Statistiske informationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statistiske informationer"

Transkript

1 Statistiske informationer Beskæftigelse og ledighed fordelt på oprindelseslande Dette notat beskriver udviklingen på udvalgte beskæftigelses- og ledighedsparametre i Aarhus Kommune i perioden fordelt på forskellige herkomst- og oprindelsesbegreber. Datagrundlaget er fra s Statistiks Arbejdsmarkedsregnskab (AMR). Data indeholder antal fuldtidspersoner fordelt på tid, område, køn, alder, socioøkonomisk status samt herkomst og oprindelsesland. Her opgøres fuldtidspersoner for hele året. En fuldtidsperson må ikke forveksles med en enkeltperson, men er til gengæld en særlig opsplitning af enkeltpersoners socioøkonomiske status målt i tid og kan maksimalt udgøre 37 timer om ugen. Her optælles personens beskæftigelse altid før andre typer af status. Der er således tale om en ny praksis i forhold til tidligere rapporter, der benyttede Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik (RAS). Dette data indeholdt antal personer, hvis socioøkonomisk status blev målt ultimo november, og øvrige karakteristika målt for januar året efter. Dette betyder at de tidligere rapporter ikke kan sammenlignes direkte med denne. Det er derfor beskæftigelsen, ledigheden og tilknytningen til ordinær uddannelse i en mere abstrakt, konstrueret størrelse og man kan ikke derfor ikke henvise resultaterne direkte til et konkret antal berørte personer. Til gengæld gives der et mere fuldkomment og jævnt billede af, hvad en gennemsnitlig 37 timers uge i løbet af det pågældende år bliver brugt på, og kan let sammenlignes på tværs af forskellige grupperinger, som her med fokus på herkomst og oprindelsesbegreber. Se nederst i notatet for en uddybende forklaring på opgørelsesmetode og begrebet fuldtidsperson. Indledning om arbejdsmarkedsbegreber Følgende arbejdsmarkedsbegreber anvendes i dette notat: Den erhvervsaktive alder: Her anvendes intervallet for personer i alderen år Arbejdsstyrke: Personer i den erhvervsaktive alder, som enten er i beskæftigelse eller arbejdsløse, herunder midlertidigt fraværende fra arbejdsmarkedet samt i støttet beskæftigelse med løn Ledighedsprocent: Andelen af arbejdsløse ud af arbejdsstyrken Beskæftigelsesprocent: Andelen af beskæftigede ud af befolkningen i den erhvervsaktive alder Øvrig andel under uddannelse: Her menes den andel af de åriges fuldtid, der bruges på at være under ordinær uddannelse, efter der er taget højde for andelen brugt på enten beskæftigelse eller ledighed og tæller derfor både studerende, der er delvist beskæftigede eller ledige samt fuldtidsstuderende og -elever Andel i beskæftigelse eller under uddannelse: Beskæftigelsesprocent + øvrig andel under uddannelse Det skal nævnes at begrebet for selvforsørgelse, som et af Aarhus-målene knytter sig til, ikke kan direkte sammenlignes med de ovennævnte begreber, da dette begreb tager udgangspunkt i en optælling fra en anden datakilde. Heri optælles de offentligt forsørgede (hvor alderspensionister, efterlønnere, fleksjobbere og studerende ikke er medtaget) set i forhold til de øvrige i den erhvervsaktive aldersgruppe og netop disse øvrige betegnes som selvforsørgende. Opdateret: Maj 2017 Budget og Planlægning, Borgmesterens Afdeling, Aarhus Kommune

2 For at illustrere begreberne kan man se, i figurerne nedenfor som eksempel, de respektive andele med baggrund i Arbejdsmarkedsregnskabet for hele landets befolkning for hele Figur 1 beskriver, hvordan hele befolkningens socioøkonomiske status kan inddeles for at nå frem til ledighedsprocenten. I den venstre cirkel ses kategorierne, der ikke indgår i arbejdsstyrken, dvs. børn og ældre, studerende, pensionister og øvrige på offentlige ydelser. I den højre cirkel ses arbejdsstyrkens inddeling og andelen af ledige i forhold til arbejdsstyrken er således 4,9% for året. Figur 1 Befolkningens socioøkonomiske status, hele landet, 2015 Hele befolkningen - - -> Arbejdsstyrken Andel med pensioner og ydelser; 11,3% Øvrige; 5,5% Andel under uddannelse; 7,8% Beskæftigede; 95,1% 67+ år; 16,4% Arbejdsstyrken 41, -15 år; 18,1% Ledighedspct.; 4,9% Figur 2 kan beskrive beskæftigelsesprocenten ved at inddele befolkningen i henholdsvis børn og ældre samt personer i den erhvervsaktive alder. I den højre cirkel gives beskæftigelsesprocenten som 59,5% af personerne i denne aldersgruppe. Figuren giver en indikation af hvor stor en restandel af denne gruppe, der har brugt tid på ordinær uddannelse i løbet af året, udover at være beskæftigede. Det ses at 11,9% af tiden i de åriges fuldtidsuge i dette år, blev brugt på at være under uddannelse, hvis ikke beskæftigelse. Figur 2 - Befolkningens socioøkonomiske status, hele landet, 2015 Hele befolkningen - - -> Erhvervsaktiv aldersgruppe 67+ år; 16,4% Beskæftigelsesprocent; 59,5% Ledige; 3,1% år 65,5% Øvrige; 8,4% -15 år; 18,1% Øvrig andel under uddannelse; 11,9% Andel med pensioner og ydelser; 17,2% 2

3 Ledighedspct. Hovedtendenser I 2015 er ledigheden stort set på niveau med ledigheden i 2009 for alle oprindelseslande og områder i, med enkelte undtagelser. Det generelle billede er, at indvandrere og efterkommere fra vestlige lande har haft en højere tilvækst til ledigheden de seneste par år, mens personer fra ikke-vestlige lande er startet på et højere niveau, har haft en mindre stigning i ledighed de seneste par år, men hvor tendensen lader til at være ved at vende. Ser man til gengæld på beskæftigelsesprocenten, har denne været faldende for alle typer af herkomst med få undtagelser. Generelt kan dette skyldes den stigende ledighed, mens en anden væsentlig forklaring kan være stigningen i antallet af personer under uddannelse. Der ses også, for personer med Syrien som oprindelsesland, at det øgede antal flygtninge slår igennem særligt for beskæftigelsestallene. For 2015 er det muligt at sammenligne opgørelserne på tværs af landet. Her ses det, at ledigheden for indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande i Aarhus er lavere end for Odense og Aalborg, på niveau med København men højere end landsgennemsnittet. Derimod er beskæftigelsesprocenten for samme gruppe den næstlaveste i 6-bysammenhæng, hvor det kun er i Odense gruppen generelt ikke er mere i beskæftigelse. Det ses også, at godt halvdelen af de årige personer i Aarhus med oprindelse fra ikke-vestlige lande, enten er i beskæftigelse eller under ordinær uddannelse, hvilket er det næstlaveste i 6-bysammenhæng og laver end landsgennemsnittet. Analyse Figur 3 og 4 viser udviklingen i ledighedsprocenten i Aarhus fordelt på oprindelseslande, først i en vestlig/ikke-vestlig opdeling og derefter på de 10 største ikke-vestlige oprindelseslande-grupper i Aarhus. Det ses, i figur 3, at ledigheden er steget for indvandrere og efterkommere fra vestlige lande siden For indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande og personer med dansk herkomst er ledigheden under niveauet i 2009 efter at have været steget i mellemperioden. Figur 3 Ledige i procent af arbejdsstyrken i Aarhus fordelt på oprindelsesland 16% 14% 12% 8% 6% 4% 2% Vestlige lande Ikke-vestlige lande Der ses, i figur 4, at for de udvalgte ikke-vestlige lande, undtagen Kuwait 1, har procentsatsen udvist en stigning over perioden, men for de fleste grupper ses det, at ledigheden i 2015 lidt under niveauet fra For personen med Afghanistan, som oprindelsesland er ledigheden faldet markant henover perioden. Det ses, at flere af de ikke-vestlige lande har en relativ høj ledighedsprocent, og at det særligt er Somalia, Kuwait og Syrien, der har vist høje niveauer i perioden. 1 Årsagen til dette ene udsving er, at arbejdsstyrken i denne gruppe er af særlig lille størrelse på omkring fuldtidspersoner, hvilket kan give fluktuationer over tid. 3

4 Beskæftigelsespct. Ledighedspct. Figur 4 - Ledige i procent af arbejdsstyrken i Aarhus fordelt på udvalgte oprindelseslande 35% 3 25% 2 15% 5% Libanon Tyrkiet Somalia Irak Vietnam Iran Afghanistan Kuwait Syrien Kina Ser man på beskæftigelsesprocenten, i Figur 5, har den for alle grupper været faldende i perioden, hvilket til dels skyldes det stigende antal af studerende i Aarhus. Særligt for de seneste år lader udviklingen dog til enten at stagnere. Samme billede tegner sig, hvis man fokuserer på de enkelte lande i Figur 6. Her ses, at beskæftigelsesprocenten for personer med Syrien som oprindelsesland, er beskæftigelsesgraden faldet markant de seneste par år, hvilket kan henføres til fremkomsten af flere flygtninge i den pågældende population. Figur 5 Andel beskæftigede, ud af årige i Aarhus, fordelt på oprindelsesland Vestlige lande Ikke-vestlige lande 4

5 Andel Beskæftigelsespct. Figur 6 - Andel beskæftigede, ud af årige i Aarhus, fordelt på udvalgte oprindelseslande Libanon Tyrkiet Somalia Irak Vietnam Iran Afghanistan Kuwait Syrien Kina Figur 7 og 8 viser den samlede andel af fuldtidspersoner i alderen år, som enten er i beskæftigelse eller under uddannelse. Resten opgøres derfor som enten værende ledige, på diverse ydelser og pensioner eller som øvrige uden for arbejdsstyrken. I Figur 7, ses at denne andel er forholdsvis konsistent over hele perioden for de ikke-vestlige lande samt, mens personer med vestlige oprindelseslande har svunget lidt over tid. Figur 7 - Andel i beskæftigelse eller under uddannelse, ud af årige i Aarhus, fordelt på oprindelsesland Vestlige lande Ikke-vestlige lande For de enkelte lande ses det, i Figur 8, at der er sket niveauforskydninger (i forhold til Figur 6) for særligt Kina og Afghanistan, som har store andele af personer under uddannelse relativt i forhold til de andre lande. Her er det vigtigt at bemærke, at alderssammensætningen af de udvalgte grupper kan være meget forskellige, hvilket giver naturlige differencer i andelen. 5

6 Andel Andel Figur 8 - Andel i beskæftigelse eller under uddannelse, ud af årige i Aarhus, fordelt på udvalgte oprindelseslande Libanon Tyrkiet Somalia Irak Vietnam Iran Afghanistan Kuwait Syrien Kina I figur 9 fokuseres der alene på 2015 for oprindelseslande-grupperne i Aarhus forskellige fordelinger af de to andele, andelen i beskæftigelse (beskæftigelsesprocent) og andelen under uddannelse. Figur 9 - Andel i beskæftigelse samt andel under uddannelse, ud af årige i Aarhus for 2015, fordelt på udvalgte oprindelseslande Andel under uddannelse Andel i beskæftigelse Tabel 1.1, 1.2 og 1.3 viser udviklingen for Aarhus Kommune på de tre arbejdsmarkedsbegreber i perioden fordelt på kommunens 10 største oprindelseslande-grupper, samt derudover tre grupper, der tilhører landets 10 største (Pakistan, Bosnien-Hercegovina samt det tidligere Jugoslavien), øvrige ikkevestlige og vestlige lande samt. Til højre vises forskellen over tid målt i procentpoint. I Tabel 1.1 ses, at grupperne fra Libanon og Pakistan, samt vestlige lande har haft en særlig stor stigning i ledighed. 6

7 Tabel 1.1 Udviklingen i ledighedsprocenten i Aarhus Kommune fordelt på udvalgte oprindelseslande Ledighedspct (%-point) Libanon 11,8% 14,2% 15,6% 18,4% 20,1% 18,2% 16,7% 4,9 Tyrkiet 12, 12,7% 12,6% 14, 12,7% 12,5% 11,9% -0,2 Somalia 31,6% 31,5% 28,1% 30,6% 31,9% 31,6% 30,3% -1,3 Irak 14,3% 15,1% 16,8% 17,6% 18, 16,2% 14,8% 0,6 Vietnam 9,7% 11,3% 9,6% 9,8% 9,3% 9,1% 8,1% -1,6 Iran 10,2% 10,2% 11,3% 12,8% 12,7% 12, 10,6% 0,4 Afghanistan 16,7% 17,7% 17,8% 15,6% 14,7% 14, 11,3% -5,4 Kuwait 27,5% 26,7% 26,4% 17,7% 18,9% 17,4% 19, -8,5 Syrien 16,4% 22,4% 22,5% 23,6% 21,5% 18,7% 19,3% 2,9 Kina 5,5% 6,7% 7, 8,8% 8,4% 7,9% 7,4% 1,9 Pakistan 9,6% 17,1% 18,8% 19,1% 21, 14,8% 13,9% 4,3 Bosnien-Hercegovina 10,3% 10,2% 11,6% 13,1% 12,9% 14,6% 12,8% 2,6 Tidl. Jugoslavien 12,3% 11,4% 5,3% 5,5% 8,9% 10,8% 8,5% -3,8 Øvrige Ikke-vestlige lande 10,1% 11,1% 10,7% 11,9% 12,4% 11,1% 10,1% -0,1 I alt Ikke-vestlige lande 12,8% 13,8% 13,5% 14,7% 14,8% 13,8% 12,7% -0,1 Øvrige vestlige lande 5,2% 6,3% 6,7% 8,7% 9,9% 9,5% 9,3% 4,1 4,4% 5, 4,9% 5,4% 5,5% 4,9% 4,6% 0,3 I alt 4,9% 5,6% 5,6% 6,2% 6,3% 5,8% 5,4% 0,5 I Tabel 1.2 ses der til gengæld, at det er grupperne fra Syrien, Somalia og Tyrkiet, der er gået ned i beskæftigelse. Tabel 1.2 Udviklingen i beskæftigelsesprocenten i Aarhus Kommune fordelt på udvalgte oprindelseslande Beskæftigelsespct (%-point) Libanon 24,2% 22,5% 21,6% 20,8% 20,4% 20,7% 22,3% -1,9 Tyrkiet 40,7% 38,7% 38, 36,6% 36,6% 36,2% 36,6% -4,1 Somalia 21, 19,8% 18,8% 17,9% 16,8% 16,2% 16,4% -4,6 Irak 26,2% 24,8% 23,8% 23,1% 22,4% 23, 24,7% -1,5 Vietnam 49,9% 48,1% 47,8% 46,2% 45,9% 46,2% 46,8% -3,1 Iran 39,7% 38,2% 37,8% 36,7% 36,1% 35,9% 36,4% -3,2 Afghanistan 27,6% 25,4% 25, 25,6% 26, 26,8% 28, 0,3 Kuwait 11,7% 10,5% 9,7% 10,2% 10, 11, 10,4% -1,3 Syrien 25,2% 23,2% 20,2% 19,4% 19, 18,6% 14,4% -10,7 Kina 41,1% 38,7% 36,7% 35,6% 36,1% 37,8% 39,5% -1,6 Pakistan 32,5% 30,6% 30,1% 30,4% 28,4% 30, 29,5% -3 Bosnien-Hercegovina 42,6% 41,1% 40,1% 39,5% 41,9% 43,7% 45,5% 2,9 Tidl. Jugoslavien 41,3% 37,7% 38,5% 41,1% 36,1% 37,3% 38,6% -2,8 Øvrige Ikke-vestlige lande 40,9% 39,4% 38,9% 38,9% 38,9% 39,7% 39,6% -1,3 I alt Ikke-vestlige lande 34,5% 32,8% 32,1% 31,3% 31, 31,3% 31,7% -2,8 Øvrige vestlige lande 46,1% 44,3% 42,9% 41,5% 41,5% 43,2% 44,2% -1,9 59,3% 58,1% 57,4% 56,7% 56,4% 56,7% 57, -2,3 I alt 56,3% 55, 54,1% 53,3% 52,9% 53,2% 53,4% -2,9 Det ses, i Tabel 1.3, at særligt for Somalia, Kuwait og det tidl. Jugoslavien gælder, at disse grupper har haft en stigning i den sammenlagte andel, der enten er under uddannelse eller i beskæftigelse, hvilket er en positiv udvikling. 7

8 Tabel 1.3 Udviklingen i andelen som enten er i beskæftigelse eller under uddannelse i Aarhus Kommune fordelt på udvalgte oprindelseslande Andel (%-point) Libanon 40,5% 40,7% 40,4% 40,6% 40, 39,7% 41,3% 0,8 Tyrkiet 55,7% 54,4% 54,4% 52,9% 52,5% 52,2% 51,5% -4,2 Somalia 34,8% 35,2% 35,8% 36,4% 36,9% 37,8% 39,7% 4,9 Irak 40,1% 40,3% 40,2% 40,4% 39,8% 40,2% 41,1% 1,1 Vietnam 64,4% 63,2% 63,7% 63,4% 63,9% 64,4% 65,7% 1,3 Iran 54, 52,8% 52, 50,6% 48,8% 47,9% 48, -6,1 Afghanistan 57, 56,4% 54,5% 55,1% 54,8% 55,4% 56, -1 Kuwait 19,3% 18,9% 20,3% 25,4% 26,3% 27,5% 27,6% 8,3 Syrien 42,2% 39,9% 41,4% 42,9% 41,8% 37,8% 31, -11,2 Kina 65,7% 62,6% 61,5% 61,6% 61,3% 63,3% 64, -1,6 Pakistan 50,2% 48,3% 45, 47,4% 44,6% 47,4% 47,6% -2,6 Bosnien-Hercegovina 77,5% 76,4% 78,2% 78,6% 78,8% 75,5% 75,5% -2 Tidl. Jugoslavien 54,8% 54,4% 59,3% 64,9% 61,5% 63,1% 62,2% 7,4 Øvrige Ikke-vestlige lande 57,7% 56,9% 56,6% 57,1% 56,4% 57,5% 57,4% -0,3 I alt Ikke-vestlige lande 50,8% 50,1% 50, 50,1% 49,6% 49,9% 50,1% -0,7 Øvrige vestlige lande 70, 69,8% 68,3% 65,7% 65,1% 66,5% 66,6% -3,4 75,6% 75,5% 75,6% 75,7% 76, 76,7% 77, 1,4 I alt 73, 72,7% 72,7% 72,5% 72,6% 73,2% 73,4% 0,4 Tabel 2.1 viser udviklingen for hele landet, på samme grupperinger med tal for 2015, samt ændringen i procentpoint over den syvårige periode. Her ses både ledigheds- og beskæftigelsesprocenten samt andelen enten i beskæftigelse eller under uddannelse. Her ses, at det specielt er grupperne fra Syrien og vestlige lande, der har haft den største stigning i ledighed over perioden, hvor personer med Syrien som oprindelsesland også indgår markant mindre i arbejdsstyrken i 2015 end i På landsplan er det nogle af de samme grupper, som i Aarhus, der har haft en positiv udvikling, hvis man medtænker andelen under uddannelse, særligt Kuwait, Libanon og Irak. Her ses også, at særligt for Syrien har andelen, der enten er i beskæftigelse eller under uddannelse, er faldet markant over perioden. Tabel 2.1 Udviklingen i hele landet fordelt på udvalgte oprindelseslande 2015 Ændring (%-point) Ledighedspct. Beskæftigelsespct. Andel (B+U)* Ledighedspct. Beskæftigelsespct. Andel (B+U)* Libanon 15,7% 26,2% 46,3% -1,5-0,6 3,5 Tyrkiet 16, 42,1% 56, 0,8-2,2-0,6 Somalia 29,5% 18,4% 41, -4,3-6,4 1,5 Irak 15,3% 26,2% 46,5% -4,0-1,6 2,9 Vietnam 10,9% 47,5% 64,5% -1,9-2,7 1,8 Iran 11,3% 37,6% 50,4% 0,3-5,5-5,7 Afghanistan 15,1% 29,3% 55,8% -1,6-3,8-2,3 Kuwait 21,7% 16, 34,6% -3,8-0,9 4,8 Syrien 25,6% 9, 17,7% 5,8-18,2-24,9 Kina 7,6% 47,9% 65,5% 0,1 2,8-1,5 Pakistan 13,8% 42,6% 56,4% -0,1 0,5 0,7 Bosnien-Hercegovina 8, 40,5% 52,3% -1,7-1,3-0,4 Tidl. Jugoslavien 10,4% 41,7% 52,3% -1,0-1,7 0,3 Øvrige Ikke-vestlige lande 9,1% 45,9% 59,4% -0,1-3,0-1,2 I alt Ikke-vestlige lande 12, 38,8% 53,8% -0,6-3,5-1,7 Øvrige vestlige lande 7,4% 52,8% 66,3% 1,9-0,2 1,2 4,3% 61,9% 73,4% -0,2-1,4 1,4 I alt 4,9% 59,5% 71,3% 0,0-2,0 0,7 * Andelen af årige, som enten er i beskæftigelse eller under uddannelse 8

9 Tabel 3.1 viser en sammenligning mellem Aarhus, hele landet, 6-byerne og Business Region Aarhus for oprindelseslande defineret ved vestlige/ikke-vestlige lande i Tabel 3.1 Sammenligning mellem udvalgte områder i 2015 fordelt på vestlige/ikke-vestlige oprindelseslande Øvrige vestlige lande Ikke-vestlige lande Ledighedspctpctpctpctpctpct. Beskæftigelses- Ledigheds- Beskæftigelses- Ledigheds- Beskæftigelses- Andel (B+U)* Andel (B+U)* Andel (B+U)* Aarhus 4,6 % 57,0 % 77,0 % 9,3 % 44,2 % 66,6 % 12,7 % 31,7 % 50,1 % Esbjerg 4,2 % 60,3 % 70,8 % 7,4 % 53,4 % 67,8 % 11,5 % 35,9 % 51,6 % København 5,3 % 61,4 % 78,0 % 7,2 % 49,8 % 66,1 % 12,7 % 41,1 % 55,4 % Odense 5,9 % 56,0 % 73,4 % 12,1 % 42,7 % 71,5 % 17,5 % 29,5 % 50,9 % Randers 4,7 % 60,1 % 70,5 % 9,7 % 50,1 % 60,9 % 11,9 % 32,7 % 48,5 % Aalborg 6,2 % 58,0 % 74,4 % 14,9 % 38,8 % 67,0 % 14,7 % 34,1 % 56,5 % Business Region Aarhus 4,0 % 61,1 % 74,2 % 8,4 % 50,1 % 66,6 % 11,4 % 33,2 % 50,0 % Hele landet 4,3 % 61,9 % 73,4 % 7,4 % 52,8 % 66,3 % 12,0 % 38,8 % 53,8 % * Andelen af årige, som enten er i beskæftigelse eller under uddannelse I tabel 4.1 ses årets gennemsnitlige befolkningstal for de respektive oprindelseslandegrupper i Aarhus Kommune for 2015, samt udviklingen siden Befolkningen er opdelt herefter ved antallet i den erhvervsaktive alder samt den gennemsnitlige arbejdsstyrke for året. Tabel 4.1 Gennemsnitlige befolkningstal i Aarhus Kommune fordelt på udvalgte oprindelseslande Hele befolkningen 2015 Ændring Erhvervsaktiv aldersgruppe Arbejdsstyrke Hele befolkningen Erhvervsaktiv aldersgruppe Arbejdsstyrke Libanon Tyrkiet Somalia Irak Vietnam Iran Afghanistan Kuwait Syrien Kina Pakistan Bosnien-Hercegovina Tidl. Jugoslavien Øvrige Ikke-vestlige lande I alt Ikke-vestlige lande Øvrige vestlige lande I alt

10 Opgørelsesmetode og definitioner En af fordelene ved at benytte AMR i forhold til RAS, er at personers socioøkomiske status (tilknytning til arbejdsmarked, på ydelse etc.) omregnet til fuldtidsandel, kan give et mere retvisende billede for arbejdsmarkedstilknytningen over en periode (her hele året) end et øjebliksbillede ultimo november. Summeres over alle typer af socioøkonomisk status, fås det gennemsnitlige befolkningstal for perioden. s Statistiks definition af AMR: Arbejdsmarkedsregnskab AMR (timenormeneret) Datagrundlaget til AMR er et nyt udviklet register kaldet AMR-UN (AMR uden normering). AMR-UN omfatter administrative data, som integreres og harmoniseres i et statistiksystem. På baggrund af AMR-UN dannes AMR ved at timenormere befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet, hvor en person maksimalt kan bidrage med 37 timer om ugen, svarende til den aktuelle timenorm. Det betyder, at hvis en person har mere end 37 timer, fortages der en nedskrivning/omfordeling af timerne ud fra den validitet, oplysningerne vurderes at have. Når oplysningerne vurderes at være lige valide, vægtes beskæftigelse højest. Er en person eksempelvis studerende hele året, og har 10 timers deltidsarbejde om ugen i gennemsnit vil denne persons beskæftigelsesandel være en 10/37-del og være opgjort som værende under uddannelse for resten, altså en 27/37-del, selvom denne persons studie i daglig tale beskrives som et fuldtidsstudie. Dette skyldes at arbejdsmarkedsregnskabets primære fokus er tilknytningen til arbejdsmarkedet og der prioriteres derfor generelt efter beskæftigede, ledige, offentligt forsørgede, personer under uddannelse, pensionister, børn og unge og øvrige udenfor arbejdsstyrken som en restandel, hvis timetallet ikke når op til 37 timer i timenormeringen. Optræder en person med mere end 37 timers status nedskrives timetallet i forhold til ovennævnte prioritering. Definition af oprindelseslande og herkomst Personer med udenlandsk herkomst består af indvandrere og efterkommere: a) Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes den pågældende som indvandrer. b) Efterkommere er født i. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er udenlandsk statsborger, opfattes personen også som efterkommer. Når en eller begge forældre, der er født i, opnår dansk statsborgerskab, vil deres børn ikke blive klassificeret som efterkommere. Fastholder danskfødte forældre imidlertid begge et udenlandsk statsborgerskab, vil deres børn blive klassificeret som efterkommere. Vestlige lande omfatter EU-landene (eksl. ), Island, Norge, Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten, Canada, USA, Australien og New Zealand. Ikke-vestlige lande omfatter alle andre lande. Definition af områder 6-byerne omfatter kommunerne: Aarhus, København, Odense, Aalborg, Esbjerg og Randers. Business Region Aarhus omfatter kommunerne: Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs, Viborg og Aarhus. 10

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og ledighed fordelt på oprindelseslande 2008-2014 Dette notat beskriver udviklingen på udvalgte beskæftigelses- og ledighedsparametre i Aarhus

Læs mere

Notat. Sammenfatning.

Notat. Sammenfatning. Notat Emne: Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst Til: Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi: til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune

Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen Side 1 af 22 Udkast! Beskæftigelse og arbejdsløshed

Læs mere

Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i. perioden 1. januar 2006 til 1.

Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i. perioden 1. januar 2006 til 1. Den 5. juni 2012 Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Sammenfatning. I løbet af 2010 har der været

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer Maj 2007 www.aarhus.dk/statistik - Beskæftigelse og arbejdsløshed i Århus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2005 I løbet af året 2004 er der kommet 342 flere personer fra

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Procent af befolkningen Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Arbejdsstyrke og erhvervsfrekvenser i Aarhus Kommune, 2013 Andelen af personer i arbejdsstyrken af hele befolkningen er i Aarhus

Læs mere

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor Oktober 2003 Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 -------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2001

BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.05 Maj 2002 BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2001 Beskæftigelsesprocenten i Århus Kommune for den samlede gruppe af 3. lande

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer maj 2007 www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og arbejdsløshed i Århus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2006 Stor stigning i beskæftigelsen blandt personer fra Ikke vestlige

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2002

BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.04 Marts 2003 BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2002 I løbet af året 2001 er der kommet 500 flere personer fra 3. lande i

Læs mere

Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 1999

Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 1999 Århus Kommune Økonomisk Afdeling April 2000 Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 1999 Statistisk Kontor Telefon 89 40 20 00 Rådhuset Telefax 89

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere - Få styr på definitionerne - Hvordan er sammensætningen i befolkningen lige nu Dorthe Larsen Indvandrere og efterkommere Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2017 Forord Beboere i den almene boligsektor 2017 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst Danmarks Statistik 5. juni 2015 Beskæftigelsesnotat Dette notat indeholder forklaringer af de begreber, der anvendes i de vedlagte tabeller vedrørende lønmodtagerbeskæftigelse for perioden 4. kvartal 2011

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2017 - Fokus på ikke-vestlige lande Maj 2017 1 Indhold OPBYGNING 4 1. BEFOLKNING 6 1.1 Sammenfatning vedr. befolkningstal 6 1.2 Indvandrere og efterkommere i Danmark 7

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til og fra Aarhus Kommune - status pr. 1. januar 2014 1. januar 2014 (ultimo 2013) pendlede 54.988 personer til Aarhus Kommune, mens 31.587

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2015 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab

Læs mere

Kortlægning af integrationsområdet

Kortlægning af integrationsområdet 2011 Kortlægning af integrationsområdet Esbjerg Kommune Befolkning, uddannelse, arbejdsmarkedstilknytning, socioøkonomisk status og bosætning Anders Knudsen, Per Hedevang og Margrethe Cæsar Bjerg Borger

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden

Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden 2006-2015 MED ANALYSER AF ABORTHYPPIGHEDER BLANDT INDVANDRERE, EFTERKOMMERE OG KVINDER MED DANSK OPRINDELSE 2017 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere?

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Integrationsanalyse 10. december 2015 Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,5 pct. af den danske befolkning.

Læs mere

ALDERSFORDELING. Aldersfordelingen i Vollsmose september Kilde: Monitoreringssystemet 13%

ALDERSFORDELING. Aldersfordelingen i Vollsmose september Kilde: Monitoreringssystemet 13% ALDERSFORDELING Aldersfordelingen i september 2012 19% 14% 7% 12% 13% 12% 23% 0-6 år 7-17 år 18-24 år 25-34 år 35-49 år 50-64 år over 65 år Indikator Beskrivelse 0-6 år Andelen af beboere i området mellem

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Nr. 21. 24. september 2003 Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Martha Kristiansen

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2016 Forord Beboere i den almene boligsektor 2016 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne

Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne Af Lasse Vej Toft, Analyse- og makroenheden, Økonomisk Sekretariat, LVT@kl.dk Formålet med dette analysenotat er, at beskrive udviklingen i andelen af fuldtidsbeskæftigede

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse?

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse? Teknisk note nr. 10 20-39-årige kvinder i Danmark fordelt efter herkomst, højeste fuldførte danske og beskæftigelsesfrekvens 1. januar 2003 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2017 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Hvordan går det med integrationen? - Fokus på Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Hvordan går det med integrationen? - Fokus på Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Hvordan går det med integrationen? - Fokus på Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere 6. januar 2017 Sammenfatning Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,9 pct. af den danske befolkning pr.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2014 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer august 5 www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal 5 Den samlede ledighed er faldet med. personer i forhold til samme periode sidste år. Faldet er reelt

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i København 1. januar 2005 Nr. 4. 29. april 2005 Befolkning 1. januar 2005 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Indhold Datagrundlag og

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Den samlede ledighed i Århus Kommune er faldet med. personer i forhold til samme periode sidste år svarende

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer Maj www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Århus Kommune, 1. kvartal Den samlede ledighed i Århus Kommune er faldet med.99 personer i forhold til samme periode sidste år svarende

Læs mere

Jobcenter Furesø Overblik

Jobcenter Furesø Overblik Offentlig forsørgelse Fuldtidspersoner Jobcenter Overblik Udarbejdet december 2014 aug-13 aug-14 Ændring i pct. Andel af befolkningen i alderen 16-66 år aug-14 Klynge (gnsnit) Ydelsesgrupper i alt 3.118

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer December 2011 www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på Herkomst pr. 1. januar 2010 samt udviklingen i perioden 1. januar 2005 til 1. januar

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland TIL RAPPORT Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland Februar 2008 INDHOLD: Bilag 1 Kvantitativ analyse: Hvad kendetegner borgerne i matchgruppe 4 og 5? 3 Bilag 2 Kvantitativ analyse

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer maj 5 www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Århus Kommune, 1. kvartal 5 Den samlede ledighed er faldet med knap 1.5 personer i forhold til samme periode sidste år. Faldet

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Opgørelse af indsatte og klienters etniske baggrund pr. 2. november 2010. Den nyeste opgørelse af indsatte og klienters

Læs mere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Offentligt forsørgede Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Fuldtidsmodtagere beregnes ud fra det samlede antal deltagere på ydelserne og den varighed, som de hver især har været på ydelsen.

Læs mere

Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2014

Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2014 Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2014 Udviklingsafdelingen Sagsnr. 81.00.15-G00-1-14 Jammerbugt Kommunes måltal for ansatte med ikke-vestlig baggrund Baggrund Det blev i trepartsaftalen

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere Kriminalitet hvordan måler vi det? Lisbeth Lavrsen 18 pct. af de personer, der blev dømt i 2015 havde udenlandsk oprindelse er det meget eller lidt? 2 Afhænger selvfølgelig

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser i Aarhus Kommune, 2007-2016 Pr. 1. januar 2017 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 335.684 personer. Befolkningen er steget med

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne.

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne. Notat Vedrørende: Notat om Arbejdsmarked, Pendling og demografi Sagsnavn: Arbejdsmarked, Statistik og Analyser 2015 Sagsnummer: 15.20.00-G01-15-15 Skrevet af: Morten Fich og Troels Rasmussen E-mail: Morten.Brorson.Fich@randers.dk

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Ledigheden i Aarhus Kommune, september 2016 Det samlede antal bruttoledige i Aarhus Kommune er i september 2016 på 7.222 fuldtidsledige, hvilket er en

Læs mere

Verden samlet i 3F FOKUS PÅ ETNISKE MINORITETER FAGLIGT FÆLLES FORBUND F A G P O L I T I S K C E N T E R F O R A R B E J D S L I V

Verden samlet i 3F FOKUS PÅ ETNISKE MINORITETER FAGLIGT FÆLLES FORBUND F A G P O L I T I S K C E N T E R F O R A R B E J D S L I V Verden samlet i 3F FOKUS PÅ ETNISKE MINORITETER FAGLIGT FÆLLES FORBUND F A G P O L I T I S K C E N T E R F O R A R B E J D S L I V 3F, Fagpolitisk Center for Arbejdsliv September 2010 Materialet er baseret

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2015

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2015 STATISTIK Beboere i den almene bolig 2015 Forord Beboere i den almene bolig 2015 indeholder oplysninger om beboere, husstande og flytninger i den almene bolig pr. 1. januar 2015 fordelt på husstandstyper

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2011 Statsborgerskab og herkomst 1. juli 2011, fordelt på lokalsamfund Pr. 1. juli 2011 boede der 45.761 borgere med udenlandsk herkomst i Aarhus

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2011

Befolkning i København 1. januar 2011 31. marts 2011 Befolkning i København 1. januar 2011 Den 1. januar 2011 boede der 539.542 personer i København. I løbet af 2010 steg folketallet med 11.334 personer. I 2010 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.114 personer, en stigning på 519 personer i 2009. I 2009 blev der født 1.239 børn, mens antallet

Læs mere

Datagrundlag. Anvendte registre

Datagrundlag. Anvendte registre Datagrundlag Anvendte registre Alle tabeller er baseret på de seneste tilgængelige tal inden for de enkelte statistikområder. Tallene bliver opdateret løbende i løbet af 2016. Flytninger mellem danske

Læs mere

Tabelsæt 1 Datasæt indeholder oplysninger om flytninger i årene

Tabelsæt 1 Datasæt indeholder oplysninger om flytninger i årene Datagrundlag Anvendte registre Alle tabeller er baseret på de seneste tilgængelige tal inden for de enkelte statistikområder. Tallene bliver opdateret løbende i løbet af 2017. Flytninger mellem danske

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 1. KVARTAL 2004

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 1. KVARTAL 2004 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Maj ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 1. KVARTAL x Den samlede ledighed stiger fortsat i forhold til samme periode sidste år. x Der var i marts en stigning

Læs mere

En stor del af indvandreres og efterkommeres lavere karakterer i forhold til danskere kan forklares

En stor del af indvandreres og efterkommeres lavere karakterer i forhold til danskere kan forklares 30. november 2017 2017:18 19. december 2017: Der var desværre fejl i et tal i boks 2. Rettelsen er markeret med rødt. Desuden er der tilføjet en boks 4 sidst i analysen. En stor del af indvandreres og

Læs mere

etniske minoriteter i Danmark

etniske minoriteter i Danmark Selvmordsadfærd blandt etniske minoriteter i Danmark (pilotprojekt) oje t) Baggrund Marlene Harpsøe CFS Faktahæfte nr. 22 Unni Bille-Brahes Brahes undersøgelse Velfærdsministerens svar Pilotprojekt til

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.184 personer, en stigning på 70 personer i 2010. I 2010 blev der født 1.264 børn, mens antallet af

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 September 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge- og Integrationsministeriet, september 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 April 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, april 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2013 1. januar 2013 (ultimo 2012) pendlede 54.009 personer til Aarhus Kommune, mens 31.011 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Repatriering i Marts 2018

Repatriering i Marts 2018 Repatriering i 2012-2017 Marts 2018 Opsummering Efter en kraftig stigning i antallet af repatrierede fra 2009 til 2011, er antallet stabiliseret på 300-350 repatrierede årligt i perioden 2014-2017. De

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2010=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - ultimo november 2014 Ultimo november 2014 var der 183.928 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus

Læs mere

Vejledning til indberetning Sprogvurdering og sprogstimulering af børn i alderen omkring 3 år og indtil skolestart

Vejledning til indberetning Sprogvurdering og sprogstimulering af børn i alderen omkring 3 år og indtil skolestart Dato: 8. september 2014 Sagsnr. 2013-6575 Vejledning til indberetning Sprogvurdering og sprogstimulering af børn i alderen omkring 3 år og indtil skolestart Indhold Hvilke kommuner skal indberette?...

Læs mere

Statistik Opgjort på herkomst

Statistik Opgjort på herkomst 1. oktober Statistik Opgjort på herkomst 2012 UU København Uddannelsesstatistikken den oktober 2012 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 75.604 unge mellem 15 og 24 år. Statistikken er opgjort på herkomst

Læs mere

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005.

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005. 2006:5 Orientering Statistisk Kontor 13. juni 2006 Flere arbejdspladser i København Københavns arbejdsmarked er i fremdrift. Efter nedgangsår i 2002 og 2003 viser nye tal, at der i 2004 blev skabt 3.000

Læs mere

Ikke-etniske danskere i politik

Ikke-etniske danskere i politik 1 Ikke-etniske danskere i politik Følgende notat belyser, hvordan politikerne i Danmark ikke har en etnisk sammensætning, der repræsenterer den danske befolkning. Det fremgår af Ceveas optælling af de

Læs mere

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Antal borgere Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Befolkningen og dens bevægelser i Esbjerg Kommune i oktober kvartal 2008 I oktober kvartalet blev der født 288 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold 2006 Orientering Statistisk Kontor 8. maj 2006 Kvindelige s beskæftigelse og uddannelsesforhold 73 pct. af de enlige kvindelige fra ikke-e lande i alderen 18-35 år er enten i beskæftigelse eller under

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2012 1. januar 2012 (ultimo 2011) pendlede 52.614 personer til Aarhus Kommune, mens 29.664 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Indvandrerne og arbejdsmarkedet

Indvandrerne og arbejdsmarkedet Indvandrerne og arbejdsmarkedet Annemette Lindhardt Amy Frølander Indvandrerne og arbejdsmarkedet Udgivet af Danmarks Statistik December 2004 Oplag: 600 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 122,00

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Forbruget af sundhedsydelser København 1998-2000 Nr. 17. 30. juli 2003 Forbruget af sundhedsydelser i København Martha Kristiansen Tlf.: 33 66 28 93

Læs mere

Nydanske unge på erhvervsuddannelserne

Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Fakta om integration: Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Januar 2012 Fakta om integration: Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Udgiver: Social- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig?

Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig? 6. december 2016 2016:25 Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig? Af Jens Bjerre, Laust Hvas Mortensen og Michael Drescher 1 I Danmark, Norge

Læs mere

STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2012

STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2012 STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2012 FORORD Beboere i den almene boligsektor 2012 indeholder oplysninger om beboere og husstande i den almene boligsektor fordelt på husstandstyper og størrelser,

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 4. november 2005 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 18 % har udenlandsk

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge August 2008 Tal og fakta - befolkningsstatistik om udlændinge Juni 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge, 2008 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Svar på 10-dages forespørgsel om indvandring fra ikke vestlige lande

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Svar på 10-dages forespørgsel om indvandring fra ikke vestlige lande Notat Side 1 af 5 Til Liberal Alliance Til Orientering Kopi til Byrådets medlemmer Svar på 10-dages forespørgsel om indvandring fra ikke vestlige lande Liberal Alliance har d. 4. september 2014 stillet

Læs mere

Nøgletal. Integration

Nøgletal. Integration Nøgletal Integration Nøgletal INTEGRATION 2010 2011 2012 2013 2014 Orientering 1. Andelen af indvandrere og efterkommere med ikkevestlig oprindelse i befolkningen 6,5 % 6,7 % 6,8 % 7,0 % 7,2 % Per 1. januar

Læs mere

Flere indvandrere bor i ejerbolig

Flere indvandrere bor i ejerbolig Mens størstedelen af de etniske danskere bor i egen ejerbolig, er dette kun tilfældet for hver fjerde af indvandrerne fra ikke-vestlige lande. De væsentligste forklaringer på dette er, at indvandrere fra

Læs mere

STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2014

STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2014 STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2014 FORORD Beboere i den almene bolig 2014 indeholder oplysninger om beboere, husstande og flytninger i den almene bolig pr. 1. januar 2014 fordelt på husstandstyper

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Vollsmose. Kilde: Monitoreringssystemet

Vollsmose. Kilde: Monitoreringssystemet Indhold Introduktion til databanken... 1 Sammenlignede grupper i databanken... 1 Spørgsmål og ønsker til data... 1 Alderssammensætningen... 2 Aldersfordelingen i udvalgte områder... 2 Aldersfordelingen

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i FOA 2010

Indvandrere og efterkommere i FOA 2010 Indvandrere og efterkommere i FOA 2010 Kampagne og Analyse 11. august 2010 I dette notat præsenteres nye oplysninger om de medlemmer af FOA, der er indvandrere og efterkommere 1. Oplysninger stammer fra

Læs mere

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Brønderslev Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

INDVANDRERES OG EFTERKOMMERES BESKÆFTIGELSE I NORDJYLLAND

INDVANDRERES OG EFTERKOMMERES BESKÆFTIGELSE I NORDJYLLAND INDVANDRERES OG EFTERKOMMERES BESKÆFTIGELSE I NORDJYLLAND BESKÆFTIGELSENREGION NORDJYLLAND Juni 29 INDVANDRERES OG EFTERKOMME- RES BESKÆFTIGELSE I NORDJYL- LAND SAMMENFATNING Stor stigning (34,6%) i fuldtidsbeskæftigede

Læs mere