Afdelingen for Uddannelsesstøtte Kontor for Voksenuddannelsesstøtte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdelingen for Uddannelsesstøtte Kontor for Voksenuddannelsesstøtte"

Transkript

1 Afdelingen for Uddannelsesstøtte Kontor for Voksenuddannelsesstøtte Vester Voldgade 123, København V Tlf Fax Mail Vejledning vedrørende fuldmagt fra virksomheder til uddannelsesinstitutioner til at forestå tilmeldinger til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, der berettiger til godtgørelse og tilskud til befordring, og til at indgive ansøgning om godtgørelse og tilskud til befordring Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1. Nye regler digitalisering af VEU-administrationen 1.2. EfterUddannelse.dk og Virk.dk 2. Uddannelsesinstitutionens varetagelse af digital tilmelding til kurser og ansøgning om godtgørelse og tilskud til befordring 2.1. Kan uddannelsesinstitutionerne efter fuldmagt forestå kursustilmeldinger og ansøge om godtgørelse og tilskud til befordring på virksomhedernes vegne? 2.2. Gælder reglerne om indtægtsdækket virksomhed (IDV) ved brug fuldmagt? 2.3. Brug af fuldmagt på EfterUddannelse.dk 2.4. Persondataloven 3. Uddannelsesinstitutionernes ansvar i fuldmagtsforhold 4. Forsikring 4.1. Kan uddannelsesinstitutionerne tegne forsikring? cvr ean oktober 2011 ref. JW/nt j.nr Indledning 1.1. Nye regler digitalisering af VEU-administrationen Ved ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelse m.v. og lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. blev undervisningsministeren pr.1. januar 2010 bemyndiget til at fastsætte regler om obligatorisk digital til- og framelding fra arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse (lovforslag nr. L 76, , vedtaget som ændringslov nr af 27. december 2009). Bemyndigelserne er udmøntet ved bekendtgørelse nr af 27. december 2009 om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v., der

2 ligeledes trådte i kraft den 1. januar Det er herefter obligatorisk for arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende at foretage tilmeldinger til arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse eller individuel kompetencevurdering efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. digitalt via portalen 2/8 Ved lov nr. 639 af 14. juni 2010 om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, der trådte i kraft den 1. juli 2011, blev undervisningsministeren bemyndiget til at fastsætte regler om obligatorisk digital ansøgning om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (lovforslag nr. L 148, ). Bemyndigelserne er udmøntet ved bekendtgørelse nr. 714 af 23. juni 2011 om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, der ligeledes trådte i kraft den 1. juli 2011, bortset fra bekendtgørelsens 12, stk. 2, 1. pkt., der træder i kraft den 1. november 2011, jf. bekendtgørelsen 24, stk. 2. De nye regler om godtgørelse og tilskud til befordring indebærer bl.a., at arbejdsgivere, som betaler løn til medarbejdere under uddannelse, der berettiger til godtgørelse eller tilskud til befordring, skal indgive ansøgning om godtgørelse og/eller befordringstilskud. Medarbejderen kan ikke selv ansøge i denne situation. Samtidig indtræder arbejdsgiveren i medarbejderens ret til godtgørelse. Siden 1. juli 2011 har det været muligt at søge om godtgørelse og befordringstilskud digitalt via EfterUddannelse.dk, når uddannelsen foregår på et uddannelsessted, der anvender det studieadministrative system EASY- A. Fra den 1. november 2011 bliver det obligatorisk for arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende, der har et CVR-nr., at ansøge om godtgørelse og tilskud til befordring digitalt via EfterUddannelse.dk, når uddannelsen foregår på et uddannelsessted, der anvender EASY-A, jf. 12, stk. 2, 1. pkt., i bekendtgørelse nr. 714 af 23. juni 2011 om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Hvis uddannelsesstedet ikke anvender EASY-A, skal ansøgningen indgives på papiransøgningsskema EfterUddannelse.dk og Virk.dk For at kunne foretage kursustilmeldinger og søge om godtgørelse og befordringstilskud på EfterUddannelse.dk skal den enkelte virksomhed have en digital medarbejdersignatur. De personer i virksomheden, der står for kursustilmeldinger og ansøgning om godtgørelse og befordringstilskud, skal derfor have mulighed for at anvende virksomhedens digitale signatur. En digital medarbejdersignatur fås via DanID.dk eller Virk.dk, hvilket normalt vil være uproblematisk

3 Oplysninger og erfaringer fra bl.a. uddannelsesinstitutionerne, erhvervsorganisationerne og UNI-C s tilmeldingsstatistik tyder på, at nogle, måske især små og mellemstore virksomheder, kan have problemer med at anvende EfterUddannelse.dk, fx fordi de kun sjældent sender medarbejdere på efteruddannelse. Dette har bl.a. rejst spørgsmålet, om en virksomhed kan give fuldmagt til en uddannelsesinstitution til at tilmelde virksomhedens medarbejdere til kurser og/eller søge om godtgørelse og befordringstilskud på samme måde, som hvis virksomheden giver fuldmagt til en anden virksomhed. 3/8 2. Uddannelsesinstitutionens varetagelse af digital tilmelding til kurser og ansøgning om godtgørelse og tilskud til befordring 2.1. Kan uddannelsesinstitutionerne efter fuldmagt forestå kursustilmeldinger og ansøge om godtgørelse og tilskud til befordring på virksomhedernes vegne? Det følger af forvaltningslovens 8 (lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007), at den, der er part i en sag, kan lade sig repræsentere eller bistå af andre. Dette gælder også ved obligatorisk digital tilmelding til kurser eller ansøgning om godtgørelse og befordringstilskud. Uddannelsesinstitutionerne har pligt til at informere, vejlede og yde bistand vedrørende digital tilmelding til arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse og digital ansøgning om godtgørelse og befordringstilskud, jf. hhv. 14 i bekendtgørelse nr af 27. december 2009 om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og 14 i bekendtgørelse nr. 714 af 23. juni 2011 om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Vejledningspligten rækker ikke så langt, at uddannelsesinstitutioner skal foretage selve tilmeldingen eller ansøgningen for en virksomhed. En uddannelsesinstitution har imidlertid mulighed for efter fuldmagt at forestå tilmelding til kurser og for at indgive ansøgning om godtgørelse og befordringstilskud på en virksomheds vegne. Sådan bistand med tilmelding og ansøgning anses for at være en naturlig udløber af uddannelsesinstitutionens almindelige virksomhed. Dette gælder også, selv om det er institutionen selv, der skal træffe afgørelse om godtgørelse og befordringstilskud (dvs. for ikke-arbejdsløshedsforsikrede), jf. 15, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 714 af 23. juni Det er frivilligt for den enkelte uddannelsesinstitution, om den vil indgå i et fuldmagtsforhold. Hvis en selvejende uddannelsesinstitution efter fuldmagt forestår tilmelding til kurser eller ansøgning om godtgørelse og/eller tilskud til befordring, skal det ske som indtægtsdækket virksomhed, jf. nedenfor afsnit 2.2. Uddannelsesinstitutionernes mulighed for at optræde som fuldmægtige begrænser ikke deres vejledningspligt, jf. ovenfor. En uddannelsesinstitu-

4 tion kan derfor ikke undlade at yde vejledning til en virksomhed, fordi den tilbyder at optræde som fuldmægtig. 4/8 Ansvarsforhold i forbindelse med fuldmagt er beskrevet nedenfor i afsnit 3. Lovbestemmelser om fuldmagt findes i kapitel II i lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens område (lovbekendtgørelse nr. 781 af 26. august 1996) Gælder reglerne om indtægtsdækket virksomhed (IDV) ved brug fuldmagt? Reglerne om IDV finder anvendelse, hvis en selvejende uddannelsesinstitution får fuldmagt fra en virksomhed til at forestå kursustilmeldinger og/eller til at søge om godtgørelse og befordringstilskud. IDV-reglerne indebærer bl.a., at prisen for ydelsen skal fastsættes således, at der ikke sker konkurrenceforvridning over for private eller offentlige konkurrenter, og således at omkostningerne dækkes. Reglerne om IDV findes i Finansministeriets Budgetvejledning 2011, pkt Endvidere har Ministeriet for Børn og Undervisning udarbejdet en vejledning om IDV, der findes på ministeriets hjemmeside Brug af fuldmagt på EfterUddannelse.dk Hvis en uddannelsesinstitution skal optræde som fuldmægtig for en virksomhed ved tilmelding eller ansøgning, jf. afsnit 2.1, skal virksomheden give uddannelsesinstitutionen fuldmagt i Virk.dk., idet EfterUddannelse.dk anvender Virk.dk s rettighedsstyring med hensyn til digital medarbejdersignatur og fuldmagt. Medarbejdere i en virksomhed kan tildeles digital medarbejdersignatur, hvorved medarbejderne kan indberette, ansøge, underskrive mv. i virksomhedens navn. Fuldmagt anvendes i forhold til eksterne. Fuldmægtigen indberetter mv. på virksomhedens vegne, men signerer/underskriver i eget navn. Det er en forudsætning for at oprette en fuldmagt i Virk.dk, at både fuldmagtsgiver og fuldmægtigen har en digital signatur. Virk.dk opererer med to typer fuldmagt: Fuldmagt på CVR-niveau (tidligere koncernfuldmagt) og fuldmagt på personniveau (tidligere almindelig fuldmagt). Fuldmagt på CVR-niveau gives til en virksomhed, f.eks. et konsulentfirma. Det kan også være en uddannelsesinstitution. Fuldmagtsgiver opretter fuldmagten på Virk.dk. Herefter er det fuldmagtshaveren, som skal tilknytte de medarbejdere, der skal kunne indberette, ansøge, underskrive

5 mv. Fuldmagten oprettes på CVR-nr. med alle eller udvalgte underliggende P-numre. Findes der underliggende SE-numre, er de omfattet af fuldmagten, men der kan ikke gives fuldmagt alene til et SE-nr., da dette er et internt administrativt nummer, som virksomheden anvender i forhold til SKAT. 5/8 Fuldmagt på personniveau gives til en medarbejder under et CVR-nr., f.eks. en revisor. Det er kun fuldmagtgiver, der kan tildele og fjerne rettigheder ved fuldmagt på personniveau. For at kunne indberette og ansøge mv. kræves det, at man har en digital medarbejdersignatur eller fremover et virksomheds-nemid. Der henvises i øvrigt til Vejledning til anvendelse af fuldmagt på Virk.dk (http://www.virk.dk/webdav/site/virk/shared/pdf-filer_og_worddokumenter/vejledning%20til%20fuldmagt.pdf) Persondataloven I de situationer, hvor uddannelsesinstitutionerne forestår tilmeldingen til kurser og/eller ansøgning om godtgørelse og/eller befordringstilskud, skal reglerne i persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer) iagttages. Persondataloven gælder ved elektronisk databehandling af personoplysninger. Når virksomheden videresender oplysninger til uddannelsesinstitutionen med henblik på, at uddannelsesinstitutionen skal indtaste disse i Efter- Uddannelse.dk, vil der være tale om, at virksomheden overlader oplysninger til en databehandler, fordi en tilmelding eller ansøgning indeholder personoplysninger om den medarbejder, som skal uddannes. Af persondatalovens 42, stk. 2, følger, at det skal fremgå af en skriftlig aftale mellem parterne, at uddannelsesinstitutionen alene handler efter instruks fra virksomheden. Af den skriftlige aftale mellem parterne skal det endvidere fremgå, at uddannelsesinstitutionen skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataloven. Datatilsynet foreslår på sin hjemmeside følgende formulering af en databehandleraftale:»databehandleren handler alene efter instruks fra den dataansvarlige. Databehandleren skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. Databehandleren skal på den dataansvarliges anmodning give den dataansvarlige tilstrækkelige oplysninger til,

6 at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.«6/8 Overførsel af oplysninger fra virksomheden til uddannelsesinstitutionen skal krypteres, såfremt overførslen sker via en hjemmeside. Sker overførslen derimod via , er der ikke krav om kryptering. Sker overførslen af private oplysninger fra uddannelsesinstitutionen til virksomheden, er det et krav, at overførslen sker i krypteret form. Det er ikke nødvendigt at anmelde uddannelsesinstitutionernes databehandling til Datatilsynet. 3. Uddannelsesinstitutionernes ansvar i fuldmagtsforhold Ved fuldmagt fra en virksomhed til en uddannelsesinstitution til at foretage kursustilmelding og/eller ansøgning om godtgørelse og/eller befordringstilskud videregiver uddannelsesinstitutionen oplysninger fra virksomheden til EfterUddannelse.dk. Der er således tale om formidling af oplysninger fra virksomheden. Virksomheden er forpligtet til at give korrekte oplysninger, og det bør for en ordens skyld nævnes i aftalen mellem virksomheden og uddannelsesinstitutionen. Uddannelsesinstitutionen har ikke som fuldmagtshaver pligt til at undersøge, om oplysningerne fra virksomheden er korrekte, men hvis uddannelsesinstitutionen får mistanke om, at oplysningerne ikke er korrekte, må den undersøge forholdet nærmere og evt. afvise at tilmelde mv. på virksomhedens vegne. Hvis oplysningerne fra virksomheden er utilstrækkelige eller uklare, må uddannelsesinstitutionen bede virksomheden om supplerende oplysninger. Uddannelsesinstitutionen skal sørge for at have oplysningerne fra virksomheden på skrift for derved at have dokumentation for, at oplysningerne stammer fra virksomheden, og at disse er korrekt videreformidlet. Hvis uddannelsesinstitutionen i sin egenskab af fuldmægtig forsømmer sine pligter vil institutionen kunne pådrage sig et erstatningsansvar over for virksomheden, hvis denne lider tab som følge af institutionens forsømmelser. Uddannelsesinstitutionen agerer i fuldmagtsforholdet som professionel, og institutionen må derfor påregne at ifalde ansvar for fx fejlindtastninger. Ligeledes må uddannelsesinstitutionen påregne at ifalde ansvar, såfremt det beror på institutionens forhold, at en ansøgning om godtgørelse indgives efter ansøgningsfristens udløb, jf. 10, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 714 af 23. juni 2011 om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. I sin aftale med virksomheden bør institutionen derfor klargøre, at det er virksomhedens ansvar at videregive oplysningerne til uddannelsesinstitutionen så betids,

7 at institutionen kan nå at indtaste oplysningerne på EfterUdannelse.dk inden ansøgningsfristens udløb. Det bør endvidere aftales, at det er virksomhedens ansvar, hvis de afgivne oplysninger er uklare og/eller ufuldkomne, og tilmeldingen eller ansøgningen derfor ikke kan indgives inden for tidsfristen. 7/8 Udover erstatningsansvar for en fejlbehæftet eller for sent indgivet ansøgning kan uddannelsesinstitutionen efter omstændighederne blive mødt med krav om erstatning, hvis en virksomhed på urigtigt grundlag har fået udbetalt godtgørelse eller tilskud, og uddannelsesinstitutionen burde have indset, at oplysningerne var forkerte, jf. også 17 i lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Statens selvforsikringsordning omfatter ikke ansvar, som institutionen måtte pådrage sig i kontrakt. Således omfatter selvforsikringsordningen ikke erstatningskrav mod institutionen begrundet i fx fejlbehæftet eller for sent indgivet ansøgning. Der henvises i øvrigt til afsnit 4. Det følger endvidere af 20, stk. 1, i lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, at den, der bevidst afgiver urigtige oplysninger eller svigagtigt fortier oplysninger til brug for administrationen af lovens regler om godtgørelse og tilskud til befordring, kan straffes med bøde. Uddannelsesinstitutionerne bør i deres aftale med virksomhederne om fuldmagt gøre opmærksom på, at virksomheden kan blive mødt med tilbagebetalingskrav, hvis oplysningerne er ukorrekte, og at det er strafbart at give urigtige oplysninger. Det skal bemærkes, at uddannelsesinstitutionerne i de situationer, hvor de som myndighed skal træffe afgørelse om optagelse til uddannelse eller om ansøgning om godtgørelse og/eller befordringstilskud, har et selvstændigt ansvar for at sikre, at sagen er tilstrækkelig oplyst, før der træffes afgørelse i sagen. 4. Forsikring 4.1. Kan uddannelsesinstitutionerne tegne forsikring? De selvejende uddannelsesinstitutioner er omfattet at statens selvforsikringsordning. Selvforsikringsordningen omfatter ikke et eventuelt erstatningsansvar, som institutionen måtte pådrage sig i kontrakt. Ordningen dækker heller ikke, hvis institutionen ved aftale har påtaget sig et videregående ansvar end dansk rets almindelige erstatningsregler. Selvforsikringsordningen medfører bl.a., at institutionerne ikke må tegne forsikringer, medmindre der er særskilt hjemmel hertil. I forbindelse med indtægtsdækket virksomhed er der bl.a. hjemmel til at tegne forsikring for professionelt ansvar, jf. 5 i Finansministeriets cirkulære nr af 9. december 2005 om selvforsikring i staten mv. Ifølge udtalelse fra Fi-

8 nansministeriet er der imidlertid ikke tale om professionelt ansvar i cirkulærets forstad, når en uddannelsesinstitution får fuldmagt fra en virksomhed til at forestå kursustilmeldinger og/eller at søge om godtgørelse og tilskud til befordring på virksomhedens vegne, og der kan derfor ikke tegnes forsikring i forbindelse hermed. Professionelt ansvar i cirkulærets forstand fortolkes typisk som et rådgiveransvar. Uddannelsesinstitutionens ydelse kan betegnes som en administrativ ydelse. For at sikre sig mod eventuelle administrative fejldispositioner, må uddannelsesinstitutionerne udvise god forvaltningsskik. 8/8 Retningslinjer for administrationen af statens selvforsikringsordning fremgår af Børne- og Undervisningsministeriets vejledning om statens selvforsikringsordning.

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Denne vejledning forklarer, hvorfor Rigsadvokaten har kontaktet Dem, og hvordan De skal behandle de oplysninger, De har fået. Vejledning omtaler

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 15. april 2014 4. april 2014. Nr. 374. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Herved bekendtgøres lov om åben uddannelse (erhvervsrettet

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Helhedsorienteret sagsbehandling Revideret september 2008 1. Indholdsfortegnelse Indledning 1. Hvilke problemstillinger beskrives i pjecen 1. 1 Hvad er problemet

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen Dato: J.nr.: Sagsbehandler: LIA Akt. nr.: 81 Endelig rapport om ombudsmandens undersøgelse vedrørende et antal sager om aktindsigt fra Told- og Skattestyrelsen I. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...s. 4 II.

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Øget sammenhæng i patientbehandlingen gennem vidensdeling via udvidet adgang til offentlige registre og elektroniske patientjournaler m.v.) 1 I sundhedsloven,

Læs mere

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune Værktøjskassen Der er i Middelfart Kommune en grundlæggende opmærksomhed på at sikre, at de sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Det

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-223-9 Senere ændringer til forskriften CIR nr 9611 af 06/11/2013

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber.

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber. DELRAPPORT om visse EU-retlige spørgsmål vedrørende danske kommuners samarbejde om affaldsbortskaffelse Afgivet af Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber December

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 28. juni 2013. Nr. 928. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Det fremgår af sagen, at klagernes datter den 27/9 2013 fik stjålet sin skoletaske, hvori der bl.a. lå en ipad og nogle skolebøger.

Det fremgår af sagen, at klagernes datter den 27/9 2013 fik stjålet sin skoletaske, hvori der bl.a. lå en ipad og nogle skolebøger. Den 18. februar 2015 blev i sag nr. 85614: mod Alm. Brand Forsikring A/S Midtermolen 7 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikringstagerne har familieforsikring i Alm. Brand Forsikring A/S. De

Læs mere