Vejledning om prisfastsættelse. Økonomistyrelsen, maj 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om prisfastsættelse. Økonomistyrelsen, maj 2006"

Transkript

1 Vejledning om prisfastsættelse, maj 2006

2 2 Vejledning om prisfastsættelse 1 Indledning Formål Målgruppe Afgrænsning Læsevejledning Bevillingsregler og prisfastsættelse Afgifter og gebyrer (BV06 pkt ) Salg af varer og tjenesteydelser (BV06 pkt ) Lejeindtægter og forpagtningsafgifter (BV06 pkt ) Indtægtsdækket virksomhed (BV06 pkt ) Tilskudsfinansierede aktiviteter (BV06 pkt ) Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (BV06 pkt ) Salg af data fra offentlige registre Metode, kalkulation og fordelinger Afvigelse fra fuld omkostningsdækning Kalkulation og fordeling af omkostningerne Omkostninger der ikke fremgår af institutionens budget... 9

3 3 1 Indledning 1.1 Formål Formålet med denne vejledning er, at beskrive de beregninger, der skal danne grundlag for statslige institutioners prisfastsættelse af egne produkter og ydelser. Det gælder fastsættelse af prisen på de ydelser, der produceres med henblik på salg vedrørende kommercielle aktiviteter, udarbejdelse af projektbudgetter for ikkekommercielle aktiviteter samt andre indtægtsgivende aktiviteter. Vejledningen omfatter endvidere fastsættelsen af afgifter og gebyrer. 1.2 Målgruppe Vejledningen henvender sig til de medarbejdere, der varetager de kalkulatoriske opgaver i relation til prisfastsættelse af produkter og ydelser. 1.3 Afgrænsning Vejledningen relaterer sig til pkt , , og , og i Budgetvejledning Reglerne om prisfastsættelse finder anvendelse på følgende områder: Afgifter og gebyrer Salg af varer og tjenesteydelser Lejeindtægter og forpagtningsafgifter Indtægtsdækket virksomhed Tilskudsfinansierede aktiviteter Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed Salg af data fra offentlige registre Vejledningen omfatter de regler, der er gældende i forbindelse med priskalkulationer. For beskrivelse af en konkret beregningsmodel henvises til Vejledning om omkostningsfordelinger Vejledningen kan findes på s hjemmeside under 1.4 Læsevejledning Indledningsvis beskrives bevillingsreglerne, jf. BV06, for en række særlige områder. Derefter gives en kort beskrivelse af anvendelsesområder, overordnede metoder og centrale begreber, der danner grundlag for prisfastsættelsen. Herefter beskrives de omkostningselementer, der skal indgå i beregningen. 1 Budgetvejledning 2006 gælder fra og med finansåret Prisfastsættelsesreglerne i Budgetvejledning 2006 svarer dog til reglerne i Budgetvejledning 2001, der er gældende indtil da.

4 4 2 Bevillingsregler og prisfastsættelse I dette kapitel gennemgås de regler, der gælder for en række særlige områder. De fleste af disse regler er fastsat i Budgetvejledning 2006, og i dette kapitel beskrives følgende områder: Afgifter og gebyrer Salg af varer og tjenesteydelser Lejeindtægter og forpagtningsafgifter Indtægtsdækket virksomhed Tilskudsfinansierede aktiviteter Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed Salg af data fra offentlige registre Udgangspunktet for fastsættelsen af priser er ifølge de fastsatte regler i alle tilfælde de omkostninger, der er knyttet til produktionen af den omhandlede ydelse mv. 2.1 Afgifter og gebyrer (BV06 pkt ) Afgifter og gebyrer kan ifølge budgetvejledningen kun opkræves med hjemmel i eller i henhold til lov eller tekstanmærkning Afgifter og gebyrer af skattemæssig karakter Det fastsættes i budgetvejledningen, at hvor afgifter eller gebyrer er fastsat således, at der opnås overdækning i forhold til de omkostninger, der er forbundet med det pågældende afgifts- eller gebyrbelagte område, skal taksten også fremgå af loven. Bestemmelsen vedrører afgifter og gebyrer af skattemæssig karakter, og fastslår med andre ord, at sådanne afgifter og gebyrer ikke kan fastsættes administrativt. Dette følger af grundlovens Andre afgifter og gebyrer Taksten for andre afgifter og gebyrer skal ifølge budgetvejledningen medmindre der er opnået hjemmel til andet - fastsættes således, at der opnås fuld dækning for de omkostninger, der er forbundet med det pågældende afgifts- eller gebyrbelagte område. Ifølge budgetvejledningen skal der tilstræbes balance over en 4-årig periode. Kravet om, at der skal tilstræbes balance over 4 år, blev indført i 1992 med henblik på at muliggøre en forenklet omkostningsopgørelse under det dengang gældende udgiftsprincip. Reglen havde til formål at håndtere såvel den fejl, der opstår i forhold til en mere avanceret omkostningsopgørelse for det enkelte år, som den almindelige usikkerhed i forbindelse med den forudgående satsfastsættelse. Behovet for reglen er mindre efter overgangen til anvendelse af omkostningsprincipper på driftsområdet, men bestemmelsen er dog opretholdt.

5 5 Som udgangspunkt imødekommes det 4-årige balancekrav gennem en prisfastsættelse, der fremkommer på baggrund af institutionens omkostningsbaserede regnskab samt eventuelle omkostninger, der afholdes af andre end institutionen selv. Bestemmelsen indebærer, at man løbende overvåger forholdet mellem indtægter og omkostninger og med udgangspunkt i den seneste resultatopgørelse og det forventede aktivitets- og omkostningsniveau årligt overvejer at regulere de fastsatte satser. Bestemmelsen indebærer således ikke, at satserne kun skal reguleres hvert fjerde år. Under alle omstændigheder gælder, at takstfastsættelsen skal ske inden for rammerne i grundlovens 43, hvorefter administrativ gebyrfastsættelse ikke må have fiskal karakter. Dette kan efter omstændighederne indebære, at det ikke vil være muligt at inddække tidligere års underskud ved overdækning i efterfølgende år. 2.2 Salg af varer og tjenesteydelser (BV06 pkt ) For institutionernes salg af varer og tjenesteydelser gælder som udgangspunkt, at der ved prisfastsættelsen skal opnås dækning af omkostningerne i forbindelse med salget. Der kan gøres undtagelser herfra i særlige tilfælde. Dette gælder områder, hvor en fuld dækkende prisfastsættelse ville hindre formålet med ydelsen, og hvor fx sociale, miljømæssige eller lignende hensyn konkret tilsiger en lavere omkostningsdækning. Se endvidere afsnit 2.7 vedrørende salg af data fra offentlige registre. 2.3 Lejeindtægter og forpagtningsafgifter (BV06 pkt ) Lejeindtægter og forpagtningsafgifter skal under hensyn til de for området gældende lovbestemmelser om lejeregulering og lignende fastsættes således, at det for staten bedst mulige økonomiske resultat opnås. Det skal i denne forbindelse påses, at leje- og forpagtningsafgifter løbende reguleres i overensstemmelse med ændringerne på markedet, og lejereguleringer skal løbende gennemføres, hvor lejelovgivning og lignende giver mulighed for det. 2.4 Indtægtsdækket virksomhed (BV06 pkt ) Prisen på den enkelte vare eller tjenesteydelse under indtægtsdækket virksomhed fastsættes således, at der ikke sker konkurrenceforvridning over for private eller offentlige konkurrenter, og således at omkostningerne dækkes. Såfremt den indtægtsdækkede virksomhed har monopol eller befinder sig i en monopollignende situation, udgør den pris, der sikrer dækning af de langsigtede gennemsnitsomkostninger, samtidig et maksimum for prisfastsættelsen på den pågældende vare eller tjenesteydelse, når afsætningen sker i Danmark. 2.5 Tilskudsfinansierede aktiviteter (BV06 pkt ) For indtægtsfinansierede aktiviteter gælder som udgangspunkt samme budget- og bevillingsregler som for andre statslige aktiviteter.

6 6 Som tilskudsfinansierede aktiviteter kan udføres ikke-kommercielle aktiviteter, der er naturlige udløbere af den ordinære virksomhed og finansieres af indtægter. Som indtægter kan optages private gaver, tilskud, indtægter i forbindelse med samarbejdsprojekter, offentlige fondsmidler (fx forskningsrådsmidler), professorstipendier, indtægter for EU-forsknings- og studentermobilitets-programmer samt offentlige programmidler mv. Der kan løbende afholdes udgifter svarende til årets indtægter for ovenstående finansieringskilder samt forbrug af overskud fra tidligere år. Til udgifter medregnes i denne forbindelse kun de direkte udgifter / direkte omkostninger. Udgifter der dækkes ved opkrævning af administrationsbidrag, bidrag til fællesudgifter eller lignende afholdes under den ordinære virksomhed og optages som merudgift på regnskabet, idet indtil halvdelen af bidraget kan anvendes som øget lønudgift. Overførsel af opkrævede administrationsbidrag, bidrag til fællesudgifter el. lign. sker ved anvendelse af interne statslige overførsler mellem den tilskudsfinansierede aktivitet og den ordinære virksomhed. 2.6 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (BV06 pkt ) Som et supplement til de regler der er nævnt under punkt 2.5. gælder: Der kan fra den ordinære institution ske medfinansiering af projekter, der modtager tilskud, såfremt institutionen selv har en forskningsmæssig interesse heri. Institutionens udgifter afholdes under institutionens ordinære virksomhed. Der er ikke adgang til at medfinansiere projekter mv., hvor tilskud fra statslige fonds- eller programbevillinger mv. i finanslovens anmærkninger eller i lovgivningen er forudsat at dække hele projektudgiften. For aktiviteter finansieret af statslige fonds- og programmidler mv. skal der som grundlag for ansøgningen være udarbejdet et projektbudget efter følgende retningslinier: De direkte udgifter (direkte omkostninger) opdeles på direkte lønudgifter og øvrige direkte udgifter, herunder apparatur og andre anskaffelser som led i projektet. Hertil lægges et bidrag til fællesudgifter på 20 pct. af de direkte udgifter. Projektbudgettet, herunder bidraget til fællesudgifter, opdeles på institutionens andel (medfinansiering) og det ansøgte tilskud. 2.7 Salg af data fra offentlige registre For salg af data fra offentlige registre, hvor data er indsamlet og registreret som led i bevillings- og gebyrfinansierede opgaver, gælder som udgangspunkt, at der ved prissætningen alene skal tages hensyn til de yderligere omkostninger (direkte og indirekte), der opstår i forbindelse med salget. Prissætningen af dataleverancen skal således afspejle de medgåede ressourcer ved distributionen af data, men ikke ressourcer ved en eventuel myndighedsudøvelse, der ligger forud for salget og normalt vil ligge til grund for, at myndigheden er i besiddelse af data.

7 7 En undtagelse herfor er de få tilfælde, hvor data produceres som led i en indtægtsfinansieret offentlig produktionsvirksomhed, dvs. hvor styrelsens hovedopgave er helt eller delvist indtægtsfinansieret og dataindsamlingen følgelig ikke allerede er finansieret over en bevilling. Her vil der som udgangspunkt skulle fastsættes en betaling, der også bidrager til at dække omkostningerne ved selve dataproduktionen. Endvidere kan de enkelte offentlige myndigheder konkret beslutte at visse dataydelser skal leveres med prisnedslag, dvs. således at distributionsomkostningerne ikke dækkes fuldt ud. Den enkelte myndighed må i disse tilfælde vurdere, hvorvidt et prisnedslag ligger inden for myndighedens opgaver, således at prisnedslaget kan finansieres over myndighedens almindelige bevilling. Det skal i samme forbindelse sikres, at en fravigelse ikke medfører uhensigtsmæssige økonomiske/tekniske dispositioner fra de involverede parters side samt at eksterne interessenter ikke påvirkes heraf (konkurrencehensynet). Udfører myndigheden i forbindelse med myndighedsopgaven en af markedet efterspurgt kvalitetsforbedring på grunddata, således at kvaliteten overstiger hvad der er nødvendigt for at tilgodese myndighedens eget behov og eventuelle videregivelseskrav fastsat i lovgivning, bør forbedringerne brugerfinansieres fuldt ud. For så vidt angår fastsættelse af priser for forskellige data-produkter skal prisen for forskellige hovedtyper af dataleverancer i store træk svare til omkostningerne, således at bl.a. simple kopier af store datamængder prissættes ud fra omkostningerne ved denne leverancetype. Myndigheden skal således sikre, at de indirekte omkostninger ved distributionen af data ikke på en uhensigtsmæssig måde overvæltes på sådanne simple masseudtræk. Der bør ikke ske prisdifferentiering mellem kunder ved levering af identisk ydelse. Dette gælder for samtlige private og offentlige kunder på områder, hvor der kan skabes konkurrence. Af hensyn til samordningen af data bør prisen på nøgler (entydige identifikatorer) fastsættes særligt lavt medmindre dette vil medføre en meget uhensigtsmæssig prisfastsættelse af registrets øvrige data. De ovennævnte principper vedrører alene udlevering af data for hvilke, der ikke allerede i offentlighedsloven, forvaltningsloven, lov om Danmarks Statistik eller lov om offentlige myndigheders registre er fastsat regler om leveringsbetingelserne. 3 Metode, kalkulation og fordelinger Prisfastsættelsen sker på grundlag af de omkostninger, der er knyttet til det pågældende område. Institutionen skal gennemføre en priskalkulation ved at fordele sine omkostninger til de produkter og ydelser, der skal prisfastsættes.

8 8 Omkostningsfordelingen forudsætter en fordeling af institutionens direkte og indirekte omkostning ud på de relevante produkter. Herudover vil der skulle indregnes omkostninger, der afholdes af andre end institutionen selv. Dette giver tre typer af omkostninger, der skal indkalkuleres i de omkostninger, der skal ligge til grund for prisfastsættelsen: Direkte omkostninger Indirekte omkostninger Omkostninger der afholdes af andre end institutionen selv En nærmere beskrivelse af de direkte og indirekte omkostninger kan findes i afsnit 3.3 samt Vejledning om omkostningsfordelinger. 3.1 Afvigelse fra fuld omkostningsdækning Som det fremgår af kapitel 2 kræver bevillingsreglerne som udgangspunkt, at priser mv. fastsættes således, at der opnås fuld dækning for omkostningerne på det pågældende produkt / ydelse. Dvs. prisen skal afspejle institutionens direkte og indirekte omkostninger samt de omkostninger, der kan henføres fra andre end institutionen selv. I visse tilfælde kan det dog være tilladt at fastsætte priser mv., der afviger fra det, der ville følge af fuld omkostningsdækning. Det indebærer at priser mv. skal fastsættes til omkostninger relateret til produktet /ydelsen med et eventuelt tillæg eller fradrag. 3.2 Kalkulation og fordeling af omkostningerne Det gælder, at grundlaget for priskalkulationen skal være retvisende og konsistent. For det første skal der ske en fuld fordeling af institutionens omkostninger. Med dette menes, at der skal foretages en fordeling af institutionens omkostninger, hvor alle omkostningerne fordeles ud på institutionens produkter. For det andet skal institutionen skal have en fordelingsmodel, der på et korrekt grundlag fordeler omkostningerne til produkterne. Der kan hentes inspiration til, hvorledes omkostningsfordeling kan laves i Vejledning om omkostningsfordelinger. Vejledningen kan findes på s hjemmeside Kalkulation Med en kalkulation menes den udregning af omkostningerne, der er nødvendig for at prisfastsætte et produkt eller en ydelse. Kalkulationen tager udgangspunkt i en fordeling af omkostningerne og skal bygge på de gældende regnskabsregler, der fremgår af ØAV. En forkalkulation udføres for at have et grundlag for at kunne fastsætte en pris på et produkt/en ydelse, for at kunne fremsætte et tilbud eller for at kunne udarbejde et projektbudget. Dette gøres inden arbejdet igangsættes, eller dispositionen i det hele taget træffes. Ved igangsættelsen af en produktion vil man ikke altid, som det

9 9 forudsættes i det følgende, kunne bygge kalkulen op på regnskabsmæssige erfaringer. Princippet for priskalkulation vil imidlertid være det samme i sådanne tilfælde, blot må der i højere grad tages udgangspunkt i skønnede omkostninger. Undtagelse herfra er et produkt/en ydelse, som sælges efter regning. I så tilfælde opgøres omkostningerne efterfølgende, og prisen fastsættes herudfra. Det anbefales imidlertid, at der også i denne situation foretages en forkalkulation af hensyn til den økonomiske styring. En efterkalkulation udarbejdes af kontrolhensyn og som erfaringsgrundlag for fremtidige beslutninger. Af hensyn til den økonomiske styring, vil det oftest være formålstjenligt at arbejde med egentlige projekt- eller aktivitetsregnskaber for hvert enkelt produkt/ydelse. 3.3 Omkostninger der ikke fremgår af institutionens budget Med indførselen af omkostningsbaserede bevillinger i FL07 vil forrentningen af driftskapital og anlægsaktiver fremgå af institutionens budget samme år som produktionen. Opgaven her vil være en relevant fordeling af institutionens renteomkostninger ud på de enkelte produkter. Men andre udgifter optræder ikke på institutionens eget budget og skal medtages skønsmæssigt i kalkulationen. Eksempler på sådanne omkostninger er: omkostninger for produktionsfaktorer, der er stillet gratis til rådighed revision forsikring moms Omkostninger ved produktionsfaktorer, der stilles gratis til rådighed Undertiden får en institution stillet fx lokaler gratis til rådighed af andre statsinstitutioner. Når omkostningskalkulen skal danne grundlag for en fair prisfastsættelse, skal der i sådanne tilfælde medregnes de omkostninger, der ville opstå, hvis institutionen ikke fik stillet fx gratis lokaler til rådighed. Omkostningen kan fx vedrørende gratis lokaler udregnes som den markedsleje, der alternativt måtte betales for leje af lokaler med en tilsvarende standard og beliggenhed Revision Alle institutioner får revideret deres regnskaber. De fleste statsinstitutioner betaler ikke direkte for denne ydelse, idet udgifterne til Rigsrevisionen afholdes over en hovedkonto på statsregnskabet specielt til dette formål. Imidlertid bør der i en kalkule indregnes omkostninger til revision for at modsvare de omkostninger, en privat virksomhed har hertil.

10 10 Når et revisionsfirma skal beregne er honoraroverslag, sker det ud fra en tidsplan over, hvilke arbejder der bør udføres, og af hvilke medarbejderkategorier. Til praktiske formål kan omkostningerne til revisionen fx beregnes som en andel af omsætningen på det pågældende produkt. Som en tommelfingerregel kan andelen sættes til 0,5 pct. af omsætningen, idet der dog bør tages hensyn til, at der ved mindre aktiviteter er visse startomkostninger, hvorfor andelen kan blive på op til 0,8 pct. Omvendt ved større aktiviteter hvor der kan være nogle stordriftsfordele, som bevirker, at andelen kan blive på ned til 0,2 pct. Hvis institutionen er dækket af koncern-revision kan omkostninger hertil indkalkuleres og erstatte den beregnede omkostning til revision. Det er institutionens opgave at bestemme den præcise omkostning til revision i forbindelse med priskalkulationen Forsikringsforhold Statsinstitutioner - og institutioner hvis driftsunderskud fuldt ud dækkes af staten er omfattet af statens selvforsikringsordning vedrørende bygninger, løsøre, ulykke og ansvar mv. Dette betyder, at udgifter til afhjælpning af skader vil optræde med meget forskellige beløb fra år til år på den enkelte institutions regnskab. En kalkule vil derfor have vanskeligt ved at tage udgangspunkt i konkrete regnskabstal, men det kan dog gøres ved at udjævne udgifterne (pris- og lønreguleret) over en årrække. Det vil imidlertid oftest være lettere at indhente oplysninger om den forsikringspræmie, der alternativt må betales for indgåelse af de nødvendige forsikringer med et privat forsikringsselskab. Som tommelfingerregel kan forsikringspræmien sættes til 0,5 pct. af omsætningen på det pågældende produkt. Når institutionen således indregner en kalkulatorisk forsikringspræmie, skal udgifter til eventuelle skader holdes uden for prisfastsættelsen, da omkostningerne allerede er indregnet i prisen. Bemærk i øvrigt, at statens selvforsikringsordning ikke omfatter produktansvar. Hvis der er behov for en sådan forsikring må den tegnes på almindelige markedsvilkår, og præmien hertil vil kunne indgå som en direkte omkostning i kalkulen Moms Hvis institutionen er moms-pligtig i relation til de produkter / ydelser der sælges følges momslovens regler. Hvis institutionen derimod ikke er moms-pligtig, skal der i prisen på produktet / ydelsen indgå en kalkulatorisk beregnet moms-andel. Denne kalkulatoriske moms-andel skal modsvare de omkostninger, som institutionen får refunderet fra den statslige momsrefusionsordning (momsreserven).

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Den almene boligsektors egenkontrol Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel: Den almene boligsektors egenkontrol

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Bedømmelsesforeningens vedtægter

Bedømmelsesforeningens vedtægter Bedømmelsesforeningens vedtægter Journal nr. 2:8032-40/Fødevarer/finans, che Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Bedømmelsesforeningens medlemmer, der primært består af livs- og pensionsforsikringsselskaber,

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst. Status for offentlig konkurrence 2014 Status for offentlig konkurrence 2014 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-592-5

Læs mere

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende.

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. 2010 Revisor skriver om Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. Man skal se sin virksomhed og dens virke, som én del i det samlede billede, hvor det ene og alene handler om at skabe værdi

Læs mere

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesministeren Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Erstatningsferie for sygdom under ferien, samtidighedsferie for særlige grupper og indberetning til indkomstregisteret

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Indhold 1. Indledning... 1 1.1. Formålet med lånevejledningen...

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Vejledning til statens business casemodel

Vejledning til statens business casemodel Vejledning til statens business casemodel Januar 2014 Den fællesstatslige it-projekt-/programmodel, Digitaliseringsstyrelsen Indhold 1 INDLEDNING...1 1.1 FORMÅL...1 1.2 HVAD ER STATENS BUSINESS CASE-MODEL?...1

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere