Notat Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR: 26 69 63 48"

Transkript

1 Notat Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR: Dato 6. juli 2015 Afdækning af økonomi til overgang fra barn til voksenområdet I forbindelse med direktionens arbejde med budgetforslag for 2016 m.fl. er Center for Børn og Familie og Center for Psykiatri og Handicap blevet bedt om at redegøre for det forventede resultat i 2015 og de budgetmæssige udfordringer i 2016 og overslagsårene. Nærværende notat er udarbejdet af ØP i samarbejde med Center for Psykiatri og Handicap og Center for Børn og Familie. Redegørelse fra Center for Psykiatri og Handicap Center for Psykiatri og Handicap har gennem de senere år set en øget tilgang af borgere med behov for støtte og heriblandt sager overgået fra børneområdet. Den økonomiske udfordring til 2016 er forventede merudgifter på 8,2 mio. kr. til et øget antal sager i overgangen fra barn til voksenområdet. I 2014 udgjorde merforbruget 3,4 mio. kr. og i indeværende år forventer centeret på nuværende tidspunkt et merforbrug på 5,1 mio. kr., hvilket er en forværring på 1,8 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april Merforbruget har udsigt til at være af blivende karakter. Det har ikke været muligt at rumme hele stigningen i aktivitet inden for centerets eget budget, på trods af de vedtagne besparelser i efteråret I årene fremover ses der behov for at tilføre budgettet midler svarende til nedenstående model for overgangssager, idet der stadig er udsigt til overgang af sager fra børneområdet. Center for Psykiatri og Handicap fik til og med budget 2015 tilført ressourcer (fra kassen) svarende til kendte dyre enkeltsager overgået fra børneområdet. Nedenfor ses den faktiske udgiftsudviklingen siden 2008 frem til 2014 i indekserede faste priser med udgangspunkt i forbruget i 2014 (2014 = 100), samt budgettet fra for det specialiserede socialområde for voksne. Der ses en markant stigende udgiftsudvikling som ligger over niveauet for budgettet fra 2015 og frem.

2 Note: DSS Voksenområdet: Funktion ; grp. 3; grp. 3 og 4. Excl. ovf. administrationsandele og refusioner. Korrigeret budget excl. ovennævnte og overført over-/underskud. I 2016 er behovet vurderet til 8,1 mio. kr. Beregningen for overslagsårene er foretaget på baggrund af en konkret vurdering af allerede kendte sager på børneområdet. Der er taget højde for den usikkerhed der er forbundet med om sagerne overgår til Center for Psykiatri og Handicap. De kendte sager er vurderet af Det koordinerende Ungeudvalg (DKUU), som har til opgave at gennemse alle sager (børn fra det 16.år) fra Center for Børn og Familie, og udstikke handleplan / retningslinjer for de sager, hvor der skal ske en overgang til fx UU, Ungeporten, Psykiatri og Handicap. DKUU har udarbejdet en totalliste over de borgere som overgår til Center for Psykiatri og Handicap. Listen udgør 64 sager, hvoraf 46 sager forventes at kunne rummes indenfor det nuværende budget. De resterende 18 sager er unge, der koster mere end kr. årligt, og som medgår i det estimerede merforbrug fra På baggrund af tidligere erfaringer har Center for Psykiatri og Handicap reduceret omkostningerne med 10 % om året i de første fire år. Derudover er der antaget en årlig besparelse på vedr. afgang af sager. Ud fra disse forudsætninger er merudgifterne beregnet til 8,2 mio. kr. i 2016 stigende til 9,8 mio. kr. i 2017, 9,2 mio. kr. i 2018 og 8,4 mio. kr. i % besparelse % besparelse % besparelse Afgange af sager Forventede merudgifter Bidrag fra Deloittes analyse af Psykiatri og handicap-området Analysen fra Deloitte bidrager ikke med forslag der kan bidrage til budgetbalancen. Det afspejles i de besparelsesforslag der er fremlagt fra Center for psykiatri og handicap, der alle er besparelser med servicemæssige konsekvenser. Nogle af forslagene har desuden en risiko for en øget negativ økonomisk konsekvens. Side 2 af 8

3 Hovedkonklusionen i Deloittes analyse er: Samlet set tegner analysen et billede af et relativt veldrevet voksensocial-område, hvor der allerede er iværksat flere relevante styrings- og besparelsestiltag. Der er tidligere foretaget analyser af området, og der er effektueret besparelsespotentialer. Det betyder samtidig, at der ikke er en række lette potentialer, der umiddelbart kan realiseres med henblik på at reducere udgifterne på området.. Analysen peger på en række tiltag, der på sigt vil kunne skabe en mere veldrevet organisation og på nogle områder reducere udgifterne. Det er imidlertid ikke muligt at angive beløb eller tidshorisont for reduktionerne, især fordi det højere udgiftsniveau er på området for længerevarende botilbud, hvor borgerne allerede er visiteret. Hovedanbefalinger Deloitte fremhæver fem anbefalinger, som de primære i deres analyse. Alle anbefalingerne følges af Center for psykiatri og handicap. Ny budgettildelingsmodel på botilbudsområdet, der understøtter borgernes forskellige støttebehov og fremtidssikrer en kommende udskiftning af beboerne Styrkelse af beskæftigelsestilbuddene så der sikres sammenhæng til STU-forløbene Etablere registrering af hvem der benytter de åbne 104-tilbud for at måle effekten Styrkelse af sagsbehandlingen i forhold til ens tilgang til udredning og handleplan, der understøtter tværgående sparring og ensartede tildelingsprincipper Styrkelse af arbejdet med at fastsætte handleplansmål, hvilket både vil komme borger til gode og vil have en afsmittende effekt via mere målrettede indsatser Anbefalingerne hviler på Deloittes sammenfatning af de fire spor i analysen: Udgifter og aktiviteter Som udgangspunkt for analysen er der foretaget en sammenligning af social- og sundhedsprofiler, og udover at Bornholms Regionskommune ligger dårligere end landsgennemsnittet, viser profilerne, at der ikke er dårligere rammevilkår, der kan forklare udgiftsforskellene i forhold til sammenlignelige kommuner. Bornholms Regionskommune ligger relativt højt i forhold til sammenlignelige kommuner med hensyn til de overordnede udgifter på området. Analysen viser, at Bornholms Regionskommune generelt har færre gennemsnitlige omkostninger per helårsmodtager, og samtidig at kommunen tildeler ydelser til en lidt mindre del af borgerne end de kommuner, der indgår i sammenligningen. Årsagen til det samlet set høje udgiftsniveau er, at kommunen med hensyn til nogle få ydelser har en markant anden tildelingspraksis og omkostningsstruktur end de kommuner, der sammenlignes med. Den primære årsag til det samlede udgiftspres er således, at der i Bornholms Regionskommune er relativt mange borgere i de dyre botilbud ( 108). Tilbudsviften Bornholms Regionskommunes samlede tilbudsvifte er kendetegnet ved, at der generelt ikke købes mange ydelser eksternt, men at kommunen i stedet bruger sine egne udførere. Dag- og botilbuddene er primært specialiseret til bestemte målgrupper, hvilket Deloitte anbefaler at bevare. Analysen har dog vist, at der er stor spredning i støttebehovene hos borgerne i tilbuddene, og Deloitte Side 3 af 8

4 anbefaler derfor, at der udarbejdes en ny budgettildelingsmodel. En sådan model skal tage højde for den enkeltes behov, hvilket også vil sikre optimal fordeling i forbindelse med udskiftning af borgere i tilbuddene. Bornholms Regionskommune har en række åbne aktivitetstilbud, som det ikke er muligt at måle effekten af, hvilket Deloitte anbefaler, at der bliver sat fokus på. Dermed vil formålene med tilbuddene blive klarere, og tilbuddene vil lettere indgå i den samlede prioritering af indsatser. Generelt anbefaler Deloitte, at der i kommunens tilbud bliver sat fokus på mål med indsatsen og opfyldelsen heraf, så indsatser, der viser sig ikke at være virkningsfulde, kan justeres eller helt lukkes. Dette skal ses i sammenhæng med øvrige anbefalinger om arbejdet med borgerens handleplansmål. Sagsbehandlingen Samlet set har Bornholms Regionskommune på en række områder en konsekvent og systematisk sagsbehandlingspraksis. De fleste sager indeholder en udredning og en opdateret handleplan, og der er generelt fulgt op i sagerne. Dette betyder, at grundlaget for en hensigtsmæssig tildelingspraksis er til stede. Analysen viser imidlertid også, at der anvendes en række forskellige redskaber til udredningen af borgerne, hvilket ikke understøtter en god og ensartet sagsoplysning. Deloitte anbefaler, at der indføres én fælles praksis for udredning, der vil hjælpe sagsbehandlerne med at inddrage alle de relevante perspektiver i udredningen. Hvad angår handleplanerne har sagsgennemgangen vist, at der er en tendens til at angive generiske formål og mål med indsatserne, hvilket vanskeliggør systematisk opfølgning på indsatserne og deres effekter. Deloitte anbefaler derfor, at der arbejdes med at udvikle opstillingen af mål med indsatserne, der både er individuelt tilpasset borgerens behov og er tilstrækkelig konkrete til at danne et godt udgangspunkt for opfølgning på, om indsatsen realiserer målene. Formålet med dette er, at der arbejdes mere målrettet med, hvornår ydelser igangsættes og afsluttes, fordi det vil sikre relevante indsatser og dermed også reducere udgifterne til uvirksomme indsatser. Samarbejde og snitflader Psykiatri og Handicap har generelt et godt samarbejde med de øvrige forvaltninger beskæftigelsesområdet, ældreområdet, børneområdet og udfører-området. Særligt er der et veludviklet og smidigt samarbejde med jobcentret, som det anbefales at intensivere, hvad angår skabelse af sammenhængende beskæftigelsestilbud i form af 103- og STU-forløb. I samarbejdet med børneområdet peger Deloitte dog på, at voksenområdet i højere grad involveres i samarbejdet om overgangen fra barn til voksen, før den unge fylder 18 år. Dette vil både medvirke til, at den unge og dens familie oplever overgangen som smidig, og sikre en bedre sammenhæng i indsatserne. Budget 2016 I forhold til de forventede merudgifter i på voksenområdet, er der tale om en andel af overgangsager fra Børn- og Familieområdet på et højt udgiftsniveau, og derfor er der fortaget en vurdering af, om merudgifterne til tilgangen af sager til Psykiatri og Handicap kan finansieres ved tilsvarende mindreudgifter i Børne og Familieområdet, som følge af nedgang i sager. Det kan endvidere oplyses at Center for Psykiatri og Handicap har udarbejdet konkrete spareforslag for 3,4 mio. kr. til det administrative sparekatalog. Side 4 af 8

5 Redegørelse fra Center for Børn og Familie Forventningerne i budgetopfølgningen pr. 30. juli 2015, er at Børn og Familie forventer et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. på den overførbare bevilling. For bevilling 11 Dagpasning forventes der samlet set balance mellem forbrug og budget i 2015 og det forventede mindreforbrug kan henføres til bevilling 12 Børn og Familier. Til trods for at centret i årets første halvdel har været udfordret og effektueret flere dyre anbringelser i forbindelse med sager med bl.a. kriminalitet af særlig farlig karakter, forventer centret på nuværende tidspunkt, at der gennem fortsat meget stram styring af såvel økonomi som indsatser, vil kunne fastholdes et resultat i 2015 på et forventet mindreforbrug på ca. 3,6 mio. kr. Sammenholdes det forventede resultat for 2015 med de kommende års budgetrammer, tillagt de besparelser på børne- og ungeområdet, som indgik i sidste års budget med virkning fra 2016, befinder det forventede resultat i 2015 sig 2,7 mio. kr. under niveauet for budgettet i 2016, jf. tabel nedenfor. Modsat befinder det forventede resultat i 2015 sig mellem 5,5 6,4 mio. kr. over budgetrammerne for Med afsæt i det nuværende udgiftsniveau samt til- og afgange af sager på børne- og ungeområdet, forventes dermed, med de nuværende budgetrammer, et væsentligt merforbrug i overslagsårene stigende til 6,4 mio. kr. årligt. Økonomioversigt bevilling Børn og Familie Oprindeligt Korr. Regnskab kr. budget Budget Forventet forbrug 2015 pr Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Udgangspunkt Tilbagerulning af indlagt besparelse I alt Note: alle tal er i 2015 p/l Nedenfor ses udgiftsudviklingen siden 2008 frem til 2014 samt budgettet fra her vist i indekserede faste priser. Som det fremgå er budgettet også nedjusteret til et lavere udgiftsniveau. Note: Børneområdet omfatter funktion Opgjort excl. ovf. administrationsandele og refusioner. Korrigeret budget excl. ovennævnte og overført over-/underskud, reguleret med tilbagerulning af besparelser 2016: - 9,6 mio >: -9,9 mio. kr. Side 5 af 8

6 Til trods for et faldende børnetal og det store fokus centret har på de forebyggende visiterede indsatser, ses ikke en reduktion i bl.a. antallet af komplicerede sager med stor tyngde. Samlet set, er der ikke et fald i tilgangen, tværtimod ses blandt andet en lille stigning i antallet af underretninger, hvilket fremgår af nedenstående tabel. Udover en stigning i antallet af underretninger, ses der også en stigende tendens i forhold til antallet af underretninger, der udmønter sig i en sag i centret. Nedenfor er afbildet til- og afgang i sager siden maj 2014 (tidspunkt for implementering af et sagsstyringssystemet DUBU i kommunen). Der er en stigning i såvel antallet af tilgåede sager, som i antallet af lukkede sager, og som det ses af tendenslinjen for netto til-/afgangen ses der samme stigning i til- og afgangen i perioden fra maj 2014 til juni Side 6 af 8

7 På baggrund af ovenstående tyder intet på at Center for Børn og Familie fremadrettet skulle have frigjort midler udover det niveau der forventes for Endvidere peger analysen af børne- og ungeområdet fra foråret 2015 på, at der ikke er mulighed for at udmønte yderligere besparelser uden at det får konsekvenser for serviceniveau og dermed indhold, lovmedholdelighed, udstrækning og timing af indsatsen overfor udsatte børn og unge. Samtidigt viser sagsauditten med Faaborg-Midtfyn kommune, at der på Bornholm er tendens til at foranstalte for lidt og for sent, med deraf følgende risiko for at den enkelte sag udvikler sig negativt. Det vurderes derfor at det ikke vil være muligt at frigøre budgetmidler til Psykiatri og Handicap uden at det vil påføre Børn og Familie et merforbrug. Usikkerhed i vurderingen En samlet vurdering af de fremadrettede udgiftsbehov, vil i særlig grad for børne- og ungeområdet været tilknyttet en væsentlig usikkerhed. I forhold til en vurdering/prognosticering af tilgangen af sager, vil der være en usikkerhed der knytter sig til omverdenen og de børn/familier som centret for nuværende ikke er i berøring med. Det er svært at forudsige antallet af nye henvendelser eller forudsige, hvilke implikationer en henvendelse vil få. Der er i omverdenen en dynamik og foranderlighed der gør, at børn der i dag ikke er en sag, kan være det i morgen. Hertil er der en mere kendt usikkerhed, der knytter sig til de eksisterende og kendte sager samt udviklingen i disse. Børn og Familie bestræber sig naturligvis på, at iværksætte virkningsfulde og bæredygtige indsatser og at målrette indsatserne, så de rammer de rigtige modtagere på den rigtige måde givet de økonomiske rammer som centret opererer under. Der vil dog i de eksisterende sager være en iboende usikkerhed. Det at sagerne er dynamiske og hele tiden bevæger sig medfører, sammen med de risici der er forbundet med en sløret årsagssammenhæng mellem effekt og indsats, at prognosticering af økonomien ved de enkelte sagsforløb, vil være behæftet med usikkerhed. Usikkerheden kan udmønte sig i såvel positiv som negativ retning. Der vil i sager kunne fremkomme et økonomisk mindrebehov i tilfælde, hvor der ses en bedre og hurtigere effekt hos det enkelte barn/familie eller mere tragisk ved fx dødsfald. På den anden side vil der også i de eksisterende sager, kunne peges på sager, hvor der pt. foranstaltes igennem forebyggende indsatser, men hvor et sammenbrud i indsatsen, vil kunne udløse merudgifter i en anden størrelsesorden end det foranstaltede. Der findes i dag sager i centret hvor et sådant sammenbrud vil kunne udløse merudgifter på mere end 2,0 mio. kr. årligt. Budget 2016 Center for Børn og Familie har udarbejdet konkrete spareforslag til budget 2016 for 6,6 mio.kr. stigende til 7,1 mio.kr. (inkl. specialbørnehavedelen). Side 7 af 8

8 Samlet konklusion I nedenstående figur ses udgiftsudviklingen på børne- og voksenområdet illustreret ved indekserede forbrugsog budgettal i faste priser (2014) med udgangspunkt i 2014 (=100). Der ses en markant faldende udgiftsudgiftsudvikling på det specialiserede socialområde for børn siden 2010, men til gengæld en stigende udgiftsudvikling på det specialiserede socialområde for voksne siden Samlet set (den blå kurve) har det været tale om stigende udgifter frem til 2012, og herefter en aftagende frem til Fra 2015 vises budgettal, som ligger under forbruget i Note: DSS Børn og voksen i faste priser indekseret med 2014 = 100. Forbrugstal for , og budgettal for I Psykiatri og Handicap er 64 sager behandlet i det koordinerende unge udvalg og heraf forventes 18 sager ikke at kunne rummes indenfor det afsatte budget. Samlet set vurderes det, at der mangler 8,2 mio. kr. i 2016 stigende til 9,8 mio. kr. i 2017, 9,2 mio. kr. i 2018 og 8,4 mio. kr. i Center for Børn og Familie ser ikke en nedgang i sagerne på trods af afgivne sager som overgår til voksenområdet, men peger på et vedvarende pres på budgettet. Direktionen vurderer at det ikke vil være muligt at frigøre varige budgetmidler til Psykiatri og Handicap uden at det vil påføre Børn og Familie et merforbrug, men at der kan frigøres 2,7 mio. kr. i 2016 med udgangspunkt i det forventede forbrug i Det er direktionens vurdering at disse budgetmidler kan medgå i finansiering af merforbruget på voksenområdet i Samlet set vil budgettet i 2016 til Center for Børn og Familie dermed skulle reduceres med 6,6 mio. kr. i konkrete spareforslag samt 2,7 mio. kr. i forventet mindreforbrug, i alt 9,3 mio. kr. i Side 8 af 8

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016.

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016. Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 270448 Brevid. 2292006 Ref. HLLA Dir. tlf. 4631 6973 hannell@roskilde.dk NOTAT: Budgetudfordring på voksensocialområdet i 2016 17. marts 2016 1. Baggrund og

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon

Læs mere

Budget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune. Analyse af voksenhandicapområdets økonomi

Budget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune. Analyse af voksenhandicapområdets økonomi Analyse af voksenhandicapområdets økonomi Baggrund for analysen Kommunerne under ét har siden 2012 oplevet stigende udgifter på det specialiserede voksenområde til trods for øget brug af effektive indsatser

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde. Pr. 31. september Forbrug juni 16. Forbrug maj 16.

Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde. Pr. 31. september Forbrug juni 16. Forbrug maj 16. Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde Pr. 31. september 2016 Hovedtal: Funktioner Korrigeret budget 16 jan. 16 febr. 16 mar. 16 april 16 maj 16 juni 16 juli 2016 august 2016 september

Læs mere

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg.

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Omprioritering af driftsbudgettet 2015-2018 Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Økonomiudvalget I 2015-priser i hele tusinder

Læs mere

Området for udsatte børn og unge i Socialforvaltningen står i de kommende år overfor følgende udfordringer, som følge af befolkningsudviklingen:

Området for udsatte børn og unge i Socialforvaltningen står i de kommende år overfor følgende udfordringer, som følge af befolkningsudviklingen: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Tværgående Økonomi BILAG 18 Demografisk pres udsatte børn og unge 2015 Baggrund Det fremgår af budgetaftale 2014, at Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt

Læs mere

Handlingsplan - Familieområdet

Handlingsplan - Familieområdet Notat Handlingsplan - Familieområdet Kommunaldirektørens område og Familieafdelingen Økonomi Ramsherred 5 5700 Svendborg 1. Status. Udvikling i sagstal og udgifter 2007 2009 Baggrunden for de iværksatte

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI SOCIALUDVALGET

BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI SOCIALUDVALGET BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI 2016 - SOCIALUDVALGET OVERORDNEDE TENDENSER SERVICEUDGIFTER Forebyggende foranstaltninger og anbringelser Børn og unge (handicap) Der er forventning om driftsmæssig mindreforbrug

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster. Sagsnr. 274223 Brevid. 2231646 NOTAT: Temaanalyse vedr. overførselsindkomster 20. november 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2017

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2017 Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 1. Kvartal 2017 Formål og indhold Formålet med at gennemføre ledelsestilsyn er, at: Sikre en lovmedholdelig og god kvalitet i sagsbehandlingen. Skabe grundlag

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet NOTAT 2. januar 2017 Journal nr. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet Sagsbehandler SUJKR Indledning og baggrund I budget 2017 blev det besluttet at der

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Afdækning af budgetbehov for førtidspensioner

Afdækning af budgetbehov for førtidspensioner Økonomi og Analyse Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2010/04253 Dato: 27-04-2010 Sag: Sagsbehandler: Afdækning af budgetbehov for førtidspensioner Thomas Christian Rafn Leder af Økonomi og analyse 1.

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-10-16 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning for bevillingsramme: Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning for bevillingsramme: Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet BØRNE- OG UNGERÅDGIVNING Dato: 15. marts 2016 Tlf. dir.: 4477 2919 E-mail: hbr@balk.dk Kontakt: Heidi Rostgaard Sagsid: 00.30.14-G01-2-16 Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning for bevillingsramme:

Læs mere

Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte

Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 18. juni 2014 Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte 1. Resume Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) har oplevet

Læs mere

Bornholms Regionskommune Analyse af det specialiserede voksensocialområde

Bornholms Regionskommune Analyse af det specialiserede voksensocialområde Bornholms Regionskommune Analyse af det specialiserede voksensocialområde Rapport April 2015 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 1. Indledning 2. Nøgletalsanalyse 3. Tilbudsviften 4. Borgernes støttebehov

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Notat. Modtager(e): BSU/ØU. Opfølgning Familieafsnittet september 2016

Notat. Modtager(e): BSU/ØU. Opfølgning Familieafsnittet september 2016 Notat Modtager(e): BSU/ØU Opfølgning Familieafsnittet 2016 Social & Familie orienterer månedligt Børne- og Skoleudvalget samt Økonomiudvalget om den faglige og økonomiske udvikling på Familieafsnittets

Læs mere

(handicap og psykiatri) til nye tider- kommissorium for projektorganisation til implementering af anbefalinger

(handicap og psykiatri) til nye tider- kommissorium for projektorganisation til implementering af anbefalinger NOTAT- MAJ 2014 Omstilling af det specialiserede voksenområde (handicap og psykiatri) til nye tider- kommissorium for projektorganisation til implementering af anbefalinger Omstilling af det specialiserede

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Notat Dato: 24. august 2006

Notat Dato: 24. august 2006 VIBORG STORKOMMUNE Notat Dato: 24. august 2006 Journalnr.: 2006/18442 Sagsbehandler: LMR/HL Demografisk udvikling på ældreområdet 2006-2021 med særlig fokus på perioden 2006-2010. Indledning Dette notat

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

NOTAT. Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / Jobcenter Ringsted. August 2008

NOTAT. Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / Jobcenter Ringsted. August 2008 1 NOTAT Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / 2008 Jobcenter Ringsted August 2008 2 Der har i det seneste halve år været en dramatisk stigning i antallet af sygemeldte borgere i Ringsted Kommune.

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (pr. 30. april 2015)

Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (pr. 30. april 2015) a. Opdatering af nøgletal smål 2015 Analysens afsnit med nøgletal/benchmarking er ajourført med R2014. Fremlægges for Børne- og Skoleudvalget 2. juni 2015 1. Arbejdet med konkrete anbefalinger på baggrund

Læs mere

NOTAT. Demografiregulering med ny model

NOTAT. Demografiregulering med ny model NOTAT Demografiregulering med ny model Sagsnr.: 14/27110 Dokumentnr.: 5341/15 Da den nuværende befolkningsprognose for Vordingborg Kommune peger på væsentlige demografiske ændringer i alle aldersgrupper,

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12 Bilag 3 Lov- og cirkulæreprogrammet ekskl. budgetgaranti samt aktivitetsbestemtmedfinansiering 20. juli 2012 Sagsbehandler: ASH Dok.nr.: 2012/0062713-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen På baggrund

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Årlig tilsynsredegørelse for politikområdet Udviklingshæmning, fysisk handicap og senhjerneskade

Årlig tilsynsredegørelse for politikområdet Udviklingshæmning, fysisk handicap og senhjerneskade Årlig tilsynsredegørelse for politikområdet Udviklingshæmning, fysisk handicap og senhjerneskade Esbjerg Kommune, februar 2011 Indhold Konklusion og sammenfatning... 2 Opsamling på fokusområderne... 3

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Analyse af børne- og ungeområdet i forlængelse af

Borgerpanelundersøgelse. Analyse af børne- og ungeområdet i forlængelse af Borgerpanelundersøgelse Analyse af børne- og ungeområdet i forlængelse af Frivillighed budget 2015 2 Januar Fokus på 2015 en tidlig indsats over for udsatte børn og unge med henblik på at minimere udgifterne

Læs mere

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Rebild Kommune Opsamling Deloitte Consulting 4. november 2013 Indhold 1. Grundlag 2. Konklusioner 3. Anbefalinger 4. Øvrige perspektiver - 2 - 1. Grundlaget Ledelsestilsyn

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 følger tendensen fra tidligere opfølgninger i 2014. Der er et for det specialiserede socialområde samlet set (børn og voksne) forventning

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose 2014 Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Allerød Kommune NOTAT. Benchmarking på det sociale område

Allerød Kommune NOTAT. Benchmarking på det sociale område NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Benchmarking på det sociale område I budgetforliget for 2014 2017 indgår, at der skal gennemføres en analyse i form af en benchmarking

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune CVR-nr. 11 25 99 79 Revisionrapport nr. 29 af 15. juni 2017 Økonomistyring på Servicelovens 107 og 108 Forvaltningsrevision 2016 Indhold 1 Indledning 2 1.1 Formål 2 2 Konklusion 2 3 Baggrund 3 3.1 Arbejdshandlinger

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Myndighedsafdelingen / HS 29. april 2014 Emnesag 08/14891 Dokument nr. 59312-14 STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Baggrund Der blev i efteråret 2013 konstateret en betydelig stigning

Læs mere

Egedal Kommune Center for Administrativ Service

Egedal Kommune Center for Administrativ Service Bilag 2 Notat om budgetopfølgning Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2016 udgifter Grafen ovenfor viser det aggregerede periodiserede drifts-udgiftsbudget for kommunen, sammenholdt med

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 14. oktober 215 Notat Tlf. dir.: 4477 3288 E-mail: slo@balk.dk Kontakt: Susanne Lorentsen Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 5.56 Sundhed- og Forebyggelse

Læs mere

Orientering om Status på Servicelovens Voksenbestemmelser

Orientering om Status på Servicelovens Voksenbestemmelser Punkt 7. Orientering om Status på Servicelovens Voksenbestemmelser 217-45128 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering at sagsbeskrivelsen udgør status

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

Aftale for Team Myndighed

Aftale for Team Myndighed Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift

Læs mere

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr. Sagsnr. 274223 Brevid. 2242773 NOTAT: Temaanalyse på ældre- og træningsområdet 11. december 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE AF BØRNEOMRÅDET FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER DRAGØR KOMMUNE APRIL 2018

ØKONOMISK ANALYSE AF BØRNEOMRÅDET FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER DRAGØR KOMMUNE APRIL 2018 ØKONOMISK ANALYSE AF BØRNEOMRÅDET FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER DRAGØR KOMMUNE APRIL 2018 Indhold Baggrund...3 Formål...4 Budget og forbrug på Børneområdet 2013 til 2018...5 Benchmarking...6 Sagsgennemgang...9

Læs mere

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation God ledelsesinformation skal sikre en bedre styring og udvikling af området, og det er derfor nødvendigt indledningsvist at overveje, hvilken

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Udvidelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Alle udvalg

Udvidelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Alle udvalg Bornholms Regionskommune ADMINISTRATIVE UDVIDELSESFORSLAG BUDGET 2016-2019 Udvidelser (1.000 kr. ) Alle udvalg 13.410 17.723 17.701 16.967 BSU-60 Nedsættelse af lærernes gns. undervisningstid fra skoleåret

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august initiativer i Velfærdsrådgivningen

Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august initiativer i Velfærdsrådgivningen Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august 2016. Task force anbefalinger Politik og strategi Fastsætter konkrete målsætninger for voksenhandicapområdet. Tilretter de nævnte styringsdokumenter i forhold

Læs mere

Baseline Fælles indsats

Baseline Fælles indsats Baseline Fælles indsats Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Vision, formål og mål...3 Underretninger...4 Resultatmål: Kurven for underretninger flytter sig så der kommer flere underretninger

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0 BEMÆRKNINGER TIL BØRN OG FAMILIE Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Familie 5.07 Refusion fra den centrale refusionsordning 650 5.21 Forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr.

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet, Skole og Familie samt Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram,

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen.

Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen. Center for Økonomi og Personale Budget og Styring Møllevænget 1 3730 Nexø Notat Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale 13. april 2016 Demografikorrektion til budget 2017 og overslagsårene

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

Notat om det specialiserede Børne- og ungeområde

Notat om det specialiserede Børne- og ungeområde Notat om det specialiserede Børne- og ungeområde Børn- og Familie De budgetforudsætninger, som blev lagt til grund ved budgetlægningen af budget 2017 i sommeren 2016, har vist sig ikke at hold stik. Udgifterne

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Notat. Tidlig risikovurdering på budget 2011 Notat til Økonomiudvalget. Sammenfatning og indledning

Notat. Tidlig risikovurdering på budget 2011 Notat til Økonomiudvalget. Sammenfatning og indledning Notat Tidlig risikovurdering på budget 2011 Notat til Økonomiudvalget 8. marts 2011 Sags id: 11/3166 Kontaktperson: mbmoe/eddyd E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Sammenfatning og indledning

Læs mere

Omstillingskatalog Budget Beskæftigelsesudvalget. Høringsversion

Omstillingskatalog Budget Beskæftigelsesudvalget. Høringsversion Omstillingskatalog Budget 2017 Beskæftigelsesudvalget Høringsversion Omstillingsforslag Nr. Forslag (1.000 kr.) Beskæftigelsesudvalget 0-1.700-4.100-6.500 P5: Arbejdsmarkedsområdet 0-1.700-4.100-6.500

Læs mere

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012.

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012. 3. Budgetkontrol 2012 Senest ajourført den 9. november 2012, Sagsident: 12/32620, lb.nr. 516493. Sagsbehandler.: Per Juhl Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik 3. budgetkontrol 2012. Side 1 af 6 1.

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 13 Økonomirapportering pr. 31. maj 2008 639533 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31.

Læs mere