Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S"

Transkript

1 Målsætninger og Strategi Formålet med en lønpolitik for PenSam Forsikring A/S der modsvarer reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed samt Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelse om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder er følgende: At den er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring, som ikke tilskynder til en overdreven risikotagning. At den er i overensstemmelse med PenSam Forsikring A/S' forretningsstrategi, værdier og langsigtede mål, herunder en holdbar forretningsmodel. At den beskytter vores kunder. Risikoprofil At den samlede variable løn i PenSam Forsikring A/S ikke udhuler muligheden for at styrke kapitalgrundlaget. Omfattet er bestyrelsen, direktionen samt øvrige ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på PenSam Forsikring A/S' risikoprofil og er udpeget i forhold til nedenstående kriterier: Direktionen er i denne sammenhæng direktionen for PenSam Forsikring A/S. Bestyrelsen udpeger gennem direktionen de medarbejdere, der har væsentlig indflydelse på PenSam Forsikring A/S' risikoprofil, ud fra følgende kriterier: ledelsen af den del af organisationen, som foretager handel med eller godkendelse af finansielle instrumenter ledelsen af den del af organisationen, som investerer virksomhedens egne midler ansatte i de dele af organisationen, som er nævnt ovenfor, som via finansielle instrumenter kan tage en væsentlig risiko på virksomhedens vegne for virksomhedens midler ledere af aktuarfunktion og reassurance, som kan tage en væsentlig risiko på virksomhedens vegne for virksomhedens midler ledelsen af den del af organisationen, som forestår kontrol af overholdelse af grænser for risikotagning og ansatte, som kan påføre virksomheden væsentlige kreditrisici. Desuden finder lønpolitikken anvendelse i forhold til medarbejdere, der er involverede i kontrolfunktioner og revision, herunder medarbejdere, der arbejder med compliance og intern revison. Ikke omfattet er medarbejdere, hvor pensions- og bonusordninger samt andre aftaler om variabel løn er fastsat i medfør af en overenskomst. Version: 1.2 Side 1 af 5

2 Metode og processer Aflønning Bestyrelsen aflønnes med et fast honorar. Principper for fastlæggelse af bestyrelseshonorering vedlægges som bilag. Direktionen aflønnes med en fast løn. Aflønning fastsættes i forbindelse med budgetprocessen og godkendes af bestyrelsen. Øvrige ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på PenSam Forsikring A/S' risikoprofil aflønnes med en fast løn, som primært afspejler relevant erhvervserfaring og organisatorisk ansvar men med mulighed for udbetaling af variabel løn via bonusordninger, resultatkontrakter og andre lignende ordninger. Kriterierne for udbetaling af variabel løn er beskrevet i afsnittet Udmøntning af variabel løn Lønrammen For at sikre en passende balance mellem faste og variable løndele og for at kunne føre en fleksibel lønpolitik, fastsættes de variable løndele til at skulle ligge inden for en samlet ramme svarende til op til 6 måneders løn om året. Medarbejdere i særlige funktioner, der er involveret i kontrolfunktioner Øvrig aflønning Såfremt aflønning af en medarbejder, der er involveret i kontrolfunktioner eller fungerer som aktuar, indeholder en variabel løndel, skal den afhænge af medarbejderens rolle og må ikke være afhængig af afdelingens resultater. PenSam Forsikring A/S' øvrige aflønninger fastsættes enten gennem overenskomster, som er indgået med de respektive faglige organisationer eller gennem ansættelseskontrakter, som aftalt mellem PenSam Forsikring A/S og den pågældende medarbejder, og hvor de variable løndele henholdsvis fremgår af overenskomsterne og ansættelseskontrakterne. Pension og godtgørelser Information PenSam Forsikring A/S tildeler ikke pensionsydelser, der kan sidestilles med variabel løn. Medarbejdere omfattet af nærværende lønpolitik skal til enhver tid have mulighed for at gøre sig bekendte med den senest opdaterede lønpolitik samt øvrige dokumenter, der beskriver deres aflønning samt evalueringen af deres præstation. Godtgørelser, nyansættelse Såfremt nyansættelsesgodtgørelser relaterer sig til resultatafhængige kriterier og tilskynder til risikofyldte opgaver, godkendes godtgørelsen af henholdsvis bestyrelsen og direktionen i forhold til ansættelseskompetencen. Version: 1.2 Side 2 af 5

3 Retningslinjer Udmøntning af variabel løn Udbetaling af variabel løn skal afspejle vedvarende og risikojusterede resultater og resultater udover, hvad der kan forventes i forhold til medarbejderens relevante erhvervserfaring og organisatoriske ansvar. Ubetaling af variabel løn skal baseres på grundlag af resultater opnået af medarbejderen, enheden og PenSam Forsikring A/S som helhed. I fastsættelsen af den variable løndel indgår en vurdering af PenSam Forsikring A/S' nuværende og forventede fremtidige økonomiske situation. Der skal desuden i vurderingen af variabel løn indgå ikke-økonomiske kriterier såsom overholdelse af interne regler, procedurer, retningslinjer og forretningsgange, der gælder for forholdet til kunder og investorer. Medarbejderen må ikke have opfyldt kriterierne ved at have deltaget i eller være ansvarlig for adfærd, der har påført PenSam Forsikring A/S betydelige tab eller i øvrigt ikke at have efterlevet passende krav til egnethed og hæderlighed Udbetaling af den aktuelle variable løn og særlige regler for udskydelse finder sted efter gældende lovgivning. Medarbejdere, der fratræder i udskydelsesperioden, er efter fratrædelsestidspunktet berettiget til at få udbetalt den udskudte variable løn, som er optjent i ansættelsesperioden. Kriterierne, der har dannet grundlag for beregningen af variabel løn, skal fortsat være opfyldt på udbetalingstidspunktet. Desuden må PenSam Forsikring A/S' økonomiske situation ikke være væsentligt forringet i forhold til tidspunktet for beregningen af den variable løn. Direktionen vurderer årligt, om de ovennævnte kriterier og den økonomiske situation fortsat er til stede. Er de ikke til stede kan det medføre hel eller delvis bortfald af den udskudte udbetaling. Allerede udbetalt variabel løn kan kræves tilbagebetalt helt eller delvist, hvis udbetalingen hviler på dokumenterede fejlagtige resultater og modtageren er i ond tro. Beføjelse 1 Beføjelse 2 Direktionen udpeger, på vegne af bestyrelsen, de medarbejdere, der har væsentlig indflydelse på PenSam Forsikring A/S risikoprofil. Bestyrelsen har givet direktionen beføjelse til at vurdere, om der kan undtages for reglerne for udskydelse, hvis den samlede optjente variable løn ikke overstiger kr. om året. Version: 1.2 Side 3 af 5

4 Beføjelse 3 Beføjelse 4 Beføjelse 5 Beføjelse 6 Bestyrelsen har givet direktionen beføjelse til at fastsætte aflønning og eventuel udbetaling af bonus inden for tidligere nævnte lønramme. Bestyrelsen har givet direktionen beføjelse til årligt at vurdere, om ovennævnte kriterier og den økonomiske situation fortsat er til stede. Er de ikke til stede kan det medføre hel eller delvis bortfald af den udskudte udbetaling. Bestyrelsen og direktionen godkender i forhold til ansættelseskompetencen, hvorvidt der skal indgås aftale om fastholdelsesbonus. Fastholdelsesbonus følger reglerne om udmøntning af variabel løn. Fratrædelsesgodtgørelser, der indgås i forbindelse med besættelse af en stilling, kan på tidspunktet for fratrædelsen sædvanligvis maksimalt udgøre en værdi svarende til 2 års løn. Rapportering Kontrol Fratrædelsesgodtgørelser, der indgås på fratrædelsestidspunktet, kan sædvanligvis ikke udgøre mere end 1 års løn. Bestyrelsen skal gennemgå lønpolitikken mindst én gang om året med henblik på at tilpasse lønpolitikken virksomhedens udvikling. Den fastlagte lønpolitik skal godkendes af generalforsamlingen. Bestyrelsen kontrollerer en gang om året gennem Intern revision, at lønpolitikken overholdes. Bestyrelsen kontrollerer, at lønpolitikken overholdes ved aflønningen af ledelsen af den del af organisationen, der forestår kontrol af overholdelse af grænser for risikotagning samt ledelsen af den del af organisationen, der i øvrigt forestår kontrol og revision, herunder ledelsen af compliance-funktionen og Intern revision. Lovgivningsmæssige rammer I forlængelse af Finanskrisen vurderede EU-kommissionen, at en årsag til krisen blandt andet var, at der i en række finansielle virksomheder var en uhensigtsmæssig aflønningspraksis, der indbød til overdreven risikovillig adfærd. Pr har Folketinget derfor vedtaget nye regler, hvor finansielle virksomheder skal have mere effektive former for virksomhedsstyring, herunder en lønpolitik og praksis, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring. Oplysnings- og indberetningspligt PenSam Forsikring A/S følger reglerne i Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder om offentliggørelse af oplysninger vedrørende sin lønpolitik og praksis for bestyrelsen, direktionen og andre ansatte, hvis Version: 1.2 Side 4 af 5

5 aktiviteter har en væsentlig indflydelse på PenSam Forsikring A/S' risikoprofil, herunder årlig indberetning til Finanstilsynet om lønforhold. Ansvarlig Opdatering Det er bestyrelsen for PenSam Forsikring A/S der er ansvarlig for denne politik. Denne politik med tilhørende retningslinjer træder i kraft på datoen for vedtagelsen af bestyrelsen. Politikken med tilhørende retningslinjer skal ajourføres ved væsentlige forandringer i de forudsætninger, der ligger til grund for politikken og retningslinjerne. Ajourføringen skal som minimum ske årligt. Dato Ændrings-beskrivelse Ændret af Godkendt af Konsekvenser af ny bekendtgørelse bagatelgrænse nbo Generalforsamlingen kr. pension, godtgørelser og bestyrelseshonorering indføjet som bilag Årlig revision. Ingen ændringer. Godkendt af rah Generalforsamlingen bestyrelsen Årlig gennemgang af lønpolitikken. Politikken er tilpasset ny skabelon, og der er tilføjet præciseringer vedrørende aflønning og udmøntning af variabel løn som følge af ændring i Lov om finansiel virksomhed. Der er foretaget ændring i rammen for variabel løn. Godkendt af bestyrelsen den og den agb Generalforsamlingen Version: 1.2 Side 5 af 5

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere

God selskabsledelse 2013/14 November 2014

God selskabsledelse 2013/14 November 2014 God selskabsledelse 2013/14 November 2014 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107 b. Denne redegørelse er et supplement til ledelsesberetningen

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Indhold: 1 Anvendelsesområde og formål... 3 2 Ansættelse af direktionen... 3 3 Direktionens sammensætning... 3 4 Direktionsmøder og

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALK DEN 12. MARTS 2015 Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S Bestyrelsen i ALK-Abelló A/S ( Selskabet ) skal inden der indgås konkrete

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse

DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse DSB Status på anbefalinger God selskabsledelse Anbefaling 1 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU L 176/338 Den Europæiske Unions Tidende 27.6.2013 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

Parterne er derfor enige om, at det er nødvendigt at tilbyde penge- og realkreditinstitutterne statslige kapitalindskud.

Parterne er derfor enige om, at det er nødvendigt at tilbyde penge- og realkreditinstitutterne statslige kapitalindskud. 18. januar 2009 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om en kreditpakke

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3 Coloplasts bestyrelse og direktion forholder sig mindst en gang årligt til principperne for selskabsledelse, som bla. stammer fra lovgivning, praksis og anbefalinger. Bestyrelse og direktion vurderer selskabets

Læs mere

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning OVERENSKOMST for Akademikere i CSC Scandihealth A/S mellem CSC Scandihealth A/S og Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning Danmarks Jurist og Økonomforbund (DJØF) og Arkitektforbundet

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02 ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 24 26 04 02 FORORD... 4 LEDELSESBERETNING... 5 ÅRET I OVERBLIK... 5 Pensionskassen... 5 Banken... 7 STRATEGISK FUNDAMENT, MISSION OG VÆRDIER... 7 Strategi... 7 Mission... 8 Vision...

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr. 10120-0015 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere