Arbejdsmiljømæssige problemer som følge af overvægtig hos medarbejdere i social- og sundhedssektoren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljømæssige problemer som følge af overvægtig hos medarbejdere i social- og sundhedssektoren"

Transkript

1 Resultater fra spørgeskemaundersøgelse, 2. del: Arbejdsmiljømæssige problemer som følge af overvægtig hos medarbejdere i social- og sundhedssektoren Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Maj Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3, København K Tlf.: Fax: (+45) (+45)

2 1. Undersøgelsens formål og indhold Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed, BAR SoSu, har i april 2005 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets kommuner, sociale døgninstitutioner og sygehuse. Undersøgelsens vigtigste formål er at afdække de arbejdsmiljømæssige konsekvenser af svær overvægt blandt brugerne i social- og sundhedssektoren i forbindelse med forflytning og anden personhåndtering. Resultaterne af denne del af undersøgelsen er samlet i en selvstændig rapport Forflytning af svært overvægtige brugere i social- og sundhedssektoren, som kan ses på Undersøgelsens anden del handler om de arbejdsmiljømæssige konsekvenser af overvægt blandt medarbejdere i social- og sundhedssektoren, og det er svarene på disse spørgsmål, som er samlet neden for. Der er ikke tidligere gennemført landsdækkende undersøgelser på dette område, og der findes i dag intet samlet overblik over, hvilke arbejdsmiljømæssige problemer overvægt blandt personalet giver og hvor udbredte problemerne er. Resultatet af undersøgelsen skal bl.a. bruges til at styrke og målrette indsatsen for at skabe et bedre arbejdsmiljø i forbindelse med forflytning og personhåndtering i hele social- og sundhedssektoren. Samtidig vil undersøgelsen være udgangspunkt for at revidere og udvide BAR SoSu s hjemmeside om forflytning, Der er i undersøgelsen stillet nogle få spørgsmål om respondenternes kendskab til BAR SoSu s informationsmaterialer om forflytning. Svarene på disse spørgsmål er til internt brug og er ikke medtaget i denne afrapportering. Undersøgelsen er gennemført af svith.dk i samarbejde med Dicar Center for Analytisk Journalistik. Undersøgelsens gyldighed Undersøgelsen er baseret på svar fra 120 respondenter fra lige så mange kommuner, fra 284 døgninstitutioner samt fra 28 respondenter på sygehusene, som tilsammen dækker 43 ud af landets 64 sygehuse. Besvarelsesprocenterne for de tre dele af undersøgelsen ligger på henholdsvis 48% for kommunerne, 34% for døgninstitutionerne og 66% for sygehusene. Samlet set kan undersøgelsens resultater betragtes som en pålidelig kvalitativ temperaturmåling på, hvordan problemstillinger omkring svært overvægtige medarbejdere opleves og håndteres. Derimod betyder den statistiske usikkerhed og manglende detaljeret viden i kommuner og sygehuse, at undersøgelsen ikke giver et præcist kvantitativt billede af, hvor mange svært overvægtige medarbejdere, der rent faktisk findes i social- og sundhedssektoren. Undersøgelsens tabeller og procentangivelser skal således opfattes som et fingerpeg om sammenhænge og fordelinger ikke som en præcis afspejling af virkeligheden på de enkelte arbejdspladser. Se mere om undersøgelsens metode og gyldighed i afsnit 3 side 9. Yderligere informationer Denne rapport samt delrapporten om Overvægt blandt medarbejdere i social- og sundhedssektoren kan ses på Spørgsmål om undersøgelsen og dens indhold kan rettes til: Konsulent Marianne Storm Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3, 2. sal, 1455 København K Tlf , 2

3 2. Undersøgelsens resultater 2.1. Resume af undersøgelsens resultater Undersøgelsens resultater i forhold til overvægtige medarbejdere kan sammenfattes i følgende punkter: Blandt deltagerne i undersøgelsen svarer 79% af kommunerne, 42% af sygehusene og 35% af døgninstitutionerne, at de inden for de seneste tre år har haft medarbejdere med svær overvægt. Af disse svarer henholdsvis 59% af kommunerne, 45% af sygehusene og 37% af døgninstitutionerne, at de pågældendes overvægt er et alvorligt eller meget alvorligt problem. Problemerne opstår især, fordi de overvægtige har svært ved at udføre arbejdet på steder med snæver plads, fordi de mangler fysisk styrke og fordi de er mindre effektive og udholdende i arbejdet. 19% af kommunerne svarer, at antallet af svært overvægtige medarbejdere er steget i de seneste 3 år, og 48% af dem forventer en stigning i de kommende år. Kun 4% af sygehusene har registreret en stigning, mens 46% forventer en stigning fremover. Blandt døgninstitutionerne har kun 5% registreret en stigning og kun 11% forventer en stigning i fremtiden. 40% af kommunerne, 52% af sygehusene og 49% af døgninstitutionerne føler sig ikke særlig godt eller dårligt rustede til at beskæftige medarbejdere med svær overvægt. Arbejdspladserne gør forholdsvis lidt for at løse medarbejdernes vægtproblemer, og mange af tilbuddene om hjælp til fysisk træning og vægttab er af generel og formel karakter fx adgang til kondicenter på arbejdspladsen. Ca. hver femte kommune og døgninstitution har ændret arbejdsopgaverne og overført belastende opgaver til kollegerne, hvorved de belastende opgaver som fx forflytning koncentreres på færre personer. Ingen af sygehusene angiver at have taget disse skridt. Kun 3% af kommunerne, 8% af sygehusene og 2% af døgninstitutionerne har vedtaget overordnede politikker og retningslinier om svær overvægt blandt medarbejderne Gennemgang af svar og resultater I spørgeskemaet var der en indledende forklaring, som slår bro fra dens første del om svært overvægtige brugere: Vi går nu over til at spørge dig om svær overvægt blandt PERSONALET i hjemmeplejen og på kommunens ældrecentre/plejehjem. Bemærk, at vi nu ikke kun taler om personer, der vejer over 150 kg. Vi er interesserede i at afdække, om der i kommunens ældrepleje findes medarbejdere med alvorlige og generende vægtproblemer uanset hvor meget de pågældende vejer. Spg. 2.1: Har I inden for de seneste 3 år haft medarbejdere [blandt kommunens plejepersonale/på sygehuset/på institutionen] med svær overvægt? Tabel 2.1. Kommuner Sygehuse Døgninst. Nej 15% 15% 63% Ja 79% 42% 35% Ved ikke 5% 42% 3% Antal svar

4 Respondenterne har haft mulighed for at angive antallet af svært overvægtige. 85 kommuner angiver tal mellem 2 og 70. Én svarer ca. 50%. De fleste svar ligger mellem 2 og 5 medarbejdere. 6 sygehuse svarer mellem 2 og 10 medarbejdere. 96 døgninstitutioner svarer mellem 1 og 5 medarbejdere, mens en enkelt svarer 10. Fire ud af fem kommuner melder om medarbejdere med generende overvægt, mod kun knap halvdelen af sygehusene. Bemærk dog de mange ved ikke svar fra sygehusene. De antyder, at der i sygehusene findes mindre central viden om overvægt blandt medarbejderne, eller at denne viden er adskilt fra viden om overvægt blandt patienterne. Mens kun få døgninstitutioner gennemfører forflytninger at svært overvægtige, er problemet med overvægt blandt medarbejderne kendt af ca. hver tredje institution. Spg. 2.2: Kender du eksempler på, at de pågældendes overvægt har gjort det svært for dem at løse de daglige arbejdsopgaver herunder forflytning og personhåndtering? Tabel 2.2. Kommuner Sygehuse Døgninst. Nej 21% 64% 53% Ja 67% 36% 47% Ved ikke 12% 0% 0% Antal svar Overvægt giver udbredte problemer i udførelsen af arbejdsopgaverne især i kommunerne. Igen kan forskellen mellem kommuner og sygehuse muligvis i nogen grad forklares med manglende viden om denne del af vægtproblematikken hos respondenterne på sygehusene. Spg Hvilke konsekvenser har deres overvægt? (Sæt gerne flere krydser) Tabel Kommuner Sygehuse Døgninst. De har svært ved at udføre 92% 75% 63% opgaver på steder med snæver plads De mangler den nødvendige 34% 50% 32% fysiske styrke til at udføre fx forflytninger og personhåndtering De bliver hurtigt trætte og holder 46% 25% 74% mange pauser De må ofte give op over for fysisk 26% 0% 57% krævende opgaver Kollegerne bliver belastet, fordi de 20% 0% 33% helt eller delvist skal overtage de svært overvægtiges opgaver Andet (åbent svarfelt) 31% 50% 17% Antal svar respondenter svarer i det åbne svarfelt. Den største gruppe af svar drejer sig om de overvægtige medarbejderes egen arbejdssituation: De har svært ved at få byrden tæt nok på kroppen og kan derfor ikke 4

5 gennemføre en sikker forflytning på den anbefalede måde. Det giver ekstra belastninger og risiko for sygefravær og skader. De øvrige svar samler sig i fire grupper: Brugerne kan opleve en grænseoverskridende intimitet, når de bliver håndteret af en meget stor person. De overvægtige medarbejdere arbejdere langsommere og mindre effektivt. De overvægtige medarbejdere kan ikke løse visse opgaver, fordi der fx ikke er plads nok, eller fordi de mangler fysisk styrke og hurtighed. Flere døgninstitutioner anfører, at de overvægtige ikke kan køre bus, ikke kan arbejde på gulvet, ikke kan reagere hurtigt på et barn, der stikker af, eller deltage i svømmeundervisning. De overvægtige har flere skader og større sygefravær. Problemer med plads er topscorer i alle respondentgrupper, men også problemer med at udføre arbejdet, og gøre det effektivt, er et problem. En betydelig del af respondenterne svarer, at kollegernes arbejdsmiljø belastes, fordi de overtager de overvægtiges opgaver. Se også tabel 2.3. neden for. Bemærk at antallet af svar fra sygehusene er meget lille: 11 af respondenterne fra sygehusene angiver i tabel 2.1. at have haft overvægtige medarbejdere og kun 4 af disse angiver, at det har givet problemer. Spg Hvad har I gjort for at hjælpe medarbejderne til at udføre deres arbejde trods deres overvægt? (Sæt gerne flere krydser). Tabel 2.3 Kommuner Sygehuse Døgninst. Arbejdspladsen har hjulpet dem til 17% 0% 13% at tabe sig Arbejdspladsen har hjulpet dem til 36% 18% 14% at komme i bedre fysisk form Arbejdsopgaverne er ændret, så 21% 0% 14% de kan løses på trods af overvægt Medarbejderne hjælper hinanden 39% 18% 36% Kollegerne overtager de opgaver, 21% 0% 26% den overvægtige ikke kan klare Andet (åbent svarfelt) 22% 27% 15% Ved ikke 11% 45% 1% Vi har ingenting gjort 16% 18% 44% Antal svar respondenter svarer i det åbne svarfelt. Svarerne kan samles i flere grupper: Emnet er tabubelagt. Der snakkes ikke åbent om det. Man forsøger at få tingene til at glide, fx ved at tilpasse arbejdsopgaver, uden at tage en åben snak. Mange har etableret tilbud om fx rådgivning, fysisk træning, kostvejledning, vægttabskurser, særlig kost i kantinen osv. En del angiver, at disse initiativer er slået fejl, fordi ingen har meldt sig til kurserne, eller fordi tilbud om personlig hjælp er blevet afvist af de pågældende. Flere arbejdspladser har flyttet overvægtige til arbejde uden forflytninger, fx nattevagter. 3 angiver, at medarbejdere er blevet fyret på grund af overvægt. Svarene tyder på, at der gøres forholdsvis lidt for at løse medarbejdernes vægtproblemer. 5

6 De uddybende kommentarer antyder, at mange af tilbuddene om hjælp til fysisk træning og vægttab er af generel og formel karakter fx adgang til kondicenter på arbejdspladsen. Det fremgår ligeledes af kommentarerne, at hjælpen skal være meget individuel og personlig, hvis den skal have effekt, fx gennem selvhjælpsgrupper, rådgivning af diætister, psykologisk rådgivning o.lign. Forholdsvis mange har ændret arbejdsopgaverne og overført belastende opgaver til kollegerne. Det antyder, at overvægt i medarbejdergruppen kan betyde, at de belastende opgaver som fx forflytning koncentreres på færre personer, som derved belastes yderligere. Spg Hvor alvorligt et problem er svær overvægt blandt personalet efter din vurdering? Tabel 2.4. Kommuner Sygehuse Døgninst. Meget alvorlige og svære at løse 18% 18% 14% Alvorlige men mulige at løse 41% 27% 23% Mindre alvorlige og enkle at løse 27% 36% 30% Ubetydelige 9% 9% 30% Ved ikke 6% 9% 4% Antal svar Problemerne med overvægt blandt medarbejderne opfattes som alvorlige men dog mindre alvorlige end problemerne med svært overvægtige brugere jfr. tabel 1.4. Problemet er tilsyneladende størst i kommunerne og mindst i døgninstitutionerne. Spg Har antallet af medarbejdere med svær overvægt ændret sig i de seneste 3 år? Tabel 2.5. Kommuner Sygehuse Døgninst. Antallet er vokset 19% 4% 5% Antallet er uændret 51% 31% 65% Antallet er blevet mindre 7% 0% 9% Ved ikke 23% 65% 22% Antal svar Medarbejdernes overvægt er tilsyneladende kun stigende i kommunerne. Det kan forklare vurderingen af alvor i tabellen oven for. Bemærk, at to tredjedele af respondenterne fra sygehusene ikke kender tallet. Spg Forventer du at antallet af medarbejdere med svær overvægt vil udvikle sig i de kommende 5 år? Tabel 2.6. Kommuner Sygehuse Døgninst. Antallet vil formentlig vokse 48% 46% 11% Antallet vil formentlig være 30% 30% 51% uændret Antallet vil formentlig falde 7% 8% 7% Ved ikke 15% 17% 31% Antal svar Respondenterne har haft mulighed for at begrunde deres svar. 101 respondenter har svaret med kommentarer, som kan samles i flere grupper: 6

7 Langt den største del henviser til generel tendens i samfundet i retning af stigende vægt og forventer, at det vil slå igennem i medarbejdergruppen. Flere forventer dog, at det øgede fokus på overvægt sammen med initiativer på arbejdspladserne kan modvirke den generelle tendens. Andre forventer, at de høje fysiske krav i social- og sundhedssektoren vil afholde overvægtige fra at søge job. To respondenter fra kommunerne og 11 fra døgninstitutionerne skriver, at de ikke vil ansætte medarbejdere med overvægt, enten fordi de ikke kan løse opgaverne eller fordi det er uforeneligt med arbejdspladsens målsætninger. Forventningen til udviklingen i antallet af overvægtige medarbejdere er mere optimistisk end for de svært overvægtige brugere (jfr. tabel 1.6.). Kommentarerne antyder, at det bl.a. kan skyldes respondenternes forventning om, at de overvægtige enten ikke vil få ansættelse, eller at de selv vil forlade jobbet, fordi de ikke magter opgaverne. Spg Hvordan vurderer du, at din[kommune/sygehus/institution] er rustet til at beskæftige medarbejdere med svær overvægt? Tabel 2.7. Kommuner Sygehuse Døgninst. Vi er godt rustede 4% 0% 12% Vi er nogenlunde godt rustede 39% 16% 23% Vi er ikke særlig godt rustede 37% 48% 30% Vi er dårligt rustede 3% 4% 19% Ved ikke 18% 32% 17% Antal svar Respondenterne har haft mulighed for at begrunde deres svar. 108 respondenter, heraf 71 fra døgninstitutionerne, svarer med kommentarer, som falder i tre hovedgrupper: De der oplever, at deres arbejdsplads er mindre godt eller dårligt rustet, anfører enten at arbejdspladsen ikke har noget reelt tilbud eller svar på problemet, eller at medarbejderne ikke vil spille med. De, der følger sig nogenlunde eller godt rustede, henviser enten til arbejdspladsens initiativer og beredskab, eller til at overvægt ikke er et reelt problem for udførelsen af arbejdet. Endelig er der en stor gruppe, som ikke mener, at overvægt er et problem på deres arbejdsplads, hvilket afspejler svarene i spørgsmål 2.1. og 2.2. Kun godt 40% af kommunerne og under en femtedel af sygehusene vurderer, at de er rustede til at håndtere problemet med overvægt blandt medarbejderne. Det er langt færre end i forhold til svært overvægtige brugere jfr. tabel 1.7. Kommentarerne antyder, at forklaringen kan være en blanding af, at emnet er tabubelagt, og at der mangler reelle redskaber til at løse det. Spg Har I gode ideer eller erfaringer med svær overvægt blandt medarbejderne, som andre kan have glæde af? 59 respondenter svarer med konkrete råd eller synspunkter, heraf halvdelen fra døgninstitutionerne. Svarene kan grupperes i fire hovedgrupper: Mere åbenhed om problemet gør det legalt at have et vægtproblem og at tale om det med ledelse og kolleger. Et anerkendende miljø. Fælles ansvar, så arbejdspladsen ikke blot påpeger problemet og lader medarbejderen alene med løsningen. Større fælles bevidsthed om fx mad og motion på arbejdspladsen. Konkrete initiativer på arbejdspladsen: Klar kostpolitik, tilbud om motion, vægtvogterhold, tilbud om individuel rådgivning, fedtfattig kost i kantiner 7

8 Stimulere dannelse af selvhjælpsgrupper og kurser i samarbejde med konsulenter. Overordnet indsats og politik I spørgeskemaet var en indledende forklaring: Vi går nu over til at spørge dig om jeres [kommune/sygehus/institution] har vedtaget politikker og retningslinier om svært overvægtige [borgere/beboere/patienter/beboere] eller om overvægt blandt medarbejderne Har I vedtaget retningslinier eller politikker specielt om svær overvægt blandt medarbejdere? (Sæt gerne kryds i begge ja-felter kun 1 valg for døgninstitutioner) Tabel 3.1. Kommuner Sygehuse Døgninst. Nej, ingen 92% 81% 98% Ja, på centralt niveau for hele 1% 8% 2% [kommunen/sygehuset] Ja, decentralt på de enkelte [distrikter/plejecentre/afdelinger] 2% 0% Ved ikke 5% 12% 1% Antal svar Respondenterne har haft mulighed for at begrunde deres svar. 4 respondenter fra kommuner generelle politikker om sundhedsordning, rummeligt arbejdsmarked og krav til medarbejderens evne til at opfylde kravene på arbejdspladsen. 2 respondenter fra sygehusene henviser til generelle politikker for sundhedsfremme og sikkerhedsarbejde. 5 respondenter fra døgninstitutioner henviser til, at overvægt er uforeneligt med arbejdet. En institution har aftale med Falck Healthcare om bl.a. rådgivning af medarbejdere. Tallene viser tydeligt, at kun meget få arbejdspladser har vedtaget politikker eller retningslinier, der kan forankre og målrette indsatsen mod overvægt blandt medarbejderne Har du gode ideer, eksempler eller kommentarer til undersøgelsen? 66 respondenter skriver kommentarer. 26 roser at BAR SoSu tager initiativ til undersøgelsen og udtrykker interesse for at se resultaterne. Flere kommenterer spørgsmålet om politikker og retningslinier. Nogle mener, der er et stort behov for, at ledelsen aktivt melder ud med generelle procedurer, andre mener at specielt medarbejdernes overvægt er en individuel sag, som vanskeligt lader sig sætte på formel i en politik. En række respondenter efterlyser flere værktøjer og metoder til at diskutere overvægt på en værdig og anerkendende måde, og til at støtte og motivere kolleger og ansatte til kostomlægning og motion. En række respondenter kommer med konkrete anbefalinger om bl.a. brug af diætister og kostkonsulenter, etablering af motionscentre mm. 8

9 3. Undersøgelsens metode Undersøgelsen er udarbejdet som et elektronisk spørgeskema, der er sendt via til samtlige kommuner, sygehuse og sociale døgninstitutioner i Danmark. Den elektroniske form betyder, at det er hurtig og enkelt at udsende, besvare og returnere skemaet, samt at bearbejde data. Personer, som ikke har svaret, er blevet rykket to gange via . Spørgeskemaerne er identiske til alle tre grupper. Dog er betegnelserne borgere, beboere og patienter samt betegnelser for respondenternes arbejdspladser tilpasset den enkelte målgruppe. Adresser på kontaktpersonerne på sygehusene og i kommunerne er indsamlet gennem telefonisk kontakt til amter og kommuner, for kommunernes vedkommende med udgangspunkt i en adresseliste, der tidligere er anvendt af BAR SOSU. Spørgeskemaet er typisk sendt til den person, der ifølge vores oplysninger har det bedste centrale overblik og ansvar over forflytning og sundhedsfremme i den enkelte kommune eller sygehus typisk en sikkerhedsleder, arbejdsmiljøkonsulent, forflytningskonsulent eller ældrechef. Listen over adresser i sociale døgninstitutioner er indsamlet via Amtsrådsforeningen samt ved direkte henvendelse til enkelte amter. En del er institutioner og bosteder for forflytningskrævende psykisk og fysisk handicappede. Men flertallet er institutioner for børn, unge og voksne uden forflytningskrævende brugere. Disse institutioner er taget med i undersøgelsen fordi spørgsmålene om overvægt blandt medarbejderne er relevante for dem. Spørgeskemaet er for døgninstitutionernes vedkommende sendt til institutionens leder Reliabilitet: Undersøgelsens pålidelighed Spørgeskemaet er besvaret af de personer i kommuner, amter og døgninstitutioner, som må forventes at have det bedste, samlede overblik over forholdene omkring svært overvægtige brugere og overvægtige medarbejdere. Besvarelserne må derfor antages at give et kvalitativt pålideligt (reliabelt) billede af den viden, den pågældende kommunes, sygehus eller døgninstitutions ledelse og centrale medarbejdere har om emnet, og i hvilket omfang spørgsmålet om overvægt blandt brugere og medarbejdere er sat på dagsordenen. To forhold svækker undersøgelsens pålidelighed i forhold til kortlægning af det faktiske antal af svært overvægtige samt arbejdspladsens erfaringer herom: Adresselistens kvalitet: Vi har ikke systematisk kunnet sikre os, at vi i alle tilfælde sendte spørgeskemaet til den person, som havde det bedste overblik over emnet i den pågældende arbejdsplads. Respondenternes vidensniveau: Det fremgår af besvarelserne, at der kun på få arbejdspladser er sket en systematisk indsamling af statistik og erfaring om emnet. Nogle respondenter angiver også, at de kun har kendskab til dele af arbejdspladsen, fx hjemmeplejen men ikke plejecentrene. Besvarelserne giver således ikke nødvendigvis et korrekt kvantitativt udtryk for situationen i marken. Undersøgelsen er desuden behæftet med en vis usikkerhed på grund af respondenternes forskellige niveauer i organisationen: På sygehusområdet er nogle amter organiseret med én central person, som har svaret for alle amtets sygehuse, mens andre har svaret enkeltvis. Blandt kommunerne har de fleste modtaget ét spørgeskema, men enkelte som fx Odense har ønsket at få undersøgelsen sendt til flere decentrale respondenter Validitet: Undersøgelsens gyldighed Besvarelsesprocenterne for de tre dele af undersøgelsen ligger på henholdsvis 66% for sygehusene, 48% for kommunerne og 34% for døgninstitutionerne. 9

10 Sygehusene: Spørgeskemaet til sygehusene er sendt til 47 respondenter, som tilsammen repræsenterer 64 sygehuse. Af disse har 28, som tilsammen repræsenterer 43 sygehuse, svaret. Svarene dækker sygehuse i samtlige amter undtagen Bornholm og omfatter både somatiske og psykiatriske sygehuse. I 5 amter har samtlige sygehuse svaret. I Århus Amt har to ud af fem sygehuse svaret. Vi vurderer, at besvarelserne er repræsentative i tilfredsstillende grad. Kommunerne: Spørgeskemaet er sendt til 266 respondenter fra lige så mange kommuner, hvoraf 128 har svaret. Besvarelserne dækker alle landets amter med en svarprocent i det enkelte amt fra 69% i Fyn Amt til 18% i Roskilde Amt. Samlet er besvarelsesprocenten i Hovedstadsregionen lidt lavere end gennemsnittet, men de fire største kommuner (København, Frederiksberg, Gladsaxe og Gentofte) har alle svaret. Besvarelserne er godt fordelt mellem små, mellemstore og store kommuner. Af de ti største kommuner har de 8 svaret kun Aalborg og Helsingør mangler. Samlet vurderer vi, at besvarelserne er repræsentative i tilfredsstillende grad. Døgninstitutionerne: Spørgeskemaet er sendt til 831 respondenter, hvoraf 284 har svaret. Den relativt lave svarprocent afspejler, at de fleste sociale institutioner ikke har forflytningskrævende beboere og derfor ikke har haft motivation til at svare. Det var ikke praktisk muligt på forhånd at udskille de relevante institutioner af den samlede adresseliste. Kun 5 institutioner har svaret på spørgsmålene om forflytning af beboere over 150kg. Tallet er så lavt, at der ikke kan drages generelle konklusioner, og døgninstitutionerne er derfor udeladt i afrapporteringen af denne del af undersøgelsen. Spørgsmålene om overvægt blandt medarbejdere er relevant i forhold til samtlige institutioner, men det er uklart, om besvarelserne er repræsentative for alle institutioner. Den geografiske spredning vurderer vi dog som tilfredsstillende. Specielt i forhold til kommunerne opstår en statistisk skævhed i undersøgelsens tabeller, idet alle kommuner er repræsenteret med ét svar og ikke er vægtet efter størrelse. Et svar fra Århus Kommune tæller således på lige fod med et svar fra Sejlflod Kommune. En mulig systematisk fejl opstår, fordi en del af de manglende svar kan afspejle, at man i den pågældende kommune eller institution ikke er stødt på svært overvægtige brugere og derfor ikke vil bruge tid på undersøgelsen. Hvorvidt dette er tilfældet er vanskeligt at afgøre, men i givet fald vil det føre til en overrepræsentation af arbejdspladser, der har oplevet problemet. Derved vil problemerne med svær overvægt i undersøgelsen fremstå som mere udbredte, end de faktisk er Konklusion Samlet set kan undersøgelsens resultater betragtes som en pålidelig kvalitativ temperaturmåling på, hvordan problemstillinger omkring henholdsvis svært overvægtige brugere og overvægtige medarbejdere opleves og håndteres i social- og sundhedssektoren: Er emnerne på dagsordenen, opleves de som vanskelige eller enkle at håndtere, hvilke arbejdsmiljømæssige problemer følger af overvægten, hvilke tiltag har man gjort, findes der politikker og beredskab på området osv. Derimod giver undersøgelsen ikke et præcist kvantitativt billede af, hvor mange svært overvægtige brugere og overvægtige medarbejdere, der rent faktisk findes i social- og sundhedssektoren. Undersøgelsens tabeller skal således opfattes som et fingerpeg om sammenhænge og procentfordelinger ikke som en præcis afspejling af virkeligheden på de enkelte arbejdspladser. 10

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse, 1. del: Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Maj 2005.

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse, 1. del: Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Maj 2005. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse, 1. del: Forflytning af svært overvægtige brugere i social- og sundhedssektoren Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Maj 2005. Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato:7.12.2006 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk OKJ/ J.nr.

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016 NOTAT Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk Den 19. maj 2016 Side 1 Ref.: nbl E-mail: nbl@etf.dk Direkte tlf:

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA Kampagne og Analyse 25. oktober 2012 Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA har i perioden 28. august til 6. september 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis.

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis. Baggrund Ved opstart af projektet Hvervning af og støtte til plejefamilier til børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund viste en opgørelse fra Danmarks Statistik, at en lidt større andel af børn og unge

Læs mere

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Indflydelse og engagement skaber kvalitet Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder hver dag i forreste række med at skabe velfærdsydelser

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv Område: Human Resources Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Lene Jellesen E-mail: Lene.Jellesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631752 Notat Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Rapport - Trivselsundersøgelsen - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer Guide til forflytningsvejlederen Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer INDHOLD Forflytningsvejlederens rolle Side 3 Hvilke opgaver har en forflytningsvejleder Side

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen 6. februar 2014 Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen FOA har i perioden d. 1.-11. november 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om sundhedstilbud

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Undersøgelse af sundhedsfremme på arbejdspladser December 2002

Sundhedsstyrelsen Undersøgelse af sundhedsfremme på arbejdspladser December 2002 Sundhedsstyrelsen Undersøgelse af sundhedsfremme på arbejdspladser 2002 December 2002 Sundhedsstyrelsen Undersøgelse af sundhedsfremme på arbejdspladser 2002 December 2002 Indhold Side 1. Indledning...

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. 04-11-2015 Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en undersøgelse,

Læs mere

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Trivselsstyrelsen Måling 21 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse De følgende spørgsmål handler om social kapital og indgår i projektet Social kapital i (navn på arbejdsplads eller område, hvor der foretages undersøgelse). Social kapital er de ressourcer, der findes

Læs mere

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater FOA - Analysesektionen Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater 31. januar 2007 Regeringen afholder den 8. februar sit tredje temamøde om kvalitetsreformen. FOA er inviteret til mødet. Emnet,

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: 10318 Side 1 af 9 Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Side 2 af 9 Baggrund I januar 2012 har Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker)

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA har i perioden 22. marts - 8. april

Læs mere

Nye regler og muligheder på fraværsområdet. hvordan fungerer de i praksis?

Nye regler og muligheder på fraværsområdet. hvordan fungerer de i praksis? Nye regler og muligheder på fraværsområdet hvordan fungerer de i praksis? Oktober 2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 3 4-ugers samtalen... 5 Kendskab og anvendelse... 5 Erfaringer og holdninger...

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SAGSBEHANDLINGSOPGAVEN

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SAGSBEHANDLINGSOPGAVEN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SAGSBEHANDLINGSOPGAVEN 2016 1 SAMMENFATNING Fængselsbetjente bruger en markant andel af deres arbejdstid på at udfylde skemaer og rapporter i forbindelse med sagsbehandling for

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Lynæs Børnehave Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Forebyggelseskultur på arbejdspladser

Forebyggelseskultur på arbejdspladser 27. juli 2016 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 67 procent af FOAs medlemmer har mange tunge løft/forflytninger i deres arbejde, og halvdelen af medlemmerne har været begrænset i deres arbejde på grund

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress!

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! TEMA Psykisk arbejdsmiljø Anerkendende APV Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Anerkendende APV er det tredje værktøj i serien Vi finder

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Medlemspulsundersøgelse

Medlemspulsundersøgelse Evaluering af kommunalreformen Medlemspulsundersøgelse FOA Juni 2007 REFORMGRUPPEN Medlemspulsundersøgelse om kommunalreformen Forbundet har gennemført en medlemspulsundersøgelse i april måned 2007 med

Læs mere

Demente i ældreplejen

Demente i ældreplejen 24. september 2014 Demente i ældreplejen FOA har i perioden fra den 11. til den 22. september gennemført en undersøgelse blandt 786 medlemmer i ældreplejen om deres arbejde med demente. Kun medlemmer af

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer 19. december 2014 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer Svar indsamlet fra FOA-medlemmer i oktober 2013 viser, at frivilligt arbejde er mest udbredt på plejehjem/plejecentre

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Skole og Kultur Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

APV-undersøgelse til en stor arbejdsplads

APV-undersøgelse til en stor arbejdsplads 1 APV-undersøgelse til en stor arbejdsplads Over 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne Opgørelse og vurdering af

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Center For Ledelse og Personale 2012

Center For Ledelse og Personale 2012 Center For Ledelse og Personale 212 Trivsels og apv målingen 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet.

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet. 11. august 2014 Kollegaskab FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes forhold til deres kolleger. Undersøgelsen blev udført via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.228

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Konsekvenser af besparelser på skoleområdet

Konsekvenser af besparelser på skoleområdet ANALYSENOTAT Konsekvenser af besparelser på skoleområdet 1. februar 2012 Otte ud af 10 lærere på besparelsesramte skoler vurderer, at kvaliteten i folkeskolen er blevet lavere som en konsekvens af besparelserne.

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Vold og arbejdet med demente

Vold og arbejdet med demente 22. december 2016 Vold og arbejdet med demente 45 procent af de ansatte på plejecentre er udsat for vold fra demente mindst én gang om måneden. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 2015 [UDGAVE NOVEMBER 2015] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution af

Læs mere

Det siger medlemmer af FOAs Social- og Sundhedssektor om velfærdsteknologi

Det siger medlemmer af FOAs Social- og Sundhedssektor om velfærdsteknologi FOA Kampagne og Analyse 9. december 2009 Det siger medlemmer af FOAs Social- og Sundhedssektor om velfærdsteknologi FOA har i perioden 24. november 2009 til 2. december 2009 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere

Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere FOA Kampagne og Analyse Februar 12 Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere FOA har i perioden fra 13.-. december 12

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Ref. MSL/ Advokateksamen. Juni Djøf

Ref. MSL/ Advokateksamen. Juni Djøf Ref. MSL/- 22.08.2017 Advokateksamen Juni 2017 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner, der

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Evaluering udarbejdet af sundhedskonsulenterne Julie Dalgaard Guldager samt Lene Schramm Petersen marts 2015. 1 I projekt Styrket indsats

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden 5. oktober 2015 Brandsikkerheden er nogenlunde i orden FOA har i perioden 20.-31. august 2015 gennemført en medlemsundersøgelse om brandsikkerheden på de arbejdspladser, hvor medlemmerne arbejder. Svarprocenten

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere. Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer

Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere. Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere Sådan bruges værktøjet Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer 1. Om materialet Spørgeskemaer til APV om psykisk

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES ARBEJDSMILJØPOLITIK SIDE 1 / 6 Tre fokusområder i arbejdsmiljøet: INDLEDNING For at kunne løfte de opgaver, der er omtalt her

Læs mere

Gør tingene rigtigt og gør de rigtige ting!

Gør tingene rigtigt og gør de rigtige ting! Gør tingene rigtigt og gør de rigtige ting! BAR SoSu s værktøjer til forbedring af arbejdsmiljøet Arbejdstilsynet, 29. oktober 2009 BAR SoSu Vi leverer fælles information fra arbejdsgivere og fagforeninger

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Vold i psykiatrien Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en ny

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Ny organisering giver bedre service for borgerne

Ny organisering giver bedre service for borgerne F O A F A G O G A R B E J D E Ny organisering giver bedre service for borgerne Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen Januar 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder i forreste række

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut.

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut. Notatark Sagsnr. 27.27.00-G01-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 22.9.2017 Anden evaluering september 2017 - PREP og parterapi Der opleves stigende udfordringer med problemer i parforholdet og samlivet, som

Læs mere

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen.

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Udarbejdet af: Inge Nørby 2007 Systematisk arbejdsmiljøarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER!

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! RAPPORT OM PILOTPROJEKTET: Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø (ISA) for medarbejderne i Borger og Organisationsservice (BOS) og Ældreområdet på Stenhusvej 21. PROJEKTPERIODE:

Læs mere

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne?

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Ny viden om praksis Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Her kan du læse resultatet af den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført som del

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurderingen på Peder Lykke Skolen er vedtaget af skolens Sikkerhedsgruppe, som har valgt at benytte projektleder for Offensiv Strategi (BUF, Kontor

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 11. november 2010 Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA gennemførte i perioden 4. oktober til 13. oktober 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Ledsagerordningen på landets bosteder

Ledsagerordningen på landets bosteder 3. juni 2014 Ledsagerordningen på landets bosteder FOA har i perioden 24. maj til 2. juni 2014 gennemført en undersøgelse af ledsagerordningen blandt omsorgsmedhjælpere på landets bosteder. 530 medlemmer

Læs mere

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen TEMA Psykisk arbejdsmiljø Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen Værktøj nr. 6 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 5 i serien Vi finder os ikke i stress! Det gode personalemøde og

Læs mere