Bent Kemplar Partner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner"

Transkript

1 Bent Kemplar Partner

2 W&I-FORSIKRINGER: AFDÆK RISICI VED VIRKSOMHEDSSALG Ethvert virksomhedssalg kan være forbundet med garantirisici og manglende fleksibilitet i forhold til rådighed over købesummen efter afsluttet handel. Warranty & Indemnity-forsikringer giver dig større fleksibilitet, og sikrer din virksomheds værdier under en virksomhedsoverdragelse, og da forsikringspræmierne samtidig er faldet væsentligt, er Warranty & Indemnity-forsikringer et alternativ, der er værd at holde øje med. Bent Kemplar Partner Mobil: Direkte: Maj 2015 W&I-forsikringer har været tilgængelige i en årrække, men er først nu for alvor ved at vinde indpas i Danmark. Tidligere var disse forsikringer meget dyre, hvilket medførte, at de ikke var reelle alternativer, medmindre de blev anvendt til at løse konkrete deal-breakers. Efter prisniveaet er faldet væsentligt og forsikringerne følgelig er blevet konkurrencedygtige i forhold til andre alternativer er udbredelsen af W&I-forsikringer steget støt, og særligt i løbet af de sidste par år er der kommet øget fokus på dette alternativ. Samtidig har vi set en udvikling, hvor forsikringsselskaberne i højere grad har tilpasset deres processer, så de ikke længere forsinker et virksomhedssalg. Derfor er W&I-forsikringer inden for virksomhedssalg blevet et mere attraktivt redskab, som også danske virksomheder bør være opmærksomme på. W&I-forsikringer (Warranty & Indemnity-forsikringer) dækker det økonomiske tab, en virksomhed kan lide, hvis de garantier, der er blevet givet under køb eller salg af en virksomhed, viser sig at være ukorrekte. Forsikringsproduktet kan tegnes af både sælger og køber. JERES PRIMÆRE FORDELE Kromann Reumert anbefaler, at I grundigt undersøger, om W&I-forsikringen er relevant for jer. Forsikringen kan give en række fordele i forskellige situationer, bl.a.: 1. Opnå hurtigere overførsel af købssum En W&I-forsikring kan bl.a. medvirke til, at behovet for at beholde en del af købesummen på en spærret konto i en bank (escrow) reduceres eller helt bortfalder. Dette vil bl.a. have interesse for en kapitalfond, der derved får mulighed for at udlodde den fulde købesum hurtigere til sine investorer. 2. Fuld rådighed over købssummen Reducering/bortfald af escrow er også relevant at overveje for virksomhedsejere i forbindelse med frasalg af virksomhed til ny ejer. Således vil sælgeren få fuld rådighed over købesummen, hvor en deponeringsløsning normalt vil have meget strenge betingelser for, hvad der kan investeres i. Hvis det alene er muligt at placere de deponerede midler på en indlånskonto, vil det nuværende lave renteniveau medføre, at alternative investeringer eventuelt vil kunne finansiere forsikringspræmien. 1/5

3 3. Fortsat samarbejde imellem sælger og køber W&I-forsikringer kan være relevante i situationer, hvor sælger forbliver i den daglige ledelse. Dette vil normalt betyde, at den nye majoritetsaktionær vil være tilbageholdende med at gøre krav gældende, eller at sådanne krav vil påvirke relationen mellem majoritetsaktionæren og sælger. En W&I-forsikring fjerner modsætningsforholdet mellem den daglige ledelse (og sælger) og den nye majoritetsaktionær (og køber). POTENTIALE FOR STORE BESPARELSER W&I-forsikring kan udtages for både små og større transaktioner. Der må dog regnes med en præmie på min. EUR , hvilket kræver, at forsikringen og dermed transaktionen skal have en vis størrelse. Normalt skal forsikringssummen udgøre mellem 10 og 50% af enterprise value (dvs. virksomhedens pris opgjort på gældfri basis). Derudover skal der være en form for selvrisiko (kaldet excess) typisk opgjort til 1% af enterprise value, men den kan dog reduceres til 0,5% ved større transaktioner. Inden for disse rammer vil forsikringspræmien ligge i intervallet ca. 1-2,5% af det forsikrede beløb. Foruden selvrisikoen er der andre faktorer, der har betydning for prisfastsættelsen bl.a. udformningen af garantierne, lov og værneting, industri/sektor, geografiske risici samt parterne og deres rådgivere. Amerikanske transaktioner er normalt væsentligt dyrere at forsikre end europæiske, og de kræver derudover normalt også en højere selvrisiko. Da forsikringsselskabet ikke vil forsikre kendte risici, er det af betydning for prisfastsættelsen, hvor struktureret en proces der er gennemført. Det vil således blive vurderet, hvor grundig sælger har været i opsætning af datarum, og omfanget af tid og ressourcer som køber har brugt på due diligence. Ved en god tilrettelæggelse af processen vil præmien oftest ligge i den nederste del af intervallet for danske virksomheder uden væsentlige sektorbestemte eller geografiske risici. Man kan illustrere anvendelse af en W&I-forsikring med følgende eksempel, der tager udgangspunkt i en transaktionssum (enterprise value) på kr. 500 mio., og med en rentebærende gæld på kr. 100 mio.: Køber kræver, at der stilles garanti på 25% (svarende til kr. 125 mio.). Som sikkerhed etableres en deponeringskonto i et pengeinstitut eller der udtages en forsikring. Deponeringen vil blive delvist frigivet (med 50%) efter 2 år, når de almindelige garantier bortfalder, og efter 5 år, når de fundamentale garantier og skattegarantierne bortfalder. 2/5

4 Forsikringspræmien (inkl. omkostninger til mægler mv.) vil udgøre ca. kr. 1,9 mio. Hvis man tænker sig, at sælger i stedet for at deponere en del af købesummen på en uforrentet indlånskonto kan opnå et gennemsnitligt afkast på 2%, vil det indebære en besparelse for sælger på kr. 6,5 mio. over perioden, hvis sælger betaler hele forsikringspræmien. For kapitalfonde, der typisk måles på performance ud over et minimumsafkast til deres investorer på 8%, vil nutidsværdien af købesummen være endnu højere ved anvendelse af W&I-forsikring end ved etablering af en escrow. HVAD W&I-FORSIKRINGER DÆKKER OG IKKE DÆKKER Som andre forsikringsprodukter kan W&I-forsikringer anvendes til at fjerne risici, men ikke alle risici. Hvis der i forbindelse med købers due diligence-undersøgelser dukker forhold op, som køber ikke ønsker at tage risikoen for, og som kræver en særlig indeståelse fra sælger (specific indemnity), vil en almindelig W&I-forsikring ikke kunne dække dette forhold. W&I-forsikringer dækker således som udgangspunkt de almindelige garantier for ukendte forhold, som en virksomhedssælger afgiver over for en køber i overdragelsesaftalen. Den viden, som forsikringstager har, vil derfor ikke kunne forsikres. Dette har bl.a. betydning for eventuelle forhold, der opstår mellem underskrivelse af overdragelsesaftalen og gennemførelse heraf (closing), i det omfang garantierne gentages på closing. Der vil endvidere ikke være forsikringsdækning for svigagtige forhold fra forsikringstagers side. Hvis der udtages en såkaldt køber-forsikring, vil denne dog kunne forsikre mod sælgers svigagtige forhold eksempelvis hvis sælger mod bedre vidende har tilbageholdt relevante oplysninger. Blandt andet af den årsag udtages langt størstedelen af W&I-forsikringer som køber-forsikringer (uanset om det er sælger eller køber, der initierer processen hos forsikringsselskabet). Ved sælgers svigagtige forhold vil forsikringsselskabet have mulighed for at gøre regreskrav gældende mod sælger, men ikke i andre tilfælde af garantibrud. Forsikringsselskaberne vil normalt være tilbageholdende med at dække rene transfer pricing-garantier, mens almindelige skattegarantier typisk vil være omfattet. Fremadrettede garantier, såsom at budgettet for det kommende år kan realiseres, kan ikke forsikres. Det samme gælder købesumsreguleringer. 3/5

5 PROCESSEN MED AT UDTAGE W&I-FORSIKRING Hvis en virksomhed som led i en salgsproces ønsker at anvende en W&I-forsikring, er det vigtigt at tilrettelægge processen og aftaledokumentationen på en sådan måde, at den bedst muligt egner sig til at udtage forsikringen. Det optimale vil i alle tilfælde være, at det ansvar der er under overdragelsesaftalen fuldt ud er afdækket under W&I-forsikringen. Ellers vil der kunne være forhold, hvor sælger fortsat har ansvar, og hvor køber måske ikke har den sikkerhed for sit garantikrav, som ellers forventet. Af samme grund kan det ikke anbefales at udskyde udtagelse af forsikringsdækning til efter indgåelse af overdragelsesaftale, da risikoen for utilsigtede huller i forsikringsdækningen her vil være større. Det er blevet væsentligt mere fleksibelt at tegne W&I-forsikringer end tidligere, men der skal fortsat afsættes tid til dette, ligesom processen skal medregnes i selve transaktionsprocessen. Fra første kontakt til forsikringsmægler til den endelige forsikring foreligger, går der omkring 3-4 uger. Det kan dog ske hurtigere, hvis transaktionen kræver det. Forsikringsmægleren kan udover bistand til indhentelse af forsikringstilbud mv. også være behjælpelig med tilpasning af garantier, så der lettere opnås forsikringsdækning. Forsikringsmægleren vil i første omgang indhente ikke-bindende indikationer fra forsikringsselskaberne på, hvorledes de vil tilbyde at forsikre garantierne, herunder hvilke garantier der kun delvist kan forsikres, samt anslåede præmier. Efter en vurdering af disse informationer vil man vælge et eller flere forsikringsselskaber at arbejde videre med. Ved større W&I-forsikringer kan det være nødvendigt at vælge flere forsikringsselskaber for at opnå den fornødne dækning. Forsikringsselskabet vil gennemføre en due diligence, dels i forhold til transaktionen, dels i forhold til processen som sådan. I den forbindelse vil forsikringsselskabet antage en ekstern advokat til at bistå sig. Sideløbende med at forsikringsselskabet gennemfører sin due diligence, vil forsikringspolicen blive forhandlet. Selve policen skal i videst muligt omfang lægge sig op ad sælgers garantier, hvorfor forhandling af policen oftest også indeholder drøftelser og tilretning af garantikatalog. Hvis det er sælger, der har initieret processen, men forsikringen skal udtages af køber (hvor sælger eventuelt betaler en del af eller hele forsikringspræmien), vil forsikringsmægleren overgå til at rådgive køber, når den endelige køber er fundet. Ved køberforsikringer vil forsikringsselskabet endvidere gennemgå de due diligence-rapporter, som køber har fået udarbejdet. Inden forsikringsselskabet bekræfter at ville tegne forsikringen gennemføres et telefonmøde med deal-teamet hos forsikringstageren, dvs. både beslutningstagere hos forsikringstageren og dennes rådgivere (advokater, revisorer mv.). Selve forsikringen udtages først på tidspunktet for gennemførelse af transaktionen (closing). Forud for closing afholdes et telefonmøde til bekræftelse af, at der ikke foreligger brud på garantierne, hvorefter forsikringen udtages og præmien forfalder til betaling. Såfremt closing ikke gennemføres, skal forsikringspræmien ikke betales, men dog typisk et aftalt beløb til omkostningsdækning for forsikringsselskabets bistand. 4/5

6 HVAD KAN OG BØR I SOM VIRKSOMHED GØRE NU? Kromann Reumert forventer at se en kraftigt stigende anvendelse af W&I-forsikringer i de kommende år, både i forbindelse med strukturerede salgsprocesser og i forbindelse med mere klassiske generationsskifter. Selv om W&I-forsikringer er blevet mere almindelige i Danmark, er udbredelsen dog væsentligt mindre end i de andre nordiske lande for ikke at tale om resten af Europa eller USA. Dette vil ændre sig. Hertil kommer, at vi ser en mere strategisk anvendelse af W&I-forsikringer i strukturerede auktionsprocesser, både fra sælgerside for at sikre et clean exit, og fra potentielle købere, der derved kan tilbyde sælger en mere fordelagtig transaktion - og eventuelt reducere behovet for lange og indgående forhandlinger af garantier. Som virksomhed bør I derfor nøje overveje følgende: Står I over for en M&A-proces af en vis størrelse, hvor I ønsker bedst mulig sikring af jeres virksomheds værdier? Har I behov for at kunne udlodde den fulde købesum hurtigere til jeres investorer? Hvor vigtigt er det for jer, at I ikke har noget garantiansvar efter gennemførelse af et salg? Vil fuld rådighed over købesummen eventuelt kunne finansiere forsikringspræmien? Vil der efter virksomhedsoverdragelsen fortsat være samarbejde mellem sælger og køber? Vil anvendelse af W&I-forsikringer evt. kunne give jer en konkurrencemæssig fordel i forhold til andre potentielle bydere? KROMANN REUMERTS RÅDGIVNING Kromann Reumert har omfattende erfaring med W&I-forsikringer og kan rådgive jer om, hvorvidt W&I-forsikringer vil kunne anvendes i jeres situation, ligesom vi kan hjælpe med at strukturere processerne, så der opnås den bedst mulige dækning til den lavest mulige pris. Bent Kemplar Partner 5/5

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM WILLIS MEGET MERE END FORSIKRINGER MANGLEDE EN KLAUSUL Willis fik en henvendelse fra et medlem, som ikke var forsikret gennem Arbejdsgivernes forsikringsaftale. Virksomheden

Læs mere

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden SALGSMODNING Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden Ved Partner i Advizer Søren Nørbjerg og Professor ved CBS Thomas Plenborg 485_Salgsmodning.indd 1 01-05-2009 14:02:06 Salgsmodning

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Hvordan bliver virksomheden solgt?

Hvordan bliver virksomheden solgt? Hvordan bliver virksomheden solgt? Forord Lucas & Partnere har mange års erfaring som virksomhedsmægler med køb og salg af virksomheder. Denne håndbog er et sammendrag af disse praktiske erfaringer. Håndbogen

Læs mere

Købesumsfastsættelse. i private virksomhedsoverdragelser fra et praktisk perspektiv

Købesumsfastsættelse. i private virksomhedsoverdragelser fra et praktisk perspektiv Købesumsfastsættelse i private virksomhedsoverdragelser fra et praktisk perspektiv Af advokatfuldmægtig David Hejgaard og advokat Søren Munk Hansen, Plesner. Et af de væsentligste forhandlingspunkter mellem

Læs mere

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed 1 Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Dette katalog er udviklet som en del af projekt

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

statsautoriserede revisorer 2-2011

statsautoriserede revisorer 2-2011 statsautoriserede revisorer 2-2011 Moms ved salg af byggegrunde fra 2011 2 Ændringer i konkursloven. Nye regler om rekonstruktion og afskaffelse af betalingsstandsning 3 Hvorfor skal man oprette testamente?

Læs mere

Gør virksomheden klar til Outsourcing

Gør virksomheden klar til Outsourcing Gør virksomheden klar til Outsourcing Outsourcing dækker over uddelegering af arbejdsopgaver til andre virksomheder, så du selv kan koncentrere dig om din kerneforretning. Med outsourcing siger man i samme

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning:... 4 3 Problemafsnit... 5 3.1 Problemformulering:... 5 3.2 Afgrænsning:... 5 3.3 Metode:... 6 4 Pension... 6 4.1 Livsløbsfaser:... 7 4.1.1 Behov i de forskellige livsløbsfaser:...

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser Alt om andelsboliger Landsdækkende serviceydelser 2 Forord Aldrig har du som andelshaver kunnet få så meget på et sted. Andelsboligforeningsområdet undergår for tiden en rivende udvikling og det stiller

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådet Maj 2007 ISBN 87-7985-046-4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

VIL DU SÆLGE DIN VIRKSOMHED SOM ET HÅNDVÆRKERTILBUD ELLER NYINSTANDSAT?

VIL DU SÆLGE DIN VIRKSOMHED SOM ET HÅNDVÆRKERTILBUD ELLER NYINSTANDSAT? VIL DU SÆLGE DIN VIRKSOMHED SOM ET HÅNDVÆRKERTILBUD ELLER NYINSTANDSAT? Vi er ikke i tvivl om, at vores hus skal være i en ordentlig stand for at opnå den bedste salgspris. Afhængig af hvem man er som

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING UVILDIGHED KAN IKKE GRADBØJES I Willis bliver vi som markedsleder ind i mellem mødt med indvendinger mod vores rolle som forsikringsmægler og vores forretningsmodel generelt.

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Betænkning fra et udvalg under Justitsministeriet BETÆNKNING NR. 1276 KØBENHAVN 1994 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice

Læs mere

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED Køb en virksomhed et inspirationshæfte til dig, der overvejer at købe en virksomhed Hæftet er udviklet som en del af

Læs mere

Tema. Finansiering af svinestalde

Tema. Finansiering af svinestalde Finansiering af svinestalde Der findes ikke en let måde at finansiere landbrug på i dag. > > Jan Terkelsen, Sønderjysk Landboforening Långiverne stiller øgede krav og det er blevet svært at skaffe finansiering

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Bedømmelsesforeningens vedtægter

Bedømmelsesforeningens vedtægter Bedømmelsesforeningens vedtægter Journal nr. 2:8032-40/Fødevarer/finans, che Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Bedømmelsesforeningens medlemmer, der primært består af livs- og pensionsforsikringsselskaber,

Læs mere

40 Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre

40 Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre 40 Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre Af Alexander Kielland og Morten

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere