FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser"

Transkript

1 FAI-FORSIKRING Erhvervsansvar- og Produktansvarsforsikring Forhandler-Værkstedsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring, filial af If Skadeförsäkring AB (publ), Sverige Postnummer: 2650 Hvidovre CVR-nr: Telefon: Svensk reg. nr (Finansinspektionen): Telefax:

2

3 Erhvervs- og produktansvarsforsikring Almindelige betingelser nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler med senere ændringer, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. Dækning efter de almindelige forsikringsbetingelser ydes iøvrigt i overensstemmelse med den af Dansk forening for skadeforsikring udarbejdede kommentar hertil. 1. De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. 2. Erhvervsansvar Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade tilføjet personer eller ting under udøvelse af den i policen nævnte virksomhed samt erstatningsansvar, der pålægges sikrede som ejer eller bruger af bygning eller grundareal, der benyttes ved virksomhedens drift. 2. Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting a. tilhørende forsikringstageren, b. som sikrede har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse befordring eller af anden grund har i varetægt eller har sat sig i besiddelse af, c. som sikrede har påtaget sig at klargøre, installere, reparere, montere eller på anden måde bearbejde eller behandle, såfremt skaden sker under hvervets udførelse, d. forårsaget ved, at produkter eller ydelser udebliver, ikke kommer rettidigt frem, eller ikke præsteres rettidigt, e. forårsaget ved den sikredes udførelse af jordarbejder, herunder jordboring og jordgrubning, nedramning og optrækning af spunsvægge eller andet, nedbrydnings-arbejde, grundvandssænkning og andre grundvands-reguleringer, f. forårsaget ved den sikredes brug af sprængstoffer, g. forårsaget ved arbejder på bygning eller grundareal, der benyttes ved virksomhedens drift, i form af - byggearbejder (nybygning, ombygning, tilbygning m.v.), hvad enten de udføres af sikrede eller andre. - jord- vand- eller nedbrydningsarbejder m.v. som nævnt i litra e og sådanne arbejder udført af andre end sikrede, h. forsikringen dækker ikke ansvar for personskade som følge af påvirkninger af asbest fra produktion, behandling og salg af asbestholdige produkter. 3. Forsikringen dækker kun ansvar for forurening af eller igennem luft, jord eller vand fra den sikredes virksomhed, fra virksomhedens affaldsdepoter eller dens bortskaffelse af spild-, overskuds- eller affaldsprodukter samt derved forvoldt skade på person eller ting, såfremt skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld og ikke er en følge af, at sikrede forsætlig eller groft uagtsomt har overtrådt de til enhver tid gældende offentlige forskrifter, og i øvrigt kun med den herfor i policen særskilt angivne dækningssum. Omfattes den forsikrede virksomhed af den i henhold til miljøloven til enhver tid udarbejdede oversigt over»særlige forurenende virksomheder«er dækning efter denne bestemmelse betinget af, at policen bærer speciel påtegning herom. Skade på kloak, rørledninger, rensningsanlæg eller tilsvarende, som følge af udledning gennem eller til disse anses for en forureningsskade og dækkes kun med de i nærværende stk. angivne begrænsninger. 4. Forsikringen dækker ikke ansvar for formuetab, medmindre dette er en følge af en af forsikringen dækket person- eller tingskade. 5. Forsikringen dækker ikke bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det offentlige eller private, herunder»punitive damages«. 3. Produktansvar Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade på person eller ting forvoldt af sikredes produkter eller ydelser, efter at de er bragt i omsætning eller præsteret. Dækning er betinget af, at skaden er forvoldt under udøvelse af den i policen nævnte virksomhed og af produkter eller ydelser, som er angivet i policen. 2. Forsikringen dækker ikke ansvar for: a. skade på selve produktet eller ydelsen, b. skade eller tab forårsaget af produkter eller ydelser, som benyttes ved driften af luftfartøj, og som er medvirkende årsag enten til haveri af luftfartøj eller til fremkaldelse af fare herfor, c. skade eller tab forårsaget af produkter eller ydelser, som benyttes til «offshore«-installationer, og som er medvirkende årsag enten til haveri af sådan installation eller til fremkaldelse af fare herfor, d. skade på ting tilhørende forsikringstageren, e skade på ting, som sikrede har i sin varetægt m.v. som anført i 2 stk. 2, litra b, f. skade på ting, som sikrede har påtaget sig at klargøre, installere, reparere, montere eller på anden måde bearbejde eller behandle, hvad enten skaden sker under hvervets udførelse, eller skaden sker efter hvervets udførelse som følge af dette, g. skade på ting forårsaget af sikredes jord-, vand- eller nedbrydningsarbejder m.v. som anført i 2, stk. 2, litra e, h. skade på ting forårsaget af sikredes brug af sprængstoffer, i. personskade forvoldt af asbest i asbestholdige produkter, 3. Forsikringen dækker ikke ansvar for formuetab, som ikke er en følge af en af forsikringen dækket personeller tingskade. Forsikringen dækker heller ikke følgende formuetab, selv om de er en følge af en af forsikringen dækket person- eller tingskade: a. tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genfremstille, omlevere, omgøre, reparere, tilintetgøre, bortfjerne eller træffe tilsvarende foranstaltninger med hensyn til defekte produkter eller ydelser, b. driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab, jf. dog 5, stk. 3, c. bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det

4 offentlige eller private, herunder»punitive damages«, 4. Forsikringen dækker ikke sikredes ansvar for skade på ting, herunder bygninger, a. som sikredes produkt eller ydelse er gjort til en del af, er opblandet eller indarbejdet i, sammenføjet med, benyttet til emballering af eller på anden måde forbundet med, b. som sikredes produkt eller ydelse er oparbejdet til, benyttet til oparbejdelse af, eller foder for, c. som sikredes produkt eller ydelse benyttes til fremstilling, bearbejdning eller anden form for behandling af. 4. Afværgelse af skade Forsikringen dækker ikke skade, hvis indtræden sikrede forsætligt eller groft uagtsomt har undladet at afværge. 2. Opstår der en umiddelbar fare for, at en skade omfattet af forsikringen vil indtræde, dækker forsikringen med den i policen herfor særskilt angivne dækningssum de udgifter og tab, som er forbundet med foretagelse af de til farens afværgelse nødvendige foranstaltninger, hvad enten vedkommende foranstaltning træffes af sikrede eller af en tredjemand, over for hvem sikrede er ansvarlig. 3. For så vidt angår afværgelse af fare for indtræden af en af forsikringens 3 omfattet skade, dækker forsikringen dog ikke udgifter eller tab forbundet med foretagelse af foranstaltninger, som nævnt i 3, stk. 3, litra a, selv om de foretages med henblik på afværgelse af fare. Det samme gælder udgifter eller tab, som er forbundet med en undersøgelse af, om et produkt eller en ydelse er defekt, eller om der foreligger fare som anført i nærværende paragrafs stk. 2, eller som er en følge af, at et defekt produkt eller en defekt ydelse ikke kan anvendes. 5. Aftaler om ansvar og erstatning Forsikringen dækker ikke ansvar, som følge af et tilsagn fra sikrede om en anden erstatningsydelse eller om et videregående ansvar end, hvad der følger af almindelige erstatningsregler. Findes tilsagnet i forsikringstagerens almindelige salgs- og leveringsbetingelser, og har selskabet godkendt tilsagnet, er et i dette begrundet ansvar for en af forsikringen i øvrigt omfattet skade dog dækket. 2. Har forsikringstageren ved aftale fraskrevet sig ret til erstatning, dækker forsikringen ikke, i det omfang selskabets regresret herved begrænses, medmindre a. fraskrivelsen findes i forsikringstagerens almindelige indkøbsbetingelser, og selskabet har godkendt fraskrivelsen, b. fraskrivelsen findes i de af forsikringstagerens leverandør anvendte salgs- og leveringsbetingelser, og disses indhold og anvendelse er i overensstemmelse med, hvad der er sædvanligt i et forhold, som det foreliggende. 3. Har forsikringstager i sine almindelige salgs- og leveringsbetingelser fraskrevet sig ansvar for formuetab omfattet af 3, stk. 3, litra b, og har selskabet godkendt denne fraskrivelse, dækker forsikringen sådant tab, der følger af en af 3, stk. 1, dækket person- eller tingskade, såfremt sikrede uanset fraskrivelsen, er ansvarlig herfor. 6. Geografisk dækningsområde Forsikringen dækker skade, som er sket inden for det i policen angivne geografisk område. 2. Skade omfattet af 3, som er sket uden for det i policen angivne geografiske område, dækkes kun, såfremt skaden er forvoldt af et produkt eller en ydelse, som - i uændret stand, i bearbejdet stand eller som bestanddel af andre produkter eller ydelser er bragt uden for det i policen angivne geografiske område a. enten i ikke-erhvervsmæssigt, privat øjemed, b. eller i erhvervsmæssigt øjemed, uden at sikrede havde eller burde have kendskab hertil. 3. Anden skade end sådan, som omfattes af 3, sket uden for det i policen angivne geografiske område dækkes kun såfremt skaden er forvoldt af sikrede under rejse eller midlertidigt ophold dér og ikke skyldes sikredes arrangement af eller deltagelse i udstillinger, demonstration af produkter eller ydelser, betjening af maskiner eller maskinelle anlæg eller anden deltagelse i produktionsprocesser. 7. Afgrænsning over for særlige ansvarsforsikringer Forsikringen dækker ikke ansvar for. a. skade forvoldt ved sikredes benyttelse af motordrevet køretøj. Såfremt der er tegnet motorkøretøjsforsikring for sådant køretøj, dækker nærværende forsikring på disse forsikringsbetingelser det ansvar, der ikke omfattes af motorkøretøjsforsikringen. b. skade forvoldt ved sikredes benyttelse af søfartøj eller luftfartøj, c. skade forvoldt af sikredes hund, d. skade forvoldt af sikrede som jæger i det omfang, sådant ansvar dækkes af jagtforsikringen, e. nuklear skade, som defineret i 1 i lov om erstatning for atom skader (nukleare skader). 8. Forsæt, grov uagtsomhed m.v. Forsikringen dækker ikke ansvar for skade forvoldt af sikrede med forsæt eller under selvforskyldt beruselse. 2. Forsikringen dækker ikke ansvar for skade omfattet af 2 (erhvervsansvar) på ting, når skaden skyldes sikredes grove tilsidesættelse af elementære sikkerhedsforanstaltninger. 3. Forsikringen dækker ikke ansvar for skade omfattet 3 (produktansvar), såfremt a. skaden kan henføres til et groft uforsvarligt forhold i forbindelse med ledelsen af virksomheden, b. forsikringstageren eller den, hvem det på dennes vegne påhviler at lede virksomhedens drift, var vidende om eller alene af grov uagtsomhed uvidende om, at vedkommende produkt eller ydelse var defekt, eller har hidført en sådan med forsæt, c. skaden skyldes, at der forsætligt eller groft uagtsomt er givet urigtige oplysninger om anvendeligheden af vedkommende produkt eller ydelse, uanset formen for en sådan oplysning. 9. Forsikringstid Forsikringen dækker erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden. 2. Et erstatningskrav anses for rejst på det tidligste af følgende tidspunkter: a. det tidspunkt, hvor sikrede modtager første skriftlige henvendelse i anledning af en skade eller et tab med krav om erstatning. b. det tidspunkt, hvor forsikringstageren eller den, hvem det på dennes vegne påhviler at lede virksomhedens drift, får sin første viden om, 1) at der er indtrådt en skade eller et tab, eller 2) at der er umiddelbar fare for, at der vil indtræde en skade eller et tab, som kan være forårsaget af sikredes handlinger eller undladelser, produkter eller ydelser. 3. Erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden, men som anmeldes til selskabet mere end 3 måneder efter forsikringens ophør, dækkes ikke.

5 Selv om et erstatningskrav, som i henhold til stk. 2, litra b, er rejst mod sikrede i forsikringstiden, er anmeldt til selskabet senest 3 måneder efter forsikringens ophør, dækkes det ikke, hvis sikrede ikke i anledning af de anmeldte omstændigheder modtager en skriftlig henvendelse med krav om erstatning som anført i stk. 2, litra a, og anmelder dette til selskabet senest 2 år efter forsikringens ophør. 4. Forsikringen dækker ikke skade eller tab konstateret før den i policen herom angivne dato. 10. Dækningssummer Policens dækningssummer er den højeste grænse for selskabets forpligtelse for erstatningskrav, som efter 9 er rejst mod sikrede inden for det enkelte forsikringsår. 2. Omkostninger ved erstatningsspørgsmålets afgørelse dækkes såfremt de er afholdt med selskabets godkendelse. Sådanne omkostninger og renter af dømte erstatningsbeløb henhørende under forsikringen dækkes i øvrigt. a. ved skade sket uden for Norden: kun i det omfang dækningssummerne ikke derved overskrides. b. ved skade sket i Norden: fuldt ud, selv om dækningssummerne derved overskrides. Er dækningssummerne mindre end idømte erstatningsbeløb, dækkes alene den forholdsmæssige del af omkostninger og renter, som svarer til det erstatningsbeløb, selskabet skal betale. 11. Maksimumdækning ved serieskader Erstatningskrav, som efter 9 er rejst mod sikrede i anledning af skade eller tab forårsaget af samme ansvarspådragende forhold, betragtes som én forsikringsbegivenhed (serieskadekrav). 2. Serieskadekravet anses for rejst på det tidspunkt, hvor det første krav i serien rejses, jf. 9. Er første krav i serien rejst forud for denne polices ikrafttræden eller efter denne polices ophør, er ingen del af serieskaden dækket under denne police. 3. I det omfang, de enkelte krav i serien vedrører skader, der er konstateret før den i policen herom angivne dato (jf. 9, stk. 4), dækker policen ikke disse skader eller tab. 12. Anmeldelse af forandringer Såfremt der sker ændringer i den i policen anførte risiko, skal dette uden ophold anmeldes til selskabet, der da træffer bestemmelse om, hvorvidt og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte. 2. Er sådan anmeldelse ikke sket, hæfter selskabet i skadetilfælde kun på de vilkår og i det omfang, i hvilket det mod den aftalte præmie ville have fortsat forsikringen, hvis forandringen havde været det bekendt. Selskabet hæfter dog ikke for skade omfattet af 3, hvis skaden er forvoldt af andre produkter eller ydelser end de i policen angivne, jf. 3, stk. 1,2. pkt., eller hvis skaden er indtrådt uden for det i policen angivne dækningsområde, jf Anmeldelse af skade Såfremt erstatningskrav fremsættes eller formodes at ville blive fremsat, skal det uden ophold anmeldes til selskabet. 2. Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af erstatningskrav må kun ske med selskabets samtykke, og selskabet træffer i øvrigt bestemmelse om sagens behandling. 3. I det omfang selskabet har udredet en erstatningsydelse, indtræder det i enhver henseende i sikredes eventuelle krav mod tredjemand. 14. Andre forsikringer mod samme risiko I det omfang, der er tegnet speciel forsikring for en interesse, der i øvrigt måtte være omfattet af denne forsikring, bortfalder dækningen for denne interesse. 2. Er det fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker samme interesse, at ansvaret falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andet steds, gælder nærværende forsikring med samme forbehold. 15. Præmiens betaling Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier til de anførte forfaldsdage. 2. Påkrav om betaling sendes til den af forsikringstageren opgivne betalingsadresse. 3. Betales præmien ikke efter første påkrav, sender selskabet en fornyet skriftlig påmindelse om præmiebetalingen til forsikringstageren på betalingsadressen. Denne påmindelse vil indeholde oplysning om retsvirknin- gen af, at præmiebetalingen ikke er sket ved udløbet af den i påmindelsen anførte frist. 4. En sådan påmindelse fremsendes tidligst 14 dage efter første påkrav. For så vidt betaling ikke finder sted inden 14 dage efter påmindelsen, bortfalder selskabets dækningspligt. 5. Har selskabet udsendt en sådan påmindelse, er selskabet berettiget til at opkræve et ekspeditionsgebyr. 16. Præmieregulering Forsikringen er tegnet med præmieregulering, og den anførte præmie betragtes som et præmieforskud, der kan reguleres ved hver hovedforfaldsdag. 2. Præmieregulering foretages hvert år pr. hovedforfaldsdato, og forsikringstageren er pligtig at indsende reguleringsskema påført de nødvendige oplysninger inden en nærmere fastsat frist. 3. Efterkommer forsikringstageren ikke sådan anmodning, er selskabet berettiget til at fastsætte præmien efter skøn. 4. På forlangende af selskabet er forsikringstageren pligtig at godtgøre rigtigheden af opgivelserne til brug ved præmie regulering. 5. Såfremt dele af præmien indeksreguleres, sker dette på grundlag af den af Danmarks Statistik hvert år offentliggjorte gennemsnitlige timefortjeneste (inkl. dyrtidstillæg, men bortset fra alle andre tillæg) i januar kvartal for alle arbejder i håndværk og industri i hele landet. Hver gang løntallet pr. januar kvartal ændres i forhold til løntallet for januar 1975, reguleres sådanne dele af præmien fra forfaldsdagen i det følgende år. Reguleringen udgør 3/4 af den procent, løntallet har ændret sig siden januar kvartal Forsikringens opsigelse eller forlængelse Forsikringen kan af hver af parterne opsiges med 1 måneds skriftlig varsel til et forsikringsårs udløb. 2. Er der ydet præmienedsættelse for flerårig tegning, kan forsikringstageren dog tidligst opsige forsikringen til ophør ved tegningsperiodens udløb. 3. Forsikringer, der er afsluttet for et længere tidsrum end 1 år, og som ikke skriftligt opsiges senest 1 måned før periodens udløb, fornys uforandret for et tilsvarende tidsrum, forudsat at selskabet har givet forsikringstageren meddelelse herom tidligst 3 og senest 1 måned før opsigelsesfristens udløb. 4. I modsat fald fornys sådanne forsikringer kun 1 år ad gangen, og den for flerårig tegning ydede præmierabat bortfalder.

6 18. Ændring af præmien eller betingelserne Hvis selskabets præmietarif eller forsikringsbetingelserne for forsikringer af samme art som nærværende ændres, sker tilsvarende ændring af præmien eller forsikringsbetingelserne for nærværende forsikring fra næste forsikrings-års begyndelse. 2. Hvis forsikringstageren ikke godkender en forhøjelse af præmien eller skærpelse af forsikringsbetingelserne, skal han give selskabet underretning herom inden 14 dage efter, at han fra selskabet har modtaget underretning om ændringen, hvorefter forsikringen ophører ved udgangen af det løbende forsikringsår. 3. Indeksregulering efter 16, stk. 5, er ikke en ændring af selskabets præmietarif. 4. Uanset bestemmelsen i 17, stk. 1 og 2, kan selskabet op-sige forsikringen med 30 dages varsel, såfremt risikoens art ikke længere kan forsikres i selskabet. 19. Værneting og lovvalg Tvister vedrørende forsikringsaftalen skal afgøres efter dansk ret ved danske domstole

7 Erhvervs- og produktansvarsforsikring Særlige vilkår for retshjælpsdækning nr. RH Nærværende vilkår er et tillæg til "Almindelige vilkår for erhvervs- og produktansvarsforsikring nr ", der er gældende i det omfang, de ikke ændres ved nedenstående bestemmelser. De med *markerede begreber skal forstås i overensstemmelse med definition i afsnit De sikrede Tillægsdækningen omfatter alene den, der i policen er angivet som forsikringstager. 2. Hvor tillægsdækningen gælder Tillægsdækningen omfatter omkostninger ved tvister, der behandles ved domstole og voldgiftsretter indenfor det på policen angivne geografiske område. 3. Hvornår tillægsdækningen gælder Tillægsdækningen omfatter omkostninger ved tvister, hvor søgsmålsgrunden* er opstået samtidig med eller efter tillægsdækningens ikrafttrædelse. Det er tillige en betingelse, at søgsmålsgrunden er opstået inden tillægsdækningens ophør. 3.2 Betinget retroaktiv dækning Tvister der opstår senere end to år efter: a. nærværende retshjælpsdækning trådte i kraft, b. en umiddelbart før nærværende retshjælpsdækning eksisterende tilsvarende dækning i andet selskab trådte ikraft er omfattet af tillægsdækningen, selvom søgsmålsgrunden er opstået før tillægsdækningens ikrafttrædelse. 3.3 Dækningens ophør Tvister, der opstår og anmeldes til If senere end 3 måneder efter tillægsdækningens ophør, dækkes ikke. 4. Hvad tillægsdækningen omfatter 4.1. Hvilke tvister er omfattet Dækningen omfatter alene godkendte tvister* mellem sikrede og sikredes aftagere og leverandører opstået i forbindelse med aftaler vedrørende den på policen anførte virksomhed. 4.2 Hvilke omkostninger er omfattet Dækningen omfatter: a. sagsomkostninger, såvel egne som pålagte, som er fastsat af domstol eller voldgiftsret, b. øvrige sagsomkostninger med fradrag af de omkostninger, der opnås betalt af modparten, for så vidt de efter Ifs vurdering er afholdt med rimelig grund*, c. forligsmæssigt påtagne omkostninger i det omfang tvisten vil kunne påkendes af de almindelige domstole eller voldgiftretter, dog kun efter forudgående aftale med If. 2. Såfremt If har skønnet, at de under b og c nævnte omkostninger ikke afholdes med rimelig grund og sikrede alligevel gennemfører en retssag, og han i det væsentlige får medhold ved dom eller indenretsligt forlig, dækker forsikringen de under b og c anførte omkostninger. 4.3 Undtagelser Afgrænsning overfor andre dækninger/ særlige ansvarsforsikringer Dækningen omfatter ikke omkostninger ved tvister om erstatningskrav mod sikrede, når omkostningerne er eller ville være dækket af: a. en sædvanlig erhvervs-eller produktansvarsforsikring med eller uden ingrediensdækning eller, b. en professionel ansvarsforsikring uanset om sådanne forsikringer er tegnet, og uanset om disses dækningssummer er tilstrækkelige Særlige undtagelser Dækningen omfatter ikke omkostninger ved: a. tvister efter miljøloven, b. straffesager, c. incassosager, d. opfyldelse af dom, voldgiftafgørelse eller forlig, e. tvister, der opstår, efter at sikrede er trådt i betalingsstandsning, likvidation eller er gået konkurs, f. sikredes eller sikredes ansattes eget arbejde, tab af indkomst, rejse og ophold. 5. Dækningssummer 5.1 Dækningssum pr. forsikringsår Policens dækningssum for retshjælp er den højeste grænse for Ifs forpligtelse for sagsomkostninger, som efter pkt. 3 vedrører tvister indenfor det enkelte forsikringsår 5.2 Dækningssum pr. tvist Policens dækningssum pr. tvist er den højeste grænse for Ifs forpligtelse for sagsomkostninger ved den enkelte tvist, uanset den føres ved flere instanser.

8 5.3 Kumulation En tvist mellem sikrede og flere modparter, hvis påstande støttes på væsentlig samme grund betragtes som én tvist. 6. Forholdsregler ved skadetilfælde 6.1 Valg af advokat Dækningen er betinget af, at sikrede søger bistand hos en advokat, der har påtaget sig sagen. Sikrede vælger selv sin advokat blandt medlemmerne af Det Danske Advokatsamfund. Advokaten skal afstå fra at gøre salærkrav m.v. gældende hos sikrede, bortset fra selvrisiko og eventuelle beløb udover forsikringens dækning og bortset fra tilfælde, hvor sikrede har erklæret sig indforstået med at afholde en udgift, der falder udenfor dækningen, og aftalen herom er truffet inden eller senest samtidig med beslutningen om udgiftens afholdelse. Advokaten har direkte krav mod selskabet, og sikrede kan ikke med bindende virkning for If indgå aftale om sine advokatomkostninger. 6.2 Omkostninger hos modparten Sikrede skal give retten alle nødvendige oplysninger, for at retten kan tage stilling til spørgsmålet om tilkendelse af omkostninger hos modparten. Ved forlig skal spørgsmålet om fordeling af sagens omkostninger begæres påkendt af retten eller forelægges If inden bindende aftale indgås, uanset om disse indgås inden- eller udenretsligt. Eventuelt tillagte omkostninger hos modparten skal komme If til gode. Sikrede skal søge tillagte omkostninger indkrævet hos modparten. Er sådanne omkostninger uerholdelige, dækker If disse omkostninger og indtræder i sikredes ret. 6.3 Anmeldelse til If. Anmeldelse indgives af advokaten. Anmeldelse til If skal så vidt muligt indeholde: a. Angivelse af modparten, b. Påstand ( evt. tillige modpartens påstand), c. Kort sagsfremstilling med angivelse af de anbringender, hvorpå påstanden støttes, d. Oplysning om, hvilke processkridt af udgiftskrævende art, der påtænkes eller undtagelsesvis måtte være indledt, e. Advokatens erklæring om, at han med hensyn til salærkrav m.v. vil holde sig til If, jvf. pkt 6.1. If kan endvidere, når det er nødvendigt af hensyn til sagens oplysning, forlange dokumenter og bevisligheder forelagt. Endelig vil If kunne forlange en juridisk begrundelse for påstanden. Under sagens gang giver advokaten If underretning om processkridt af væsentlig omkostningsmæssig betydning. Forsømmer sikrede eller den valgte advokat at foretage, hvad der er påkrævet til tvistens rette afgørelse, såsom at give møde i retten eller fremskaffe bevismateriale eller foretages handlinger, der er urimelige, vanskeliggør eller forsinker sagens gennemførelse, hæfter If kun i det omfang, hvori det godtgøres, at forsømmelsen har været uden indflydelse på sagens omkostninger. A conto omkostninger udlægges, for så vidt angår positive udgifter, når disse er afholdt, og for så vidt angår advokatsalærer, når dom er afsagt, selv om denne dom bliver appelleret. 7. Definitioner 7.1 Søgsmålsgrund Søgsmålsgrund anses for opstået på det tidligste af følgende tidspunkter: a. Det tidspunkt hvor sikrede første gang modtager skriftlig meddelelse fra eller afsender skriftlig meddelse til modparten med angivelse af, at sagen vil blive overgivet til advokat til retslig behandling, hvis parterne fastholder deres standpunkter. b Det tidspunkt sikrede første gang får kendskab til forhold om hvilke han bør indse, at sagen vil kunne føre til retslig behandling medmindre han selv frafalder sit krav eller accepterer krav fra modpart. 7.2 Godkendt tvist En tvist anses for godkendt, når If på baggrund af advokatens anmeldelse (jf. pkt. 6.3) har meddelt denne dækningstilsagn efter policen. Såfremt If ikke på baggrund af den fremsendte anmeldelse finder retslig behandling af den pågældende tvist rimelig, og derfor ikke kan give dækningstilsagn, skal If give advokaten skriftlig meddelelse herom. 7.3 Rimelig grund Afgørende for, om der foreligger rimelig grund er: a. om sagsomkostninger står i rimeligt forhold til sagens genstand, b. om sikrede har rimelig grund til at føre sagen, c. om der er ringe udsigt til et for sikrede gunstigt resultat. 6.4 Forhold under sagsforløbet.

9 Forhandler- og værkstedsforsikring Almindelige forsikringsbetingelser FV-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler

10 Forhandler- og værkstedsforsikring, forsikringsbetingelser FV-01 Betingelserne er opdelt i afsnit med følgende indhold: A A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 B B 1 B 2 B 3 C C 1 C 2 D D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 E E 1 E 2 F F 1 F 2 G G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 H H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H 6 H 7 H 8 H 9 H 10 H 11 H 12 H 13 H 14 Fælles for motoransvars- og kaskoforsikring Sikrede personer Dækkede køretøjer Forsikringen omfatter Transport af egne køretøjer Forsikringen dækker ikke Ansvarsforsikring Dækningsomfang Dækningssummer m.m. Regres Kaskoforsikring Dækningsomfang Forsikringen dækker ikke Fælles for Ansvarsforsikring for væske- og bundpropskader & Ansvarsforsikring for behandlings- og bearbejdningsskader Sikrede personer Dækkede køretøjer Forsikringen omfatter skade på Forsikringssum Skadens regulering Ansvar for væske- og bundpropskader Dækningsomfang Forsikringen dækker ikke Ansvar for behandlings- og bearbejdningsskader Dækningsomfang Forsikringen dækker ikke Skadens regulering Besigtigelse Nettopriser Merværdiafgift Partiel skade Totalskade Transportomkostninger Fællesbestemmelser Dækninger Police, betingelser og love Geografisk område Besigtigelse Præmiebetaling, gebyr m.v. Indeksregulering af præmie Præmiens beregning Præmieændring m.v. Flytning og risikoforandring Forsikringens varighed og opsigelse Ejerskifte m.v. Naturforstyrrelser, krig m.v. Skadeanmeldelse m.v. Klagemuligheder

11 Forhandler- og værkstedsforsikring, forsikringsbetingelser FV-01, side 1 A Fælles for motoransvars- og kaskoforsikring A 1 Sikrede personer A 1.1 Forsikringstageren Forsikringstageren og personer der er ansat hos denne. A 1.2 Afprøvning Personer til hvem køretøjet vederlagsfrit er overladt til afprøvning med salg for øje. A 2 Dækkede køretøjer A 2.1 Motordrevne køretøjer Motordrevne køretøjer, påhængsvogne og sidevogne. A 3 Forsikringen omfatter A 3.1 Kundekøretøjer Køretøjer som tilhører forsikringstagerens kunder og er overgivet forsikringstageren, som led i den på policens forside angivne virksomhed, herunder afhentning fra eller udbringning til kunder, reparatører mm., samt prøve- og demonstrationskørsel foretaget af forsikringstageren eller dennes ansatte. A 3.2 Solgte køretøjer Bestemmelserne i punkt A 3.1, omfatter også køretøjer, der er solgt af forsikringstageren, men endnu ikke overgivet køberen, i indtil 21 dage fra registrerings-/salgsdatoen. For ikke registreringspligtige køretøjer 21 dage fra salgsdatoen. A 3.3 Egne køretøjer Uindregistrerede køretøjer som tilhører forsikringstageren selv - dog ikke knallerter: a) Hvis de befinder sig på forsikringsstedet - som fremgår af policen. b) Hvis de ikke er eller burde være registreret, dækket ved særlig lovpligtig ansvarsforsikring eller burde være forsynet med prøvenummerplader jf. Justits ministeriets bestemmelser herom. c) Hvis de alene er beregnet til salg. Det er en betingelser at køretøjerne ikke anvendes til reservedele, salg heraf eller skrotning. A 3.4 Købte køretøjer Køretøjer købt af forsikringstageren, men fortsat registreret i sælgerens navn. Dog ikke ud over 21 dage fra risikoens overgang til forsikringstageren. A 4 Transport af egne køretøjer Forsikringen omfatter transport af egne uindregistrerede køretøjer, der sker på forsikringstagerens eget køretøj i forbindelse med køb, salg og reparation, under forudsætning af, at køretøjet der transporteres, i øvrigt er omfattet af forsikringen. A 5 Forsikringen dækker ikke A 5.1 Selvstændig forsikring Kundekøretøjer (punkt A 3.1 og A 3.2) for hvilket der er tegnet selvstændig ansvars- eller kaskoforsikring. Er skaden ikke dækket af den selvstændige forsikring, dækker nærværende forsikring, i det omfang forsikringstageren kan gøres ansvarlig for skaden. A 5.2 Anden forsikring Køretøjer der er eller ville være omfattet af en erhvervsansvars- eller produktansvarsforsikring, eller omfattet af anden forsikring for virksomheden. A 5.3 Prøvenummerplader Køretøjer der er eller burde være forsynet med prøve nummerplader jf. Justitsministeriets bestemmelser herom. A 5.4 Andre formål Køretøjer der anvendes til kørsel, som udover den i policen nævnte virksomhed, tillige tjener andre formål, så som udleje, udlån, anden forretningskørsel, lystkørsel, transport af varer og personer mm. A Udlån Afprøvning, der strækker sig ud over 24 timer, betragtes som udlån. A 5.5 Andre ting Ting, bortset fra de under punkt A 3.1 og A 3.2 nævnte køretøjer, der er i varetægt hos forsikringstager eller hos dennes ansatte, f.eks. til lån, leje, opbevaring, transport, reparation eller lignende. A 5.6 Underleverandører Køretøjer, for hvilke andre virksomheder eller underleverandører, bærer risikoen eller kan ifalde ansvar. A 5.7 Væddeløb m.m. Køretøjer, hvor skaden er sket under kap- og/eller væddeløbskørsel, afprøvning af køretøjer hertil, samt enhver kørsel på bane eller andet til formålet afspærret område.

12 Forhandler- og værkstedsforsikring, forsikringsbetingelser FV-01, side 2 B Ansvarsforsikring Dækker/omfatter Dækker/omfatter ikke B 1.1 Dækningsomfang Sikredes erstatningsansvar med de i færdselsloven gældende summer for skade forvoldt ved motorkøretøjets brug som køretøj. Skade påført førerens person, førerens og forsikringstagerens ting eller ejendom. Skade på tilkoblet køretøj eller påhængsredskab. B 2 Dækningssummer m.m. Hvis der er aftalt højere dækningssummer, fremgår dette af policen. Ud over dækningssummerne betales pålagte omkostninger og renter at erstatningsbeløb. B 3 Regres Selskabet kan i henhold til færdselslovens 108 stk. 2 gøre regres mod enhver, der efter færdselslovens 104 (Grønlands lov 48) er ansvarlig for skaden og som har forvoldt denne med forsæt eller grov hensynsløshed. Selskabet har pligt til at gøre regres gældende mod forsikringstageren for alle skader, der opstår mens motorkøretøjet er udlejet uden fører i strid med justitsministeriets bekendtgørelse herom. Selskabet har endvidere regres for beløb, det har betalt i erstatning for skadestilfælde, der ikke er dækket under forsikringen. Skade der er omfattet at lov om fragtaftaler ved international vejtransport.

13 Forhandler- og værkstedsforsikring, forsikringsbetingelser FV-01, side 3 C Kaskoforsikring Dækker/omfatter Dækker/omfatter ikke C 1 Dækningsomfang C 1.1 Køretøjet Enhver skade på det forsikrede køretøj med de i punkt C 2 nævnte undtagelser, samt tab af køretøjet ved tyveri og røveri. Aflåselige køretøjer skal udenfor virksomhedens normale forretningstid beviseligt være aflåst eller hensat på aflåst plads. C 1.2 Bortkomst Kaskoforsikringen dækker endvidere bortkomst. Bortkomst er betinget af, at: a) køretøjet er udlånt til afprøvning og demonstration der ikke strækker sig over 24 timer, b) låners navn, adresse og gyldig kørekortsnummer, inden tændingsnøglens udlevering, er noteret og kan oplyses, c) udlånet ikke sker i strid med Justitsministeriets bekendtgørelse om biler, der udlejes uden fører. Ved bortkomst gælder en selvrisiko på 10% af erstatnings- eller reparationsbeløbet, dog minimum kr. C 1.3 Fastmonteret tilbehør Ud over selve køretøjet omfatter dækningen fastmonteret tilbehør (en elektrisk forbindelse er ikke i sig selv en fastmontering). C 1.4 Afmonteret tilbehør Afmonteret tilbehør og værktøj er dækket, når dette alene kan anvendes i forbindelse med det forsikrede køretøj. C 1.5 Erstatning For tilbehør nævnt i punkt 1.3 og 1.4 gælder, at selskabet i skadetilfælde kan vælge at erstatte kontant eller genanskaffe tilsvarende materiel. C 1.5 Forsikringssum Forsikringen dækker indtil et beløb svarende til motorkøretøjets værdi umiddelbart før skaden, dog højst med den på policen nævnte forsikringssum. C 1.6 Skadens regulering Skade opgøres og reguleres efter bestemmelserne i afsnit G. Mobiltelefoner, benzin, dieselolie og gas, betragtes hverken som fastmonteret tilbehør eller som afmonteret tilbehør, og er derfor ikke dækket af forsikringen.

14 Forhandler- og værkstedsforsikring, forsikringsbetingelser FV-01, side 4 C Kaskoforsikring Dækker/omfatter Dækker/omfatter ikke C 2 Forsikringen dækker ikke C 2.1 Tyveri og røveri fra aflåst lokale Tyveri og røveri af køretøjet, når dette befinder sig i aflåst lokale, således at tabet er eller ville være omfattet af en for virksomheden tegnet indbrudstyveriforsikring. C 2.2 Brand, eksplosion og lynnedslag Brand, eksplosion og lynnedslag, overgået køretøjet, når dette befinder sig inden for lokaler eller grund, hvorover forsikringstageren disponerer, således at tabet er eller ville være omfattet af en for virksomheden tegnet løsørebrandforsikring. C 2.3 Slitage m.m. Slitage eller anden forringelse af køretøjet som følge af brug, herunder rusttæring, lakskader ved stenslag, og ridser i ruder forårsaget af vinduesviskere. C 2.4 Fabrikationsfejl m.v. Skade som følge af fabrikations-, konstruktions- eller opbygningsfejl. C 2.5 Mekanisk skade Forsikringen dækker dog mekanisk, elektronisk og elektrisk skade, når denne er opstået i forbindelse med tyveri, røveri, hærværk eller er sket under transport på eller ved hjælp af andet befordrings middel. Skade der alene opstår i og er begrænset til mekaniske, elektroniske og elektriske dele. C 2.6 Behandling eller bearbejdning Skader der påføres køretøjet eller dele deraf under og i forbindelse med behandling eller bearbejdning, medmindre skaden er en kørselskade. C 2.7 Manglende vand m.m. Skade som følge af kørsel med utilstrækkelig vand eller olie samt skade som følge af frostsprængning. C 2.8 Hævet tippelad eller fejlbetjening Skade på vare- og lastvogne, der skyldes kørsel med hævet tippelad eller fejlbetjening af tippeladsordningen. C 2.9 Forsæt m.m. Med hensyn til undtagelserne nævnt i punkt C 2.9 C 2.12, er forsikringstageren dog dækket, dersom han eller den, der på hans vegne, leder virksomheden, godtgør, at de ikke kendte de omstændigheder, der medfører dækningens bortfald, og at deres ukendskab hertil ikke skyldes grov uagtsomhed. C 2.10 Spiritus og narkotika Skader forvoldt med forsæt, ved groft uforsvarlig kørsel eller anden form for grov uagtsomhed. Skade, forvoldt af en person, der var påvirket at spiritus eller narkotika.

15 Forhandler- og værkstedsforsikring, forsikringsbetingelser FV-01, side 5 C Kaskoforsikring Dækker/omfatter Dækker/omfatter ikke C 2.11 Beslaglæggelse Tab opstået i forbindelse med politiets eller andre myndigheders beslaglæggelse af køretøjet. C 2.12 Ikke lovbefalet kørekort Skade sket, medens køretøjet blev ført af en per son, der ikke havde lovbefalet kørekort. C 2.13 Regres Har selskabet på andet grundlag end policen måttet betale en skade, der ikke er dækket af forsikringen, har selskabet regres for de afholdte udgifter.

16 Forhandler- og værkstedsforsikring, forsikringsbetingelser FV-01, side 6 D Fælles for Ansvarsforsikring for væske- og bundpropskader & Ansvarsforsikring for behandlings- og bearbejdningsskader D 1 Sikrede personer D 1.1 Forsikringstageren Forsikringstageren og personer, der er ansat hos denne. D 2 Dækkede køretøjer D 2.1 Motordrevne køretøjer Motordrevne køretøjer, påhængsvogne samt sidevogne. D 3 Forsikringen omfatter skade på D 3.1 Kundekøretøjer Køretøjer som tilhører forsikringstagerens kunder og er overgivet forsikringstageren, som led i den på policens forside angivne virksomhed. D 4 Forsikringssum Forsikringen dækker indtil et beløb svarende til motorkøretøjets værdi umiddelbart før skaden, dog højst med den på policen nævnte forsikringssum. D 5 Skadens regulering Skade opgøres og reguleres efter bestemmelserne i afsnit G.

17 Forhandler- og værkstedsforsikring, forsikringsbetingelser FV-01, side 7 E Ansvar for væske- og bundpropskader Dækker/omfatter Dækker/omfatter ikke E 1 Dækningsomfang Forsikringen dækker forsikringstagerens ansvar for skade, der påføres kunders køretøjer som følge af: E 1.1 Fejlagtig påfyldning Fejlagtig påfyldning af anden væske end forlangt. E 1.2 Glemt at påfylde Forglemmelse af at påfylde væske. E 1.3 Mangelfuld montering Mangelfuld montering af oliefiltre, slange- og rørforbindelse, aftapningspropper og -haner, påfyldningspropper eller -dæksler i gearkassen, differentiale, motor og køler. E 2 Forsikringen dækker ikke E 2.1 Fejl eller forsømmelse Skade på køretøj, der opstår eller kan henføres til fejl eller forsømmelse i forbindelse med klargøring til salg inden køretøjets overgivelse til køber. E 2.2 Brand og eksplosion Brand og eksplosion, overgået køretøjet når dette befinder sig inden for lokaler eller grund, hvorover forsikringstageren disponerer, således at tabet er eller ville være omfattet af en for virksomheden tegnet løsørebrandforsikring. E 2.3 Forsæt eller grov uagtsomhed Skade forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed. E 2.4 Spiritus eller narkotika Skade, forvoldt af en person, der var påvirket af spiritus eller narkotika. E 2.5 Forsikringen dækker dog For skade der er undtaget i medfør af punkt E 2.3 og E 2.4, dækker forsikringen dog forsikringstageren, dersom han eller den, der på hans vegne leder virksomheden, godtgør, at de ikke kendte de omstændigheder der medfører dækningens bortfald, og at dennes ukendskab hertil ikke skyldes grov uagtsomhed.

18 Forhandler- og værkstedsforsikring, forsikringsbetingelser FV-01, side 8 F Ansvar for behandlingsog bearbejdningsskader Dækker/omfatter Dækker/omfatter ikke F 1 Dækningsomfang Forsikringen dækker forsikringstagerens ansvar for skade, der påføres kunders motorkøretøjer eller dele deraf under eller som følge af behandling eller bearbejdning. F 2 Forsikringen dækker ikke F 2.1 Afgivet garanti Skade, der er omfattet af en for køretøjet afgivet garanti. F 2.1 Tuning Skade, der skyldes tuning med dele, der ikke er god kendt af køretøjets importør. F 2.2 Fejlagtig eller manglende Udmåling m.m. Udgifter i forbindelse med reklamationer, der er en følge af manglende eller fejlagtig udmåling, indstilling eller justering. F 2.3 Ikke tilsigtet resultat Udgifter i forbindelse med reklamationer, der er en følge af, at reparationen ikke har ført til det tilsigtede resultat. F Den del der behandles Sker der som følge af en sådan behandlings eller bearbejdningsskade på andre dele af køretøjet, er følgeskaden dækket. Skade på den del der behandles eller bearbejdes dækkes ikke. F 2.4 Reservedele Skade på reservedele sket under eller i forbindelse med isætning eller udskiftning. F 2.5 Væske- og bundpropforsikring Skade, der er eller ville være dækket efter forsikringsbetingelsernes afsnit E (væske-og bundpropforsikring). F 2.6 Klargøring til salg Skade på køretøj der opstår eller kan henføres til fejl eller forsømmelse i forbindelse med klargøring til salg inden køretøjets overgivelse til køber. F 2.7 Brand og eksplosion Brand og eksplosion, overgået køretøjet når dette befinder sig inden for lokaler eller grund, hvorover forsikringstageren disponerer, således at tabet er eller ville være omfattet af en for virksomheden tegnet løsørebrandforsikring. F 2.8 Forsæt eller grov uagtsomhed Skade, forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed. F 2.9 Spiritus eller narkotika Skade, forvoldt af en person, der var påvirket af spiritus eller narkotika. F 2.10 Ikke forvoldt af forsikringstager mfl. Såfremt ansvar for skade er undtaget i medfør af punkt F 7 eller F 8, dækker forsikringen dog forsikringstageren, dersom han eller den, der på hans vegne leder Virksomheden, godtgør, at de ikke kendte de omstændigheder, der medfører dækningens bortfald, og at

19 Forhandler- og værkstedsforsikring, forsikringsbetingelser FV-01, side 9 F Ansvar for behandlingsog bearbejdningsskader Dækker/omfatter Dækker/omfatter ikke disses ukendskab hertil ikke skyldes grov uagtsomhed. Forhandler- og værkstedsforsikring, forsikringsbetingelser FV-01, side 10

20 G Skadens regulering G 1 Besigtigelse Reparation må ikke påbegyndes eller udføres uden aftale med selskabet eller dettes taksator. G 2 Nettopriser Skader som kan udbedres på forsikringstagerens eget værksted eller andre værksteder under samme koncern, skal udføres til nettopriser. Ved værksteder under samme koncern forstås firmaer, hvor den bestemmende indflydelse ligger hos samme personkreds. a) Skader som forsikringstageren lader udbedre på andre værksteder, erstattes med det beløb, som forsikringstageren normalt betaler for en sådan reparation. b) Selskabet har ret til at vælge reparatør. G 3 Merværdiafgift Merværdiafgift, i henhold til lov nr. 375 af med senere ændringer, betales ikke af selskabet, idet forsikringstageren i tilfælde, hvor reparation foretages på eget værksted, ikke skal beregne merværdiafgift og i tilfælde, hvor reparation udføres på fremmed værksted eller ved aftale om kontant erstatning, kan medregne merværdiafgiftsbeløb som indgående moms. G 4 Partiel skade Skadens størrelse ansættes til det beløb, det vil koste at sætte køretøjet i samme stand som før skaden. Selskabet kan dog vælge mellem en kontant erstatning eller lade køretøjet istandsætte. G 4.1 Overarbejde Selskabet erstatter ikke merudgift ved over- eller natarbejde. G 5 Totalskade Er skaden så stor, at reparationen efter taksators skøn eller toldvæsenets regler ikke kan betale sig, eller bliver køretøjet ved tyveri ikke fundet inden 4 uger efter tyveriets anmeldelse til politiet og skriftlig anmeldelse til selskabet inkl, kvittering fra politiet, ansættes tabet til det beløb et køretøj af tilsvarende fabrikat, type, årgang og stand vil kunne anskaffes for mod kontant betaling. G 6 Transportomkostninger I tilfælde af dækningsberettiget skade, betaler selskabet nødvendige omkostninger ved køretøjets transport til nærmeste reparatør. Kommer et køretøj efter tyveri eller røveri til veje, betaler selskabet nødvendige omkostninger til transport af køretøjet til dettes hjemsted. Transportudgifter er ikke dækket, hvis udgiften omfattes af anden forsikring, abonnement e.l.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 511007 Forsikringsbetingelser

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar Forsikringsbetingelser nr

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar Forsikringsbetingelser nr Kombineret Erhvervs- og Produktansvar Forsikringsbetingelser nr. 061-17 Almindelige forsikringsbetingelser for Kombineret Erhvervs- og Produktansvar. Oktober 1999 For forsikringen gælder reglerne i lov

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvar

Kombineret erhvervs- og produktansvar Kombineret erhvervs- og produktansvar For forsikringen gælder Forsikringsaftaleloven, for så vidt denne ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. Dækning efter de almindelige

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Forsikringsbetingelser Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 6314 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1.0 Hvem er sikret? Forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR KOMBINERET ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR KOMBINERET ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-11 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for KOMBINERET ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING For forsikringen gælder reglerne

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Forsikringsbetingelser Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 6314 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1.0 Hvem er sikret? Forsikringen

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring nr

Erhvervsansvarsforsikring nr Love og vedtægter Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Pkt. Indhold Side 1.0 De sikrede... 1 2.0 Dækket risiko... 1 3.0 Skader forvoldt af produkter

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF 1 GENERELLE VILKÅR 1.1 Hvem dækkes? 1.1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

Læs mere

Vilkår for. Erhvervs- og produktansvars - forsikring

Vilkår for. Erhvervs- og produktansvars - forsikring Vilkår for Erhvervs- og produktansvars - forsikring 3359-7 Januar 1999 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret dit CPR-/SE-/CVR-nummer. Indhold

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012 Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012 RUNA FORSIKRING Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Indholdsfortegnelse 1 De sikrede...side 1 2 Erhvervsansvar...side 1 3 Produktansvar...side 2 4 Afværgelse af skade...side 2 5 Aftaler om ansvar og erstatning...side

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsvilkår nr. 550.5 Erhvervsansvarsforsikring Almindelige forsikringsvilkår i tilslutning til gældende Lov om forsikringsaftaler Dækningsomfang (jf. policen): Erhvervsansvar (punkt 1, 3-7) Forureningsansvar

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikring Erhvervsansvarsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 51-4 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23 17 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring nr. 063-86

Erhvervsansvarsforsikring nr. 063-86 Forsikringsbetingelser for Erhvervsansvarsforsikring nr. 063-86 Almindelige betingelser for Erhvervsansvarsforsikring Februar 2000 Love og vedtægter Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

TotalErhverv Forhandler- og værkstedsforsikring. Forsikringsvilkår TE-FV-01

TotalErhverv Forhandler- og værkstedsforsikring. Forsikringsvilkår TE-FV-01 TotalErhverv Forhandler- og værkstedsforsikring Forsikringsvilkår TE-FV-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækkes 2. Forsikringen omfatter 3. Fællesvilkår for Forhandler- og vækstedsforsikringen

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

BETINGELSER FORHANDLER- OG VÆRKSTEDSFORSIKRING

BETINGELSER FORHANDLER- OG VÆRKSTEDSFORSIKRING BETINGELSER FORHANDLER- OG VÆRKSTEDSFORSIKRING 1. Indholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser 1. Geografisk område 2. Besigtigelse 3. Præmiebetaling 4. Indeksregulering af præmien 5. Præmiens beregning

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv

Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 84 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Ansvarsforsikring for plejeanbragte

Ansvarsforsikring for plejeanbragte Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Fælles vilkår. 1 Forsikringens omfang 2 FORHOLD UNDER FORSIKRINGENS LØBETID

Fælles vilkår. 1 Forsikringens omfang 2 FORHOLD UNDER FORSIKRINGENS LØBETID Fælles vilkår 1 Forsikringens omfang 1.1 Hvem dækkes Forsikringen dækker forsikringstageren, personer, der er ansat hos denne, samt personer, til hvem køretøjet med salg for øje er overladt vederlagsfrit

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forhandler/ værksted forsikring

Forhandler/ værksted forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Forhandler/ værksted forsikring Forsikringsbetingelser R309 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 6 Motoransvar afsnit 16-19 Side 7 Motorkasko

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68509815 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05)

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05) For denne forsikring gælder også Fællesvilkår Industri. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Fællesvilkår Industri og vilkårene for denne forsikringen går sidstnævnte vilkår forud. Ord, begreber og beløb,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Nyropsgade 45 DK-1602 København K Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 560107 Forsikringsbetingelser

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for kommuner

Professionel ansvarsforsikring for kommuner Betingelser nr. 508506 Forsikringsbetingelser for Professionel ansvarsforsikring for kommuner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 550907

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsvilkår nr. 590.1 Indholdsfortegnelse 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1 2 FORSIKRINGENS IKRAFTTRÆDEN... 1 3 FORSIKRINGSTAGERENS OPLYSNINGSPLIGT... 1 4 PRÆMIENS BEREGNING...

Læs mere

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer FÆLLESBETINGELSER 1. Lovregler, værneting og lovvalg 1.1 For forsikringen gælder Lov om forsikringsaftaler. 1.2 Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Privatansvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Privatansvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Forsikringsvilkår. Policenummer SP767545. Vedlagt følger vilkår som gælder for forsikringen. 17. februar 2015

Forsikringsvilkår. Policenummer SP767545. Vedlagt følger vilkår som gælder for forsikringen. 17. februar 2015 Forsikringsvilkår Policenummer SP767545 17. februar 2015 1 (1) Den Overordnede Grundejerfor., Formand: Bo Hedegaard Hollingstedvej 21 6400 Sønderborg Vedlagt følger vilkår som gælder for forsikringen.

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Kapitel 1 - Definitioner 2. Kapitel 2 - Dækning som følge af påbud 3. Kapitel 3 - Sikredes erstatningsansvar for forurening 4

Kapitel 1 - Definitioner 2. Kapitel 2 - Dækning som følge af påbud 3. Kapitel 3 - Sikredes erstatningsansvar for forurening 4 FORSIKRINGSVILKÅR FOR MILJØFORSIKRING 6480-3 Side Kapitel 1 - Definitioner 2 1. Forsikringstager, forsikret virksomhed, de sikrede 2 2. Forurening og miljøskade 2 3. Forsikringsstedet 2 Kapitel 2 - Dækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Oversigt over policens forsikringsbetingelser. Ansvarsforsikring Erhverv - Generelle betingelser 11

Oversigt over policens forsikringsbetingelser. Ansvarsforsikring Erhverv - Generelle betingelser 11 POLICENR: 900 271 1920 ANSVARSFORSIKRING ERHVERV BETINGELSER Oversigt over policens forsikringsbetingelser Side Ansvarsforsikring Erhverv - Generelle betingelser 11 Fællesbetingelser for Erhvervs- og Produktansvar

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Retshjælpsforsikring for lystfartøjskasko

Retshjælpsforsikring for lystfartøjskasko Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLP - LANDBRUG

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLP - LANDBRUG Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLP - LANDBRUG i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring AS001 pr. 1. januar 2016 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens oplysningspligt 3 4 Præmiens beregning

Læs mere