KonjunkturNYT uge 38

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT uge 38"

Transkript

1 KonjunkturNYT uge september 17

2 Side af 16 KonjunkturNyt Uge Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er afsluttet fredag kl. 1 Henvendelse kan rettes til

3 Side 3 af 16 Danmark Færre lønmodtagere i juli Lille underskud på den offentlige saldo i. kvartal 17 Uændret forbrugertillid i september Detailsalget faldt svagt i august Samme inflation i Danmark og euroområdet i august Internationalt OECD Interim Economic Outlook, september 17 Euroområdet: Inflationen var 1, pct. i august USA: Huspriserne steg med, pct. i juli Storbritannien: Detailsalget steg med 1, pct. fra juli til august Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder FED fastholdt styringsrenten i intervallet 1,-1, pct. Norges bank fastholdt styringsrenten på, pct. Bank of Japan fastholdt den ledende korte rente på -,1 pct. Det danske indeks, OMXC, er steget med, pct. Olieprisen er steget med 1,7 amerikanske dollars pr. tønde

4 Side af Dansk konjunkturnyt Færre lønmodtagere i juli Lønmodtagerbeskæftigelsen faldt i juli med knap 1. personer, jf. figur 1.1. Det er første gang siden foråret 13, at lønmodtagerbeskæftigelsen falder. Faldet var primært drevet af færre beskæftigede i den offentlige sektor, men den private beskæftigelse faldt også en smule, jf. figur 1.. Danmarks Statistik oplyser, at der er større usikkerhed end normalt om opgørelser for sommermånederne. Udviklingen i den private sektor dækker imidlertid over modsatrettede bevægelser. Beskæftigelsen faldt blandt andet i finansiering og forsikring, handel og transport mv. og industri, men steg pænt i bygge og anlæg. Tempoet på arbejdsmarkedet ser ud til at være aftaget lidt i forhold til sidste år. I de første syv måneder af 17 er beskæftigelsen samlet steget med 17. personer, hvilket er knap. personer færre end stigningen i samme periode 16. Den månedlige lønmodtagerbeskæftigelse opgør antal personer med lønmodtagerbeskæftigelse uden omregning til fuldtidsbeskæftigelse. Det vil sige, at alle lønmodtagere er medregnet, uanset om de arbejder på fuld- eller deltid. Det svarer omtrent til opgørelsen i nationalregnskabet. Figur 1.1 Lønmodtagerbeskæftigelsen Figur 1. Lønmodtagerbeskæftigelse i privat og offentlig sektor 1. personer 1. personer personer 1. personer Lønmodtagerbeskæftigelse Årsgennemsnit Private lønmodtagere Offentlige lønmodtagere (h. akse) Anm.: Den private lønmodtagerbeskæftigelse udgøres af private og offentlige virksomheder samt private non-profit organisationer (herunder privatskoler mv.). Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

5 Side af 16 Lille underskud på den offentlige saldo i. kvartal 17 Den offentlige saldo viste et underskud på knap ½ mia. kr. i. kvartal 17, svarende til knap,1 pct. af BNP, jf. figur 1.3. Sammenlignet med. kvartal 16 er den offentlige saldo svækket med ca. mia. kr., hvilket især skyldes færre offentlige indtægter. De lavere offentlige indtægter siden. kvartal sidste år dækker over modsatrettede forhold. Det er især de offentlige indtægter fra pensionsafkastskatten, som er lavere, mens både indtægterne fra personskatter og moms er steget. På udgiftssiden blev højere overførselsudgifter blandt andet til husholdningerne omtrent modsvaret af lavere renteudgifter. Den offentlige nettogæld, som inddrager både finansielle aktiver og passiver, udgjorde ved udgangen af. kvartal 17 godt 8 mia. kr., svarende til ca. pct. af BNP, jf. figur 1.. ØMU-gælden, der er en bruttoopgørelse og primært omfatter gældsposter, udgjorde ved udgangen af. kvartal 17 godt 77 mia. kr., svarende til 36 pct. af BNP. Figur 1.3 Offentlig saldo Figur 1. Den offentlige nettogæld af BNP af BNP af BNP af BNP Anm.: I figur 1. er den offentlige nettogæld i 1. og. kvartal 17 opgjort i forhold til BNP-skønnet fra Økonomisk Redegørelse, august 17. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

6 Side 6 af 16 Uændret forbrugertillid i september Forbrugertillidsindikatoren faldt svagt fra 7,6 til 7,3 i september, jf. figur 1.. Niveauet var således omtrent uændret og dermed fortsat på et relativt højt niveau. Det lille fald i indikatoren dækker over en lidt svagere vurdering af familiernes økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden og af Danmarks økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden. Derimod blev forventningerne til familiernes økonomiske situation om et år forbedret. Trods den generelle optimisme vurderer forbrugerne fortsat, at det ikke vil være fordelagtigt at anskaffe sig større forbrugsgoder. Dette har været gældende siden marts 1. Den høje forbrugertillid afspejles også i forventningerne til ledigheden, der fortsat vurderes at være lavere næste år sammenlignet med i dag, jf. figur 1.6. Figur 1. Forbrugertillidsindikatoren Figur 1.6 Forventninger til ledigheden Nettotal Nettotal Nettotal Nettotal Anm.: I figur 1.6 betyder et positivt tal, at hovedparten af forbrugerne forventer en stigning i ledigheden over de næste 1 måneder. Forbrugernes vurdering af ledighed indgår ikke i den samlede forbrugertillidsindikator. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

7 Side 7 af 16 Detailsalget faldt svagt i august Detailsalget var,3 pct. lavere i august end i juli, når der tages højde for normale sæsonudsving, prisudvikling og effekten af handelsdage, jf. figur 1.7. Udviklingen har dermed været svagt aftagende de seneste tre måneder. Faldet i august var bredt funderet på underkomponenterne fødevarer og andre dagligvarer, beklædning mv. og andre forbrugsvarer, som faldt med henholdsvis,1 pct.,, pct. og, pct., jf. figur 1.8. Sammenlignet med august 16 var det samlede detailsalg,3 pct. højere i august 17. Dette dækker over en stigning i underkomponenten andre forbrugsvarer på 3,6 pct., samt fald i fødevarer og andre dagligvarer og beklædning mv. på henholdsvis,9 pct. og, pct. Figur 1.7 Mængdeindeks for detailomsætningen Figur 1.8 Detailomsætningens underkomponenter Indeks (1=1) Indeks (1=1) Indeks (1=1) Indeks (1=1) Fødevarer og andre dagligvarer Beklædning mv. Andre forbrugsvarer 8 Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

8 Side 8 af 16 Samme inflation i Danmark og euroområdet i august Inflationen, målt ved den årlige stigning i det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP), var uændret på 1, pct. i Danmark i august, jf. figur 1.9. I euroområdet var inflationen ligeledes 1, pct. en stigning på, pct.-point sammenlignet med juli. Det største positive bidrag til inflationen i Danmark kom fra fødevarer, mens det største negative bidrag kom fra AV/fotoudstyr og computere. I euroområdet kom det største positive bidrag til inflationen fra drift af transportmidler, mens det største negative bidrag kom fra teletjenester. Kerneinflationen, der angiver forbrugerprisinflationen fratrukket prisstigninger på energi og ikke-forarbejdede fødevarer, var uændret på 1,6 pct. i Danmark i august, jf. figur 1.1. Kerneinflationen var ligeledes uændret i euroområdet i august og lå på 1,3 pct. Figur 1.9 Forbrugerprisinflation (HICP) Figur 1.1 Kerneinflation Danmark Euroområdet Danmark Euroområdet Kilde: Danmarks Statistik og Eurostat.

9 Side 9 af 16. Internationalt konjunkturnyt OECD Interim Economic Outlook, september 17 OECD skønner i deres interim vurdering, at væksten i globalt BNP vil tiltage fra 3,1 pct. i 16 til 3, og 3,7 pct. i 17 og Udsigterne vurderes at være en anelse bedre i forhold til den seneste vurdering i Economic Outlook, juni 17, jf. tabel 1.1. Især er skønnene for euroområdet, Japan og Canada blevet revideret op. Billedet for de nye vækstøkonomier er mere blandet, men med mere positive vurderinger af udsigterne for Kina og Rusland. OECD s opdaterede skøn ligger en smule højere end de udenlandske vækstskøn i Økonomisk Redegørelse, august 17. OECD bemærker, at det styrkede momentum i de avancerede økonomier ikke er en garanti for stærk og holdbar vækst på mellemlangt sigt. Blandt andet er væksten i investeringer svagere end under tidligere opsving, og det påvirker væksten i kapitalapparatet. Samtidig fortsætter produktivitetsvæksten med at være svag. OECD fremhæver også behovet for dybere reformer i de nye vækstøkonomier for at opnå højere, holdbar global vækst. Den lange periode med ekstraordinært lave renter har ifølge OECD bidraget til stigende aktivpriser og dermed øget risikoen for store finansielle udsving, hvis markedsstemningen skulle vende. Tabel 1.1 Skøn for BNP-vækst fra OECD Interim Economic Outlook, september 17 September 17 Ændring ift. juni-prognose 1 September Ændring ift. juni-prognose 1 Verden 3,1 3,, 3,7,1 USA 1,,1,,, Euroområdet 1,8,1,3 1,9,1 Tyskland 1,9,,,1,1 Frankrig 1,1 1,7, 1,6,1 Italien 1, 1,, 1,, Japan 1, 1,6, 1,, Canada 1, 3,,,3, Storbritannien 1,8 1,6, 1,, Kina 6,7 6,8, 6,6, Indien 7,1 6,7 -,6 7, -, Brasilien -3,6,6 -,1 1,6, Rusland -,,,6,1, 1) Ændring i forhold til Economic Outlook, juni 17. Kilde: OECD, Interim Economic Outlook, september Interim prognosen er en prognoseopdatering, som bliver offentliggjort midtvejs mellem OECD s halvårlige Economic Outlook. Vurderingen dækker færre lande og baseres i højre grad på tekniske fremskrivninger end i Economic Outlook.

10 Side 1 af 16 Euroområdet Figur.1 Inflationen var 1, pct. i august, hvilket er en stigning på, pct.-point sammenlignet med juli. Generelt oplevede alle lande i euroområdet en stigende inflationsrate i august. Udviklingen er især drevet af stigende priser på energi. Kerneinflationen forblev omtrent uændret på 1,3 pct. i august Inflation Kerneinflation Kilde: Thomson Reuters Eikon. Figur. Forbrugertilliden steg med,3 indekspoint til -1, i september og er dermed fortsat over det historiske gennemsnit siden 198. Figur.3 Den samlede erhvervstillid steg med 1, indekspoint til indeks 6,7 i september. Udviklingen dækker over stigninger i erhvervstilliden i både fremstillings- og servicesektoren. Indeks Indeks Indeks Indeks PMI fremstilling PMI service Anm.: Den stiplede linje i figur. angiver det historiske gennemsnit siden 198 på -1,1. Erhvervstilliden i figur.3 er målt ved PMI-indekset. Et niveau over indikerer fremgang. Kilde: Thomson Reuters Eikon.

11 Side 11 af 16 USA Figur. Antallet af påbegyndte boligbyggerier faldt med 1. fra juli til august, mens antallet af byggeritilladelser steg med 7.. Det svarer til et fald i antallet af påbegyndte boligbyggerier på,8 pct. og en stigning i antallet af byggetilladelser på,7 pct. Sammenlignet med august 16 er antallet af påbegyndte boligbyggerier steget med 16., og antallet af byggetilladelser er steget med boliger 1. boliger Påbegyndte boligbyggerier Byggetilladelser Kilde: Thomson Reuters Eikon. Figur. Hussalget af eksisterende boliger faldt 1,7 pct. fra juli til august og var omtrent uændret i forhold til samme måned sidste år. Salget af nye huse faldt også i august. 1. boliger 1. boliger Salg af nye huse Salg af eksisterende huse (h. akse) Figur.6 Huspriserne steg med, pct. i juli. I forhold til samme måned sidste år var priserne 6,3 pct. højere i juli 17. Indeks (7M1=1) 13, 1 1, 11 1, 9-1, 8 7 -, Vækst (m/m) (h.akse) Boligprisindeks Kilde: Thomson Reuters Eikon.

12 Side 1 af 16 Storbritannien Figur.7 Detailsalget steg 1, pct. fra juli til august. Sammenlignet med august 16 er detailsalget steget med, pct. Indeks (13=1) Indeks (13=1) Kilde: Thomson Reuters Eikon.

13 Side 13 af Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder På rentemødet onsdag d. 19. september besluttede den amerikanske rentekomité, FOMC, at fastholde styringsrenten på 1,-1, pct. Rentekomitéen bemærkede, at både beskæftigelsen og den økonomiske aktivitet er steget over de seneste måder, men noterede sig også, at stormene i den Mexicanske Golf formentligt vil have en negativ effekt på økonomien de næste par måneder. Det blev yderligere annonceret, at den amerikanske centralbank, FED, vil påbegynde en reduktion af bankens balance i oktober. Dette er i tråd med udmeldingen på det seneste møde i juli, hvor planerne om en snarlig reduktion blev luftet. Reduktionen vil bidrage til en yderligere normalisering af de pengepolitiske vilkår, som banken fortsat vurderer, er lempelige. Der var ingen pengepolitiske ændringer fra den norske centralbank, Norges Bank, eller den japanske centralbank, Bank of Japan. Således blev det i Norge besluttet at fastholde styringsrenten på, pct. I Japan stimuleres økonomien fortsat via pengepolitiske virkemidler, blandt andet med et mål om at holde renten på de 1- årige statsobligationer på omkring, pct. Den kortsigtede ledende rente blev fastholdt på -,1 pct. De aktuelle renter på 1-årige statsobligationer er omtrent uændrede siden forrige torsdag, jf. tabel 3.1. Euroen er faldet med 1, pct. mod det britiske pund i løbet af den seneste uge, mens den er steget med, pct. over for dollaren. Den danske krone er uændret over for den svenske krone og svækket med,8 pct. over for den norske krone. Dette slår ud i en uændret effektiv dansk kronekurs på indeks 13,. Den japanske yen er svækket med, pct. over for euroen i løbet af den seneste uge, hvilket formentlig til dels kan tilskrives politiske spændinger i Østasien og det tiltagende spænd mellem pengepolitikken i USA og Japan. Oven på udmeldingen fra rentemødet i USA, faldt de amerikanske aktier midlertidigt, men steg allerede i løbet af samme dag. I løbet af den seneste uge er det amerikanske indeks, S&P, samlet steget med, pct. Det europæiske indeks er steget med,3 pct. og det japanske indeks, Nikkei, er steget med,7 pct. i løbet af den seneste uge. Olieprisen er steget med 1,7 amerikanske dollars i løbet af den seneste uge. De amerikanske olielagre er faldet som følge af de caribiske storme, der har hærget regionen i de seneste uger, hvilket har medvirket til et fald i det internationale udbud.

14 Side 1 af 16 Tabel 3.1 Renter og valutakurser mv. 1 Danske renter og valutakurser mv. Internationale renter og valutakurser mv. Torsdag Ændring ift. Torsdag 1/9 forrige torsdag 1/9 Ændring ift. forrige torsdag Renter, pct. p.a.: 3-md. pengemarkedsrente -,1 -, pct.-point Ledende renter, pct. p.a.: USA (federal funds rate) 1,, pct.-point Stat. 1-årig,1, pct.-point Japan (unc. call rate) -,1, pct.-point Realkreditrenter: Sverige (repo) -,, pct.-point Euroområdet Kort realkreditlån -,6,3 pct.-point (refinansierings-renten),, pct.-point Langt realkreditlån,1 -,1 pct.-point Storbritannien (repo),, pct.-point Nationalbankens satser: Rente på 1-årige statsobligationer, pct. p.a.: Diskonto,, pct.-point USA,8,9 pct.-point Indskud på folio,, pct.-point Japan, -,1 pct.-point Indskudsbeviser -,6, pct.-point Tyskland,6, pct.-point Udlån,, pct.-point Storbritannien 1,37,1 pct.-point Rentespænd til Tyskland (pct.-point): Valutakurser: 3 Kort (3-mdr.) -,1 -, pct.-point JPY/EUR,7 -,17 pct. Langt (1-årigt):, -,1 pct.-point GBP/EUR 113,77 1,19 pct. Aktiekurser USD/EUR (kursindeks): 83,76 -,18 pct. OMXC (3/7-89 = 1) 13,76,1 pct. CNY/EUR 1,7 -,7 pct. Valutakurser: 3 USD/CNY 68,61, pct. EUR/DKK 7,7,1 pct. Aktiekurser (kursindeks): USD/DKK 63,7 -,19 pct. USA, S&P.1, pct. SEK/DKK 78,19, pct. Japan, Nikkei.37,73 pct. NOK/DKK 79,89,7 pct. Kina, Shanghai composite , pct. GBP/DKK 86, 1,1 pct. Euroomr., Eurostoxx 38,3 pct. JPY/DKK, -,17 pct. Storbritannien, FTSE ,3 pct. Effektiv kronekursindeks Oliepriser (198 = 1) 13, -, pct.-point Brent (USD) 7,91 1,73 USD Brent (DKK) 361, 9,31 DKK Anm.: 1) Der anvendes lukkekurser for valutakurser, renter og aktier. ) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med 1- og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af 3-årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. 3) X/Y betyder pris i valuta Y for 1 enheder af valuta X. Når tallet vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). Kilde: Thomson Reuters Eikon, Bloomberg og Danmarks Nationalbank.

15 Side 1 af 16 Figur 3.1 Pengepolitiske renter Figur 3. Kort og langt rentespænd i forhold til Tyskland USA Danmark¹ Euroområdet -point 1,,, 1,,3,,,1,, -,1 -, -, -1, -,3 -, -1, -, sep 1 jan 16 maj 16 sep 16 jan 17 maj 17 sep 17 1-årig, rentespænd (h.a.) 3-mdr., rentespænd (h.a.) 1-årig, dansk 3-mdr., dansk Anm.: 1) Diskontoen. Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg. Figur 3.3 Rentespænd i forhold til Tyskland Figur 3. Prisen pr. tønde Brent-olie i DKK og USD -point -point,,,,,, 3, 3, 3, 3,,,,, 1, 1, 1, 1,,,,, sep 1 jan 16 maj 16 sep 16 jan 17 maj 17 sep 17 DKK USD sep 1 jan 16 maj 16 sep 16 jan 17 maj 17 sep 17 Italien Irland Spanien Frankrig Portugal Kroner Dollar (h. akse) Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg. Figur 3. Udvalgte aktieindeks Figur 3.6 Udvalgte valutakurser Indeks (=1) Indeks (=1) sep 1 jan 16 maj 16 sep 16 jan 17 maj 17 sep 17 Eurostoxx Nikkei S&P OMX C (h.a.) Shanghai composite (h.a.) EUR/USD JPY/USD 1,,11 1,,1 1,1,1 1,1,9 1,,9 1,,8 sep 1 jan 16 maj 16 sep 16 jan 17 maj 17 sep 17 EUR/USD JPY/USD (h. akse) Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg.

16

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 8. 4. februar 17 Side af 17 KonjunkturNyt Uge 8 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 2017

KonjunkturNYT uge januar 2017 KonjunkturNYT uge. 7. januar 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. oktober Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i august Fortsat faldende forbrugertillid i oktober Stigning i detailsalget i. kvartal efter fald i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT uge 25

KonjunkturNYT uge 25 KonjunkturNYT uge 9.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge 8. januar. januar Danmark Stadig flere lønmodtagere i november Fald i forbrugertilliden i januar Fald i detailsalget i december Internationalt IMF World Economic Outlook update, januar

Læs mere

KonjunkturNYT uge 21

KonjunkturNYT uge 21 KonjunkturNYT uge.-. maj 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder personer

KonjunkturNYT uge januar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder personer KonjunkturNYT uge.- 6. januar 7 Fortsat stigende lønmodtagerbeskæftigelse i november +6. personer 8 9 6 7 Danmark Fortsat stigende lønmodtagerbeskæftigelse i november Omtrent uændret detailsalg i december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 9. januar-. februar 8 Ledigheden faldt i december -.8 personer 6 7 8 9 6 7 Danmark Ledigheden faldt i december Stigende forventninger i byggeriet, men fald i industrien i januar Renter,

Læs mere

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed KonjunkturNYT uge. oktober.-. november 7 Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed 7.8 personer 7 8 9 7 Danmark Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT uge 26

KonjunkturNYT uge 26 KonjunkturNYT uge 6 6.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 6 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016)

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016) KonjunkturNyt Uge (.-7. maj 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT uge 33

KonjunkturNYT uge 33 KonjunkturNYT uge.-8. august 7 Side af KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNYT uge 18

KonjunkturNYT uge 18 KonjunkturNYT uge 8.-. maj 7 Side af KonjunkturNyt Uge 8 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 4 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 38 ( september 2016)

KonjunkturNyt. Uge 38 ( september 2016) KonjunkturNyt Uge 8 (9.-. september 6) Side af 6 KonjunkturNyt Uge 8, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 25 ( juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 25 ( juni 2016) KonjunkturNyt Uge 2 (2.-2. juni 26) Side 2 af 8 KonjunkturNyt Uge 2, 26 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 28 København

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 47 ( november 2016)

KonjunkturNyt. Uge 47 ( november 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-. november 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. april 6) Side af KonjunkturNyt Uge 7, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november 7. november Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i tember Fortsat beskedne private lønstigninger ifølge Danmarks Statistik Omtrent uændrede konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT uge 10

KonjunkturNYT uge 10 KonjunkturNYT uge.. marts 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNyt uge 51. Fald i BNP i 3. kvartal december Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNyt uge 51. Fald i BNP i 3. kvartal december Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNyt uge 8.-. december 7 Fald i BNP i 3. kvartal -, pct. 3 6 7 Danmark Fortsat stigende lønmodtagerbeskæftigelse i oktober Stigning i detailsalget i november Stigning i dankortomsætningen i november,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016) KonjunkturNyt Uge 8 (.-6. februar 6) Side af KonjunkturNyt Uge 8, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 34 ( august 2016)

KonjunkturNyt. Uge 34 ( august 2016) KonjunkturNyt Uge (.-6. august 6) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNYT uge 36

KonjunkturNYT uge 36 KonjunkturNYT uge 36 4.-8. september 217 Side 2 af 19 KonjunkturNyt Uge 36 217 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 1216 København

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016)

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. marts ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT uge 20

KonjunkturNYT uge 20 KonjunkturNYT uge.- 9. maj 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 03. februar 2017

KonjunkturNYT uge januar 03. februar 2017 KonjunkturNYT uge 5. januar. februar 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 5 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78

Læs mere

KonjunkturNYT uge 32

KonjunkturNYT uge 32 KonjunkturNYT uge 7.-. august 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016)

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016) KonjunkturNyt Uge 31 (1.-5. august 216) Side 2 af 13 KonjunkturNyt Uge 31, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Fortsat stigning i byggebeskæftigelsen i. kvartal Lidt flere ledige stillinger i september, men fremgangen er stagneret Fortsat lav forbrugerprisinflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 9. maj. maj Danmark Lavere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Stigning i forbrugertilliden i maj Stigning i detailomsætningsindekset i april Energipriser trak dansk

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 45

KonjunkturNYT - uge 45 KonjunkturNYT - uge 45 2. november 6. november 215 Danmark Mindre fald i industriproduktionen i september Stigende boligpriser i august Lidt flere konkurser i oktober, men generelt faldende tendens Flere

Læs mere

KonjunkturNYT uge 13

KonjunkturNYT uge 13 KonjunkturNYT uge 7.-. marts 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 38

KonjunkturNYT - uge 38 KonjunkturNYT - uge 8 1. september 18. september 1 Danmark Firmaernes salg faldt i juli Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 Stigning i producentpriserne og fald i importpriserne i august Ny prognose fra

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 2 1. juni 22. juni 2 Danmark Lille fald i forbrugertilliden i juni Lille stigning i detailomsætningsindekset i maj Faldende boligpriser i 1. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016)

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016) KonjunkturNyt Uge 4 (3.-7. oktober 216) Side 2 af 17 KonjunkturNyt Uge 4, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 46

KonjunkturNYT - uge 46 KonjunkturNYT - uge 9. november. november Danmark Firmaernes salg omtrent uændret i september Både import og eksport faldt i september Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende poster i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. -. januar 7 Danmark Firmaernes salg steg markant i november Fremgang i detailhandlen i. kvartal trods fald i december Fortsatte stigninger i såvel eksporten som importen i november

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. april ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonkturNYT - uge. august. august Dank Stigende AKU-ledighed i. kvartal Uændret forbrugertillid i august Inflation i Dank fortsat lavere end i euroområdet i juli Faldende detailomsætning i juli Svag stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 9. september 6. september Danmark Stigning i detailomsætningen i august Forbrugertilliden faldt i september, men ligger fortsat højt Inflationen i Danmark atter lavere end i euroområdet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT uge 19

KonjunkturNYT uge 19 KonjunkturNYT uge 9 8.-. maj 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 9 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8. februar. februar Danmark Højere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Uændret lønstigningstakt i. kvartal Højere lønstigninger til ansatte i regionerne og kommunerne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge. april 7. april Danmark Firmaernes salg var uændret i februar efter stigning i januar Flere ledige stillinger og flere varslede afskedigelser i marts Producentpriserne tiltog markant

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Uændret AKU-ledighed og stigning i AKU-beskæftigelsen i. kvartal Omtrent uændret forbrugertillid i maj Lav inflation i Danmark i april Fald i detailomsætningsindekset

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i bruttoledigheden i december Fald i F-ledigheden i december Stigende beskæftigelse og uændret ledighed ifølge den månedlige AKU Erhvervenes konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 3. marts 2017

KonjunkturNYT uge februar 3. marts 2017 KonjunkturNYT uge 9 7. februar. marts 7 Side af KonjunkturNyt Uge 9 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. november Danmark Stigning i ledigheden i september Vigende huspriser i august Konjunkturbarometre: Fremgang i serviceerhverv og byggeri, detailhandel uændret og fald i industrien

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Lidt flere ledige i tember, men tendensen er nedadgående Fortsat opadgående forventninger til produktion og omsætning i oktober Stigende udlån til både husholdninger

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 42 og 43 ( oktober 2016)

KonjunkturNyt. Uge 42 og 43 ( oktober 2016) KonjunkturNyt Uge og (7.-8. oktober ) Side af KonjunkturNyt Uge og Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 8. januar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i september-november Olieprisen trækker fortsat priserne på engros- og råvarer ned Fald i F-ledigheden i december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 9. september. september Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i juli Lille fald detailsalget i august efter stigning i juli Forbrugertilliden faldt i september, men

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge.. februar 7 Side af KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 7 ( februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 7 ( februar 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. februar ) KonjunkturNyt Uge 7, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

Opbremsning i dansk økonomi i 3. kvartal 2017

Opbremsning i dansk økonomi i 3. kvartal 2017 KonjunkturNYT uge 8 7. november-. december 7 Opbremsning i dansk økonomi i. kvartal 7 -,6 pct. 6 7 Danmark Opbremsning i dansk økonomi ifølge nyt nationalregnskab Omtrent uændrede konjunkturbarometre i

Læs mere