ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet."

Transkript

1 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Kendelse af 22. april 2015 ( ). Navn egnet til at fremkalde det indtryk at virksomheden driver forsikringsvirksomhed. Lov om finansiel virksomhed 11, stk. 3. (Monica Reib, Lise Høgh og Jan Uffe Rasmussen). Ved skrivelse af 24. april 2014 har K A/S klaget over Finanstilsynets afgørelse af 15. april 2014, hvorved tilsynet har meddelt selskabet, at navnet K A/S efter tilsynets opfattelse er egnet til at fremkalde det indtryk, at virksomheden driver forsikringsvirksomhed og derfor har anmodet selskabet om at ophøre med at drive virksomhed under det navn. Sagens omstændigheder: I en over sagen af Erhvervsankenævnet i anledning af klagen indhentet redegørelse af 22. maj 2014 har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder udtalt blandt andet: 1. Sagsfremstilling Ved brev af 24. marts 2014 anmodede Finanstilsynet K A/S om at redegøre for, hvilken type virksomhed K A/S driver. I redegørelse af 7. april 2014 fra K A/S oplyste K A/S, at:»k A/S er et software udviklingsselskab, som primært udvikler og drifter salgs- og administrationssystemer til brug i forsikringsbranchen. Kunderne er primært danske forsikringsselskaber, samt deres samarbejdspartnere. Herudover sælges konsulentydelser i forbindelse med implementering af vores systemer, rådgivning omkring videreudvikling samt driftsrelaterede opgaver. «På baggrund af redegørelsen fra K A/S, traf Finanstilsynet den 15. april 2014 afgørelse i henhold til 11, stk. 3, 2. pkt., i lov om finansiel virksomhed og anmodede K A/S om at ophøre med at drive virksomhed under dette navn. Af Finanstilsynets afgørelse af 15. april 2014 fremgår blandt andet:

2 - 2 - Om K A/S aktiviteter i relation til lov om finansiel virksomhed 11, stk. 3. I en redegørelse, som Finanstilsynet modtog den 7. april 2014, har selskabet oplyst, at selskabet er et software udviklingsselskab, som primært udvikler og drifter salgs- og administrationssystemer til brug i forsikringsbranchen. Herudover sælges konsulentydelser i forbindelse med implementering af systemerne, rådgivning vedrørende videreudvikling samt driftsrelaterede opgaver. Angående bestemmelsen i lov om finansiel virksomhed, FIL, 11, stk. 3, hvorefter det alene er virksomheder, der har Finanstilsynets tilladelse til at benytte betegnelsen forsikringsselskab, anfører selskabet, at bestemmelsen ikke nævner, at ordet forsikring (eller insurance ) er omfattet af denne restriktion. Hertil bemærkes, at det af 2. pkt. i samme bestemmelse fremgår, at andre virksomheder må ikke anvende navne eller betegnelser for deres virksomhed, som er egnet til at fremkalde det indtryk, at de er forsikringsselskaber eller pensionskasser. Brugen af navnet K A/S er efter Finanstilsynets opfattelse egnet til at fremkalde det indtryk, at virksomheden driver forsikringsvirksomhed. Finanstilsynet anmoder derfor selskabet om at ophøre med at drive virksomhed under navnet K A/S. I klageskrivelsen af 24. april 2014 har K A/S anført: Som oplyst i redegørelsen til Finanstilsynet er K A/S et software udviklingsselskab, som på ingen måde driver forsikringsvirksomhed. Selskabet udvikler bl.a. salgs- og administrationssystemer, som anvendes i forsikringsbranchen, men har intet at gøre med hverken salg af forsikringer, skadebehandling eller lignende. At ordet. ( forsikring ) indgår i selskabsnavnet medfører efter min opfattelse ikke, at navnet er egnet til at fremkalde det indtryk hos omverdenen, at der er tale om et forsikringsselskab eller en pensionskasse. Hensynet bag bestemmelsen i Lov om finansiel virksomhed (FIL) 11, stk. 3 er at beskytte offentligheden mod uautoriserede forsikringsselskaber, som ikke er underlagt Finanstilsynets tilsyn og den finansielle regulering. Det vil ikke være muligt at købe nogle former for forsikringsydelser hos K A/S, og der er derfor på ingen måde tale om artslighed i den relation, som FIL 11, stk. 3 har til hensigt at beskytte forbrugerne imod. Det er derfor min helt klare opfattelse, at selskabets navn K A/S ikke kan udgøre en overtrædelse af forbuddet i Lov om finansiel virksomhed 11, stk. 3, på samme måde som bl.a. navnene Forsikring & Pension og Helbred & Forsikring ikke gør det.

3 - 3 - I anledning af klagen har Finanstilsynet om sagens retlige omstændigheder i redegørelsen af 22. maj 2014 udtalt: 2. Afgørelsens retlige grundlag Af 11, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed fremgår:»virksomheder, der har tilladelse som forsikringsselskab, har eneret til at benytte betegnelsen»forsikringsselskab«,»gensidigt selskab«,»captivegenforsikringsselskab«eller»pensionskasse«i deres navn. Andre virksomheder må ikke anvende navne eller betegnelser for deres virksomhed, som er egnet til at fremkalde det indtryk, at de er forsikringsselskaber eller pensionskasser.«endvidere fremgår af bemærkningerne til lov om finansiel virksomhed L /1 at:»stk. 3 indeholder bestemmelsen om, at finansielle virksomheder der har tilladelse som forsikringsselskab, har eneret til at benytte betegnelsen»forsikringsselskab«,»gensidigt selskab«eller»pensionskasse«i deres navn.«videre fremgår:»formålet med navnebestemmelsen er at give offentligheden mulighed for at konstatere, hvilke selskaber der er forsikringsselskaber og dermed er berettiget til at indgå forsikringsaftaler, reguleret af den finansielle lovgivning og under tilsyn af Finanstilsynet.«Af den tidligere gældende lov om forsikringsvirksomhed fremgik af 11, stk. 1:»Et forsikringsselskabs navn skal tydeligt angive selskabets egenskab af forsikringsselskab. Andre selskaber m. v. må ikke i deres benævnelser eller henvendelser til offentligheden benytte ord, der er egnet til at fremkalde det indtryk, at de driver forsikringsvirksomhed.«af kommenteret Lov om forsikringsvirksomhed, Forsikringshøjskolens Forlag 1998, fremgår af bemærkningerne til 11, stk. 1, 2. pkt., s. 178:»Forbuddet gælder, hvad enten den pågældende virksomhed reelt driver (ulovlig) forsikringsvirksomhed, eller den blot bruger det ulovlige ord i forbindelse med anden virksomhed. Den lidt vage formulering indicerer, at Finanstilsynet (og eventuelt også Forbrugerombudsmanden) i tvivlstilfælde bør gribe ind og eventuelt få forholdet korrigeret. «3. Finanstilsynets vurdering

4 - 4 - Det fremgår af 11, stk. 3, 2. pkt., i lov om finansiel virksomhed, at andre virksomheder ikke må anvende navne eller betegnelser for deres virksomhed, som er egnet til at fremkalde det indtryk, at de er forsikringsselskaber eller pensionskasser. Formålet med navnebestemmelsen i 11, stk. 3, er, som nævnt i lovbemærkningerne, hensynet til offentlighedens mulighed for at konstatere, hvilke selskaber der er forsikringsselskaber og dermed er berettiget til at indgå forsikringsaftaler, reguleret af den finansielle lovgivning og under tilsyn af Finanstilsynet. Det er Finanstilsynets vurdering, at brugen af betegnelsen»lnsurance«i selskabets navn er egnet til at fremkalde det indtryk hos offentligheden, at selskabet beskæftiger sig med forsikringsvirksomhed. Det er derfor Finanstilsynets vurdering, at brugen af navnet»k A/S«må anses for vildledende. Det er i den forbindelse uden betydning, at K A/S ikke driver forsikringsvirksomhed. 4. Konklusion Finanstilsynet har ved afgørelse af 15. april 2014 fundet, at brugen af navnet K A/S er egnet til at fremkalde det indtryk, at virksomheden driver forsikringsvirksomhed. Finanstilsynet fastholder denne vurdering. Klager er ikke fremkommet med yderligere bemærkninger. Ankenævnet udtaler: I henhold til lov om finansiel virksomhed 11, stk. 3, 2. pkt., må andre virksomheder end forsikringsvirksomheder ikke anvende navne eller betegnelser for deres virksomhed, som er egnet til at fremkalde det indtryk, at de er forsikringsselskaber. Af lovbemærkningerne til 11, stk. 3 (L 176 af 12. marts 2003) fremgår: Formålet med navnebestemmelsen er at give offentligheden mulighed for at konstatere, hvilke selskaber der er forsikringsselskaber og dermed er berettiget til at indgå forsikringsaftaler, reguleret af den finansielle lovgivning og under tilsyn af Finanstilsynet. Ankenævnet finder, at anvendelsen af ordet..[forsikring] i navnet for en virksomhed, hvis primære aktivitet består i udvikling og drift af salgs- og administrationssystemer til brug i forsikringsbranchen kan give anledning til forveksling med et

5 - 5 - forsikringsselskab. Navnet K A/S findes således egnet til at fremkalde det indtryk, at der er tale om et forsikringsselskab og må derfor ikke anvendes, jf. lov om finansiel virksomhed 11, stk. 3. Ankenævnet stadfæster således Finanstilsynets afgørelse af 15. april 2014.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister

9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister 9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister En person bad om aktindsigt efter lov om aktindsigt i miljøoplysninger i data fra et register med oplysninger om brugen af receptpligtig

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst. Kendelse af 12. maj 1998. 97-98.992. Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab. Aktieselskabslovens 173, stk. 7. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 2. (Merete Cordes, Suzanne

Læs mere

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Juridisk Bachelorprojekt En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Maj 2013 Alice Mølholm Andersen Johnni Sørensen Rasmus Thingholm Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bedømmelsesforeningens vedtægter

Bedømmelsesforeningens vedtægter Bedømmelsesforeningens vedtægter Journal nr. 2:8032-40/Fødevarer/finans, che Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Bedømmelsesforeningens medlemmer, der primært består af livs- og pensionsforsikringsselskaber,

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 1998 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 1998. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 28. juni 2013. Nr. 928. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse 5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse En advokat klagede over at en politimester og i 2. instans vedkommende statsadvokat i en sag havde opgivet påtale efter retsplejelovens 721,

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt BILAG TIL ORIENTERING Loven og dens forarbejder Bestemmelsen lyder således:» 117 a. Et pengeinstitut kan videregive oplysninger om en

Læs mere

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1.

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1. Vekselkontoret 24. marts 2015 Sag 2015-1917 /CSJ Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. november 2014 og 28. november 2014 tilsynsbesøg hos Formålet

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V003000S - KS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-30-03 Forbrugerrådet som mandatar for Poul Jeppesen (Advokat Saskia Krüger Larsen) mod VIASAT A/S (Advokat

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere 1: Markedsføringslovens 6 i korte træk: Markedsføringslovens 6 begrænser erhvervsdrivendes mulighed

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Finanstilsynet har efter vedtagelsen af lov nr. 1460 af 22. december 2004 modtaget spørgsmål, der angår fortolkningen af

Læs mere

Formodningen for mangler var ikke afkræftet

Formodningen for mangler var ikke afkræftet Formodningen for mangler var ikke afkræftet Telefonen var mangelfuld, idet fejlen var opstået inden for seks måneder efter købet, og den erhvervsdrivende havde ikke afkræftet formodningen. Den erhvervsdrivende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 K E N D E L S E EF Sikring A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere