TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01"

Transkript

1 TotalErhverv Driftstabsforsikring Forsikringsvilkår TE-DR-01

2 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Karenstid 4. Begrænsning af tab 5. Oplysninger 6. Forsikringssum og selvrisiko 7. Fastsættelse af forsikringssummen 8. Ophør af virksomhed 9. Hvordan erstattes driftstabet 10. Løndriftstab 11. Driftstab grundet skade hos leverandør eller aftager 12. Driftsstop som følge af mus- eller rotteplager 13. Købstædernes Forsikring Grønningen København K tlf kfforsikring.dk

3 Driftstabsforsikring Disse vilkår er i tilslutning til de enhver tid gældende generelle vilkår for TotalErhverv, medmindre de er fraveget i nærværende vilkår. 1. Hvad dækkes 1.1 Forsikringen dækker virksomhedens dokumenterede tab ved nedgang i omsætning af varer og tjenesteydelser (driftstab) som direkte følge af, at de sikrede ting eller de bygninger, hvori de sikrede ting befinder sig rammes af en skade, der er dækket på en TotalErhverv forsikring. 1.2 Har virksomheden til huse i lejede eller lånte bygninger og dermed ikke har oprettet bygningsforsikring hos Købstædernes Forsikring, dækkes driftstabet tillige, hvis den skete skade er eller ville kunne være omfattet af forsikringsvilkår for bygningforsikring. 1.3 Driftstab, der er en følge af offentlige myndighederskrav stillet i forbindelse med oprydning efter en dækket skade, erstattes kun i op til 6 måneder i dækningsperioden. 1.4 Nødvendige udgifter til fastansattes løn dækkes, i det omfang disse udgifter ikke erstattes fra anden side. Det er en forudsætning, at lønudgifterne er nødvendige til fastansatte medarbejdere, som forsikringstageren på grund af skaden ikke har anvendelse for. 1.5 Herudover erstattes driftstab, som har relation til forsikringstagerens eventuelle anvendelse af restværdidækning på en bygningsforsikring. 1.6 Er der ellers tale om forhold, som forsikringstageren ikke har indflydelse på, og som forhindrer genoptagelse af virksomhedens drift, ydes erstatning for driftstab i det tidsrum, der normalt ville gå, indtil driften kunne have været genoptaget. 1.7 Købstædernes Forsikring erstatter også forsikringstagerens rimelige omkostninger til statsautoriseret eller registreret revisor i forbindelse med opgørelse af en erstatningsberettiget skade med indtil 8% af erstatningsbeløbet dog højst kr. 1.8 Yderlige tilvalgte dækninger fremgår af policen og er beskrevet i punkt Hvad dækkes ikke 2.1 Forøgelse af driftstab som følge af strejke, lockout eller forsinkelse af driftens genoptagelse som følge af forbedringer, udvidelser, ændret produktionsform eller offentlige påbud bortset fra de udgifter til oprydning, der er nævnt i punkt 1.3 under Hvad dækkes. 2.2 Lønudgifterne erstattes ikke ud over det tidspunkt, hvor lovlig opsigelse har kunnet finde sted. 3. Hvornår dækker forsikringen 3.1 Dækningsperioden fremgår af policen. 3.2 Dækningsperioden er det tidsrum hvor Købstædernes Forsikring erstatter tab som følge af en forsikringsbegivenhed. Forsikringen kan dog ikke under nogen omstændigheder dække en længere tidsperiode end den, der uden unødigt ophold medgår til at genoprette den skete skade. 4. Karenstid Forsikringen dækker ikke det tab, der helt eller delvist vedrører de første 8 produktions-/arbejdstimer efter skaden er sket. Hvis virksomhedens drift bliver påvirket af en dækningsberettiget skade i mere end 30 dage efter skaden er sket, vil der dog også være dækning for de første 8 timer. 5. Begrænsning af tab Forsikringstageren har i samarbejde med Købstædernes Forsikring pligt til at begrænse driftstabet mest muligt, det vil sige, i videst muligt omfang opretholde produktion med videre og medvirke aktivt til, at skadeudbedring 6. Oplysninger Forsikringstageren har pligt til at give Købstædernes Forsikring alle oplysninger herunder alle regnskabsmæssige oplysninger til brug for fastsættelse og udregning af erstatningen. Sker det ikke, vil Købstædernes Forsikring fastsætte en skønsmæssig erstatning. Grønningen København K CVR-nr tlf kfforsikring.dk

4 7. Forsikringssum og selvrisiko 7.1 Erstatningen kan ikke overstige den på policen nævnte forsikringssum med efterfølgende indeksreguleringer. 7.2 Købstædernes Forsikring undlader at gøre eventuel underforsikring gældende. 7.3 Forsikringen har ingen selvrisiko, da forsikringen kun udløses ved en anden dækningsberettiget skade. 8. Fastsættelse af forsikringssummen 8.1 Forsikringssummen bør svare til det forventede dækningsbidragstab og andre tab, der kan ske, hvis produktion eller handel med videre måtte ophøre, men med fradrag af forventede besparelser. Ved fastsættelsen skal der tages hensyn til det samlede dækningsbidragstab, der kan opstå ved den værst tænkelige skadesituation. Vær dog opmærksom på at forsikringen er en første-risikoforsikring og underforsikring gøres derfor ikke gældende, hvilket betyder at erstatningen aldrig kan overstige forsikringssummen. 8.2 Forsikringssummen vil være helt individuelt afhængig af virksomhedstype, arten af produktion, mulighederne for at flytte produktionen til andre bygninger/ lokaler med videre. Eventuelt sparede omkostninger ved standsning af produktionen eller handelen bør fragå i fastsættelsen af forsikringssummen. Mange virksomheder vil typisk kunne tage udgangspunkt i 12 måneders dækningsbidragstab og andre tab iht. punkt Ophør af virksomhed Hvis virksomheden som følge af skader eller af andre årsager ikke genoptages efter skaden, ydes erstatning for tab af dækningsbidrag i det tidsrum, der normalt ville gå, indtil driften kunne have været genoptaget. 10. Hvordan erstattes driftstabet 10.1 Driftstabet opgøres i praksis som forskellen mellem det dækningsbidrag, som ville være opnået i erstatningsperioden (den tid skaden står på - se efterfølgende), hvis skaden ikke var sket, og det dækningsbidrag, som er en konsekvens i erstatningsperioden på grund af skaden Dækningsbidraget, hvis skaden ikke var sket Ved beregning af det dækningsbidrag, som ville være opnået i erstatningsperioden uden skade, skal dækningsbidraget i en tilsvarende tidligere periode lægges til grund (sammenligningstiden). Dækningsbidraget i sammenligningstiden justeres, hvis; konjunkturer, salgsmuligheder eller andre produktionsforhold påviseligt er anderledes i erstatnings perioden en sammenligningsperioden, produktionen i sammenligningsperioden har været helt eller delvist afbrudt, produktionen i erstatningsperioden helt eller delvist ville have været afbrudt af andre årsager end skaden Dækningsbidrag efter skade Ved beregning af dækningsbidraget i erstatningsperioden tages der hensyn til ekstraordinære ud gifter, som påføres i den hensigt at begrænse tabet, for eksempel udgifter til midlertidige foranstaltninger. Ved driftstabets beregning tages der endvidere hensyn til; indtægter for varer som kan sælges, sparede energi- og vedligeholdelsesomkostninger samt sparede renter, kapitalinvesteringer, der ikke foretages som en konsekvens af skaden, samt andre sparede omkostninger Dækningsbidrag ved manglende genoptagelse Genoptages virksomheden ikke i samme udstrækning som før skaden, betales forholdsmæssig erstatning. Dog erstattes uundgåelige faste omkostninger, der er afholdt for det tidsrum, der normalt ville gå til at produktionen kunne være genoptaget. 11. Løndriftstab 11.1 Det fremgår af policen hvorvidt dækningen er valgt Hvad dækkes Dokumenterede direkte lønudgifter for fastansatte nøglemedarbejdere erstattes i perioden ud over det tidspunkt, hvor lovlig opsigelse har kunnet finde sted dog ikke ud over driftstabsforsikringens dækningsperiode Forsikringssum Forsikringssummen fremgår af policen Erstatningen kan ikke overstige den gældende løn for medarbejderne før skaden og maksimalt den i policen angivet forsikringssum. Grønningen København K CVR-nr tlf kfforsikring.dk

5 12. Driftstab grundet skade hos leverandør eller aftager 12.1 Det fremgår af policen hvorvidt dækningen er valgt Hvad dækkes Forsikringen dækker driftstab, der opstår på grund af, at virksomhedens leverandører eller aftagere bliver ramt af en skade, der er dækket på en bygnings- eller løsøreforsikring Forsikringssum Forsikringssummen fremgår af policen Dækningsperioden Driftstabsperioden fremgår af policen Hvor dækkes Dækningen omfatter kun leverandører og aftagere i det geografiske Europa Dækningsbegrænsning Hvis produktionen hos en leverandør eller aftager ikke genoptages i væsentligt samme omfang efter skaden, betales kun erstatning for det tidsrum, det ville vare at genoprette skaden på den bygning eller ting, der har medført driftstabet. 13. Driftsstop som følge af mus- eller rotteplager 13.1 Det fremgår af policen hvorvidt dækningen er valgt Hvad dækkes Forsikringen erstatter dokmenterede driftstab som følge af, at offentlige myndigheder udsteder midlertidigt påbud om driftsstop af virksomheden på grund af mus- eller rotteplager Herudover erstattes indkøbs- eller produktions værdien af de varer, som de offentlige myndigheder kræver destrueret Hvad dækkes ikke Driftstab eller udgifter til destruktion af varer, hvis de offentlige myndigheders påbud om driftsstop allerede er fremsat eller fremsættes inden for 3 måneder efter at nærværende forsikring er trådt i kraft Driftstab ud over 3 måneder efter at myndighederne har udstedt påbud Udgifter til forebyggelse og bekæmpelse af skadedyr, herunder bygningsmæssige forandringer og udskiftninger af installationer med videre Udgifter til oprydning, destruktion og rengøring Driftstab som følge af eller destruktion af varer, som ikke befinder sig i bygning, men for eksempel befinder sig i skure, under overdækninger og halvtage, telte, presenninger, i biler og lignende Begrænsning af tab Virksomheden har pligt til, at begrænse driftstabet mest muligt, det vil sige, i videst muligt omfang opretholde sit virke/driften med videre og dermed aktivt medvirke til, at skadeudbedringen effektiviseres, så driftstabet kan begrænses Forsikringssum og selvrisiko Forsikringssummen fremgår af policen En begrænset forsikringssum for værdien af de varer, som offentlige myndigheder kræver destrueret fremgår af policen Selvrisikoen fremgår af policen Forsikringsdækningen forudsætter At det kan dokumenteres, at den forsikrede virksomhed inden forsikringens ikrafttræden dels er minutiøst gennemgået af et autoriseret skadedyrsikringsfirma (i kraft af en sikringsaftale), dels har oprettet et løbende abonnement om skadedyrssikring, for så vidt angår rotte- og museplager, hos en autoriseret udbyder, heraf samt at det kan dokumenteres, at denne udbyder mindst 2 gange årligt gennemgår virksomhedens skadedyrssikring, og at det kan dokumenteres, at virksomheden efter lever de anvisninger og krav denne udbyder har fremsat. At den forsikrede virksomhed overholder de love og bekendtgørelser, som til enhver tid er gældende og som er relevante i relation til nærværende forsikring, herunder krav fra myndigheder om destruktion af beskadigede varer og gennemførelse af de ændringer som vil gøre det muligt for virksomheden, at få ophævet myndighedernes påbud. At virksomheden har udarbejdet regler om egenkontrol med henblik på virksomhedens egen håndtering af varer for at hindre, at varer/produkter ikke udgør en risiko for menneskers sundhed og at fødevarelovgivningen i øvrigt overholdes. At den forsikrede virksomhed fortsætter sit hidtidige virke, når påbuddet fra de offentlige myndigheder er ophævet. Grønningen København K CVR-nr tlf kfforsikring.dk

6 Forsikringsvilkår TE-DR-01

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE BETINGELSERNE 280-1 OVERSIGT 1. Forsikringen omfatter: 2. Hvilke skader/tab omfatter forsikringen: 3. Undtagelser 3.1.1 Gradvis forringelse 3.1.2 Naturforhold

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring 1. Hvor dækker forsikringen: 1.1 Forsikringen dækker i Danmark ekskl. Grønland og Færøerne. 1.2

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring Betingelser nr. 307502 Forsikringsbetingelser for All-risks bygningsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6619-4, Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 5 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Dækning...

Læs mere

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv TEMA: Undgå driftstab Hvad ville det betyde for din forretning, hvis det værste skulle ske? Sikring mod driftstab er mere end bare forsikring Stadig undertøj til danske

Læs mere

SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01

SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01 SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01 Varmt arbejde For forsikringen gælder nedennævnte selvrisikoklausul for brandskade sket som følge af varmt arbejde: Ved enhver brand og eksplosionsskade

Læs mere

Sundhedssikring Basis og Plus

Sundhedssikring Basis og Plus Sundhedssikring Basis og Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 6561-6 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for retshjælpsforsikring

Forsikringsbetingelser. for retshjælpsforsikring Denne tekst indeholder forsikringsbetingelserne. Betingelserne er ens for alle forsikringsselskaber og er udarbejdet af Forsikring & Pension, der er forsikringsselskabernes erhvervsorganisation. Betingelserne

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2

Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2 Sundhedssikring Basis og Plus Forsikringsbetingelser 6581-5 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303 AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus Forsikringsbetingelser 6581-5 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Gælder fra 01.02.2009 TJM 500-3 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008 3F Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. 3F-03 Gældende fra 1.oktober 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser Bilforsikring Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014 Forsikringsbetingelser Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.1 Sikrede personer... 4 1.2 Hvor dækkes?... 4 1.3 Motorløb,

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for selvstændigt erhvervsdrivende Forsikringsbetingelser 6556-3 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk

Læs mere

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05 Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 13-05 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RETSHJÆLPSFORSIKRING Indholdsfortegnelse 1 Hvem er dækket (sikret) af retshjælpsforsikringen....3 2 Hvilke tvister er dækket

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Trekroner Bilforsikring.

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Skoda Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Skoda Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Skoda Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Skoda Bilforsikring.

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere