Arv. Hvordan sikrer man bedst en psykisk sårbar arving? Gode råd til dig, der blandt dine arvinger har en eller flere med psykisk sårbarhed.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arv. Hvordan sikrer man bedst en psykisk sårbar arving? Gode råd til dig, der blandt dine arvinger har en eller flere med psykisk sårbarhed."

Transkript

1 Hvordan sikrer man bedst en psykisk sårbar arving? Gode råd til dig, der blandt dine arvinger har en eller flere med psykisk sårbarhed. Hvordan sikrer du dig, at dine efterladte får mest og længst mulig gavn af en arv?

2 1. Indledning Som forælder eller ægtefælle er det naturligt at tænke den tanke, om ens efterladte vil og kan forvalte arven efter en forsvarligt. Som forælder eller ægtefælle til en psykisk sårbar person er den tanke desto mere påtrængende. Bekymringen er typisk den, at den psykisk sårbare kan blive offer for andres udnyttelse og misbrug o.l., hvorved en arv, som var tænkt at skulle strække langt og i mange år, forsvinder for hurtigt og i forkerte lommer. Sigtet med denne pjece er dels at orientere om de juridiske arvefordelingsforhold generelt og dels at orientere om nogle af mulighederne for at sikre, at ens efterladte får mest og længst mulig gavn af en arv. Opregningen af muligheder er ikke udtømmende og er alene tænkt som inspirationsforslag, som kan sammensættes eller suppleres med andre løsninger. Under alle omstændigheder bør valget af løsning suppleres med professionel rådgivning fra en advokat/et forvaltningsinstitut eller lignende med henblik på at opnå dén individuelle løsning, som passer bedst i hvert tilfælde one-size-fits-all-løsningen findes ikke! 2. Generelt om arveretten 2.1. Hvad falder i arv? Alt hvad en person ejer ved personens død falder i arv1 efter vedkommende og skal opgøres til brug for arveberegningen og til brug for skifteretten og Skat mv. Er personen ugift, består opgaven i at få skabt overblik over alle personens aktiver og passiver2, hvor den positive difference herimellem falder i arv. Man arver som udgangspunkt ikke den negative difference (gæld). Er personen gift, involverer opgørelsen også den anden ægtefælles formue, da det som falder i arv efter en gift person, er vedkommendes boslod 3 1 Falde i arv: At noget falder i arv betyder, at det arves. 3 Boslod er, som der står, afdødes lod i boet, og det beregnes som beskrevet. 2 Aktiver: Det man ejer eller har tilgode. Passiver: Det man skylder andre. 2 SIND og særeje. Boslodden (lodden i boet) beregnes ved at opgøre begge ægtefællers aktiver og passiver hver for sig og fratrække passiver fra aktiver (= nettobodel). Et overskud i nettobodelen sammenlægges med overskuddet hos den anden ægtefælles nettobodel, som herefter deles ligeligt mellem ægtefællerne, hvorved hver persons boslod fremkommer. Til boslodden lægges personens eventuelle fuldstændige særeje4 (ikke et skilsmisse-særeje som kun er særeje ved skilsmisse), og denne formue (boslod + fuldstændigt særeje) er det som falder i arv efter en gift person Hvordan fordeles arven? Reglerne for fordeling af arv fremgår af arveloven, som bl.a. gør fordelingen afhængig af, om en person er gift, efterlader sig børn, har oprettet testamente og om personen efterlader sig slægtsarvinger Arvelader6 har ikke oprettet testamente I de tilfælde, hvor arvelader ikke har oprettet testamente, fordeles arven efter arvelovens udgangspunkt, som medfører følgende: Efterlader arvelader sig en ægtefælle og ingen børn, arver ægtefællen alene. Efterlader arvelader sig børn, men ingen ægtefælle, deles arven ligeligt mellem børnene. Efterlader arvelader sig både en ægtefælle og børn, deles arven med 1/2 til ægtefællen og 1/2 til børnene (uanset antallet af børn). Såfremt et barn er afgået ved døden, træder dets børn men ikke evt. ægtefælle i dets sted, og så videre. Børn er biologiske børn, uanset om arvelader har forældremyndigheden, samt adoptivbørn (hvis fuldt familieskifte). Efterlader arvelader sig hverken ægtefælle eller børn, arver familien dog Særeje: Den del af en ægtefælles formue, som ikke indgår i formuefællesskabet. Særeje kan være fuldstændigt eller begrænset (fx skilsmæssesæreje, der kun træder i kraft ved skilsmisse). Slægtsarvinger: Arvinger man er i slægt med. Slægtskab dækker over at den ene nedstammer fra den anden (slægtskab i den rette linje), eller at de nedstammer fra samme tredje person (slægtskab i sidelinjen). Arvelader: Den der arves fra. SIND 3

3 ikke videre end til mostre, morbrødre, fastre og farbrødre. Dermed arver fætre og kusiner ikke, med mindre arvelader har bestemt det i et testamente. Efterlader arvelader sig hverken børn, ægtefælle eller familie, tilfalder arven statskassen Arvelader har oprettet testamente Ved at oprette testamente kan arvelader ændre på arvelovens udgangspunkt for arvens fordeling, jf. ovenfor. Således kan arvelader i et testamente bestemme, at en ægtefælle, et barn eller en hvilken som helst anden person eller forening skal arve eller skal arve mere eller mindre end arvelovens udgangspunkt medfører. Så længe reglerne om tvangsarv 7 er overholdt (se nedenfor), kan arvelader ved testamente tildele hovedparten af arven til en hvilken som helst person eller forening, som arvelader ønsker at betænke Hvem er tvangsarvinger og hvad betyder det? Tvangsarvinger 8 er de arvinger, som skal have arv efter en person, og som personen derfor ikke kan gøre helt arveløse. Tvangsarvinger er kun en persons børn og ægtefælle. Er man ugift, er kun ens børn tvangsarvinger og har man hverken børn eller ægtefælle, har man ingen tvangsarvinger, og man kan derfor testamentere fuldstændigt frit. Tvangsarv er det minimum af arv, som et barn eller en ægtefælle skal have, og udgør 1/4 af den arvelod 9, som personen efter arvelovens udgangspunkt skulle have haft, hvis ikke arveladeren havde oprettet testamente. Tvangsarvsproblematikken kommer derved typisk kun til at spille en rolle, hvis arvelader har oprettet testamente. Typetilfældene ovenfor under pkt ser tvangsarvemæssigt derfor således ud: Efterlader arvelader sig en ægtefælle og ingen børn, arver ægtefællen alene. Ægtefællens tvangsarv er 1/4 af den formue, som arvelader efterla- der. Resten kan arvelader testamentere frit over. Efterlader arvelader sig børn, men ingen ægtefælle, deles arven ligeligt mellem børnene. Børnenes tvangsarv er samlet 1/4 af den efterladte formue til fordeling. Resten kan arvelader testamentere frit over. Efterlader arvelader sig både en ægtefælle og børn, deles arven med 1/2 til ægtefællen og 1/2 til børnene (uanset antallet af børn). Her er ægtefællens tvangsarv 1/8 af den efterladte formue (1/4 af 1/2) og børnenes tvangsarv til fordeling er 1/8 af den efterladte formue (1/4 af 1/2). 3/4 af den efterladte formue kan arvelader derfor testamentere frit over. Efterlader arvelader sig hverken ægtefælle eller børn, arver familien dog ikke videre end til mostre, morbrødre, fastre og farbrødre. Her er der ingen tvangsarvinger, da kun børn og ægtefæller er tvangsarvinger og arvelader kan derfor testamentere frit over formuen. Efterlader arvelader sig hverken børn, ægtefælle eller familie (udover fætre og kusiner og deres børn mv.) tilfalder arven statskassen. Her er der heller ingen tvangsarvinger, da kun børn og ægtefæller er tvangsarvinger. Med andre ord kan en arvelader, som efterlader sig en ægtefælle og/eller børn, derfor kun testamentere frit over op til 3/4 af det, som arveladeren efterlader sig (friarven 10 ). 3. Hvordan kan arven beskyttes mod misbrug og udnyttelse? Der findes flere måder at beskytte en arv eller gave mod udnyttelse eller misbrug fra andres eller fra arvingens egen side. Man kan båndlægge (lægge bånd på) en gave eller arv, hvorved arvelader eksempelvis bestemmer, at en ejendom, som arvingen får i gave eller arver, ikke kan sælges uden samtykke fra Statsforvaltningen eller andre. Alternativt kan der iværksættes værgemål 11 for arvingen, hvorved arvingen kan være afskåret fra alene at råde over en gave eller arv eller fra at råde over sin øvrige formue. Endelig kan arven reduceres til tvangsarven, hvis der er tale om en tvangsarving, omend det ikke 7 Tvangsarv: Den del af arven, der ikke kan rådes over ved testamente. 8 Tvangsarving: Arving, hvis arv kun kan begrænses til den del, som er tvangsarv. 9 Arvelod: Arvedel. 10 Friarv: Den del af arven, som ikke er tvangsarv. Denne del kan der frit rådes over i et testamente. 11 Værgemål: Afgørelse om hvorledes der personligt eller økonomisk handles for andre, der mangler evnen til at varetage egne anliggender. 4 SIND SIND 5

4 altid er en tilfredsstillende løsning. Nedenfor behandles forskellige løsningsmodeller til beskyttelse af arven Værgemål (tidligere umyndiggørelse) Er en person ude af stand til at handle på egne vegne i økonomiske, retlige eller personlige forhold, kan der iværksættes værgemål for personen, hvorefter en værge handler på personens vegne i et nærmere fastsat omfang. En række betingelser skal være opfyldt for at iværksætte værgemål, som ikke må være mere omfattende end nødvendigt og selvfølgelig skal udspringe af et konkret behov. En person under værgemål er som udgangspunkt stadig myndig og har fortsat stemmeret, men retten til at handle selv i visse relationer retligt, personligt eller økonomisk, kan være frataget personen og overladt værgen. Således kan værgemålet begrænses til at vedrøre økonomiske, retlige eller personlige forhold eller til at vedrøre bestemte aktiver eller bestemte anliggender. Kun hvis personen er frataget den retlige handleevne, er personen umyndig og personen kan derefter ikke selv forpligte sig ved retshandler eller råde over sin formue med mindre andet er bestemt ved værgemålet. Et værgemål kan tinglyses på en ejendoms blad i tingbogen 12 (og på lignende aktivtyper) og en værge skal have statsforvaltningens samtykke til at bruge en formue, som er omfattet af værgemålet. Etablering af værgemål kan træffes efter anmodning fra personen selv, personens pårørende eller myndighederne og behandles af statsforvaltningerne og i særlige tilfælde af domstolene. Værgemål kan dermed være én måde at beskytte en arv mod misbrug fra andres eller arvingens egen side Brug af fuldmagt En umyndiggørelse vil kunne opfattes som voldsomt integritetskrænkende. Som alternativ til værgemål for en psykisk sårbar person, kan man derfor overveje, om der er mulighed for at udstyre en nærtstående person ægtefælle, søskende eller anden med en fuldmagt til at træffe visse økonomiske 12 Blad i tingbogen: Selvom tinglysning nu er digital, taler man stadig om tingbog og om et blad i tingbogen. Bladet indeholder en fuldstændig gengivelse af de dokumenter, der er tinglyst på ejendommen. dispositioner fx. at betale regninger o.l., i tilfælde af at den psykisk sårbare person bliver ude af stand til at handle fornuftsmæssigt. En sådan fuldmagt bør udfærdiges så udførligt som muligt med hensyn til i hvilke situationer fuldmagten træder i kraft. Eksempelvis kan der indsættes en klausul om, at den tilstand, som udløser fuldmagten, skal være lægeligt veldokumenteret o.l. Personens bank bør være orienteret om fuldmagten og skal derefter respektere, at personen kun kan foretage transaktioner vedr. sin konto med fuldmægtigens samtykke, og at fuldmægtigen kan handle på personens vegne. Man har ikke Statsforvaltningen til at sanktionere den rigtige anvendelse af en fuldmagt Båndlæggelse af arv En båndlagt arv (en arv der er lagt bånd på) er en arv, som tilhører en arving med den begrænsning, at arvingen ikke alene kan disponere over formuen ved retshandler (det vil sige sælge, give bort, pantsætte osv.) og at arvingens kreditorer eller andre ikke kan få del i arven, så længe båndlæggelsen varer. Derved er båndlæggelse af arv en optimal måde at sikre, at en arv ikke formøbles bort, men tværtimod sikres en arveberettiget, som ellers ikke er i stand til at forvalte sin egen økonomi. Den langvarige forsørgelse ved arvebåndlæggelse sikres ved, at arvingen alene får udbetalt indtægterne og afkastet, som skal hæves, men samtidig kan arvingen ikke disponere over formuen eller over de fremtidige indtægter. I helt særlige situationer kan der ansøges og gives tilladelse til frigivelse af båndlagte midler. En arvelader kan i testamente bestemme båndlæggelse af både tvangsarv (se ovenfor) og friarv (arv udover tvangsarv), men reglerne for de to typer adskiller sig alligevel og behandles derfor separat nedenfor Båndlæggelse af tvangsarv Tvangsarv tilkommer alene børn og ægtefæller, men båndlæggelse af tvangsarv kan kun ske for tvangsarv til børn og ikke for tvangsarv til ægtefæller. 6 SIND SIND 7

5 Båndlæggelsen af tvangsarv helt eller delvist kan ske indtil arvingen når en bestemt alder, indtil en bestemt begivenhed indtræder (ægteskab, eksamen osv.), eller indtil en bestemt tilstand ophører. Båndlæggelsen af tvangsarv kan dog kun vare indtil barnet fylder 25 år, hvorefter båndlæggelsen automatisk ophører. Tvangsarv båndlægges som udgangspunkt i et forvaltningsinstitut, men hvis arvingen samtykker, kan båndlæggelsen ske i eksempelvis en ejendom ved at tinglyse en servitut om at ejendommen ikke må sælges eller pantsættes uden samtykke Båndlæggelse af friarv Friarv er den arv, som ikke er tvangsarv, og som derfor kan tilkomme børn, ægtefæller og enhver anden. En arvelader kan for friarv til hvem som helst (også ægtefæller) bestemme, at arven skal båndlægges, og at båndlæggelsen skal være uden tidsbegrænsning og dermed også livsvarig. Reglerne for båndlæggelse af friarv er lempeligere end ved tvangsarv; eksempelvis kan arvelader bestemme, at formuen skal bestyres af en advokat, skal blive indestående i en virksomhed eller i en ejendom, frem for at stå i et forvaltningsinstitut Gaver og båndlæggelse af gaver Ved at give en person, som også er ens arving, en kapital eller et aktiv i levende live frem for at arvingen først tilgodeses ved ens død, er der tit større muligheder for sammen med arvingen at planlægge anvendelsen og anbringelsen af midlerne. En sådan gave kan være en ren gave uden modydelser, kan være et arveforskud 13 eller et vederlag for at arvingen giver arveafkald 14 overfor arveladeren og dermed frasiger sig mulighed en for at få arv - helt eller delvist. Arveforskud og arveafkald behandles nedenfor, idet der her blot skal nævnes og behandles muligheden for at give en ren gave i levende live uden modydelser. En ren gave givet i levende live kan gives med og uden bånd- læggelse. Begrænsningerne ved båndlæggelse af arv (se ovenfor) gælder ikke for båndlæggelse af gaver givet i gavegivers levende live, og dermed kan en gavegiver indenfor meget vide rammer frit bestemme vilkårene for båndlæggelsen af en gave. En måde at båndlægge en gave på er eksempelvis ved at give en ejendom eller anden bolig i hel eller delvis gældfri stand til gavemodtageren, og i den forbindelse tinglyse en servitut på ejendommen om, at salg og yderligere pantsætning kun kan ske med samtykke fra statsforvaltningen, fra modtagerens søskende eller fra anden familie. Ved gaver til børn, børnebørn, forældre mv. udover et vist beløb (i 2017: ,- kr.) skal der betales gaveafgift af gaven, men gaven kan gives over flere år - ex. ved hjælp af løbende nedskrivning af et gældsbrev på anfordringsvilkår (det vil sige at lånet kan opsiges med dags varsel), hvor gavegiver er kreditor 15 og gavemodtager er debitor Arveforskud En gave givet i arveladerens levende live kan være et arveforskud, hvis det er meddelt fra arveladerens side senest ved gavens givelse, at der er tale om et arveforskud, som dermed skal fratrækkes i den arv, som arvingen ellers ville få ved arveladerens død. Vilkåret om at gavebeløbet skal fratrækkes den senere arv kan være mundtligt eller skriftligt, men bør af bevismæssige årsager foreligge på skrift. Ved at kombinere et arveforskud med en båndlæggelsesklausul kan en arvelader nå langt med hensyn til at træffe en hensigtsmæssig foranstaltning for arvingen i arveladerens levende live, jf. ovenfor ved båndlæggelse af gaver Afkald på arv En arving kan mod eller uden vederlag give afkald på arv overfor en arvelader og derved fraskrive sig retten til at modtage arv både i tilfælde hvor arveladeren er død (falden arv) og hvor arveladeren ikke er død (forven- 13 Arveforskud: Se afsnit Arveafkald: Se afsnit Kreditor: En person, man skylder penge/en der har penge til gode. 16 Debitor: En person man har penge til gode hos/en der skylder penge væk. 8 SIND SIND 9

6 tet arv). Ved at bruge denne mulighed kan en arvelader i samarbejde med en arving tilrettelægge arvens anbringelse og beskyttelse for arvingens egen skyld via en båndlæggelse eller lignende. Arveafkaldet skal være givet af arvingen overfor arveladeren og bør foreligge skriftligt af bevismæssige grunde. Arveladeren er ikke forpligtet til at følge afkaldet. Kun myndige arvinger, som er i stand til at handle fornuftsmæssigt, kan på egen hånd give arveafkald og er arvingen under værgemål, gives samtykket af værgen med statsforvaltningens godkendelse, som normalt kun gives hvis afkaldet sker mod vederlag. Arveafkaldet kan gives mod vederlag, som er afgiftspligtigt på lige fod med gaver, og kan begrænses til en del af arven eller til værdien af det modtagne, hvorved der er tale om arveforskud. 4. Afslutning Efter at have læst denne pjece har man fået et overfladisk kendskab til området. Såfremt man ønsker at benytte sig af muligheder for at beskytte en arving, anbefales, atter en gang, at man søger bistand, ved advokat e.l. Det anbefales endvidere, at man, så vidt muligt, forbereder arvingen på, hvad man er i gang med, således at man undgår skuffede forventninger Rentenydelsesret En arvelader eller en gavegiver kan bestemme, at retten til at modtage indtægterne af en formue eller af værdipapirer (renter, afkast o.l.), eller at nyde brugsretten til en ejendom, skal gives til en anden person end den, som får overdraget ejendomsretten til ejendommen eller formuen. Det vil sige, at modtageren af renterne eller afkastet er en anden person end den, som får tildelt formuen eller aktivet, hvorved forsørgelsen af en person kan sikres i et vist omfang. Ved på den måde at adskille rentenydelsesretten og ejendomsretten kan en eksempelvis psykisk sårbar person sikres en indtægt uden at personen ejer formuen. For at sikre den langsigtede forsørgelse af rentenyderen og for at hindre misbrug fra ejerens side, er det normalt at bestemme, at formuen indbetales til et forvaltningsinstitut 17 eller at den båndlægges for ejeren på den måde, at renterne eller afkastet skal tilfalde en anden person så længe personen lever. Er det en brugsret til en ejendom, kan brugsretten tinglyses på ejendommens blad i tingbogen. 17 Se en oversigt over godkendte forvaltningsafdelinger her: fondskontor/lovstof/forvaltningsafd.aspx 10 SIND SIND 11

7 Fotos: SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Blekinge Boulevard Taastrup Tlf.: Udgivet juni 2017

Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave

Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave Arv Hvem arver dig uden testamente? Hvis man ikke har oprettet testamente, bestemmer reglerne i arveloven fordelingen af arven. Arven tilfalder således en eventuel ægtefælle

Læs mere

Arvingers råderet over arven

Arvingers råderet over arven - 1 Arvingers råderet over arven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arveloven gør det muligt at træffe visse bestemmelse om arvingers rådighed over arven, f.eks. særeje- og båndlæggelsesbestemmelser.

Læs mere

Tvangsarv. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Tvangsarv. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.13.2014-07 (20140215) Tvangsarv Tvangsarv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arveloven indeholder fortsat regler om tvangsarv til børn. Reglerne blev i 2008 lempet, så tvangsarven blev

Læs mere

Arveafkald og afgifter

Arveafkald og afgifter - 1 Arveafkald og afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ønsker man en anden arvedeling end lovens ordning, kan et arveafkald være en løsning i nogle tilfælde. Også de skatte- og afgiftsmæssige

Læs mere

Hvorfor oprette et testamente?

Hvorfor oprette et testamente? Hvorfor oprette et testamente? Advokatfirma Møderet for Højesteret KROMANN Tag stilling - før det er for sent! Hvert år modtager den danske stat store pengebeløb fra afdøde danskere, som ikke har oprettet

Læs mere

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Jura for ægtefæller Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Hvad er vigtigt at vide noget om? Valg af formueordning når man gifter sig Oprettelse af ægtepagter

Læs mere

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt.

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt. HOVEDTRÆKKENE I DEN NYE ARVELOV Ved lov nr. 515 af 6. juni 2007 blev der indført en ny arvelov, som er trådt i kraft den 1. januar 2008, og som erstatter den hidtil gældende arvelov. Loven er således i

Læs mere

Arv Gave Testamente. April 2015

Arv Gave Testamente. April 2015 Arv Gave Testamente 1 April 2015 Indholdsfortegnelse Hvem arver dig side 3 Hvordan fordeles arven side 4 Ugift samlevende side 5 Testamente side 6 7 Særeje side 8 Gave side 9 Andet side 10 Stikordsregister

Læs mere

ARV, GAVE && TESTAMENTE. en folder pjece fra RET&RÅD

ARV, GAVE && TESTAMENTE. en folder pjece fra RET&RÅD ARV, GAVE && TESTAMENTE en folder pjece fra RET&RÅD Indhold Nogle ord om denne folder 3 Testamentet 4 Hvad er et testamente? 4 Hvem kan oprette testamente? 4 Hvorfor opretter man testamente? 4 Sådan fordeles

Læs mere

Introduktion til den nye arvelov

Introduktion til den nye arvelov - 1 06.13 TC Uge 23 2007.06.09 Introduktion til den nye arvelov Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog den 1. juni 2007 en ny arvelov. Arvelovgivningen ændres kun med mange års

Læs mere

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister?

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister? Dødsfald hvad sker der, når vi mister? 1. Når vi har mistet 2. Hvem arver? 3. Valg af skifteform udlevering af boet fra skifteretten 4. Hvordan forløber bobehandlingen? 5. Hvad skal der ske med ejendelene?

Læs mere

I afsnit II - IV behandles arvelovens regler om arveadkomst. I afsnit V behandles dødsboskiftelovens

I afsnit II - IV behandles arvelovens regler om arveadkomst. I afsnit V behandles dødsboskiftelovens ARVRET OG SKIFTERET I. Indledning I tidligere kapitler har vi set, at formuerettigheder kan overdrages i følge en aftale (en kontrakt) eller i følge en kreditorforfølgning. I dette kapitel behandles arveretten,

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 INFORMATIONSMATERIALE OM ARV, GAVE OG TESTAMENTE Side 2 Indholdsfortegnelse Dødsboskifte... 3 Skifteretten... 4 Boudlæg... 4

Læs mere

Forvaltningskapitaler

Forvaltningskapitaler Forvaltningskapitaler Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Toldbodgade 33 Postboks 9019 1022

Læs mere

Formueforvaltning for børn og voksne under værgemål

Formueforvaltning for børn og voksne under værgemål - 1 Formueforvaltning for børn og voksne under værgemål Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Forvaltningen af umyndiges midler er et retsområde, som de fleste personer møder på et tidspunkt i

Læs mere

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift Når du dør hvad så? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 20.05.2016 14/06 pensionskassen for læger Side 2/8 Når du dør, udbetaler typisk et beløb til dine efterladte.

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Dødsfald. Ved Lisbeth Poulsen. Rådgivning ved død

Dødsfald. Ved Lisbeth Poulsen. Rådgivning ved død Dødsfald Ved Lisbeth Poulsen 2 Rådgivning ved død 1 3 Dødsfald Hvorledes skal boet behandles? Proklama => ikke anmeldte krav prækluderes Privat skifte Arvingerne træffer beslutningerne Hæfter for gæld

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Arv og testamente Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, andre hjerneskadede,

Læs mere

Udkast til. (Ændringer som følge af værgemålsloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Udkast til. (Ændringer som følge af værgemålsloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovafdelingen Dato: 17. november 2008 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2007-7701-0004 Dok.: SBE40543 Udkast til Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ændring af retsplejeloven og forskellige

Læs mere

Forvaltningskapitaler

Forvaltningskapitaler Forvaltningskapitaler Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Toldbodgade 33 Postboks 9019 1022

Læs mere

Bliver arven på familiens hænder

Bliver arven på familiens hænder 1 Bliver arven på familiens hænder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arveloven Arv fordeles mellem afdødes arvinger efter reglerne i arveloven og særlige bestemmelser fastsat i et eventuelt

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

1. Hvad er en værge? 2. Hvornår kan der være brug for en værge?

1. Hvad er en værge? 2. Hvornår kan der være brug for en værge? Værgemål Pjecen indeholder: 1. Hvad er en værge? 2. Hvornår kan der være brug for en værge? 3. Hvem kan få en værge? 4. Former for værgemål A. Personlige og/eller økonomiske forhold, værgemålslovens 5

Læs mere

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

Læs mere

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket DEN NYE ARVELOV EN ORIENTERING FRA PLESNER OM DEN NYE ARVELOV OKTOBER 2007 Af advokat Christian Bojsen-Møller, advokat Pernille Bigaard og advokat Jonas Per Nielsen Ny arvelov vedtaget Den 1. januar 2008

Læs mere

ARV OG TESTAMENTE HVORDAN OG HVORFOR?

ARV OG TESTAMENTE HVORDAN OG HVORFOR? ARV OG TESTAMENTE HVORDAN OG HVORFOR? Arv og testamente Hvordan og hvorfor? Alvorlig sygdom kalder på mange tanker, også om, hvad der skal ske med dine kære. Derfor kan det give ro i sindet, hvis du i

Læs mere

Bekendtgørelse af værgemålsloven

Bekendtgørelse af værgemålsloven Kapitel 1 Værgemål for børn og unge Kapitel 2 Værgemål for voksne Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 3 Behandlingen af værgemåls- og værgesager vedrørende voksne Kapitel 4 Værgens beføjelser og pligter

Læs mere

Indhold. 1. Hvad er en værge? 2. Hvornår kan der være behov for en værge? 3. Hvem kan få beskikket en værge

Indhold. 1. Hvad er en værge? 2. Hvornår kan der være behov for en værge? 3. Hvem kan få beskikket en værge Værgemål Indhold 1. Hvad er en værge 2. Hvornår kan der være behov for en værge? 3. Hvem kan få beskikket en værge? 4. Former for værgemål: 5. Hvem kan ansøge om iværksættelse af værgemål 6. Hvem træffer

Læs mere

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Standardtyper af ægtefællens retsstilling med og uden testamente samt ved oprettelse af ægtepagt om kombinationssæreje Udarbejdet af adv.fm,

Læs mere

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 16-03-2017 ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 1. Økonomi i parforhold og særeje 2. Arveregler 3. Testamente 4. Pensionsordninger og livsforsikring 5. Afgifter ÆGTESKABETS

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2010 Opgave 1 Mark og Helle blev gift i 2004 efter kort tids bekendtskab, og de oprettede ikke ægtepagt. Året efter fik de fællesbarnet Frederik. I 2006 købte Mark med

Læs mere

Testamente mellem samlevende

Testamente mellem samlevende - 1 Testamente mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter arveloven har papirløst samlevende ikke gensidig arveret. Det betyder, at hvis den længstlevende samlever skal modtage

Læs mere

Om Dansk Skoleskak...6. Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8. Hvordan kan jeg testamentere?...9

Om Dansk Skoleskak...6. Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8. Hvordan kan jeg testamentere?...9 2 Indhold Afklaring og omtanke - et smukt træk...5 Om Dansk Skoleskak...6 Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8 Hvordan kan jeg testamentere?...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente?... 10

Læs mere

Information om Begunstigelse

Information om Begunstigelse Information om Begunstigelse - Hvad siger loven? Indholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning 2. Nærmeste pårørende 3. Navngivet begunstiget 4. Ingen begunstiget 5. Begrænsninger for begunstigelse 6. Hvis

Læs mere

Pårørendefuldmagt vedrørende økonomi

Pårørendefuldmagt vedrørende økonomi Pårørendefuldmagt vedrørende økonomi Fuldmagtsgiver og fuldmægtig Undertegnede udsteder hermed fuldmagt til at handle på mine vegne i det omfang, som er beskrevet her i dokumentet og med samme virkning,

Læs mere

Gaver, arveforskud og arv

Gaver, arveforskud og arv - 1 06.13.2017-39 (20170930) Gaver, arveforskud og arv Gaver, arveforskud og arv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ikke sjældent har forældre i den tredje alder et ønske om at give børn og

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af værgemålsloven

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af værgemålsloven Anordning om ikrafttræden for Færøerne af værgemålsloven : VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt I medfør af 57 1 i lov nr. 388 af 14. juni 1995 værgemålsloven bestemmes,

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende og har børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 01-09-2017 ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 1. Økonomi i parforhold og særeje 2. Arveregler 3. Testamente 4. Pensionsordninger og livsforsikring 5. Afgifter HVAD RÅDER

Læs mere

Arv, gave & testamente Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Indhold.......................................... 2 Nogle ord om denne folder.................... 4 Arveklasserne..................................... 6 Sådan

Læs mere

Bekendtgørelse af værgemålsloven

Bekendtgørelse af værgemålsloven LBK nr 1015 af 20/08/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-7701-0005 Senere ændringer til forskriften LOV nr 434 af 08/05/2006

Læs mere

Pårørendefuldmagt vedrørende økonomi

Pårørendefuldmagt vedrørende økonomi Pårørendefuldmagt vedrørende økonomi Fuldmagtsgiver og fuldmægtig Undertegnede udsteder hermed fuldmagt til at handle på mine vegne i det omfang, som er beskrevet her i dokumentet og med samme virkning,

Læs mere

ADVOKATFIRMAET SØLGAARD & KNUDSEN

ADVOKATFIRMAET SØLGAARD & KNUDSEN Tingvej 31 8543 Hornslet Tlf. 8699 4444 Fax 8699 6644 E-mail: adv@soelgaard-knudsen.dk VÆRGEMÅL Værgemål for børn og unge: For mindreårige er indehaveren af forældemyndigheden værge. Er der fælles forældremyndighed,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013 Opgave 1 I august 2003 indgik Mads og Hjerte ægteskab efter kort tids bekendtskab. De flyttede sammen i Mads velbeliggende moderne ejerlejlighed. Der var fælleseje

Læs mere

arv og 1 arv og testamente hvis du selv vil bestemme

arv og 1 arv og testamente hvis du selv vil bestemme arv og testamente 1 arv og testamente hvis du selv vil bestemme 3 PTU FORBEDRER LIVET EFTER ULYKKEN 4 Derfor er vi glade for at komme i PTU 6 HVIS DU SELV VIL BESTEMME 6 Hvorfor skal jeg oprette et testamente?

Læs mere

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT www.dyrefondet.dk KORT FORTALT... Kort fortalt om dyrevenligt testamente af Vibeke Haslund, direktør i Dyrefondet Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte,

Læs mere

Arv, gave & testamente

Arv, gave & testamente Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde. Fra kontorer i mere end 60 byer landet over yder vi rådgivning inden for områderne Erhverv, Privat og Bolig. Ret&Råd Privat, der har udgivet denne folder, er din

Læs mere

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT OG HAR BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift og har børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS Familieog Arveret Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen 7. udgave THOMSON REUTERS Forord 5 I. Indledning 13 Kapitel 1. Introduktion 15 II. Formueforholdet mellem ægtefæller 17 Kapitel 2. Generelt

Læs mere

ANG nr 398 af 20/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 6. februar VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

ANG nr 398 af 20/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 6. februar VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: ANG nr 398 af 20/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-7701-0004 Senere ændringer til forskriften Ingen Anordning om ikrafttræden

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig med børn

Arv og begunstigelse enlig med børn ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig med børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Hvad er et uskiftet bo?

Hvad er et uskiftet bo? - 1 Hvad er et uskiftet bo? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Muligheden for uskiftet bo ved en ægtefælles dødsfald kan have væsentlig økonomisk betydning for den længstlevende. Det uskiftede

Læs mere

VIGTIGE BESLUTNINGER I EN SVÆR TID

VIGTIGE BESLUTNINGER I EN SVÆR TID VIGTIGE BESLUTNINGER I EN SVÆR TID Når et familiemedlem afgår ved døden, kan sorgen føles overvældende. Alligevel er der mange spørgsmål, man som pårørende er nødt til at forholde sig til midt i det hele.

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Sådan

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Ægtepagt 17 Arveklasserne 6 Livsforsikring og pensionsordninger 18 Gaver mellem ægtefæller 18 Gaver til børn, børnebørn, forældre

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008 Opgave nr. 1 Karin og Morten indgik i 1997 ægteskab. De havde umiddelbart forinden oprettet en formgyldig ægtepagt, hvorefter hver ægtefælles formue var fuldstændigt

Læs mere

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer EN GAVE HKH Kronprinsessen er protektor for PsykiatriFonden FOR LIVET Det er PsykiatriFondens vision, at fysisk og psykisk sygdom bliver accepteret på lige fod, og at man kan tale åbent om psykiske problemer

Læs mere

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER I. FORMUEORDNINGER MELLEM ÆGTEFÆLLER 1. Indledning Ved indgåelse af et ægteskab skabes der mellem ægtefællerne en formueordning, der regulerer dels ægtefællernes formueretlige

Læs mere

Værgemål. ud fra Region Syddanmarks erfaringer. Middelfart, den 14. juni 2012. v/ forstander Kirsten Agerskov Nielsen og jurist Trine Andersen

Værgemål. ud fra Region Syddanmarks erfaringer. Middelfart, den 14. juni 2012. v/ forstander Kirsten Agerskov Nielsen og jurist Trine Andersen Værgemål ud fra Region Syddanmarks erfaringer Middelfart, den 14. juni 2012 1 v/ forstander Kirsten Agerskov Nielsen og jurist Trine Andersen VÆRGEMÅL 1) Hvad er værgemål? 2) Typer af værgemål 3) Betingelser

Læs mere

Arv og begunstigelse gift uden børn

Arv og begunstigelse gift uden børn ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

ERNST ANDERSEN ARV OG LEGAT LÆREBOG I ARVERET JURISTFORBUNDETS FORLAG. København 196C

ERNST ANDERSEN ARV OG LEGAT LÆREBOG I ARVERET JURISTFORBUNDETS FORLAG. København 196C ERNST ANDERSEN ARV OG LEGAT LÆREBOG I ARVERET JURISTFORBUNDETS FORLAG København 196C INDHOLD Første afsnit: A rv efter loven. 1. Indledning... 5-6 2. Slægtninges arveret. 1. A rvegangsordenen... 6-14 2.

Læs mere

Når man mister en af sine kære

Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære kan det være svært at overskue alt det praktiske og juridiske, der automatisk følger med et dødsfald. Derfor har vi lavet denne oversigt til

Læs mere

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde. Fra kontorer i mere end 60 byer landet over yder vi rådgivning inden for områderne Erhverv, Privat og Bolig. Ret&Råd Privat, der har udgivet denne folder, er din

Læs mere

Værgemål. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved advokat Johan Hartmann Stæger

Værgemål. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved advokat Johan Hartmann Stæger Værgemål Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved advokat Johan Hartmann Stæger Program Hvem kan komme under værgemål? Betingelser for værgemål Typer af værgemål Hvad kan og skal værgen? Hvad

Læs mere

KØB AF FAST EJENDOM. Information til købere

KØB AF FAST EJENDOM. Information til købere KØB AF FAST EJENDOM Information til købere Kære boligkøber Når du skal købe hus eller ejerlejlighed, er du formentlig i gang med at foretage et af dit livs vigtigste investeringer. Der er mange ting at

Læs mere

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Indhold Afklaring og omtanke...5 Arv er afgørende...6 Arveloven...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? De tre arveklasser Papirløst samlevende...12

Læs mere

HAR DU MISTET EN AF DINE KÆRE?

HAR DU MISTET EN AF DINE KÆRE? HAR DU MISTET EN AF DINE KÆRE? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du kommer godt ud på den anden side. KOM GODT VIDERE Har du mistet en af dine nærmeste, vil der sikkert hurtigt melde sig en række spørgsmål:

Læs mere

Samlevertestamenter.

Samlevertestamenter. - 1 Samlevertestamenter. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med arveloven, der trådte i kraft den 1. januar 2008, blev der bl.a. vedtaget regler om de såkaldte samlevertestamenter. Jeg har

Læs mere

Om fælles testamenter

Om fælles testamenter - 1 Om fælles testamenter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Både ægtefæller og papirløst samlevende kan have behov for at oprette testamente med en anden arvedeling end foreskrevet i arveloven.

Læs mere

Kan forældre bruge penge tilhørende det umyndige barn, når pengene hidrører fra gaver fra bedsteforældrene?

Kan forældre bruge penge tilhørende det umyndige barn, når pengene hidrører fra gaver fra bedsteforældrene? - 1 Kan forældre bruge penge tilhørende det umyndige barn, når pengene hidrører fra gaver fra bedsteforældrene? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg læser med stor interesse artiklerne i

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014 Opgave 1 Hanne og Morten indgik ægteskab i 2009. De flyttede sammen i Hannes velbeliggende villa. Begge bidrog til de fælles udgifter. Hanne havde en årlig nettoindtægt

Læs mere

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER. Drachmann Arv og gave v6.indd 1

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER. Drachmann Arv og gave v6.indd 1 ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER Drachmann - 13999 - Arv og gave v6.indd 1 27/10/13 19.27 Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013 Opgave 1 Mikael og Hanne blev gift den 27. august 1991. Umiddelbart forinden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori de aftalte, at arv og gave fra

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 987 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. maj 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-792-1310

Læs mere

Arv og særeje. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Arv og særeje. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Arv og særeje Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge, d. 6. oktober 2012, blev omtalt formueordningen mellem ægtefæller, herunder de forskellige former for særeje. I det følgende

Læs mere

Pårørendefuldmagt vedrørende fast ejendom

Pårørendefuldmagt vedrørende fast ejendom Pårørendefuldmagt vedrørende fast ejendom Fuldmagtsgiver og fuldmægtig Undertegnede udsteder hermed fuldmagt til at handle på mine vegne i det omfang, som er beskrevet her i dokumentet og med samme virkning,

Læs mere

Arveloven 2008. Lov nr. 515 af 06.06.2007. Indholdsfortegnelse:

Arveloven 2008. Lov nr. 515 af 06.06.2007. Indholdsfortegnelse: Arveloven 2008 Lov nr. 515 af 06.06.2007 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Slægtninges arveret 1-8 Kapitel 2 Ægtefællens arveret 9-14 Kapitel 3 Svogerskabsarv efter en længstlevende ægtefælle 15-16 Kapitel

Læs mere

Behandling af et fransk dødsbo

Behandling af et fransk dødsbo Behandling af et fransk dødsbo Når en person er fast bosiddende i Frankrig på tidspunktet for sin død, så skal boet efter den pågældende skiftes i Frankrig efter fransk proces- og arveret uanset afdødes

Læs mere

ARV. Hvem skal have del i din arv?

ARV. Hvem skal have del i din arv? ARV Hvem skal have del i din arv? LAD DIN ARVAFGIFT SKABE GLÆDE OG UDVIKLING Hvis du inkluderer BØRNEfonden i dit testamente er du bl.a. med til at sikre: Bedre livsvilkår for børn og unge i nogle af

Læs mere

Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab

Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab To særejeformer Man kan vælge mellem to særejeformer i Danmark: Fuldstændigt særeje og Skilsmissesæreje. Ved skilsmisse og under ægteskabet er de to særejeformer

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Skal vi gifte os? KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Skal vi gifte os, når vi flytter sammen? Den overvejelse kan både yngre og ældre par stå i, når de skal til at opbygge

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010 Opgave 1 Hanne bliver i februar 2003 gift med Morten. Forinden er hun flyttet ind i Mortens villa, som han har købt i 2002. Ægtefællerne opretter en formgyldig

Læs mere

Forskellige former for særejer mellem ægtefæller

Forskellige former for særejer mellem ægtefæller - 1 Forskellige former for særejer mellem ægtefæller Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Såvel ved skilsmisse som ved dødsfald kan det have betydning, om der er etableret særeje mellem ægtefællerne.

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

n Forsvar for folkestyret og velfærden

n Forsvar for folkestyret og velfærden n Forsvar for folkestyret og velfærden Vi lever i dag i et samfund, hvor vi værdsætter begreber som demokrati, selvbestemmelse og velfærd. Det er værdier, som vi har arvet fra tidligere generationers indsats

Læs mere

Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af myndiges båndlagte arv

Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af myndiges båndlagte arv BEK nr 1443 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Civilstyrelsen, j.nr. 13-300-00002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Arveret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Irene Nørgaard Arveret 6. udgave, 1. oplag 2013 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Værgevejledning for Færøerne. - en orientering for værger

Værgevejledning for Færøerne. - en orientering for værger Værgevejledning for Færøerne - en orientering for værger Civilstyrelsen Juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn...4 2.1. Børn og unge...4 2.2. Voksne

Læs mere

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af papirløst samliv og indgåelse

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af papirløst samliv og indgåelse Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor Morten Elbrønd, Advokat Flemming Schiøler, Advokat

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015 Opgave 1 Mads og Ida blev gift i 2001. Mads havde i en årrække drevet et arkitektfirma, der ikke gik godt, og Ida var sygeplejerske. De fik sammen to børn. De købte

Læs mere

http://advokatgruppen.lu/arveret/

http://advokatgruppen.lu/arveret/ Arveret i Luxembourg http://advokatgruppen.lu/arveret/ INDHOLD IPR Ugifte Personer Ugifte Samlevende Gifte Personer Gaver Arveafgift Testamente Formaliteter IPR: Hvilket lands lov skal anvendes? Domicilprincippet:

Læs mere

Særeje efter de nye regler

Særeje efter de nye regler - 1 Særeje efter de nye regler Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i maj 2017 ny lovgivning om ægtefællers formueforhold, der træder i kraft den 1. januar 2018. Hovedelementerne

Læs mere

Boopgørelse. Her skal du være opmærksom på at vælge den rigtige dato for afslutning af boet.

Boopgørelse. Her skal du være opmærksom på at vælge den rigtige dato for afslutning af boet. Eksempel og forklaring på de felter, der af og til kan være tvivl om, når man skal udfylde en boopgørelse Sagsnr. SKS. nr. CPR nr. Afdødes cpr nr. Boopgørelse Opgørelse over aktiver og passiver vedrørende

Læs mere

Testamente. en tanke på eftertiden

Testamente. en tanke på eftertiden Testamente en tanke på eftertiden Indhold 4 5 7 10 13 13 14 Hvorfor skal man oprette et? Hvad siger arveloven? Hvor stor er boafgiften? Hvordan opretter man et? Hvis t skal ændres Hvad koster det at få

Læs mere