Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved familiesammenføring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved familiesammenføring"

Transkript

1 Herning d. 2. oktober 2015 Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved familiesammenføring Ægteskab Uden Grænser har i dag sendt det vedhæftede brev til Udlændingenævnet, hvori vi påpeger, at anvendelsen af udlændingelovens 9, stk 5 (selvforsørgelseskravet) efter vores vurdering fører til en række meget uhensigtsmæssige og formentlig konventionsstridige afgørelser. Vi opfordrer folketingets medlemmer til at medvirke til at rette op på forholdet ved at ændre lovgivningen på området i en retning, som er bedre i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser. Ændringerne bør navnlig bestå i, at selvforsørgelseskravet udformes, så det i mindre grad bliver bagudrettet, end det er tilfældet i dag. Herudover er det vores opfattelse, at en politisk målsætning om at skrue ned for antallet af familiesammenføringer i sig selv med stor sandsynlighed vil føre til konventionsstridig lovgivning, da der ikke findes nogen saglig samfundsmæssig begrundelse for at have en sådan målsætning. For en uddybning af dette synspunkt henvises til vores brev til Udlændingenævnet. Med venlig hilsen, Kim Pedersen Nyberg Formand for Ægteskab Uden Grænser

2 Herning den 2. oktober 2015 Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved ægtefællesammenføring Formålet med dette brev er at opfordre Udlændingenævnet til at overveje sin praksis i sager om afslag på ægtefællesammenføring, der er begrundet i udlændingelovens 9, stk. 5. Det er Ægteskab Uden Grænsers opfattelse, at anvendelsen af 9, stk. 5 navnlig siden 2010 har givet anledning til en række konventionsstridige afgørelser. Baggrund Ægteskab Uden Grænser er en forening for dansk-udenlandske familier. Vi driver bla. en frivillig rådgivningstjeneste og får på den måde kendskab til en række konkrete afgørelser i sager om ægtefællesammenføring. Det er vores oplevelse, at udlændingelovens 9, stk. 5 giver anledning til en række meget uhensigtsmæssige og formentlig konventionsstridige afgørelser. Vi skrev derfor til Udvalget for Integration og Udlændingepolitik (UUI) 28. november 2013 og opfordrede Folketinget til at justere selvforsørgelseskravet på en række områder. Brevet er vedlagt som bilag til denne henvendelse. Den daværende regering var desværre ikke indstillet på at ændre udlændingelovens selvforsørgelseskrav. I 2014 traf Udlændingenævnet til gengæld et par principielle afgørelser, der imødekom et af vores kritikpunkter. Afgørelserne handler om flexjobbere, der modtager ledighedsydelse, efter de er startet i deres første flexjob, fordi de ikke kan forsikre sig imod ledighed i en A-kasse. Dette problem er dermed løst takket være Udlændingenævnet. Men i forhold til andre grupper af borgere er der efter vores opfattelse fortsat store problemer med anvendelsen af 9, stk. 5. Den officielle begrundelse for lovgivningen Udlændingelovens 9, stk. 5 blev indsat i loven med lov nr. 365 af 06/06/2002 og ændret med lov nr. 572 af 31/05/2010. Ændringen bestod i, at den periode forud for familiesammenføring, hvor den herboende ægtefælle ikke må have modtaget ydelser efter aktivloven eller integrationsloven, blev udvidet fra 1 år til 3 år. Lov nr. 365 indeholdt en række ændringer i reglerne for familiesammenføring foruden ændringer i reglerne for opnåelse af asyl i Danmark og en række andre ting. Der var dermed tale om et omfattende lovforslag, og i bemærkningerne til lovforslaget var det overordnede formål angivet som følger: Regeringen præsenterede den 17. januar 2002 sit udlændingeudspil»en ny udlændingepolitik«, som hviler på tre grundlæggende hensyn: Udlændingepolitikken skal respektere Danmarks internationale forpligtelser. Antallet af udlændinge, der kommer til Danmark, skal begrænses, og der skal stilles skærpede krav til selvforsørgelse. De flygtninge og indvandrere, der bor i Danmark, skal integreres bedre og komme hurtigere i arbejde. Tilskyndelsen til selv at søge arbejde skal derfor styrkes.

3 Det var altså et udtrykkeligt ønske fra lovgivers side, at Danmarks internationale forpligtelser skulle respekteres. Det overordnede formål med lov nr. 365 var at begrænse indvandringen til Danmark og at forbedre integrationen og få flygtninge og indvandrere hurtigere i arbejde. Omkring familiesammenføring stod der i bemærkningerne til lov nr. 365 følgende: I dag sker en stor del af indvandringen til Danmark gennem familiesammenføring. I 2000 fik personer opholdstilladelse i Danmark gennem familiesammenføring. Foreløbige tal fra Udlændingestyrelsen viser, at tallet i 2001 er steget til personer. Regeringen er af den opfattelse, at et fortsat højt antal familiesammenføringstilladelser vil bidrage yderligere til de voksende problemer med antallet af udlændinge, der ikke er i arbejde. Omkring selvforsørgelseskravet stod der i bemærkningerne til lov nr. 365 følgende: En herboende persons mulighed for at bidrage positivt til en udenlandsk ægtefælles integration i det danske samfund og på det danske arbejdsmarked vil normalt være størst, hvis den herboende selv er i arbejde og har været det igennem en periode. Regeringen vil derfor gøre ægtefællesammenføring betinget af, at den herboende ægtefælle ikke har modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven i en periode på 1 år inden tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen og frem til meddelelsen af opholdstilladelse. Omkring ændringen fra 1 år til 3 år stod der i bemærkningerne til lov nr. 572 følgende: Efter udlændingelovens 9, stk. 5, 1. pkt., skal familiesammenføring med en ægtefælle eller samlever, medmindre ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, afgørende taler derimod, betinges af, af den herboende person i 1 år forud for afgørelsen om opholdstilladelse ikke har modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven. Bestemmelsen blev indsat ved lov nr. 365 af 6. juni Af bemærkningerne til bestemmelsen (lovforslag nr. L 152 af 28. februar 2002, side 32) fremgår det bl.a., at bestemmelsen skal være med til at sikre, at udlændinge, der kommer til Danmark, er selvforsørgende. En herboende persons mulighed for at bidrage positivt til en udenlandsk ægtefælles integration i det danske samfund og på det danske arbejdsmarked vil normalt være størst, hvis den herboende selv er i arbejde og har været det igennem en periode. Det er regeringens opfattelse, at den herboende ægtefælles tilknytning til arbejdsmarkedet og evne til selvforsørgelse ikke blot har betydning i forhold til den familiesammenførte ægtefælle, men har væsentlig betydning for hele familiens integration i og tilknytning til det danske samfund. En mindre stabil tilknytning til det danske arbejdsmarked vil i mange tilfælde kunne være et tegn på en mindre stabil evne til selvforsørgelse og en ringere mulighed for en vellykket integration af den familiesammenførte ægtefælle og familien som helhed. Det bør derfor så vidt muligt sikres, at den herboende person har en stabil og længerevarende tilknytning til arbejdsmarkedet, forinden der gives tilladelse til familiesammenføring med en udenlandsk ægtefælle. 2

4 Det foreslås på den baggrund, at betingelsen for ægtefællesammenføring om, at den herboende ægtefælle som udgangspunkt ikke må have modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven i 1 år forud for afgørelsen om familiesammenføring, skærpes til 3 år. Dette skal være med til i højere grad at sikre, at familier, hvor en udenlandsk ægtefælle er kommet hertil ved familiesammenføring, er selvforsørgende og samtidig integreres i det danske samfund. Proportionalitetsvurdering efter EMRK artikel 8 Efter EMD s praksis siden 1985 har ægtefæller ret til familieliv med hinanden, men ikke til selv at vælge, i hvilket land de vil etablere et nyt familieliv. Som udgangspunkt er en stat derfor ikke forpligtet til at tillade ægtefællesammenføring, heller ikke til personer, der selv er statsborgere i landet. Dog påhviler der staten en sådan forpligtelse, hvis der er uoverstigelige hindringer for, at ægteparret kan bo sammen i ansøgerens hjemland eller opholdsland. Samtidig skal der som ved alle andre dele af EMRK foretages en proportionalitetsvurdering. Dvs. indgrebet i retten til familieliv skal være nødvendig i et demokratisk samfund, og indgrebet må ikke være mere vidtgående end, hvad der er nødvendigt for at opnå det samfundsmæssige formål. Som et konkret eksempel på en lovgivning, der ikke levede op til proportionalitetsprincippet, kan nævnes en britisk aldersgrænse for ægtefællesammenføring på 21 år. Aldersgrænsen var alene begrundet i et ønske om at forebygge tvangsægteskaber. Og uanset at dette af den britiske højesteret blev anerkendt som et legitimt og væsentligt formål, fandt den britiske højesteret samtidig, at den britiske regering ikke kunne sandsynliggøre, at reglen var egnet til at nå målet, eller at målet ikke kunne nås på en anden måde, som medførte mindre vidtgående indgreb i retten til familieliv. Aldersgrænsen blev derfor ændret til 18 år svarende til den britiske myndighedsalder. Det er Ægteskab Uden Grænsers opfattelse, at proportionaliteten i udlændingelovens 9, stk. 5 ikke kan vurderes på samme generelle måde, men at der skal foretages en mere individuel vurdering fra sag til sag. Formålet med resten af dette brev er at bidrage til at kvalificere Udlændingenævnets arbejde med den vurdering. Den herboendes evne til at hjælpe sin ægtefælle med en vellykket integration Formålet med udlændingelovens 9, stk. 5 er jævnfør lovbemærkningerne til både 365 og 572 at sikre, at den herboende er i stand til at bidrage positivt til den udenlandske ægtefælles integration. Dette sikres ifølge lovbemærkningerne ved, at den herboende så vidt muligt har en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er vores opfattelse, at denne begrundelse på flere punkter er meget tynd og dermed problematisk i forhold til at retfærdiggøre de indgreb i retten til familiesammenføring, som bestemmelsen medfører. For det første har vi ikke kendskab til videnskabelige undersøgelser, der dokumenterer nogen form for sammenhæng mellem en herboende persons tilknytning til arbejdsmarkedet og en tilflyttende ægtefælles integration. Hvis Udlændingenævnet heller ikke har kendskab til sådanne undersøgelser, opfordrer vi Nævnet til at kontakte den danske regering og bede om en redegørelse for, hvad formodningen om en sådan sammenhæng er baseret på. Vi vil medgive, at i situationer, hvor den herboende aktuelt lever af sociale ydelser på ansøgningstidspunktet, der kan integrationen blive vanskeliggjort af dårlig økonomi pga. den fremadrettede del af selvforsørgelseskravet, som forhindrer den tilflyttende i at søge om sociale ydelser. Men hvis den herboende aktuelt på ansøgningstidspunktet råder over en indtægt, som to voksne kan leve af, og en sådan indtægt også synes 3

5 sikret i fremtiden, stiller vi os meget tvivlende over for, om den postulerede sammenhæng mellem den herboendes tilknytning til arbejdsmarkedet og den tilflyttendes integration i det hele taget eksisterer. I sådanne tilfælde vil afslag på familiesammenføring være konventionsstridigt alene af den årsag, at der mangler en holdbar begrundelse for, hvorfor indgrebet i retten til familieliv foretages, og hvorledes det tjener et anerkendelsesværdigt samfundsmæssigt formål. Som eksempler på sådanne situationer kan nævnes en person, der er tildelt førtidspension, eller som siden sin modtagelse af sociale ydelser har optjent ret til 2 års dagpenge fra en A-kasse ved at arbejde i mindst 12 måneder. Siden Udlændingenævnets afgørelser om ledighedsydelse til flexjobbere kan også nævnes personer, der er ansat i flexjob, idet disse nu også er garanteret et fremadrettet forsørgelsesgrundlag i form af enten løn eller ledighedsydelse. I alle disse tilfælde er det sikret med en høj grad af sandsynlighed, at den herboende fremadrettet vil råde over en indtægt, der mindst svarer til en dagpengesats og i de fleste tilfælde til den højeste dagpengesats. Højeste dagpengesats udgør et beløb, der er højere end den laveste sociale ydelse for to voksne, og må derfor anses for tilstrækkelig til, at et integrationsforløb ikke vanskeliggøres af dårlige økonomiske kår. Den laveste sociale ydelse er uddannelseshjælp for unge under 30 år samt den nyligt indførte introduktionsydelse for personer, der de sidste 8 år har boet mindre end 7 år i Danmark. For det andet er udlændingelovens 9, stk. 5 ikke egnet til at sikre, at den herboende ægtefælle har en stabil og længerevarende tilknytning til arbejdsmarkedet, da paragraffen alene handler om modtagelse af ydelser efter aktivloven eller integrationsloven. Som eksempler på grupper, der opfylder kravene i 9, stk. 5 uden at have en stabil og længerevarende tilknytning til arbejdsmarkedet, kan nævnes studerende, selvpensionerede der lever af deres formue, arbejdsløse der er forsikret i A-kasse, førtidspensionister, alderspensionister samt nogen grupper af selvstændige, der primært arbejder fra eget hjem. F.eks. forfattere. Reglen medfører en forskelsbehandling mellem personer, der har forsikret sig mod ledighed i en A-kasse og personer, der ikke har, og som alene af den grund i en eller flere korte perioder med ledighed har modtaget kontanthjælp eller tilsvarende ydelser efter aktivloven. Måske kan denne forskelsbehandling forsvares, hvis man kan argumentere for, at manglende medlemskab af en A-kasse generelt er et tegn på svag arbejdsmarkedstilknytning. Men det er uproportionalt, hvis en afgørelse om familiesammenføring alene afhænger af, om man har tegnet medlemskab af en A-kasse uden inddragelse af andre relevante forhold. Derfor burde der i det mindste være en bagatelgrænse, således at korte perioder med modtagelse af kontanthjælp, der alene skyldes manglende A-kasse medlemskab, ikke står i vejen for familiesammenføring, hvis en person i øvrigt har været selvforsørgende hele sit liv. Udlændingenævnet har mulighed for at foretage sådanne konkrete vurderinger fra sag til sag ved f.eks. at opfordre en klager til at fremsende dokumentation for den herboende ægtefælles indkomstforhold gennem en længere periode end 3 år. I vurderingen af, om det er proportionalt at meddele afslag, bør også indgå en vurdering af, hvad der sandsynligvis sker efterfølgende, og hvilken betydning det har for det danske samfund. Hvis der eksempelvis meddeles afslag til et par, hvor den herboende blev tildelt førtidspension for 6 måneder siden, så vil selvforsørgelseskravet med en meget høj grad af sandsynlighed være opfyldt 30 måneder senere, idet førtidspension er en varig ydelse, som en person kun helt undtagelsesvist mister, når den først er blevet tildelt. Altså kommer familiesammenføringen med en høj grad af sandsynlighed alligevel til at finde sted blot på et senere tidspunkt. Og de 30 måneders ventetid betyder ikke, at den pågældende af den grund vil have opnået en mere fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Alt, hvad der vil være sket, vil være, at parret er blevet nægtet ret til familieliv i Danmark i 30 måneder. Det danske samfund opnår ingen væsentlige fordele herved, hvilket bør indgå med stor vægt i proportionalitetsvurderingen. 4

6 En tilsvarende betragtning gør sig gældende i forhold til personer, der er visiteret til flexjob. En sådan visitation sker kun, hvis den pågældende har en varigt nedsat erhvervsevne. Derfor er der ingen udsigt til, at den pågældendes evne til at hjælpe sin ægtefælle til en vellykket integration vil blive bedre, blot fordi familiesammenføringen udsættes med op til 3 år. Tværtimod er det psykisk belastende ikke at kunne bo sammen med sin ægtefælle. Den realistiske udsigt er derfor, at integrationen af den udenlandske ægtefælle bliver vanskeliggjort af, at familiesammenføringen forsinkes med op til 3 år. Ægteskab Uden Grænser opfordrer på den baggrund Udlændingenævnet til at træffe nogle principafgørelser med det indhold, at udlændingelovens 9, stk. 5 fremover ikke skal finde anvendelse i forhold til førtidspensionister eller personer, der er ansat i flexjob, fordi dette vil være bedre i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser end den hidtidige praksis. Betydning af lovændringen i 2010 Alt det ovenstående har i princippet været gældende, siden udlændingelovens 9, stk. 5 blev til i Frem til 2010 var det dog en væsentlig formildende omstændighed, at det tidsrum, hvor et ægtepar var forhindret i familiesammenføring, højest udgjorde 12 måneder efter, at den herboende var holdt op med at modtage sociale ydelser. Hensyn til enkelhed og forudsigelighed i lovgivningen kunne derfor i perioden i et vist omfang retfærdiggøre, at der blev truffet afgørelser, hvis proportionalitet var tvivlsom, idet konsekvenserne for de berørte familier var mere begrænsede. I en dialog mellem Institut for Menneskerettigheder og Integrationsministeriet i 2002 nævnte Instituttet en sag om selvforsørgelseskravet, hvor afslaget efter deres vurdering var konventionsstridigt. Integrationsministeriet svarede hertil, at parret kunne indgive en ny ansøgning 4 måneder senere, hvor selvforsørgelseskravet ville være opfyldt. Den korte varighed af den periode, hvor familieliv blev forhindret, var Integrationsministeriets eneste argument for, at afgørelsen ikke var konventionsstridig. På den baggrund må det antages at have en meget væsentlig betydning for vurderingen, hvis parret i stedet for 4 måneder skulle have ventet i 28 måneder, før de kunne indgive en ny ansøgning. For dermed bliver indgrebet i retten til familieliv jo 7 gange større. Derfor er det væsentligt at se på, hvad begrundelsen egentlig var for lovændringen i Den officielle begrundelse har vi allerede gengivet. Meget tyder imidlertid på, at denne begrundelse er opfundet for at retfærdiggøre lovændringen, og at den reelle begrundelse var rent politisk. På Dansk Folkepartis hjemmeside kan man læse følgende tekst fra 2009, som stadig står på hjemmesiden: Dansk Folkeparti støtter 24-års reglen, der betyder, at begge ægtefæller skal være over 24 år for at kunne familiesammenføres i Danmark, og ægtefællernes samlede tilknytning til Danmark skal være større end deres samlede tilknytning til et andet land. At den herboende er dansk eller nordisk statsborger, har tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse eller er anerkendt flygtning, bor fast i landet, råder over egen bolig af rimelig størrelse, kan forsørge sin udenlandske ægtefælle, stille en økonomisk sikkerhed på kr. - mod i dag godt kr., til dækning af eventuelle fremtidige offentlige udgifter til ægtefællerne, samt ikke har modtaget offentlig hjælp til forsørgelse inden for de seneste 3 år mod i dag 1 år. Dansk Folkepartis ønske om at hæve den økonomiske sikkerhed fra kroner til kroner blev imødekommet af VK-regeringen med lov nr. 601 af 14/06/2011. I den forbindelse blev der under lovens behandling spurgt ind til behovet for at hæve sikkerheden, og Integrationsministerens svar på disse spørgsmål fra medlemmer af UUI var meget undvigende og ukonkrete. Ægteskab Uden Grænser undersøgte derfor sagen selv og indhentede oplysninger fra kommunerne, som pegede på, at kommunerne kun meget sjældent trækker på den økonomiske sikkerhed. På baggrund af svar fra især Københavns Kommune kunne vi estimere, at det gennemsnitlige træk på en garanti lå på cirka 150 5

7 kroner om året. Altså et helt bagatelagtigt beløb i forhold til den hindring for familieliv, som garantien udgør for mindrebemidlede borgere. Integrationsministeriet havde ingen tal for området, og på den baggrund finder vi det meget nærliggende at antage, at begrundelsen for at hæve garantien fra til alene var et ønske om at imødekomme Dansk Folkeparti. Altså en rent politisk begrundelse, der ikke svarede til den, der var nævnt i bemærkningerne til lovforslaget. Vi kan ikke bevise det, men vi finder det nærliggende at antage, at det samme gør sig gældende i forhold til udvidelsen af den periode, hvor den herboende ikke må have modtaget sociale ydelser, fra 1 år til 3 år. Der er trods alt tale om to beslægtede ideer, som stammer fra den samme tekst på Dansk Folkepartis hjemmeside, og som begge blev til dansk lovgivning med relativt kort mellemrum under den samme regering. Det taler for os at se stærkt for, at udvidelsen af perioden fra 1 til 3 år var og er konventionsstridig. For ganske vist tillader EMD staterne en betydelig skønsmargin i tolkningen af menneskerettighederne. Men det kan umuligt have været hensigten, at en regerings ønske om at få et støtteparti til at stemme for sin økonomiske politik, så den kan slippe for at forhandle med oppositionen, skal veje tungere end hensynet til menneskerettighederne herunder egne borgere ret til familieliv. I den forbindelse er det vigtigt at bemærke, at Dansk Folkeparti ikke støtter, at Danmark overholder nogen af de internationale konventioner, vi har tilsluttet os, hvis det står i vejen for gennemførelse af deres udlændingepolitik. Dansk Folkeparti har et meget stærkt ønske om, at Danmark skal bryde bla. EMRK, og det kan have været med til at friste den daværende VK-regering til at gøre det. Her vil vi også pege på, at VK-regeringen i samme periode indførte et optjeningsprincip for børnecheck, selvom både regeringens medlemmer og embedsmændene nødvendigvis må have været klar over, at det var i strid med en EU-forordning, som har direkte retsvirkning i Danmark. I det pågældende lovforslag skrev embedsmændene sig ud af problemet ved slet ikke at forholde sig til forordningen men i stedet vurdere optjeningsprincippet ud fra selve traktaten. Det rækker ud over vores fantasi at forestille os, at jurister i et dansk ministerie kan være så inkompetente, at de ikke var klar over eksistensen af en hyppigt anvendt og vigtig EU-forordning. Så viljen vil at overholde Danmarks internationale forpligtelser var tydeligvis meget begrænset i , som er den periode, hvor karantænen efter modtagelse af sociale ydelser blev udvidet fra 1 til 3 år. Det bør for os at se indgå i Udlændingenævnets vurdering af sagen med stor vægt. De øvrige begrundelser for begrænsninger i adgangen til familiesammenføring I det ovenstående har vi forholdt os til den specifikke argumentation, som lovgiver har angivet for udlændingelovens 9, stk. 5. Paragraffen var imidlertid en del af en langt større samlet pakke i lov nr. 365, og i lovbemærkningerne til 365 står der, at alle lovændringerne skal ses i en sammenhæng. Derfor må en proportionalitetsvurdering af udlændingelovens 9, stk. 5 også i et vist omfang forholde sig til de generelle begrundelser, der blev givet for hele lov nr. 365 tilbage i En af begrundelserne var, at antallet af familiesammenføringer var meget højt, og at dette gav anledning til integrationsproblemer. Derfor er der grund til at se på, om antallet af familiesammenføringer fortsat er meget højt, og hvilken type familiesammenføringer der er tale om. 6

8 Figur 1. Familiesammenføring i Danmark i perioden Kilde: Udlændingestyrelsens publikationer tal på udlændingeområdet Af figur 1 ses, at der var relativt mange familiesammenføringer i årene Cirka 40% af dem var imidlertid sammenføringer af ægtefæller og børn til flygtninge. Antallet af denne type familiesammenføringer afhænger kun i meget begrænset omfang af reglerne for ægtefællesammenføring. I stedet afhænger de langt overvejende af, hvor mange flygtninge der får asyl i Danmark, og hvor mange efterladte ægtefæller og børn de senere søger om at blive genforenet med. I 2014 og 2015 er der kommet mange syriske flygtninge til Danmark. Ifølge Udlændingestyrelsen giver hver opholdstilladelse til en syrisk flygtning anledning til 1,4 efterfølgende ansøgninger om familiesammenføring. Af den årsag er der de første 8 måneder af 2015 meddelt tilladelser til familiesammenføring (Kilde: Udlændingestyrelsens publikation seneste tal på udlændingeområdet august 2015) ender derfor formentlig med flere tilladelser til familiesammenføring end nogen af årene Dette har imidlertid intet at gøre med kravene til ægtefællesammenføring. Årsagen er altovervejende krigen i Syrien, som har medført et stort antal flygtninge, hvoraf nogen finder vej til Danmark. En lignende problemstilling gjorde sig gældende i , hvor det især var irakiske og afghanske flygtninge, der i relativt stort tal fandt vej til Danmark, og søgte om at blive genforenet med deres ægtefæller og børn, når de havde fået asyl. 7

9 Argumentet fra lov nr. 365 om, at en stor del af indvandringen til Danmark sker gennem familiesammenføring holdt derfor kun delvis vand, idet det naturligvis kun er relevant at fokusere på den del af indvandringen, der kan reguleres via reglerne for familiesammenføring. Om en syrisk eller afghansk familie gør rejsen til Danmark samlet, således at alle familiemedlemmerne får asyl, eller om manden rejser i forvejen, hvorefter konen og børnene bliver familiesammenført, har ingen betydning for hverken størrelsen eller karakteren af indvandringen til Danmark. I dag er der, fraset flygtninges ægtefæller og børn, endnu færre familiesammenføringer end i perioden Argumentet om, at en stor del af indvandringen til Danmark sker gennem familiesammenføring, er derfor endnu mindre rigtigt i dag, end det var i Noget af denne udvikling skyldes givetvis de regler, der blev indført i Men kurven synes også at være knækket omkring 2010, således at familiesammenføringer, der ikke har med de internationale flygtningestrømme at gøre, i dag udviser en svagt faldende tendens. Det taler ikke for, at det er proportionalt at gøre store indgreb i danske statsborgeres og fastboende udlændinges ret til familieliv med det formål at begrænse indvandringen til Danmark. I proportionalitetsvurderingen bør også indgå det forhold, at det er svært at finde dokumentation for, at et fortsat højt antal familiesammenføringstilladelser vil bidrage yderligere til de voksende problemer med antallet af udlændinge, der ikke er i arbejde., som der stod i bemærkningerne til lov nr Figur 2. Beskæftigelsesfrekvens for årige i Landene er placeret efter antallet af indvandrere, således at det falder fra venstre mod højre. Den største gruppe årige indvandrere i Danmark er dermed fra Tyrkiet. Kilde: Danmarks Statistik, Indvandrere i Danmark

10 Danmarks Statistik opgør ikke udlændinges beskæftigelsesfrekvens ud fra opholdsgrundlag. Til gengæld opgøres den ud fra nationalitet, og på den baggrund kan man foretage et skøn over, hvordan familiesammenførte klarer sig på det danske arbejdsmarked. En stor del af de indvandrere, der er kommet til Danmark fra Tyrkiet, Thailand og Filippinerne, er familiesammenførte. Derfor kan disse nationaliteters beskæftigelsesfrekvens med en vis usikkerhed ses som udtryk for, hvordan familiesammenførte klarer sig på arbejdsmarkedet. Fra Thailand og Filippinerne er langt de fleste familiesammenførte kvinder. Det ses af figur 2, at thailandske og filippinske kvinder har en beskæftigelsesfrekvens, som ikke afviger væsentligt fra beskæftigelsesfrekvensen for kvinder fra EU-lande. Fra Tyrkiet er cirka 2/3 af alle familiesammenførte mænd og 1/3 er kvinder. Det ses af figur 2, at tyrkiske mænd har en beskæftigelsesfrekvens, der ligger cirka 10% under beskæftigelsesfrekvensen for mænd fra EU-lande. For tyrkiske kvinder ligger forskellen i beskæftigelsesfrekvens derimod på omkring 25-30%. Ægteskab Uden Grænser finder det rimeligt at antage, at denne forskel skal forklares med et traditionelt kønsrollemønster blandt en del af de tyrkiske indvandrere. Der er formentlig en del tyrkiske kvinder, der i samråd med deres mand har valgt at være hjemmegående husmødre. De ligger dermed ikke de offentlige finanser til last, så om dette valg af livsform er udtryk for dårlig integration, er meget afhængig af, hvad man forstår ved begrebet integration. Under alle omstændigheder er det ikke noget, der kan ændres ved at sørge for, at der kommer flere arbejdsmigranter til Danmark og færre familiesammenførte. Den dominerende indvandringsform fra Pakistan har siden 2008 været greencard ordningen. Og som det fremgår af figur 2, er der endnu større forskel på beskæftigelsesfrekvensen for pakistanske mænd og kvinder end for tyrkiske mænd og kvinder. Sammenfattende giver tallene i figur 2 intet belæg for en antagelse om, at indvandring via familiesammenføring i særlig grad skulle føre til integrationsproblemer. De nationaliteter, der skiller sig ud med en lav beskæftigelsesfrekvens, er alle sammen udprægede asyllande. Dvs. lande, hvorfra en stor del af den samlede indvandring til Danmark gennem årene har været asylrelateret. En generel politisk målsætning om at skifte indvandringsmønstreret væk fra familiesammenføring og over mod arbejdsmigration synes på den baggrund at være i strid med EMRK artikel 8. Der er nemlig ud fra de tilgængelige oplysninger ikke nogen væsentlige samfundsmæssige hensyn, der kan begrunde det indgreb i retten til familieliv for Danmarks egne borgere, som en sådan politik medfører. Det bør Udlændingenævnet også lægge vægt på i sin administration af området, herunder af udlændingelovens 9, stk. 5. Endelig bør udlændingenævnet også lægge vægt på, at den samlede førte indvandringspolitik i Danmark ikke har ført til en nedgang i den del af indvandringen, som ikke er asylrelateret. En politisk målsætning om at begrænse størrelsen af den samlede indvandring af f.eks. kulturelle årsager kunne muligvis retfærdiggøre visse indgreb i retten til familieliv inden for den skønsmargin, som staterne har. Men som det fremgår af figur 3, har den indvandringspolitik, der blev indført med lov nr. 365 i 2002, og som i store træk er videreført lige siden, på intet tidspunkt ført til et fald i den ikke asylrelaterede nettoindvandring til Danmark. Nedgangen i antallet af familiesammenføringer efter 2002 blev tværtimod fuldt ud modvirket af et øget antal opholdstilladelser på studie- og erhvervsområdet. Og siden 2007, hvor jobkortordningen blev udvidet, har den ikke-asylrelaterede indvandring til Danmark været større, end den var før

11 Figur 3. Nettoindvandring dvs. indvandring minus genudvandring fra lande, der ikke er asyllande. De 8 lande er udvalgt ud fra det kriterie, at der ikke er tale om EU-lande eller lande, hvorfra der har været en væsentlig asylrelateret indvandring. Blandt de lande, der lever op til de kriterier, er udvalgt de 8 lande, hvorfra der har været den største nettoindvandring i perioden samlet set. Kilde: Udlændingestyrelsens publikationer tal på udlændingeområdet. Hertil kommer, at EU s østudvidelse og danske virksomheders behov for arbejdskraft også har betydet en stor stigning i den arbejdsrelaterede indvandring fra EU-lande. Det fremgår af figur 2, idet Polen og Tyskland nu er de lande, hvorfra der er kommet 2. og 3. flest årige indvandrere til Danmark. Denne indvandring, som er et resultat af den fri bevægelighed i EU, bør også indgå i Udlændingenævnets proportionalitetsvurdering. For hvis en herboende dansk statsborger eller indvandrer tvinges til at udvandre for at udøve sit familieliv i et andet land, opstår der yderligere mangel på arbejdskraft i fremtiden. Og den mangel på arbejdskraft vil eksempelvis blive dækket via indvandring fra Østeuropa. Det betyder, at i stedet for en enkelt person, vil det nu i mange tilfælde være en hel familie, der skal integreres i Danmark. Det er den betragtning, der ligger bag, at 24-års reglen og tilknytningskravet siden 2003 har kunnet fraviges, hvis den herboende har et job på positivlisten. Med den fri bevægelighed i EU og en generel mangel på arbejdskraft i næsten alle sektorer i fremtiden pga. den demografiske udvikling, gør den samme betragtning sig efter vores opfattelse gældende i alle familiesammenføringssager, hvor den herboende ægtefælle er i arbejde eller har udsigt til at komme det på et senere tidspunkt. 10

12 Afsluttende bemærkninger Som den ovenstående gennemgang af sagen viser, kan man ikke skelne skarpt mellem jura og politik på dette område, da de to ting er flettet ind i hinanden. Det bedste ville være, hvis et flertal i Folketinget ville sørge for, at reglerne på familiesammenføringsområdet kom bedre i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser. Derfor har vi også sendt en kopi af dette brev til UUI til orientering, så de forhold, vi påpeger, kan indgå i folketingsmedlemmernes overvejelser om kommende lovændringer på området. Hvis et flertal i Folketinget af politiske grunde ikke ønsker at bringe dansk lovgivning bedre i overensstemmelse med EMRK artikel 8, mener vi imidlertid, at Udlændingenævnet har et ansvar for at sikre, at den administreres i overensstemmelse med EMRK artikel 8 i de konkrete sager. Det skal den jævnfør de helt indledende bemærkninger til lov nr. 365 samt alle de andre lovforslag om ændring af udlændingeloven, der er vedtaget siden. Vi håber derfor, at vi med dette brev har bidraget konstruktivt til Udlændingenævnets overvejelser om, hvordan Nævnet bedst sikrer, at afgørelser på familiesammenføringsområdet er i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser og herunder især EMRK artikel 8. Med venlig hilsen, Kim Pedersen Nyberg Formand for Ægteskab Uden Grænser 11

Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved ægtefællesammenføring

Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved ægtefællesammenføring 28. november 2013 Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved ægtefællesammenføring I Ægteskab Uden Grænser har vi med stor interesse fuldt debatten om familien Iversens familiesammenføringssag, som har

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor J. nr.: 2002/4109-2 Notat om anvendelse af henholdsvis 24 års kravet, jf. udlændingelovens 9, stk.

Læs mere

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk NOTAT Dato: 25. oktober 2010 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 09/04981 Sagsbeh.: MUR Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk 1. Selvforsørgelseskravet

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.  og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. asj@uim.dk, mum@uim.dk og uim@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8

Læs mere

Orientering til de regionale netværk

Orientering til de regionale netværk 16. maj 2012 Orientering til de regionale netværk Nye regler for ægtefællesammenføring fra den 15. maj 2012 Folketinget har den 8. maj 2012 vedtaget nye regler for ægtefællesammenføring. Reglerne vil gælde

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Orientering om behandlingen

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 22. december 2011 Kontor: Udl.afd., Int. Ktr. Dok.: 11/106479 G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende Kommissionens

Læs mere

Praksisændringen finder således alene anvendelse på ansøgninger, der er indgivet senest den 29. september 2005.

Praksisændringen finder således alene anvendelse på ansøgninger, der er indgivet senest den 29. september 2005. Udlændingestyrelsen Erhvervs- og Familiesammenføringsafdelingen Dato: 30. september 2005 Erhvervs- og Sagsbeh.: NHL Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration tilkendegav den 28. juni 2005

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark udlaendingeafdeling@uibm.dk og skj@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring)

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) 1. Indholdet af udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt NOTAT Dato: 2. juli 2007 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4199-844 Sagsbeh.: NHL Notat om

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn) Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0024 Dok.: 1134183 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring

Læs mere

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 1. juni 2016 Orientering om behandlingen af konkrete sager om familiesammenføring til børn efter EU-Domstolens

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011 11. juni 015 Sådan har partierne stemt om udlændingepolitik siden valget i 011 Om præcis en uge skal vi til stemmeurnerne og afgøre, hvem der skal lede Danmark de næste 4 år. Men hvad mener de enkelte

Læs mere

Opfordring til at færdigbehandlingen af L168 udsættes

Opfordring til at færdigbehandlingen af L168 udsættes Opfordring til at færdigbehandlingen af L168 udsættes Valby d. 23 maj. 2011 Integrationsministeren har fremsat et ændringsforslag til L168, som ganske vist vil medføre en lettere adgang til ægtefællesammenføring

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om genindførelse af pointsystemet for ægtefællesammenføring m.v.

Forslag til folketingsbeslutning om genindførelse af pointsystemet for ægtefællesammenføring m.v. 2013/1 BSF 88 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 2. april 2014 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Christian

Læs mere

Opholdstilladelse som familiesammenført

Opholdstilladelse som familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Pas- og Forlængelseskontoret Center for Asyl og Familiesammenføring Dato: 20. januar 2009 Sagsbehandler:

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. december 2016

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. december 2016 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. december 2016 Sag 16/2016 (1. afdeling) Udlændingenævnet (Kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod A og B (advokat Gunnar Homann for begge) Biintervenient til

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser September 2015

Ægteskab Uden Grænser September 2015 Nyhedsbrev Kære læser, Sommeren har især stået i flygtningedebattens tegn. Da diverse tiltag på det område også i et vist omfang berører familiesammenførte, har vi valgt at lade det fylde en del i dette

Læs mere

Bemærkninger til Justitsministeriet høringsnotat om L104

Bemærkninger til Justitsministeriet høringsnotat om L104 18. marts 2012 Bemærkninger til Justitsministeriet høringsnotat om L104 I vores to høringssvar til L104 har vi foretaget en ret detaljeret gennemgang af de problemer i forhold til internationale konventioner,

Læs mere

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Familiesammenføring med børn), Justitsministeriets sagsnr.

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Familiesammenføring med børn), Justitsministeriets sagsnr. Justitsministeriet Udlændingekontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

Nøgletal. Integration

Nøgletal. Integration Nøgletal Integration Nøgletal INTEGRATION 2010 2011 2012 2013 2014 Orientering 1. Andelen af indvandrere og efterkommere med ikkevestlig oprindelse i befolkningen 6,5 % 6,7 % 6,8 % 7,0 % 7,2 % Per 1. januar

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt ovennævnte lovudkast i høring d.18.september 2017 og anmodet om eventuelle bemærkninger

Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt ovennævnte lovudkast i høring d.18.september 2017 og anmodet om eventuelle bemærkninger Til udlændinge- og Integrationsministeriet 13.10.2017 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af integrationsloven og danskuddannelsesloven (Forenkling af og præciseringer af reglerne om fordeling

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken Beslutningsforslag nr. B 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Christian Langballe (DF), Peter Skaarup (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF) og Søren Espersen (DF) Forslag

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

Høringssvar til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) Høringssvar til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) Herning d. 10. februar 2017 Udlændinge-, Integrations- og boligministeriet har

Læs mere

Nyhedsbrev. Kære læser,

Nyhedsbrev. Kære læser, Nyhedsbrev Kære læser, Tingene går hurtigt i disse dage. Det er kun et par uger siden, vi udsendte det sidste nyhedsbrev, men på den korte tid er der både kommet nye regler for dansk statsborgerskab og

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsudvalget (Omtryk Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt

Udlændinge- og Integrationsudvalget (Omtryk Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 (Omtryk - 09-02-2017 - Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt Ministeren Udlændinge- og Integrationsudvalget Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Danmark i verden Verden i Danmark

Danmark i verden Verden i Danmark RADIKALE UDSPIL PÅ UDLÆNDINGEOMRÅDET Danmark i verden Verden i Danmark Det Radikale Venstres folketingsgruppe, marts 2003 side 2 ET LUKKET DANMARK Der er brug for en radikal reform af udlændingepolitikken

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN Notat om anvendelsen af tilknytningskravet ved ægtefællesammenføring, jf. udlændingelovens 9, stk. 7 1.

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Retssikkerhed på integrationsområdet

Retssikkerhed på integrationsområdet Retssikkerhed på integrationsområdet Retssikkerhed i den sociale sektor Christiansborg onsdag d. 6. maj 2009 Mette Blauenfeldt ~ Dansk Flygtningehjælp Flygtningepolitik til indvandringspolitik Nedtoning

Læs mere

Tolkning af Zambrano og Singh i Danmark

Tolkning af Zambrano og Singh i Danmark Valby d. 28. marts 2012 Tolkning af Zambrano og Singh i Danmark Vores medlem Bilal Isa har fået tilsendt det vedhæftede brev fra den juridiske rådgivningstjeneste The AIRE Centre (Advice on Individual

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark udlaendingeafdeling@uim.dk og cal@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring 10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring Integrationsministeriet indførte i maj 2003 en ny praksis for sager om familiesammenføring. Ændringen betød at

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Endelig redegørelse. i sagen vedrørende Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations praksisændring på familiesammenføringsområdet

Endelig redegørelse. i sagen vedrørende Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations praksisændring på familiesammenføringsområdet Dato: 30. marts 2006 J.nr.: 2005-3523-643 Sagsbehandler: SV1 Akt. nr.: 9 i sagen vedrørende Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations praksisændring på familiesammenføringsområdet Jeg har

Læs mere

1. 3 ophæves. Loven træder i kraft den 1. juni 2018.

1. 3 ophæves. Loven træder i kraft den 1. juni 2018. Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven (Midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge samt afvisning af realitetsbehandling af asylansøgninger, når ansøgeren har opnået beskyttelse

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse I anledning af nægtelse af visum til herboende konventionsflygtnings forlovede udtalt, at konventionsflygtninge her

Læs mere

Ændring af repatrieringsloven

Ændring af repatrieringsloven Ændring af repatrieringsloven Marts 2010 Quickguide Nye muligheder for økonomisk støtte ved frivillig tilbagevenden til en udlændings hjemland eller tidligere opholdsland Ændring af repatrieringsloven

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget samt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget EU-konsulenten EU-note Dato: 21. oktober 2016 Integrationsydelsen og EU-retten Denne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 154 Folketinget 2016-17 Fremsat den 15. marts 2017 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset

Læs mere

Høringssvar vedrørende lovforslag om reform af ægtefællesammenføringsreglerne

Høringssvar vedrørende lovforslag om reform af ægtefællesammenføringsreglerne Høringssvar vedrørende lovforslag om reform af ægtefællesammenføringsreglerne Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Bemærkninger til det samlede lovforslag... 3 1.1 Lovforslagets overordnede

Læs mere

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet:

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet uibm@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 7 9 M O B I L 3 2 6 9 8 9 7 9 E M K

Læs mere

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Anmodet justitsministeriet om at tage en sag om opholdstilladelse til et barn af en herboende pakistansk gæstearbejder op til fornyet overvejelse, selv om barnets

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. og

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. og Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Danmark familieret@sim.dk og mjo@sim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3

Læs mere

Notat om fortolkningen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 14. juni 2011 i sagen Osman mod Danmark (appl.no.

Notat om fortolkningen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 14. juni 2011 i sagen Osman mod Danmark (appl.no. NOTAT Dato: 8. juli 2011 Kontor: Familiesammenføringskontoret J.nr.: 11/52072 Sagsbeh.: RIN Notat om fortolkningen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 14. juni 2011 i sagen Osman mod Danmark

Læs mere

FAQ - de nye danskprøver

FAQ - de nye danskprøver Dato: 30. august 2012 FAQ - de nye danskprøver I. Danskprøven på A1-niveau Om ikrafttræden: 1. Hvornår træder prøven i kraft? Bestået danskprøve på A1-niveau er normalt en betingelse for opholdstilladelse

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning Februar 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Generelle bemærkninger til lovforslaget...

Læs mere

Nyhedsbrev. Kære læser,

Nyhedsbrev. Kære læser, Nyhedsbrev Kære læser, ÆUGs hidtil største arrangement Forvandlende Fortællinger løber af stablen mandag d. 13 juni. Og vi har brug for din hjælp til at få budskabt spredt. Danmark har siden sidste nyhedsbrev

Læs mere

Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år

Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Bilag 1 Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år Socialforvaltningens boligsociale anvisning

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om flygtninges optjening af førtidspension

Forslag til folketingsbeslutning om flygtninges optjening af førtidspension Beslutningsforslag nr. B 80 Folketinget 2011-12 Fremsat den 17. april 2012 af Martin Henriksen (DF), Karina Adsbøl (DF), Bent Bøgsted (DF), René Christensen (DF), Christian Langballe (DF) og Karin Nødgaard

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 162 Folketinget 2016-17 Fremsat den 22. marts 2017 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ophævelse af 26-årsreglen i

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation for undersøgelse om betydningen af familiesammenføringsreglerne

Bilag 1: Kravspecifikation for undersøgelse om betydningen af familiesammenføringsreglerne NOTAT Dato: 25. marts 2008 Kontor: Økonomi- og Analyse J.nr.: 2008/1176-31 Sagsbeh.: KPN Fil-navn: Kravspecifikation Bilag 1: Kravspecifikation for undersøgelse om betydningen af familiesammenføringsreglerne

Læs mere

Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. og

Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. og Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. asj@uibm.dk og udlaendingeafdeling@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen

Læs mere

Besvarelse fra de nordiske lande og NL vedrørende reglerne for familiesammenføring

Besvarelse fra de nordiske lande og NL vedrørende reglerne for familiesammenføring Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 140 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 12. januar 2012 Kontor: Udl.afd, Int.ktr. Sagsbeh.: MGS Sagsnr.:

Læs mere

Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan

Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan Lovafdelingen Dato: 17. september 2014 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne A. Edmonson Sagsnr.: 2013-6140-0442 Dok.: 1247301 Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan 1. Indledning EU-Domstolen

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser Marts 2016. Nyhedsbrev

Ægteskab Uden Grænser Marts 2016. Nyhedsbrev Nyhedsbrev Kære læser, De nye ansøgningsgebyrer og strammere regler for permanent ophold blev desværre vedtaget som en del af asylpakken og er nu trådt i kraft. Som reaktion på lovændringen er der dannet

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven 1 af 9 24-01-2008 11:23 Den fulde tekst Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 15. januar 2004, med de ændringer, der følger af 3 i

Læs mere

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Reglerne, der er beskrevet nedenfor, gælder for

Læs mere

Udlændingenævnet har i sit høringssvar også efterlyst en mere detaljeret beskrivelse af undtagelserne.

Udlændingenævnet har i sit høringssvar også efterlyst en mere detaljeret beskrivelse af undtagelserne. TALEPAPIR 2. D E C E M BER 2 0 1 4 FORETRÆDE FOR UUI VEDR. L 72/2014 DEN 2.12.2014 J. NR. FORETRÆDE FOR UUI, MIDLERTIDIG BESKYTTELSESSTATUS Regeringen har på flere punkter ændret lovforslaget i lyset af

Læs mere

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14.

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14. Til Pensionsstyrelsen Høring vedrørende forslag til Lov om ændring af Lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension), L72 29.11.10 Pensionsstyrelsen har i mail

Læs mere

Udkast til forslag til. Lov om ændring af udlændingeloven

Udkast til forslag til. Lov om ændring af udlændingeloven Udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ny opholdsordning for medfølgende familie til hjemvendende udlandsdanskere med visse beskæftigelsesmæssige kvalifikationer) 1 I udlændingeloven,

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Ministeren. Tilladelse til familiesammenføring. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Ministeren. Tilladelse til familiesammenføring. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget har den 12. april 2016 stillet følgende spørgsmål nr. 481

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser Juni 2015

Ægteskab Uden Grænser Juni 2015 Nyhedsbrev Kære læser, Der er gået ret lang tid siden, vi udsendte det sidste nyhedsbrev, og derfor er der da også sket en del i mellemtiden. Først og fremmest har vi fået en ny regering. Hvad det betyder

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt TALEPAPIR Dato: 12. oktober 2005 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2005/4111-181 Sagsbeh.:

Læs mere

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven Udkast af 19. oktober 2005 Fremsat den {FREMSAT} af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk S T R A N D G A D E 5 6 1 4 0 1 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven (familiesammenføring med børn)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven (familiesammenføring med børn) Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven (familiesammenføring med børn) Marts 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 3 1. Generelle bemærkninger til lovforslaget...

Læs mere

Bemærkninger til forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension), L3

Bemærkninger til forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension), L3 DANSK FLYGTNINGEHJÆLP Borgergade 10, 3.sal DK-1300 København K Tlf: 3373 5000 www.flygtning.dk 3.8.2015 Til Socialministeriet Beskæftigelsesministeriet og Ministeriet for udlændinge, integration og bolig

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning Udkast af 6. januar 2012 Dato: 6. januar 2012 Kontor: Udlændingelovkontoret Sagsnr.: 11/87474 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning (Ny balance i reglerne

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Gennemgang af flygtninge og integrationsområdet Baggrund Med udgangspunkt i et ønske fra et medlem

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

1. Ændring af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse konkret om selvforsøgrelseskravet

1. Ændring af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse konkret om selvforsøgrelseskravet STRANDGADE 56 Justitsministeriet jm@jm.dk mum@jm.dk DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 23. april 2012 J.NR. 540.10/26980/

Læs mere

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Henstillet til justitsministeriet at tage spørgsmålet om inddragelse af en udlændings EF-opholdstilladelse op til fornyet overvejelse, således at

Læs mere

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11).

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11). Dato: 14. august 2012 Kontor: EU- og Menneskeretsenheden Sagsbeh: MEI Sagsnr.: 2012-6140-0224 Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011

Læs mere

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet Til Justitsministeriet DANSK FLYGTNINGEHJÆLP Borgergade 10, 3.sal DK-1300 København K Tlf: 3373 5000 www.flygtning.dk 26.9.2017 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og forskellige

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt Lovafdelingen Dato: 27. marts 2015 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne A. Edmonson Sagsnr.: 2015-6140-0778 Dok.: 1526315 Notat til Folketingets

Læs mere

Supplerende høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Supplerende høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning Supplerende høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning Februar 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Afslagskompetence og praksis

Læs mere

Vejledning om ægtefællesammenføring

Vejledning om ægtefællesammenføring Vejledning om ægtefællesammenføring i Danmark Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Hvad er ægtefællesammenføring og hvem kan søge om det?... 3 1.1. Gyldigt ægteskab, registreret partnerskab

Læs mere

7. november 2014 AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING. Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566

7. november 2014 AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING. Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566 AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566 www.amnesty.dk amnesty@amnesty.dk 7. november 2014 Amnesty Internationals bemærkninger til udkast til

Læs mere

Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration

Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration 21. august 2008 Oversigt over EU-domme om familiesammenføring og fri bevægelighed Denne note søger at give

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt Notat Notat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle

Læs mere

ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN

ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN UDGIFTER TIL ASYL OG FAMILIESAMMENFØRING 10 9 8 7 MIA. KR. I 2014 kom 14.800 asylansøgere til Danmark.1 Det er det højeste antal i mere

Læs mere

Manglende offentliggørelse af praksisændring

Manglende offentliggørelse af praksisændring Manglende offentliggørelse af praksisændring Af en avisartikel fremgik at Udlændingeservice ikke havde offentliggjort sin praksisændring i sager om familiesammenføring. Ændringen betød at pensionister

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2009 til en advokat for en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2009 til en advokat for en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2009 til en advokat for en borger 2 6-0 8-2 0 0 9 T I L S Y N E T Statsforvaltningen har fra Folketingets Ombudsmand modtaget Advokatanpartsselskabets klage på vegne

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

Hvem kommer hertil? - migrationsstrømme til EU/DK

Hvem kommer hertil? - migrationsstrømme til EU/DK Hvem kommer hertil? - migrationsstrømme til EU/DK 25. ausgust 2015 Professor, mag. scient. soc. Lisbeth B. Knudsen Institut for Sociologi og socialt Arbejde Aalborg Universitet, Kroghstræde 5, 9220 Aalborg

Læs mere