Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114"

Transkript

1 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr

2 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet Topsikring A/S (Topdanmark Forsikring A/S) og Topdanmark Arbejdsskadeforsikring A/S (Topdanmark Forsikring A/S). Hjemsted Stk. 2. Selskabets hjemsted er Ballerup Kommune. Formål 2. Selskabets formål er at drive forsikringsvirksomhed, herunder genforsikring. Selskabet driver ikke livsforsikringsvirksomhed. Selskabet skal kunne tilbyde dækning af ethvert væsentligt skadeforsikringsbehov, således at forsikringstagerne kan opnå størst mulig tryghed mod uforudsete skadehændelser. Forsikringstagerne skal tilsikres en rimelig og retfærdig behandling i alle forhold. Selskabet skal tilsikre, at forsikringstagerne får oplysning i klar og let forståelig form om forsikringsforhold og om selskabet som helhed. Selskabet drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik og god forsikringspraksis. Selskabet skal udøve sin virksomhed med et samfundsmæssigt og forbrugervenligt sigte. Selskabet skal tage del i samfundsmæssige opgaver, som naturligt hører under virksomheden, herunder skadeforebyggende arbejde. Uanset at selskabet ikke driver livsforsikringsvirksomhed, skal det direkte eller indirekte kunne eje dominerende kapitalandele i livsforsikringsselskaber. Aktiekapitalen SELSKABETS KAPITAL 3. Selskabets aktiekapital andrager kr , der er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier á kr. eller multipla heraf.

3 SELSKABETS AKTIER M.V. 4. Aktierne Stk. 1. Selskabets aktier skal være registreret i selskabets ejerbog på navn. Aktierne kan ikke transporteres til ihændehaveren. Aktierne er ikke-omsætningspapirer. Omsættelighed Stk. 2. Overdragelse af aktier kan alene ske med bestyrelsens samtykke. Ingen særlige rettigheder Stk. 3. Ingen aktier har særlige rettigheder. Indløsning Stk. 4. Ingen aktionær er pligtig at lade sine aktier indløse helt eller delvis af selskabet. Transport Stk. 5. Transport af aktier har kun gyldighed over for selskabet, når transporten er indført i selskabets ejerbog. Selskabet er uden ansvar for transportens ægthed eller rigtighed. Stemmeret Stk. 1. Hver aktie á kr. giver én stemme. 5. Stk. 2. For aktier, der er erhvervet ved overdragelse, kan stemmeret kun udøves, hvis erhververen er noteret i ejerbogen, eller erhververen har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse senest på registreringsdatoen. Udbytte 6. Udbetaling af udbytte sker ved overførsel til aktionærens pengeinstitut. Fortegningsret 7. Ved enhver kontant forhøjelse af aktiekapitalen har aktionærerne ret til forholdsmæssig tegning af nye aktier, medmindre generalforsamlingen med tiltrædelse af mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital bestemmer afvigelse herfra.

4 8. Forældelse af udbytte og mortifikation Stk. 1. Udbytte, der ikke er hævet inden 5 år fra afholdelsen af selskabets ordinære generalforsamling, tilfalder selskabet. Stk. 2. Mortifikation af selskabets aktier sker uden dom efter lovgivningens til enhver tid herom gældende regler. SELSKABETS STYRELSE 9. Stk. 1. Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen. Stk.2: Den overordnede ledelse af selskabets anliggender varetages af bestyrelsen Stk. 3. Den daglige ledelse varetages af direktionen, der ansættes af bestyrelsen. Sted GENERALFORSAMLINGEN 10. Stk. 1. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen til afholdelse på selskabets hjemsted eller i Storkøbenhavn. Ordinær generalforsamling Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til myndighederne, så den er modtaget der inden udløbet af den til enhver tid værende frist i lovgivningen. Ekstraordinær generalforsamling Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor begærer det, eller når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer 5 % af aktiekapitalen. Ekstraordinær generalforsamling skal herefter indkaldes af bestyrelsen inden 14 dage efter begæringens modtagelse med nedennævnte varsel. Indkaldelse Stk. 4. Indkaldelse, der foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen, skal indeholde angivelse af tid og sted for mødet samt oplysning om dagsorden. Stk. 5. Indkaldelse med angivelse af dagsorden sker ved fremsendelse til aktionærerne.

5 Stk. 6. Dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport skal gøres tilgængelig på selskabets hjemmeside senest 2 uger før generalforsamlingen. Stk. 7. Forslag, der af aktionærerne ønskes behandlet på en generalforsamling, skal skriftligt fremsættes over for bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Dagsorden 11. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde: 1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af det reviderede og af bestyrelsen og direktionen underskrevne årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning. 3. Godkendelse af årsrapporten samt bestemmelse om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 5. Valg af 1 statsautoriseret revisor. 6. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne. 7. Eventuelt. Registreringsdato og adgang 12. Stk. 1. En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme i tilknytning til aktionærens aktier fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Stk. 2. En aktionærs deltagelse i generalforsamlingen skal være anmeldt til selskabet senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. Dirigent 13. Stk. 1. Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, aktionærernes stemmeret, stemmeafgivningen og dennes resultater. Protokol Stk. 2. Over generalforsamlingens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

6 14. Stemmeregler Stk. 1. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre Selskabsloven eller disse vedtægter kræver særlig majoritet eller repræsentation. Stk. 2. Beslutning om vedtægtsændringer er kun gyldig, såfremt den tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Stk. 3. Opløsning af selskabet på grundlag af betalingserklæring kræver vedtagelse af samtlige aktionærer. Antal BESTYRELSEN 15. Stk. 1. Bestyrelsen består af 3-15 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Alder Stk. 2. Personer, der fylder 70 år i det pågældende kalenderår eller allerede er fyldt 70 år, er ikke valgbare. Valgperiode Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmernes valgperiode er 1 år. Stk. 4. Mandaterne udløber umiddelbart efter en ordinær generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Vederlag Stk. 5. Bestyrelsens vederlag fastsættes af generalforsamlingen. Konstituering 16. Stk. 1. Generalforsamlingen vælger en formand for bestyrelsen og kan vælge en næstformand, der i formandens fravær i enhver henseende træder i formandens sted. Stk. 2. Et medlem af bestyrelsen, direktionen eller en revisor kan kræve bestyrelsesmøde afholdt. Stk. 3. Bestyrelsen indkaldes af formanden eller direktionen ved skriftlig henvendelse til hvert enkelt bestyrelsesmedlem så vidt muligt med mindst 8 dages varsel.

7 Beslutningsdygtighed Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer, deriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. Stemmeregler Stk. 5. De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslaggivende. Protokol Stk. 6. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af bestyrelsen. Bestyrelsens pligter 17. Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet. Stk. 2. Bestyrelsen er pligtig at føre tilsyn med selskabets virksomhed og påse, at denne ledes på forsvarlig måde og i overensstemmelse med gældende lovgivning og nærværende vedtægter. Stk. 3. Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Stk. 4. Bestyrelsen skal tage stilling til, om selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til selskabets drift. DIREKTIONEN 18. Stk. 1. Til varetagelse af selskabets daglige ledelse udnævner bestyrelsen en direktion bestående af 1-5 direktører. Stk. 2. Direktionen deltager uden stemmeret i generalforsamlinger og bestyrelsesmøder. Regnskabsåret Stk. 1. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. REGNSKAB 19.

8 Regnskabsprincip Stk. 2. Årsregnskabet og eventuelt koncernregnskabet skal opstilles på overskuelig måde i overensstemmelse med lovgivningen og skal give et retvisende billede af henholdsvis selskabets og koncernens aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultatet. REVISION 20. Årsregnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor. Revisor afgår hvert år ved den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Selskabet tegnes af: TEGNINGSRET den samlede bestyrelse, eller 2. bestyrelsesformanden og næstformanden i forening eller hver for sig i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller en direktør, eller 3. en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller en anden direktør. TAVSHEDSPLIGT 22. Medlemmer af selskabets bestyrelse og direktion er pligtige at iagttage tavshed over for uvedkommende om selskabets indre anliggender, som de måtte komme til kundskab om gennem deres virksomhed for selskabet. MIDLERNES ANBRINGELSE 23. Bestyrelsen og direktionen er forpligtet til at anbringe selskabets kapital på en hensigtsmæssig og for forsikringstagerne tjenlig måde, således at selskabet til enhver tid kan opfylde sine forpligtelser. Bortset fra de i driften bundne beløb skal midlerne være anbragt på følgende måde: 1. I obligationer eller fondsaktiver, udstedt eller garanteret af den danske stat. 2. I obligationer, fondsaktiver, indeksobligationer eller indeksregulerede fondsaktiver udstedt af danske realkreditinstitutter, af Kreditforeningen af Kommuner i Danmark eller af godkendte finansieringsinstitutter. 3. I obligationer eller fondsaktiver udstedt eller garanteret af danske kommuner. 4. I lån sikret ved tinglyst panteret i faste ejendomme, i hvilke umyndiges midler vil kunne anbringes, dog ikke ud over to tredjedele af den offentlige vurdering til ejendomsværdi. 5. I lån mod sikkerhed, som må anses for lige så betryggende som de under punkt 4 nævnte, og i værdipapirer, som efter deres art og den sikkerhed, de frembyder, kan stilles i klasse med de under punkt 1-3 nævnte. 6. Som indskud i danske banker eller sparekasser.

9 7. I fast ejendom, som selskabet ejer, og hvori det har sit hovedkontor. 8. I andre faste ejendomme, såfremt disse er af den i punkt 4 nævnte art. 9. For midler, der vedrører udenlandsk forretning, kan de i vedkommende land gældende eller sædvanemæssigt benyttede regler for anbringelse af forsikringsmidler anvendes. Såfremt selskabets kapitalforhold skønnes at tillade det, kan bestyrelsen bestemme, at en efter omstændighederne rimeligt afpasset del af selskabets midler anbringes i fast ejendom i videre omfang end foran nævnt, i aktier og andre risikoprægede aktiver eller i øvrigt på anden måde end ovenfor under punkterne 1-9 angivet. SIKKERHEDSFOND SAMT FORDELING AF ÅRETS OVERSKUD 24. Efter at de lovmæssige henlæggelser er foretaget, kan generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling beslutte at henlægge til en sikkerhedsfond. Sikkerhedsfonden må ikke formindskes. Midler, der er henlagt til sikkerhedsfonden, kan derfor ikke fraføres denne. Er basiskapitalen, herunder medregnet sikkerhedsfonden, større end den nødvendige solvensmargen, kan den overskydende del af sikkerhedsfonden med Finanstilsynets samtykke anvendes til styrkelse af de tekniske reserver eller på anden måde til fordel for de forsikrede. Generalforsamlingen træffer bestemmelse om udbytte og anvendelse af resterende overskud inden for rammerne af lov om forsikringsvirksomhed. ---oo0oo--- Således vedtaget på selskabets generalforsamling den 20. april Som dirigent: Anne Christina Skjønnemand

10 Topdanmark A/S Borupvang Ballerup Telefon CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken. ADVOKATGÅRDEN Nygade 9 4700 Næstved Telefon (+45) 55 75 85 00 Telefax (+45) 55 75 85 01 Email: naestved@advodan.dk Homepage: www.advodan.com CVR: DK-20 46 40 38 Giro nr.: 920 3133 Fin Krog Aage Advokat

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken VEDTÆGT FOR GRUNDEJERFORENINGEN EGEBAKKEN KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er grundejerforeningen Egebakken

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015 TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE FORENINGENS NAVN, FORMÅL, VÆRNETING, M.V. 1. Foreningens navn er "Ejerforeningen Platanhusene". Foreningens hjemsted er Frederiksberg. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere