Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02)"

Transkript

1 Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02) 1. Sikrede 1.1 Sikrede under forsikringen er enhver fysisk person, som er tidligere, nuværende eller kommende medlem af bestyrelse og/eller direktion eller tilsvarende ledelsesorgan i koncernen, samt enhver tidligere, nuværende eller kommende ansat i koncernen, som vil kunne pådrage sig et personligt ledelsesansvar. 1.2 Som koncern anses forsikringstageren og dennes datterselskaber, hvorved forstås selskaber og virksomheder, hvori forsikringstageren på tidspunktet for forsikringens ikrafttrædelse, jf. pkt. 2 på policen, direkte eller indirekte: (iv) (v) (vi) besidder mere end halvdelen af aktiekapitalen/anpartskapitalen; eller kontrollerer flertallet af stemmerettighederne; eller har ret til at udpege flertallet af bestyrelsesmedlemmerne; eller ved vedtægt eller aftale i øvrigt har kontrol over selskabet eller virksomheden, og som er 100% konsolideret ind i forsikringstagerens koncernregnskab; eller på grundlag af aftale med andre aktionærer råder over flertallet af stemmerettighederne, og som er 100% konsolideret ind i forsikringstagerens koncernregnskab; eller øvrige selskaber eller virksomheder som er noteret i policen. 1.3 Som del af koncernen anses tillige alle selskaber eller virksomheder, hvori koncernen tidligere har haft en indflydelse, som beskrevet i pkt. 1.2 (v) ovenfor. 1.4 Forsikringen omfatter automatisk de selskaber eller virksomheder, som stiftes eller overtages efter forsikringens ikrafttrædelse, jf. pkt. 2 på policen, hvori koncernen får indflydelse, som beskrevet i pkt (v) ovenfor, undtagen selskaber eller virksomheder der; (a) er registreret eller stiftet i USA eller nogen stat, territorium eller besiddelse herunder, og (b) har samlede aktiver, der overstiger 10% af de samlede konsoliderede aktiver i koncernen; eller er en finansiel institution. Finansiel institution defineres som: nogen form for bank, forsikringsselskab og/eller forskelligartet finansiel virksomhed, herunder men ikke begrænset til børsmægler- eller investeringsvirksomhed; eller (a) er børsnoteret eller (b) har andre værdipapirer noteret på nogen børs eller marked, herunder over-the-counter, i USA eller nogen stat, territorium eller besiddelse herunder; eller 1550 København V CVR-nr Side 1 af 13

2 (iv) har samlede aktiver, der overstiger 25% af de samlede konsoliderede aktiver i koncernen. I tilfælde, hvor fremtidigt stiftede eller overtagede selskaber eller virksomheder falder ind under (iv), dækkes disse som en del af koncernen i enten 30 dage fra første overtagelse eller stiftelse, eller indtil forsikringsperioden udløber alt afhængigt af hvilken dato, der kommer først. Forsikringsselskabet kan mod tillægspræmie udvide denne dækning ud over 30 dage, såfremt forsikringstageren skriftligt anmoder herom, og forsikringstageren giver forsikringsselskabet fuldstændig risikoinformation vedrørende disse selskaber eller virksomheder samt accepterer eventuelle ændringer i betingelser, vilkår og præmie. Medmindre andet er skriftligt aftalt og noteret i policen, gælder dækningen for noget krav rejst mod nogen sikret i noget selskab eller virksomhed i koncernen, alene handlinger eller undladelser begået i det tidsrum, hvor selskabet eller virksomheden var en del af koncernen. Forsikringsselskabet kan efter risikovurdering og fastsættelse af eventuel tillægspræmie, udvide dækning under denne forsikring til at omfatte handlinger eller undladelser begået før selskabet eller virksomheden blev et selskab i koncernen, såfremt forsikringstageren skriftligt anmoder herom. 2. Forsikringens omfang 2.1 Forsikringsselskabet betaler på vegne af sikrede enhver erstatning for formuetab som følge af personligt ledelsesansvar, herunder ansvar for koncernens gæld, som er en følge af krav, hvorved forstås: (iv) (v) ethvert søgsmål eller retsskridt rejst mod sikrede med påstand om erstatning, enhver skriftlig meddelelse om at nogen, andre end koncernen, har til hensigt at holde sikrede ansvarlig for formuetab, en strafferetlig sigtelse direkte mod sikrede, en administrativ eller offentlig procedure rettet mod sikrede, civilretlig, strafferetlig, administrativ eller offentlig undersøgelse, granskning eller efterforskning af en sikret; (1) når sikrede skriftligt er identificeret af en undersøgende myndighed som værende genstand for en procedure, som beskrevet ovenfor i pkt. (v); eller (2) når sikrede af en international eller lokal myndighed, som regulerer handelen med værdipapirer, har modtaget stævning, som følge af en faktisk eller påstået ansvarspådragende handling eller undladelse der medfører ledelsesansvar for sikrede i dennes egenskab af bestyrelsesmedlem, direktionsmedlem eller anden sikret i koncernen, eller for andre forhold, hvor der rejses krav mod sikrede udelukkende på grund af sikredes position som bestyrelsesmedlem, direktionsmedlem eller anden sikret i koncernen København V CVR-nr Side 2 af 13

3 2.2 Forsikringen betaler rimelige sagsomkostninger til sikredes forsvar. Omkostningerne betales på vegne af sikrede, efterhånden som de påløber. 3. Forsikringsperioden 3.1 Forsikringen dækker krav, som første gang rejses mod sikrede i forsikringsperioden, jf. pkt. 2 på policen. 3.2 Krav anses som rejst, når sikrede modtager første skriftlige henvendelse herom. Krav, som er rejst mod sikrede i forsikringsperioden, jf. pkt. 2 på policen, men som anmeldes senere end 12 måneder efter forsikringsperiodens udløb, dækkes ikke. 3.3 Endvidere dækker forsikringen krav rejst i forsikringsperioden, jf. pkt. 2 på policen, der udspringer af omstændigheder, der vil kunne give anledning til krav dækket under forsikringen, jf. betingelsernes pkt , såfremt sådanne omstændigheder anmeldes indenfor forsikringsperioden, jf. pkt. 2 på policen, med detaljerede oplysninger om grundlaget for erstatningsansvaret. 4. Geografisk område Med mindre andet er anført i pkt. 6 på policen, dækker forsikringen krav rejst i hele verden. 5. Dækningsudvidelser Forsikringens øvrige vilkår og undtagelser gælder for nedenstående udvidelser i den udstrækning, de ikke specifikt er fraveget. 5.1 Udvidet opdagelsesperiode: Krav rejst efter forsikringsperiodens udløb Såfremt forsikringstageren afviser at forny forsikringen, skal forsikringstageren eller de sikrede ved betaling af den i pkt. 7 (d1) på policen fastsatte præmie have ret til en udvidet opdagelsesperiode, som angivet under pkt. 7 (d1) på policen under forudsætning af, at forsikringstageren ikke fornyer, placerer eller tegner en forsikring, der omfatter direktions- og bestyrelsesansvar eller lignende dækning, andetsteds Såfremt forsikringsselskabet afslår at forny forsikringen, skal forsikringstageren og de sikrede ved betaling af den i pkt. 7 (d2) på policen fastsatte præmie have ret til en udvidet opdagelsesperiode som angivet under pkt. 7 (d2) på policen under forudsætning af, at forsikringstageren ikke fornyer, placerer eller tegner en forsikring, der omfatter direktions- og bestyrelsesansvar eller lignende dækning andet steds Forsikringstageren eller de sikrede skal skriftligt anmode om køb af udvidet opdagelsesperiode senest 14 dage efter ophøret af forsikringsperioden jf. pkt. 2 på policen. Præmien er fuldt optjent ved ikrafttrædelse af den udvidede opdagelsesperiode og kan ikke refunderes Ved køb af udvidet opdagelsesperiode forlænges forsikringsperioden, jf. pkt. 2 med den under pkt. 7 på policen valgte periode. I denne udvidede opdagelsesperiode kan sikrede jf. betingelsernes pkt. 10, anmelde krav eller omstændigheder, der baseres på ansvarspådragende handlinger eller undladelser begået forud for ikrafttræden af den udvidede opdagelsesperiode. Forlængelsen medfører ingen fornyet eller forhøjet forsikringssum København V CVR-nr Side 3 af 13

4 5.1.5 I tilfælde af risikoforandringer, jf. betingelsernes pkt. 14, bortfalder forsikringstagerens og de sikredes ret til udvidet opdagelsesperiode som beskrevet ovenfor. Dog har forsikringstageren og de sikrede retten til senest 30 dage efter ophøret af forsikringsperioden at anmode forsikringsselskabet om tilbud på en udvidet opdagelsesperiode på op til 72 måneder. Forsikringsselskabet har pligt til afgive tilbud på den anmodede udvidet opdagelsesperiode på betingelser og vilkår, som forsikringsselskabet finder rimelige. 5.2 Udvidet opdagelsesperiode for fratrådte ledelsesmedlemmer Såfremt forsikringstageren ikke fornyer forsikringen og ikke placerer eller tegner en ny direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring hos forsikringsselskabet eller noget andet forsikringsselskab, og såfremt udvidet opdagelsesperiode i henhold til betingelsernes pkt 5.1. ovenfor ikke tegnes, vil der for sikrede, som er fratrådt deres ledelseshverv i koncernen før datoen for nærværende forsikrings ophør, gælde en udvidet opdagelsesperiode som angivet under pkt. 7 (d3) på policen. Ikrafttrædelsesdato for denne udvidede opdagelsesperiode er datoen for forsikringens ophør Denne udvidede opdagelsesperiode for fratrådte ledelsesmedlemmer omfatter alene krav rejst mod en sikret, der baserer sig på handlinger eller undladelser begået før datoen for forsikringens ophør, og som i øvrigt er dækket i henhold til forsikringens betingelser og vilkår, dog forudsat, at kravet anmeldes skriftligt til forsikringsselskabet inden udløb af den udvidede opdagelsesperiode for fratrådte ledelsesmedlemmer. 5.3 Ledelsesansvar uden for koncernen Forsikringen er udvidet til at dække krav rejst mod sikrede, som på skriftlig anmodning af koncernen var, er eller bliver direktions- eller bestyrelsesmedlem eller medlem af tilsvarende ledelsesorgan eller lignende position i en relateret enhed, for ansvarspådragende handlinger eller undladelser begået af sådanne sikrede under udøvelse af ansættelsesforhold eller tillidshverv i en relateret enhed Dækning under denne udvidelse skal være subsidiær i forhold til enhver anden direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring for den relaterede enhed samt enhver skadesløsholdelse ydet fra den relaterede enhed. Såfremt en anden direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring er tegnet af forsikringsselskabet eller andet selskab i The Navigators Group Inc, er den samlede totale forsikringssum til rådighed for krav rejst mod de sikrede i deres egenskab af direktions- eller bestyrelsesmedlem eller medlem af tilsvarende organ eller lignende position i en relateret enhed den højeste forsikringssum angivet i én af de involverede forsikringer. Intet i denne udvidelse skal forstås eller fortolkes således, at det udvider forsikringssummen under denne forsikring, jf. pkt. 3 på policen, og intet i denne udvidelse skal forstås eller fortolkes således, at det udvider den af forsikringsselskabet stillede forsikringssum under øvrige forsikringer for direktions- og bestyrelsesansvarsforsikringer i relaterede enheder Ved relateret enhed forstås: (1) Ethvert selskab eller virksomhed, hvori koncernen direkte eller indirekte på tidspunktet for forsikringens ikrafttrædelse og gennem hele forsikringsperioden ejer eller kontrollerer en positiv andel, dog maksimalt 50% af dette selskabs- eller virksomheds aktiekapital og/eller stemmerettigheder, herunder også i ikke-erhvervsdrivende fonde og foreninger samt andre non-profit organisationer, alt under 1550 København V CVR-nr Side 4 af 13

5 forudsætning af, at selskabet, virksomheden, fonden, foreningen eller organisationen: ikke er registreret eller stiftet i USA eller nogen stat, territorium eller besiddelse herunder; eller ikke har nogen værdipapirer noteret på nogen børs/marked, og/eller herunder over-the-counter i USA eller nogen stat, territorium eller besiddelse herunder; eller ikke er en finansiel institution. Finansiel institution defineres i relation til denne udvidelse som: nogen form for bank, forsikringsselskab, og/eller forskelligartet finansiel virksomhed, herunder men ikke begrænset til børsmægler- eller investeringsvirksomhed, eller (iv) ikke er omfattet af koncernen, jf. ovenfor pkt (2) Selskaber og/eller virksomheder der er noteret i policen som værende defineret som en relateret enhed Dækningen omfatter udelukkende krav mod sikrede i en relateret enhed, der skyldes ansvarspådragende handlinger eller undladelser, eller andre ansvarspådragende forhold sikrede udelukkende ifalder på grund af positionen som bestyrelsesmedlem, direktionsmedlem eller anden sikret i koncernen, begået mens koncernen enten direkte eller indirekte ejede eller kontrollerede en positiv andel af aktiekapital og/eller stemmerettigheder, medmindre den relaterede enhed er noteret i policen, jf. pkt (3) ovenfor Dækningen omfatter ikke krav rejst mod sikrede af eller på vegne af en relateret enhed, eller af noget direktions- eller bestyrelsesmedlem eller medlem af tilsvarende ledelsesorgan eller nogen person i lignende position i en relateret enhed, eller af nogen aktionær i den relaterede enhed, som ejer mere end 50% af aktierne/stemmerettighederne i en relateret enhed, undtagen: (iv) (v) ansættelsesretlige krav ( Employment Practice Claim ) rejst af noget direktions- eller bestyrelsesmedlem i en relateret enhed; eller regreskrav rejst af en fysisk person som følge af et i øvrigt dækningsberettiget krav under denne dækningsudvidelse; eller afledte aktionærkrav ( shareholder derivative actions ) rejst eller opretholdt på vegne en relateret enhed, uden anmodning eller deltagelse af nogen sikrede eller noget direktions- eller bestyrelsesmedlem eller lignende position eller medlem af tilsvarende ledelsesorgan, i en relateret enhed; eller krav rejst af kurator eller nogen midlertidig bobestyrer og som rejses og gennemføres uden anmodning fra, eller deltagelse af, nogen sikret eller den relaterede enhed; eller sagsomkostninger afholdt af sikrede, medmindre det er fastslået ved endelig dom, voldgift eller sikredes indrømmelse, at kravet var rejst på anmodning af sikrede, eller med frivillig medvirken, deltagelse eller assistance af sikrede København V CVR-nr Side 5 af 13

6 5.3.6 Dækningen omfatter ikke krav rejst mod sikrede, der skyldes ansvarspådragende handlinger eller undladelser begået før kontinuitetsdatoen for ledelsesansvar udenfor koncernen, hvis sikrede før eller på denne dato vidste eller burde have vidst, at sådanne ansvarspådragende handlinger eller undladelser ville eller kunne give anledning til krav. Kontinuitetsdatoen for ledelsesansvar udenfor koncernen defineres i relation til denne udvidelse som: den dato, hvor den sikrede første gang tjente som direktions- eller bestyrelsesmedlem eller medlem af tilsvarende organ eller lignende position i en relateret enhed på skriftlig anmodning af koncernen. 5.4 Krav rejst af ansatte Employment Practices claim Forsikringen er udvidet til at dække erstatningskrav vedrørende formuetab, der rejses af eller på vegne af ansatte mod sikrede i disses egenskab af sikrede under forsikringen. I tillæg til formuetab dækkes erstatning for følelsesmæssig forstyrrelse eller psykisk skade Krav fra ansatte betyder i denne udvidelse erstatningskrav, som er rejst af en tidligere, nuværende, kommende eller en potentiel ansat i koncernen, som følge af faktisk eller påstået chikane, diskrimination, forskelsbehandling eller lignende, herunder manglende vedtagelse eller fejlagtig gennemførelse af personalepolitik eller procedurer Sikrede under denne udvidelse er alle tidligere, nuværende og kommende bestyrelsesog direktionsmedlemmer samt ansatte i koncernen Dækningsudvidelsen omfatter ikke ansættelsesrelaterede krav mod sikrede baseret på løn i opsigelsesperioden samt krav, der er kontraktbaserede, herunder men ikke begrænset til, optioner og bonusaftaler. 5.5 Repræsentation ved undersøgelser Forsikringen omfatter rimelige og nødvendige omkostninger (ikke medregnet omkostninger til løn, honorar eller anden godtgørelse eller andre omkostninger til sikrede) forbundet med ethvert pligtig fremmøde for sikrede under enhver offentlig undersøgelse, efterforskning, granskning eller anden lignende proces foranlediget af koncernens virksomhed, når meddelelse om sådant pligtigt fremmøde er modtaget i forsikringsperioden, og at omkostningerne på forhånd skriftligt er godkendt af forsikringsselskabet. Dette skal også gælde andet pligtig fremmøde for sikrede på baggrund af sikredes stilling i koncernen Denne udvidelse finder ikke anvendelse på offentlig undersøgelse, efterforskning, granskning eller lignende proces, der er at anse som et krav i henhold til betingelsernes pkt. 2.1 (v) ovenfor Denne udvidelse omfatter alene omkostninger forbundet med en offentlig undersøgelse, efterforskning, granskning eller lignende proces, som vedrører omstændigheder i koncernen og ikke en tilsvarende proces, som er foranlediget af omstændigheder, der generelt påvirker den branche, hvori koncernen opererer. Forsikringssummen til rådighed under denne udvidelse er begrænset til en undersum, jf. pkt. 7 (a) på policen København V CVR-nr Side 6 af 13

7 5.6 Punitive Damage dækning Forsikringen er udvidet til i tillæg til formuetab at dække aggravated-, punitive- og exemplary damages, pålagt sikrede hvor aggravated-, punitive- og exemplary damages er forsikringsbare. Rækkeviden af denne dækning skal afgøres efter den lovgivning, der i øvrigt er anvendelig på forholdet, og som i størst mulig omfang tillader forsikringsdækning for aggravated-, punitive- og exemplary damages. Denne udvidelse skal ikke finde anvendelse på krav rejst af ansatte ( Employment Practices claim ). 5.7 Omkostninger til genetablering af renommé Forsikringen er udvidet til at dække sikredes omkostninger til genetablering af renommé, som følge at et dækningsberettiget krav under forsikringen, undtagen i det omfang koncernen har skadesløsholdt den sikrede Med omkostninger til genetablering af renommé menes rimelige og nødvendige omkostninger, som sikrede med forsikringsselskabets forudgående godkendelse pådrager sig til konsulentydelser med henblik på genetablering af den sikrede fysiske persons renommé, hvor det objektivt via offentligt tilgængelige medier er dokumenteret, at den sikredes renommé har lidt skade Denne udvidelse omfatter ikke omkostninger til løn, vederlag eller anden godtgørelse til ansatte og sikrede eller andre omkostninger for koncernen. Forsikringssummen til rådighed for omkostninger til genetablering af renommé for samtlige sikrede under denne udvidelse er begrænset til en undersum, jf. pkt. 7 (c) på policen. 5.8 Nødsituationsomkostninger Emergency Costs Hvis hensynet til tabsbegrænsning retfærdiggør at forsikringsselskabets forhåndsgodkendelse af sagsomkostninger ikke kan opnås indenfor rimeligt tidsrum, er forsikringen udvidet til at dække sikredes sagsomkostninger som følge af et under forsikringen dækningsberettiget krav med en under pkt. 7 (b) på policen anførte undersum. 5.9 Sikredes bo Ved sikredes død, umyndiggørelse, insolvens eller konkurs dækkes krav, der rejses mod sikredes bo eller arvinger, dog kun når sådanne krav baseres på faktiske eller påståede ansvarspådragende handlinger eller undladelser begået af sikrede, eller andre ansvarspådragende forhold sikrede udelukkende ifalder på grund af positionen som bestyrelsesmedlem, direktionsmedlem eller anden sikret i koncernen Sikredes samlever eller ægtefælle Forsikringen dækker krav rejst mod sikredes samlever eller ægtefælle, såfremt sådanne krav rejses mod hende eller ham på baggrund af dennes status som sikredes samlever eller ægtefælle, herunder krav hvor erstatningsbeløb søges fuldbyrdet i ejendom under sameje eller fælleseje, dog kun når sådanne krav baseres på ansvarspådragende handlinger eller undladelser begået af sikrede, eller andre ansvarspådragende forhold sikrede udelukkende ifalder på grund af positionen som bestyrelsesmedlem, direktionsmedlem eller anden sikret i koncernen København V CVR-nr Side 7 af 13

8 6. Undtagelser Forsikringen dækker ikke; 6.1 krav der skyldes, at sikrede faktisk har opnået uberettiget personlig vinding. 6.2 krav der skyldes sikredes faktiske forsætlige skadeforvoldelse eller retsbrud. Ovenstående undtagelser i pkt. 6.1 og pkt. 6.2 finder først anvendelse, når det ved dom som ikke kan appelleres, eller anden endelig afgørelse er fastslået, at et undtaget forhold faktisk foreligger eller, hvis sikrede tilstår. At én sikrets handling er omfattet af ovenstående undtagelser i pkt. 6.1 og pkt. 6.2 påvirker ikke andre sikredes dækning. 6.3 krav der skyldes eller baseres på nogen tidligere eller verserende retssager per kontinuitetsdatoen, jf. pkt. 7 (f) på policen, eller i det væsentlige samme faktum og kendsgerninger som påstået i sådanne tidligere eller verserende retssager. 6.4 krav der skyldes eller relaterer sig til faktiske eller påståede forhold, der har været anmeldt til en tidligere forsikringsgiver som omstændigheder, der vil kunne give anledning til krav. 6.5 krav rejst af eller på vegne af nogen sikret eller koncernen, hvis kravet rejses i eller under anvendelse af lovgivningen i USA eller nogen stat, territorium eller besiddelse herunder, dog dækkes: (iv) (v) (vi) ansættelsesretlige erstatningskrav ( Employment Practice Claim ) rejst af en sikret; eller regreskrav rejst af en sikret som følge af et i øvrigt dækningsberettiget krav; eller afledte aktionærkrav ( shareholder derivative actions ) rejst eller opretholdt på vegne af koncernen, uden anmodning eller deltagelse af nogen sikret eller koncernen; eller krav rejst af kurator eller nogen midlertidig bobestyrer som rejses og gennemføres uden anmodning fra eller deltagelse af nogen sikret eller koncernen; eller krav rejst af en tidligere sikret; eller sagsomkostninger afholdt af sikrede, medmindre det er fastslået ved endelig dom, voldgift eller sikredes indrømmelse, at kravet var rejst på anmodning af sikrede, eller med frivillig medvirken, deltagelse eller assistance af sikrede. 6.6 krav der direkte eller indirekte skyldes, faktisk, påstået eller truende forurening, miljøskade af nogen art, kernereaktioner, radioaktiv bestråling eller radioaktiv forurening af nogen art, hvis kravet rejses i eller under anvendelse af lovgivningen i USA eller nogen stat, territorium eller besiddelse herunder, dog dækkes: 1550 København V CVR-nr Side 8 af 13

9 krav rejst mod sikrede af aktionærer i koncernen eller afledte krav rejst af aktionærer på vegne af koncernen ( shareholder derivative actions ), med påstand om erstatning for formuetab påført koncernen eller aktionærerne, og sagsomkostninger. Der vil for disse sagsomkostninger gælde en undersum, jf. pkt. 7 (e) på policen. 6.7 krav om betaling af bøder, afgifter og skatter. Ligeledes dækkes ikke andre forhold, som ikke er forsikringsbare i henhold til gældende ret. 6.8 krav der skyldes brud på den amerikanske Employee Retirement Income Security Act of 1974 (USA) samt Pension Act 1995 (UK) og senere bekendtgørelser under disse love. 6.9 krav om erstatning for faktisk eller påstået legemsbeskadigelse, sygdom, lidelse, død, følelsesmæssig forstyrrelse eller psykisk skade eller anden personskade, dog skal undtagelsen for følelsesmæssig forstyrrelse og psykisk skade ikke finde anvendelse på ansættelsesretlige erstatningskrav. Forsikringen dækker ligeledes ikke noget krav, som defineret i betingelsernes pkt. 2.1, om erstatning for faktisk eller påstået beskadigelse eller ødelæggelse af fysiske ting krav der skyldes eller på nogen måde relaterer sig til tilbud om køb eller salg af, eller køb af eller salg af værdipapirer udstedt af koncernen ved offentligt udbud. Undtagelsen skal omfatte ethvert krav, som er en følge af, hidrører fra eller på nogen måde relaterer sig til urigtige, misvisende eller mangelfulde oplysninger i noget registreringsdokument ("Registration statement"), prospekt, tilbudsdokument ("offering circular"), eller andet dokument eller meddelelse udarbejdet i forbindelse med udbuddet af værdipapirer, samt krav som skyldes eller på nogen måde relaterer sig til manglende registrering af dokumenter hos lokale eller udenlandske myndigheder, når sådan registrering er påkrævet. Dog skal nærværende undtagelse ikke gælde: for tilbud om køb eller salg af, eller køb af eller salg af værdipapirer udstedt af koncernen før ikrafttrædelsen af denne forsikring, jf. pkt. 2 på policen; for noget krav fra koncernens aktionærer eller indehavere af tegningsrettigheder til koncernens aktier, erhvervet før tilbud om køb eller salg af, eller køb af eller salg af finansielle instrumenter som nævnt i 6.10 fandt sted; hvis vilkårene i (a) (d) nedenfor er opfyldt: (a) sikrede giver forsikringsselskabet skriftlig meddelelse om udbuddet vedlagt fuldstændig risiko information, og (b) forsikringsselskabet beslutter at tilbyde dækning for udbuddet på betingelser, vilkår og mod tillægspræmie fastsat af forsikringsselskabet, og (c) forsikringsselskabet bekræfter dækning for udbuddet, og (d) forsikringstageren betaler tillægspræmien indenfor den af forsikringsselskabet fastsatte betalingsfrist København V CVR-nr Side 9 af 13

10 7. Forsikringssum 7.1 Forsikringssummen er den højeste grænse for forsikringsselskabets forpligtelse for samtlige krav, rejst mod sikrede i forsikringsperioden, jf. pkt. 2 på policen. 7.2 For alle dækninger og udvidelser gælder, at disse gives inden for forsikringssummen og ikke i tillæg hertil. 7.3 Renter af idømte erstatningsbeløb dækkes inden for forsikringssummen. Sagsomkostninger dækkes i tillæg til forsikringssummen med det i pkt. 3 (b) på policen fastsatte beløb, såfremt de er afholdt med forsikringsselskabets skriftlige godkendelse. Overstiger sagsomkostninger det i pkt. 3 (b) fastsatte beløb, vil disse yderligere sagsomkostninger blive dækket under forsikringssummen i pkt. 3 (a) på policen. 8. Selvrisiko og koncernens skadesløsholdelse af sikrede Hvis koncernen er forpligtet til eller lovligt kan skadesløsholde sikrede for et krav, der i øvrigt er omfattet af denne forsikring, bærer koncernen selvrisikoen nævnt i pkt. 3 (d) på policen. Selvrisikoen skal forblive uforsikret. Såfremt koncernen ifølge gældende ret, koncernens vedtægter eller aftale i øvrigt er forpligtet til, eller kan skadesløsholde sikrede, skal dette ske i videst mulig omfang, og sådan forpligtelse eller mulighed for koncernen er primær i forhold til dækningen under nærværende forsikring. 9. Serieskadeklausul Hvis én eller flere relaterede, gentagne eller ensartede ansvarspådragende handlinger eller undladelser bevirker, at der fremføres flere krav mod sikrede, anses samtlige sådanne krav for rejst på det tidspunkt, hvor det første af disse krav rejses og sådanne krav anses under forsikringen for ét krav. 10. Anmeldelse af skader 10.1 Når sikrede eller forsikringstageren får kendskab til, at der er rejst krav mod sikrede, skal der snarest muligt indgives skriftlig anmeldelse til forsikringsselskabet Krav, der anmeldes senere end 12 måneder efter udløbet af forsikringsperioden eller den udvidede opdagelsesperiode, dækkes ikke Såfremt sikrede eller koncernen i forsikringsperioden eller den udvidede opdagelsesperiode bliver opmærksom på omstændigheder, som med rimelighed kan forventes at give anledning til, at der rejses krav mod sikrede, og giver skriftlig anmeldelse til forsikringsselskabet om omstændighederne og årsagerne til at forvente et sådant krav med detaljeret information om grundlaget for erstatningspligten, anses ethvert krav, der efterfølgende rejses mod sikrede og anmeldes til forsikringsselskabet, og som kan tilskrives sådanne omstændigheder for at være rejst samtidig med at meddelelsen om, at sådanne forventede krav blev givet. 11. Behandling af skader 11.1 Forsikringsselskabet har en ret og en pligt til at forsvare sikrede mod krav København V CVR-nr Side 10 af 13

11 11.2 Sikrede og forsikringstageren er forpligtet til at yde enhver bistand til sagens oplysning og afslutning Såfremt der opstår uenighed mellem sikrede og forsikringsselskabet omkring, hvorvidt et søgsmål mod de sikrede skal bestrides overfor sagsøger, skal hverken sikrede eller forsikringsselskabet være forpligtet til at bestride kravet, medmindre en opmand anbefaler, at kravet bestrides. Opmanden udpeges efter nærmere aftale mellem sikrede og forsikringsselskabet, og omkostningerne til denne opmand bæres af forsikringsselskabet. 12. Allokation 12.1 Forsikringen dækker ikke koncernens sagsomkostninger eller noget erstatningskrav af nogen art mod koncernen Som følge heraf skal koncernen og forsikringsselskabet ved: sagsomkostninger fælles for, og forlig der fastslår solidarisk ansvar for, og endelig dom eller afgørelse, der fastslår solidarisk ansvar for koncernen og en sikret, bestræbe sig på at bestemme den mest rimelige fordeling af beløb mellem koncernen og forsikringsselskabet, idet der herved tages hensyn til den relative juridiske og økonomiske risiko for, samt relative fordele opnået af sikrede og koncernen Såfremt et krav involverer såvel dækkede som ikke dækkede forhold, skal sikrede og forsikringsselskabet ved sagsomkostninger, forlig eller endelig afgørelser bestræbe sig på at bestemme den mest rimelige fordeling af beløb mellem sikrede og forsikringsselskabet, idet der herved tages hensyn til den relative juridiske og økonomiske risiko ved de dækkede, henholdsvis ikke dækkede, begivenheder Såfremt der ikke kan opnås enighed om, hvilket beløb som på vegne af sikrede skal betales som sagsomkostninger, da skal forsikringsselskabet betale det beløb i sagsomkostninger, som anses for rimeligt indtil et andet beløb på baggrund af forsikringens vilkår måtte blive fastslået af en opmand. Opmanden udpeges efter nærmere aftale mellem sikrede og forsikringsselskabet, og omkostningerne til denne opmand bæres af forsikringsselskabet. 13. Informationer afgivet ved forsikringens tegning Forsikringen tegnes og fornyes på grundlag af de oplysninger, som er givet til forsikringsselskabet, da forsikringen blev tegnet og ved efterfølgende fornyelser. Enhver oplysning, som er afgivet ved forsikringens tegning og dens fornyelse, anses tillige for afgivet ved fremtidige fornyelser. Oplysningerne fortolkes som afgivet af hver enkelt sikret. Oplysninger afgivet af én sikret, eller den sikredes viden, skal ikke påvirke andre sikredes ret til dækning. 14. Risikoforandringer Forsikringstageren er forpligtet til at informere forsikringsselskabet ved risikoforandringer. I tillæg til forsikringsaftalelovens almindelige regler om fareforøgelse vil følgende altid være væsentlige risikoforandringer: 1550 København V CVR-nr Side 11 af 13

12 forsikringstageren fusionerer med eller sælger alle eller en væsentlig del af sine aktiver til en anden person eller enhed; eller nogen person eller enhed opnår kontrol med forsikringstageren gennem besiddelse af mere end 50% af forsikringstagerens aktiekapital eller stemmerettigheder, eller forsikringstagers konkurs eller likvidation; eller (iv) forsikringstageren eller noget datterselskab eller selskab eller virksomhed i koncernen udsteder eller registrerer værdipapirer i USA eller nogen stat, territorium eller besiddelse herunder. I tilfælde af ovennævnte hændelser ændres dækningen under forsikringen til alene at gælde krav baseret på ansvarspådragende handlinger eller undladelser begået før datoen for de i pkt. i-iv ovenfor nævnte hændelser. 15. Regres I tilfælde af, at der finder udbetaling sted under denne forsikring, indtræder forsikringsselskabet for dette beløb i alle rettigheder, der tilkommer sikrede. Koncernen og sikrede skal udfærdige alle nødvendige dokumenter og skal gøre alt, hvad der måtte være nødvendigt for at sikre disse rettigheder, herunder udarbejdelse af de dokumenter, der er nødvendige for forsikringsselskabetsregres. 16. Forsikringens ophør Forsikringen tegnes for den forsikringsperiode der er angivet i pkt. 2 på policen og ophører automatisk når forsikringsperioden udløber. 17. Anden forsikring 17.1 Forsikringen dækker ikke i det omfang, sikrede er dækket af anden forsikring. Er det i anden forsikring anført, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andetsteds, gælder nærværende forsikring med samme forbehold Forsikringstageren skal optræde på koncernens og de sikredes vegne med hensyn til at afgive og modtage meddelelse om rettigheder og pligter under nærværende forsikring Forsikringen og enhver af de rettigheder, der gælder i henhold hertil, kan ikke overdrages uden forsikringsselskabets skriftlige samtykke. 18. Præmiens betaling 18.1 Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier til betaling på de anførte forfaldsdage Betales præmien ikke rettidigt, sendes påkrav om betaling til den af forsikringstageren opgivne betalingsadresse Betales præmien ikke senest 14 dage efter modtagelse af påkrav, sender forsikringsselskabet 2. påkrav København V CVR-nr Side 12 af 13

13 18.4 Betales præmien ikke senest 14 dage efter modtagelse af 2. påkrav, bortfalder forsikringsselskabets ansvar Har forsikringsselskabet udsendt 2. påkrav, er forsikringsselskabet berettiget til at opkræve et ekspeditionsgebyr. 19. Værneting og lovvalg For denne forsikring gælder lov om forsikringsaftaler nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer, medmindre andet følger af nærværende betingelser eller policen. Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole. 20. Yderligere information Navigators A/S formidler udelukkende forsikringer for Navigators Lloyds Syndicate 1221, og modtager vederlag herfor. Vederlagets størrelse kan på forespørgsel oplyses. Både Navigators A/S og Navigators Lloyds Syndicate 1221 er 100% ejet af Navigators Group Inc. Navigators A/S er optaget i Finanstilsynets forsikringsformidlingsregister, der kan findes på Finanstilsynets hjemmeside. I henhold til 34 i Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling kan det oplyses, at adm. direktør Thomas Harrild er udpeget som klageansvarlig. Evt. klager bedes sendt til eller til Navigators A/S, att: Thomas Harrild, Rådhuspladsen 16, 1550 København V, som vil sørge for at klagen bliver behandlet København V CVR-nr Side 13 af 13

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank 27.05.2015 SC2b-1 Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008 3F Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. 3F-03 Gældende fra 1.oktober 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

Forsikringsbetingelser Autoforsikring

Forsikringsbetingelser Autoforsikring M05-01 Forsikringsbetingelser Autoforsikring For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde,

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER De stater, som er parter i denne konvention, og som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, som mener,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for selvstændigt erhvervsdrivende Forsikringsbetingelser 6556-3 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for retshjælpsforsikring

Forsikringsbetingelser. for retshjælpsforsikring Denne tekst indeholder forsikringsbetingelserne. Betingelserne er ens for alle forsikringsselskaber og er udarbejdet af Forsikring & Pension, der er forsikringsselskabernes erhvervsorganisation. Betingelserne

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Gælder fra 01.02.2009 TJM 500-3 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring 1. Hvor dækker forsikringen: 1.1 Forsikringen dækker i Danmark ekskl. Grønland og Færøerne. 1.2

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser for Motorkøretøjsforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7.

Læs mere

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05 Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 13-05 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RETSHJÆLPSFORSIKRING Indholdsfortegnelse 1 Hvem er dækket (sikret) af retshjælpsforsikringen....3 2 Hvilke tvister er dækket

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

bilforsikring Version 1102006

bilforsikring Version 1102006 bilforsikring Version 1102006 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 17-19 Side 7 Kaskodækning Afsnit 20-25 Side 9 Friskadedækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121 Arbejdsskade Forsikringsbetingelser R365 121 Gælder fra september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-12 Side 3 2. Arbejdsskade afsnit 13 Side 6 3. Ordforklaringer Side 7 Kontakt Gjensidige

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere