Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02)"

Transkript

1 Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02) 1. Sikrede 1.1 Sikrede under forsikringen er enhver fysisk person, som er tidligere, nuværende eller kommende medlem af bestyrelse og/eller direktion eller tilsvarende ledelsesorgan i koncernen, samt enhver tidligere, nuværende eller kommende ansat i koncernen, som vil kunne pådrage sig et personligt ledelsesansvar. 1.2 Som koncern anses forsikringstageren og dennes datterselskaber, hvorved forstås selskaber og virksomheder, hvori forsikringstageren på tidspunktet for forsikringens ikrafttrædelse, jf. pkt. 2 på policen, direkte eller indirekte: (iv) (v) (vi) besidder mere end halvdelen af aktiekapitalen/anpartskapitalen; eller kontrollerer flertallet af stemmerettighederne; eller har ret til at udpege flertallet af bestyrelsesmedlemmerne; eller ved vedtægt eller aftale i øvrigt har kontrol over selskabet eller virksomheden, og som er 100% konsolideret ind i forsikringstagerens koncernregnskab; eller på grundlag af aftale med andre aktionærer råder over flertallet af stemmerettighederne, og som er 100% konsolideret ind i forsikringstagerens koncernregnskab; eller øvrige selskaber eller virksomheder som er noteret i policen. 1.3 Som del af koncernen anses tillige alle selskaber eller virksomheder, hvori koncernen tidligere har haft en indflydelse, som beskrevet i pkt. 1.2 (v) ovenfor. 1.4 Forsikringen omfatter automatisk de selskaber eller virksomheder, som stiftes eller overtages efter forsikringens ikrafttrædelse, jf. pkt. 2 på policen, hvori koncernen får indflydelse, som beskrevet i pkt (v) ovenfor, undtagen selskaber eller virksomheder der; (a) er registreret eller stiftet i USA eller nogen stat, territorium eller besiddelse herunder, og (b) har samlede aktiver, der overstiger 10% af de samlede konsoliderede aktiver i koncernen; eller er en finansiel institution. Finansiel institution defineres som: nogen form for bank, forsikringsselskab og/eller forskelligartet finansiel virksomhed, herunder men ikke begrænset til børsmægler- eller investeringsvirksomhed; eller (a) er børsnoteret eller (b) har andre værdipapirer noteret på nogen børs eller marked, herunder over-the-counter, i USA eller nogen stat, territorium eller besiddelse herunder; eller 1550 København V CVR-nr Side 1 af 13

2 (iv) har samlede aktiver, der overstiger 25% af de samlede konsoliderede aktiver i koncernen. I tilfælde, hvor fremtidigt stiftede eller overtagede selskaber eller virksomheder falder ind under (iv), dækkes disse som en del af koncernen i enten 30 dage fra første overtagelse eller stiftelse, eller indtil forsikringsperioden udløber alt afhængigt af hvilken dato, der kommer først. Forsikringsselskabet kan mod tillægspræmie udvide denne dækning ud over 30 dage, såfremt forsikringstageren skriftligt anmoder herom, og forsikringstageren giver forsikringsselskabet fuldstændig risikoinformation vedrørende disse selskaber eller virksomheder samt accepterer eventuelle ændringer i betingelser, vilkår og præmie. Medmindre andet er skriftligt aftalt og noteret i policen, gælder dækningen for noget krav rejst mod nogen sikret i noget selskab eller virksomhed i koncernen, alene handlinger eller undladelser begået i det tidsrum, hvor selskabet eller virksomheden var en del af koncernen. Forsikringsselskabet kan efter risikovurdering og fastsættelse af eventuel tillægspræmie, udvide dækning under denne forsikring til at omfatte handlinger eller undladelser begået før selskabet eller virksomheden blev et selskab i koncernen, såfremt forsikringstageren skriftligt anmoder herom. 2. Forsikringens omfang 2.1 Forsikringsselskabet betaler på vegne af sikrede enhver erstatning for formuetab som følge af personligt ledelsesansvar, herunder ansvar for koncernens gæld, som er en følge af krav, hvorved forstås: (iv) (v) ethvert søgsmål eller retsskridt rejst mod sikrede med påstand om erstatning, enhver skriftlig meddelelse om at nogen, andre end koncernen, har til hensigt at holde sikrede ansvarlig for formuetab, en strafferetlig sigtelse direkte mod sikrede, en administrativ eller offentlig procedure rettet mod sikrede, civilretlig, strafferetlig, administrativ eller offentlig undersøgelse, granskning eller efterforskning af en sikret; (1) når sikrede skriftligt er identificeret af en undersøgende myndighed som værende genstand for en procedure, som beskrevet ovenfor i pkt. (v); eller (2) når sikrede af en international eller lokal myndighed, som regulerer handelen med værdipapirer, har modtaget stævning, som følge af en faktisk eller påstået ansvarspådragende handling eller undladelse der medfører ledelsesansvar for sikrede i dennes egenskab af bestyrelsesmedlem, direktionsmedlem eller anden sikret i koncernen, eller for andre forhold, hvor der rejses krav mod sikrede udelukkende på grund af sikredes position som bestyrelsesmedlem, direktionsmedlem eller anden sikret i koncernen København V CVR-nr Side 2 af 13

3 2.2 Forsikringen betaler rimelige sagsomkostninger til sikredes forsvar. Omkostningerne betales på vegne af sikrede, efterhånden som de påløber. 3. Forsikringsperioden 3.1 Forsikringen dækker krav, som første gang rejses mod sikrede i forsikringsperioden, jf. pkt. 2 på policen. 3.2 Krav anses som rejst, når sikrede modtager første skriftlige henvendelse herom. Krav, som er rejst mod sikrede i forsikringsperioden, jf. pkt. 2 på policen, men som anmeldes senere end 12 måneder efter forsikringsperiodens udløb, dækkes ikke. 3.3 Endvidere dækker forsikringen krav rejst i forsikringsperioden, jf. pkt. 2 på policen, der udspringer af omstændigheder, der vil kunne give anledning til krav dækket under forsikringen, jf. betingelsernes pkt , såfremt sådanne omstændigheder anmeldes indenfor forsikringsperioden, jf. pkt. 2 på policen, med detaljerede oplysninger om grundlaget for erstatningsansvaret. 4. Geografisk område Med mindre andet er anført i pkt. 6 på policen, dækker forsikringen krav rejst i hele verden. 5. Dækningsudvidelser Forsikringens øvrige vilkår og undtagelser gælder for nedenstående udvidelser i den udstrækning, de ikke specifikt er fraveget. 5.1 Udvidet opdagelsesperiode: Krav rejst efter forsikringsperiodens udløb Såfremt forsikringstageren afviser at forny forsikringen, skal forsikringstageren eller de sikrede ved betaling af den i pkt. 7 (d1) på policen fastsatte præmie have ret til en udvidet opdagelsesperiode, som angivet under pkt. 7 (d1) på policen under forudsætning af, at forsikringstageren ikke fornyer, placerer eller tegner en forsikring, der omfatter direktions- og bestyrelsesansvar eller lignende dækning, andetsteds Såfremt forsikringsselskabet afslår at forny forsikringen, skal forsikringstageren og de sikrede ved betaling af den i pkt. 7 (d2) på policen fastsatte præmie have ret til en udvidet opdagelsesperiode som angivet under pkt. 7 (d2) på policen under forudsætning af, at forsikringstageren ikke fornyer, placerer eller tegner en forsikring, der omfatter direktions- og bestyrelsesansvar eller lignende dækning andet steds Forsikringstageren eller de sikrede skal skriftligt anmode om køb af udvidet opdagelsesperiode senest 14 dage efter ophøret af forsikringsperioden jf. pkt. 2 på policen. Præmien er fuldt optjent ved ikrafttrædelse af den udvidede opdagelsesperiode og kan ikke refunderes Ved køb af udvidet opdagelsesperiode forlænges forsikringsperioden, jf. pkt. 2 med den under pkt. 7 på policen valgte periode. I denne udvidede opdagelsesperiode kan sikrede jf. betingelsernes pkt. 10, anmelde krav eller omstændigheder, der baseres på ansvarspådragende handlinger eller undladelser begået forud for ikrafttræden af den udvidede opdagelsesperiode. Forlængelsen medfører ingen fornyet eller forhøjet forsikringssum København V CVR-nr Side 3 af 13

4 5.1.5 I tilfælde af risikoforandringer, jf. betingelsernes pkt. 14, bortfalder forsikringstagerens og de sikredes ret til udvidet opdagelsesperiode som beskrevet ovenfor. Dog har forsikringstageren og de sikrede retten til senest 30 dage efter ophøret af forsikringsperioden at anmode forsikringsselskabet om tilbud på en udvidet opdagelsesperiode på op til 72 måneder. Forsikringsselskabet har pligt til afgive tilbud på den anmodede udvidet opdagelsesperiode på betingelser og vilkår, som forsikringsselskabet finder rimelige. 5.2 Udvidet opdagelsesperiode for fratrådte ledelsesmedlemmer Såfremt forsikringstageren ikke fornyer forsikringen og ikke placerer eller tegner en ny direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring hos forsikringsselskabet eller noget andet forsikringsselskab, og såfremt udvidet opdagelsesperiode i henhold til betingelsernes pkt 5.1. ovenfor ikke tegnes, vil der for sikrede, som er fratrådt deres ledelseshverv i koncernen før datoen for nærværende forsikrings ophør, gælde en udvidet opdagelsesperiode som angivet under pkt. 7 (d3) på policen. Ikrafttrædelsesdato for denne udvidede opdagelsesperiode er datoen for forsikringens ophør Denne udvidede opdagelsesperiode for fratrådte ledelsesmedlemmer omfatter alene krav rejst mod en sikret, der baserer sig på handlinger eller undladelser begået før datoen for forsikringens ophør, og som i øvrigt er dækket i henhold til forsikringens betingelser og vilkår, dog forudsat, at kravet anmeldes skriftligt til forsikringsselskabet inden udløb af den udvidede opdagelsesperiode for fratrådte ledelsesmedlemmer. 5.3 Ledelsesansvar uden for koncernen Forsikringen er udvidet til at dække krav rejst mod sikrede, som på skriftlig anmodning af koncernen var, er eller bliver direktions- eller bestyrelsesmedlem eller medlem af tilsvarende ledelsesorgan eller lignende position i en relateret enhed, for ansvarspådragende handlinger eller undladelser begået af sådanne sikrede under udøvelse af ansættelsesforhold eller tillidshverv i en relateret enhed Dækning under denne udvidelse skal være subsidiær i forhold til enhver anden direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring for den relaterede enhed samt enhver skadesløsholdelse ydet fra den relaterede enhed. Såfremt en anden direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring er tegnet af forsikringsselskabet eller andet selskab i The Navigators Group Inc, er den samlede totale forsikringssum til rådighed for krav rejst mod de sikrede i deres egenskab af direktions- eller bestyrelsesmedlem eller medlem af tilsvarende organ eller lignende position i en relateret enhed den højeste forsikringssum angivet i én af de involverede forsikringer. Intet i denne udvidelse skal forstås eller fortolkes således, at det udvider forsikringssummen under denne forsikring, jf. pkt. 3 på policen, og intet i denne udvidelse skal forstås eller fortolkes således, at det udvider den af forsikringsselskabet stillede forsikringssum under øvrige forsikringer for direktions- og bestyrelsesansvarsforsikringer i relaterede enheder Ved relateret enhed forstås: (1) Ethvert selskab eller virksomhed, hvori koncernen direkte eller indirekte på tidspunktet for forsikringens ikrafttrædelse og gennem hele forsikringsperioden ejer eller kontrollerer en positiv andel, dog maksimalt 50% af dette selskabs- eller virksomheds aktiekapital og/eller stemmerettigheder, herunder også i ikke-erhvervsdrivende fonde og foreninger samt andre non-profit organisationer, alt under 1550 København V CVR-nr Side 4 af 13

5 forudsætning af, at selskabet, virksomheden, fonden, foreningen eller organisationen: ikke er registreret eller stiftet i USA eller nogen stat, territorium eller besiddelse herunder; eller ikke har nogen værdipapirer noteret på nogen børs/marked, og/eller herunder over-the-counter i USA eller nogen stat, territorium eller besiddelse herunder; eller ikke er en finansiel institution. Finansiel institution defineres i relation til denne udvidelse som: nogen form for bank, forsikringsselskab, og/eller forskelligartet finansiel virksomhed, herunder men ikke begrænset til børsmægler- eller investeringsvirksomhed, eller (iv) ikke er omfattet af koncernen, jf. ovenfor pkt (2) Selskaber og/eller virksomheder der er noteret i policen som værende defineret som en relateret enhed Dækningen omfatter udelukkende krav mod sikrede i en relateret enhed, der skyldes ansvarspådragende handlinger eller undladelser, eller andre ansvarspådragende forhold sikrede udelukkende ifalder på grund af positionen som bestyrelsesmedlem, direktionsmedlem eller anden sikret i koncernen, begået mens koncernen enten direkte eller indirekte ejede eller kontrollerede en positiv andel af aktiekapital og/eller stemmerettigheder, medmindre den relaterede enhed er noteret i policen, jf. pkt (3) ovenfor Dækningen omfatter ikke krav rejst mod sikrede af eller på vegne af en relateret enhed, eller af noget direktions- eller bestyrelsesmedlem eller medlem af tilsvarende ledelsesorgan eller nogen person i lignende position i en relateret enhed, eller af nogen aktionær i den relaterede enhed, som ejer mere end 50% af aktierne/stemmerettighederne i en relateret enhed, undtagen: (iv) (v) ansættelsesretlige krav ( Employment Practice Claim ) rejst af noget direktions- eller bestyrelsesmedlem i en relateret enhed; eller regreskrav rejst af en fysisk person som følge af et i øvrigt dækningsberettiget krav under denne dækningsudvidelse; eller afledte aktionærkrav ( shareholder derivative actions ) rejst eller opretholdt på vegne en relateret enhed, uden anmodning eller deltagelse af nogen sikrede eller noget direktions- eller bestyrelsesmedlem eller lignende position eller medlem af tilsvarende ledelsesorgan, i en relateret enhed; eller krav rejst af kurator eller nogen midlertidig bobestyrer og som rejses og gennemføres uden anmodning fra, eller deltagelse af, nogen sikret eller den relaterede enhed; eller sagsomkostninger afholdt af sikrede, medmindre det er fastslået ved endelig dom, voldgift eller sikredes indrømmelse, at kravet var rejst på anmodning af sikrede, eller med frivillig medvirken, deltagelse eller assistance af sikrede København V CVR-nr Side 5 af 13

6 5.3.6 Dækningen omfatter ikke krav rejst mod sikrede, der skyldes ansvarspådragende handlinger eller undladelser begået før kontinuitetsdatoen for ledelsesansvar udenfor koncernen, hvis sikrede før eller på denne dato vidste eller burde have vidst, at sådanne ansvarspådragende handlinger eller undladelser ville eller kunne give anledning til krav. Kontinuitetsdatoen for ledelsesansvar udenfor koncernen defineres i relation til denne udvidelse som: den dato, hvor den sikrede første gang tjente som direktions- eller bestyrelsesmedlem eller medlem af tilsvarende organ eller lignende position i en relateret enhed på skriftlig anmodning af koncernen. 5.4 Krav rejst af ansatte Employment Practices claim Forsikringen er udvidet til at dække erstatningskrav vedrørende formuetab, der rejses af eller på vegne af ansatte mod sikrede i disses egenskab af sikrede under forsikringen. I tillæg til formuetab dækkes erstatning for følelsesmæssig forstyrrelse eller psykisk skade Krav fra ansatte betyder i denne udvidelse erstatningskrav, som er rejst af en tidligere, nuværende, kommende eller en potentiel ansat i koncernen, som følge af faktisk eller påstået chikane, diskrimination, forskelsbehandling eller lignende, herunder manglende vedtagelse eller fejlagtig gennemførelse af personalepolitik eller procedurer Sikrede under denne udvidelse er alle tidligere, nuværende og kommende bestyrelsesog direktionsmedlemmer samt ansatte i koncernen Dækningsudvidelsen omfatter ikke ansættelsesrelaterede krav mod sikrede baseret på løn i opsigelsesperioden samt krav, der er kontraktbaserede, herunder men ikke begrænset til, optioner og bonusaftaler. 5.5 Repræsentation ved undersøgelser Forsikringen omfatter rimelige og nødvendige omkostninger (ikke medregnet omkostninger til løn, honorar eller anden godtgørelse eller andre omkostninger til sikrede) forbundet med ethvert pligtig fremmøde for sikrede under enhver offentlig undersøgelse, efterforskning, granskning eller anden lignende proces foranlediget af koncernens virksomhed, når meddelelse om sådant pligtigt fremmøde er modtaget i forsikringsperioden, og at omkostningerne på forhånd skriftligt er godkendt af forsikringsselskabet. Dette skal også gælde andet pligtig fremmøde for sikrede på baggrund af sikredes stilling i koncernen Denne udvidelse finder ikke anvendelse på offentlig undersøgelse, efterforskning, granskning eller lignende proces, der er at anse som et krav i henhold til betingelsernes pkt. 2.1 (v) ovenfor Denne udvidelse omfatter alene omkostninger forbundet med en offentlig undersøgelse, efterforskning, granskning eller lignende proces, som vedrører omstændigheder i koncernen og ikke en tilsvarende proces, som er foranlediget af omstændigheder, der generelt påvirker den branche, hvori koncernen opererer. Forsikringssummen til rådighed under denne udvidelse er begrænset til en undersum, jf. pkt. 7 (a) på policen København V CVR-nr Side 6 af 13

7 5.6 Punitive Damage dækning Forsikringen er udvidet til i tillæg til formuetab at dække aggravated-, punitive- og exemplary damages, pålagt sikrede hvor aggravated-, punitive- og exemplary damages er forsikringsbare. Rækkeviden af denne dækning skal afgøres efter den lovgivning, der i øvrigt er anvendelig på forholdet, og som i størst mulig omfang tillader forsikringsdækning for aggravated-, punitive- og exemplary damages. Denne udvidelse skal ikke finde anvendelse på krav rejst af ansatte ( Employment Practices claim ). 5.7 Omkostninger til genetablering af renommé Forsikringen er udvidet til at dække sikredes omkostninger til genetablering af renommé, som følge at et dækningsberettiget krav under forsikringen, undtagen i det omfang koncernen har skadesløsholdt den sikrede Med omkostninger til genetablering af renommé menes rimelige og nødvendige omkostninger, som sikrede med forsikringsselskabets forudgående godkendelse pådrager sig til konsulentydelser med henblik på genetablering af den sikrede fysiske persons renommé, hvor det objektivt via offentligt tilgængelige medier er dokumenteret, at den sikredes renommé har lidt skade Denne udvidelse omfatter ikke omkostninger til løn, vederlag eller anden godtgørelse til ansatte og sikrede eller andre omkostninger for koncernen. Forsikringssummen til rådighed for omkostninger til genetablering af renommé for samtlige sikrede under denne udvidelse er begrænset til en undersum, jf. pkt. 7 (c) på policen. 5.8 Nødsituationsomkostninger Emergency Costs Hvis hensynet til tabsbegrænsning retfærdiggør at forsikringsselskabets forhåndsgodkendelse af sagsomkostninger ikke kan opnås indenfor rimeligt tidsrum, er forsikringen udvidet til at dække sikredes sagsomkostninger som følge af et under forsikringen dækningsberettiget krav med en under pkt. 7 (b) på policen anførte undersum. 5.9 Sikredes bo Ved sikredes død, umyndiggørelse, insolvens eller konkurs dækkes krav, der rejses mod sikredes bo eller arvinger, dog kun når sådanne krav baseres på faktiske eller påståede ansvarspådragende handlinger eller undladelser begået af sikrede, eller andre ansvarspådragende forhold sikrede udelukkende ifalder på grund af positionen som bestyrelsesmedlem, direktionsmedlem eller anden sikret i koncernen Sikredes samlever eller ægtefælle Forsikringen dækker krav rejst mod sikredes samlever eller ægtefælle, såfremt sådanne krav rejses mod hende eller ham på baggrund af dennes status som sikredes samlever eller ægtefælle, herunder krav hvor erstatningsbeløb søges fuldbyrdet i ejendom under sameje eller fælleseje, dog kun når sådanne krav baseres på ansvarspådragende handlinger eller undladelser begået af sikrede, eller andre ansvarspådragende forhold sikrede udelukkende ifalder på grund af positionen som bestyrelsesmedlem, direktionsmedlem eller anden sikret i koncernen København V CVR-nr Side 7 af 13

8 6. Undtagelser Forsikringen dækker ikke; 6.1 krav der skyldes, at sikrede faktisk har opnået uberettiget personlig vinding. 6.2 krav der skyldes sikredes faktiske forsætlige skadeforvoldelse eller retsbrud. Ovenstående undtagelser i pkt. 6.1 og pkt. 6.2 finder først anvendelse, når det ved dom som ikke kan appelleres, eller anden endelig afgørelse er fastslået, at et undtaget forhold faktisk foreligger eller, hvis sikrede tilstår. At én sikrets handling er omfattet af ovenstående undtagelser i pkt. 6.1 og pkt. 6.2 påvirker ikke andre sikredes dækning. 6.3 krav der skyldes eller baseres på nogen tidligere eller verserende retssager per kontinuitetsdatoen, jf. pkt. 7 (f) på policen, eller i det væsentlige samme faktum og kendsgerninger som påstået i sådanne tidligere eller verserende retssager. 6.4 krav der skyldes eller relaterer sig til faktiske eller påståede forhold, der har været anmeldt til en tidligere forsikringsgiver som omstændigheder, der vil kunne give anledning til krav. 6.5 krav rejst af eller på vegne af nogen sikret eller koncernen, hvis kravet rejses i eller under anvendelse af lovgivningen i USA eller nogen stat, territorium eller besiddelse herunder, dog dækkes: (iv) (v) (vi) ansættelsesretlige erstatningskrav ( Employment Practice Claim ) rejst af en sikret; eller regreskrav rejst af en sikret som følge af et i øvrigt dækningsberettiget krav; eller afledte aktionærkrav ( shareholder derivative actions ) rejst eller opretholdt på vegne af koncernen, uden anmodning eller deltagelse af nogen sikret eller koncernen; eller krav rejst af kurator eller nogen midlertidig bobestyrer som rejses og gennemføres uden anmodning fra eller deltagelse af nogen sikret eller koncernen; eller krav rejst af en tidligere sikret; eller sagsomkostninger afholdt af sikrede, medmindre det er fastslået ved endelig dom, voldgift eller sikredes indrømmelse, at kravet var rejst på anmodning af sikrede, eller med frivillig medvirken, deltagelse eller assistance af sikrede. 6.6 krav der direkte eller indirekte skyldes, faktisk, påstået eller truende forurening, miljøskade af nogen art, kernereaktioner, radioaktiv bestråling eller radioaktiv forurening af nogen art, hvis kravet rejses i eller under anvendelse af lovgivningen i USA eller nogen stat, territorium eller besiddelse herunder, dog dækkes: 1550 København V CVR-nr Side 8 af 13

9 krav rejst mod sikrede af aktionærer i koncernen eller afledte krav rejst af aktionærer på vegne af koncernen ( shareholder derivative actions ), med påstand om erstatning for formuetab påført koncernen eller aktionærerne, og sagsomkostninger. Der vil for disse sagsomkostninger gælde en undersum, jf. pkt. 7 (e) på policen. 6.7 krav om betaling af bøder, afgifter og skatter. Ligeledes dækkes ikke andre forhold, som ikke er forsikringsbare i henhold til gældende ret. 6.8 krav der skyldes brud på den amerikanske Employee Retirement Income Security Act of 1974 (USA) samt Pension Act 1995 (UK) og senere bekendtgørelser under disse love. 6.9 krav om erstatning for faktisk eller påstået legemsbeskadigelse, sygdom, lidelse, død, følelsesmæssig forstyrrelse eller psykisk skade eller anden personskade, dog skal undtagelsen for følelsesmæssig forstyrrelse og psykisk skade ikke finde anvendelse på ansættelsesretlige erstatningskrav. Forsikringen dækker ligeledes ikke noget krav, som defineret i betingelsernes pkt. 2.1, om erstatning for faktisk eller påstået beskadigelse eller ødelæggelse af fysiske ting krav der skyldes eller på nogen måde relaterer sig til tilbud om køb eller salg af, eller køb af eller salg af værdipapirer udstedt af koncernen ved offentligt udbud. Undtagelsen skal omfatte ethvert krav, som er en følge af, hidrører fra eller på nogen måde relaterer sig til urigtige, misvisende eller mangelfulde oplysninger i noget registreringsdokument ("Registration statement"), prospekt, tilbudsdokument ("offering circular"), eller andet dokument eller meddelelse udarbejdet i forbindelse med udbuddet af værdipapirer, samt krav som skyldes eller på nogen måde relaterer sig til manglende registrering af dokumenter hos lokale eller udenlandske myndigheder, når sådan registrering er påkrævet. Dog skal nærværende undtagelse ikke gælde: for tilbud om køb eller salg af, eller køb af eller salg af værdipapirer udstedt af koncernen før ikrafttrædelsen af denne forsikring, jf. pkt. 2 på policen; for noget krav fra koncernens aktionærer eller indehavere af tegningsrettigheder til koncernens aktier, erhvervet før tilbud om køb eller salg af, eller køb af eller salg af finansielle instrumenter som nævnt i 6.10 fandt sted; hvis vilkårene i (a) (d) nedenfor er opfyldt: (a) sikrede giver forsikringsselskabet skriftlig meddelelse om udbuddet vedlagt fuldstændig risiko information, og (b) forsikringsselskabet beslutter at tilbyde dækning for udbuddet på betingelser, vilkår og mod tillægspræmie fastsat af forsikringsselskabet, og (c) forsikringsselskabet bekræfter dækning for udbuddet, og (d) forsikringstageren betaler tillægspræmien indenfor den af forsikringsselskabet fastsatte betalingsfrist København V CVR-nr Side 9 af 13

10 7. Forsikringssum 7.1 Forsikringssummen er den højeste grænse for forsikringsselskabets forpligtelse for samtlige krav, rejst mod sikrede i forsikringsperioden, jf. pkt. 2 på policen. 7.2 For alle dækninger og udvidelser gælder, at disse gives inden for forsikringssummen og ikke i tillæg hertil. 7.3 Renter af idømte erstatningsbeløb dækkes inden for forsikringssummen. Sagsomkostninger dækkes i tillæg til forsikringssummen med det i pkt. 3 (b) på policen fastsatte beløb, såfremt de er afholdt med forsikringsselskabets skriftlige godkendelse. Overstiger sagsomkostninger det i pkt. 3 (b) fastsatte beløb, vil disse yderligere sagsomkostninger blive dækket under forsikringssummen i pkt. 3 (a) på policen. 8. Selvrisiko og koncernens skadesløsholdelse af sikrede Hvis koncernen er forpligtet til eller lovligt kan skadesløsholde sikrede for et krav, der i øvrigt er omfattet af denne forsikring, bærer koncernen selvrisikoen nævnt i pkt. 3 (d) på policen. Selvrisikoen skal forblive uforsikret. Såfremt koncernen ifølge gældende ret, koncernens vedtægter eller aftale i øvrigt er forpligtet til, eller kan skadesløsholde sikrede, skal dette ske i videst mulig omfang, og sådan forpligtelse eller mulighed for koncernen er primær i forhold til dækningen under nærværende forsikring. 9. Serieskadeklausul Hvis én eller flere relaterede, gentagne eller ensartede ansvarspådragende handlinger eller undladelser bevirker, at der fremføres flere krav mod sikrede, anses samtlige sådanne krav for rejst på det tidspunkt, hvor det første af disse krav rejses og sådanne krav anses under forsikringen for ét krav. 10. Anmeldelse af skader 10.1 Når sikrede eller forsikringstageren får kendskab til, at der er rejst krav mod sikrede, skal der snarest muligt indgives skriftlig anmeldelse til forsikringsselskabet Krav, der anmeldes senere end 12 måneder efter udløbet af forsikringsperioden eller den udvidede opdagelsesperiode, dækkes ikke Såfremt sikrede eller koncernen i forsikringsperioden eller den udvidede opdagelsesperiode bliver opmærksom på omstændigheder, som med rimelighed kan forventes at give anledning til, at der rejses krav mod sikrede, og giver skriftlig anmeldelse til forsikringsselskabet om omstændighederne og årsagerne til at forvente et sådant krav med detaljeret information om grundlaget for erstatningspligten, anses ethvert krav, der efterfølgende rejses mod sikrede og anmeldes til forsikringsselskabet, og som kan tilskrives sådanne omstændigheder for at være rejst samtidig med at meddelelsen om, at sådanne forventede krav blev givet. 11. Behandling af skader 11.1 Forsikringsselskabet har en ret og en pligt til at forsvare sikrede mod krav København V CVR-nr Side 10 af 13

11 11.2 Sikrede og forsikringstageren er forpligtet til at yde enhver bistand til sagens oplysning og afslutning Såfremt der opstår uenighed mellem sikrede og forsikringsselskabet omkring, hvorvidt et søgsmål mod de sikrede skal bestrides overfor sagsøger, skal hverken sikrede eller forsikringsselskabet være forpligtet til at bestride kravet, medmindre en opmand anbefaler, at kravet bestrides. Opmanden udpeges efter nærmere aftale mellem sikrede og forsikringsselskabet, og omkostningerne til denne opmand bæres af forsikringsselskabet. 12. Allokation 12.1 Forsikringen dækker ikke koncernens sagsomkostninger eller noget erstatningskrav af nogen art mod koncernen Som følge heraf skal koncernen og forsikringsselskabet ved: sagsomkostninger fælles for, og forlig der fastslår solidarisk ansvar for, og endelig dom eller afgørelse, der fastslår solidarisk ansvar for koncernen og en sikret, bestræbe sig på at bestemme den mest rimelige fordeling af beløb mellem koncernen og forsikringsselskabet, idet der herved tages hensyn til den relative juridiske og økonomiske risiko for, samt relative fordele opnået af sikrede og koncernen Såfremt et krav involverer såvel dækkede som ikke dækkede forhold, skal sikrede og forsikringsselskabet ved sagsomkostninger, forlig eller endelig afgørelser bestræbe sig på at bestemme den mest rimelige fordeling af beløb mellem sikrede og forsikringsselskabet, idet der herved tages hensyn til den relative juridiske og økonomiske risiko ved de dækkede, henholdsvis ikke dækkede, begivenheder Såfremt der ikke kan opnås enighed om, hvilket beløb som på vegne af sikrede skal betales som sagsomkostninger, da skal forsikringsselskabet betale det beløb i sagsomkostninger, som anses for rimeligt indtil et andet beløb på baggrund af forsikringens vilkår måtte blive fastslået af en opmand. Opmanden udpeges efter nærmere aftale mellem sikrede og forsikringsselskabet, og omkostningerne til denne opmand bæres af forsikringsselskabet. 13. Informationer afgivet ved forsikringens tegning Forsikringen tegnes og fornyes på grundlag af de oplysninger, som er givet til forsikringsselskabet, da forsikringen blev tegnet og ved efterfølgende fornyelser. Enhver oplysning, som er afgivet ved forsikringens tegning og dens fornyelse, anses tillige for afgivet ved fremtidige fornyelser. Oplysningerne fortolkes som afgivet af hver enkelt sikret. Oplysninger afgivet af én sikret, eller den sikredes viden, skal ikke påvirke andre sikredes ret til dækning. 14. Risikoforandringer Forsikringstageren er forpligtet til at informere forsikringsselskabet ved risikoforandringer. I tillæg til forsikringsaftalelovens almindelige regler om fareforøgelse vil følgende altid være væsentlige risikoforandringer: 1550 København V CVR-nr Side 11 af 13

12 forsikringstageren fusionerer med eller sælger alle eller en væsentlig del af sine aktiver til en anden person eller enhed; eller nogen person eller enhed opnår kontrol med forsikringstageren gennem besiddelse af mere end 50% af forsikringstagerens aktiekapital eller stemmerettigheder, eller forsikringstagers konkurs eller likvidation; eller (iv) forsikringstageren eller noget datterselskab eller selskab eller virksomhed i koncernen udsteder eller registrerer værdipapirer i USA eller nogen stat, territorium eller besiddelse herunder. I tilfælde af ovennævnte hændelser ændres dækningen under forsikringen til alene at gælde krav baseret på ansvarspådragende handlinger eller undladelser begået før datoen for de i pkt. i-iv ovenfor nævnte hændelser. 15. Regres I tilfælde af, at der finder udbetaling sted under denne forsikring, indtræder forsikringsselskabet for dette beløb i alle rettigheder, der tilkommer sikrede. Koncernen og sikrede skal udfærdige alle nødvendige dokumenter og skal gøre alt, hvad der måtte være nødvendigt for at sikre disse rettigheder, herunder udarbejdelse af de dokumenter, der er nødvendige for forsikringsselskabetsregres. 16. Forsikringens ophør Forsikringen tegnes for den forsikringsperiode der er angivet i pkt. 2 på policen og ophører automatisk når forsikringsperioden udløber. 17. Anden forsikring 17.1 Forsikringen dækker ikke i det omfang, sikrede er dækket af anden forsikring. Er det i anden forsikring anført, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andetsteds, gælder nærværende forsikring med samme forbehold Forsikringstageren skal optræde på koncernens og de sikredes vegne med hensyn til at afgive og modtage meddelelse om rettigheder og pligter under nærværende forsikring Forsikringen og enhver af de rettigheder, der gælder i henhold hertil, kan ikke overdrages uden forsikringsselskabets skriftlige samtykke. 18. Præmiens betaling 18.1 Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier til betaling på de anførte forfaldsdage Betales præmien ikke rettidigt, sendes påkrav om betaling til den af forsikringstageren opgivne betalingsadresse Betales præmien ikke senest 14 dage efter modtagelse af påkrav, sender forsikringsselskabet 2. påkrav København V CVR-nr Side 12 af 13

13 18.4 Betales præmien ikke senest 14 dage efter modtagelse af 2. påkrav, bortfalder forsikringsselskabets ansvar Har forsikringsselskabet udsendt 2. påkrav, er forsikringsselskabet berettiget til at opkræve et ekspeditionsgebyr. 19. Værneting og lovvalg For denne forsikring gælder lov om forsikringsaftaler nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer, medmindre andet følger af nærværende betingelser eller policen. Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole. 20. Yderligere information Navigators A/S formidler udelukkende forsikringer for Navigators Lloyds Syndicate 1221, og modtager vederlag herfor. Vederlagets størrelse kan på forespørgsel oplyses. Både Navigators A/S og Navigators Lloyds Syndicate 1221 er 100% ejet af Navigators Group Inc. Navigators A/S er optaget i Finanstilsynets forsikringsformidlingsregister, der kan findes på Finanstilsynets hjemmeside. I henhold til 34 i Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling kan det oplyses, at adm. direktør Thomas Harrild er udpeget som klageansvarlig. Evt. klager bedes sendt til eller til Navigators A/S, att: Thomas Harrild, Rådhuspladsen 16, 1550 København V, som vil sørge for at klagen bliver behandlet København V CVR-nr Side 13 af 13

Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring nr. 09-2008

Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring nr. 09-2008 Afsnit Indhold Side nr. 1 Sikrede... 1 2 Koncernen... 1 3 Dækningsomfang... 2 4 Udvidelser... 3 5 Undtagelser... 4 6 Definition af krav... 5 7 Definition af tidspunktet for hvornår et krav er rejst...

Læs mere

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem 1.0 SIKREDE 1.1 Bestyrelses- og direktionsmedlemmer Sikrede er tidligere, nuværende eller kommende fysiske og lovligt udpegede

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER LEDELSESANSVAR

FORSIKRINGSBETINGELSER LEDELSESANSVAR Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Sikrede... 3 3. Forsikringens omfang... 3 4. Forsikringsperiode... 4 5. Geografisk område... 4 6. Udvidelser... 4 7. Undtagelser... 10 8.

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Direktions-, tilsynsråds- og bestyrelsesansvarsforsikring

Direktions-, tilsynsråds- og bestyrelsesansvarsforsikring Direktions-, tilsynsråds- og bestyrelsesansvarsforsikring 1.0 Sikrede 1.1 Bestyrelses-, tilsynsråds- og direktionsmedlemmer Sikrede er tidligere, nuværende eller kommende fysiske og lovligt udpegede medlemmer

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01)

Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01) Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01) 1. Sikrede 1.1. Sikrede under forsikringen er: (iii) koncernen. enhver tidligere, nuværende og fremtidig partner,

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring nr. 06-2005

Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring nr. 06-2005 Afsnit Indhold Side nr. 1 Sikrede... 1 2 Koncernen... 1 3 Dækningsomfang... 2 4 Geografisk område... 3 5 Undtagelser... 3 6 Forsikringstid... 5 7 Ret til køb af afløbsdækning... 5 8 Dækningssum og selvrisiko...

Læs mere

WIP - Willis Insurance Pool BILAG 14. Diskriminationsforsikring. Willis Wordings SME Bilag 14 Version

WIP - Willis Insurance Pool BILAG 14. Diskriminationsforsikring. Willis Wordings SME Bilag 14 Version WIP - Willis Insurance Pool BILAG 14 Diskriminationsforsikring Willis Wordings SME-2010 Bilag 14 Version 2010.11.19 Side 1 / 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sikrede...4 1.1...4 1.2...4 1.3...4 1.4...4 2.0 Forsikringens

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DISKRIMINATIONSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DISKRIMINATIONSFORSIKRING Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Sikrede... 3 3. Forsikringens omfang... 4 4. Forsikringsperiode... 6 5. Geografisk område... 6 6. Udvidelser... 6 7. Undtagelser... 7 8. Forsikringssum...

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere

Ansvarsbetingelser PI Miscellaneous

Ansvarsbetingelser PI Miscellaneous Ansvarsbetingelser PI Miscellaneous Indholdsfortegnelse Sikrede... 2 Forsikringens omfang... 3 Udvidelser... 3 Undtagelser... 5 Geografisk område... 6 Forsikringsperiode... 7 Forsikringssum... 7 Moms...

Læs mere

Professionel Ansvarsforsikring

Professionel Ansvarsforsikring Professionel Ansvarsforsikring Police nr. 59.0.001.411-04 1. Oplysninger om forsikringstager Forsikringstager : Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Århus N CVR : 30089456 2. Dækningsomfang Dækning : Professionel

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

BusinessGuard Bestyrelses- og Direktionsansvarsforsikring

BusinessGuard Bestyrelses- og Direktionsansvarsforsikring BusinessGuard Bestyrelses- og Direktionsansvarsforsikring Tilbud/policenummer 1. Oplysninger om forsikringstager Forsikringstager : Institutioner i samarbejde med Optima Adresse : 2. Periode (a) Forsikringsperioden

Læs mere

Ansvarsbetingelser for teknisk rådgivning og bistand

Ansvarsbetingelser for teknisk rådgivning og bistand Ansvarsbetingelser for teknisk rådgivning og bistand Indholdsfortegnelse Sikrede... 2 Forsikringens omfang... 3 Udvidelser... 3 Undtagelser... 4 Sikkerhedsforholdsregel... 6 Geografisk område... 7 Forsikringsperiode...

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Bestyrelsesansvar

Bestyrelsesansvar Bestyrelsesansvarsforsikring i tillæg til Advokatforsikring forsikringsbetingelser 1995. Afsnit Indhold Side nr. Definitioner... 1 1 Sikrede... 1 2 Dækningsomfang... 1 3 Geografisk område... 2 4 Undtagelser...

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01 TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring Forsikringsvilkår TE-KRI-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4.

Læs mere

DF20387-1 September 2014. Vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring

DF20387-1 September 2014. Vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring DF20387-1 September 2014 Vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring DF20387-1 September 2014 2 Personoplysninger m.v Som kunde har du naturligvis

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Grf. Mølledammen Boligexperten Administration A Vesterbrogade København V

Grf. Mølledammen Boligexperten Administration A Vesterbrogade København V Grf. Mølledammen Boligexperten Administration A Vesterbrogade 12 1620 København V KUNDENR: 10136163 POLICENR: 900 287 2223 PROF. ANSVARSFORSIKRING 05.04.2016 Vi sender hermed jeres nye Prof. Ansvarsforsikring

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Forsikringsbetingelser RÅDGIVNINGSANSVAR

Forsikringsbetingelser RÅDGIVNINGSANSVAR Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Sikrede... 3 3. Forsikringens omfang... 4 4. Undtagelser... 7 5. Geografisk område... 8 6. Forsikringsperioden... 8 7. Forsikringssum... 8

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Bestyrelsesansvar forsikring

Bestyrelsesansvar forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Bestyrelsesansvar forsikring Forsikringsbetingelser R361 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1-12 Side 6 Bestyrelsesansvar afsnit 13-16 Side 8 Erstatningsregler

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Kriminalitetsforsikring Forsikringsbetingelser (CRI-01)

Kriminalitetsforsikring Forsikringsbetingelser (CRI-01) Kriminalitetsforsikring Forsikringsbetingelser (CRI-01) 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede under denne forsikring er koncernen. 1.2 Som koncern anses forsikringstageren og dennes datterselskaber. Ved datterselskaber

Læs mere

23. marts 2009 PBY Kundenr. 60375739

23. marts 2009 PBY Kundenr. 60375739 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup Kolonihaveforbundet For Danmar Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk 23.

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

VILKÅR FOR BESTYRELSES- ANSVARSFORSIKRING

VILKÅR FOR BESTYRELSES- ANSVARSFORSIKRING DF20912-1 December 2015 VILKÅR FOR BESTYRELSES- ANSVARSFORSIKRING - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring DF20912-1 December 2015 2 Personoplysninger m.v Som

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER KRIMINALITET

FORSIKRINGSBETINGELSER KRIMINALITET Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1 Aftalegrundlag... 3 2 Sikrede... 3 3 Forsikringens omfang... 4 4 Forsikringsperioden... 4 5 Geografisk område... 5 6 Udvidelser... 5 7 Undtagelser... 7 8 Forsikringssum...

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Ansvarsforsikring for boligselskaber

Ansvarsforsikring for boligselskaber Side 1 af 8 Ansvarsforsikring for boligselskaber Almindelige forsikringsbetingelser DOB-99-04 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker: 1. UDen

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse]

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] Garanti Udstedt af [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] den [dato] Klima-, energi- og bygningsministeren har i henhold til Undergrundsloven meddelt Rettighedshaver Tilladelse til efterforskning og indvinding

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Vilkår for bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring

Vilkår for bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring Vilkår for bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring 1. DEFINITIONER I denne forsikring forstås ved 1.1 Selskab: Den juridiske enhed, som har tegnet forsikringen. Hvis forsikringen er tegnet af en juridisk

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 550907

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

NetProtect - Elektronisk Forsikring

NetProtect - Elektronisk Forsikring NetProtect - Elektronisk Forsikring Hvem er dækket? Forsikringen dækker den i forsikringsaftalen anførte virksomhed (sikrede) på de i forsikringsaftalen anførte forsikringssteder. Hvad er dækket? Ethvert

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Kriminalitet forsikring

Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser R337 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 6 Kriminalitet afsnit 15-16 Side 7 Erstatningsregler

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Kombineret netbank- og cyberforsikring

Kombineret netbank- og cyberforsikring Kombineret netbank- og cyberforsikring Forsikringsbetingelser 10.2016 1 Sikrede 1.1 Sikrede på policen er forsikringstagers erhvervskunder og disses datterselskaber. 1.2 Som datterselskab forstås selskaber,

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012 Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012 RUNA FORSIKRING Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: _ Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for kommuner

Professionel ansvarsforsikring for kommuner Betingelser nr. 508506 Forsikringsbetingelser for Professionel ansvarsforsikring for kommuner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Nyropsgade 45 DK-1602 København K Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 560107 Forsikringsbetingelser

Læs mere

POLICE. Forsikringstager. Policenummer : VAS1301052. Forsikring : Professionel ansvar inkl. erhvervsansvar

POLICE. Forsikringstager. Policenummer : VAS1301052. Forsikring : Professionel ansvar inkl. erhvervsansvar POLICE Forsikringstager Policenummer : VAS130102 Forsikring : Professionel ansvar inkl. erhvervsansvar Rammeaftale : Rammeaftale for Pharmadanmarks medlemmer, der driver selvstændig klinisk konsulentvirksomhed.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer FÆLLESBETINGELSER 1. Lovregler, værneting og lovvalg 1.1 For forsikringen gælder Lov om forsikringsaftaler. 1.2 Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser

Almindelige forsikringsbetingelser Nassau forsikring Almindelige forsikringsbetingelser Professionel ansvarsforsikring for teknisk rådgivning og bistand, TEK-01-01 1.0 Forsikringens omfang Denne forsikring dækker forsikringstageren og alle

Læs mere

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsvilkår nr. 590.1 Indholdsfortegnelse 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1 2 FORSIKRINGENS IKRAFTTRÆDEN... 1 3 FORSIKRINGSTAGERENS OPLYSNINGSPLIGT... 1 4 PRÆMIENS BEREGNING...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Begæring om Direktions- og Bestyrelsesansvarforsikring

Begæring om Direktions- og Bestyrelsesansvarforsikring 1/5 Begæring om Direktions- og Bestyrelsesansvarforsikring Udfyldelse og underskrift af denne begæring forpligter ikke den forsikringssøgende eller assurandørerne til at tegne forsikringen 1. Virksomheden

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

POLICE. Forsikringstager. Policenummer : VAS1200756-2. Forsikring : Professionel ansvarsforsikring. Forsikringstager : Implement Consulting Group P/S

POLICE. Forsikringstager. Policenummer : VAS1200756-2. Forsikring : Professionel ansvarsforsikring. Forsikringstager : Implement Consulting Group P/S POLICE Forsikringstager Policenummer : VAS1200756-2 Forsikring : Professionel ansvarsforsikring Forsikringstager : Implement Consulting Group P/S Adresse : Strandvejen 56, 2900 Hellerup Virksomhedens CVR.

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

AdvoGuard. Modul A. Professionel advokatansvarsforsikring

AdvoGuard. Modul A. Professionel advokatansvarsforsikring Side 1 1. Hvem er sikrede AdvoGuard Modul A Professionel advokatansvarsforsikring Sikrede under forsikringen er den i certifikatet som forsikringstager nævnte advokatvirksomhed og samtlige forhenværende,

Læs mere

Eurocard. ID-tyveriforsikring.

Eurocard. ID-tyveriforsikring. ID-tyveriforsikring. IDENTITETSFORSIKRING. ID tyveri forsikringsbetingelser under hoved police nr. 85 00 1 303, gældende fra den 1. november 2010. 1. Forsikringsgiver: Forsikringsgiver er Chartis Europe

Læs mere

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S Bilag 1 Vilkårene for udstedelsen af tegningsoptionerne, nominelt DKK 320.575, jf. vedtægternes 6.4, er følgende: AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007 for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko Betingelser nr. 950901 Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere