsynet udarbejdet formular. Stk. 2. Ved indsendelse af garantierklæring indestår garantistiller for, at garantistillelsen opfylder reglerne i Stk. 3. Garantistillelsen kan kun bringes til ophør på anmodning af garantistiller med virkning fra en bestemt dato, som ikke kan indtræde tidligere end en måned efter anmodningens modtagelse i Finanstilsynet.Garantistiller kan dog forlange, at garantistillelsen bringes til ophør ugedagen efter anmodningens modtagelse i Finanstilsynet, såfremt anmodningen er begrundet i forsikrings formidlingsvirksomhedens svigagtige forhold. 5

6 Kapitel 6 Straffebestemmelser 25. Overtrædelse af 2-4, 8-10, 14, 15, 17-22, og 24 straffes med bøde. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Kapitel 7 Ikrafttrædelses- overgangs og revisionsbestemmelser 26. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Samtidig ophæves bekendtgørelse nr af 14. november 2004 om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler. 27. Uanset 26 kan virksomheder omfattet af 1, nr. 1 og 2 opretholde eksisterende ansvarsforsikringer, der afviger fra denne bekendtgørelses kapitel 2 indtil den 1. juli Stk. 2. Uanset kapitel 3-5 forbliver aftaler om forsikringsformidling, som en forsikringsagentvirksomhed eller et administrationsselskab har indgået med en underagentvirksomhed eller et administrationsselskab i kraft indtil den 1. juli De i 2, stk. 1, nr. 4 og 8, stk. 1, nr. 4 angivne beløb revideres regelmæssigt, første gang den 15. januar 2010 og derefter 5 år efter den foregående revision. Stk. 2. Revision af de pågældende beløb sker med den procentvise ændring af det europæiske forbrugerprisindeks for perioden fra den 15. januar 2005 og til den 15. januar 2010 eller fra datoen for den foregående revision til den nye revision og rundes op til nærmeste hele euro. Finanstilsynet, den 6. december 2004 Henrik Bjerre-Nielsen /Vibeke Olesen Officielle noter 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europaparlamentets og Rådets direktiv nr. 2002/92/EF af 9. december 2002 om forsikringsformidling, (EF-Tidende 2003 nr. L 9, s 3). 6

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 28. juni 2013. Nr. 928. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008 Forord Vejledning i brug af håndbogen Dette kapitel er gældende fra 26. maj 2008 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1)

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) I medfør af 2 a, stk. 2, og 4, stk. 1 og 2, i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 148 af 15.

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 139 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0024 Udkast (1) Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Kapitel 1 Arbejdsskadeafgift Afgift af erstatninger og

Læs mere

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011)

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) 1 Advokatens stilling i samfundet Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 22. juli 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 22. juli 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 22. juli 2008 10. juli 2008. Nr. 782. Bekendtgørelse for Grønland om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for retshjælpsforsikring

Forsikringsbetingelser. for retshjælpsforsikring Denne tekst indeholder forsikringsbetingelserne. Betingelserne er ens for alle forsikringsselskaber og er udarbejdet af Forsikring & Pension, der er forsikringsselskabernes erhvervsorganisation. Betingelserne

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

LOVSAMLING FORORD. Lovsamlingen er udarbejdet specielt med henblik på at dække pensum til faget Erhvervsret niveau C på HHx.

LOVSAMLING FORORD. Lovsamlingen er udarbejdet specielt med henblik på at dække pensum til faget Erhvervsret niveau C på HHx. LOVSAMLING FORORD I lovsamlingen findes nogle af de vigtigste erhvervsretlige love gengivet fuldt ud, mens andre er medtaget i uddrag. Lovsamlingen er ajourført til den 1. juli 2007, således at lovsamlingen

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER SOM ØNSKER at fastsætte statutten for Det Europæiske System af Centralbanker

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere